Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van"

Transcriptie

1 Aan Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes Jeroen Spronk (ILB-adviseur) E Van Ingrid Romkes (ILB-specialist) T +31(0) Betreft Advisering Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) Projectnummer M10G0060 T.b.v. Beoordelen actuele risico s van drie bodemkwaliteitszones met Sanscrit 1 Inleiding De Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) heeft in het kader van de Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) ondersteuning gevraagd aan de technisch specialist. Van drie zones van de bodemkwaliteitskaart overschrijdt de 95-percentielwaarde (P95) voor één of meer parameters namelijk de interventiewaarde (I-waarde). Dit betekent dat in deze bodemkwaliteitszones mogelijk grond voorkomt die het saneringscriterium overschrijdt en risico s oplevert voor mens of ecosysteem. Op 24 juni jl. is een notitie opgesteld met resultaten uit de Risicotoolbox en over risico s in relatie tot bodemgebruik. Hiermee waren middels risico-indices de risico s bij verschillende bodemfuncties bepaald. In deze notitie zijn de overschrijdingen van de P95-waarden ten opzichte van het saneringscriterium in beeld gebracht met het programma Sanscrit. Met behulp van Sanscrit wordt doorgaans bekeken of voor een locatie met een ernstige bodemverontreiniging het saneringscriterium wordt overschreden. In het geval van bodemkwaliteitskaarten wordt het programma gebruikt om voor bodemkwaliteitszones waarvan één of meer P95-waarden de interventiewaarden overschrijden, te bepalen of het saneringscriterium overschreden wordt. Op basis van het saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico s van bodemverontreiniging voor mens of ecosysteem. Omdat eerder resultaten uit de Risicotoolboxberekeningen zijn voorgelegd (notitie 24 juni 2010), is in hoofdstuk 3 een toelichting over het verschil tussen Risicotoolbox en Sanscrit opgenomen. De resultaten uit Sanscrit zijn bedoeld als ondersteuning voor de MRA bij het onderbouwen van een keuze voor gebiedsspecifiek beleid (Lokale Maximale Waarden (LMW)). 2 Bodemfuncties en risico s In onderstaande tabel zijn de drie bodemkwaliteitszones aangegeven waarvoor de P95 de interventiewaarde overschrijdt. De P95 is de grenswaarde waaronder 95% van de concentraties ligt en waarboven 5% van de gemeten waarden ligt. 1 / 10 Postadres Hoogoorddreef BA AMSTERDAM Nederland T +31(0) F +31(0) Bezoekadres Hoogoorddreef BA AMSTERDAM Nederland

2 Tabel 1: Bodemkwaliteitszone waarvan een P95 de interventiewaarde overschrijdt Zone Functie Diepte Parameter waarvan P95 I-waarde overschrijdt B1: Spijkerkwartier Wonen 0-0,5 m-mv Lood en minerale olie B6: Historische bebouwing Wonen 0-0,5 m-mv Lood O14: landelijke Spijkerkwartier gemeente Wonen 0,5-2,0 m-mv Lood De drie bovengenoemde bodemkwaliteitszones kennen alledrie de bodemfunctieklasse wonen. De functieklasse wonen kan betekenen dat er woonhuizen in de zone staan met tuinen waaruit gewassen worden gegeten, maar wonen kan ook betekenen dat er in de zone flats met parkeerplaatsen staan. Beiden zijn woonfuncties, maar beiden geven een heel andere mate van blootstelling aan. Met deze mate van blootstelling hangen risico s samen. Zolang niemand/niets in aanraking komt met een stof, zijn er ook geen risico s. Uitgangspunten bodemfuncties Het programma Sanscrit kent, net als de Risicotoolbox, zeven bodemfuncties die zijn gekoppeld aan blootstellingsniveaus voor de mens, beschermingsniveaus voor het ecosysteem en criteria voor landbouwproducten. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke achterliggende niveaus van bescherming/blootstelling er gehanteerd worden bij de zeven te onderscheiden bodemfuncties. Tabel 2: de zeven bodemfuncties zoals gehanteerd in de Risicotoolbox en Sanscrit Bodemfunctie Ecologisch beschermingsniveau Gewasconsumptie Bodemcontact Wonen met tuin Gemiddeld Beperkt (10%) Standaard Plaatsen waar kinderen spelen Gemiddeld/matig Nee Standaard Moestuin/Volkstuin Gemiddeld Veel/gemiddeld (50-100%) Standaard Landbouw Gemiddeld Beperkt Standaard Natuur Hoog Nee 5x lager Groen met natuurwaarden Ander groen, bebouwing, infrastructuur, industrie Gemiddeld Nee 5x lager Matig Nee 5x lager In de drie bodemkwaliteitszones B1, B6 en O14 zijn niet de functies moestuin/volkstuin, landbouw, natuur, groen met natuurwaarden niet van toepassing. Wel kan het in deze zones gaan om wonen met tuin, plaatsen waar kinderen spelen en ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie 2 / 10

3 (bv. siergroen in openbaar gebied, bermen, groenstroken etc. met weinig ecologische waarde). Overigens wordt bij de blootstellingsroutes voor wonen met tuin wel uitgegaan van de mogelijke aanwezigheid van kleine moestuintjes, er wordt bij dit gebruik van uitgegaan dat 10% van de geconsumeerde groenten uit eigen tuin komen. Dit in tegenstelling tot de functie moestuin/volkstuin, waarbij uitgegaan wordt van % consumptie uit eigen tuin. De functie plaatsen waar kinderen spelen gaat ervan uit dat er geen gewassen worden geconsumeerd. Daarom wordt deze functie ook wel gebruikt voor dichtbebouwd stedelijk gebied met kleine tuinen die bijna altijd grotendeels zijn verhard. Ook de functie ander groen, bebouwing, infrastructuur, industrie wordt wel gehanteerd voor woongebieden, waar het dicht bebouwd stedelijk gebied zonder tuinen betreft. Als grond uit één van de drie bodemkwaliteitszones vrijkomt en elders wordt toegepast, kunnen we te maken krijgen met alle functies. Met bovenstaande kennis over verschillende bodemfuncties en blootstellingsroutes zijn de P95-waarden van de drie bodemkwaliteitszones met verschillende bodemfuncties in Sanscrit ingevoerd. In Sanscrit bestaat de mogelijkheid om voor een bodemfunctie blootstellingroutes uit te schakelen als deze niet van toepassing zijn in de actuele situatie (bv ingestie van grond of blootstelling door douchen). Wanneer locatiespecifieke informatie bekend is, kan dit toegepast worden. 3 Resultaten Sanscrit In bijlage 1 t/m 3 zijn de resultaten uit Sanscrit opgenomen. Voor alle drie de bodemkwaliteitszones zijn de P95-waarden ingevoerd. Dit is gedaan voor alle zeven bodemfuncties, want weliswaar is in de bodemkwaliteitszones zelf sprake van maar enkele functies ( wonen met tuin, plaatsen waar kinderen spelen en ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie ), maar bij toepassing van de grond in andere gebieden, kan het immers om alle bodemfuncties gaan. Uitgangspunten Sanscrit De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de uitgevoerde Sanscritberekeningen: - Er is uitgegaan van de P95-waarden en de gehalten lutum en organische stof zoals aangeleverde statistische parameters - Voor de gemiddelde diepte beneden maaiveld is uitgegaan van respectievelijk 0,01 m-mv voor bovengrondzones B1 en B6 en 0,5 m-mv voor ondergrondzone O14. Dit als worst-case. De resultaten veranderen niet als hiervoor een gemiddelde wordt genomen, zoals bijvoorbeeld respectievelijk 0,25 m-mv. - Als toetsniveau voor ecologische risico s is uitgegaan van een matig ecologisch beschermingsniveau (is standaard voor functies wonen (met (moes)tuin), plaatsen waar kinderen spelen, groen met natuurwaarden en landbouw ). - Op basis van een ecologische waarde die aan een bodemgebruik wordt toegekend en het oppervlak dat verontreinigd is boven een maat van de Toxische Druk (TD), wordt bepaald of er 3 / 10

4 sprake is van onaanvaardbare ecologische risico s op de locatie. Om de Toxische Druk te bepalen zijn de P95-waarden gebruikt zoals aangeleverd, dus geen monstergegevens zoals gevraagd wordt in Sanscrit. Dit resulteerde in de module mspaf in acute toxische druk van 47,5%, 37,3% en 41,2% voor respectievelijk zone B1, B6 en O14. - De risico s van minerale olie kunnen niet als somparameter getoetst worden in Sanscrit. Bodemplus ziet deze parameters overigens ook niet als diffuse parameter, maar beschouwt deze parameter als gevolg van puntbronnen. Minerale olie is daarom niet meegenomen in de toetsing. - Ook PAK kan niet als somparameter worden getoetst in Sanscrit, hiervoor is de meest carcinogene PAK genomen: benzo(a)pyreen. Er is alleen een standaardbeoordeling (stap 2 beoordeling) uitgevoerd voor humane en ecologische risico s, geen uitgebreide Sanscritbeoordeling. Dit is namelijk alleen zinvol en mag alleen worden uitgevoerd als specifieke meetgegevens of locatiespecifieke informatie bekend is. Zo kan er voor meer inzicht in de ecologische risico s bijvoorbeeld een triade-onderzoek gedaan worden. De eindconclusie is dus, conform de richtlijnen van Sanscrit, uitsluitend gebaseerd op de stap 2 beoordeling. Humane risico s In de resultaten (bijlage 1-3) is te zien dat voor alle drie de zones actuele risico s optreden voor de parameter lood, bij de functie moestuinen/volkstuinen. Voor de overige parameters en de overige gebruiken treden geen humane risico s op als gevolg van de ingevoerde P95-waarden. In dit geval zijn de P95 waarden gehanteerd. Maar bij welke waarden treedt geen actueel risico voor lood bij functie moestuinen meer op? Dit is het geval bij: - Bij zone B1 is geen sprake meer van humane risico s bij functie moestuin als de P50 (=105 mg/kg d.s.) gehanteerd wordt. Bij het rekenkundig gemiddelde (164,95 mg/kg) is nog wel sprake van risico s. - Bij zones B6 en O14 is geen sprake meer van humane risico s bij functie moestuin als het rekenkundig gemiddelde (resp. 137,98 en 128,29 mg/kg d.s.) gehanteerd wordt. Bij de P75- waarden (respectievelijk 200,0 mg/kg en 150,0 mg/kg) is nog wel sprake van risico s. Gezien het optreden van humane risico s bij gebruik als moestuin/volkstuin, wordt toepassing van grond vanuit zone B1, B6 en O14 naar een bodemkwaliteitszone met functie moestuin/volkstuin dus afgeraden, tenzij uit een partijkeuring blijkt dat de betreffende partij grond wel een geschikte kwaliteit heeft. Ecologische risico s In de resultaten is zichtbaar dat voor alle drie de zones geldt: - Bij een matig beschermingsniveau (functies Wonen (met (moes)tuin), Plaatsen waar kinderen spelen, groen met natuurwaarden, Landbouw ) treden tot een locatieoppervlakte van 5000m 2 geen ecologische risico s op; - Bij een relatief ongevoelig beschermingsniveau (functie Ander groen, infrastructuur, bebouwing en industrie ) treden tot een locatieoppervlak van m² geen ecologische risico s op. 4 / 10

5 - Bij een gevoelig beschermingsniveau (standaard bij functie natuur ) treden tot een locatieoppervlakte van 50m² geen ecologische risico s, vanaf toepassing op een locatieoppervlakte van 60m² treden ecologische risico s op. Gezien het optreden van ecologische risico s bij een gevoelig ecologisch beschermingsniveau (natuur), wordt toepassing van grond uit zone B1, B6 en O14 naar een bodemkwaliteitszone met functie natuur dus afgeraden. 4 Verschil tussen Risicotoolbox en Sanscrit In deze notitie zijn de resultaten uit Sanscrit besproken. De resultaten uit de Risicotoolbox zijn besproken in de notitie van 24 juni Ondanks dat zowel de Risicotoolbox als Sanscrit bedoeld zijn om risico s te berekenen, treden enkele verschillen op bij de berekeningen. In het geval van de regio Arnhem, laten de berekeningen uit de Risicotoolbox bij wat meer gebruiken humane risico s zien dan bij berekeningen uit Sanscrit. Uit navraag bij Bodemplus (Tommy Bolleboom/Michiel Gadella) en RIVM (Arjen Wintersen) blijkt dat voor bodemkwaliteitskaarten een overschrijding van de Interventiewaarde door de P95 in eerste instantie moet worden getoetst in Sanscrit. Er wordt doorgaans dus niet getoetst met de Risicotoolbox, al is dit wel (per abuis) in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten opgenomen. Uit toelichting van Arjen Wintersen (RIVM; opsteller van de Risicotoolbox en Sanscrit) blijkt dat: - Sanscrit is bedoeld om heel concreet naar aanleiding van een actueel geval van ernstige bodemverontreiniging te bepalen of er saneringsnoodzaak is. De overschrijding van het saneringscriterium wordt uitgerekend en de actuele risico s op basis van een maximaal toelaatbaar risico worden bekeken. Ook voor bodemkwaliteitszones waar de P95 de Interventiewaarde overschrijdt, is Sanscrit het gangbare programma om te toetsen of grondverzet van een partij verontreinigde grond ontoelaatbare risico s oplevert. - De Risicotoolbox is bedoeld voor het vaststellen van Lokale Maximale Waarden en de risico s die samenhangen met de werkelijke situatie zoals dat op de locatie voorkomt. - Beide programma s geven dus een indicatie van risico s, maar beide programma s nemen wat andere parameters en blootstellingsroutes mee in andere volgordes. De Risicotoolbox houdt bijvoorbeeld standaard rekening met een bepaalde achtergrondblootstelling (gehalten waar iedereen sowieso via lucht e.d. al aan bloot gesteld wordt). In Sanscrit wordt hier niet direct rekening mee gehouden, maar zijn weer meer verschillende blootstellingsroutes e.d. opgenomen. Over het algemeen kunnen in Sanscrit meer mogelijkheden in- en uitgeschakeld worden, in de Risicotoolbox kan gevarieerd worden met een biobeschikbaarheid van 0,74 (standaard) en 0,4 (voor stedelijke ophooglagen en dicht stedelijk gebied). Arjen Wintersen geeft aan dat zeker in geval van lood dit uit kan maken voor de resultaten uit beide programma s. 5 / 10

6 5 Conclusies Resultaten Risicotoolbox Humane risico s Op basis van de Risicotoolboxberekeningen (notitie 24 juni 2010) komen in eerste instantie humane risico s naar voren bij standaard bodemcontact (bv. wonen met tuin en plaatsen waar kinderen spelen ). Als de zones beschouwd worden als zijnde dicht stedelijk gebied (voornamelijk verhard zonder tuinen en een biobeschikbaarheid van 0,4) kunnen we er echter van uitgaan dat er geen humane risico s optreden. Er is dan als het ware sprake van de functie ander groen, bebouwing, infrastructuur, industrie. Gewasconsumptie wordt hoe dan ook afgeraden. Bij een gemiddeld/matig niveau van bescherming (en in B1 en O14 zelfs bij weinig waarde ), treden ecologische risico s op. Als er geen ecologische functie met de zones gemoeid is, bijvoorbeeld voor binnenstedelijke gebieden die grotendeels verhard zijn en/of bestaan uit siertuinen, kunnen ecologische risico s eventueel worden uitgeschakeld. Resultaten Sanscrit Humane risico s Op basis van de Sanscrit berekeningen wordt bij gebruik als moestuin het saneringscriterium voor lood overschreden. Ook bij hanteren van de P75-waarden is dit nog het geval, pas bij gebruik van de P50 (zone B1) danwel het rekenkundig gemiddelde (zone B6 en O14) niet meer. Dit houdt dus in dat bij gehalten gelijk aan de P95 (dus in 5% van de gevallen van grondverzet) actuele humane risico s optreden bij de grond uit zones B1, B6 en O14, bij gebruik als moestuin/volkstuin. Dit gebruik is momenteel niet van toepassing in deze zones, maar kan wel van toepassing worden als grond verplaatst wordt naar andere gebieden waar de functie moestuin/volkstuin wel van toepassing is. Ecologische risico s Op basis van de Sanscrit berekeningen wordt bij gebruik als natuurgebied (gevoelig beschermingsniveau) het saneringscriterium voor lood overschreden. Er treden actuele ecologische risico s op bij grond uit zones B1, B6 en O14, bij gebruik als natuurgebied. Dit gebruik is momenteel niet van toepassing in de zones, maar kan wel van toepassing worden als grond verplaatst wordt naar andere gebieden waar de functie natuurgebied wel van toepassing is. Bij gebruik van de grond als wonen met tuin, plaatsen waar kinderen spelen, moestuin/volkstuin, ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie, landbouw en groen met natuurwaarden treden geen actuele ecologische risico s op bij toepassing op locaties van 5000m 2 of minder. Aanbevelingen Ondanks enkele verschillen, is het algemene signaal uit zowel Sanscrit als de Risicotoolbox duidelijk: lood is een parameter waar rekening mee gehouden moet worden in de bodemkwaliteitszones B1, B6 en O14 en bij grondverzet vanuit deze zones. In het algemeen kan gesteld worden dat in 5% van de gevallen dat grondverzet plaatsvindt in deze zones, sprake is van overschrijding van het saneringscriterium. 6 / 10

7 Gezien overschrijding van het saneringscriterium voor de bodemfunctie moestuin/volkstuin (op grond van humane risico s) en de bodemfunctie natuurgebied (op grond van ecologische risico s), wordt afgeraden de grond uit de bodemkwaliteitzones B1, B6 en O14 toe te passen in gebieden waar deze bodemfuncties van toepassing zijn, tenzij een partijkeuring uitwijst dat de partij grond geen risico s met zich meebrengt. Gewasconsumptie is één van de belangrijkste blootstellingsroutes voor lood en dit wordt dan ook sowieso afgeraden in verband met humane risico s. 7 / 10

8 Bijlage 1: Resultaten Sanscrit: risico s zone B1 8 / 10

9 Bijlage 2: Resultaten Sanscrit: risico s zone B6 9 / 10

10 Bijlage 3: Resultaten Sanscrit: risico s zone O14 10 / 10

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie V. RTB: V. rapport: 1.1.0.0 1.13 Algemeen Naam berekening: Modus: Monstergroep: Bodemgebruiksfunctie: Bijzonderheden:

Nadere informatie

dhr. A. Mager Risico-beoordeling verontreiniging met PAK in het grondwater op de locatie Wederik te Heerenveen

dhr. A. Mager Risico-beoordeling verontreiniging met PAK in het grondwater op de locatie Wederik te Heerenveen Milieuadviesbureau voor: Bodemonderzoek Bodemsanering Milieuvergunningen Stichting Bodemsanering NS T.a.v. de heer J. van Meijgaarden Postbus 2809 3500 GV UTRECHT Bezoekadres: Barkstraat 5 Raalte Tel:

Nadere informatie

Instructie bepaling spoed van gevallen van ernstige bodemverontreiniging met lood in stedelijke ophooglagen en toemaakdekken.

Instructie bepaling spoed van gevallen van ernstige bodemverontreiniging met lood in stedelijke ophooglagen en toemaakdekken. Instructie bepaling spoed van gevallen van ernstige bodemverontreiniging met lood in stedelijke ophooglagen en toemaakdekken. Versie: 20090403rev1 Bron: www.sanscrit.nl 1 Inleiding Bij de bepaling van

Nadere informatie

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie V. RTB: V. rapport: 1.0.1 1.13 Algemeen Naam berekening: Modus: Monstergroep: Bodemgebruiksfunctie: Bijzonderheden:

Nadere informatie

Stap1: Ernst van de verontreiniging: Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: - Ernstige bodemverontreiniging

Stap1: Ernst van de verontreiniging: Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van: - Ernstige bodemverontreiniging Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren V. Sanscrit 2.5.4 V. rapport 2.16 Algemeen Naam dossier: Mijkenbroek 30 te Breda Code: S16.1758 Beoordelaar: info@verhoevenmilieu.nl

Nadere informatie

zinkassen in bovengrond, minerale olie in boven- en ondergrond en grondwater

zinkassen in bovengrond, minerale olie in boven- en ondergrond en grondwater Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren V. Sanscrit 2.5.4 V. rapport 2.16 Algemeen Naam dossier: JF Kennedylaan 5 Code: 3201R002 Beoordelaar: bas@archimil.nl Datum

Nadere informatie

Rapportage Sanscrit.nl

Rapportage Sanscrit.nl Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren V. Sanscrit 2.5.4 V. rapport 2.16 Algemeen Naam dossier: ter hoogte van Zwarte Dijkje 39 te Noordscheschut (grondwater) Code:

Nadere informatie

Sanscrit toets De handreiking

Sanscrit toets De handreiking RIVM Briefrapport M/711701073/2007 Sanscrit toets De handreiking P.F. Otte, RIVM A. Wintersen, RIVM Contact: P.F. Otte Laboratorium voor Ecologische Risicobeoordeling pf.otte@rivm.nl Dit onderzoek werd

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Aan Hoeflaken Advies, bemiddeling & regie, T.a.v. de heer J.A. Hoeflaken, Maasdijk 10, 5308 LW Aalst. Geachte heer Hoeflaken,

Aan Hoeflaken Advies, bemiddeling & regie, T.a.v. de heer J.A. Hoeflaken, Maasdijk 10, 5308 LW Aalst. Geachte heer Hoeflaken, DATUM 27 oktober 2016 KENMERK 15569-JvdS-1216104 CONTACTPERSOON ir. J.B.P. van der Stroom TELEFOONNUMMER +31 (0)412 655058 BIJLAGE sanscritberekeningen ONDERWERP risicobeoordeling Aan Hoeflaken Advies,

Nadere informatie

werkvoorraad die alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging omvat.

werkvoorraad die alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging omvat. Handreiking bepaling werkvoorraad diffuus verontreinigde locaties/gebieden, vanwege humane spoed Joke Wezenbeek (Grontmij), in samenwerking met Johannes Lijzen (RIVM), 15 december 2011 (aangevuld met nieuwe

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Lokaal bodemnormen stellen op basis van risico s en bodemfunctie

Lokaal bodemnormen stellen op basis van risico s en bodemfunctie Onderbouwing van de nieuwe Maximale Waarden voor het toepassen van grond en bagger als basis voor Lokale Maximale Waarden Lokaal bodemnormen stellen op basis van risico s en bodemfunctie Met de komst van

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

2. Regelmatig voorkomende vormen van bodemverontreiniging 5

2. Regelmatig voorkomende vormen van bodemverontreiniging 5 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 1. Inleiding 3 2. Regelmatig voorkomende vormen van bodemverontreiniging 5 3. Bodemnormering 7 3.1 Wanneer is de bodem schoon? 7 3.2 Wanneer is de bodem zo vies, dat saneren

Nadere informatie

Bodem buurttuin Pieter de la Courtstraat

Bodem buurttuin Pieter de la Courtstraat Bodem buurttuin Pieter de la Courtstraat Samenvatting en interpretatie van informatie over bodemverontreiniging Anne Marie van Dam Bodemdienst Van Dam Januari 2014 Deze studie is uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, > Retouradres BEVOEGD GEZAG WBB Leefomgevingskwaliteit Contactpersoon co.molenaar@minvrom.nl Datum Betreft Wijziging Circulaire Bodemsanering Geachte heer/mevrouw, VROM verandert en krijgt een nieuwe huisstijl.

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Grip op vluchtige. verbindingen. Voor wie is dit informatieblad bedoeld? Afbakening. Vluchtige verbindingen. Informatieblad voor professionals

Grip op vluchtige. verbindingen. Voor wie is dit informatieblad bedoeld? Afbakening. Vluchtige verbindingen. Informatieblad voor professionals Grip op vluchtige Informatieblad voor professionals verbindingen Om de risico s van bodemverontreiniging met vluchtige stoffen te beoordelen, kan het nodig zijn om binnenluchtmetingen uit te voeren en

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 11 februari 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Molenstraat 123 Plaats

Nadere informatie

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Groningen Oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Kaders lokaal grondverzet 3 2.1 Uitgangspunten bodembeheer

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Samenvatting. Bodemonderzoek

Samenvatting. Bodemonderzoek Samenvatting Op een groot aantal plaatsen in Nederland is de bodem vervuild met zware metalen, PAK s, minerale olie, bestrijdingsmiddelen en andere organische verbindingen. Voor ongeveer 60 000 tot 80

Nadere informatie

Rapport 711701082/2008

Rapport 711701082/2008 Rapport 711701082/2008 L. Posthuma R. Westerhof A. Wintersen P.F. Otte S. Lukács Kijk op de Risicotoolbox Bodem Beoordelen van de actuele bodemkwaliteit en kiezen van Lokale Maximale Waarden RIVM Rapport

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper Notitie 2011264514 Oplegnotitie bodemonderzoeksrapport Brusselsepoort Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september 2013 2011264514 S. Stoepper 1 Inleiding In het kader van de bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

UMB Vastgoed BV t.a.v. de heer K. Wagenberg Albert Hahnplantsoen BM Amsterdam

UMB Vastgoed BV t.a.v. de heer K. Wagenberg Albert Hahnplantsoen BM Amsterdam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam UMB Vastgoed BV t.a.v. de heer K. Wagenberg Albert Hahnplantsoen 20 1077 BM Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Beschikking ingevolge de

Nadere informatie

Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico s inzichtelijk

Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico s inzichtelijk Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico s inzichtelijk Colofon Dit rapport is opgesteld door Grontmij (mw. drs. J.M. Wezenbeek) Opdrachtgevers SenterNovem, Bodem+ (dr. A. Honders) RWS-DWW (ir. K.A. van

Nadere informatie

4.1 Ontgraven verontreinigde grond 4.2 Leeflaag aanbrengen 4.3 Op-en-nabij regeling 4.4 Gebiedsspecifieke kader beleid met lokale maximale waarden

4.1 Ontgraven verontreinigde grond 4.2 Leeflaag aanbrengen 4.3 Op-en-nabij regeling 4.4 Gebiedsspecifieke kader beleid met lokale maximale waarden ODRN Vergunningverlenfng 2 Omgevingsdienst Regio Nijmegen ~O Aan Gemeente Druten T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Datum 10 februari 2017 Opgesteld door, telefoonnummer Michel van Leeuwen,

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

Raadsvergadering, 31 januari 2012. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Nota bodembeheer De Kamp

Raadsvergadering, 31 januari 2012. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Nota bodembeheer De Kamp Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Nota bodembeheer De Kamp Nr.: 482 Agendapunt: 9 Datum: 10 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma: Woonomgeving Portefeuillehouder: Robbert

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE SCHIEDAM

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE SCHIEDAM gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijk Gebruik Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen in tweevoud toezenden aan: Gedeputeerde

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen toevoegen aan uw zaak. 1a. Ligging

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Nota bodembeheer Zaanstad Grondzaken en bodem

Nota bodembeheer Zaanstad Grondzaken en bodem Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017 Grondzaken en bodem februari 2013 Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017 versie 2 Grondzaken en bodem... Pagina 2 van 53 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 1 van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 1.1 Beheergebied... 4 1.2

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Nota bodembeheer regels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem. Gemeente Ten Boer

Nota bodembeheer regels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem. Gemeente Ten Boer Nota bodembeheer regels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Ten Boer November 2010 Colofon: opdrachtgever: opdrachtnemer: gedelegeerd opdrachtgever: projectleider: auteurs:

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

7 Inputparameters Vlier-Humaan... 12 7.1 Specifieke parameters... 12 7.2 Stoffen... 14. Procedure - Bijlage. door:

7 Inputparameters Vlier-Humaan... 12 7.1 Specifieke parameters... 12 7.2 Stoffen... 14. Procedure - Bijlage. door: Richtlijn_Bofas_Addendum_ 3: Standaard voor opstellen van risicoevaluaties en Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Algemene omschrijving potentiële situatie... 2 3 Gefaseerde aanpak risico

Nadere informatie

NOBO: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 2007

NOBO: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 2007 Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag www.vrom.nl NOBO: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling NOBO: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling Onderbouwing en

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging

omgevingsdienst HAAGLANDEN Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00492034 ODH-2017-00079751 - h AUG. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Gemeenten Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Slochteren, Zuidhorn Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Hieronder staan veel gestelde vragen en antwoorden over bodemverontreiniging en spoedlocaties. Het gaat om algemene vragen en vragen over de specifieke Rotterdamse

Nadere informatie

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming GEMEENTE AMSTERDAM Zaaknummer: 181560 Datum: Beschikking ingevolge de Wet bodembescherming MELDING Locatie: Locatiecode: Melder: Diverse locaties openbare weg Stadsdeel Zuid te Amsterdam AM0363/18020 Stadsdeel

Nadere informatie

1 0 APR. 2CW IASCÏI. 11 III lllll II I lil lllll. Gemeente Gîlze en Rijen. Ē Bureau Gezondheid, Milieu S Veiligheid GGD'en Brabant I Zeeland. Jtuk nr.

1 0 APR. 2CW IASCÏI. 11 III lllll II I lil lllll. Gemeente Gîlze en Rijen. Ē Bureau Gezondheid, Milieu S Veiligheid GGD'en Brabant I Zeeland. Jtuk nr. r ^ Jtuk nr. Gemeente Gîlze en Rijen ^aak nr. 1 0 APR. 2CW Burg. Secr- terbeh kopie naar IASCÏI Gemeente Gilze en Rijen t.a.v. Mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB RIJEN Kenmerk: UIT-14030591 Datum: 9 april

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Wierden

Bodemfunctiekaart Wierden Bodemfunctiekaart Wierden Gemeente Wierden Afdeling Grondgebied November 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Gebruik van de bodemfunctiekaart...5 2.1 Grondverzet...5 2.1.1 Toepassing functiekaart

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00484842 ODH-2017-00059510 0 9 JUNI 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen@odh.nl

Nadere informatie

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn.

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn. Waarom voor sommige stoffen geen woon bestaat en waarom schone industrie kan zijn. Onder het Bsb-regime wordt bij de toetsing van een depotkeuring conform VKB 1001 per gemeten stof bekeken waar het gemiddelde

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Westergouwe

Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Westergouwe Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Westergouwe Bodemkwaliteit nieuwbouwwijk Westergouwe te Gouda Rapportnr. 200903380 Gouda, juni 2009 Opgesteld door: dhr. B. van den Berg dhr. E. van de Giessen

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE SCHIEDAM

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE SCHIEDAM gemeente Schiedam Team Vergunningverlening Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE SCHIEDAM versie 2013 Colofon

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN Beschikking Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging

omgevingsdienst HAAGLANDEN Beschikking Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00499226 ODH-2017-00121209 2 2 NOV. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen@odh.nl

Nadere informatie

A. Op bladzijde 9 van het saneringsverslag wordt verwezen naar tabel 3.1 met gehanteerde terugsaneerwaarden, deze tabel ontbreekt.

A. Op bladzijde 9 van het saneringsverslag wordt verwezen naar tabel 3.1 met gehanteerde terugsaneerwaarden, deze tabel ontbreekt. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied T.a.v. de heer S. Baanders Postbus 209 1500 EE ZAANDAM Locatiecode: NH/0358/01046 Zaaknummer: 3512575 Ons kenmerk: AMNO161322_eva ODNZKG Betreft: Aanvullende gegevens

Nadere informatie

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Projectcode : 2002/14768 nummer : BBLnot 2.3 Datum : 13 februari

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173000111 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk Bijlage Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-emplacement Vries, Zanderij, gemeente Tynaarlo, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Nota bodembeheer gemeente Oldenzaal Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 27 mei 2013, nr. 338 De griffier, Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Achtergrond bodemverontreiniging langs het spoor

Achtergrond bodemverontreiniging langs het spoor Samenvatting De Stichting Bodemsanering NS (SBNS) doet onderzoek naar het voorkomen en de effecten van verontreiniging op emplacementen en langs de spoorbaan. In gevallen van ernstige verontreiniging waarvoor

Nadere informatie

2 Zaanstad kiest voor helderheid over de beoordeling van lood

2 Zaanstad kiest voor helderheid over de beoordeling van lood Lijst van gebruikte afkortingen: Wbb Wet bodembescherming IQ intelligentiequotiënt GGD Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu I&M ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) grondverzet en bodemkwaliteitskaart referentie

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer Beleid voor hergebruik van grond en bagger

Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer Beleid voor hergebruik van grond en bagger Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer 2016-2021 Beleid voor hergebruik van grond en bagger Versienummer: Datum: Definitief 12 september 2016 Productnummer Omschrijving Status A-2015-000535 Nota

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Bijlage 1: TOEPASSING AFWEGINGSPROCES SANERINGSDOELSTELLING

Bijlage 1: TOEPASSING AFWEGINGSPROCES SANERINGSDOELSTELLING Bijlage 1: TOEPASSING AFWEGINGSPROCES SANERINGSDOELSTELLING geval van ontstaan voor de inwerkingtreding van de Wbb (1-1-1987) zorgplicht: afwegingsproces saneringsdoelstelling n.v.t. ernstig sanering:

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT SEPTEMBER 2013 Bodemfunctieklassekaart Gemeente Weert VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Weert. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Duurzaam bodembeheer in Delft

Duurzaam bodembeheer in Delft Duurzaam bodembeheer in Delft Nota Bodembeheer gemeente Delft Delft, 12 november 2009 Opgesteld door: Mevr. S. Steennis, Mevr. C. Walet 1 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING...2 2 INLEIDING...5 2.1 ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Nota Bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem

Nota Bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem Nota Bodembeheer voor gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen, Zutphen en Lochem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Doel en aanleiding van de Nota bodembeheer 5 1.2 Besluit bodemkwaliteit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

In antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mede:

In antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mede: Grenswaarden (voorheen MAC) en ADI-waarden zijn niet van toepassing. bezoekadres: Oude oein 169 2 6 HB ~ oein Behandeld dooi De heer J.F.M.T. van Koppen Fractie OnaBankeliJk OeiR Molukkenctmat 12 2612

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen G E M E E N T E ijmegen BESLUIT VASTSTELLING ERNST BODEMVERONTREINIGING EN SPOEDEISENDHEID SANERING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN (Artikel 2 9 Wet bodembescherming)

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam De heer G.M.T. Dolmans Postbus 37608 1030 BB AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00483244 ODH-2017-00048810 1 1 MEI 2817 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 B Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen@odh.nl

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012 gemeente Maastricht

Nota Bodembeheer 2012 gemeente Maastricht Nota Bodembeheer 2012 gemeente Maastricht Disclaimer De wet en regelgeving is onderhavig aan aanpassingen/wijzigingen. De vigerende wet- en regelgeving is derhalve leidend. Niets uit deze nota mag worden

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie