Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek"

Transcriptie

1 Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H. van Gelder Kenmerk BOD-EVG Versie. Utrecht, 3 oktober 8 vrijgegeven 8, Movares Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V.

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Locatiegegevens 5. Algemeen 5. Bodemopbouw en geohydrologie 5.3 Voorgaand onderzoek 6 3 Onderzoeksopzet 7 3. Kwaliteitsborging 7 3. Onderzoeksopzet en veldwerk AS3 8 4 Onderzoeksresultaten 9 4. Toetsingskader 9 4. Locatie loodverontreiniging KEMA brug Veldgegevens Analyseresultaten Locatie Brinkweg Veldgegevens Analyseresultaten 4.4 Locatie Driehoek splitsing Veldgegevens Analyseresultaten 4.5 Locatie strook lijncode 58, km. 9,6-9, Veldgegevens Analyseresultaten Conclusies Locatie keerwand Beaulieuflat Veldgegevens Analyseresultaten Locatie 4 e perron Veldgegevens Analyseresultaten Locatie kop e en e perron Veldgegevens Analyseresultaten Conclusies Locatie relaishuis talud Sonsbeeksingel Veldgegevens Analyseresultaten 9 5 Conclusies en aanbevelingen Colofon 3 IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving /3

3 Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Regionale ligging onderzoekslocatie Ligging van de boorpunten Boorprofielen Getoetste analyseresultaten Analysecertificaten Overzichtstekeningen voorgaande bodemonderzoeken IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 3/3

4 Inleiding Movares Nederland heeft in opdracht van ProRail een verkennend- en nader milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd te Arnhem. Aanleiding voor het uitvoeren van het milieukundig bodemonderzoek is de realisatie van het project Sporen in Arnhem. Binnen het projectgebied zijn reeds vele milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd, voornamelijk in 3. Voor een aantal locaties is een actualisering noodzakelijk aangezien de gegevens ten tijde van de aanvraag van de bouwvergunning ouder waren dan 5 jaar. Het betreft de locaties: - Ter plaatse van het toekomstige 4 e perron (tussen keerwand 4 e perron en huidige sporen); - Ter plaatse van de keerwand Beaulieuflat; - Ter plaatse daar waar de perrons verlengd worden. Daarnaast worden met onderhavig onderzoek een aantal locaties onderzocht die als werkterrein gebruikt gaan worden en niet eerder onderzocht zijn. Het betreft de locaties: - Brinkweg ter plaatse van de te vervangen KEMA-brug; - Driehoek gelegen in de splitsing spoor Utrecht-Arnhem en Nijmegen- Arnhem; - Strook gelegen noordelijk van het opstelterrein Arnhem Berg (km ). De locatie van het toekomstige relaishuis welke gerealiseerd gaat worden in het spoortalud van de Sonsbeeksingel is nog niet onderzocht en wordt derhalve eveneens meegenomen in onderhavig bodemonderzoek. Doel van het bodemonderzoek voor bovengenoemde is het verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de werkzaamheden. In maart is bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de vrije kruising west en oost (de vrije kruising is inmiddels geprojecteerd op een andere locatie) welke gerapporteerd is in Arnhem KRA in situ partijkeuring vrije kruising west en oost - aanvullend historisch onderzoek, kenmerk GMV-NB-669-versie., d.d. 5 maart opgesteld door Holland Railconsult. Uit het bodemonderzoek blijkt dat er ter hoogte van de KEMA-brug sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met lood. Aangezien de resultaten uit verouderd zijn, is ter plaatse opnieuw een nader milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd met als doel het vaststellen van de omvang van de aanwezige loodverontreiniging. In hoofdstuk zijn de locatiegegevens en de resultaten van voorgaand onderzoek opgenomen. De onderzoeksopzet wordt besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 komen de resultaten van het bodemonderzoek aan de orde. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 4/3

5 Locatiegegevens. Algemeen De onderzoekslocatie bestaat uit verschillende deellocaties gelegen op en nabij emplacement Arnhem lijncode 58; km. 89,8-9,3. De regionale ligging van de onderzoekslocaties is weergegeven in bijlage I.. Bodemopbouw en geohydrologie In het kader van het ontwerp van de wand zijn diverse grondmechanische onderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn sonderingen geplaatst tot circa NAP +5 m. Voor informatie over de diepe ondergrond is gebruik gemaakt van de databank van TNO (DINO). Uit deze informatie is de volgende bodemopbouw afgeleid: - NAP +3 m -/- NAP - m: matig grof tot grof, grindig, zand; - NAP - m -/- NAP -3 m: m: klei; - NAP -3 m -/- NAP -6 m : matig fijn tot matig grof, grindig, zand; Lokaal zijn slecht doorlatende (leem)laagjes in de bovengrond aanwezig. Dit is het geval in de buurt van het NS-station. De grondwaterstand varieert sterk langs het tracé. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van het spoor is circa NAP +9m. Ter plaatse van de vrije kruising (km ) liggen de grondwaterstanden aanmerkelijk hoger dan ter plaatse van de oostzijde van het tracé. De grondwaterstand varieert van NAP +5 m aan de westzijde van de vrije kruising tot NAP +9 m aan de oostzijde. Nabij het centrum van de vrije kruising (ter plaatse van de Oranjestraat) bedraagt de grondwaterstand circa NAP +7 m. Op het traject km varieert de grondwaterstand van NAP +6 m tot NAP + m. Lokaal is nabij het station een substantieel hogere grondwaterstand aangetroffen namelijk circa NAP +6 m. Dit wordt gekenmerkt als een schijngrondwaterspiegel: grondwater dat achterblijft op slecht doorlatende lagen waarna dit grondwater horizontaal dient af te stromen naar de diepere ondergrond (tot het echte grondwaterniveau). IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 5/3

6 .3 Voorgaand onderzoek Binnen het projectgebied zijn onderstaande bodemonderzoeken verricht. In de overzichtstekeningen opgenomen in bijlage VI is de verontreinigingsgraad en jaartal weergegeven van alle boringen van bovengenoemde en onderhavig bodemonderzoek(en) op het emplacement Arnhem. Hierin zijn tevens de bodemonderzoeken verwerkt die in opdracht van de Stichting Bodemsanering NS zijn uitgevoerd. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 6/3

7 3 Onderzoeksopzet 3. Kwaliteitsborging Het veldwerk is uitgevoerd onder BRL SIKB certificaat, waarvoor Movares gecertificeerd is. De BRL SIKB is de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. De laatste versie is vastgesteld op 3 maart 7 (versie 3.a) door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Movares Nederland is tevens lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). De BRL SIKB is van toepassing op het gehele proces van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek inclusief alle secundaire processen. Dit proces begint bij de acceptatie van het veldwerk en eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters aan het laboratorium. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Kwalibo erkende medewerkers van Movares te weten Dhr. M. Knippenburg, Dhr. E. de Jong en Dhr. M. van Dokkum. De chemische analyses hebben plaatsgevonden in het laboratorium van Analytico te Barneveld. Analytico Milieu is NEN-EN-ISO/IEC 75 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Movares Nederland is een ingenieursbureau zonder personele, juridische of financiële relatie met de opdrachtgever buiten de onderhavige opdracht. Movares Nederland is bovendien geen eigenaar van de onderzochte percelen. 3. Onderzoeksopzet en veldwerk Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 574. Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen april en 3 juni 8. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel boringen en analyses er zijn uitgevoerd. Aangezien het grondwater zich dieper dan 5 m-mv bevindt, is het grondwater niet onderzocht. De ligging van de boorpunten is weergegeven in bijlage II. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage III. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 7/3

8 Tabel : Uitgevoerde boringen en analyses Locatie Boringen Analyses,5 m- mv, m - mv,5 m- mv, m- mv 5, m - mv Grond Loodverontreiniging x standaard pakket bodem nieuw Brinkweg, brug Diependalstraat x standaard pakket bodem nieuw Driehoek splitsing x standaard pakket bodem nieuw + 6 x PAK Strook langs opstelterrein Arnhem Berg, geocode 58 km. 9,6-9, x standaard pakket bodem nieuw + 8 x lood Keerwand Beaulieuflat x standaard pakket bodem nieuw 4 e perron x standaard pakket bodem nieuw + 8 x lood, zink en barium Kop e en e perron x standaard pakket bodem nieuw + 4 x koper Relaishuis talud sonsbeeksingel x standaard pakket bodem nieuw 3... AS3 Op locatie is een aantal monsters niet voorbehandelt conform AS3. Het betreft de locatie strook opstelterrein Arnhem Berg. De uitsplitsing van de bovengrond (mm 5) ter plaatse van deze locatie is echter wel conform AS3 uitgevoerd. In hoofdstuk 4 is in de tabellen aangegeven als de monsters niet conform AS3 zijn voorbehandelt. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 8/3

9 4 Onderzoeksresultaten 4. Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het op oktober 8 van kracht geworden toetsingskader, zoals gedefinieerd in de Circulaire bodemsanering 6. Wanneer in deze rapportage wordt gesproken over de tussenwaarde, dan wordt bedoeld het gemiddelde van de achtergrondwaarde (AW) en interventiewaarde. Indien meer dan 5 m 3 grond gehalten bevat aan één of meer componenten welke boven de interventiewaarde liggen is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor een saneringsnoodzaak geldt. De spoedeisendheid van een sanering hangt af van de risico s voor de volksgezondheid en het milieu alsmede het risico op verspreiding van de verontreiniging. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage V. De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van het toetsprogramma PAISOnline, ontwikkeld door Analytico. De toetsresultaten zijn opgenomen in bijlage IV. 4. Locatie loodverontreiniging brug Diependalstraat 4... Veldgegevens Het opgeboorde bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op samenstelling en bijzonderheden. Uit het opgeboorde materiaal is globaal af te leiden dat de bodemopbouw vanaf maaiveld tot de maximale boordiepte van, m-mv bestaat uit afwisselend matig fijn en matig grof, zwak siltig zand. In de boringen is plaatselijk bodemvreemd materiaal aangetroffen in de vorm van kool, sintel een slakdeeltjes Analyseresultaten In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven van de uitgevoerde analyses. Tabel : Mengmonstersamenstelling en getoetste analyseresultaten loodverontreiniging Monster Diepte Zintuiglijk Analyses ) >AW >T >I standaard pakket bodem (nieuw) PCB (som 7) () standaard pakket bodem (nieuw) PCB (som 7), - - PAK standaard pakket bodem (nieuw) Pb, PAK, PCB (som 7) () - - IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 9/3

10 4-5 - standaard pakket bodem (nieuw) Cd, Zn, Ba, Hg, PAK, PCB (som 7) () Pb standaard pakket bodem (nieuw) Pb, PAK, PCB (som 7) () standaard pakket bodem (nieuw) Cd, Co, Cu, Ni, Zn, Hg, PAK, PCB (som 7) () MM: ballast-, kool-, sintel-, en slakhoudend - - standaard pakket bodem (nieuw) Co, Cu, Hg PAK standaard pakket bodem (nieuw) Pb, PAK - - MM: MM: sterk ballasthoudend, zwak koolhoudend -7 sterk ballasthoudend, zwak kool-, sintel-, slakhoudend standaard pakket bodem (nieuw) standaard pakket bodem (nieuw) Cd, Ni, Zn, Ba, Co, Hg, PAK, PCB (som 7) () Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Ba, Co, PAK, PCB (som 7) () Cu : geen verhoogde gehaltes aangetroffen ): Overschrijding als gevolg van notering AS3 (correctie met,7). Er zijn echter geen overschrijdingen van de detectiegrens gemeten. De overschrijdingen worden dan ook niet als zodanig aangemerkt. ): Standaard pakket bodem (nieuw): lutum, organische stof, zware metalen (9), PCB s (7), minerale olie, PAK(). Uit de analyseresultaten blijkt de bovengrond ter plaatse van één boring matig verontreinigd is met PAK en koper en sterk verontreinigd met lood. In de overige boringen wordt maximaal de achtergrondwaarde overschreden. Tevens zijn aan de overzijde van de spoorbaan maximaal lichte verontreinigingen aangetoond (zie paragraaf 4.3). Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dan er geen sprake meer is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Pb 4.3 Locatie Brinkweg Veldgegevens Het opgeboorde bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op samenstelling en bijzonderheden. Uit het opgeboorde materiaal is globaal af te leiden dat de bodemopbouw vanaf maaiveld tot de maximale boordiepte van, m-mv bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. In de boringen is geen bodemvreemd materiaal waargenomen Analyseresultaten In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven van de uitgevoerde analyses. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving /3

11 Tabel 3: Mengmonstersamenstelling en getoetste analyseresultaten Brinkweg Mengmonster Boringen Diepte (cm mv) Analyses ) MM 6 bg t/m 7-5 standaard pakket bodem (nieuw MM 7 og standaard pakket bodem (nieuw) MM 8 og standaard pakket bodem (nieuw) Toetsing > AW > T > I Ba, Pb, Zn, PAK, - - PCB (som 7) () PCB (som 7) (), PAK - - PCB(som7) () : geen verhoogde gehaltes aangetroffen ): Overschrijding als gevolg van notering AS3 (correctie met,7). Er zijn echter geen overschrijdingen van de detectiegrens gemeten. De overschrijdingen worden dan ook niet als zodanig aangemerkt. ): Standaard pakket bodem (nieuw): lutum, organische stof, zware metalen (9), PCB s (7), minerale olie, PAK(). Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse van de boringen t/m 7 licht verontreinigd is met barium, lood, zink en PAK. De ondergrond ter plaatse van de boringen en 3 is licht verontreinigd met PAK. Ter plaatse van de boringen 4 en 6 is de ondergrond niet verontreinigd. 4.4 Locatie Driehoek splitsing Veldgegevens Het opgeboorde bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op samenstelling en bijzonderheden. Uit het opgeboorde materiaal is globaal af te leiden dat de bodemopbouw vanaf maaiveld tot de maximale boordiepte van, m-mv bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. In boring is in de bovengrond een bijmenging met houtskool en metaal waargenomen. In de boringen 6 en 8 wordt in de bovengrond resten puin aangetroffen. Boring 9 is in de bovengrond puin-, metaal- en textielhoudend Analyseresultaten In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven van de uitgevoerde analyses. Tabel 4: Mengmonstersamenstelling en getoetste analyseresultaten Driehoek Mengmonster Boringen Diepte Analyses ) Toetsing (cm mv) > AW > T > I MM 9 bg 8 t/m 3 5 standaard pakket bodem (nieuw) MM bg 4 t/m 9 5 standaard pakket bodem (nieuw) MM og standaard pakket bodem (nieuw) Cu, Pb, Hg, PCB(som 7) (), PAK - - Cu, Hg, Pb, - PAK PCB(som 7) () Pb, PCB(som 7) () - - IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving /3

12 Mengmonster Boringen Diepte (cm mv) Uitsplitsing MM bg Analyses ) Toetsing > AW > T > I PAK PAK PAK - PAK PAK PAK PAK PAK PAK PAK PAK PAK : geen verhoogde gehaltes aangetroffen ): Overschrijding als gevolg van notering AS3 (correctie met,7). Er zijn echter geen overschrijdingen van de detectiegrens gemeten. De overschrijdingen worden dan ook niet als zodanig aangemerkt. ): Standaard pakket bodem (nieuw): lutum, organische stof, zware metalen (9), PCB s (7), minerale olie, PAK(). Uit de analyseresultaten blijkt dat mengmonster van de bovengrond (boringen 4 t/m 9) sterk verontreinigd is met PAK. Daarnaast is de bovengrond licht verontreinigd met koper, kwik en lood. De ondergrond is licht verontreinigd met lood. Naar aanleiding van de sterke PAK-verontreiniging is mengmonster uitgesplitst. Hieruit blijkt dat de bovengrond ter plaatse van boring 5 matig verontreinigd is met PAK. De overige boringen van de bovengrond zijn licht verontreinigd met PAK. De sterke verontreiniging met PAK is niet langer aangetroffen. 4.5 Locatie strook lijncode 58, km. 9,6-9, Veldgegevens Het opgeboorde bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op samenstelling en bijzonderheden. Uit het opgeboorde materiaal is globaal af te leiden dat de bodemopbouw vanaf maaiveld tot de maximale boordiepte van, m-mv bestaat uit matig fijn, zwak siltig, grindhoudend zand. In een aantal boringen wordt een sterke bijmenging met puin, kool-, sintel- en/of asfaltdeeltjes aangetroffen. Daarnaast zijn een aantal boringen ballasthoudend Analyseresultaten In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven van de uitgevoerde analyses. Tabel 5: Mengmonstersamenstelling en getoetste analyseresultaten strook geocode 58, km. 9,6-9, Mengmonster Boringen Diepte Analyses ) Toetsing (cm mv) > AW > T > I MM 5 bg 4 t/m 45 5 standaard pakket bodem (nieuw) ) (geen AS3) Cd, Mo, Zn, minerale olie, PAK Pb - MM 6 bg 46 t/m 4 5 standaard pakket bodem Cd, Mo, Pb, - - IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving /3

13 Mengmonster Boringen Diepte (cm mv) Analyses ) (nieuw) ) (geen AS3) MM 7 og standaard pakket bodem (nieuw) ) (geen AS3) MM 8 og standaard pakket bodem (nieuw) ) (geen AS3) Uitsplitsing MM5 bg Toetsing > AW > T > I minerale olie, PCB (som 7) (), PAK Cd, Co, Mo, minerale olie Hg, Pb, Mo, Cd, minerale olie lood Pb lood lood lood Pb lood Pb lood - Pb lood Pb lood Pb : geen verhoogde gehaltes aangetroffen ): Overschrijding als gevolg van notering AS3 (correctie met,7). Er zijn echter geen overschrijdingen van de detectiegrens gemeten. De overschrijdingen worden dan ook niet als zodanig aangemerkt. ): Standaard pakket bodem (nieuw): lutum, organische stof, zware metalen (9), PCB s (7), minerale olie, PAK(). Uit de analyseresultaten blijkt dat mengmonster 5 (boringen 4 t/m 45) van de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium, zink, molybdeen, minerale olie en PAK en matig verontreinigd is met lood. Mengmonster 6 van de bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, lood, molybdeen, minerale olie en PAK. Op basis van de geconstateerde matige verontreiniging met lood is mengmonster 5 uitgesplitst. Na uitsplitsing blijkt dat het sterk kool- en sintelhoudende monster van de bovengrond van boring 43 matig verontreinigd is met lood. De overige boringen zijn niet of plaatselijk licht verontreinigd met lood. De ondergrond ter plaatse van de boringen 4 en 49 is licht verontreinigd met cadmium, kobalt, molybdeen en minerale olie. De ondergrond ter plaatse van boring 45 is licht verontreinigd met cadmium, kwik, molybdeen, lood en minerale olie Conclusies De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, molybdeen, minerale olie en PAK en plaatselijk licht verontreinigd met lood en zink. Ter plaatse van boring 43 (sterk kool- en sintelhoudend) is een matige verontreiniging met lood aangetoond. De ondergrond is licht verontreinigd met diverse zware metalen en minerale olie. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 3/3

14 4.6 Locatie keerwand Beaulieuflat Veldgegevens Het opgeboorde bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op samenstelling en bijzonderheden. Uit het opgeboorde materiaal is globaal af te leiden dat de bodemopbouw vanaf maaiveld tot de maximale boordiepte van 5, m-mv bestaat uit matig graf tot zeer grof, zwak siltig zand. In een aantal boringen is lichte bijmenging met puin waargenomen Analyseresultaten In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven van de uitgevoerde analyses. Tabel 6: Mengmonstersamenstelling en getoetste analyseresultaten keerwand Beaulieuflat Mengmonster Boringen Diepte Analyses ) Toetsing (cm mv) > AW > T > I MM 9 bg 5 t/m 5,54, 55 5 standaard pakket bodem (nieuw) MM bg 53, 56 t/m 58 5 standaard pakket bodem (nieuw) MM og 5 t/m 5 - standaard pakket bodem (nieuw) MM og 53, 54, 56, standaard pakket bodem (nieuw) MM 3 og standaard pakket bodem (nieuw) MM 4 og standaard pakket bodem (nieuw) MM 5 og standaard pakket bodem (nieuw) PCB(som 7) () - - Pb, PCB (som 7) () - - PCB (som 7) () - - Ba, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCB (som 7) (), PAK, minerale olie () - - PCB (som 7) () - - PCB (som 7) () - - PCB (som 7) () : geen verhoogde gehaltes aangetroffen ): Overschrijding als gevolg van notering AS3 (correctie met,7). Er zijn echter geen overschrijdingen van de detectiegrens gemeten. De overschrijdingen worden dan ook niet als zodanig aangemerkt. ): Standaard pakket bodem (nieuw): lutum, organische stof, zware metalen (9), PCB s (7), minerale olie, PAK(). Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met lood. De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met diverse zware metalen en PAK. De diepe ondergrond (vanaf, m-mv) is niet verontreinigd met onderzochte parameters. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 4/3

15 Hergebruik Besluit bodemkwaliteit De analyseresultaten van de mengmonsters zijn getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Aangezien geen gegevens bekend zijn van de ontvangende bodem is alleen de vrijkomende grond getoetst. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage IV. Tabel 7: Bepaling bodemklasse Beaulieuflat Monster Boornr. en diepte Analysepakket Bodemklasse vrijkomende grond MM 9 bg 5 t/m 5,54, 55 (-5) standaard pakket bodem (nieuw) Achtergrondwaarde grond MM bg 53, 56 t/m 58 (-5) standaard pakket bodem (nieuw) Achtergrondwaarde grond MM og 5 t/m 5 (-) standaard pakket bodem (nieuw) Achtergrondwaarde grond MM og 53, 54, 56, 58 (5-5) standaard pakket bodem (nieuw) Industrie MM 3 og (5-) standaard pakket bodem (nieuw) Achtergrondwaarde grond MM 4 og (-5) standaard pakket bodem (nieuw) Achtergrondwaarde grond MM 5 og (-5) standaard pakket bodem (nieuw) Achtergrondwaarde grond Uit de tabel blijkt dat de boven- en ondergrond ter plaatse wordt geclassificeerd als zijnde bodemklasse achtergrondwaarde grond. Uitzondering hierop vormt de ondergrond (mengmonster ) van de boringen 53, 54, 56 en 58 welke industrie grond betreft. Betreffende classificatie betreft een indicatie. Waar vrijkomende grond herbruikbaar is, is mede afhankelijk van het gebied en de kwaliteit van de ontvangende bodem (bodemfunctieklasse) waar de grond toegepast gaat worden. In het generieke kader mag alleen grond worden toegepast van dezelfde of een betere kwaliteitsklasse dan de ontvangende (water)bodem. In het gebiedsspecifieke kader hangt dit af van de lokale maximale waarden die zijn vastgesteld door de desbetreffende gemeenten. 4.7 Locatie 4 e perron Veldgegevens Het opgeboorde bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op samenstelling en bijzonderheden. Uit het opgeboorde materiaal is globaal af te leiden dat de bodemopbouw vanaf maaiveld tot de maximale boordiepte van, m-mv bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. In de boringen wordt bodemvreemd materiaal in de vorm van puin, glas, plastic en kooldeeltjes aangetroffen. Ter plaatse van boring 63 wordt in de ondergrond puin en cementresten aangetroffen. Hierbij betreft het percentage bodemvreemd materiaal > 5% Analyseresultaten In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven van de uitgevoerde analyses. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 5/3

16 Tabel 8: Mengmonstersamenstelling en getoetste analyseresultaten 4 e perron Mengmonster Boringen Diepte Analyses ) Toetsing (cm mv) > AW > T > I MM bg 68 t/m 65 5 standaard pakket bodem (nieuw) Uitsplitsing MM bg Lood, zink, barium Lood, zink, barium Lood, zink, barium Lood, zink, barium Lood, zink, barium Lood, zink, barium Lood, zink, barium Lood, zink, barium MM 3 og standaard pakket bodem (nieuw) standaard pakket bodem (nieuw) standaard pakket bodem (nieuw) MM 3 bg 6A t/m 6G 5 standaard pakket bodem (nieuw) MM 4 og 6C + 6E 5- standaard pakket bodem (nieuw) Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, PCB(som 7), PAK, minerale olie Hg (3), Zn Pb - - Pb, Zn - - Pb, Zn - - Zn Pb Zn Pb - Pb - - Pb - - Pb, Hg, Zn, PCB(som 7) () - - Ba, Hg, Zn, PCB ( som 7), PAK Ba, Hg Pb - Pb PAK, Zn PAK, PCB(som 7) () - - Pb, Hg, PAK, PCB(som 7) () : geen verhoogde gehaltes aangetroffen ): Overschrijding als gevolg van notering AS3 (correctie met,7). Er zijn echter geen overschrijdingen van de detectiegrens gemeten. De overschrijdingen worden dan ook niet als zodanig aangemerkt. ): Standaard pakket bodem (nieuw): lutum, organische stof, zware metalen (9), PCB s (7), minerale olie, PAK(). 3): Aangezien per oktober 8 de achtergrondwaardes (vml. Streefwaardes) en interventiewaardes zijn aangepast zijn alle analyseresultaten opnieuw getoetst. Hieruit blijkt dat de tussenwaarde voor kwik wordt overschreden. Dit was niet het geval bij toetsing volgens het oude toetsingskader (> S) waardoor de individuele monsters van mengmonster niet zijn geanalyseerd op kwik (deze was ingezet op basis van resultaten van de oude toetsing). Uit de analyseresultaten blijkt dat mengmonster van de bovengrond sterk verontreinigd is met lood, matig verontreinigd met kwik en zink en licht verontreinigd met diverse zware metalen, PCB(som 7), PAK en minerale olie. Op basis van de sterke verontreiniging met lood en matige verontreiniging met zink is mengmonster uitgesplitst. Na uitsplitsing blijkt dat de sterke verontreiniging niet langer wordt aangetroffen. De bovengrond van de boringen 6 en 63 is matig Pb IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 6/3

17 verontreinigd met lood. De overige boringen zijn licht verontreinigd met lood en/of zink. Plaatselijk is de bovengrond licht verontreinigd met diverse zware metalen, minerale olie en PCB (som7). De ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met lood, kwik, zink of PAK. In boring 63 is in de laag van tot 9 cm-mv een sterke verontreiniging met lood en een matige verontreiniging met zink en PAK gemeten. Uit de zintuiglijke waarnemingen blijkt dat meer dan 5% bodemvreemd materiaal aanwezig is. In de bovengrond tot cm wordt een matige verontreiniging met lood gemeten Hergebruik Besluit bodemkwaliteit De analyseresultaten van de mengmonsters zijn getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit, met uitzondering van mengmonster waar sterke verontreinigingen zijn aangetoond. Aangezien geen gegevens bekend zijn van de ontvangende bodem is alleen de vrijkomende grond getoetst. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage IV. Tabel 9: Bepaling bodemklasse 4 e perron Monster Boornr. en diepte Analysepakket Bodemklasse vrijkomende grond MM 3 og standaard pakket bodem (nieuw) Wonen MM 3 bg 6A t/m 6G standaard pakket bodem (nieuw) Wonen MM 4 og 6C + 6E standaard pakket bodem (nieuw) Wonen Uit de tabel blijkt dat de grond ter plaatse wordt geclassificeerd als zijnde bodemklasse wonen grond. Betreffende classificatie betreft een indicatie. Waar vrijkomende grond herbruikbaar is, is mede afhankelijk van het gebied en de kwaliteit van de ontvangende bodem (bodemfunctieklasse) waar de grond toegepast gaat worden. In het generieke kader mag alleen grond worden toegepast van dezelfde of een betere kwaliteitsklasse dan de ontvangende (water)bodem. In het gebiedsspecifieke kader hangt dit af van de lokale maximale waarden die zijn vastgesteld door de desbetreffende gemeenten Conclusie Ter plaatse van de boringen 6 en 63 is een matige tot sterke verontreiniging aangetoond met lood. Met het uitgevoerde bodemonderzoek in 3 zijn maximaal streefwaarde overschrijdingen aangetoond. In 4 is een grondsanering uitgevoerd op lood in de driehoek spoor-bovenbrugstraat-amsterdamseweg. Echter de saneringsgrenzen bevonden zich noordelijker van de boorpunten 6 en 63 en daarmee is het niet aannemelijk dat de aangetroffen loodverontreiniging in onderhavig bodemonderzoek onderdeel uitmaken van dit geval. Derhalve wordt aanbevolen een nader bodemonderzoek uit te voeren naar de aangetroffen sterke loodverontreiniging ter plaatse van de boringen 6 en 63 om vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 7/3

18 4.8 Locatie kop e en e perron Veldgegevens Het opgeboorde bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op samenstelling en bijzonderheden. Uit het opgeboorde materiaal is globaal af te leiden dat de bodemopbouw vanaf maaiveld tot de maximale boordiepte van,4 m-mv bestaat uit matig grof, zwak siltig zand. In de boringen wordt bodemvreemd materiaal in de vorm van ballast, steenslag en puin waargenomen Analyseresultaten In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven van de uitgevoerde analyses. Tabel : Mengmonstersamenstelling en getoetste analyseresultaten kop e en e perron Monster Boringen Diepte Analyses ) Toetsing (cm mv) > AW > T > I MM: , 4 - standaard pakket bodem (nieuw) ) MM: standaard pakket bodem (nieuw) ) Co, Ni, Pb, Hg, minerale olie, PAK, PCB(som 7) () Cu - Co, Hg, PCB(som - - 7) () koper - - Cu koper Cu koper - - Cu koper Cu : geen verhoogde gehaltes aangetroffen ): Overschrijding als gevolg van notering AS3 (correctie met,7). Er zijn echter geen overschrijdingen van de detectiegrens gemeten. De overschrijdingen worden dan ook niet als zodanig aangemerkt. ): Standaard pakket bodem (nieuw): lutum, organische stof, zware metalen (9), PCB s (7), minerale olie, PAK(). Uit de analyseresultaten blijkt dat het mengmonster van de boringen 3 en 4 licht verontreinigd is met kwik, kobalt, nikkel, lood, minerale olie en PAK en matig verontreinigd is met koper. Op basis van de aangetoonde matige verontreiniging met koper is het mengmonster uitgesplitst. Na uitsplitsing blijkt dat de bovengrond van zowel boring 3 als 4 sterk verontreinigd is met koper. De ondergrond is licht verontreinigd met koper. De boven- en ondergrond van boring is licht verontreinigd met kobalt en kwik Hergebruik Besluit bodemkwaliteit De analyseresultaten van mengmonster zijn getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Aangezien geen gegevens bekend zijn van de ontvangende bodem is alleen de vrijkomende grond getoetst. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage IV. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 8/3

19 Tabel : Bepaling bodemklasse kop e en e perron Monster Boornr. en diepte Analysepakket Bodemklasse vrijkomende grond (-) standaard pakket bodem (nieuw) Achtergrondwaarde Uit de tabel blijkt dat de grond ter plaatse wordt geclassificeerd als zijnde bodemklasse achtergrondwaarde grond. Betreffende classificatie betreft een indicatie. Waar vrijkomende grond herbruikbaar is, is mede afhankelijk van het gebied en de kwaliteit van de ontvangende bodem (bodemfunctieklasse) waar de grond toegepast gaat worden. In het generieke kader mag alleen grond worden toegepast van dezelfde of een betere kwaliteitsklasse dan de ontvangende (water)bodem. In het gebiedsspecifieke kader hangt dit af van de lokale maximale waarden die zijn vastgesteld door de desbetreffende gemeenten Conclusies Ter plaatse van de locatie kop e en e perron is de bovengrond sterk verontreinigd met koper. In de ondergrond wordt maximaal de achtergrondwaarde overschreden voor koper. Om vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt aanbevolen een nader bodemonderzoek uitgevoerd. De boven- en ondergrond van boring is licht verontreinigd met kobalt en kwik. 4.9 Locatie relaishuis talud Sonsbeeksingel Veldgegevens Het opgeboorde bodemmateriaal is in het veld beoordeeld op samenstelling en bijzonderheden. Uit het opgeboorde materiaal is globaal af te leiden dat de bodemopbouw vanaf maaiveld tot de maximale boordiepte van, m-mv bestaat uit matig fijn, matig siltig zand. In een boring 9C is een lichte bijmenging met puin in de bovengrond waargenomen Analyseresultaten In onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven van de uitgevoerde analyses. Tabel : mengmonstersamenstelling en getoetste analyseresultaten relaishuis Mengmonster Boringen Diepte Analyses ) Toetsing (cm mv) > AW > T > I MM bg 9A t/m 9D 5 standaard pakket bodem (nieuw) Cu, Pb, minerale olie, PAK, PCB(som 7) () - - IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 9/3

20 Mengmonster Boringen Diepte (cm mv) Analyses ) MM og 9B + 9D 5- standaard pakket bodem (nieuw) Toetsing > AW > T > I Pb, Hg, - - PCB(som 7) () - : geen verhoogde gehaltes aangetroffen ): Overschrijding als gevolg van notering AS3 (correctie met,7). Er zijn echter geen overschrijdingen van de detectiegrens gemeten. De overschrijdingen worden dan ook niet als zodanig aangemerkt. ): Standaard pakket bodem (nieuw): lutum, organische stof, zware metalen (9), PCB s (7), minerale olie, PAK(). Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse licht verontreinigd is met koper, lood, minerale olie en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met kwik en lood Hergebruik Besluit bodemkwaliteit De analyseresultaten van de mengmonsters zijn getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Aangezien geen gegevens bekend zijn van de ontvangende bodem is alleen de vrijkomende grond getoetst. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage IV. Tabel 3: Bepaling bodemklasse relaishuis Monster Boornr. en diepte Analysepakket Bodemklasse vrijkomende grond MM bg 9A t/m 9D (-5) standaard pakket bodem (nieuw) Wonen MM og 9B + 9D (5-) standaard pakket bodem (nieuw) Wonen Uit de tabel blijkt dat de grond ter plaatse wordt geclassificeerd als zijnde bodemklasse wonen grond. Betreffende classificatie betreft een indicatie. Waar vrijkomende grond herbruikbaar is, is mede afhankelijk van het gebied en de kwaliteit van de ontvangende bodem (bodemfunctieklasse) waar de grond toegepast gaat worden. In het generieke kader mag alleen grond worden toegepast van dezelfde of een betere kwaliteitsklasse dan de ontvangende (water)bodem. In het gebiedsspecifieke kader hangt dit af van de lokale maximale waarden die zijn vastgesteld door de desbetreffende gemeenten. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving /3

21 5 Conclusies en aanbevelingen In onderstaande tabel zijn de conclusies opgenomen van het uitgevoerde bodemonderzoek. Tabel 4: Verontreinigingssituatie deellocaties Sporen in Arnhem Locatie verontreinigingssituatie Overschrijdingen Loodverontreiniging bovengrond ondergrond > AW > T > I Sterk nvt Zware metalen zink Lood Brinkweg licht licht Ba, Pb, Zn, PAK - - Driehoek splitsing Strook geocode 58, km. 9,6-9, sterk licht Co, Cu, Hg, Pb, min.olie PAK - matig licht Cu, Zn, Hg, min. Olie, PCB(som 6), PAK Pb - Beaulieuflat licht licht Zware metalen, PAK e perron sterk licht Zware metalen, min. Olie, PAK Kop e en e perron sterk licht Co, Ni, Pb, min. Olie, PAK - Cu Relaishuis licht licht Cu, Pb, min. Olie, PAK geen overschrijding toetsingwaarden PAK: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) n.v.t. niet van toepassing, conform de NEN574 is geen grondwateronderzoek uitgevoerd omdat het grondwater dieper zit dan 5, m-mv. Uit het ter plaatse van de brug Diependalstraat uitgevoerde actualiserende bodemonderzoek naar de loodverontreiniging blijkt dat nog in slechts één boring een sterke verontreiniging met lood wordt aangetroffen. Derhalve is geen sprake meer van een geval een ernstige bodemverontreiniging. Ter plaatse van de driehoek is na uitsplitsing een matige PAK-verontreiniging in de bovengrond aangetoond. Aangezien de locatie als werkterrein gebruikt gaat worden, wordt geen nader bodemonderzoek uitgevoerd. Ter plaatse van de strook gelegen langs het opstelterrein Arnhem Berg is plaatselijk een matige verontreiniging met lood aangetoond. Aangezien de locatie als werkterrein gebruikt gaat worden, wordt geen nader bodemonderzoek uitgevoerd. Ter plaatse van het toekomstige 4 e perron is ter plaatse van de boringen 6 en 63 een matige tot sterke verontreiniging met lood aangetoond. Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren om vast te stellen of al dan niet sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hg Pb IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving /3

22 Ter plaatse van de perronverlengingen e en e perron is een sterke verontreiniging met koper aangetoond. Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren om vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op de overige locaties worden maximaal lichte verontreinigingen aangetoond. IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving /3

23 Colofon Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Uitgave Movares Nederland B.V. Divisie Infra Bodem & Omgeving Daalse Kwint Postbus GW Utrecht Telefoon Telefax Auteur mw. T.M. van der Sman en L.H. van Gelder Projectnummer IN7536 IN7536 Kenmerk BOD-EVG vrijgegeven - Versie. - 3 oktober 8 Divisie Infra/Bodem & Omgeving 3/3

24 Bijlage I Regionale ligging onderzoekslocatie

25 N Schaal :5. (Topografische Atlas van Nederland) Ligging lokatie jaargang ± 998

26 Bijlage II Ligging van de boorpunten

27

28 Bijlage III Boorprofielen

29 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina / Bijlage: Boorprofielen Boring: Boring: Datum: Datum: Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, steengruis Grind, zeer grof, zwak zandig 5 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig 5 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig Harde laag Boring: 3 Boring: 4 Datum: Datum: Grind, zeer grof, sterk zandig Grind, zeer grof, sterk zandig 5 5 Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig 3 3 getekend volgens NEN 54

30 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina / Bijlage: Boorprofielen Boring: 6 Boring: 6a Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, matig puinhoudend, zwak grindhoudend 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindhoudend 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, witte zandlaagjes 5 Boring: 6b Boring: 6c Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig grindig, zwak puinhoudend Zand, matig fijn, matig siltig, sterk puinhoudend, zwak grindhoudend 5 5 Zand, matig fijn, matig siltig Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak grindig 5 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus getekend volgens NEN 54

31 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 3 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 6d Boring: 6f Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig 5 5 Boring: 6g Boring: 9a Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak puinhoudend, zwak grindhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig 5 5 Boring: 9b Boring: 9c Datum: Datum: Zand, matig fijn, matig siltig, matig grindig, veel troep Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, zwak wortelhoudend 5 Zand, matig fijn, matig siltig, sterk grindig 5 Zand, matig fijn, matig siltig, matig grindig 5 Zand, matig fijn, matig siltig getekend volgens NEN 54

32 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 4 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 9d Boring: Datum: Datum: Zand, matig fijn, matig siltig, matig grindig, matig baksteenhoudend, resten glas Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus 5 Zand, matig fijn, matig siltig, matig grindig, resten glas 5 Zand, matig fijn, matig siltig, resten glas Zand, matig fijn, zwak siltig Zand, matig fijn, matig siltig, matig grindhoudend 5 getekend volgens NEN 54

33 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 5 / Bijlage: Boorprofielen Boring: Boring: Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus 5 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend Zand, matig fijn, zwak siltig Boring: 3 Boring: 4 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus 5 Zand, matig fijn, kleiïg, zwak roesthoudend, gestaakt beton 3x geboord 5 Zand, uiterst fijn, zwak siltig 5 getekend volgens NEN 54

34 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 6 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 5 Datum: Boring: 6 Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus Porfier Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindhoudend, sterk ballasthoudend 3 Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindhoudend, zwak koolhoudend 5 Zand, uiterst fijn, zwak siltig Boring: 7 Datum: Boring: 8 Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindhoudend, zwak ballasthoudend Porfier Zand, matig grof, zwak siltig Zand, matig grof, zwak siltig, zwak koolhoudend 3 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus 5 3 Zand, matig grof, zwak siltig, sterk koolhoudend, sterk sintelhoudend, sterk slakhoudend 5 4 Zand, matig grof, zwak siltig 4 Zand, matig grof, zwak siltig, matig roesthoudend Zand, matig grof, zwak siltig, matig roesthoudend getekend volgens NEN 54

35 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 7 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 9 Datum: Boring: Datum: Porfier Porfier 5 3 Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindhoudend, sterk ballasthoudend Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindhoudend, zwak koolhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, zwak roesthoudend 5 3 Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindhoudend, sterk ballasthoudend Zand, matig grof, zwak siltig, zwak koolhoudend, zwak sintelhoudend, zwak slakhoudend, zwak grindhoudend 4 4 Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, sporen roest 5 Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindhoudend 5 6 Zand, matig fijn, zwak siltig 5 5 Boring: Boring: Datum: Datum: Porfier Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindhoudend, matig ballasthoudend 5 3 Zand, matig grof, zwak siltig, sterk koolhoudend, sterk slakhoudend, sterk sintelhoudend 5 4 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak roesthoudend Zand, matig fijn, zwak siltig getekend volgens NEN 54

36 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 8 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 3 Boring: 4 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend 5 5 Zand, matig fijn, zwak siltig Zand, matig fijn, zwak siltig Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak roesthoudend Boring: 6 Boring: 8 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend 5 Zand, matig fijn, zwak siltig 5 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend 3 5 Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus 4 5 getekend volgens NEN 54

37 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 9 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 9 Boring: Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend 5 5 Boring: Boring: Datum: Datum: Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, sterk grindhoudend, matig houtskoolhoudend, zwak metaalhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend 5 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus 3 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak roesthoudend Boring: 3 Boring: 4 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak grindhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend 5 5 getekend volgens NEN 54

38 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina / Bijlage: Boorprofielen Boring: 5 Boring: 6 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak grindhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, matig grindhoudend, resten puin 5 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig humeus 3 5 Zand, zeer fijn, matig siltig 4 Boring: 7 Boring: 8 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig grindhoudend, zwak wortelhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, matig grindhoudend, zwak puinhoudend 5 5 getekend volgens NEN 54

39 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina / Bijlage: Boorprofielen Boring: 9 Datum: Boring: 4 Datum: -5-8 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk puinhoudend, zwak metaalhoudend, zwak textielhoudend Volledig puin, matig zandhoudend, gestaakt repak 5 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk roesthoudend Boring: 4 Boring: 4 Datum: -5-8 Datum: -5-8 Zand, matig grof, zwak siltig, matig puinhoudend, matig grindhoudend, matig ballasthoudend, matig koolhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindhoudend, matig puinhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend 5 Zand, matig grof, zwak siltig, matig roesthoudend 5 3 Zand, matig grof, zwak siltig, sterk koolhoudend, sterk sintelhoudend, sterk slakhoudend Zand, zeer grof, zwak siltig 3 Zand, matig grof, zwak siltig, matig roesthoudend getekend volgens NEN 54

40 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina / Bijlage: Boorprofielen Boring: 43 Datum: -5-8 Boring: 44 Datum: -5-8 Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindhoudend, sterk ballasthoudend, resten puin Zand, matig grof, zwak siltig, sterk koolhoudend, sterk sintelhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindhoudend 5 5 Boring: 45 Boring: 46 Datum: -5-8 Datum: -5-8 Tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, zwak wortelhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, matig puinhoudend, zwak asfalthoudend 5 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, sporen puin Boring: 47 Boring: 48 Datum: -5-8 Datum: -5-8 Repac matig zandig Zand, matig grof, zwak siltig, sterk koolhoudend, sterk sintelhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindhoudend, zwak asfalthoudend, sterk koolhoudend, sterk puinhoudend 5 5 getekend volgens NEN 54

41 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 3 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 49 Datum: -5-8 Boring: 4 Datum: -5-8 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak koolhoudend, matig grindhoudend, zwak ballasthoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, resten puin, zwak grindhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, matig roesthoudend 5 5 Zand, matig grof, zwak siltig, matig roesthoudend, zwak grindhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, zwak roesthoudend 5 getekend volgens NEN 54

42 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 4 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 4 Datum: -5-8 Boring: 5 Datum: Porfier Klinker Repac matig zandig gestaakt Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend 5 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak puinhoudend, zwak grindhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig 3 5 Zand, matig fijn, kleiïg 4 Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig getekend volgens NEN 54

43 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 5 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 5 Datum: Boring: 5 Datum: Klinker Zand, matig grof, zwak siltig Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, gestaakt veel kabels Zand, matig fijn, matig siltig, zwak wortelhoudend Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig getekend volgens NEN 54

44 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 6 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 53 Datum: Boring: 54 Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig wortelhoudend, zwak grindhoudend, sporen puin Tegel Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus 5 5 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak roesthoudend Zand, matig grof, zwak siltig, brokken puin Zand, matig grof, zwak siltig 4 4 Zand, zeer grof, zwak siltig Zand, zeer grof, zwak siltig, sporen roest 4 9 Zand, zeer grof, zwak siltig, matig roesthoudend 45 5 getekend volgens NEN 54

45 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 7 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 55 Datum: Boring: 56 Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend, zwak wortelhoudend Tegel Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindhoudend, sporen puin 5 5 Zand, matig grof, zwak siltig 3 Zand, matig grof, zwak siltig 3 Zand, matig grof, zwak siltig, matig roesthoudend 4 Zand, zeer grof, zwak siltig 5 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak roesthoudend Zand, zeer grof, zwak siltig, sporen roest Zand, zeer grof, zwak siltig Zand, uiterst grof, zwak siltig, matig grindig 45 5 getekend volgens NEN 54

46 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 8 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 57 Datum: Boring: 58 Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak puinhoudend, matig baksteenhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, resten puin, matig grindhoudend 5 Zand, matig grof, zwak siltig, sporen roest 5 3 Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindhoudend 3 Zand, matig grof, kleiïg, resten puin Zand, matig grof, zwak siltig 5 Zand, zeer grof, zwak siltig, sporen roest Zand, matig grof, zwak siltig getekend volgens NEN 54

47 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina 9 / Bijlage: Boorprofielen Boring: 68 Boring: 69 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, matig puinhoudend, zwak koolhoudend, zwak glashoudend, sterk geroerd Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, matig puinhoudend, zwak glashoudend, zwak wortelhoudend, sterk geroerd Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak puinhoudend, zwak plastichoudend Boring: 6 Boring: 6 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, geroerd Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend, zwak wortelhoudend, geroerd 5 5 getekend volgens NEN 54

48 Projectnaam: arnhem terreinonderzoek Projectcode: IN7536_ST Pagina / Bijlage: Boorprofielen Boring: 6 Boring: 63 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, geroerd Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, sterk puinhoudend, veel cementresten Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig grindig, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak puinhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig 6 Boring: 64 Boring: 65 Datum: Datum: Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak puinhoudend 5 5 getekend volgens NEN 54

49 Bijlage IV Getoetste analyseresultaten

50 Analysecert f caat Uw projectnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum RapportaEedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr jv ng Monsternr N7536 ST 8639 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 5T O7 388rO4 s/aw Bodemtype correct e Organische stof Korrelgrootte < Ém (Lutum) a Voorbehandellng Voorbehandeling 453 Ultgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof %lm/ml % (m/m) ds a7,4 Gloe rest % (m/m) ds 98, Korrelgrootte < [m (Lutum) % (mlml ds 4,7 Metalen Cadmium (Cd) Koper (Cu) Nikkel (Ni) Lood (Pb) zink (zn) Bar um (8a) Kobalt (co) Molybdeen (Mo) Kw k (Hc) mg,/kg ds mglrg ds mglkcds mglxg ds <.7 8, 4, <5 <.5 < 5,38 tl a 78,7 9, lç,7 4,36 8,33 68,4 3,5 36,6 53,43 7,9 37A,Aa 4,9s 46,8 63,8 436,6 5,5 93,65 95,75 9 7,6 3,9 M nerale olie M nerale ol e C-C6 Minerale ol e C6-C M nerale ol e C-C3 mglxg ds Minerale ol e C3-C4 N4inerale ol e (GC) totaal mclkg ds < 38 Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 mglxg ds <. PCB 5 mglke ds <. PCB <. PCB 8 PCB 38 PCB 53 m8/kg ds mg,lkgds mglxg ds <o <. <. PCB 8 PCB (som 7) (corr*.7) PCB (som 7) mglxg ds <. <.49 <.7, o,,, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo{a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM () {factor,7) mg/xg ds mglxg ds mglxg ds mglkc ds <.,68 o,oo7,9,84,9,5,88,53, o,75,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nteryentiewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytìco B V. is echter niet verantwoordel jk voor de uitkomst vãn deze toets ng Mocht u een probleem in deze toetsing s gnaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais

51 Amlysecèrt ficaat Uw prollectnummer Certificaatnummer Uw pròjeètnãam Uw ordernummer Startdatum Råpportagedatum Datum monstername Monsternemer M o n sterom $h r jv ng N4onsternr tn7536 ST 8639 Emplacemént Arnhem, Bodemonderzoek N7536 st Or 388s Bodemtype coíectle Organische stof Korrelgrootte < rm (Lutum) Voorbehandellng Voorbehandeling 4S3 Uitgevoerd Bodemkundlge ànalyseg Droge stof Olgan sche stof Gloê rest Korrelgrcotte < [m (Lutum) %(nlnl % (m/m) ds % (m/m) ds % (m/m) ds 87,6 q a7ç Metalen cadmium (Cd) Koper (Cu) Nikkel (Nì) Lôod (Pb) zink (zn) Bårium (Ba) Kobatt (co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hs) ins,/kg ds mglkgds ms:/ks ds melke ds mglkc ds mc/kc ds o,4 r 7, ,7 <.5,3 M nerâle olle l\ inerale olie C-C6 Mln rale olie Cl6-C Minerqle olie c-c3 Minerale olle C3-C4 M nerale olìe (GC) totnal rnelkeds < Polyohloorblfenylên, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB Isom 7) (corr*.7) PcB (som 7) mglkads mglke ds ñelkg d5 mglkcds <. <, <.. <. <. <. <. <.49 <.7 o, o,,, Polycyclische Aromatlsche Koolwateßtoffen, PAK Naftaleen Fenahthfeen Añthraceen Fluorântheen Benzo(alanthraceen chryseen Benzo(k)fluoranthæn Benzo{a)pyreeD Benzo(ghi)peryleen Indeno{3-cd)pyreen PÁK VRON {) (factor,7) mg,/kg ds me/ke ds melkg ds melkg ds me/kc ds,69,9 U,J 5,8 ;9 q 9,75 Lege nda Aantal getætste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interuentiewàarde 7 Deze toetslng is met de grootste zo g sãmengesteld, Eurof ns Analvtico B,V. is eçhter n et verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing Mocht u een probleem in deze toetsìñg signalerèn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pa

52 Analyseceftlf caat Uw projectnummer Cért ficaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum D tum monstername Monst rnemer Monstercmschrûv ng Monsternr tn7536 SfOz 86æ Emplâcement Arnhem, Bodemonderzoek N7536 STO r+o4-o s/awooo Bodemtype coirectle organische stof Kortelgrootte < Fm (Lutum),6 8,r Voorbehandellng Voorbehandeling ASæO LJ tgevoerd Bodemkundlge analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < Ém (Lutum) %lmln) %ln/mlds %lmlmlds % (m/m) ds 87,7,6 96,9, Metalen cadm um (cdl Koper (cu) Nìkkel (N ) Lood (Pb) zink (zn) Bar um (Ba) Kobalt (co) Molybdeen {Mo) Kw k (Hs) ifg/kg ds mclkg ds mblkg ds mc/ke ds o, ,9 <.5, 3,8 a9 a6 4 7 o,7 Mlneraleolle Mlnerale olie C-C6 Miñerale ol e C6-C MineEle olie C-c3o Minerale olie C3-C M nerale olie (GC) totaal mg/kc ds mei/kg ds < 49,4 674,7 3 Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) (corr*.7) PCB (som 7l mg/k.g ds rng/kc ds mg;/kg ds <. <. <.o <. <. <. <. <.49 <.7,3,3,6 o6 Polycyclisch Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftãleen Fenanthreen Anth raceèn Fluorantheen Benzo(alanthraceen ChrYSeen qenzo{k)fluorantheên Benzola)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) mg,/kg ds mglke ds me/kg ds mglke ds mg/kc ds mclkg ds o,o77,65,87 I,I o,47 o,44 o,3 o,49,3 ø,4r 4,4 l5 o,75 Legenoa Aantal gètoetste componenten > streefwaarde/aw > tu$enwarde > interyentiewaarde 4 ô Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Anâlyt co B.V, is echter n et verantwoordelijk voor de u tkomst van deze toets ng. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geveh äan om

53 Analysecertifiæat Uw projectnummer Cert flcaatnummer Uw prcjectnaam Uw ordernumrner StArtdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsterûemer Monsteromschrljv ng MonsternÍ s/4w Bodemtype co rect e Organische stof Korrelgrootte< [m (Lutum] 3,7 Voorbehandellng Voorbehandeling As3 U tgevoerd Bodemkundige analysês Droge stòf Organische stgf Gloeirest Korrelgrootte < Fm (Lutum) %(nlnl % (m/m) ds % (m/m) ds % (m/mlds,7 a7 Metalen cadmium {Cd} Koper {Cu) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Bar um (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hs) melkg ds mg/l(g ds me/kg ds melkgds ,4 <.5 o, M noralé oliè Mlnerale olie C-Cl6 Minerale olie C5-C M nerale olie C-C3 Minersle olie c3-c4 Minerale olie (GC) totaal < 7,65 Polyrhloorbifenylen, PCB PCB 8 PC8 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) (cor*.7) PCB (som 7) ftg/kg ds mg/ke ds mglk8 ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <o.35,, o,l4,7 o,4,7 Polycycllsche Aromatlsche Koolwateßtotfen, PAK Naftaleen Fenanthreen AnthÉcèeß Fluorantheen Benzo(a)anthÊceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghì)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM [) (factor,7) melkg ds rñglkg ds mgi/kg ds m8:/kg ds mg,/ks ds m8/kg ds t35,7, 7,4,89 o,74,4,,88,58,75 4 Legenda Aantal getoetste compohenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interuentìewaarde 3 De e toetsing s met de grootste org samengesteld, Eurôfins Analwico B V. s èchter ñiet verantwoordelijk vær de uitkomst van deze toets ng. Mocht u een probleem in deze toetsing s gnaleren, dan verzæken wij u vriendelijk dit door te geveñ aan co.com

54 Analysecertif câat Uw projectnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer 5 ta r tdatu m RapportaBedatum Datum monstername Monsternemer M ons tè ro msch r jving Monsternr rn7s36 5T arnhem terre nonderzoek a+3a / 9675 s/aw Bodemtype correct e Organische stof ) Korrelgrootte < [m (5tokès) Voorbehandel ng Voorbehandelìng 4s3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stol %lm/ml qç? Melalen Cadm um (Cd) Koper (cu) N kkel (Ni) Lood (Pb) z nk (zn) Barium (Ba) Kobalt (co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hs) mglkc ds mg/kc ds mb/kg ds melkg ds mb/kg ds, <.5,66,3s 9,4 7 3,,8 \q ç 49,3 4,7 q, 3,97 7,59 ss,78 9,5 3,74 34,9 84,58 337,33 78,6 34, 743,3 3,4 9,'t6 54,4 95,75 9,45,9 Minerale olie Mìnerale olie C-C6 mblkb ds <6 Minerale ol e c6-c mglk8 ds <4. Minerale ol e C-C3 8 M nerale olie C3 C4 M nerale olie (GC) totaal 9, Polychloorbifenylen, PcB PCB 8 <. PCB 5 mc/kc ds <. PCB mglkb ds <. PCB 8 < PCB 38 < PCB 53 < PCB 8 mg/kc ds < PCB (som 7) (factor,7) mg/kb ds,49 Polycycl sche Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen An th ra ceen mb/kg ds Fluorantheen mb/kb ds B enzo (a )a nt h r aceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen mb/kb ds Benzo(a)pyreen Benzo {ghi )peryl ee n lndeno(3-cd)pyreen mb/kg ds PAK VROM () (factor,7),43 o,46,83 o,5,49 o,4,58 o,9,3s 4,7 ç Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventlewaarde 9 Deze toets nb is mel de Brootste zorb samengesteld, Eurofins Analytico B V s echler niet veranlwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsinb Mocht u een probleem n deze toets ng s gnaleren, dan verzoeken wij u vr endel jk dit door te geven aan pais com

55 9

56 5 3

57 86 49,

58 ,5 Deze toetsinb s met de Brootste zorg samengesteld, Eurofins Analyt co B.V. s echter n et verantwoordel jk voor de uitkomst van deze toets og lvlorht u een probleem in dèze toetsing sigrìaleren, dan vêrzoeken wij u vr endel jk dit door te geven aan pais com

59 59 o 5 T

60 Analysecert f caat Uw projectnummer Certif caatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer MonsteÍomschr jving Monsternr tn7536 5T Emplacement Arnhem, BodemondeÍ oek tn7536 ST mm-b s/4w T I Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < Bm (Lutum),4 Voorbehândeling Voorbehandel ng 4S3 U tgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof Organische stof Gloe rest Korrelgrootte < Fm (Lutum) %lnlnl % (n/m)ds % (m/m)ds 'Á lm/ml ds 9,4, Metalen Cadmium (Cd) Koper (Cu) N kkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Barium (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) mg,/kg ds mg,/kg ds mglkgds o, 5, 49,O3 Ã77, 4, 56,35 3,74 85,6 83,6 743,3 9,76,45 34,9 36,5 3,4 s4,4 9 M nerale ol e M nerale olie C-C5 M nerale olie Cl6-C M nerale ol e C-C3 Minerale olie C3-C4 Ny'inerâle olie (GC) totaal me,/kg ds < 6,8 7 Polychloorblfenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) PCB (som 6) PCB (som 7) (factor,7) PCB {som 6 453) mg,/kg ds mg,/kg ds <. <, <. <. < < < <.49 < 4,7 o,i Polycycl sche A romat sche Koolwaterstoffen, pak Naftaleen Fenânthreen mg,/kc ds Anthraceen melke ds Fluorantheen mg /Kg ds Benzo{a)anthraceen mgr/kg ds Chryseen Benzo(k)fluorantheen Ben o(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen lndeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) < o,4,35,95,34,33 o, o,37 o,3 o,37,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwâarde > interyentiewaarde 5 Deze toets ng is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V, s echter niet verantwoordel jk voor de uitkomst van deze toetsing Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken w j u vr endelijk d t door te geven aan pã s

61 Analysecertifìcaat Uw projectnummer Cert ficaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstetname Monsternemer Monsteromschrijving Monsternr tn7536 st aínhem terreìnonderzoek mm-og7a / s/aw Bodemtype correctle Organische stof Korrelgrootte < pm (Lutum) Voorbehandellng Voorbehandel ng 4S3 Uitgevoerd Bodemkundlge analyses Droge stof Organlsche stof Gloeirest Korrelgrootte < [m (Lutum) Kolrelgrootte < Bm Droge stof %(mlnl % (mlml ds % lmlml ds %lmlml ds %lmlmlds %lmlnl Metalen Cadmium (Cd) Koper (cu) N kkel {N ) Lood {Pb) Zink lzn) Bar um (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) mg,/kg ds me/kg ds <.7 5,8?) <5 <.5,36,s3 3,4 64,4 6,6 5, 4,6 7,76 59,3 97,53 6,6L 39,43 9,38 347,93 797,4 337, 75,45 9,84 34,9 64,68,5 95,75 r,49,87 Mlnerale olle M nerale olie C-C6 Minerale ol e C6-C M nerale olie C-C3 M nerale olie C3-C4 Minerale ol e (GC) totaal mg,/kg ds < Polychloorblfenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB {som 7) {corr*,7) PCB (som 7) mg,/kg ds mg,/kg ds mg,/kc ds <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 < 5,o4 < 35 o Polycycl sche Aromalische Koolwaterstoffen, PAX N aftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen mej(e ds Benzo(a)pyreen Benzo{ghi)peryleen m8,/kg ds Indeno(3-cd)pyreen mg,/kg ds PAK VROM () (factor,7) mclkc ds < o,7,43,33 o,r4,3 o,6 o,r4,o7,74,75 4 Legenoa Aantal getoetste componenten > streefwaãrde/aw > tussenwaârde > interyent ewaarde Deze toetsing s met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns Analytico B.V. is echter n et ve antwoordel ik voor de uitkomst van deze toets ng. Mocht u een probleem in deze toetsing sìgnaleren, dan verzoeken w j u vr endelijk d t door te geven ãan pais

62 Analysecert ficaat Uw projectnummer Certlf caatnummer Uw projectnãam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer MonsteromschriJv ng Monsternr tn7536 ST arnhem terreihonderzoek mm-og8a 498 / 9674L4 s/4w Bodemtyp corect s Organ schè stof Korrelgrootle < Ém (Stokes),6 Voorbehandeling Vòorbehahdeling 453 Uitgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof rlnlnl q?? Metalen Cadmlum (Cd) <o,7 KÒÞer (Cu) <5. Nikkel (Ni) 6,6 Lood (Pb) <3 zink (zn) <7 Bar um (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen {lvo} rwik (Hc) mg/xg ds <.5 <.o5 M neiale ol s M nerale alie C-C6. Minerãle ól e c6-c Minerale olie C-C3 Minerale ol e C3-c4 Minerale olie (cc) totaal me/kg ds me,/kg ds mg,/kg ds < Polychloorbifenylén, PCB PCB 8 <. mglke ds <. PCB me/kg ds <. PC8 8 mgllkgds <. PCB 38 m&/kg ds <o,lo PCB L53 <. PCB 8 <. PCB {som 7) o o PCB (som 6) mg,/kg ds PCB (som 7) (factor,7) mc,/kg ds,49, o Polycycl sche Aromat sche Koolwaterstotfen, PAK Naftâleèn m8kg ds Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo{a)ânthraceen chryseen Eenzo(k)fluorantheen Benzo{a)pyréen Benzoþhi)peryleen Indeno(3-cd)pVr en mglks ds PAK VROM () {factor,7) <.,5,39 o,a,9s,96,39 o,r,45,58,9 5,75 4 Legenda Aantêl g toetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interyent ewaarde 3 I Oeze toets ng is met de glootste zorg sâmengesteld, Eufofins Analytico B.V, is echter n et veentwoordelijk voor dê uitkomst vãn deze toets ng. Mocht u een probleem In de?e toetsing signaleren, dan verzoeken w j u vriendelijk djt door te geven aan

63 Analysecertìficaat Uw projectnummer Cert ficaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijv ng Monsternr N7536 ST arnhem terre nonderzoek mm-ogl,a 4798 / s/4w Bodemtype correct e Organ sche stof Korrelgrootte < Fm (Stokes) Voorbehandeling Voorbehandel ng As3oo Uitgevoerd Bodemkund ge ânalyses Droge stof %(nlnl Metalen Cadmium (Cd) Koper (cu) mgr/kg ds <.7 q îq al q Nìkkel (N l 7 3,t4 34,9 Lood (Pb) mclkg ds 784,4 336,7 Zìnk (Zn) 7 747,7 33,43 Bar um (Ba) 9 49,O3 43,3 37,4 Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) 7,3 <.5,83 4,7 ç o,r 9,76 7,44 54,O4,78 Minerale ol e M nerale olie C-C6 Minerale olie c6-c Minerale olie C-C3 Minerale olie C3-C4 Minerale olie (cc) totaal mglxg ds < s9 Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 PCB 5 melklds < <. PCB <. PCB 8 mg,/kg ds <. PCB 38 <. < PCB 8 PCB (som 7) <. o PCB {som 6) PcB (som 7) (factor,7) mclkc ds,49 Polycycl sche Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Eenzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VRoM {) (factor,7) <. o,o7a,9 o,74,o79,8,4 o,oa,59 o,o75,65,75 Legenda Aantãl getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nteruentìewaarde Deze toetsing s met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordel jk voor de uitkomst van deze toels ng Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelìjk dìt door te geven aan ico.com

64 Analysecertificaat Uw projectnummer Certif caatnummer LJw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijv ng Monsternr rn7536 ST arnhem terre nonderzoek mm-bga / s/4w Bodemtype correct e Organische stof? Korrelgrootte < pm (Stokes) Voorbehandel ng Voorbehandeling 453 U tgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(mlnl 89, Metalen Cadmium (cd) Koper (Cu) N kkel (Nì) Lood (Pb) Zink ltnl Barium (Ba) Kobalt (co) Molybdeen (Mo) Kwik (He) mg,/kg ds ng/kgds mclkeds neike ds,8 3 7,7 5ó 33,6 <.5,3,38,47 3,76 6,55 49,O3 4,7,5 n 4,6 8,74 s8,84 97, 3,4 34,9 9,4 347,3I 89,5 36,54 743,3 37,4 9,76 s4,4 5 qqtq 7,46,8 M nerale ol e Minerale ol e C-C6 M nerale o ie C6-C Minerale olie c-c3 M nerale olie C3-C4 M nerale olìe (cc) totaal mg/xgds 7,8 q7 <6 33 7,3 96,5 85 Polychloorbifenylen, PCB PCB 8 <.5 PCB 5 <.5 PCB <.5 PCB 8 <.5 PCB 38 <o 5 PCB 53 mg,/kc ds <.5 PCB 8 < 5 PCB {som 7) PCB (som 6) mg,/kg ds <.35 <.3,,9 O,37 PCB (som 7) {factor,7} o,o4,9,37 Polycycl sche Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Nafta lee n Fenanthreen o,a Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen mglkb ds 5 77 Chryseen Benzo{k)fluorantheen Benzo{a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen , PAK VROM () (factor,7) 7 5,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interyentiewaarde 5 Deze toetsing s met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns Analyt co B V, s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst vãn deze toets ng Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendel jk d t door te geven aan

65 Analysecert ficaat Uw projectnummer Certif câatnumme. Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijving Monsternr N7535 5T arnhem terreinonderzoek mm-bg9a s/awo Bodemtype correctie Organ sche stof Korrelgrootte < lrm (Lutum) 55 5 Voorbehandcl ng Voorbehandeling 4S3 Uitgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof Organische stof %lnlml % (m/m) ds Gloeirest Korrelgrootte < ]m (Lutum) % lm/ml ds % (m/m)ds 94, 5 Korrelgrootte < l m Droge stof % lmlml ds %lmlml Metalen Cadmium (Cd) <.7 i^) 4,77 9,7 Koper (Cu) Nikkel (Ni) 7 3, ,4 77,4 4,86 Lood (Pb) Zink (Zn) mg,/kg ds 6,4L 4,9a 377,4 376,77 Barium (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwlk (Hc) melkg ds 9 7,9 <.5, 67,4 5,67,5 ô 796,94 34,7,56 36,45 77,74 Mlnerale olie Minerale ol e C-C6 M nerale olie C6-C M nerale olie C-C3 M nerale olìe C3-C4 mg,/kg ds Mìnerale olie {GC) totâôl mgrlk9 ds < 4,5 747,5 Polychloorbifenylen, PCB PCB 8 mgj/kg ds <. PCB 5 <. PCS <, PCB 8 < PCB 38 < PCB 53 < PCB 8 mg,/kg ds < PCB (som 7) (corr*.7),49,,8 PCB (som 7) < 7,,8 55 Polycycl sche Afomat sche Koolffi terstoffen, PAK Nafta leen Fenanthreen Anthraceen tluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo{k)fluorantheen Benzo{a)pyreen Benzo(gh )peryleen lndeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) me/kg ds <,7,,58,68,5,5 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interyentiewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengestêld, Eurof ns Analytico B V. s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomsì van deze toetsing, Mocht u een probleem n deze toets ng signaleren, dan verzoeken wij u vrìendel jk dit door le Eeven aan pais

66 Ana lysecertifìcaat Uw projectnummer Certificaatn u mmer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monstetnemer Monsteromsch r jving Monsternr rn7536 ST 8L5473 arnhem terreinonderzoek L I 9675t3 s/aw Bodemtyps cor ectie Organische stof vlgs gloeiverlies methode Korrelgrootte < gm (Lutum) S 3,7 LtZ Voorbehandeling Voorbehandeling 4S3 Uitgevoerd Bodemkundige anâlyses Droge stof %(mlml 87,9 Polycyclische Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen mglrb ds Fluorantheen Benzo(a)anth raceen Chryseen Benzo( klfluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno( 3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7),6,64,78.,6,95,54,98,85,65 7,4 T,5,75 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde 7 Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendel'rjk dit door te geven aan ico.com

67 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certifìcaatnu mmer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijving Monsternr rn7s36 ST 8t5473L arnhem terreinonderzoek / s/aw Bodemtype correct e Organische stof vlgs gloeiverlies methode Korrelgrootte < rm (Lutum) S 3,7 L, Voorbehandel ng Voorbeha ndeling 4S3 U tgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(nlml 86,8 Polycyclische Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) mblkg ds,84 3,4 o,44 7,4 3,L 3 4,4,4,4 8 L,5,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewâarde l- Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor. de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

68 Ana lysecertifìcaat Uw projectnummer Certificaatnu mmer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer M onste romsch rijving Monsternr tn.7536 ST L arnhem terreinonderzoek Zô-L , s/aw Bodemtype correctie Organische stof vlgs gloeiverlies methode Korrelgrootte < rm (Lutum) S 3,7 t, Voorbehandeling Voorbehandeling AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(mlml 87,8 Polycycl sche Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7),73,.,6 4,8 L,6,7 r,þ.,3-5 q,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde L Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

69 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn ummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer M o n ste ro msc h rijving Monsternr tn7536 ST 8t5473L arnhem terreinonderzoek tt-r / 9675 s/aw Bodemtype correctie Organische stof vlgs gloeiverlies methode Korrelgrootte < rm (Lutum) S 3,7 t, Voorbehandeling VoorbehandelinC 4S3 Uitgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof %(nlnl 89, Polycyclische Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen o,o76 Fenanthreen Anthraceen,9,35 Fluorantheen J Benzo(a)anth raceen Chryseen f,j Benzo( k)fluora ntheen Benzo(a)pyreen, Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd) pyreen,98 t,t PAKVROM () (factor,7) m8lkg ds L4,5,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsinb signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

70 Ana lysecertif caat Uw projectnummer Certificaatnu mmer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum rnonstername Monsterrìefier Monsteromschrijving Monsternr rn7536 ST t arnhem terreinonderzoek t 436ss / Bodemtypo correctie Organische stof vlgs gloeiverlies methode 3,7 Korrelgrootte < pm (Lutum) S., Voorbehandeling Voorbeha ndeling AS3 U tgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof qnq Polycycl scho Aromati che Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anth raceen Chryseen Benzo( k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen mg,/kg ds Indeno( L3-cd)pyreen PAK VROM () (factor q7),39 zt,33 4r7 L,7 T,4,8 f,o.,6 8 q,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streeñaraarde/aw > tussenwaarde > intervent ewaarde L Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofìns Analytico B.v. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing, Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit doorte geven aan

71 Analysecertificaat Uw projectnummer Certificaatnum mer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromsch rijving Monsternr tn7536 ST 8t5473r arnhem terreinonderzoek / s/aw Bodemtype correctie Organische stof vlgs gloeiverlies methode Korrelgrootte < Fm (Lutum) S Voorbehandeling Voorbehandeling 4S3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %(mlml 9t, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(L3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7),48,7 o,4r 4,9,L,,7,7 t,,4 7,5,75 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde n Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter n et verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vrìendelijk dit door te geven aan

72 Analysecert f caat Uw projectnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername N4onsternemer Monsteromschrijving Monsternr tn7s36 ST Emplacement Arnhem, Bodemonderzoel rn7536 ST s-8 mm-bg s/aw Bodemtype correctie Organ sche stof Korrelgrootte < Fm (Lutum) 3,4 5,8 Bodemkund ge analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < Fm (Lutum) %lmlml %lmlml ds % lmlml ds % (m/m) ds qá< 3,4 96, 5,8 Metalen Cadmium (Cd) Koper (Cu) Nikkel (N ) Lood (Pb) zink (Zn) Barium {Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hc) mglks ds < <5. <5., neq,8 q I 34,8 7,5 7,3 6,4 ç ô 4,44 Â< (< 3,47 7,98,68 L7,6 4,,7 95,75 qq 8,48 r.8,3 45,'J,4 369,3 37,86 35,9 9,99 Minerale ol e M nerale ol e C-CL6 Minerale ol e C6-C Minerale ol e C-C3 Minerale olie C3-C4 M nerale olie (GC) totaal < < ,6 88,3 Polychloorbifenylen, PCB PC8 8 PCB 5 PCB PCB 8 PC8 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) PCB (som 6) me/kg ds mgl(g ds <. <. <.L <.,3,3,L,s6,s6, ot7,34 Polycyclische Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo (a) anthracee n Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen mgr/kg ds Benzo{gh )peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK Totaal VROM (),33,58,94,3,64,6,3 o,64,38 o,44 5,,5,75 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > intervent ewaârde t 5 t Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, EurofinsAnalyticoBV isechtern etverantwoordelijkvoordeultkomstvandezetoetsing. Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais co.com

73 Analysecertificaat Uw projectnummer Cert f caatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijving Mons ternr tn7536 ST Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek rn7536 ST r.-s-8 G5-8 mm-bg /AW Bodemtype correctie Organische stof KorrelBrootte < Um (Lutum), 7,5 Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloe rest Korrelgrootte < Um (Lutum) %lmlml % (m/m) ds %lmlml ds % (m/m) ds, 7,5 Metalen Cadmium (Cd) <.4,38 4,3 ó, Þ Koper (Cu) N kkel (N ) Lood (Pb) ,5 66,5L 3,68 9, ,5 z nk (zn) Bar um (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) <5. <5. 75,8 8,74 6,83 3,8L 4t,69 46,69 389,83 4,65 or)o 9 Kwik (Hg) <.,,58 3,4 Minerale ol e Minerale ol e C-C6 Mlnera e ol e C6-C Minerale olle C-C3 Minerale olie C3-C4 Minerale olie (GC) totaal <7 <8. a 64 47,8 57,9 Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 PCB 5 < < PCB,7 PCB 8, PCB 38,36 PCB 53,3 PCB 8 o,oo PCB (som 7) o,o7, o, PCB (som 6), Polycycl sche Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo{ a)an th raceen chryseen Benzo{k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(gh )peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK Totaal VROM () mg/kb ds o,o o,4,56,95,5,5 o,6,58 o,37 o,47 4, 5,75 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaalde > nterventiewaarde 6 Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns Analytico B V- is echter n et verantwoordel jk voor de u tkomst van deze toetsing Mocht u een probleem n deze toets ng s gnaleren, dan verzoeken w j u vr endelijk d t door te Beven aan

74 Analysecert f caat Uw projectnummer Cert f caatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr jv ng Monsternr rn7536 ST Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 5T mm-og s/awo Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < Fm (Lutum),5,4 Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloe rest Korrelgrootte < Fm (Lutum) %lm/nl % (mlml ds % (m/m) ds % (m/m) ds 95 <.5 99,4,4 Metalen Cadmium (Cd) Koper (Cu) <.4 <5.,35 q  7,6 93, Nikkel (N ) <5.,4 3,9L 35,43 Lood (Pb) Z nk (zn) Barium (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) nc KCds mg/kgds < 37 6 <5. <5 <. 6, 5,48 4,45,5, 85,6 84,9 5,39 3,43 95,75,45 339, 39,6 49,9 56,4 9,4 M nerale ol e Mlnerale olie C-C.6 M nerale olie C6-C M nerale olie C-C3 Minerale ol e C3-C4 M nerale olie (GC) totaal <4 Polychloorbitenylen, PCB PCB 8 <.L PCB 5, PCB <. PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 <. <. <. <. PCB {som 7) PCB (som 6),, o Polycyclische Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a )a nthraceen mg/kb ds Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(gh )peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK Totaal VROM () mglkb ds < o, <.5,36 o, o, <.,8,4,6,6,5,75 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaârde/aw > tussenwaarde > interuentiewaarde Deze toets ng s met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B V s echter niet verantwoordel jk voor de u tkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toets ng signaleren, dan verzoeken w j u vr endelijk d t door te geven aan pais

75 Analysecertif caat Uw projectnummer Cert ficaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr jv ng Monsternr rn7536 ST Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek rn7536 ST mm-og s/aw Bodemtype correctie Organ sche stof Korrelgrootte < Fm (Lutum) 5,3 Bodemkund ge analyses Droge stof Organ sche stof Gloe rest Korrelgrootte < Um (Lutum) %(mlml % (mlml ds %lmlm) ds % (m/m) ds 94,8 5,3 Metalen Cadmium {Cd) Koper (Cu) Nikkel (Ni) <.4 8 n?7 ItJ3 4,t5 6r,9 9,5L 7,93 to,8 43,77 Lood (Pb) zink (zn) Bar um (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hc) <5. <5. o,3 68,9 69,6 ç R,5 o,li 95,49 7,6 O3r 39,68 q? 357,4 354,34 335,35 7e qq 9,93 M nerale ol e M nerale ol e C-C6 Minerale ol e CL6-C M nerale olie C-C3 M nerale ol e C3-C4 M nerale ol e (GC) totaal <4 * Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 <. PCB 5 PC8 PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) PCB (som 6) mglkgds <.L <. <.L <. <. <., o, Polycycl sche Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK N aftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo (a) an thraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(L3-cd)pyreen PAK Totaal VROM (),8,3,98,4,89,97,s,96,s4,83 o,77 5,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > intervent ewaarde 5 Deze toets ng is met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de u tkomst van deze toets ng. Mocht u een probleem in deze toets ng signaleren, dan verzoeken w j u vriendelijk dit door te geven aan pa s

76 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn u mmer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromsch rijving Monsternr tn7536 ST 8888 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST L s/aw Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < pm (Lutum) q,7 Voorbehandeling Voorbehandeling 4S3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof G loeirest Korrelgrootte < pm (Lutum %(mlnl %lmlml ds %lm/nl ds %lm/nl ds 89, 97,6,7 Metalen Lood (Pb) 38,6,74 43,4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nterventiewaarde L Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

77 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn u m mer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromsch rijving Monsternr N7536 ST 8888 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST L s/aw BodemÇpe correct e Organische stof Korrelgrootte < rm (Lutum) Voorbehandeling Voorbehandeling 4S3,8 t,r Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest KorrelBrootte < pm (Lutum) %(mlml %(m/ml ds %(mlml ds %(mlml ds 9,L,8 97,3 t,i Metalen Lood (Pb) 5 37,77 t8,69 399,68 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Anal ico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsrng. Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

78 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn u m mer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer M onsteromschrijving Monsternr tn.7536 ST 8888 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek rn7536 ST r 39798ss S/4W T r Bodêmtype corroctle Organische stof 3 Korrelgrootte < m (Lutum),5 Voarbehandêling Voorbehandeling 453 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % lm/ml 93,7 Organische stof % (m/ml ds 3 Gloeirest L (m/m) ds 96,3 Kori lgrootte < Fm (Lutum) % (m/m) ds j.,5 Metalen Lood (Pb) 33 Legenda Aantal getoetste componenten > streeñraarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde Deze toetsing s met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelìjk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dlt door te geven aan

79 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatnum mer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer M onstero msch rijving Monsternr tn7536 ST 8888 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST s/aw Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < Um (Lutum),5 ó, Voorbehandeling Voorbehandeling 4S3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < pm (Lutum %(m/ml %(m/ml ds % (m/ml ds %(mlml ds qq7 <.5 9L 8,7 Metalen Lood (Pb) 48 7,O9 378,48 Legenda Aantal getoetste componenten > streefuvaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde L Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

80 Analysecertificaat Uw projectnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromsch rijving Monsternr rn7s36 ST 8888 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek rn7s36 ST s/aw T I Bodemtypo. correctle Organis.che stof,5 Korrelgrootte < rm (Lutum) 6"6 Voorbehandeling Vqorbehandeling 453 Uitgevoerd Bodemkundigo analyses Droge stof % lm/ml 96,7 Organische stof % (m/m) ds <.5 Gloeirest % (m/m) ds 98, Korrelgrootte < pm (Lutum) o/o lm/ml ds 6,6 Metalên Lood (Pb) ,47 99,93 365,39 Legenda Aantal getoetste compon nten > streefirvaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde L Deze toetsing is met de groolste zorg samengesteld, Eurofins Analyt co B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetslng signaleren, dan verzoeken wij u vriendel'rjk dit door te geven aan

81 Analysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn u m mer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer M onste romschrijving Monsternr rn7536 ST 8888 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST s9 s/4w T Bodemtype correctie Organische stof 4,4 Korrelgrootte < Um (Lutum) IO,4 Voorbehandel ng Voorbehandeling 453 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < lm (Lutum) %(mlml % (mlml ds 9, 4,4 % (mlml ds 94,9 %(m/ml ds to,4 Metalen Lood (Pb) , I,O8 44,Os Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

82 Analysecertificaat Uw projectnummer Certifìcaatnu mmer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromsch rijving Monsternr rn7536 ST 8888 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST t 39798s7 Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < rm (Lutum) Voorbehandeling Voorbehandeling 4S3 7,9 6,9 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < gm (Lutum) 96,9 r,9 97,6 6,9 Metalen Lood (Pb) 34,65,95 367,6 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde U Deze toets ng is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

83 Analysecertifìcaat Uw projectnummer Certifìcaatn ummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer M onsteromsch rijving Monsternr rn.7536 ST 8888 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST s/aw T I Bodemtype correct e Organische stof Korrelgrootte < rm (Lutum) A, 9,6 Voorbehandeling Voorbehandeling 453 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < rm (Lutum) %(mlml %(m/ml ds % (m/ml ds %(m/m) ds 94,7.,4 9 9,6 Metalen Lood (Pb) 5+ 36,4,6 384,9 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/awoo + > tussenwaarde +* > nterventiewaarde *** Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analyt co B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toets ng signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk d t door te geven aân

84 Analysecert f caat Uw projectnummer Cert f caatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijving Monsternr tn7536 ST arnhem terreinonderzoek mm-bg9a / s/aw Bodêmtype correct e Organ sche stof Korrelgrootte < pm o,7,7 Voorbehåndel ng Voorbehandel ng As3ooo Uitgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof %lmlml Metalen Cadmium (Cd) <.7 Koper (cu) Nìkkel (Ni) Lood {Pb} zink (zn) Bar um (Ba) Kobalt (co) Molybdeen (Mo) mglxg ds a,7 4 3 <.5 e 3,r8 4,59 4,49 86,6 A7,66 s5,76 qq 75 94,5 36,9 347,O7?^4 58,9 58,8 9 Kwik (Hc),6 L,46,4 M neralo ol e Minerale olie C-C6 M nerale olie c6-c mglxg ds M nerale olìe C-C3 M nerale olie C3-c4 M nerale ol e (GC) totaal < Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 <. PCB 5 PCB PCB 8 mglxg ds <o <. <. PCB 38 < PCB 53 <. PCB 8 PcB (som 7) <. o, PCB (som 6) PcB (som 7) (factor,7),49 Polycycl sche Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo{a)pyreen Benzo(ghilperyleen Indeno{3-cd)pyreen PAK VROIV () (factor,7) mg/xg ds mglxg ds mglxg ds <.,47,8,,59,56,3,89,48 o,49,5 Legenoa Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > intervent ewaarde L Deze toets ng is met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns AnalW co B V is echter n et verantwoordelijk voor de u tkomst van deze toets ng Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken w'rj u vriendelljk dit door te geven aan co com

85 Analysecertificaat Uw projectnummer Cert f icaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Starld tum Rapportagedâtum Datum monstetname Monsternemer N4onsteromschrìjving Monsternr N7536 5T 8ß574 arnhem terreinonder oek mm-bga 4654 I s/4w Bodemtype coírectie Organ sche stof Korrelgrootte < Bm (Lutum) 9 Voorbehandeling Voorbehandeling 453 U tgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof %lm/ml Organ sche stof % lmlml ds Gloe rest Korrelgrootte < ]m (Lutum) Korrelgrootte < Fm Droge stof % (m/m) ds % (m/m)ds % (m/m)ds %ln/nl 97,A Metalen Cadm um (Cd) Koper (Cu) N kkel (N ) <o.7 7,36,6 4,O7 6,8 7,77 97,85 Lood {Pb) Zìnk (Zn) Barium (Bâ) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) mg,/kg ds mg,/kg ds mg,/kc ds ,9 <.5 3,88 4,7 6,68 79,7 794,7 777,4 348,55 33,74 93,4 65,8 Kwik (Hg),98 ô 7,49,a7 Mlnerale olie M nerale olie C-C6 M nerale olie C6-C Minerale olie C-C3 mclkg ds Minerale olie C3-C4 mg/kc ds Minerale olie (GC) totaal mg,/kc ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 8 < PCB 5 < PCB < PCB 8 <. PC8 38 mg,/kg ds < PCB 53 <. PCB 8 mg,/kg ds <. PCB lsom 7) {corr+.7),49, o, PCB (som 7) me/kg ds <.7,, Polycycl sche Aromalische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen mg,/kg ds Anthraceen mg,/kg ds Fluorantheen mg,/kg ds Benzo(ã)anthraceen Chryseen Benzo{k)fluorantheen Benzo(a)pyreen mg,/kg ds Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) <.,7,4,33,8,5,97,9 o,r,9 7,4,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nterventiewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns Analytico B.V, s echter n et verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toets ng Mocht u een probleem in deze toetsing s gnaleren, dan verzoeken w j u vriendelijk dit door te geven aan

86 Analysecertìficaat Uw projectnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr jving Monsternr N7536 ST arnhem terreinonderzoek mm-oga / s/4w Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < [m U,5 Voorbehandel ng Voorbehandeiìng A53OO Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %ln/ml 93 Melalen Cadmium (Cd) Koper (cu) Nikkel {Ni) Lood (Pb) Z nk (zn) Barium {Ba ) Kobalt (co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) mc/ks ds <o.7 5t 5 <.5,53,36, 57 4,87, 4,O3 7,7 58,8 95,95 5, ,67 3M,8t 93,9 33,49 66, ,3 67,73 95,7s 9 r,47,a4 M nerale ol e Minerale olie C-C6 M nerale olie C6-C M nerale ol e C-C3 M nerale ol e C3-C4 Minerale olie {cc) totaal melkeds < 59 Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) PCB (som 6) PCB (som 7) (factor,7) mg,/kg ds mglk9ds <. <. <. < <. <. <,49, o, Polycycl sche Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Nafta leen mglrg ds Fenanthreen Anthraceen mglxg ds Fluorantheen Benzo(a)anthraceen chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen lndeno(3-cd)pyreen PAK VROM { (factor,7) < <. < 5 o,o37,5,,5 o,o37 o,o8,39 o,,75 A Legenda Aantal getoelste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde 3 Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analyt co B.V, s echter n et verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing, Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken w j u vriendelijk d t door te geven aan

87 Analysecertificaât Uw projectnummer Cert ficaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschri.iv ng Monsternr N7536 5T arnhem terreinonderzoek mm-oga / 9674 s/aw Bodemtype corectie Organische stof Korrelgrootte < Fm (Lutum),7 Voorbehandellng Voorbehandeling 4S3 U tgevoerd Bodemkundlge analyses Droge stof Organische stof Gloeirest %lm/ml % lm/ml ds % lmlml ds,7 98,8 Korrelgrootte < pm (Lutum) Korrelgrootte < [m Droge stof % (m/m) ds %lmlmlds %(mlml 3,6 Metalen LAOm Um (Ld) Koper (Cu) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Barlum (Ba) Kobalt (Col Molybdeen (Mo) Kwik {Hs) m&/kg ds mg,/kg ds me,/kg ds, ,6 <.5,36,38 7 q 4,74 6,83, 4,8 8,9 66,7 9,5? 7q <n r,49 388,9 47,69 4,65 46,69 86,56 l(,57 3,3 M nerale olie M nerale olie C-C6 M nerale olie C6-C mg,/kg ds Minerale olle C-C3 mtr/kg ds M nerale olie C3-C4 mg,/kg ds Minerale ol e (GC) totaal <6 Polychloorbifenylen, PCB PCB 8 <.5 PCB 5 <.5 PCB <.5 PCB 8 <.5 PCB 38 <.5 PCB 53 m&/kg ds <.5 PCB 8 PCB (som 7) (corr*,7) PCB (som 7) mgrlkg ds <.5 o,o4 < 35 o o Polycyclische Aromatlsche Koolwaterstoften, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo{a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (fâctor,7) mg,/kg ds mc,/kg ds mg,/kg ds mg,/kg ds < 7,4 4, 7,7,3,77,93 7,4 5,75 4 Legenoa Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nteryentiewaarde Deze toets ng s met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. s echter n et verantwoordel jk voor de uitkomst van de e toetsìng Mocht u een probleem n deze toetsing s gnaleren, dan verzoeken wü u v. endelijk dlt door te geven aan

88 Analysecertificaat Uw projectnummer Cert ficaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijving Monsternr N7536 ST arnhem terreinonderzoek mm-og3a 4985 / s/awooo Bodemtype correctie Organ sche stof Korrelgrootte < Fm,5,9 Voorbehandel ng Voorbehandel ng As3oo Uitgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof %lm/ml M etalen Cadm um (cd) <o.t7 Koper {Cu) <5. 9,83 Nikkel {Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) me/kg ds <3. <3 < ,74 t44,4 r8l,, 34,9 33,43 Barium (Ba) Kobalt (Co) <5 <. 49,O3 Ã)7 L43,3 9,6 37,4 54,O4 Molybdeen {Mo) Kw k (Hs) <.5 <.5, 7,44 9,78 M nerale ol e M nerale olie C-C6 mg,/kg ds M nerale olie C6-C Minerale ol e C-C3 mg,/kg ds M nerale olìe C3-C4 Minerale olie (Gc) totaal < Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 PCB 5 mglxg ds <. <. PCB <. PCB 8 <. PCB 38 <. PCB 53 <. PCB 8 mc/kg ds < PCB lsom 7) o PCB {som 6) PcB (som 7) (factor,7),49 Polycycl sche Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen melkc ds Anthraceen Fluorantheen me/kg ds Benzo(a)ãnthraceen chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen mglkgds Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen melkc ds PAK VRoM () (factor,7) <.,53,,,84,68,59,8,3,8,88 5,75 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/awo > tussenwaarde > interyentiewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Anâlytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toets ng, Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais

89 Analysecertifìcaat Uw projectnummer Cert ficaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monsteíname Monsternemer Monsteromschrüv ng Monsternr tn7536 ST arnhem terreinonderzoek mm-og4a s/aw Bodemtype corect e organische stof,5 Korrelgrootte < Bm Voorbehandeling Voorbehandel ng 453 Uitgeværd Bodemkundige analyses Droge stof %lmlml qqe Metalen cadmium (Cd) Koper {Cu) N kkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Barium (Ba) Kobalt (co) Molybdeen (Mo) Kw k (He) mg,/kg ds <.7 <5. <3 <7 <5? <.5 <.5 o,37 68,9 69,6 5R n 4,5 7,93 6,9 7,8 9,5 43,77 95,49 3s7,A L7,6 354, ,3s 39,68 73,55 95,75 9 I q tal M nerale olie Minerale olie C-C6 M nerale ol e C6-C M nerale ol e c-c3 M nerale olie C3-C4 M nerale olie (GC) totaal < 59 Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) PcB (som 6) PCB (som 7) (factor,7) mg/ke ds mclkcds <. < <. <. <. <. <o,49 o o Polycycl sche Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) mglxg ds mclkg ds mblkg ds <. <. <.5 < <. <. <o <. < <.,66,75 4 Legenoa Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > lussenwaarde > ntervent ewaarde t5 Deze toets ng s met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter n et verantwoordelijk voor de u tkomst van deze toets ng Mocht u een probleem n deze toets ng signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais

90 Analysecert ficaat Uw projectnummer Cert f caatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr jv ng Monsternr tn7536 ST arnhem terreinonderzoek mm-og5a s/4w Bodemtype correct e Organische stof Korrelgrootte < pm,5 Voorbehandel ng Voorbehandel ng AS3OOO Uìtgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof %lnlnl c5q Metalen Cadmium (Cd) Koper (Cu) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Zink (Zn) Barium (Ba) Kobalt (co) Molybdeen (Mo) Kwik (He) møkg ds mclkg ds mglrg ds <o.7 <5. <3. <3 <7 <5 <. <.5 <.5 T 37, ,O3 4,7 q o, qq qr 3,t4 784,4 LA7,r 743,3 9,76 r,m 9,83 34,9 336,77 33,43 37,4 s4,o4 9,74 M nerale olie Minerale olie C-C6 melkg ds M nerale olìe C6-C M nerale olie c-c3 mg/xg ds M nerale olie C3O-C4 Minerale olìe (GC) totaal < 38 Polychloorbifenylen, PC g PCB 8 <. PC8 5 m8/kg ds < PCB melkg ds <. PCB 8 <. PCB 38 <. PCB 53 <. PCB 8 mglkc ds <. PCB (som 7) PcB (som 6) PCB {som 7) (factor,7),49 o Polycyclische Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Nâftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a )anthraceen Chryseen Eenzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM {) (factor,7) mglkeds mg/rg ds <. <. < 5 <. < <. < <. < <.,66 5,75 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaôrde/aw > tussenwaarde > nteryent ewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteid, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordel jk voor de uitkomst van deze toets ng Mocht u een probleem in deze toets ng signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pa

91 ARalysecertif caat Uw pro ectnummer çert flcaatnummer Uw prolectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstemame Monsternemer Monsteromschr Jving Moñsternr s/aw Bodemtype corrsclle Organische stof Korrelgrootte < Fm 67 Voorbehandellng Voorbehàndel ng As3o Uitgevoerd Bodemkundlge analyses Droge stof Organische stof Gloeire3t Korrelgrootte < Bm {Lutum) Kdrrelgrootte < rm Droge stof %lm/ml % lmlrñl ds % (m/m)ds "/o lmlm) ds "/L lmlm) ds %lnlm) 98,6 Mètalen Cadm um (Cd) Koper (Cu) Nlkkel (Ni) Lood (Pb) zlnk (Zn) Barlum (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hs) mg,/kg ds mcäg ds mg,/ke ds mg,/kg ds mc,/kc ds mlkg ds, ,8 <.5,7 Minerale olle M nerale ol e C-C6 Mlnerale olie C6-C Mlnérale olle C-C3O Mlnerele olle C3-C4 Mlnerale olle (GC) totaal mgr/kg ds mß,/kg ds <8 Polychloorbifenylen, PCB PCB 8 PCg 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) (corr*.7) PCB (som 7) m&/kg ds m&/kg ds m&/kg ds <.o <. <. <.,4,4 o,7,68 <.7, o, Polycycllsche Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen AnthEceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Beñzo(k)fluoranthesn Benzo{a)pyreen Benzolghl)peryleen lndeno{3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) me/ke ds mg,/kg ds me/kg ds me/kg ds mg/fu ds mg/ke ds,5,7,4 aq,89,8,l,5 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interuent ewaarde Deze toetslng ls met de Brootste org samengesteld, Eurofìns Analytlco B.V. is echter nìet verantwoordeli k voor de u tkomst van deze toets ng. Mcht u een probleem in deze toets nb slgnaleren, dan verzoeken wij u vrlendel lk dlt door te geven aan pa s co,com

92 Analysecertif caat LJw projectnummer Cert f caatnummer Uw proiectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr jv ng Monsternr N7536 ST arnhem terre nonde?oek mm-og3a 4977 / s/aw Bodemtype correctie Organ sche stof Korrelgrootte < Fm (Lutum),8,3 Voorbehandeling Voorbehandel ng 4s3 Uitgevoerd Bodemkund 9e analyses Droge stof %lmlml Metalen cadmium (Cd) <o.7 Koper (Cu) N kkel (N ) Lood (Pb) Zink (Zn) Barium (Bal Kobalt {Co) Molybdeen (Mo) Kw k (Hc) mglrg ds mglxg ds a4 8 7,4 <.5,5 t5 37,94 qaa 5,87 Ã^ ç, s6,6 745,6 83,98 744,6 3,,5 ^\ 9,7A 35,L4 338,58 38,6 46,3 55,8,4 M nerale ol e Mìnerale ol e C-C6 Minerale olie C6-C M nerale ol e c-c3o M nerale olie C3O-C4 M nerale olie (GC) totaal < Polychloorb fenylen, PCB PCB 8 mglrg ds <. PC8 5 mglkc ds <. PCB <. PCB 8 <o PCB 38 < PCB 53 <. PCB 8 melke ds < PCB (som 7) PcB (som 6l o, PCB {som 7l {factor,7),49 o Polycyclische Aromat sche Koolwatersloffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluora ntheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluoranlheen Eenzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno{3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) mglkc ds mg/xg ds,3 o,,39 o,6,4 o,r,56,,,8 IJ Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nterventiewaarde 4 Deze toets ng s met de grootste zorg samengesteld, Eurof nsanalyt cobv sechternietveranlwoordelijkvoordeuìtkomstvandezetoetsing Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vr endelijk dit door te geven aan pais.he

93 Analysecert ficaat ljw projectnummer Certificêatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr jving Monsternr tn7536 ST arnhem terreinonderzoek a s/aw Bodemtype corect e Organische stof Korrelgrootte < pm (Lutum) 4, Voorbehandel ng Voorbehandel ng 4S3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof %ln/ml 94,9 Metalen Cadmium (Cd) Koper (cu) N kkel (Ni) Lood (Pb) z nk {zn) Bar um (ga) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) mgr/kg ds mglrg ds mc/ks ds <o.7 7,3 43,6 <.5,54,36,4 4, 33,6 65,6 6,5,5, 4,8 7,8r 59,8 98,8 7,39 4,57 797,74 3sO,4 7,49 337,37 74,67 3,7 36,77 67,5,5 95,75 7,5,88 M nerale ol e M nerale ol e C-C6 Minerale olie c6-c M nerale olie C-C3 M nerale ol e C3-C4 Minerale o e (GC) totaal mg/rg ds mg,/kg ds < s9 Polychloorbifenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) PcB (som 6) PCB lsom 7) (factor,7) melke ds mglrg ds melkgds mc/ke ds mglxg ds <. <.,6 <.,34,8 o,oo4,, o,o7,7 Polycycl sche Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzolghilperyleen Indeno{3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) mg/kc ds mg,/kg ds mglxg ds mg,/kg ds <,53,,45 o,4 o,,6,3,3 4, tq,5 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > intewentiewaarde IJ 6 Deze toets ng is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordel jk voor de uitkomst van deze toets ng Mocht u een probleem in deze toets ng sìgnaleren, dan verzoeken w u vrìendel jk dit door te geven aan pais

94 Analysecertif caat Uw projectnumll er Ce rt ficaatn u m me r Uw projectnaåm Uw ordernurnmer Startdatum Rapprtagedâtum Dâtum monstername Monsternemer Monsteromschr jv ng Monsternr N7536 ST 84æ94 arnhem ttrreinonderzoek a 4L9O79 / Bodêmtypê corætie Orgàn sche stof Korrelgrootte < m (Lutum) r,3 Voorbèhandel ng Vqorbehandeling 4S3 Uitgevoerd Bodemkundlge analysos Droge stof %lmlml 94 Métalên cadmium (cd) Koper (çu) Nikkel (Nl) mg/ks ds mslkeds,3 Lood (Pb) Zink (zn) msl{s ds aa Barium {Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) me/kg ds 88 3,7 <.5 Kwik (Hg) o 5 Minerals olls M nerâle otie CGC6 Mlnerale olie C6-C mclkc ds Minèrale olié C-C3 Mlnerale ol e C3-c4 Minerale ol e (GC) totaal me,/kc ds m,lkgds < 98,5 75 Polychloorbifenylên, PcB PCB 8 PCB 5 me/kg ds melks ds <. <. PCB mglke ds <. PCB 8 mg,/kg ds <. PCB 38 mslkg ds <. PCB 53 <- rcb 8 mg/kg de <. PCB (som 7) PcB (som 6) mg/ke ds rnglkg ds, PCB (som 7) {fãctor,7),49,,8 Polycyclischo Arômatische KoÒlwãtérstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraæen Fluorantheen Beozo(a)anthEceen Chryseen Benzo[k)fluorantheen BeEo(a)pyreen Benzo{ghi)peryleen Indena(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) mc/ks ds mc"/kg ds mg/(g ds mg/ks ds ç 7,7 I,J 8,,4 r 7,7 3,5,75 4 LeSenda Aantal getôetstê componenten > streefwaarde/awo > tussenwaarde > interyentiew arde Deze toèts ng s met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter n et vetantwærdelijk voor de u lkomst van deze tætsing. Mocht u een probleem iñ deæ toetsing signaleren, dan Verzoeken w J u vriendelik dit door te geven aan

95 Anãlysecertif caat Uw projectnummer Cert f caatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijv ng Monsternr N7536 ST 8777 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek N7536 ST mm-bg3: 6A t/m 6G s/4w Bodemtype correctie Organ sche stof Korrelgrootte < Ém (Lutuml,6 7,8 Voorbehandellng Voorbehandeling 4S3 U tgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < Fm (Lutum) %(mlnl % (mlm) ds % (m/m) ds % (m/m) ds,6 oqo 7,4 Metalen Cadmium (Cd) Koper (cu) Nikkel {Ni) Lood (Pb) Z nk (Zn) Barium {Ba) Kobalt (co) Molybdeen {Mo) Kw k (Hc) mglxg ds mg/kc ds mg,/kg ds mglke ds mg/kgds <o < 5,,38 3, 77,8 35,8 76,4 84,58 n 4,3 66,7 34,33 4, 34,66 4,6 47,65,58 8, 77, s,86 37,A7?at ol 49,55 88,33 9 3,5 M nerale ol e M nerale ol e C-C6 M nerale olìe C6-C M nerale ol e C-C3 Minerale olie C3-C4 Minerale olie (GC) totaal <6. 6, 8,3 r4 Polychloorbifenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PC8 53 PCB 8 PCB (som 7) (corr*.7) PCB {som 7) mglke ds mg,/kg ds <. <. < <. <. <. <. < 49 <.7,, o,z o, Polycycl sche Aromatische Koolwaterstotfen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Rañt^ lñv ôê^ Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) mc/kc ds mg/xg ds,4,39,6,65,5 o,4,55 o,8,36 5,75 4 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nteryent ewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofìns Analytico B.V. is echter niet verantwoordelìjk voor de ujtkomst van deze toets ng Mocht u een probleem in deze toetsìng signaleren, dan verzoeken w j u vr endelijk dit door te geven aan pa s co.com

96 Analysecertificaat Uw projectnummer Cert ficaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr v ng Monsternr N7535 ST 877 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST mm-og4: 6C + 6E s/aw Bodemtype corectie OÌganische stof Korrelgrætte < [m (Lutum),8 3, Voorbehandellng Voorbehandeling A53 U tgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof Organlsche stof %lmlml % lmlml ds 9,5,8 Gloe rest Korrelgrootte < Èm (Lutum) % (mlml ds % lmlml ds 99 t Metalen Cadmìum (Cd) <o.77 4,O 7,69 Koper (cu) 3,L3 Nikkel (Ni) Lood (Pb) Z nk (Zn) Bar um {Ba) Kobalt (co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) melkg ds me/ke ds 5, tq <.5,35 73, 3,47 6,6 4,83,5 5,46 3,7r 88,33 344,79 79,7 3r,94 64,7 73,3 3,94 67,74 95,75 9 7,47,A4 M neral ol e Minerale olie C-C6 Minerale ol e C6-C M nerale ol e C-C3 M nerale olie C3-C4 Minerale ol e (GC) totaal < 59 Polychloorblfenylen, PCB PC8 8 <. PCB 5 <. PCB <. PCB 8 <. PCB 38 <. PCB 53 melkg ds <. PCB 8 <. PcB (som 7) (corrto 7) <.98, o, PCB (som 7) <.4, o, Polycycl sche Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo{k)fluorantheen Ãê^r^lrl^vrêÂñ Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VROM () (factor,7) <.,35,67 lç,5 o,44 o,5 o,66 o,4 o,43 4,6 5,75 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nteryent ewaarde 5 Deze toetsing ìs met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns Analyt co B.V. is echter niet verantwoordel jk voor de uitkomst van deze toetsing Mocht u een probleem in deze toets ng signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk d t door te geven aan pa co com

97 Analysecertificaat Uw projectnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum menstername Monsternemer M onsteromschrijving Monsternr tn7536 ST arnhem terreinonderzoek 3--8 L L L s/4w T I Bodemtype correctle Organische stof enkelvoud Korrelgrootte < pm (Lutum) Voorbehandeling Voorbehandeling 453 Uitgevoerd Bodemkundlge analyses Droge stof % ln/ml Metalen Lood (Pb) zink (zn) Barium (Ba) 34,53,7 366, 73,L 4,5 375,94 77,84 7,37 376,9 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventlewaarde t Deze toetsing is met de grootste zorg sâmengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter nlet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsîng signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven ãan

98 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn um mer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijving Monsternr tn7536 ST 8ls339 arnhem terreinonderzoek 3-G L9 I s/aw T Bodêmtype co rectie Organische stof enkelvoud Korrelgrootte < y.m (Lutum) Voorbehandeling Voorbehandeling 453 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/ml 34,53,7 366,. 73, 4,5 375,94 77,84 7,37 376,9 Aantal getoétste componenten > streefwaardelawo + > tussenwaafde ** > interventiewãarde *** Deze toetsing s met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Anal ico B.V, is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing, Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit doorte geven aan

99 Analysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn ummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monstèromsch rijvlng Monsternr rn7536 ST Q85339 arnhem terreinonderzoek OIU-A Bodemtype çorrect o Organische stof enkelvoud Korrelgrootte < lm ( Lutum) Voorbehandeling Voorbehandeling Æ3,5 6,7 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof 9,5 Metalen Lood (Pb) zink (zn) Barium (Ba) Legenda Aa ntal getoetste componenten > stieeñrvaa rdelaw > tussenwaarde > interventiewaarde Deze toetsing s met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwooidelijk voor de uitkomst van deze toets ng, Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan ico.corn

100 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn ummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer M onsteromsch rijving Monsternr tn7536 ST arnhem terreinonderzoek t 468t / s/aw T I Bodemtype co rectie Organische stof enkelvoud Korrelgrootte < Fm (Lutum) Voorbehandeling Voorbehandeling AS3 Uitgevoerd,5 6,7 Bodemkundige analyses Droge stof % (mlml 9 Metalen Lood (Pb) zink (zn) Barium (Ba) 7 *+ 74 * 4 34,53,7 366, 3, 4,5 375,94 77,84 7,37 376,9 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde 4 Deze toetsing s met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

101 Analysecert ficaat Uw prolectnummer Certificaatn umrne. Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternêmer Monsteromschr jving Monsternr rn7536 ST arnhem terreinonderzoek G / TI Bodemtype correctie Oigãnische stof enkelvoud Korrelgrootte < m {Lutum) Voorbehandellng Voorbehandeling 453 Bodemkundige analyses Droge stof %(m/ml Metalen Lood {Pb) Zink (zn) Bariurn (Ba) Legenda Aantal getoetste componenteh > streefirvaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaaide n

102 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn ummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijving Monsternr rn7536 ST arnhem terreinon.derzoek s/aw T I Bodemtype correctie Organlsche stof enkelvoud KOrrêlgrootte < Fm (Lutum) Voorbehandellng Voorbehandellng 453 Uitgevoer.d Bodemkundige analysea Droge stof Metâlen Lood (Pb) zlnk (zn) Barium (Ba) Legenda Aanta I getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde 7 Deze toetsing is met de grootste zorg s mengerteld, EurofÌns Analytico B.V, s echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaler.en, dan verzoeken wij u vriendelijk d t door te gevèn aan ico.com

103 AnalysecertificAat Uw projectnummer Certifìcaatnum mer Uw projectnaam Uw ordernuinmer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr'rjving Monrternr tnr.7s36 st arnhem terreinonderzoek 3-{ / Bodemtype correctie Organische stof enkelvoud Korrelgrootte < rm (Lutum) Voorbehandeling Voorbehandeling 453 Bodèmkund ge analysqs Droge stof Metalen Lood (Pb) zink (Zn) Barium (Ba) Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaardelaw > tussenwaarde > interventiewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V, is echter nìet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dlt door te geven aan ico.com

104 Analysecertiflcaat Uw projectnummer Certificaatn um rlier Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer M onsteromschrijving Monsternr tn7536 Sf arnhem terreinonderzoek 3-r OfJ.I 468s s/aw T I Bodemtype correctie Organische stof enkelvoud Korrelgrootte < gm (Lutum),5 6,7 Voorbehandeling Voorbehandeling 453 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Y.lm/ml 9,8 Metalen Lood (Pb) Zink (zn) Barium (Ba) 34,s3, ,L 4,5 375,94 77,84 7,37 376,9 Legenda Aantal getoetste componenten > streefiaiaarde/aw > tussenwaarde > nterventiewaarde t Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns Analytico B.V, is echter nlet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toets ng. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

105 Analysecert f caat Uw projectnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr'úving Monsternr tn7536 st 4684r'. Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST Movares 3-I+3-O Oz 3977 s/aw Bodemtype correct e Organische stof Korrelgrootte < [m (Lutum),5 4,3 Voorbehândel ng Voorbehandel ng 453 U tgevoerd Bodemkundlge analyses Droge stof Organ sche stof cloe rest Korrelgrootte < Fm (Lutum) %lmlnl % (m/m) ds % lmlml ds % lmlml ds a a )\ q ) 4,3 Metalen Cadmium (cd) Koper (Cu) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Zìnk (Zn) Bar um (Ba ) Kobalt (Co) Molybdeen {Mo) Kw k (He) mg,/kg ds melkc ds < o, o,37 ) 4,3 33,4 66,65 63,3,5, 4,ra 6,95 7,58 93,79 4,77 84,4 36,49,) r,7 4,86 354,6 34,7 35,58 67,64 9 M nerale ol e M nerãle ol e C-C6 Minerale olie C6-C M nerale olie C-C3 M nerale olie C3-C4 M nerale olie (Gc) totaal mglkc ds mclke ds m\lkcds < ,75 5 Polychloorblfenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) (cotrt.7) PcB (som 7) <. <. <. <. <. < <. <.49 <.7,3 O,5,3 O,5 Polycyclische Aromat sche Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo{a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VRoM () (factor,7) mg,/kg ds mg,/kg ds mglxg ds mg/kc ds < o,7,3,63,58 o,4l,68 o,54 o,77 l5,75 4 Legenda Aantal geloetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nteruent ewaarde 8 Deze toets ng îs met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns Analytico B.V. s echter n et verantwoordel jk voor de uitkomst van deze toetsing Mocht u een probleem in deze toets ng s gnaleren, dan verzoeken w j u vr endelìjk d t door te geven aan com

106 Analysecert f caat Uw projectnummer Certificaatnummer ljw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr jv ng Monsternr tn7536 st 868M Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek N7536 ST r Movares -O7+-O s/aw Bodemtype correcl e Organische stof Korrelgrootte < Fm (Lutum),5 4,9 Voorbehandel ng Voorbehandeling 4S3 U tgevoerd Bodemkund ge analyses Droge stof Organ sche stof o/.lmlml % lm/ml ds 93,4 <.5 G oe rest Korrelgrootte < Fm {Lutum) % (mlml ds %lmlmlds 4,9 Metalen Cadmìum (Cd) Koper (cu) Nikkel {Ni) tood (Pb) <o.77 33,36 I,7 q 33,47 4,73 67,r4 8,74 794,3 79q IOl,O 4,57 354,79 Z nk {zn) Bãrìum (Ba) Kobalt (co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) mglxg ds , <.5,8 67,7 66,8 7,94 38,4 344,77 33,48 77,79 9? ol M nerale ol e M nerale olie C-C6 M nerale ol e C6-c Minerale olie C-C3 Minerale olie C3-C4 Minerale olie (GC) totaal < Polychloorbltenylen, PCB PC8 8 PCB 5 PCB me/kcds <. < <. PCB 8 mc/ke ds <. PCB 38 <. PCB 53 <. PCB 8 PcB (som 7) {corr*.7) PCB {som 7) <. <.49 <.7 o, o, Polycyclische Aromatlsche Xoolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(alpyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PAK VRO[,4 {) (factor,7) mglxg ds mglrg ds mglxg ds mclkz ds,94 o,7,49,,84,o75,5,,o77,86,75 Lege nda Aantal getoetsle componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interyent ewaarde 4 Deze toets ng s met de grootste zorg samengesteld, Eurofìns Analytico B V s echter n et verantwoordel jk voor de u tkomst van deze toetsine Mocht u een probleem in deze toets ng signaleren, dan verzoeken w j u vriendelijk dit door te geven aan

107 Analysecertificaat Uw projeetnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedaturn Datum moñstèrriame Monsternemer Monsteromsch rijving Monsternr tn7s36 ST Emplaçêment Arnhem, Bodemonderzoek rnr.7536 ST ' Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < m (Lutum),4 Voorbehandeling Voorbehandeling 4S3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < rm (Lutum) 93,9,4 7( <. Metalen Koper (Cu) 9,6 93,t Legenda Aa ntal getoetste componenten > str.eefirvaa rde/aw > tussenwaardê > interventiewaarde t Deze toets nb s met de Brootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoel(en wij u vriendelijk dit door te geven aan ieo.com

108 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatnu mmer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijving Monsternr rn7536 ST Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST O s/aw T Bodemtype correctie Organische stof (chemische oxidatie) Korrelgrootte < Fm (stokes) Voorbehandeling Voorbehandeling 453 Uitgevoerd,4 T Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof G loeirest Korrelgrootte < rm (Lutum) %(m/m) o/. (mlml ds %(m/ml ds % (m/m) ds 9r,9 Metalen Koper (Cu) 3* 9,6 s6,3s 93,r Legenda Aantal getoetste componenten > streefi üaarde/awo + > tussenwaarde > interventiewaarde *** Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. Mocht u een probleem in deze toets ng signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk d t door te geven aan

109 Ana lysecertificaat Uw projectnummer Certificaatnu m mer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromsch rijving Monsternr tn7535 ST Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 ST t s/aw T I Bodemtype correctie Organische stof (chemische oxidatie) Korrelgrootte < pm (Stokes) Voorbehandeling Voorbehandeling 453 Uitgevoerd,4 Ë Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < pm (Lutum %(mlnl %tølmlds % (mlml ds %(m/m) ds 9, Metalen Koper (Cu) 3 *** 79,6 56,35 93, Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interventiewaarde Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsrng. Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan

110 Analysecertificaat Uw projectnummer Certificaatn ummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum RapportaBedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromsch rijving Monsternr rn7536 ST Emplacement Arnhem, Bodemonderzoèk tn7536 ST UL s/aw Bodemtype correctie Organische stof Korrelgrootte < gm (Lutum),5 L Voorbehandeling Voorbeha ndeling 4S3 Uitgevoerd B'odemkundige anal rses Droge stof Organische stof Gloeirest Korrelgrootte < gm (Lutum) 9r,9,5 7q <. Metalen Koper (Cu) Â7 Legenda Aantal getoetste componenten > streeñivaarde/aw > tussenwaarde > nterventiewaarde Deze toetsing is met de Brootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de u tkonist van deze toets ng. Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren. dan verzoeken wij u vriendelijk dit doorte geven aan

111 Analysecert f caat Uw projectnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschrijving Monsternr tn7536 ST 4777 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek rn7536 st mm-bg: 9A t/m 9D /4W Bodemtype correct e Organlsche stof Korrelgrootte < [m {Lutum) Voorbehandel ng Voorbehandel ng 453 U tgevoerd Bodemkundlge analyses Droge stof Organlsche stof Gloeirest Korrelgrootte < gm (Lutum) %lmlml % (m/m) ds % lmlml ds %lmlml ds 98,4 4 Metalen Cadm um (Cd) Koper (cu) Nikkel (N ) Lood (Pb) Zink {Zn) Bar um (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik (Hg) mg/rg ds mglkc ds mg,/kg ds < ,9 <.5,5,36 4,O7,67 59, ,94 9,5 6s 99,64 6I,9 79,3 ), 5),)5, 7,49 Mlnerale ol e M nerale olie C-C6 Minerale o ie Cl6-C M nerale ol e C-C3 M nerale ol e C3-c4 M nerale olie (GC) totaal mclkg ds mglxg ds mglkc ds <6. < Polychloorblfenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) (cor'.7) PCB (som 7) mclkcds mg/kgds <. <. < <. <. <. < < 98 < 4,, Polycycl sche Aromatische Koolwaterstoffen, PAK Naftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorãntheen Benzo(a)anthraceen Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno{3-cd)pyreen PAK VROM {) (factor,7) mg,/kg ds mg,/kg ds <. o,77,35 o,79 o,7,,,9 o,r5,6 )),5,75 Legenda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > nteryent ewaarde 6 I Deze toetsing s met de grootste zorg samengesteld, EurofinsAnalyt cobv sechternietverantwoordel jkvoordeuitkomstvandezetoetsing. Mocht u een probleem n deze toetsing signaleren, dan verzoeken wìj u vriendelijk dit door te geven aan

112 Analysecertif caat Uw projectnummer Certificaatnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Startdatum Rapportagedatum Datum monstername Monsternemer Monsteromschr jv ng Monsternr tn7536 st 877 Emplacement Arnhem, Bodemonderzoek tn7536 st mm-og: D s/4w Bodemtype corect e Organische stof Korrelgrootte < Fm {Lutum),8 7,5 Voorbehandeling Voorbehandelìng 4S3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof Organische stof Gloe rest Korrelgrootte < um (Lutum) %lnlnl % (m/m)ds % (m/m) ds % (m/m)ds,8 9A,7 Metalen cadmium (cd) Koper (Cu) Nikkel (N ) Lood (Pb) Zink (Zn) Bar um (Ba) Kobalt (Co) Molybdeen (Mo) Kwik {He) mclke ds <o ,8 <.5,8,38 7 q 35 8,74 <, 4,8 66,t 33,t5 3 37,49 47,69 46,69 tq7 a 9, ,9 4,65 85,56 9 3,3 Minerale ol e Minerale ol e C-C6 Minerale ol e c6-c Minerale olie C-C3O Minerale ol e C3-C4 Minerale olie (cc) totaal mglxg ds mg,/kg ds mglxg ds < Polychloorbifenylen, PCB PCB 8 PC8 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) (corr*.7) PcB (som 7l mglrg ds <. <., <. <. <. <.,5 <.7,,,, Polycycllsche Aromatlsche Koolwaterstoffen, PAK Na ftaleen Fenanthreen Anthraceen Fluorantheen Benzo(a)anthraceen chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(alpyreen Benzo(ghì)peryleen <,9,89 o,,94,99,5, o,o77 I ndeno(3-cd)pyreen,94 PAK VROM () (factor,7),84,75 4 Lege nda Aantal getoetste componenten > streefwaarde/aw > tussenwaarde > interuentiewaarde o Deze toetsing ìs met de grootste zorg samengesteld, Eurof ns Analyt co B.V. s echter niet verantwoordel jk voor de uitkomst van deze toetsìnb Mocht u een probleem in deze toetsìng signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan com

113 Bijlage V Analysecertificaten

114 i$ eurofins - ana,l rtico' Movores Nederlond B.V Infro Postbus OO GW UTRECHT Anclysecertif icqqt Dotum:4-4-8 Hierbij ontvongt u de resultqten von het novolgende loborotoriumonderzoek. Certificqqtnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw orde nummer Monster(s) ontvongen 8ó39 IN753ó ST Bollost Êrnhem Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Ronvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Anolysemethoden". Extro exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Êdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewqqrd en wotermonsters tot weken nq dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nqdien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken w j U dit exemploor uitetlijk week voor ofloop von de stondoordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. Voor de kosten vqn het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Noom: Hondtekening: YVij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noqr verwqchting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit onolysecertif icoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Vetkoop en Êdvies. Met vriendelijke groet, Eurofins Anolytico B.v. Ing. R. Veldhuizen [oborotoriummonoger Eurof ns Anolyt.o B.v. c ldeweg 44-4ó 377NB Borneveld P. Box AL Borneveld Nt Tel. +3 () oo ABN AMR ó Fox +3 ()3, VAT/BIW No E-mo l co com Nt Site www onolyt co com KvK No. 988ó3 Eurof ns ßnolytico B V s Iso 9oor ooo gecertificeerd door l-loyd's RQA en erkend door het Vloomse cewest (ovnm en Dep [NE), het Brusselse Gewest (BfM), het woolse cewest (DGRNE-ovr'D) en doo de overheden von Fronkfijk (MEDD) en [uxemburg (MEv)

115 ii eurofins Anolysecertif icoqt - a,n a,l5rúico' Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternener IN753ó ST Bqllost Êrnhem L Certificootnummer Stortdotum Ropportogedotum Bijloge Pogino 86t 39 ó O8 / t7:7 Ê'B,c r/ ßnolyse Voorbehondeling S VoorbehondelingRSSOOO Bodemkundige onolyses S Droge stof S rgonische stof S Gloeirest S Korrelgrootte ( rm (tutum) Metqlen S Borium (Bo) s codmium (cd) s Kobolt (co) S Koper (cu) s Kwik (Hg) s Molybdeen (vo) s Hikkel (Hi) s Lood (Pb) s z nk (zn) Minerqle olie Minerole olie C-Có Minerofe olie C6-c Minerole olie C-C3O Minerole ol e C3O-C4O S Minerqle olie (CC) totool Eenheid % (n/n) Yo (n/n) ds % (m.zm) ds % (m/m) ds mglkg ds mglkg ds mg./kg ds mg,zkg ds mg,zkg ds Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd 87.4 L <s <.77 t.6 8. <.5 <. s 4.t L9 35 < l.3 <.s < A <.s < eolychloorbifenylen, PCB s PcB 8 s PcB 5 S PCB s PcB 8 s PcB 38 s PcB 53 S PCB 8 S PCB (som 7) Ês3ooo s PCB (som 7) mg,zkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds <. <. <. <. <. <. <. <.49 <.7 <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <- <. <. <. <.49 <.49 <.7 ) <.7 Polycyclische ß omqtische Noftoleen Koolwoterstoffen, PßK mglkg ds <..ó9 o.o77 Nr. llonsteromschrijving - 4-OL 3 5- ßnolytico-nr s 388ó Eu ofins Anolyti<o B.V. Q: door RvA geoccrediteerde verrichting H: AP4 geoccrediteerde verrichting sr AS 3 erkende verrichting Dit cert f coot mog uitsl orden gereproduceerd.-, _--.. cildeweq 44-4ó Tel. +3 (o) oo 377 Ng Borneveld Fox +3 () P. Box459 E-moil 377 AL Borneveld Nl. s te co coñ nbn AMR s ó VAT,/BÎW NO Nl KvK No 988ó3 Eurof ns nnolytico B.v. i tìficeerd door tl t'o'' RQA en erkend door NÑ het en Dep. LNE), het Brusselse cewest (B t (DGRNE-gyD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en luxemburg (MEv). RVA

116 s} eurofins - a,na,l5rúico" Anolysecertif icqat Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer IN753ó ST Bqllost Rrnhem Certificqotnummer Stortdotum Ropportogedotum Bijloge Pogino 8ó39 ó / 7: 7 A, B, c / nnolyse s Fenonthreen s Ênthroceen s Fluorontheen S Benzo(o)qnthroceen s chryseen s Benzo(k)fluorontheen S Benzo(o)pyreen S Benzo(ghi)peryleen s Indeno(3-cd)pyreen s PÊK VRM () AS3o Eenheid I.ó8.7 o.l u. / c ,9.. r ó o o r 4.4 Nr. llonsteromschrijving ânclytico-nr ó Q: door RvA geoccrediteerde verrichting Rkkoo d A: AP4 geoccred teerde verricht ng p.coöfd. tu of ns Anolyt co B.V cildeweg 4-4ó Tel +3 () O ABN AMRo s só 377 NB Eorneveld Fo +3 () VÊl/B'rW No P.o. Box 459 E-moil N AL Borneveld NI s te www onolyt co.com KvK No. 988ó3 en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEv). BvA

117 +s eurof nsl - a,na,l rtico' Bijloge (ß) met deelmonsterinfo mqtie beho ende bij cnolysece tificqqt oo8oó 39 Anolytico-n Boornr Deelmonster Omschrijving Von Tot to6 Bqrcode Ìrlonsteromschrijving 5 f33398 _o ol OS- Pog nq,/ Eu ofins nnolyt co B.v. c ldeweg 44-4ó fel +3 (o) oo ABN AMRo s4 s5 7,t 5ó 377 NB Sorneveld ox +3 (o) vaf/bfw No P.. Box 459 E-mo l co.com N At Borôeveld NL 5 te KvK No. 988ó3 Eurofins Anolyt co 8.V. is Is 9: gecertificeerd door t-loyd's RQA en efkend door het Vloomse cewest (OVAM en Dep LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-OWD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en luxembufg (MEv)

118 iís eu rof ins - arra,l rúlco' Bijloge (B) met opmerkingen beho ende bij onolyseceñificqqt zooao6tl39 opmer.king ) Ropportd gegrens verhoogd door mctrixstoring.

119 if eurofins anal rtico' Bijlose (c) met methodeverwijzingen behorende bij onolysecertificqot OOO6tl-39 Pogino / Anolyse Droge stof ÊES/IcP Lood (Pb) REs/IcP codmium (cd) Minerole olie (cc) PnK (vrom) AEs,/IcP Koper (Cu) AEs/IcP Borium (eo) ÊEs,/IcP Molybdeen (vo) Korrelgrootte ( z pm (l-utum) rgonische stof REs/IcP zink (zn) Voorbehondel ng HS3 PRK som RS3 REs/IcP Kwik (Hg) ÊEs/IcP Nikkel (Ni) RES,/IcP Cobolt (Co) Polychloorbifenylen (Pce) llethode w w43 w43 \t ví3 w43 v.to43 \to43 w7 3 w9 w43 wó w3 w3 \to43 \to43 \t6 6 Techniek G rov ir e t rie ICP-ÊES ICP-ÊES GC-FID HPLC ICP-RES ICP-ßES llp-he5 Sedimentotie Grovimetrie ICP-âES Voorbehondeling HPLC ICP-RES ICP-ÊES ICP-AES GC-MS Refere ntie methode Cf. pb 3- en cw. NEN-ISo 4ó5 cf. pb golo-s,/nen-en-iso 794- cf. pb golo-8/nen-en-iso L794- cf. ob 3- en cf. NEN 5733 cf. Þb 3oo-9 en cf.o-nvn 57 cf. pb 3-s/NEN-EN-Iso 794- cf. pb 3oo-8/NEN-EN-Iso 794- cf. pb 3oo-s/NEN-EN-ISo 794- cf. pb 3-ó en cf. NEN 5753 cf. NEN s7s4 cf. pb 3-8,/NEN-EN-IS 794- cf. Rs3 cf. pb 3oo-9 en cf.-nvn 57 cf. pb 3oo-8/NEN-EN-ISo t794- cf- pb 3oo-8/NEN-EN-Iso cf. pb 3oo-8,/NEN-EN-Iso t79l- cf. pb 3- en gw. NEN-ISO 38 Nodere informqtie over de toegeposte vermeld in ons overzicht "Specificoties onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid stoon onolysemethoden", versie jonuori oo4 Eu of ns Anolyt co B.V. c ldeweg 4,r-4ó Tel. +3 ()34 63 oo 377 NB Borneveld Fox +3 () P 8ox459 E-moil 377 Al- Bofneveld NL S te co.com ABN ÊMR 5,{ Eurof ns Anolyt co B.V. s IS 9: OOO gecertificeerd door Lloyd's VATIBTW No RQA en erkend door het Vloomse cewest (OVAM en Dep tne), NL het Brusselse cewest (8IM), het Woolse Gewest (DGRNt-oWD) KvK No 988ó3 en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

120 i{$ eurofins - a,n a,l rúico' Movores Nederlond B.V Infro t.o.v. Postbus OO GW UTRECHT Ênolysecertif icqqt D o t u m : I Hierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende loborotoriumonderzoek. Certificootnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummeí Monster(s) ontvongen 8Lt364 IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Êqnvullende informotie behorend bij dit onolysecertificqot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Ênolysemethoden". Extrq exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en ßdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot weken no dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken w j U dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondoordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. Voor de kosten vqn het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dqtum: Noom: Hondtekening: Wij vertrouwen erop uw onolysecertificoot nog opdrocht hiermee noor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Êdvies. Met vriendelijke groet, Eurofins Ênolytico B.V. Ing. Ê. Yeldhuizen Loborotoriummonoger Eurofins Anolyti(o B.V. Gildeweg 44-4ó Tel +3 ()34 63 oo ABN nmro s4 8s 74 45ó 377 NB Borneveld Fox +3 () VßT/BTW No P,. Box 4S9 E-moil Nl BOI 377 AL Borneveld NL Site co com KvK No 988ó3 Eurof ns nnolyt co B V. is IS 9: oo gecertificeerd door Lloyd's RQn en erkend door het Vloomse Gewest (ovam en Dep, tne), het Brusselse cewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-WD) en door de overheden von Fronk.i.ik (MEDD) en Lu enbu 9 (MEv)

121 il$ eurofins - a,rra,l rúico' Anolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw pro. ectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer IN753ó_5T ornhem terreinonderzoer ó-5-8 Certificootnummer ø7364 Stortdotum -7-ooø Ropportogedotum 5-7-OOø/6t37 oijloge A,B,C,D Pogino t/ Rnqlyse Voorbehondeling S Voorbehondelingßs3 Bodemkundige onclyses S Droge stof S rgonische stof S Gloeirest S Korrelgrootte ( rm (tutum) lletolen s Borium (Bo) s codmium (cd) s Kobolt (co) S Koper (cu) s Kw k (Hs) s Molybdeen (Mo) s Nikkel (Ni) s Lood (Pb) s zink (zn) Hine qle olie Minerole ol e c-có Minerofe olie Cf 6-C Minerole olie c-c3 Minerole olie c3o-c4o S Minerole olie (cc) totool Ee nheid % (n/n) % (m/m) ds 7o (m/m) ds % (m/m) ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds t Uitgevoerd t. <.s < s s s s Polychloorbifenylen, PCB PCB 6 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 mglkg ds <o.oo5 mglkg ds <.5 mglkg ds <o.oo5 <.5 mglkg ds <.5 mglkg ds <.s <.5 Nr. llonsteromschrijving 7 ó-3 ß nolytico -nr Eurofins Ânolyt co B V. Q: door Rvn geoccrediteerde verrichting Ê: AP{ geocc ed teerde verrichting s: gs 3 erkende verrichting Dit ce t ficoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereprodu.."rd',fr. G ldeweg 4-4ó Tel +3 ()34 63 o 377 NB Borneveld Fox +3 ()34 4 ó3 99 P Bo 459 E-moil 377 AL Borneveld NL Site www onolytico com ABN AMR S4 8S 74 4Só VnT/glw No NL KvK No. 988ó3 Eurofins Anolyt co B.v. is so 9Oo: ooo gecertifìceerd door Lloyd's NÑ RQB en erkend door het Vloomse cewest (OVBM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (8IM), het woolse cewest (DGRNE-OwD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEv). RvA

122 { eurofins - a,r.ra,l5rúico' flnolysecertif icaqt uw projectnummen uw projectnoqm Uw ordefnummer Dotum monsternome Monsternemer rn753ó_st ornhem terreinonderzoex ó-5- certificootnummer ooglt3a4 stortdqtum -7-oog Ropportogedotum 5-7-aø/6.37 R,B,C,D / S s s q S q 5 ) Rnclyse Pca (som 7) (co r*.7) Rco (som 7) Polycyclische ßromqtische Noftqleen Fenonthreen Anthroceen Fluorqntheen Benzo(o)onthrqceen chlyseen Benzo(k)fluorontheen B e nzo(o) py re e n Benzo(ghi)peryleen Indeno(3-cd)pyreen PÊK VRoM () ASsOoo enheid I mglkg ds (.5 r) mg,/kg ds (o'35 Koolwqterstoffen, Pf,K.3s o.7 mglkg ds. r o.4t mg./kg ds.8i o.s8 rng/kg ds Nr. 7 î nolytico-nr. 7 89, eitsltaå- o: door RvF flkkoord St:a\ À: nnoa ""- eeo P..coörd, - s:ês3oooe r- 7ó re SK,"rì?"n* Dit ce tirico "',dz\ Tel +3 (O)3,+ 6X OO ÊBN âmro 54 ô5 7 4só Eufof ns nnolytr Fox +3 ()34 â3 99 VÂT/BTW No. RQA en erkend ( "'.NlN, E-moll Nl- 843,+.s83.8 het Brusselse c TESTEN site co.com KvK No. 988ó3 en door de over Av L

123 I i {} eurofins i - a,rra,l5rúico' eijf oge (n) met deelmonste informqtie beho ende bij onclysece tificaat ooat3o4 Deelmoirster Omschrijving Von 3 C 3 Tot Bdrrode llonsteromschrijving Eurof ns nndlyt co B.V. G fdeweg44-4ó Tel,+3(O)3 63 ßBNÊMRo NB Borneveld tox +3, ()3'l VATIBTW No- P.- Box 45? E-mo l Nt 843.i.883-BO 77 ni Bornevèld Nl. Site KvK No. 9å8ó3 Eu.of ns ânolyt o B.v. is S 9: qecertificeerd door Lloyd's RQA en erkend door het Vlodnse cêwèst (OVRM en Dep. LNE), het Brusselse cewest (BIM), het Wqolse Gewest (DcRNE-OWD) en door de ove heden von Fronkrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).

124 - a.na,l;rúico' oijloge (B) met opmerkingen behorende bij onof ysecertificqqt ooatt384 pmefking ) RqppoÍtdgegfens verhoogd dooi motrixstoring.

125 {} eurofins - a,rra,l rúico' Bijf oge (c) met methodeverwijzingen behorende bij onolysecertificoot oo87l-3s4 Rnqlyse Yoorbehondeling ÊS3OOO Droge stof rgonische stof Korrelgrootte < z ym (tutum) REs/IcP Bor um (Bo) AEs/IcP codmium (cd) ÊES,/ICP Cobolt (Co) ÊES/ICP Koper (Cu) ÊEs/rcP rwik (Hg) ÊES/IcP Volybdeen (uo) RES/IcP Nikkel (Ni) AES/IcP tood (Pb) ÊES,/IcP Zink (Zn) Mínerole olie (ec) Polychloorbifenylen (Pco) PnK (vrom) PÊK som RS3 llethode Techniek YYoó Yoorbehondeling W4 Grovimetrie W9 Grovimetrie W73 Sedimentotie \t43 ICP- Ê ES wo43 ICP-8ES wo3 ICP-ÊES wo43 ICP-ÊES w45 ICP-AE5 \to3 ICP-ÊES wo3 ICP-ÊES w43 ICP-ÊES w43 rcp-êes w cc-fid w66 cc-ms Ìv3 HPtc Ìv3 HPLC Poginq,/ Re fe re nt ie meth od e cf. Assooo cf. pb 3- en GYy. NEN-ISO 4ó5 cf. NEN s7s4 Cf. pb 3-ó en cf. NEN 5755 cf. pb 3-8/NEN-EN-ISO 794- cf. pb 3oo-o/NEN-EN-Iso 794- cf. pb solo-s/nen-en-rso 794- cf. pb 3-8/NEN-EN-IS 794- cf. Þb solo-o/nen-en-rso 794- cf. pb 3-o/NEN-EN-Iso L794- cf. þb 3oo-6/NEN-EN-Iso L794- cf. pb 3-o/NEN-EN-Iso L794- cf. pb 3-o/NEN-EN-Iso L794- cf. pb 3- en cf. NEN 5739 cf. pb 3- en gvy. NEN-ISo 96 cf. pb golo-9 en cf.o-nvn s7o Cf. Þb 3-9 en cf.-nvn 57 Nodere informotie over de toegeposte vermeld in ons overzicht "Specificoties onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid stoon onolysemethoden", versie jonuori oo4 Eu ofins Ânolyt <o B.V G ldeweg 44-4ó 377 NB Borneveld P. Box AL Eorneveld NL Tef. +3 ()3, 63 OO ABN AMRO ó Fox +3 ()34 4 ó3 99 VAT/8TIV No. E-noil N[ 8, BO S te www onolyt co com KvK No. 988ó3 Eurofiôs nnolytico B.V, is ISO 9: OOO gecertificeerd door Lloyd s RQn en erkend door het vloomse Gewest (OVÊM en Dep, LNE), h t Brusselse cewest (8IM), het Woolse cewest (DGRNE-OWD) en door de overheden von fronkrijk (MEDD) en tuxembu g (MEv)

126 i:$ eu rof ins - a,na,l;rúic,o'

127

128 i.s eu rofins - an a,l rtlco' MoYqres Nederlond B.V Infro T.o.Y. T.M. Yqn der Smon Postbus OO GW UTRECHT ßnclysecertificqot Dotum:ó--8 Hierbij ontvongt u de resultcten von het ncvolgende loborqtoriunonderzoek. Ce rtificaq tnu m me r Uw projectnummer UìY projectnqom Uw ordernummer Monster(s) ontvongen IN753ó_ST ornhem terreinonde zoek 7-5-E Dit ce tificqqt mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Rqnvullende informotie behorend bij dit onolysece tificoot kunt U vinden in het overzicht "specificcties Rnolysemethoden". Extrq exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en ßdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewqord en vrotermonsters tot vreken nq dotum ontvongst. zonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondcordbewccrperiode ondertekend qon ons te retourneren. voor de kosten von het longer beworen von nonsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Nqqm: Ho nd te ken ing: \Yij Yertrouwen erop uvv opdrocht hiernee nqo verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noqr oqnleiding von dit onolysecertificoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Rdv es. Met vriendelijke groet, Eurofins Snolytico B.V. Ing. f,. Veldhuizen [cborqtoriummqnoger Eurofin ânqlyt.o B.V. Gildeweg,t,l-, ó Tel. +3 ()3 6r O ABN f,mro 5, ó 377 l{b Borneveld Fox +3 ()34 ó3 99 VÊÌ,/BTW No. P.o.Box,l59 Nl-643.a Al, Bornev ld t{l s te www,qnqlytico.com KvK No. 988ó3 Eufof ns nndlytico B.V. is IS t: gecertificeerd door Lloyd's RqÊ en e kend doo het Vloomse Gèwest (ovam en Dep. LNE), het Brusselsê Gêwest (BIM), hêt woolse cêwest (DGRNE-owD) en dool de ove heden von rronkrijk (MEDD) En Luxemburg (MEv),

129 {s eu rofins - a,nal rtlco' f,nolysecertificoot Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternqme Monste rn ene Iil753ó_ST ornhem terreinonderzoek ó-5-8 Certificootnummer Stortdotum Ro pportoged o tu m Bijloge Pog i no I 6-tO-O8/ t7: t 6 R,C'D t/ RnqlyrG Voorbehondeling Voorbehqndel ng RS3 Eodemkundige cnolyses S Droge stof tletqlen s Bofium (Bq) s cadmium (cd) s Kobolt (co) S Koper (cu) s Kwik (Hg) S Molybdeen (Mo) s Nikkel (Ni) s tood (Pb) s z nk (zn) s s s s s s s S linerole olie Minerqle olie c-có Minerqf e olie Ct6-C Minerqle olie c-c3 Minerqle olie C3o-C fo Mine qle olie (ec) totool Polychloorbifenylen, pcb PCB 8 PCB 5 PCB PCB 6 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PcB (som 7) (foctor o,z) Eenheid t Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd To (n/n) 96.9 mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds nglkg ds mglkg ds mg,zkg ds mglkg ds nglkg ds mglkg ds mg.zkg ds mglkg ds mglkg ds Polycyclische ßromotische Koolwqte stoffen, prk Nqftqleen <5 <o.77 t. 3.9 <.5 <5. 7 <t7 < <. <. <. <,.. 7 <. o.oo7 < < <.5 ó < <. <. <. <. <. <. < < <.5 <.s < <, <. <. <. <. <. < ó 9, t 7,6 < <ó t3 53 8ó o <.s L <ó. < <. <.5 <. <.5 <, <.5 <. <.5 <. (.5 <. <.5 <. <.s.49. <.. N. t 3 5 llo nstero msc h rijving -Lo 3-o O6-(I 7-7( +o+3d 9 -o+3o Eurof nr ßnqlyt co B.V. c ldeweg l,l-4ó 377 NB Borneveld P.. 8ox Al, Borneveld l{l Tel. +3 ()t,t 63 Fqx +3 ()l,f E-moil s te www. onolytico. com ABN AMRO 5, 65 7, 45ó VnT/8TW No. ll[ XvX ilo Q: door RvA geoccrediteerde verrichting n: AP,l geoccred teerde verrichting S: ÂS 3 erkende verrichting Dit ce tificoot noe uitsl Eurof ns Anolytico B.v. i RQA en erkend door het rden gereproduceerd.^ f,nolytico-nr ó Ð ritl ificeerd door Uola,s \ln n Dêp. LNE), het Brusselse cèwest (s (DGRNE-6yD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEv), BvA

130 i{t* eurofins l - a,n al rúico' înolysecertificqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordetnummer Dotum monsternone M on ste rne me r IN753ó_ST crnhem terreinonde zoek ó-5-8 Certificoqtnummer s54753 stortdotum o6--8 Rapportqgedotum L6-LO-OOg/L7t76 eijloge R,C,D Pogino / s S s s s s s s s s ânolyse FenonthÍeen A nt h rqcec n Flu o o n the e n Benzo(o)o n th rq ce e n chryseen Be n zo(k) fluorq nthee n Be nzo(o) pyree n B e nzo(g hi) pe ryle e n Indeno( 3-cd)pyreen PnK VRoM ( o) (fqctor o, z) Eenheid mglkg ds mg,zkg ds mg,rkg ds mg,zkg ds mg,zkg ds mglkg ds mg.zkg ds t o.6 o.tl L L s.ó L.3. ó3.3.ó9.6ó 79 3 o óó o.3 o.3 o.t o ó o.6 ó..ó ó I L.t. ó o.7 8. N. llonsteromschrijving 7 -lc o3-lo 3 8- I 7-La+o+3s 5 9-o+3o Eurofinr ânqlyt co B,v. cildeweg,l -,6 377 NB Borneveld P., Box Al. Borneveld tll. Tef. +3 ()3i' 63 o Fqx +3 ()3,a E-noil com 5 te www. qnolytico,con n8n nmro ó VnT/BTW t{o. N l, 6 il 3.,f KvK No. 988ó3 q; door Ry geoccrediteerde verrichting nr AP,l geoccred teerde verr chting S: AS 3 erkende verrichting,_:^ï,:":] RQF en erkend door het,"""",,,"ïñ n Dep. tne), ßnclytico-nr, s8 het B usselse cewest (B (DGRNE-owD) TESTEN en door de ove heden von Fronkrijk (MEDD) en Luremburg (MEv). RvA

131 {$ eu rofins - a,na,l rtico' ßnolysecertificaot Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernunner Dqtum monsternqme Monste rne me r IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek ó-5- Certificqotnummer ooas47s3 Stortdotum 8--8 Ropportog ed ot um I 6--O8/ L7: 6 Bijlog e Pogino RrCrD 3/ s s s s s s S s s ßnolyre Voorbehondeling Voorbehqndeling nstooo Bodemkundige onolyrer Droge stof liletqlen Borium (Ba) codmiun (cd) Kobolt (co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Molybdeen (t'to) Hikkel(Ni) tood (Pb) zink (zn) lline ole olie Minerqle olie C-có Minerqf e olie CL6-c Minerole olie C-c3o Minerale ol e C3O-C O Minerqle olie (ec) totqol Eenheid 6 Uitg evoerd % (n/n) 95. 6t.38 ng/kg ds s. mg,/kg ds 37 o.oóó <.s mg,u kg ds 5 mg,/kg ds 45 mg,zkg ds 7 mg,zkg ds mglkg ds <6. <, s s s s ) S s s Polychloorbifenylen, PCB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 PCB (som 7) (foctor,7) mglkg ds <. mg.zkg ds <o.ooo mg,zkg ds <o.ooo <o.ooo <o.ooo mglkg ds <o.ooo mglkg ds <..49 Polycyclische ß omqtische Koolwqterstoffen, PßK N o ftolee n.43 Nr. tlonsteromschrijving 6 LO-o+3ø înolytico-nr Eurofinr nnqlytico B.V, Gifdeweg 44-4ó Tel. +3 (o)s4 ér oo 377 NB Borneveld Fox +3 (o)34 6z 99 P., Box,a59 E-no l 377 ÂL Borneveld l{. site nbn AMRo VFT/BTW No. NL E KYX No. 988ó3 q: door Rvn geoccred t erde verrichting Âl npil geoccreditcerde verrichting S: ns 3 erkende verrichting ; ;..:,;"ïr R Dep. tne), h (DcRNE-owD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEv). RVA

132 {} eurofins i - a,n a,l rúico' înolysecertificqot Uw projectnummer Uw projectncom Uw ordernummer Dotum monsternqme Monsternemer IN7s3ó_ST ornhem terreinonderzoek ó-5-8 Certificootnummer Stortdotum 8--8 Ropportogedotum tó-lo-ooò/7:t6 Bijlo g e Pog ino RrcrD / s s s s s s s s s s ßnolyre Fe no nthree n î nt hroce e n Fluo o nthe e n Benzo(q)qnthrqceen chryseen Be nzo(k)flu oro nt he e n Be nzo(o)py ree n B e nzo(g hi)pe ryle e n Ind e no( 3- cd) pyre en PRK vrm (r) (føctor,7) Ecnheid 6 ng/kg 'd s ng/kg ds.4 ó o.oa3. mg,/kg ds.5 mg,rkg ds,9 mglkg ds o..56 o.9 nglkg ds.55 mglkg ds. Nr. ìlonsteromschrijving 6 to-(i+3d înolytico-nr Qr door RvF geoccrediteerde verrichting f,kkoo d Eurof nr enolytico B.V. c ldeweg,t,f-4ó 377 l{g Borneveld P.. Box,a ni gqrneveld t{t Tef. +3 ()3,+ 63 âsn nmro s t tsó Fdx +3 () VÊT/BTV No. E-moil tl[ 843.,f S tè KvK ilo. ogooeó3 en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en turemburg (MEv). RVA [

133 i:$ eu rofins - a,ìra,l;rúlco' Bijloge (R) met deelmonste info motie beho ende bij onclysece tificoot oo Pagino / fnolytico-n Bootnr 4365 Deelmon3ter omrchrijving Vcn tt Tot 5 Borcode t{ o n ste ro ms c h rijvin g -to 3ó55 5 Lt tø 3ó Og-o 3ó tl EO 5739ø 57t95 o5t7387 O7-lo+o+3o o O9-o+3o 3ó o I to-(i+3d Eurofinr nnolytlco B.v. c fdeweg t,a- [ó Tel. +3 ()3 63 o ÂBN FMRo 5 os 7,a,tsó 377 NB Borneveld Fox +3 () VnT,/BTW No. P..gox,l59 NLO 3.,.883,8 377 AL Bornêyêld Nl, Site XyK t{o, OtOSôó3 Eurofins nnolytico B.V. ís IS 9: gecertificeerd door Lloyd's RQß en erkend door het Vloomse cewest (OVÂM en Dèp, LNE), het Brussslsc ccwest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-owD) en doo de ove heden von Fronkr jk (MEDD) en tuxemburg (MEÐ.

134 t$ eu rof ns - a,rral rúico' Bijloge (c) met methodeve wijzingen behorende bij onolyceceéificqqt oort547at enolyse Voorbehondeling RS3 Droge stof nes/icp Borium (Bo) nes/icp codmium (cd) nes/icp cobolt (co) nes/icp Xoper (Cu) nes/rcp rwik (Hg) ßES,/IcP t'lolybdeen ( to) ßES/IcP ttikkel (Ni) REs,/IcP tood (Pb) nes/icp Zink (Zn) Minerole olie (ec) Polychloorbifenylen (Pc ) PCB 7 som ns3 PnK (vrom) PnK som RS3 llethode Techniek wó Voorbehondeling V4 Grovimetrie VY f5 ICP-nES w45 rcp-nes VY f3 ICP-ßES rcp-nes wo3 w43 ICP-ÂES Yv43 ICP-ßES wo3 rcp-f,es \t3 ICP-ÂES Yyo43 ICP-AES vlo GC-FID \ìt6 GC-MS \NO6 GC-MS w3 HPtc w3 HPtc Pqgino / Refe re nti e methode cf. ns3 Cf. pb 3- en cvv. NEN-ISO L65 cf. pb 3-8,/NEr{-EN-Iso t7 9 - cf. pb solo-8,/nen-en-is 9- cf. pb 3-8,/r{EN-EN-Is t7 9 - cf. pb 3-B/NEN-Er{-Iso 79- cf. pb 3-s/NEN-EN-IS 79- cf. pb 3-B/NEl{-EN-Iso 79- cf. pb 3o-E/NEN-EN-rso 79- cf. pb 3o-8,/NEN-EN-Iso 79- cf. pb solo-s/nen-en-iso 79- Cf. pb 3- en cf. NEN 5733 cf, pb 3- en gvy. NEN-IS 3ô cf. pb 3- en gyy. NEN-IS 3S cf. pb 3o-9 en cf.o-nvn 57 cf. pb 3oo-9 en cf.o-nvn 57 Nqdere info mqtie over de toegeposte vermeld in ons oyerzicht "Specificoties onde zoeksmethoden olsmede een clossificotie von onolysemethoden", versie jonuori oo4 de meetonzeke heid stqon Eurof ne ßrqlyt co B.V. cifdeveg 44-,ó Tel. +3 ()t4 ó3 o ABN AMRo 5,t 85 7ii 45ó 377 NB Borneveld Fox +3 () VnT/BTw No. P.. Box 459 E-moil NL 8 3., AL gqrneveld NI S te co,com KvK No. t88ó3 Eurof ns nnolytico B.V, is IS 9: gecertificeerd door Lloyd's Rqn en e kend door het Vloomse cewest (ovfm èn Dep. LilE), het Brusselse cewest (glm), het Woolse cew st (DGRI{E-o\YD) en door de overheden yon Fronkrijk (MEDD) ên luxemburg (M v).

135 {} e u rofins - a,na,l rúlao' j\< _y- Bijloge (D) opmerkingen cqngqqnde de monste nome en conse veringstermijn ooois47s3 Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstoteerd die de betrouwboo heid von de resultoten von onderstoonde monsters of onolyses mogelijk hebben beinvloed. Paginq / De conse ve ingstermijn is voor de betreffende onolyses ove schreden. fnclyse OCB,/PCB (Voorbe ha nd elin g) Minerole l e (cc) (voorbehondeling) Pf,K (Voorbehqndeling) finalytico-nr. 3ó ó57 43ó ó ó55 3ó Eurofi Anolytlco B.V. c ldeweg,l,l-,úó Tel. +3 (o)3 63 oo 377 NB Bo nêyeld Fox +3 (o) P.. Box,l ni Bornêvêld NL Site E-moil nbn nmr 5 8S 7 5ó Eurofins Anqlytico B.V. s IS 9OO: OOO gecertificeerd door loyd's VAT/BTW No. RQA en e kend door het Vloqmse cewèst (ovam en Dep. LNE), Nl, E h t Erusselse cewest (BIM), het Wqolse Gewest (DGRilE-OWD) Kv( No. 9â8ó3 en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

136 å:t la eurofins - a.na,l rúico' MoYores Nederlond B.V Infro T.o.v. T. von der Smon Postbus E55 35OO GW UTRECHT finolysecertif icqqt Dotum:7-Oó-O6 Hierbij ontvongt u de resultoten von Certificqotnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummet Monster(s) ontvongen het novolgende loborotoriumonderzoek IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek 3-ó-8 Dit certificqot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Êonvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Ênolysemethoden". Extro exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Rdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot weken nq dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stqndoordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. Voor de kosten von het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Noomi Hondtekening: Wij vertrouwen erop uw onolysecertificoot nog opdrocht hiermee noor verwqchting te hebben uitgevoerd, mocht U noqr oonleiding von dit vrqgen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Ênolytico B.V. Ing. Ê. Veldhuizen Loborotoriummonoger Eurof ns Anolyt <o B v. Gildeweg 44- ó Tel +3 ()3 63 O ÊBN AMRo ó 377 NB gorneveld Êor +3 (o) VFI/Bfw No P Box 59 t-moil co com NL nl Eorneveld NL Site www,onolyt co com KvK No 988ó3 Eurofins Anolytico B V is ls 9: gecertificeerd door Lloyd s RQF en erkeñd door het vloomse cewest (ovam en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-owD) en door de ove heden von Fronkrijk (MEDD) en Luxenburg (MEv)

137 ii eurofi NS - a,rra.l rtico' Anolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer rn755ó_st ornhem terreinonderzoek 3-ó-8 Certificootnummer 8ô7554 Stortdotum O5-Oó-OO8 Ropportogedotum t-o6-o8/loi4 Bijloge R,C Pogrno r/ nnqlyse Voorbehondeling Voo behqndeling ÊS3OOO Bodemkundige onolyses 5 Droge stof S rgonische stof s cloeirest s Korrelgrootte ( pm (Lutum) s s s s s s s s s s iletdlen Bqrium (Bq) cqdmium (cd) Kobolt (co) Koper (cu) Kwik (Hs) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Lood (Pb) rink (zn) llinerqle olie Minerole olie C-có Minerofe olie Cl6-C Minerole ol e c-c3o Minerole olie c3o-c4 Minerole olie (cc) totool Polychloorbifenylen, PcB PCB 8 PCB 5 PCB PCB 8 PCB 38 PCB 53 PCB 8 Eenheid %o (n/n) % (m,zm) ds % (m/m) ds % (m/m) ds mg,zkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds t Uitgevoerd cô o.7.9 t6. <.s v-5 6t < <. mglkg ds <. mglkg ds <. <. mglkg ds <. <o.ooo <. Nr. llonsteromschrijving mm-bg ó Ênclytico-nr Eurof ns nnolyt <o B.v. Q: door RvA geoccrediteerde verrichting Ê: AP4 geoccrediteerde verrichting S: Ê5 3 erkênde verrichting Dit certif coot hog uits orden gereproduc"",rzíij:ì, Gildeweg 44-4ó Tel +3 ()34 ó3 o 377 NB Borneveld Fox +3 ()3, ó3 99 P.. Box 459 E-moil com 377 nl Borneveld Nt site com nbn ÊMR s4 8s 74 45ó VAl/BTW No. Nt KvK No tif iceerd door l,.r', en NÑ Dep. LNE), het Brussetse cewest (B t (DGRNE-owD) TESTEN en door de overheden von Fronkr jk (MEDD) en Luxemburg (MEV) RvA Eurof ins Anolyt co B,V. i RQR en erkend door het

138 is eurofins - a,na,l rúico' flno lysecertif icqqt Uvt projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer IN7s5ó_ST ornhem terreinonderzoek 3-ó-8 Certificootnummer Stortdotum 5-oó-6 Ropportogedotum 7-O6-OOø/foi4 Bijloge Ê,c Pogino f,nolyse PcB (som 7) PCB (som ó) PCB (som 7 ÊS3) PCB (som ó Ês3) Eenheid mg,zkg ds <o. oo49 <.4 Polycyclische Êromotische Koolwqterstoffen, PnK S Noftoleen <. s Fenonthreen mglkg ds o.4o s Anthroceen.35 s Fluorontheen mglkg ds.95 S Benzo(o)onthroceen o,34 5 chryseen.53 S Benzo(k)fluorontheen S Benzo(o)pyreen S B e nzo(g h i) pe rylee n mglkg ds s Indeno(3-cd)pyreen o.37 s PRK VRoM () AS3oo 3.3 Nr. llonsteromschrijving mm-bg ó Anolytico-nr Q: door RvF geoccrediteerde verrichting îkkoofd n: AP4 geoccred teerde verr cht ng pf.coöfd. Eurof ns Anolytico B v c ldewe9,l,{-4ó 377N8 Borneveld P Box4s9 377 ÊL Borneveld NL Tel 3 () o nbn AMRo ó Fox +3 ()34 ó3 99 VAT/8TW No E-moil N 843., 883 BO Site www onolyt co com KvK No, 9ô8ó3 en door de overheden von Fronkrljk (MEDD) en tuxemburg (MEV). RvA

139 is eurofins - a.rla,l rúico' Bijlcge (R) met deelmonste informctie behorende bij onolysecertificqat oo8os7554 Pqg no / flnolytico-n Boornr Deelmonster omschrijving Von Tot Bqrcode llonsteromschrijving 397AO4l r 5 mm-boló 39784L t L øo4t r ø ó Eurof ns Anolyti.o B v G fdeweg,l -,ó Tel. +3 ()34 63 oo ABN ÊMRo ,t5ó Eurofins Ênolytico 8.v, s tso 9oo: ooo gecertìficeerd door Lloyd's 377N8 Borneveid Fox+3()34ó399 vat/b-fwno. RQnenerkenddoorhetVloomsecewest(OVßMenDep tne), P. Bo 45t E-noil com Nt 843., 883 BO het Brusselse cewest (BlM), het Woolse cewest (DcRN[-OWD) 377 AL Borneveld NI Site www,onolytico.com KvK No 988ó3 en door de overheden voñ Fronkr jk (MEDD) en Luxemburg (MEV)

140 *:$ eurofins - a,rra,l rtico' Aijlcge (c) met methodeve wijzingen behorende bij onolysece tificoqt oo8o87554 Pog no,/ fl nqlyse Voorbehondeling RS3 D roge stof orgonische stof Korrelgrootte < Fm (Lutum) ÊEs/IcP Bqrium (Bo) ÊEs/IcP codmium (cd) ÊEs/IcP cobolt (co) RES/IcP Koper (Cu) ÊEs/IcP Kwik (Hg) AES/IcP uolybdeen (vo) ÊES/rcP Hikkel (Ni) RES/IcP Lood (Pb) ÊES/rcP z nk (zn) Minerole olie (cc) Polychloorbif enylen (Rca) PCB 7 som ns3 PÊK (VROM) PÊK som ßS3 ìlethode wó w4 YVo9 w73 YVo43 wo 43 Yt 43 w43 \to43 \to43 wo43 w43 Yto43 Ìv wo6 vto6 w3 w3 Techniek Voo rbe ho nde li n g cíovimetrie crov metrie Sedimentotie ICP-ÊES ICP-ÊE5 ICP-NES ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-NES ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-ÊES GC-FID GC-MS GC-MS HPLC HPLC Refe rentiemethode cf. Rs3 cf. pb 3- en Gw. NEN-ISO 65 cf. NEN s7s4 cf. pb 3o-ó en cf. NEN 5753 cf. pb 3oo-8/NEN-EN-ISo t794- cf. pb 3oo-o/NEN-EN-rso t794- cf. pb 3-8/NEN-EN-Is cf. pb 3oo-o/NEN-EN-Iso t794- cf. pb 3oo-8/NEN-EN-rso t794- cf. pb 3oo-8/NEN-EN-ISo t794- cf. pb 3oo-ô/NEN-EN-rso t794- cf. pb 5oo-o/NEN-EN-rso 794- cf. pb 3oo-ô/NEN-EN-ISo t794- cf. pb 3-en cf. NEN 5733 Cf. pb 3- en gw. NEN-IS 36 cf. pb 3- en gw. NEN-ISO L38 cf. pb 3oo-9 en cf.o-nvn 57 cf. pb 3-9 en cf.o-nvn 57 Nodere informotie over de toegeposte vermeld in ons overzicht "specificoties onderzoeksmethoden olsmede een onolysemethoden", versie jonuori clossificotie von de meetonzekerheid stoon 4 Eurof ns ßnqlyt Go B v cildeweg 44-4ó lel +3 (o)34 63 oo 377 NB Borneveld Fox +3 ()34 4 ó3 99 Po Box Ât Borneveld NI S te www onolyt co com nbn AMR ó Eurof ns Anolyt co 8.V. s I5 9: gecertificeerd door tloyd's VAT/BTW No RQÊ en erkend door het Vloomse cewest (VÂM en Dep LNE), NL het B usselse Gewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNt-OwD) KvK No 988ó3 en door de overheden von fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

141

142 *: eurofins - a.rra,l rúico' Movores Nederlond B.V Infro T.o.v. T.M. von der Smon Postbus OO GW UTRECHT Anolysecertif icqqt D o t u m : ô Hierbij ontvongt u de resultoten von ce tificootnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Monster(s) ontvongen het novolgende loborqtoriumonderzoek. E IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek 3-ó-8 Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Êonvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "Specificoties Ênolysemethoden". Extro exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling verkoop en Êdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot weken no dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij u dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondoordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. Voor de kosten vqn het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dqtum: Noom: Hondtekening: Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noorverwqchting te hebben uitgevoerd, mocht U noqr oqnleiding von dit onolysecertificoot nog vrogen hebbenverzoekenwij U contoct op te nemen met de qfdelingyerkoop en Êdvies. Met vriendelijke groet, Eurofins Ânolytico B.V. Ing. A. Veldhuizen [oborotoriummonoger Eurof ns nnolytigo g.v. Gildeweg 44-4ó Tel. +3 ()3 4 ó3 O nbn FMRo ó 377 t{b Borneveld Fox +3 () vßtlbtw No P o Box 459 t-moil NL AL Borñeveld NL s te www onolytico com KvK No 988ó3 Eurofins Ênolytrco B v s tso 9: gecertificeerd door Lloyd s RQn en erkend door het Vloomse Gewest (vêm en Dep LNE), het Brusselse Gewest (BlM), het woolse Gewest (DGRNE-wD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tu enburg (MEV)

143 {$ eurofins - a,rra,l rtico' f,nolysecertif icqqt Uw projectnummer uw projectnqom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer Rnqlyse Voorbehondeling s VoorbehondelingAssooo Bodemkundige onolyses 5 Droge stof S Droge stof S rgonische stof S Gloeirest S Korrelgrootte < pm (tutum) s Korrelgrootte(.rm lletqlen S Borium (Bo) s codmium (cd) s Kobolt (co) s Koper (Cu) s Kv/ k (Hg) s Molybdeen (Mo) s Nikkel (Ni) s r.ood (Pb) s zink (zn) s llinerole olie Minerole olie C-Có Minerofe olie C76-C Minerole olie C-C3o Minerole olie C3o-C4 Minerole olie (ec) totool Polychloorbifenylen, PCB S PCB 8 s PcB 5 5 PCB 5 PCB 6 S PCB 38 IN755ó_ST ornhem terreinonderzoek ó-5-ô Eenheid r Uitgevoerd % (n/n) 93.6 % (n/n) % (m,zm) ds <.5 % (m,zm) ds 99.5 % (m/m) ds 3.ô T. (n/n) ds mglkg ds mglkg ds <o.r7 mglkg ds 3. mg,zkg ds 5. ô <o.oso <.5 9. mglkg ds 79 < (. ooso <o.ooso <.s mglkg ds <o.oo5o <.5 Certificootnummer OOø3574 Stortdotum Ropportogedotum tl-o9-o8/77io9 B jlqge Pogino Ê,B,C,D r/ Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd ô <o.t7,.9 7 o. <. s EI 36 < <. <. <. <. < ø <o.l E <.5 5.ó 48 45,;; <. <. <. <. < ô L.3ó < ó.7 7.ó t.7 <.s <ó <ô <.5 <. <.5 <. <.5 <. <.5 <. <.5.4 Nr. lilonsteromschrijving mm-og7o mm-bg 9o 3 mm-bgo 4 mm-ogo 5 mm-bgo Eurof ns ßno ytico g.v. q: door RvA geoccreditee de verrichting Ê: AP4 geoccred teerde verrichting s: Ê5 3 erkende verrichting D t certificoot mog uitsl orden gereproduc".rdt.. Ên alytico-nr. 47 ó tó54 4 I ór55 4tó56 G ldeweg 44-,ró Tel +3 () oo 377 IIB Borneveld Fox +3 ()34 ó3 99 P,. Box,ú59 E-moil com 377 ÂL 8o neveld NI site www onolytico.com nbn ÂMR ó VÊTIBTW No NL ô KvK No. 968ó3 EuÌof ins Ênolyt co B,V. tificeerd door,,.rr', Q[$ RQÊ en erkend door het en Dep. LNE), het Erusselsê Gewest (B t (DcRNE-owD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tu emburg (MEV). RvA

144 i$ eurofins - a,rral rtico' f,nolysecertif icqqt Uw projectnummer uw projectnqom Uw ordernummer Dotum monsternqme Monsternemer IN753ó_5T ornhem terreinonderzoek ó-5-8 Certificoqtnumme stortdotum 4-9-ô Ropportogedotum l7-9-oo8/77:9 oijloge R,B,C,D Pogino / Ênqlyse s PcB 53 s PcB 8 5 PcB (som 7) (corr*.7) s PcB (som 7) Eenheid mglkg ds t <.5 <.5 O.O4 r) <.55 <- <. O.O49 ) <.7 3 <. <. o.49 <.7 4 <.5 <.5 O.O4 4) < o.l.ó8s) <. 7 Polycyclisehe ßromqtische S Noftoleen 5 Fenonthreen s Ênthroceen s Fluorontheen s Benzo(o)onthroceen S chryseen s Benzo(k)fluorontheen s Benzo(o)pyreen 5 Benzo(ghi)peryleen s Indeno(3-cd)pyreen s PÊK vrom () corr. *.7 Koolwqterstoffen, PRK mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds < ó.4 o.o7.7 4 t.3 <. o.69 o.t7.9 t...58 L..ó <. o. t.4 n??.8.5 o.o97.9 o.t o.79 r.4 <. l.t 7.4 t.7 7 o t Nr. Monsteromschrijving mm-og7o mm-þ9 9o 3 mm-þ9q 4 mm-ogo 5 mm-b9o Eurof ns Anolyti.o B V. G ldeweg 44-4ó Tel. +3 ()34 63 nbn nmro ó 377 NB Borneveld tox +3 ()34 4 ó3 99 vêì/8lw No P o Box,l59 E-moil com Nt ô nl Eorneveld NI s te co com KvK No. 988ó3 Â nclytico -nr. 4L675 4r6753 4tó L55 47ór5ó Q: door RvÊ geoccrediteerde verrichting Êkkoord Ar ÊP4 geoccred teerde verrichting pf.coöfd. s: Âs 3 erkende verrichtinn * Dit certificoot mog uìtslu orden gereproduc""rdt;,,.:.,,,,. Eurof ins nnolyt co B,v. is tif iceerd door,,.r, NÑ RQA en erkend door het V eô Dep. tne), het Brusselse cewest (BI t (DGRNE-owD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEv) RvA L

145 i: eurofins - a,rr.a,l rtico' eijloge (n) met deelmonsterinfo motie beho ende bij onolysecertificoqt oogt3s7 4 Ênolytico-n Boo nr t5 L 4tó75 t5 Deelmonster omschrijving 7 3? Vqn Tot Bqrcode o o a o llon steromschrijving mm-oq7o Pqg no r/ t ó53 4L6L53 3 I a L 7 7 I I I I t EN mm-bg 9o 4L ó 4tó t L I I 5 Rô 5 5 O5O mm-bqoo o ó ó f,u O5O mm-oqq ó 4tót56 ó8 4Ló ó ó 4t65ó ól7 4,óls6 ól L3 476L56 6r4 47ó7só ó5 T 7 7 I t L I r t CU 5 5 iu mm-bqo Eurof ns Ânolyt co 8.V, cildeweg 44-4ó Tel +3 (o)34 63 oo ABN AMRo s4 8s 74 4só 377 NB Borneveld For +3 () VßT/BT\Y No. P Box 459 E-moil com Nl. ôo nl Borneveld NL Site KvK No 988ó3 Eurof ns nnolytico B v is Iso 9: oo gecertificeerd door Lloyd's RQB en erkeñd door het Vloonse cewest (ovam en Dep tne), het Erusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-owD) en door de overheden von Fronkf jk (MEDD) en Luxemburg (MEv),

146 e u rof ins - a,lra,l rtioo'

147 {S eurofins - a,rra,l rúico' aijf oge (c) met methodeve wijzingen behorende bij onolysecertificqqt Rnqlyse Yoorbehondel ng Rs3ooo Droge stof Droge stof rgonische stof Korrelgrootte < z rm (Lutum) Korrelgrootte < lim (Lutum) sedimen RES,/ICP Borium (Bo) ÊEs/IcP codmium (cd) ÊES/IcP cobolt (co) nes/icp Koper (cu) ÊEs/IcP Kwik (Hg) AES/IcP t'tolybdeen (uo) ÊEs,/rcp Nikkel (Ni) ÊES/IcP tood (Pb) ßEs/rcP zink (zn) Minerqle ol e (cc) Polychloorbifenylen (eco) PnK (vrom) PRK som 4S3 llethode wó w4 w4 lvo 9 \t t7 3 w5 wo43 wo43 vto43 wo43 wo43 vlo 43 w43 tv4 3 w43 w wo6 6 w3 w3 Techniek Voorbehondeling Grovimetrie Grovìmetrie Grovimetrie Sedimentotie Sedimentotie ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-RES ICP-NES ICP-AES ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-ÊES GC-FID GC-MS HPTC HPLC Pogtno / Refe re nt i e met ho d e cf. ßs3 cf. pb 3- en cw. NEN-ISO cf. Þb 3o- en Gw. NEN-ISO 4ó5 cf. NEN 57s4 cf. pb 3-ó en cf. NEN 5753 cf. pb 3-ó en cf- NEN 5753 cf. pb 3-ô/NEN-EN-IS 794- cf. pb 3oo-s/NEN-EN-ISO 794- cf. pb solo-o/nen-en-rso 7?4- cf. pb 3olo-s/NEN-EN-Iso t794- cf. pb 3-ô/NEN-EN-ISO 794- cf. pb 3oo-o/NEN-EN-Iso t794- cf. pb 3oo-8/NEN-EN-ISo 794- cf. pb 3oo-o/NEN-EN-rso 794- Cf. pb 3-E/NEN-EN-IS 794- cf. pb 3- en cf. NEN 5733 Cf. pb 3- en gvr. NEN-I5O 3s cf. pb 3-9 en cf.-nvn 57 Cf. pb 3-9 en cf.o-nyn 57 Nqdere informotie over de toegeposte vermeld in ons overzicht "specificoties onde zoeksmethoden qlsmede een onolysemethoden", versie jonuori clossificotie von de meetonzekerheid stoon 4 Eu ofins Ânolyt <o B.v, c ldeweg,r,r-4 Tel. +3 ()34 63 o 377 NB Bornêveld Fox +3 ()34 4 ó3 99 P. 8ox 4S9 E-moil co.con 377 nt Borneveld NL site www onolyt co com ÊBN nmr 5, 85 7, 45ó Eurof ns nnolytico B.V. s Iso 9; ooo gecertifìceerd door tloyd's vatl8tw No. RQß ên erkend door het Vloomse cewest (ovêm en Dep, LNE), NL 8,3..883,8 het Brusselse cewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) KvK No. 988ó3 en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en luxemburg (MEv)

148 {$ eu rofins - a,rra,l;rtico'

149

150 is eurofins - a.rra,l; rúico' Movores Nederlond B.v Infro T,o.v. T.M. von der Smon Postbus OO GW UTRECHT f,nolysecertif icqqt Dotumr 7--E Hierbij ontvongt u de resultqten vqn het novolgende loborotoriumonderzoek Certificqqtnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Monster(s) ontvongen IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek ó-9-8 Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Êonvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "Specificoties Ênolysemethoden". Extrq exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Êdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot weken no dotum ontvqngst. zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken w j U d t exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondqordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. voor de kosten vqn het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Noom: Hondtekening: wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noor verwqchting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit onolysecertificoot nog vrqgen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Êdvies. Met vriendelijke groet, Eurof ins nnolytico B.V. Ing. Ê. Veldhuizen Loborotoriummonoger Eurof ns nnolyti(o B.v cildeweg 44- ó Tel. +3 ()34 ó3 nbn AMRo ó 377 NB Borñeveld Fox +3 ()34 ó3 99 vêt/btw No P., Box 459 t-moil NL Fl. Borneveld NL site www onolytico com KvK No 988ó3 Eurofins Anolytico B.v, ìs s 9: gecertìficeerd door Lloyd s RQA en erkend door het vloomse Gewest (vêm en Dep. LNE), het Brusselse cewest (BIM), het woolse Gewest (DcRNE-wD) en door de ove heden von Fronkr jk (MEDD) en Luxemburg (MEv)

151 { eurofins - a,rra,l rtico' i f,nolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dqtum monste nome Monsternemer IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek 3-ó-ô Certificootnummer OO Stortdotum 77 -O9-6 Ropportogedotum 7-O-OOA/74i.O7 Bijlqge R,B,C,D Pogino L/ ßnolyse Voorbehondeling S VoorbehondelingßS3OO Bodemkundige onolyses S Droge stof lletqlen s Borium (Bo) s codmium (cd) s Kobolt (co) s Koper (cu) s Kwik (Hg) S Molybdeen (vo) s Nikkel (Ni) s Lood (eb) s zink (zn) lilinerole olie Minerole ol e C-có Minerqfe olie C76-C Minerole olie C-c3O Mine qle olie c5-c4 S Minerole olie (cc) totool Eenheid r z Uitgevoerd UÍtgevoerd Uitgevoerd Vo (n/n) 93. mglkg ds t9 ng/kg ds <.77.6 mglkg ds <5. <. o5o mglkg ds <.5 ó.6 < 3 mglkg ds <77 mglkg ds mglkg ds mg./kg ds t9. ô <.t7.6, <.5 <.s 7.t 3. ó < Polychloorbifenylen, PCB 5 PCB s PcB ô s PcB 5 S PCB 5 S PCB s PcB s PcB 8 s PcB 8 5 PCB 38 s PcB 38 Nr. llonstéromschnijving mm-og8o mm-bgo 5 mm-ogo mglkg ds <.oso <. <. mglkg ds <.s <.5 mglkg ds <. <.5 mglkg ds <. <. <.5 <o.ooo <o.ooo <o.oo <o.ooo <o.ooo Eurof ns nolyt (o B.v. Qr door RvÊ geoccrediteerde verrichting n: np4 geoccfediteerde verrichting S: AS 3 erkende verrichting D t certif coot moq u tsluitènd in zijn geheel worden gereprodu.""ro^ c fdeweg 44-4ó Tel. +3 ()3,t NB Eorneveld Fox +3 () P.. 8ox 45t E-moil 377 ÂL Borneveld NL Site co.com Eurofins Fnolytico B.V. is Iso 9oOi OoO gecertificeerd door [loyd's NÑ RQÊ en erkend door her Vloomse cewest (OvAM en Dep. LNE), het Brusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-wD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV), RvA

152 i$ eurofins - a,rra,l rúico' ßnolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnqom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer IN753ó_5T ornhem terreinonderzoek 3-ó-8 Certificootnummer zooe43395 stortdotum.7-o9-6 Ropportogedotum 7-o-oo8/74i7 Bijloge Ê,B,C,D Pogino / f, nolyse 5 PCB 55 s PcB 53 S PCB 8 s PcB 6 PcB (som 7) pca (som 7) PcB (som ó) PcB (som ó) s PcB (som 7) (corr*o.z) S PcB (som 7) (corr*o.z) Eenheid <. <..49 <.5 <.5 3 <.35 ) <.3.4 <. <..49 Polycyclische f, romotische S Noftoleen S Fenonthreen S Ênthroceen s Fluorontheen S Benzo(o)onthroceen s chryseen S Benzo(k)fluorontheen S Benzo(o)pyreen S Benzo(ghi)peryleen s Indeno(3-cd)pyreen s PÊK vrom () corr. *.7 Koolwoterstoffen, PÊK mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds < o.e.95.9ó <. E5.78 s.9 77.t4 5.O7 I L7.8 7.O.59 E.l.75 7.ó5 Nr. l,lonsteromschnijving mm-og 8o mm-bgq 3 mm-ogo Ênolytico-nr, 4t98 4t98]- 4r98 Eurof ns Ênolyt <o B.V Qi door Rvn geocoediteerde verrichting AkkOOfd Êi np4 geoccred teefde verrichting p. COö d. S: AS 3 erkende verrìchting AD Dit certif coot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereprodu.".,d ;: ",., c ldeweg {-4ó 377N8 Borneveld P Box nl Eorneveld NL Tel. +3 () O nbn AMRo ,t 45ó tox +3 (O) VÊT/8TW No E-mo l Nt Br S te www onolyt co com KvK No 988ó3 Eurof ns nnolytico s.v. s lso 9oo: oo gecertificeerd door tloyd's NÑ RQÊ en erkend door het Vloomse Gewest (ovfm en Dep, LNE), het Brusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNÉ-owD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDo) en Luxemburg (MEv) TESTEN RvA L

153 i{$ eu rofins - a,rra,l rtico" aijloge (n) met deelmonste info mctie beho ende bij onolysece tificoot ooll nqlyt co-n Boornr tó 4t9øO L 4798 L6 Deelmonster Omschrijving Von Tot Borcode s44453ó ó s, llonsteromschnijving mm-oq8o Pqgtno r/r 498, 4 4t9ø7 5 4t t ø 4798t 9 I 7 7 t 7 7 I I I EA ó ó5 5453ó7 mm-bqo 498 r 49ø 9 4L ø 4t9ø Eô s44453óó t mm-oqq Eurof ns Anolyt co B.V c ldeweg 44-,ó 377N8 Eornevêld P.. Box,l5 t 377.nI Borneveld NL Tel +3 ()34 63 O Â8N AMR ó tox +3 () VAT/8TW No. com NI8, sitê co com KvK No. o9o ôó3 Eurof ns nnolytico B.v is Is 9: gecertificeerd door tloyo s RQn en erkend door het Vloomse Gewest (ovam en Dep, LNE), het Brusselse 6ewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEv)

154 {} eu rofins - a,n al rtico' aijloge (B) met opmerkingen behorende bij cnolysecertificoat oo opmerking ) Rqpportogegrens verhoogd door motrixstoring.

155 {} eurofins - a,na,l rúico' Bijloge (c) met methodeve wijzingen behorende bij onolysece tificqot oolt4zzgs Pqgino / f,nolyse ttethode Techniek Yoorbehondeling Ês3ooo wó Yoorbehondeling Referentiemethode cf. Ês3ooo Droge stof W f Grovimetrie Cf. pb 3OO- en cw. NEN-ISO 4ó5 ÊES/ICP Barium (Bo) Ylo43 ICP-ÊES Cf. pb 3OO-S,/NEN-EN-ISO 794- AES,/ICP codmium (Cd) \ì43 ICP-ÊES Cf. pb 3-6,/NEN-EN-ISO 794- ÊEs/Icp cobqlt (co) Yt43 ICP-ÊES cf. pb 3-ô/NEN-EN-rso 794- ÊES/ICP Koper (Cu) wo43 ICP-ÊES Cf. pb 3-8/NEN-EN-ISO 794- ÊEs/rcp Kwik (Hg) wo43 IcP-REs cf. pb 3oo-s/NEN-EN-Iso 794- ÊES/ICP Molybdeen (Mo) w43 ICP-RES Cf. pb 3OO-S/NEN-EN-ISO ÊES/rCp Hikkel (Ni) wo45 rcp-ßes cf. pb 5-8/NEN-EN-ISO 79_ REs,/Icp Lood (pb) wo43 ICP-RES Cf. pb 3-8/NEN-EN-ISO 794- AES,/Icp Zink (Zn) w43 rcp-êes Cf. pb 3-8/NEN-EN-ISO 794- Minerole olie (cc) Ylo GC-FID cf. pb 3- en cf. NEN 5739 pcb 7 som ÊS5OOO Y6 cc-ms Cf. pb 3- en gvr. NEN-ISO 3 Polychfoorbifenylen (ece) w6 Gc-Ms cf. pb 3- en g\m. NEN-Iso to3g pßk (vrom) w3 HPtc cf. pb 3-9 en cf.o-nvn S7o pßk som ÊS3OoO ÌV3 HptC cf. pb 9-9 en cf.o-nvn S7O Nodere informqtie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid stoon vermeld in ons overzicht "specificoties onolysemethoden", versie jonuori oo4 Eurof ns Ânolytico B.V. cildeweg 44-4ó Tel. +3 (o)34 63 oo ß8N FMRo só 377 NB Borñeveld Fox +3 () vaf/bfw No P Box45t E-moil NL AL Borneveld NL Site www onolytico com KvK No 988ó3 Eurofins Anolytico B V is ISO 9Oo: ooo gecertiftceerd door tloyd s RQA en erkeñd door het Vloomse cêwest (ovam en Dep. LNE), het Brusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-WD) en door de overheden von Fronk ijk (MEDD) ên tu emburg (MEV).

156 Bijloge (D) opmerkingen qqngoonde de monste hqme en conserveningstermijn oo Pog nd / - a,r.ra,l rtico' Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstoteerd die de betrouwhoorheid von de resultoten von onderstoonde monsters of onolyses mogelijk hebben beinvloed. De conserveringstermijn is voor de betreffende onolyses overschreden. Rnolyse cb/pcb (vo,orbe hunde I ing) Minerqle lie (ec) (voorbehondeling) P8K (voorbehondeling) nnolytico-rtr. 49øO 4t96t 4r9.ør 79 4r t 479R t9 AO 4L Eurof ins Andlytico B,v. G ldeweg 4,-4ó fè. +5 (o)34 63 oo nbn AMRo s4 8s 74 45ó 377 NB Born veld Fôr +3 ()34 L 3 99 YATIBTW No. P.. 8ox 459 E-moil lll t43,.883,8 377 Â[ Borôeveld NL s te www,onolytico.corí KvK No. 98 3

157

158 i eurofins - a;oa,i rúico' Movores Nederlond B.V Infrq T.q.v. T.M. von der Smon Postbus OO GW UTRECHT e nolysecertif icqqt D o t u m : I ttierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende loborotoriumonderzoek. certificootnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uv/ ordernummer Monster(s) ontvongen ø7547 3l IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek 8--8 Dit certificoqt mog uitsluitend in zijn geheelworden gereproduceerd. Êonvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Ênolysemethoden". Extro exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Êdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot weken no dotum ontvongst. zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken w j u dit exemploor uiterlijk l week voor ofloop von de stondoordbewoorperiode ondertekend qon ons te retourneren. Voor de kosten von het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Bevvqren tot: Dotum: Hondtekening: wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noqr verwqchting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit onolysecertificoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurof ins nnolytico B.Y. Ing. Ê. Yeldhuizen [oborotoriummonoger Eurofins Ânolytico B V. G ldeweg 44- Tel +3 ()3,+ 63 o ÂBN AMRo s4 8s 74 4só 377 NB Borneveld Fox +3 (o)34 ó3 99 vêt/btw No. P,o. Box 459 E-noil co con NL Êt Borneveld NL site com KvK No 988ó3 Eurof ns gnolyt co B v. is Is 9: qecertificeerd door Lloyd s RQA en erkend doo het vloonse Gewest (ovâm ên Dep tne), het Brusselse Gewest (BIM), het woolse Gewesl (DGRNE-wD) en door de overheden voh Fronkfijk (MEDD) en tuxenburg (MEv)

159 d:t Ùa eurofins - a.rra,l rúico' ßnolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer rn753ó_st ornhem terreinonderzoex 3-ó-8 Certificootnummer OOøf5473- Stortdotum O8--oOE Ropportogedotum 5--8/:9 Bijloge Â,c,D Pogrno 7/ Ênclyse Voorbehondeling Yoorbehondeling AS3ooO Bodemkundige onolyses S Droge stof Polycyclische ßromqtische S Nqftqleen S Fenonthreen S Ênthroceen S Fluorontheen 5 Benzo(o)onth oceen 5 Chryseen S Benzo(k)fluorontheen S Benzo(o)pyreen S Benzo(g h i) pe rylee n S Indeno(3-cd)pyreen s PAK vrom () (foctor,7) Eenheid % (n/n) Koolwqterstoffen, PßK mglkg ds mg'zkg ds mg'zkg ds mglkg ds mglkg ds r Uitgevoerd 67.9 o.6 o t ó5 7.4 Uitgevoerd Uitgevoerd 8ó zl L.ó o Uitgevoerd Uitgevoerd E9. o L,9 r Nr. lilonsteromschrijving l 4 7 -t 5 6-t Eurof ns Âñolyt <o B V. Q: door Rvn geoccrediteerde verrichting A: AP geoccred teerde verr cht ng S: ns 3 erkende verrichting D t cert ficoot mog uitsluitend in zi.jn geheel worden gereproduceerdt/,;:-i\ Ênclytico-nr. 43ó57 43 ó.s 43 6L G ldeweg 44-4ó Tel +3r ()34 63 o 377 NB Bo.neveld Fox +3 ()34 ó3 99 P Box,{59 Ê-noil co.com 377 ÊL Borneveld NL Site www onolyt co com ÊBN AMR Só VÊT/8ÌW N o Nt KvK No 988ó3 Eurof ns Anolyt co B.v. s Is 9oo: OoO gecertificeerd door Lloy t'nñ RQn en erkend door het Vloomse cewest (ovêm en Dep. tne), het Brusselse cewest (8IM), het wootse cewest (DGRNE-owD) TESTEN en door de overheden von Fronk.ijk (MEDD) en Luxemburg (MEV) RVA

160 {S eurofins - a.ro.a,l rúico' Fnolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummel Dotum monsternome Monsternemer IN755ó_ST ornhem terreinonderzoek 5-ó-8 Certificootnummer 85473t Stortdotum 6-- Ropportogedotum 5--8/:9 Bijlqge Pogino R,C,D / s nnq yse Voorbehondeling Voorbehondeling Ês3 Bodemkundige onolyses 5 Droge stof Eenheid 6 U it g evoe rd % (n/n) 9. Polycyclische ß omqtische Koolwqterstoffen, PÊK S Noftoleen mglkg ds.48 s Fenonthreen.7 s Ênthrqceen o.47 s Fluorontheen mglkg ds 4.9 s Benzo(q)onthroceen.7 s Chryseen mglkg ds.t S Benzo(k)fluorqntheen S Benzo(o)pyreen o.7 r.7 s Benzo(ghi)peryleen 7. s Indeno(3-cd)pyreen 7.4 s PÊK YRoM () (foctor,7) mglkg ds 77 Nr. Monsteromschrijving â n olytico-n r. 43óL56 Eurof ns Anolyt co B.V Q: door RvA geoccrediteerde verrichting A: AP4 geoccrediteerde verrichting s: Ês 3 erkende verrichting Dit ce t f coot mog uitsl ßkkoord Pr. coörd. GW orden gereproduc"",d;r,-,.,,,. cildeweg 44-4ó 377N8 Borneveld P. Box 4s9 377 ni Eorneveld NI Tel. +3 ()34 4 ó3 O nbn nmr ó Fox +3 ()34 ó3 99 VAT/BTW No E-moil com NL 843., s te co.com KvK No t88ó3 Eurofins Anolyt co B,V. i RQB en erkend door het tif iceerd door,,"r, Ql$ en Dep. LNE), het Brusselse cewest (B t (DGRNE-oWD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV) RvA L

161 {S eurofins l - a,rra,l rúico' Bijlqge (n) f,nolytico-n 47ót5 43 ó5 43 6L53 476t54 45ós5 '43 6t5 6 met deef monste info mqtie behorende bij onolysecertificqqt oaots4tgl BooÍn 4 s Deèlmonster omschrijving Vcn Ll rr 7 Tot 5 f,u Borcode 5444s E 5444só 54 f s ó 5 Q544s3 67 Itl o nste oms c h rijvin g -t t 9-7 Pogino t/l Eu of ns Anolyt co B V. cildeweg,t4- ó Tel. +5 ()34 t 6z oo ABN nmro s 8s 74 4s6 377 NB Borneveld Fox +3 (o)34 é3 99 vnt/btw ilo. P.. Aax 459 E-moil Nt O Ê[ Borneveld Nl, Site KvK No. OgOB ó3 Euiof ñs Anolyt ço B.V. is I5O 9ò: gecertificeerd dqor [loyo s RQn en erkend door het Vloonse Gewest (ôvêm en Dep. NE), het Brussêlse Gewest (8M), het Woolse cêwest (DGRNE-OWO) en door de overheden von Fronkrijk (MEDO) en Luremburg (MEv).

162 {S eu rofins - a,rralsrtico' eijloge (c) met methodeverwijzingen behorende bij onolysecertificqqt ost5473t Pogino,/ ânolyse Voorbehondeling nssooo Droge stof PRK (YROM) PRK som ÊS3 llethode Wó W4 w3 Ìv3 Techniek voorbehondeling Grqvimetrie HPtc HPt-c Re f e re ntie meth sd e cf. Às3 cf. pb 3- en Gw. NEN-Is 7465 cf. pb 3Ò-9 en cf.o-nvn 57 cf. pb 5o-9 en cf.o-nyn 57 Nqdere informotie over de toegepûste onderzoeksmethoden olsmede een clqssificqtie von de meetonzekerheid stoon vermeld in ons overzicht "specificoties onolysemethoden", versie jônuori 4 Tef. +3 ()34 63 OO nbn AMRo 54 8s 7,t 45ó Fox +3 ()3 t VAT/BTW No. E-moil N 843, site com KvK No. 988ó3 Eurof ns Fnolyt co B.v. is Iso 9oo: gecertificeerd door Lloyd's RQÊ en erkend door het vloomse cewêst (VÊM en Dep, l-ne), het grusselse cewest (BIM), het woolse cêwest (DGRNE-wD) en door de overheden von Fronktijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

163 i:s e u rofins -- a,y a,l5rtico' Bijloge (D) opme kingen qongoande de monste nqme en conse velingstermijnoorts4ttt Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstoteerd dìe de betrouwbocrheid von de resultoten von ónderstoonde monsters of onolyses mogelijk hebben beinvloed. Pûginq / De conserveringstermijn is voor de betreffende onolyses overschreden. ßnqlyse PRK (voo behondeling) Eurofi s nnolytico B.V. Gildeweg Tel +3 ()34 63 oo 377 NB Borneveld tox +3 () P.. Box,l59 E-mo l 377 n Borneveld NL s te ßBN AMRo Só Eurofins Ânqlytico B,V, is ISO 9OOi OO gecertificeerd door tloyd's VAT./BTW No. RQÊ en erkend door het Vloomse cewe.t (OVAM ên D p. t NÊ),. 843.,.83 8 het B usselse cewest (8IM), het woolse Gewest (DcRNE-oWD) KvK No. 9t8 en door de overheden voñ f.onkrúk (MEDD) en l-uxemburg (MEV).

164 t eurofins - a.na,l rúico' \-.i 'ì*:' Movores Nederlond B.V Infrq T.o.v. [.H. von Gelder Postbus E55 35OO GVY UTRECHT ßnolysecertif icaqt D o t u m : - ó - I tlierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende loborotoriumonderzoek. certificootnummer Uv/ projectnummer Uw projectnoom [Jvt ordefnummer Monster(s) ontvongen ø IN753ó_5TO ornhem terreinonderzoek -5-ô Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Ronvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Ânolysemethoden". Extro exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Êdv es. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewqord en vrlotermonsters tot weken no dotum ontvqngst. Zonder tegenbericht worden de monsters nqdien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondqordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. Yoor de kosten von het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Nqom: Hondtekening: Wij vertrouwen erop uw onolysecertificoot nog opdrocht hiermee noor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noqr oonleiding von dit vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Rdvies. Met vriendelijke groet, Eurofins ßnolytico B.V. Ing. Ê. veldhuizen Loborqtoriummonoger Eurof ns nolyti<o B.v. c ldeweg 44-4 fel. +3 () O ABN AMRo ó 377 NB Borneveld Fox +3 () vat/btw No P,o, Box,l59 E-moil com N s AL Bo neveld Nt sìte www onolytico com KvK No Eurofins Anolyl co B.V is Is 9: gecertificeerd door Lloyd s RQR en erkend door het vloomse Gewest (ovam en Dep, LNE), het Bfuss lse cewesl (BIM), hel woolse Gewest (DGRNE-wD) en door de overheden von Fronkrijk (t oo) en Luremburg (MEv)

165 { eurofins - a,rra,l rúico' f,nolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dqtum monsternome Monsternemer IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek -5-8 Certificootnummer o9o7975 stortdotum -5-8 Ropportqgedotum -Oó-8/LLi5 Bijloge Pogino Ê,c 7/ Rnqlyse Eenheid t 3 4 Bodemkundige onolyses Q Droge stof Q rgonische stof q eloeirest Q Korrelgrootte < rm (Lutum) iletqlen Q Bqrium (Bo) q codmium (cd) Q Kobolt (co) Q Koper (cu) Q Kwik (Hg) Q Molybdeen (Mo) Q N kkel (N ) Q Lood (Pb) Q zink (zn) Mine qle olie Minerole olie Co-Có Minerole olie cf ó-c Minerole olie C-C3O Minerole ol e C3-C4 Q Minerole olie (cc) totool % (n/n) % (m/m) ds % (m/m) ds % (m/m) ds mglkg ds mg,ukg ds mg.zkg ds mglkg ds mglkg ds I 4.5 at I <.4 <5.. <s <7 <ô.?? 4 ó <.4 <5. L9 <o. <s. 5 ó3 < < < <.4 <s. <s. <. <s. (5. < 37 a;; 94.ø ô <.4 <5. 8 o.3 <5. ó.8 t 48 <4 Polychloorbifenylen, PCB Q PcB 8 Q PCB s Q PCB Q PCB 8 Q PcB 38 Q PCB s3 Q PCB ô Q PcB (som 7) Q PcB (som ó) mglkg ds <. <. <. < ó.5ó <. < ó.3.o.t. <.. <. <. <. <. <... <. <. <. <. <. <. <. Nr. llonsteromschrijving mm-bgs mm-bgó 3 mm-og7 4 mm-og8 Eurof ns Anolyt co B.V. Q: doof Rv geoccrediteerde ver. chting Ê: AP4 geoccred teerde verrichting s: Ê5 3 erkende verrichting Dit ce tificoot mos uitsl orden gereproduc""rd<;r*,, Rnqlyt co-n r G ldeweg 44-4ó Tel +3 ()34 63 oo 377 NB Eorneveld Fox +3 ()34 é3 99 p Box 459 E-moil com 377 ni Borneveld Nt 5ìte www onolytico.com nbn nmr {Só VÊT/BTW No. Nl. ô,3, KvK No. 988ó3 Eu of ins Ênolytico B.V. i tif iceerd door,'"ro', S[\ RqÊ en erkend door het en Dep. [NE), het Bfusselse Gewest (B i (DGRNE-6yD) TESTEN en door de ove heden von Fronkrijk (MEDD) en Luxehburg (MEv). RvA

166 it$ eurofins - a,rr al rúico' Ênolysecertif icoot Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummef Dotum monsternqme Monsternemer IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek -5-6 Certificootnummer Stortdotum -5-8 Ropportogedotum o-o6-oo6/ti5 Bijloge Ê,c Pogino f, nqlyse Polycyclische Aromqt sche Q Noftoleen Q Fenonthreen Q Rnthrqceen q Fluorontheen Q Benzo(q)onthroceen Q Chryseen Q Benzo(k)fluorontheen Q Benzo(o)pyreen Q B e nzo(g hi) peryleen q lndeno(t3-cd)pyreen Q PÊK Totool vrm () Eenheid Koolwotelstoffen, PK mglkg ds mglkg ds mglkg ds mglkg ds t o.9 4 o.64.ó.3 o.ó ó o <.. <.5.3ó.. <..8.4.o6 o.tó 4.ô ô l?.98 o.t ó.54.ô3 o.77 Nr. l'lonste omschrijving mm-bg5 mm-þgó 3 mm-og7 4 mm-og6 Eurof ns nnolytico B.v, q: door Rvn geoccrediteerde verrichting ßi np4 geoccred teerde ver.icht ng s: ns 3 erkende verrichting D t certif coot mog ultslu ßnolytico-nr r Akkoord Pr. coö d. Çw o.den gereproduc"",o7"i,,ì,, Gildeweg 44-ó Tel. +3 ()34 ó3 O 377 NB Borneveld Fox +3 ()34 4 ó3 99 P o Box 4s9 E-moil com 377 ßL Borneveld NL Site co.com ABN AMR ó VÂT,/BTW N O NL KvK No 988ó3 tificeerd door,,"r, NÑ en Dep. LNE), het Brusselse cewest (Bl t (DGRNE-owD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEv), RvA L Eurof ins Ênolyt co B.v. is RQfl en erkend door het V

167 {$ eurofins - a,n a,l rúico' Bijloge (R) met deelmonsterinfo motie beho ende bij cnolysecertificoat oo8ù7973 Pqg no / Ênolytico-n Bootnl Deelmonste omschrijving I t r r 7 3 L L t r 3 Von?ñ Tot qô 5 5 Bqrcode 5434E óO óó llonstero mschrijving mm-bq5 394ø9t ? ? tO 39489L3 4tr I I I I I t t I 5 5U U?n 554ó mm-bqó ô o53ll 5434ó t E? r J a 4 cô 7 ó 7 t6 7O mm-oq ó ó t t ? J 4? mm-oq Eurof ns nnolytico B v. Gildeweg 44- ó Tel. +3 (O)34 ó3 OO nbn nmro 5,{ 85 74,{5ó 377 NB Borneveld Fox +3 ()3 4 Á3 99 VÊT/BTW No P Box 59 E-moil Nl.843., ni Eorneveld NI Site www onolytico com KvK No. 988ó3 Eurofins Fnolytico g v is Iso 9oo: ooo gecertificeerd door Lloyd s RQn en erkend door het Vloomse cewest (ovam en Dep LNE), hel Brusselse cewest (BlM), het Woolse cewest (DGRNE-OwD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEv).

168 ii$ eurofins - a,na,l rtico' eijf oge (c) met methodeverwijzingen beho ende bij cnolysecertificqqt ooao7973 Pogino / nnqlyse llethode Techniek Referentiemethode Droge stof w4 Grovimetríe Gw. NEN-ISo 4ó5 en cma /ll/a.7 orgonische stof W9 Grcvimetrie Cf. NEN 5754,/ NEN ó499 / NEN-EN 879 Korrelgrootte < pm (Lutum) w7 Sedimentotie Gvr. NEN 5753 ÊES/ICP Bof um (Bq) vto47 ICP-ÊES Cf. NEN ó9óó en 3Í.CMA /7/ò.7 ÊES/ICP Codmium (cd) Wo4r7 ICP-ÊES Cf. NEN ó9óó en cf.cma /7/8.7 ÊES/ICP Cobolt (Co) Ylo4L7 ICP-nES Cf. NEN ó9óó en cf.cma /I/ò. ÊEs/IcP Koper (Cu) W4r7 ICP-ÊES cf. NEN ó9óó en cf.cmê /7/B.t ÊEs/rcp Kwik (Hg) wo4l7 IcP-REs Eigen methode / Gelijkw. EN 483: 7997 i ÊES/ICP Molybdeen (Mo) w47 ICP-ßES Cf. NEN 69ó6 en cf.cma /l/8.7 ÊEs/rcp Hikkel (Ni) W4r7 IcP-ÊEs cf. NEN ó9óó en cf.cvã /I/B.L ÊES/ICP Lood (pb) W47 ICP-AES Cf. NEN ó9óó en cf.cma /I/. ÊES/ICP Zink (Zn) VtO4l7 ICP-ÊES Cf. NEN ó9óó en cf.cma /I/ò.r Minerole olie (cc) Yloo GC-FID Eigen methode eolychloorbifenylen (pcs) w55 GC-MS Eigen methode pêk (vrom) vv3 HPLC cf' o-nvn s7 Nqdere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid stoon vermeld in ons overzicht "specificoties onolysemethoden", versie jonuori 4 Eurofins Anolyt co B.V. c ldeweg 4,-4ó Tel +3 () oo ABN ÊMRo ó 377 NB Borneveld Fox +3 () VnT/BTW No P O Box 459 E-moil com NL AL Borneveld NL s te www onolyt co com KvK No 988ó3 Eurofins ßnolytico B v, is Is t: gecertìficeerd door Lloyd s RQn en erkend door het vloomse cewest (ovnm en Dep. NE), het Erusselse Gewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-wD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) eñ tuxemburg (MEv)

169

170 l;$ eurofins - a,rra,l rúico' Movores Nederlond B.V Infro T,o.Y. T, von der Smon Postbus OO GW UTRECHT nolysecentif icqqt Dotum: ô-ó-8 Hierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende loborqtoriumonderzoek Certificootnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Monster(s) ontvdngen 8888 IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek 4-ó-6 Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheelworden gereproduceerd. Êonvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Ênolysemethoden". Extrq exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Rdyies. De grondmonsters worden tot ó weken no dqtum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot weken no dotum ontvqngst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken w j U d t exemploor uiterlijk l week voor ofloop von de stondoordbewoqroeriode ondertekend oon ons te retourneren. Yoor de kosten von het lonoer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Be\ voren tot: Dotum: Hondtekening: Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noor verwqchting te hebben uitgevoerd, mocht U noor qonleiding von dit onolysecertificoot nog vfogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling verkoop en Êdvies. Met vriendelijke groet, Eurofins Ênolyt co B.V. Ing. ß. Veldhuizen Ioborqtoriummonoger Eurofins nnolyti<o B.v. c ldeweg,t4-,tó Tel. +3 ()34 63 OO ÊBN nmro S,{ ó 377 NB Borneveld Fox +3 () vat/bfw No. P,o. Box,+59 t-moil con NL 843 4, Â Borneveld Nt Site www,onolyt co com KvK No 988ó3 Eurofins Anolyt co B,v. s s 9: gecertificeerd door Lloyd s RQß en erkend door het Vloomse cewest (VÊM en Dep tne), het Brusselse Gewest (BIM), het woolse Gewest (DGRNE-owD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).

171 {S e u rofins - a,rra,,l rtico' Ânolysecertif icqqt Uvf projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek 4-ó-6 Certificoqtnummer 868 stortdotum 5-ó-8 Ropportogedotum 76-Oó-OO8/6iL oijloge R,C Pogino 7/ S s s ânolyse Voorbehondeling Voorbehondeling ns3ooo Bodemkundige onolyses Droge stof rgonische stof cloeirest Korrelgrootte < pm (tutum) lletqlen Lood (Pb) Eenheid % (n/n) % (m/m) ds % (m,zm) ds % (m,zm) ds mglkg ds Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd ó t.l 3 a7 a l^ t < ó ó.9 t.9 aa a Nr. llonsteromschrijving t 5 4 f- Eu of ns Ênalyti.o B.V. Q: door RvA geoccredìteerde verrichting n: AP4 geoccred te de verrichting S: ÊS 3 erkende verrichting Dit ce t ficoot mog uitsl orden gereproduc"..drlra.t flnolytico-nr ó Gildeweg,r -4ó Tel +3 ()34 ó3 OO 377 NB 8orôeveld Fox +3 () P. Box,lS9 r-moil 377 AL Eorneveld NL S te www onolytico com n8n AMR S ó VflT/BTW No. NL KvK No. 988ó3 Eurofins nnolyt co B.v. tificeerd door t.,.rd'. Q$ RQB en erkend door het en Dep. tne), het Brusselse Gewest (B t (DGRNE-9ryD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEv) RVA

172 ii$ e urofins - a,n a,l rúico' f,nolysecertif icqqt Uw projectnummeí Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer IN755ó_5T ornhem terreinonderzoek 4-ó-8 Certificootnummer 8888 Stortdotum 5-ó-6 Ropportogedotum f8-o6-o8/l6:7 Bijloge Ê,c Pogino / 5 s s f,nclyse Voorbehondeling Voorbehondel ng 4s3 Bodemkundige onolyses Droge stof orgonische stof cloeirest Korrelgrootte < pm (Lutum) liletqlen tood (Pb) Yo o/o o/o Eenheid % (n/n) (m.rm) ds (m/m) ds (m/m) ds Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd ô LO < Nr. lilonsteromschrijving ó I 4-3 fl nclytico-nr ø ó Eurofins nnalytico B,v q: doof RyA geoccrediteerde verrichting Al np4 geoccrediteerde vefricht ôg s: Ês 3 e kende ver ichtino Dit ce tif coot mog uitsl Akkoord Pr. coö rd. Çw orden ge eproduc""rdl_.i Gildeweg 44-4ó 377N9 Borneveld P. Box 4S9 377 nl Eorneveld Nt Tel. +3 ()34 63 OO ABN nmro 5 8S 7 56 Fox +3 () VAT/8TW No E-mo l coñ Nl ,8 site co.com KvK No 988ó3 Eurof ins Fnolytico B.V. i RQn en erkend doof het tif iceerd door,,.r,, NÑ en Dep. LNE), het Brusselse cewest (B t (DGRNE-owD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxenburg (MEV) RvA

173 {S e urofins - ana,l s jlqge (n) met deelmonsterinfo mqtie beho ende bij onolysecei,tificqot OoBoO O I Pogino r/7 ßnclytico-n Boornr Deelmonstel omschrijving Von Tot Bqrcode ll o n steromsc h rijvin g ó 4-L o5ø4347 L 44-t ô I 859 s434 t s ø óó 4-3 Eurofins Ênolyt.o B,V. cildeweg 4,t-dó Tel. +3 (o)34 63 O ABN nmro ó 377 NB Borneveld Fox +3 (o) VAT/BTW No. P. gox 89 E-moil co.com Nt 8,3,, O ni Bo neyeld NL Site KvK No. 98åó3 Eurof ns Ânolyt co B.v. is Iso 9 ooo gecertificeerd door Lloydrs RQA en erkend door het vloonse Gevest (ovnm eñ Dep. LNE), het B usselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-V) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en [uxêñburg (MEV).

174 - a,na,l rúlco' eijlage (c) met methodeverwijzingen behorende bij cnclysecertificqot oo8o888 llethode Techniek Vó Voorbehondeling W4 Grqvimetrie YYÓ9 Grqvimetrie w75 sedimentotie vf45 rcp-êes Pog n / Refe rentiemetho de cf. RS3 cf. pb 3- en Gvy. NEN-IS 4ó5 cf. t{en 5754 cf. pb 5-ó en cf. NEN s7s3 ef. pb solo-a/nen-en-rso 794- de meetonzekerheid stqqn

175

176 :+ l a eurofins - a.n-al rtico' Movores Nederlond B.v Infro T.o.v. T.M. von der Smon Postbus OO GW UTRECHT ßnolysecertif icqqt Dotum:4-O9-OOg Hierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende lqborotoriumonderzoek. Ce tificoqtnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Monster(s) ontvongen IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek ó-9-e Dit ce tificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Êonvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Ênolysemethoden". Extro exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Êdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoqrd en wotermonsters tot weken no dotum ontvongst. zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij u dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondoordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. Voor de kosten von het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Hondtekening: Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee nqor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit onolysecertificoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Êdv es. Met vriendelijke groet, Eurofins Ênolytico B.V. Ing. Ê. Veldhuizen Loborotoriummonoger Eurof ns Anolyti<o B.v cildeweg 4-,tó Tel. +3 () ABN nmro s4 8s 74 45ó 377 NB Borñeveld Fox +3 (o)34 ó3 99 VnT/BTw No P Box 459 t-moil com NL nt Borneveld NL S te www onolytico com kvk No 988ó3 Eurofins Anolytico B V is IS 9: gecertifìceerd door l.loyd's RQn en erkend doo. het Vloomse Gewest (OVÊM en Dep LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-WD) en door de overheden von Fronkr.jk (MEDD) en tuxemburg (MEV)

177 {$ eurofins - a,na,l rtico' Ênolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw otdernummer Dotum monsternome Monsternemer rn753ó_st ornhem terreinonderzoek Certificootnummer OO Stortdotum Ropportogedotum 4-O9-OS/LSita Bijloge Pogino Ê,c,D,/ Rnolyse Een heid t Voorbehondeling S VoorbehondelingÊS3 Bodemkundige onolyses S Droge stof lletqlen 5 Borium (Bo) s codmium (cd) s Kobolt (co) s Koper (cu) s Kwik (Hg) s t olybdeen (t o) s Nikkel (N ) s rood (Pb) s zink (zn) ilinerole olie Minerole olie c-có Minerole olie cló-c Minerof e olie C-C3O Minerole olie c3o-c4o S Minerole olie (ec) totqol Yo (n/n) Uitgevoerd 9s.7 <.r7.9 mglkg ds 8.7 mglkg ds.6 < mglkg ds 3 mglkg ds < Uítgevoerd Uitgevoerd 93. ) < ô ñfz < T < 95.5 <5 <o.77 <. (5. <.5 <.5 <3. <3 <t7 < Uitgevoerd Uitgevoerd 95.8 <s <.77.3 <5. <.5 < <r3 <7 < 95.9 <5 <o.77 <. <5. <.5 <.s <3. <3 <t7 < Polychloorbifenylen, PCB s PcB 8 s PcB 5 s PcB 5 PCB 8 S PCB 38 S PCB 53 s PcB 8 PcB (som 7) PcB (som ó) 5 PcB (som 7) (corr*o.z) mglkg ds <.o <. mglkg ds <. <. mglkg ds <. <. <o.ooo mglkg ds.49 <. <. <. <. <. <. <..49 <. <. <. <. <. <. <..49 <. <. <. <. <. <. <..49 <. <. <. <. <. <. <..49 N. lilonsteromschrijving mm-þg9o mm-ogo 3 mm-og3o 4 mm-og4o 5 mm-og5o Eurofins ßnolyt (o B.v. Q: door Rvn geoccrediteerde verrichting Â: ÊP geoccred teerde ver ichting 5: FS 3 erkende verrichting Dit certificoot mog uitslu ofden gêreproducu",o/:rt-*, Ênolytico-nr. 4L c ldeweg 44-4ó Tel +3 ()34 63 oo Borneveld Fox +3 (o) P, Box 459 E-moil 377 ÂL Borneveld NI site con nbn FMR VnT/BTW No. NL 8,t3. 883,8 KvK No. 988ó3 Eurofins Anolytico B,V. is tificeerd door Llo RQn en e.kend door het v en Dep. NE), '' 'NÑ het Brusselse Gewest (Bt t (DcRNE-owD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEv). RVA

178 ts eurofins - a,n al rúico' Anolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer IN755ó_ST ornhem terreinonderzoek 7-5- Certificootnummer oa Stortdotum Ropportogedotum 4-9-o8/tSif8 Bijloge Ê, c, D Pogrno ß nolyse Polycyclische Êromqtische S Noftoleen S Fenonthreen s Ênthrqceen s Fluorontheen S Benzo(o)onthroceen 5 Chryseen 5 Benzo(k)fluorontheen s Benzo(q)pyreen s Benzo(ghi)peryleen s Indeno(3-cd)pyreen s PÊK VRM () corr. *.7 Ee nheid Koolwote stoffen, PÊK rng/kg ds mglkg ds mglkg ds t < ó ô o.49.5 <. <. <.5 o.o o o. 3 < óE O.EE <. <. <. <. <.5 <.5 <. <. <. <. <. <. <. <. <- <. <. <. <. <..óó.óó Nr. llonsteromschrijving mm-bg9o mm-o9 o 3 mm-og 3o 4 mm-og4 5 mm-og 5o Curof ns Ânolyti<o B.v A nolytico-n r. 4L9E t9øs 4r a door RvÊ geoccrediteerde verrichting ßkkoord Ê np4 geoccrediteerde verrichting Pr. coö d. 5 fls 3 erkende verrichting qu) Drt cert ficoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereprodu.".rdz.--:. Gildeweg 44-4ó Tel +3 () o nbn nmro ó 377 NB Borneveld Fox +3 ()34 ó3 99 vât/btw No. P.o 8ox 459 E-moil com Nl ô Al- Borneveld NL Site www onolytico.com KvK No. 988ó3 Eurofins Rnolytico Lv. is s 9oo: ooo gecertificeerd door Lloyd's NX Rqn en erkend door het Vloonse Gewest (VÊM en Dep. LNE), het Brusselse cewest (8IM), het woolse Gewest (DGRNE-owD) en door de overheden von rronkrijk (MEDD) en tuxenburg (MEv) TESTEN RvA L

179 {l* e u rofins - a.rla,l rúico' ''{.}.:-ìl "-ì{ Bijlcge (A) met deelmonste informqtie beho ende bij onolysece tificqqt oogt4z3g 6 Pqg no t/ I Rnolyt co-n Boornr 4t L Deelmonster omschrijving 7r 7l tl tr Vdn c 3 Tot Ãn 3 5U Borcode o ô54?3 o l'tonsteromschrijving mm-bq9o t \? JU , ó 54338óó mm-oqo , ø s 55 4L98s s Fô Eô ó 5 5 ó s I t9 mm-oq3o 4r96ó t r t r9ø6 s ô tr E I aãn s ôó ó t ó mm-oq4o ó ó 4t? ó 4797 só tl 5 6 a L 47 53ôs ô ó mm-oq5o Eu of hs ßnolytico B.V. c ldeweg,t -46 fel +3 (o)3 63 oo ABN nmro s os 74 4sé 377 NB Borneveld For +3 () vêt, BTw ho P.. Box 459 E-moil com Nt 8,t ÊL Borneveld NL Site www onolyt co com KvK No 988ó3 Eurolins Anolytico B.V. is ISO 9; OOO gecertificeerd door Lloyd s RQn en erkend door het Vloomse cewest (OVAM en Dep tne), het Brusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DcRNE-OwD) en door de overheden von Fronkr jk (MEDD) en Luxeñburg (MEv).

180 is eurofins - a,na,l rúico' eijloge (c) met methodeverwijzingen behorende bij onclysece tificqot oo Pogtno,/ f,nqlyse Voorbehondeling ÊS5 Droge stof ÊEs/IcP Bqrium (Bo) ÊES/IcP cqdmium (cd) ÊEs/IcP cobqlt (co) ÊES/IcP Koper (Cu) ÊES/rCP KY/ik (Hg) ÊEs,/IcP Molybdeen (Mo) ÊEs/IcP Nikkel (Ni) AEs,/IcP tood (Pb) RES/IcP Zink (Zn) Minerqle ol e (cc) PcB 7 som 8S3 Polychloorbifenylen (PcB) PÊK som ÊS3 PßK (VRoM) tlethode woloó w4 w43 w43 wo43 wo43 w43 w43 wo43 w43 w43 v wo6 w6 w3 w3 Techniek Voorbehondeling Grovimetrie rcp-êes ICP-AES ICP-AES ICP-ÂES rcp-êes rcp-aes rcp-aes rcp-âes ICP-ÂES GC-FID GC-MS GC-Ms HPLC HPLC Referentie methode cf. Ês3 Cf. pb 3- en Gw. NEN-ISO Cf. Þb 3-ô/NEN-EN-IS 794- cf. þb 3oo-ô/NEN-EN-ISO 794- cf. Þb 3oo-o/NEN-EN-Iso 794- cf. þb 3oo-8/NEN-EN-Iso cf. pb 3-ô/NEN-EN-IS cf. þb 3oo-8/NEN-EN-ISo 794- cf. pb 3oo-B/NEN-EN-Iso cf. þb 3oo-8/NEN-EN-ISo 794- cf. þb 3oo-B/NEN-EN-ISo 794- cf. þb 3oo- en cf. NEN 5733 cf. pb 3- en gw. NEN-IS 58 cf. pb 3- en gw. NEN-IS 38 cf. þb 3-9 en cf.o-nvn 57 cf. þb 3-9 en cf.-nvn 57 Nodere informotie over de toegeposte vermeld in ons overzicht "specificoties onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de neetonzekerheid stoon onolysemethoden", versie jonuori zoo4 Eurofins ßnolytico g V Gildeweg 44-4ó Tel +3 ()34 4 ó3 O nbn ÊMRo ó 377 NB Bo.neveld tox +3 ()34 4 ó3 99 VFT/BTW No P.o Box 4s9 t-moil com NL Bo 377 nt Borneveld NL S te com KvK No 988ó3 Eurofins Bnolytico B V is Iso 9: gecertificeerd door tloyd s RQn en erkend door het Vloomse cewest (ovnm en Dep, LNE), het Bfusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-owD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) ên tuxemburg (MEV)

181 ii$ e u rofins - a,rra,l rúieo' Bijloge (D) opmerkingen qongq.qnde de rnonste nqme en conserveningstermijn 'o43396 Pogino / Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstoteerd die,de betrouwboorheìd von de resultoten von onderst ronde monsters of onolyses nogelijk hebben beinvloed, D.e conserveringstermijn is voor de betreffende Enolyses overschreden. f,nolyse cb/pcb (voorbehondeling) Minerole lie (cc) (Voorbehondeling) PRK (voorbehcndeling) Ênolytico-nr, L A tt9b6 4L967 4L963 4t984 4t985 4t986 4t947 4L93 4L s Eurofins Ândlytico 8,V. Gildeweg 44-.ó T. +3 (o)34 + ó3 oo 377 NB Borneyeld Fox +3 () P.. 8ox 459 Ê-noil 377 ni Eorneveld Nl. Site

182 {S eu rofins - a.n a,l rúico' Movqres Nederlond B.V Infro T.o.v. T.M, vqn der Smon Postbus OO GW UTRECHT ßnolysecertif icqqt Dotum:4-o9-oOg Hierbij ontvongt u de resultoten Certificootnummer uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Monster(s) ontvqngen von het novolgende loborotoriumonderzoek. 8L IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek ó-9-8 Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. nonvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "Specificoties Ênolysemethoden". Extro exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoqrd en wotermonsters tot weken nq dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij u dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondoordbewoqrperiode ondertekend oon ons te retourneren. Yoor de kosten von het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Hondtekening: Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noor verwqchting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit onolysecertificoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Êdv es. Met vriendelijke groet, Eurofins Rnolyt co B.Y. Ing. Ê. Veldhuizen Loborotoriummonoger Eurofins Ânolyt <o B,V. c ldeweg 44-4ó fel +3 ()34 63 OO ÂBN ÊMRo S ó 377 NB Borneveld Fox ì3 () VAT/BTW No. P o Box 459 E-moil co com NL ÊL Borneveld Nt sìte co com KvK No 988ó3 Eurofins Ênolytico B V. is Iso 9: gecertificeerd door LIoyd s RQn en erkend door het Vloomse cewest (VÂM en Dep, LNE), het Bfusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DcRNE-owD) en door de ove heden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEv)

183 $Se urofins - a,rral rúico' f,nolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummef Dotum monsternqme Monsternemer Rnqlyse Voorbehondeling 5 Voorbehondeling R53OOO Bodemkundige onolyses S Droge stof lletdlen s Borium (Bo) s codmium (cd) s Kobolt (co) 5 Koper (cu) s Kwik (H 9) s Molybdeen (Mo) s Nikkel (Ni) s tood (Pb) s zink (zn) itinerqle olie Minerole ol e co-có Minerofe olie Cf ó-c Minerole olie C-C3 Minerqle olie C3-C4o S Minerole olie (cc) totool Polychloorbifenylen, PcB 5 PCB 8 s PcB 5 s PcB s PcB 8 s PcB 58 s PcB 53 s PcB 8 s PcB (som 7) PCB (som ó) PcB (som 7) (corr*.7) Nr. l'lonste omschrijving mm-og3o 6,3-o 3 ó3-3o IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek 3-ó-ô Eenheid mglkg ds 8 <o-r7.4 mglkg ds ó.3 mglkg ds. s mglkg ds <.s 3. s E4 69 L Uitgevoerd % (n/n) 9s.ó mglkg ds mg.zkg ds mglkg ds mglkg ds < <. mg,zkg ds <. oo o <o.ooo mglkg ds <. mglkg ds <. mglkg ds <. oo o <o.ooo mglkg ds mglkg ds.49 Certificootnummer O Stortdotum f7 -O9-8 Ropportogedqtum 4-9-O8/tsit8 Bíjloge n,c,d Pogrno t/ Uitgevoerd Uitgevoerd <o.7.ó.54 <.s < <. <..ó < o.oo4...t I4.O 6E l ^ <.5 LL øo < <. <. <. <. <. <. <..49 Anolytico-nr. 4r977 4L97 I 4t979 Eurofins nnolyt <o B,v. Q: door RvÊ geocc editeerde verrichting Ai AP4 geoccred teerde verrichting s: As 3 erkende verrichting Dit ce.tificoot hog uitsl orden gereproduc.".o/6, cildeweg 44-4ó Tel. +3 (o) oo 377 NB Borneveld Fox +3 () P. Box 459 E-noil 377 nl Borneveld Nt S te www,onolyt co com nbn nmr Só VÊT/8lW No N 8,f KvK No. 988ó3 Eu of ns Anolytico B.V. i tif iceerd door,,.r, QJ$ RqÊ en erkend door het en Dep. [NE), het Brusselse Gewest (s t (DcRNE-owD) TESTEN en door de ove heden von Fronkr jk (MEDD) en luxembu.g (MÊv) BvA

184 {$ eurofins - a,anal rúico' f,nolysecertif icoqt Uw projectnummer uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer rn753ó_st ornhem terreinonderzoek 3-ó-8 certificootnummer 8,43394 Stortdotum t7-9-o9 Ropportogedotum 4-9-8/75:tg oijloge Ê,c,D Pogino / nnolyse Polycyclische Êromqtische S Noftoleen S Fenonthreen S Anthroceen s Fluorontheen S Benzo(q)onthroceen S Chryseen s Benzo(k)fluorontheen s Benzo(o)pyreen s Benzo(ghi)peryleen s Indeno(zl-cd)pyreen s PAK YRoM () corr. *.7 Eenheid Koolwqterstoffen, PflK mglkg ds mg'z kg d s o.7.5ó o. o <. n c? ó t O 3r Nr. llonsteromschrijving mm-og3q ó3-o o Anolytico-nr Eurof ns Anolyt co B.v cildeweg 44-4ó 377N8 Borneveld P Bo,{ AL Borneveld Nt fel +3 ()34 63 ÊBN AMRo só tox +3 () VflT/BTw No, E-moil Nl ô3.8 site www onolyt co com KvK No, Q: door RvF geoccrediteerde verrichting Êkkoo d A: flp, geoccrediteerde verrichting pf.coöfd. s: ns 3 erkende verrichtinn qw Dit cert ficoot mog uitslu orden gereproduc.",d.,-r:i.. L' rit' Eurof ns Ênolytico B.v. s tificeerd door,,"ro'. \\ RQff en erkend door het v en Dep. tne), het Brusselse Gewest (Br t (DGRNE-owD) TESTEN en door de overheden von Fronkrìjk (MEDD) en tuxemburg (MEV) RvA L

185 {$ e urofins - a,rra,l rúico' eijf oge (R) met deelmonsterinfo mqtie beho ende bij onolysece tificqqt oost47394 Rnclytico-n Boornr t ó L9ø77 ó ót t977 4L9477 L Deelmonster omschr,ijving z 4 4 ó a 4 I c 5 6 vcn Tot Bcrcode llonsteromschlijving mm-oo3o r4a 7 t7a 544s6 s o s4 544s Po g Ìno t/7 t97 ø ø ó oso44456ø ó3-a I 673-7o Eu of ns Anolyt co B.v Gildeweg,l,t- l lel. +3 ()3 a 3 OO nbn AMRO s4 ss 7,,+5ó 377 NB Borneveld Fox +3 ()34 t;3 9, VATTBTW No. P. Bo 59 E-moil N 8,3.,t Al- Bornêveld NL Site KvK No 988ó3 Eurof ns Snolyt co B.V. is Is 9: gecertificeerd door tloyd's RQF en erkend door hét Vloomse cewest (VAM en Dep. LNE), het Brusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-OwD) en door de ovèfhêden vóñ Froôkrìjk (MEDD) en Luxenburg (MEV).

186 {l* e u rofins - a,rr a,lsrtico' Bijf oge (c) met methodeve wijzingen behorende bij onolysece tificoqt oos43394 ßnolyse Voorbehondel ng Ês3ooo Droge stof REs/IcP Borium (Bo) REs,/IcP codmium (cd) REs,/IcP cobolt (co) nes/icp Koper (Cu) nes,/icp Kwik (Hg) ÊEs/IcP t olybdeen (vo) ÊEs/rcP N kkel (Ni) ÊEs/IcP tood (Pb) ÂEs/IcP zink (zn) Minerole olie (cc) PCB 7 som 4S3 Polychloorbif enylen (eca) PÊK som Â53 PÊK (VROM) llethode Techniek Wó Voorbehondeling w4 Grovimetrie w43 ICP-ÊES w43 ICP-ÊES w43 ICP-ÊES w43 ICP-ÊES \'o43 ICP-ÊES wo43 ICP-ÊES w43 rcp-êes YVo45 ICP-ÊES Yvo43 ICP-ÊES w GC-FID wo6 GC-MS \6 cc-m5 w3 HPLC w3 HPLC Pogino,/ Refe e nti e meth o d e cf. Ês3 cf. pb 5- en cw. NEN-IS L74ó5 cf. pb 3oo-o/NEN-EN-ISo t794- cf. pb 3oo-o/NEN-EN-Iso t794- cf. pb 5oo-B/NEN-EN-Iso t794- cf. pb 5-8/NEN-EN-IS cf. pb 3oo-E/NEN-EN-Iso t79- cf. pb 3oo-E/NEN-EN-ISo 77?4- cf. pb 5oo-8,/NEN-EN-Iso t794- cf- Pb 3oo-8/NEN-EN-ISo 77?- cf. pb golo-b/nen-en-iso 794- cf. þb 3- en cf. NEN 5733 Cf. pb 3- en gw. NEN-IS 38 cf. pb 3- en gw. NEN-IS 38 cf. þb 3o-9 en cf.o-nvn 57 cf. þb 3o-9 en cf.o-nvn 57 Nodere informqtie over de toegeposte vermeld in ons overzicht "specificoties onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid stoon onolysemethoden", versie jonuori oo4 Eurof ns Anolyti<o B v Gildeweg 44-4ó Tel +3 () NB Borneveld Fox +3 () P. Box 45t E-moil com 377 ni Borneveld NL s te www onolytico.com nbn BMR ó Eurof ns Anolytico B v is IS 9: gecertificeerd door Lloyd's VAT/8ÌW No RQÊ en erkend door het Vloomse cewest (ovnm en Dep LNE), NL het Brusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-owD) KvK No 988ó3 en door de ove heden von Fronkrijk (MEDD) en Lu emburg (MEV)

187 ts eu rof RS ] - ana,l rtico' eijloge (D) opmerkingen oqngoqnde de m onste nqm e en con s erveli n gsterrn ij n OO8 t Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstoteerd die de betrouwþoqrheid van de resultoten von onderstoonde monsters of onolyses mogelijk hebben beinvloed. Pog nq,/ De conserveringstermijn is voor de betreffende onolyses ove schreden, ânolyse oc B/PcE (voorbe honde lin g) Minerole olie (cc) (Voorbehondeling) PÊK (Voorbehqndeling) ßnolytico-nr. 4L I 4L97 9 4L977 4L97 6 4L97 I L97 I 4t97 I Eurdfins nnolytico B,V. Gildeweg,r,l-4ó Tel. +3 ()34 4 ó3 o 377 NB Bornèveld fox +3 () P.. Box 459 E-moil 377 Ê[ Borneveld Nl. s te www,qnolytico.con FBN AMRo ,5ó Eurofins Anolytico B.V. s ISO toof: ooo gecertificeerd door tloyd's VAT/BTW No. RQÊ en erkêñd doo het Vloomse Gewêst (VÊM en Oep, tne), Nt het Erusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-oWD) Kvk No en doo de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (Mtv).

188 $$ eurofins - a,n al rúico' Movores Nederlond B,V Infro T,o.v. T,M, von der Smon Postbus OO GW UTRECHT Anolysecertif icqqt D q t u m: I - I - I Hierbij ontvongt u de resultqten von het novoloende loborotoriumonderzoex Certificqotnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Monster(s) ontvongen 8s339 rn753ó_st ornhem terreinonderzoer 3--8 Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Êqnvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Ênolysemethoden". Extrq exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot ó weken no dqtum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot weken no dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondqordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. voor de kosten von het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotumi Noom: Hondtekening: Wij vertrouwen erop uw onolysecertificoot nog opdrocht hiermee noor verwqchting te vrogen hebben verzoeken wij U contoct hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit op te nemen met de qfdeling ve koop en âdvies. Met vriendelijke groet, Eurofins Ênolytico B.V. Ing. Ê. Veldhuizen Loborotoriummonoger Eurofins Ênolyt <o B v. G ldeweg 44-4ó Tel. +3 () NB Borneveld Fox +3 ()34 ó3 9? P.o. Box 459 E-moil com 377 Al. Borneveld NL site www onolyt co com ABN AMR ó VBT/BTW No. Nt 843 4,883.8 KvK No. 98só3 Eufof ns Anolytico B.v is Is 9: gecertificeerd door tloyd s RQÂ en erkend door het vloomse Gewest (vâm en Dep LNE), het B.usselse Gewest (BIM), het woolse G west (DGRNE-wD) en door de overheden von Fronkrijk (t ) en Luxemburg (MEv)

189 {} eurofins r - a,ìra,l rtico' Anolysecertif icqqt Uw projectnummet Uw projectnoom UÌ/ ordéfñummet Qqtum monsternqme Monsternemer IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek 3-ó-8 Certificqqtnumme Stûftdqtum oó-lo-oos Ropportog,edotum E--8/5:4 Rnalyse Eenhêid r Voorbehondeling Voorbehondeling ÊS3ooo ) s Bodemkund ge qnolyses Droge stof lletolen Borium (Bq) tood (Pb) zink (zn) 9.O 7 t4 g Nr. llonsteromschlijving ó6-69-l 3 6t O-7 4 6rr-r 5 ó' - Ëurof n nnolyt co B,V- Gildeweg 4-4é Tel. +3 ()3 4 ó3 oa nbn nmro 84 8s 7,t tsó 377 NB Bornevèld Fox +3 () VnT/BTW tlo. P,. Box 59 E-moil til ni Borñeveld Nl- Site KvK ilo- d988ó3 Q: door RvA f)eoccfed te rde verrichting 8r BP,l geoccred teerde verrichting s: ns 3 erkende verrichting D or{en gereproducee d.,4r ßnolytiGo-nr ógL r 468 <îlt E tificee d door tloyd,s. \\lì\. R en Dep, LNE), -ll\\\ h t (DGRNE-oyD) TESTEN en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) n [uxenburg (MEv). RvA

190 {} eurofins - a,r.ra,l rúico' Ênolysecertif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uv/ ordernummer Dotum monstefnome Monsternemer IN753ó_ST ornhem terreinonderzoek 3-ó-8 Certificoqtnummer stortdotum ó--8 Ropportogedotum 8--8/5:4 Bijloge Ê,c Pogino / s Rnqlyse Voorbehondeling Voorbehqndeling Ês3 Bodemkundige onolyses Droge stof lletqlen Bqrium (Bq) Lood (Pb) zink (zn) Eenheid o/o (m/ n) mg,zkg ds m9/kg ds ó Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd < ó Nr. lilonsteromschrijving r L I ó5- flnclytico-nr óA5 Eurof ns ßnolyt <o B.v. Q: door RvA geoccrediteerde verrichting ßkkoord n: AP4 geocc editeerde verrichting pf.coö d. s: ffs 3 erkende verrichting AD D t certif coot mog uitslu ofden ge ep oduc"".rz-ã.ù Gildeweg 4-4ó 377 NB Borneveld P. Box ßL Bo.neveld NL Tel. +3 ()34 63 o nbn AMRo lsó Fox +3 () VßT/BTW No. NI ô83-8 site www onolytico com KvK No 988ó3 Eurof ins Anolytico B.V. is tif iceerd door l,.r', \l$ RQn en erkend door het V en Dep. LNE), het Brusselse cewest (sr t (DGRNE-owD) TESTEN en door de overheden voñ Fronkr jk (MEDD) en Luxemburg (MEv). RvA L

191 ii eurofins - a,na,l5rúico' Bijf oge (n) met deelmonste info mqtie beho ende bij onolysecertificoot oota339 f,nclytico-n Boornl 4ó8tg ó Dèelmonster Omschr.ijving Von 7 Tot 5 Mo n ste rc msc h rijving ó8- poe nq t/r 4689 ó ó 69 -l 4ó84 6 4óø 5 so444s49 ó-t L 5 s444s t o534 6-r 4ó63 6L r3-7 4ó44 6L4 4óø'4 5 4s4s6 6- t 4695 ó o54443 ó5- Eurof ns Anolyt co 8.V. Gildeweg,f -4ó Tel +3 ()34 63 o 377 NB Bornêveld Fox +3 ()34 63 It P,. Bor i{59 Ê-noil 37 Êl- Borneveld NL site Eurof hs Anolyt cb B V. is s 9: gecertificeerd door [loyd's RQA èn erkend doó het Vlôomse cewêst (ovnm en Oep. tne), hêt Brussêlse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGÊNE-oWD) en doo de oyerheden von Fronkrijk (MEDD) ên Luxemburg (MEv),

192 {$ eu rofins - a,rra,l rtico" Bijf cge (C) met methodeverwijzingen behorende bij onolysece tificqqt OO8A339 ânolyse Voorbehondeling 4s3 Droge stof REs/IcP Bor um (Bo). ÊEs/IcP tood (Pb) ßEs/rcP zink (zn) ilèthode Techniek ÌVooó Voorbehondeling V4 Grovimetrie \t43 ICP-ÊES W45 ICP-RES tv43 ICP-RES Pog no Rêfe rénti è meth od e cf. ASgooo cf. Þb 3- en Gw. NEN-IS 4ó5 cf. þb 3-8/NEN-EN-IS 79- cf. þb 3-8,/NEN-EN-Is 794- cf. pb 3oío-a,/NEN-EN-Iso 79- L/ Nodere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden qlsmede een vermeld in ons overzicht "specificoties onolysemethoden", versie jonuori clossificqtie von de meetonzekerheid stoon 4 Eurof ns ßnolyt co B.v. cildeweg 44-4ó Tê. +3. (O) O ÂBN nmro 54 s 74 45ó 377 NB Borneveld Fox +3 ()3 4 ó3 99 VAT,/BTW Nô P.. 8ox 459 E-mo l NL [ Borneveld NL sitê com Kvk No, t88ó3 Eurafins Ânolyt co B.v. s Is 9: gecertificeerd door tloyd's RQA en erkend door het vloomse Gewest (ovam en Dep. LNE), hèt Erusselse cewest (ôim), het woolse cewest (DGRNE-wD) en door de ove heden von Fronkrijk (MED) eñ Luxemburg (MEv).

193

194 is eurofins - an a,l rúico' Movqres Nederlqnd B.V Infrq T.o.v. Tonjo von der Smon Postbus OO GW UTRECHT flnclysecertif icqqt D o t u m : I Hierbij ontvongt u de Certificootnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Monster(s) ontvongen resultqten von het novolgende loborotoriumonderzoek IN753ó ST sporen in Arnhem; milieukundig bodemonderzoek Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Êqnvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "Specificoties Ênolysemethoden". Extro exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Hdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot vreken no dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondoordbewoorperiode ondertekend qon ons te retourneren. voor de kosten von het lqnqer pewqren von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Noam: Hondtekening: Wij vertrouwen erop uvr' onolysecertif icoot nog opdrocht hiermee noor verwochting te vrogen hebben verzoeken wij U contoct hebben uitgevoerd, mocht U noor qonleiding von dit op te nemen met de ofdeling Verkoop en Êdvies. Met vriendelijke groet, Eurofins ßnolytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Loborotoriummonqger Eurofins Ênolytico B.v. c ldeweg Tel- +3 ()34 4 ó3 o ABN ÊMRo ó 377 NB Borneveld Fox +3 () VnT/B'fW No. P.- Box 459 E-moil com NL AL Borneveld NL Site co.com KvK No Eu.ofins Ano yt co B.V. s Is 9: gecertificeerd door Lloyd's RQA en erkend door het Vloomse Gewest (ovam en Dep. tnt), het Brusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-owo) en door de overheden von tronkrijk (MÊDO) en tuxemburg (MEV).

195 t} eurofins - a.na,l rúioo' Anclysecentif icoct Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer IN753ó ST sporen in Rrnhem; milieukundig bodemonder: Certificqotnummer Stortdotum Ropportogedotum Bijloge Pogino o5-o8 / 7 6:.49 Ê,8,C. / ) S s ) ) S s S ) Rnclyse Voorbehondeling Voorbehondeling RS3 Bodemkundige cnclyses Droge stof rgonische stof Gloeirest Korrelgrootte < pm (Lutum) l'letqlen eorium (ao) codmium (cd) Kobolt (co) Koper (cu) Kwik (Hg) Molybdeen (vo) Nikkel (N ) Lood (Pb) zink (zn) Minerqle olie Minerole olie C-Có Minerofe olie Cl6-C Minerole olie C-C3 Minerole olie C3O-C4O Minerole olie (cc) totool Polychloorbifenylen, PcB S PCB 8 S PCB 5 S PCB S PCB 8 S PcB 38 S PcB s3 S PcB 8 S PCB (som 7) RS3 S PCB (som 7) Eenheid % (n/n) % (m/m) ds % (m/m) ds % (m/m) ds mg,zkg ds mg,zkg ds mglkg ds mglkg ds mg,zkg ds mg,ukg ds mglkg ds mg,ukg ds Polycyclische Aromqtische Koolwqterstoffen, PßK S Noftoleen Uitgevoerd t <o.t <.5 t <ó. < )v <. <. <. <. <. <. <. <.98 (.4 t) <. Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd <o <.s ,;; <. <.. <. <. <. <..5 <.7 <. 7 a. ó <.7.3. <.s ó.5?e 9 <ó. 6. t4 3 <. <. <. <. <. <. <. <. 9 <O.O7o ).4 I <.7.9 l?.35 < L < <. <. <. <. <. <. <. <.98 <.4 3) <. Nr. l,lonste omschrijving mm-bgl: 9Ê t/m 9D I nn-og: D 3 mm-bg3: ór t/m óc 4 mm-og : óc + óe Eurofins Anolyt co 8.v. cildeweg 44-4ó Tel. +3 (o)34 63 oo 377 NB Borneveld Fox +3 () P.. Box 459 E-moil 377 AL Bo.neve d NI s te www onolytico com nbn AMR ó VAT/BTW No NL ô83.8 KvK No, 988ó3 Q: door RvA geoccrediteerde verrichting A: np4 geoccrediteerde verrichting sr ßs 3 erkende verr chting Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereprodu.""rdlå\ ir R nolytico -nr I Eurof ns nnolytico B.V. is I5o 9oO: OOO gecertif iceerd aoo, tf ola', \J\ RQA en erkend door het Vloomse cewest (OVAM en Dep. tne), het Brusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-owD) TESTEN en doo de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEv). RvA ìll

196 i eurofins - an-a,l rúico' Anolysecentif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordefnummer Dotum monsternome Monsternemer IN753ó ST sporen in Êrnhem; milieukundig bodemonder Certificoqtnummer Stortdotum Ropportogedotum Bijloge Pogino O8/76i49 Ê,8,C ßnolyse s Fenonthreen s Rnthroceen S Fluorontheen S Benzo(o)onthroceen S Chryseen S Benzo(k)fluorqntheen S Benzo(q)pyreen S Benzo(ghi)peryleen s Indeno(3-cd)pyreen s PÊK VRM () Ês3ooo Eenheid mglkg ds mglkg ds mg,ukg ds mg.zkg ds mglkg ds t o o.7 9 a oa o ó..9.i9. o o ó L.T.ó5.5 o.4.55 o.8.3ó ó o o Nr. llonsteromschrijving mm-bg: 9R t/m 9D mm-og: D 3 mm-bg3: ór t/m óg 4 mm-og4: óc + óe fl no lytico-nr r Q: door RvA geoccrediteerde verr chting ßkkoord A: AP4 geoccrediteerde verrichtins pf.coö d, Eurofins nnolyt.o 8.v G ldeweg 44- ó Tel. +3 ()34 4 ó3 O ABN AMRo só 377 NB Borneveld tox +3 () VAT/BTW No. P.o. Box 459 E-mo l co.com NL AL Borneveld NL S te co com Kvk No. 988ó3 en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV) RvA

197 ii$ eurofins - a,rra,l rúico' aijlose (n) Ênclytico-n ó met deelmonste info rnqtie beho ende bij on olys ecertif icqot 8777 Boorn 9R 9B 9C 9D Deelmonste omschrijving Von i I Tot 5 àu 5 5 Bqrcode llo nsterom schrijving mm-bq: 9Ê t/m gd Psg nq f/ 3934ó B 9B 9B 9B 9D 9D 9D 3 4 F z 4 5 i t^ 8 5 t mm-oq:98 + 9D óa 6B óc ód 6Ê 6F óg L L U 5 5 CU mm-bq3: 6A t/n 6c óc C 39s47 t ó C r ó E t óe E 3937 t t )U t Rô 5 5 mm-oq4: óc + óe Eurofins ßnolytico 8.V. c ldeweg 4-4ó 377 NB Borneveld P.. gox, FL Borneveld Nl Tè. +3 ()34 63 OO ÊBN nmro 54 ø57 45ó Fox +3 ()3, VÊT,/BTW No E-moil co.com Nl- 8,f Site www onolytico-com KvK No Eurof ns Anolyt co B.V. is Iso 9oO:OOO gecertificeerd door l-loyd's RQn en erl<end door het Vloomse cewest (vêm en Dep- NÊ), het Brusselse Gewest (BlM), het woolse cewest (DGRNE-owD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en [urembufg (MEv).

198 +is eurofins i - r:ftla,l5rúico' onolysecertif icoot ùo8o7 77 o

199 i$ eurofins - a,rla.l rtico' Bijloge (c) met methodeverwijzingen behorende bij onolysecertificqot oo8o777o Pqg no / f,nolyse Voorbehondeling RS3o Droge stof rgonische stof Korrelgrootte ( z pm (tutum) AES/ICP Bqrium (Bo) ßES/IcP codmium (cd) ÊES/IcP cobolt (co) RES/ICP Koper (Cu) ÊES/rcP Kwik (Hg) REs/IcP Molybdeen (Mo) ÊES/IcP Nikkel (Ni) REs/IcP Lood (Pb) ÊES,/ICP Zink (Zn) Minerole olie (cc) Polychloorbif enylen (Pcg) PnK (vrom) PRK som ÊS3 Methode wó w4 w9 wo77 3 wo43 w43 w43 w3 wo43 w43 wo43 \'t43 YVo43 Y,to vloó 6 w3 w3 Techniek Voorbehondeling Grovimetrie Grovimetrie Sedimentqtie ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-RES ICP-RES ILH-HÈ) ICP-RES GC-FID GC-MS HPLC HPLC Refere ntie methode cf. Ês3 cf. pb 3- en Gw. NEN-ISO 7t465 cf. NEN 57s4 cf. Db 3-ó en cf. NEN 5753 cf. pb soio-s/nen-en-iso 794- cf. pb 3oto-8/NEN-EN-rso 794- cf. pb 3-8/NEN-EN-rS 794- cf. pb 3oo-B/NEN-EN-rso 794- cf. pb 3oo-8/NEN-EN-Iso L79L- cf. Þb 3oo-s/NEN-EN-rso 794- Cf. pb 3-8/NEN-EN-IS Cf. pb 3-8/NEN-EN-IS 794- cf. pb 3oo-s/NEN-EN-Iso t794- Cf. pb 3- en cf. NEN 5753 cf. pb 3- en gw. NEN-ISO 38 cf. ob 3oo-9 en cf.o-nvn 57 cf- pb 3oo-9 en cf.o-nvn 57 Nodere informqtie over de toegeposte vermeld in ons overzicht "Specificoties onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid stoon onolysemethoden", versie jonuori zoo4 Eurofins Analytico B.V, Gildeweg 44-4ó Îel. +3 ()3 63 oo 377 NB Borneveld Fox +3 () P. Box 459 E-moil 377 Al- Borneveld NI s te com ABN AMR 54 ø Eurofins Anolytico B V s Is 9: gecertifìceerd door Lloyd's VAI/BTW No RQn en erkend door het Vloomse cewest (OVÊM en Dep tne), NL het Erusselse cewest (8IM), het Woolse Gewest (DGRNE-oWD) KvK No en door de overheden von Fronkrijk (MEOD) en tuxenbufg (MEV).

200 i{} eu rof ins - a,n a,l rúico' Movores Nederlond B.V Infro T.q.v. Mqrieke Stom-Kenter Postbus OO GW UTRECHT ßnolysecentif icqqt D o t u m : I Hierbij ontvongt u de resultoten Certificootnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uv/ ordernummer Monster(s) ontvongen von het novolgende loborotoriumonderzoek. 8ó844 IN753óST Emplocement Arnhem, Bodemonderzoek L -O4 - I Dit certificoqt mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Êonvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Ênolysemethoden". Extrq exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling Verkoop en Êdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot weken no dotum ontvqngst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken wij U d t exemploor uiterlijk week voor of loop von de stondqordbewqorperiode ondertekend oqn ons te retourneren. Voor de kosten vqn het lonqer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Nqqm: Hondtekening: \Yij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee nqor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit onolysecertif icoot nog vrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Verkoop en Êdvies. Met vriendelijke groet, Eurof ins Ênolytico B.V. Ing. Ê. Veldhuizen [obo otoriummonoger Eu ofins nnolytico B.V, c ldeweg 4-4ó Tel. +3 ()34 4 ó3 O ÊBN AMRo ó 377 Ng Borneveld Fox +3 ()3, VAT/BTW No P.o gox 59 E-moil co.com NL Bo 377 ÊL Borneveld Nt Site KvK No. 988ó3 Eurof ns Anolytico B V. is Is 9: gecertificeerd door Lloyd's RQß en erkend door het Vloomse cewest (ovfm en Dep LNE), het Brusselse cewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en [uxembu g (MEV).

201 /t, s:t la e u rofins - an a,l rúico' Ênolysecentif icoot Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dctum monsternome Monsternemer IN753óST Emplocement Êrnhem, Bodemonderzoek 7-O4-8 Movores Certificootnummer Stortdotum Ropportogedotum Bijloge Pogino O4-8 L3-5-O8 / L7 i6 A,B,C,D 7/ S ) 5 ) ) S S ) s ) ßnclyse Voorbehondeling Voorbehondeling 4S3 Bodemkundige cnolyses Droge stof rgonische stof Gloeirest Korrelgrootte ( z Fm (lutum) Metqlen aorium (ao) codmium (cd) Kobolt (co) Koper (cu) Kwik (Hs) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) tood (Pb) zink (zn) iline qle olie Minerole ol e C-Có Minerqfe olie C76-C Minerole ol e C-C3 Minerole olie C3O-C4 Minerole olie (cc) totool Polychloorbifenylen, PcB S PCB 8 s PcB 5 s PcB s PcB 8 S PCB 38 s PcB 53 s PcB 8 S PCB (som 7) ÊS3 S PcB (som 7) Eenheid % (n/n) % (m/m) ds % (m, m) ds % (m/m) ds mg,zkg ds mg,zkg ds mg,zkg ds ng/kg ds mglkg ds mglkg ds mg,zkg ds Polycyclische ßromqtische Koolwoterstoffen, PßK Noftoleen mg,zkg ds Uitgevoerd Uitgevoerd 9t.9 l.) <.7 t 73 o.7 <. s <ó <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <. <.49 <.49 <.7 ) <.7 <. 93. < t <o < '. Z 49 <.94 Nr. Monsteromschrijving O+- ß no lytico-nr Eurof ns Ênolytico D.V, Q: door RvA geoccrediteerde verrichting A: AP4 geoccrediteerde verrichting S: AS 3 erkende verrichting Dit cett f coot mog uitslu orden gereproducu"rdirã\ c ldeweg 4-,ró Tel. +3 ()3,t 63 O 377 NB Borneveld Fox +3 () P. Box 59 E-moil com 377 AL Borneveld NL Site www onolytico.com ABN AMR ó VAflBTW No. Nt 8,3., KvK No. 988ó3 Eurofins Anolytico 8.V. is tificeerd door Ll RQA en erkend doof het v en Dep. LNE), "'o't NÑ het Erusselse cewest (BI t (DGRNE-6pD) TESTEN en doo de overheden von Fronkrijk (MEDD) en luxemburg (MEV)- RvA

202 t:$ eurofi ns - arla,l rúico' Anclysecentif icqqt Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum monsternome Monsternemer IN753óST Emplocement Êrnhem, Bodemonderzoek L -O4-8 Movores Certificootnummer Stortdotum Ropportogedotum aijloge Pogino L -4-8 L3-5-O8 / 7 t6 ÊrBrC,D / Rnolyse S Fenonthreen S Rnthroceen S Fluorontheen S Benzo(o)onthrqceen S Chryseen S Benzo(k)fluorontheen S Benzo(o)pyreen s Benzo(ghi)peryleen S Indeno(3-cd)pyreen s PÊK VRoM () Ê53ooo Eenheid mg./kg ds mglkg ds o.7 o.3..ó3.58 o.4t.ó o.t.49 o o.77.8ó. Nr. llonsteromschrijvin g O7+4- -Or+-O f, nc lytico-nr q: door RvA geoccrediteerde verrichting Akkoofd n: npo,l geoccrediteerde verrichtins pf.coö d. Eurofins Anolytico B.v, c ldeweg 4,- ó 377N8 Bo neveld P. Box 5t 377 Al- Borneveld Nt Tel. +3 ()3, 4 63 O ABN AMR Fox +3 (o) VAT,/BIW No. E-moil N Site www onolytico com KvK No. 988ó3 en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA

203 it e u rofins - a,xra,l rtico' Bijfoge (n) met deelmonsterinformotie behorende bij onolysece tificqct ooso6844 Pogtno 7/7 f,nolytico-n Boornr Deelmonster Omschrijving Von Tot Bqrcode L ó tlo nste omsch rijving OL Or Eu of ns Anolyt co B.v. c ldeweg 4-4ó Tel. +3 () oo 377 NB Eorneveld rox +3 () P.,8ox 459 E-moil co.con 377 ni Eorneveld Nl. Site ABN AMRO , 45ó VnT/BTW No Nt KvK No Eurof ns Anolytico B.V. s Is 9r gecertificeerd door Lloyd's RQA en erkend door het vloomse cewest (VAM en Dep tne), het Brusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-OWD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV).

204 u rofins i - a,na,l rúiao' Bijloge (s) met opmerkingen behorende bij on of ysecertificoot O8O pmerking ) Ropportogegrens verhoogd door mqtrixstoring. Pogrno / lef. +3 () ABN ÊMRo 5,r 85 7,r,tsó tox +3 ()3, 4 ó3 99 VnllBTW No. E-moil N E site www,onolytico,com Kvl( No. 988ó3 Eurof ns nnolytico B.V. is Is 9: gecertificeerd door Lloyd's RQA en erkend door het Vloomse cewest (ovam en Dep. l-ne), het Brusselse Gewest (BIM), het woolse cewest (ocrne-owd) en door de olerheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEV)-

205 {} eurofins i - an a,l rúico' Bijloge (c) met methodeverwijzingen beho ende bij onolysece tificoqt oo8o6844 Pogino / Anolyse Voorbehondeling âs3oo Droge stof rgonische stof Korrelgrootte ( z ym (tutum) RES/ICP Bqrium (Bo) REs/IcP Codmium (cd) REs/IcP cobolt (co) RES/ICP Koper (Cu) ÊEs/IcP Kwik (Hg) ÊEs/IcP Molybdeen (Mo) ÊES/IcP Nikkel (Ni) AES,/IcP Lood (Pb) REs/IcP link (Zn) Minerole olie (ec) Polychloorbif enylen (Rce) PRK (VROM) PÊK som ÊS3 llethode wó w4 w9 v.to7 3 w43 w43 wo3 w43 w43 ví43 w43 wo3 vto43 wo w66 w3 w3 Techniek Voorbe ho nde I i ng Grovimetrie Grqvimetrie Sedimentqtie ICP-RES ICP-AES ICP-ÊES ICP-ÊES ICP-AES ICP-AES ICP.RES ICP-RES ICP-RES GC-FID GC-MS H PtC HPLC Referentie methode cf. RS3 Cf. pb 3- en Gw. NEN-Iso 4ó5 cf. NEN s7s4 cf. pb 3-ó en cf. NEN 5753 cf. pb 3oro-8/NEN-EN-ISo 794- cf. pb 3oo-B/NEN-EN-Iso 794- cf. pb 3oo-s,/NEN-EN-Iso cf. pb 3oo-B/NEN-EN-Iso 79t- cf. pb 3oo-s/NEN-EN-Iso,794- cf. pb golo-8/nen-en-iso 794- cf. pb solo-8/nen-en-iso 794- cf. pb 3oo-8/NEN-EN-rso 794- cf. pb 3oo-B/NEN-EN-rso 794- Cf. pb 3- en cf. NEN 5733 Cf. pb 3- en gvr. NEN-ISO 38 Cf. pb 3-9 en cf.-nvn 57 Cf. pb 3-9 en cf.-nvn s7o Nodere informotie over de toegeposte vermeld in ons overzicht "specificoties onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie von de meetonzekerheid stqon onolysemethoden", versie jonuori oo4 Eurof ns Ânolyt co B.V c ldeweg,t4-4ó Tel. +3 () oo ABN AMRo s4 Bs74 4sô 377 NB Borneveld Fox +3 () VAT,/8TW No. P.. Box 459 E-moil Nl- 8O t3.4, Fl- Borneveld Nl. Site KvK No. 988ó3 Eurofins Anolyt co B.V. is IS 9:OOO gecêrtificeerd door tloyd's RQA en erkend door het Vloomse cewest (OVAM en Dep LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-OWD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (t'lev),

206 - a,rra,l;rtloo' oijloge () opmerkingen congconde de moñstèrnqme en conserveringstermijn Ooó844 Pqgino l/ Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstdteerd die de betrouwboqrheid vqn de resultoten vqn onderstoonde monsters of onolyses mogelijk hebben beinvloed.

207

208 fo} eurofins - a.na.l rúico' Movores Nederlond B.V Infro T.o.v. Tonjo vqn der Smon Postbus E55 35OO GW UTRECHT ßnolysecertif icqqt D o t u m: I - ó - E Hierbij ontvongt u de resultqten vqn het novolgende loborotoriumonderzoek certificqqtnummer Uw projectnummer Uw projectnoom Uw ordernummer Monster(s) ontvongen 8 E IN753óST Emplqcement Êrnhem, Bodemonderzoek o4-o 6-8 Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheelworden gereproduceerd. flonvullende informotie behorend bij dit onolysecertificoot kunt U vinden in het overzicht "specificoties Ênolysemethoden". Extrq exemploren zijn verkrijgboor bij de ofdeling verkoop en Êdvies. De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst gekoeld bewoord en wotermonsters tot weken no dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd. Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven verzoeken yvij U dit exemploor uiterlijk week voor ofloop von de stondoordbewoorperiode ondertekend oon ons te retourneren. Voor de kosten von het longer beworen von monsters verwijzen wij noor de prijslijst. Beworen tot: Dotum: Nqqm: Hondtekening: Wij vertrouwen erop uw onolysecertif icoot nog opdrocht hiermee noor verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U noor oonleiding von dit vrqgen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling Yerkoop en Êdvies. Met vriendelijke groet, Eurofins Ênolytico B.v. Ing. Ê. Veldhuizen Loborotoriummonoger Eurof ns nnolyt <o B.v. G ldeweg 44-4ó Tel. +3 ()34 63 O ABN nmro ó 377 NB Borneveld tox +3 ()34 ó3 99 VÊT/BTW No P Box,l59 t-moil com Nl ô nl Borneveld NL S te com KvK No 988ó3 Eurofins nnolyt co I V, is Iso 9: gecertificeerd door Lloyd s RQn en erkend door het Vloonse Gewest (ovâm en ep. LNE), het Brusselse Gewest (B M), het woolse Gewest (DGRNE-wD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) eô Luxemburg (MEv)

209 i: eurofins l - a,na,l rtico' > _ --X- ßnolysecertif icoqt Uw pfojectnunmer Uw projectnoom Uw ordernummer Dotum mônsternome Monsternemer IN753óST Emplocement Êrnhem, Bodemonderzoek a4-6-6 Certificqotnumme OAOE7797 Stortdotum 4-ó- Ropportogedotum 6-O6-O8/l6ilL aijloge R,C Poginq T/L Rnqlyse Eenheid Voorbehondeling Voorbehondel ñg Ês3ooo Uitgevqerd uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd s S 5 Bodemkundige onolyses Drogè stof rgonische stof cloeirest Korrelgrootte ( z pm (Lutum) lletqlen Koper,(cu) v'o Yo o/o < I. 3 I an I <. L Nr. litonsteromschrijving 3-3-O O Q: door Ryß geoccrediteerdg verrichting f,kkoord Ê: np4 geoccred teerde verrichting pf.coöfd. Eu ofins nnolyt co B.V. G ldeweg 44-, Tel. +3 ()34 ó3 oo 88N RMRo ó 377 tlb go neveld Fox +3 ()34 ó3 99 vêt,/blw No. p,. 8ox 59 E-moil con N 843.4, ni Eorneveld lt S t KvK No, 988ó3 en doo de ove heden von Fronkrijk (MEDD) en tuxemburg (MEv). RvA

210 {} eu rofins - a,na,lsrtico' Bijf oge (R) met deelmonsterinfo motie beho ende bij onolysecertificqqt ooso87797 Deelmonster omschrijving Von llonstelomsch rijving 3-O7 Pog no t/7 Eurofins nnolyt.o B v, c ldeweg 44-4ó Tel +3 (O)34 63OO ÊBN nmro s ó 377 NB Bornevêld Fox +3 ()3 é3 99 VnT/BlW No. P. Box 459 E-moil com Nt Al Borneveld Nt s te com KvK No, 988ó5 Eurofins ßnolytico B.V. is 5 9i gecertificeerd door Iloyd's nqf en erkend door het Vloomse cewest (ovnm en Dep, LNE), het Bruss lse cewêst (BIM), het woolse cêvest (DcRt{E-owD) en door de overheden von Fronkrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

211 t$ eurofins i - a,rra,l rúico' eijloge (c) met methodeve wijzingen behorende bij onolysece tificoot oogaa7797 flnalyse voorbehcndeling nsrooo Droge stóf orgonische stof Korrelgroo.tte ( z lm (Lutum) ÊE5/rCP rcper (Cu) l'lethode Techniek woó W4 crovimetrie Wo9 crovimetrie YYo73 Sedimentotie w43 ICP-AES voorbehondeling Pog no / Refe re ntie metho d e cf. Rssooo cf. pb 3- en Gw. NEN-ISO It65 cf. NEN 57s4 cf. pb 3o-ó en cf. NEN 5755 cf. pb 3-8/NEN-EN-IS 77- Nqdere informqtie over de toegepqste vermeld in ons overzicht "specificoties onderzoeksmethoden qlsmede een clossificotie vqn de meetonzekerheid stoon onolysemethoden", versie jonuori zoo4 Eu Òf ns ßnolyt co B.v. G ldeweg 4-4ó Tel. +3 ()3. é3 Do ABN AMRo s t 4s 377 NB Bornèveld Fox +3 ()34 Lt VnT,/BTw No. P.. Box 459 E-moil Nt ô43, Ê. Borneveld l{l Síte www onolyt co.com (vk No. 988ó3 Eurofins lnolytico B.v. is Iso to': oò gecertìficeerd door Lloyd's RqÊ en erkend door het Vloomse cewest (ovam eñ Dep, tñe), het Erusselse eewest (8IM), het Woolsê Gewest (DcRNE-\wD) en door de overheden von Fronkftk (MEóD) en Luxemburg (MEV).

212 Bijlage VI Overzichtstekeningen voorgaande bodemonderzoeken

213 Gar mr. str. str. ORANJESTRAAT Legenda Legenda verontreinigingssituatie %U Bovengrond < streefwaarde %U Bovengrond > streefwaarde 89/7 89/8 3 %U M/49 P. P. 89/9 89/ %U M/49 3 M/49 %U 3 gazon 89/ 89/ /5 bomen + struiken M/5 6 KEMA struiken Dwp /3 /4 89/3 89/4 struiken S M/493 %U M/494 %U M/495 3 %U 3 3 %U 6%U M/54 Ñ Ñ Ñ 6 6 M/53 %U Ñ M/56 %U 3 M/57 %U 3 S M/58 %U struiken bomen + struiken Gld / / M/59 %U 3 R=5,m 89/5 89/6 BRINKWEG bomen struiken sch M/496 %U M/497 %U %U ") Gld M/5 %U 3 mr. 3xE /9 / gazon + bomen bomen volkstuin Gld R=978,m Vmax=km/h Dth-4=5 R=974,m Vmax=km/h Dth-4=5 89/7 89/8 SPOORLAAN 8 6 Dwp / /8 Gld Gld paardenstal 4 S S 58 gras Gld gras AK ") ") 8 ") 8 9 ") 8 ") 8 M/498 %U 8 5 ") 3 ") 8 ") ") 8 ") 5 84 ") 3 ") 8 ") 8 ") 8 M/5 ") ") 9 %U 87 ") ") S AX tuin tuin Ww Sch. BE AE /5 /6 bomen + struiken 3/ bomen gras Gld+bomen bomen+struiken 3xE /3 /4 bomen+struiken Dwp3 gras 7 6 bomen + struiken 3/ obg=93,m obg=93,9m :34.7 S S S 8 9 hm..3 HOOGSP.GEB. E S E S bomen bomen + struiken ONDERSTATION R7. M/499 M/5 %U %U M/5 M/5 %U %U M/53 M/54 M/55 M/56 %U %U %U %U E 3 6 ") ") ") ") %U ") %U 5 7 %U 8 6 ") ") ") %U R7.3 :9 3A :9 A R7. E 5A 6 %U 6 E overbouw 5A 3B :9 Gld Gld bomen bomen E E3 obg=6,m P. P. P. Dwp4 bomen + struiken M/57 %U M/58 %U 3 R7. 3 :5 :5 E3 R=-5,m obg=4,m obg=4,m obg=6,m R=-95,m Vmax=m/h Dth-=mm R7. gras gras + str. R7.3 afdak gras Gar 5B 5B :9 :9 33A 3 E4 M/59 %U 3 hm.. t u i n e n P HEYENOORDSEWEG gazon 4 33B :9 :9 35A :9 E5 5 6 R=4,m V=km/h Dth-45=5 R=,m V=km/h Dth-45=5 7 ZUIDELIJKE PARALLELWEG beplanting 6A 7A bomen + struiken 35B seinbrug 8 9 obg=5,m obg=5,m 3 S gazon hm.. P. bomen + struiken WILHELMINASTRAAT gras P. 3 3 P 55A gazon 33 53A :4.5 G ") M9 M8 xe ") M7 M3 ") M6 M5 ") 8 ") ") ") 8 M t u i n e n Dwp5 M/5 %U 3 E6 E7 M/5 %U obg=65,m E8 M/5 %U 3 3 gazon R=4,m beplanting R=4,m 34 Dwp6 :9 :9 struiken R=-,m Vmax=km/h Dth-58=6mm tuin gazon 53B 55B gras Gar tuin Abri Gar P bomen + struiken bomen + struiken HEYENOORDSEWEG M/53 3 %U 37 GENTIAANSTRAAT mr obg=65,m E NOORDELIJKE PARALLELWEG M/54 %U M/55 M/ %U %U < streefwaarde %U M/59 3 > streefwaarde 8 M M/58 %U 3 P M/57 %U 3 M/56 %U 3 P %U Bovengrond > tussenwaarde %U Bovengrond > interventiewaarde %U Geen analyse van bovengrond ") Ondergrond < streefwaarde Ondergrond > streefwaarde Ondergrond > tussenwaarde Ondergrond > interventiewaarde Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Grondwater < streefwaarde Grondwater > streefwaarde Grondwater > tussenwaarde Grondwater > interventiewaarde ") Geen analyse van grondwater Boringen SBNS (ca. 998) > tussenwaarde > interventiewaarde Geen analyse Grenzen Boringen ouder dan jaar WBB-gevallen SBNS Werkgrens Sanering SBNS (ontgraving) Oliedrijflaag op grotere diepte Projectgrens RIT-grens Bld gazon S R=978,m S R=974,m /8 /7 /6 mr %U M/55 Ñ 3 M/53 Ñ 3 T h KEMA Laboratorium.5.6 bomen + struiken struiken+bomen /9 /3 :9 67 %U %U %U 6 gazon.7 /3 / %U 6 bepl. Postbus GW Utrecht Tel.: bomen + struiken Rwb.8 Emplacement Arnhem Uitgevoerde bodemonderzoeken Overzichtstekening Auteur L.H. van Gelder Datum --8 Bedrijfsonderdeel IN-BB-BO Formaat A liggend (half) Geografische Informatie Systemen Schaal : 3 6 m Status versie Vrijgegeven I:\Groep\Marieke Stam\Projecten\Arnhem\Tekenwerk\Arnhem - krt 3/3 Movares projectnummer: IF48/ Kaart /3

214 ORANJESTRAAT %U GENTIAANSTRAAT mr E NOORDELIJKE PARALLELWEG P P bomen+ struiken struiken M/55 M/53 3 %U %U 3 %U M/59 3 M A 4 43:9 obg=65,m obg=75,m 8 M/58 %U 3 M/57 %U 3 M/56 %U 3 ") 8 P tuin 4 4 Dwp7 8 ") 4 8 M R P gazon de UITHOEK ontsp.lokaal SOPHIASTRAAT bomen 49 P P TORMENTILSTRAAT struiken 5 ANNA PAULOWNA STRAAT tuin tuin E E E E E E Lm E E E E E E E E E E E Lm P. Lm E Lm E gras ds E 5 Lm E E Lm tuin tuin tuin 54 E 5 53 Gar. P tuin ZUIDELIJKE P FREDERIK HENDRIK STRAAT HERTSHOORNSTRAAT PARALLEWEG bepl. 8 R.56 4 ") R.57 R7.34 R.3 R7.35 opslag E PERRON opstellengte 7m (ongewijzigd) E 57 E P tuin Lm tuin 9 55 P tuin E E E E E Lm 55 E E MAURITSSTRAAT P :9 Lm E E E E E 56 M9 8 M7 ") M6 R=9,m Vmax=km/h Dth-57=75mm ") ") R.67D Lm E E E E E P tuin :5 bepl. opstellengte 8m (ongewijzigd) R mr Lm P E E ZWARTEWEG VELUWESTRAAT 34. 6A obg=75,m Lm E E mr mr E 6 64 Abri 6 :9 :9 voortuintjes :9 : :9 : E :9 :4.5 :9 E E Lm ds E 63A 64A 6A seinbrug Lm 9 tuin R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 E :9 Lm E : gazon R R3. boorpunt: 34.5; 34.5 diepte: 3 cm 9 TULPSTRAAT :993 9 E E E Lm E Th :9 :9 :9 :4.5 :9 933 :9 :9 47A gras extra Dwp km 9.83 spoor 3 opstellengte 475m spoor 9 opstellengte 475m 7 69 E Werk in uitvoering Lm wasinstallatie E :9 tuin :9 7 47B gras afdak 99 7 :9 7A : E Lm E 97 NOORDELIJKE PARALLEWEG R7.36 M 8 43 ") 8 R.3 R.38 R.36 R.3 R.34 M8 R.34 R.37 R R ") 8 R.67 R.4 NS MATERIEEL 94 :9 76A 76A A 98 76B Lm 96 voor- tuintjes R ") R R.75 R R.48 R R R R R R33. R R Dwp8 R R3.4 R.8 R R R R.8 R3. tuin DIENSTGEBOUW 9 :9 99 :9 E E Lm 9 afd R=-65,m 79 8 : R=-5,m bomen + struiken :9 E 83 Lm P. 94 str. :4.5 opstellengte 66m R=5,m ds R=-65,m VAN WAGENINGENSTRAAT gazon 93 opslag :9 R=5m extra Dwp km 9. bomen + struiken mr afdak 85A 93A 86A seinbrug 87A 3 veld Lm ds Lm E ds TANK R=45,m Vmax=4km/u R=35m 4 R=35m A5 Abri R=35m :9 POMPSTRAAT TANKINSTALLATIE 3 :9 :9 5A 64 %U 6 R.4 ") Wbb-geval R.43 R5. R5. ") M5 8 R.46 R.45 R.44 ") M ") 8 R.47 R7.3 ") 8 %U ") 8 R:9 R7.37 R7.4 ") 8 M R.7 R7.4 R7.44 R.8 R. R7.43 ") M 8 R.94 R.8 R R ") 33 R7. ") 38 R R7. R7. R7.3 R R R R7.34 R R R7.48 R R R7.49 R ") R R7.3 R7.47 R R R R R R R.6 33 R R R7.36 R R.4 R.95 R33.5 R.3 R.4 R7.35 R. R. 93B :9 :9 83A E Lm POMPGEB. A4 73A 75A R. 89 R.96 obg=6,m :9 :9 :9 :9 :9 A3 E9 85A P mr :9 P A9 75B 94 ds ds ds 83B 87A 73B 95 5B 96 P bordes :9 SCHILDERSTRAAT 95 :9 :9 5A 3 :9 :4.5 :9 :9 :4.5 obg=6,m 97 R=75m Lm E R=,m Vmax=8km/h Dth-5=5mm Lm E A6 A7 98 E Lm ds obg=6,m 87B 85B 99 R=3m P 95:9 obg=6,m 3 R=,m Vmax=8km/h Dth-5=5mm 4 5 C4 obg=6,m obg=6,m bomen opstellengte 63m ds lengte 5m 6 R=,m Vmax=8km/h Dth-5=5mm 99.4 E BROUWERIJWEG E 8 ROZENSTRAAT 97 :9:9 9 E 7A 7 opstellengte 5m E obg=6,m xe Lm E Wbb-geval A8 R7.6 opstellengte 36m 5B R=,m Vmax=8km/h Dth-5=5mm E Dwp 9 3 E tuintjes 99.3 R7.5 R R :9 37A 37B A obg=6,m 35A 33A:9 4 R=3m ds tuin 5 :9 :4.5 :9 :9 :4.5 E4 bomen + struiken mr B :9 45A Lm E 7 :9 :9 :9 43A 33B E3 opstellengte 43m A7 obg=6,m obg=6,m Wbb-geval 4 37B 6 :4.5 :4.5 8 Lm E gazon M/53 R7.5 %U 3 A3 75A 53A tuin bomen A A8 tuin obg=6,m R=m :9 E5 tuin mr. gras 43B :9 45B :9 R=,m Vmax=8km/h Dth-5=5mm mr FROMBERGSTRAAT tuin opstellengte 96m R=m 9 Lm E R=m V=8km/h Dth-5=5mm Lm 65A 63A :4.5 :9Sym. E6 :9 77A 53A :9 :9 55A E obg=6,m obg=6,m R=4,m Vmax=8km/h Dth-5=5mm :9 :9 tuin bomen + struiken A 67A A NOORDELIJKE gras A tuin 75B 4 3 :9 65B 63B :4.5 A6 A5 E7 65B :9 PARALELWEG R=,m Vmax=8km/h Dth-5=5mm :9 :9 P. MR.D.VAN RUIJVENPAD R7.53 M/533 %U 3 ") 5 8 M/534 %U 3 3A 77B seinbrug 4A obg=6,m ") E8 9.5 bomen en struiken 5 8 M/555 %U Lm mr. R=35,m M/535 %U 3 5 ") 8 M/ %U ") 3 8 obg=6,m A9 bepl. E bepl. mr tuin 7 a 8 tt 58 ") 3 8a tt a - 4 a a a - - a ") ") 8 M/557 %U ") 56 BOVENBRUGSTRAAT M/536 fp %U 57 ") wbg 8 bepl. R=,m Vmax=8km/h Dth-5=5mm 8 M/558 %U rb obg=6,m Legenda Legenda verontreinigingssituatie %U Bovengrond < streefwaarde %U Bovengrond > streefwaarde %U Bovengrond > tussenwaarde %U Bovengrond > interventiewaarde %U Geen analyse van bovengrond Ondergrond < streefwaarde Ondergrond > streefwaarde Ondergrond > tussenwaarde Ondergrond > interventiewaarde Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Grondwater < streefwaarde Grondwater > streefwaarde Grondwater > tussenwaarde Grondwater > interventiewaarde Geen analyse van grondwater Boringen SBNS (ca. 998) < streefwaarde > streefwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde Geen analyse Grenzen Boringen ouder dan jaar WBB-gevallen SBNS Werkgrens Sanering SBNS (ontgraving) Oliedrijflaag op grotere diepte Projectgrens RIT-grens BOOMPJESSTRAAT P. P. 9.4 P. P. bepl. 3xE overbouw 5 obg=6,m :9 57A ds Lm E obg=6,m obg=,8m 67B 8 9 G seinbrug 55B :9 :9 gras 3 S 57B ds 33 obg=6,m obg=,8m obg=,8m obg=,8m A R=5,m Vmax=8km/h Dth-=mm R=5,m Vmax=8km/h Dth-=mm R=85,m Vmax=8km/h Dth-7= Postbus GW Utrecht Tel.: bepl. bepl. b. bomen+struiken 34 E Emplacement Arnhem Uitgevoerde bodemonderzoeken Overzichtstekening Auteur L.H. van Gelder Datum --8 Bedrijfsonderdeel IN-BB-BO Formaat A liggend (half) Geografische Informatie Systemen Schaal : 3 6 m 6 Status versie Vrijgegeven I:\Groep\Marieke Stam\Projecten\Arnhem\Tekenwerk\Arnhem - krt 3/3 5 Movares projectnummer: IF48/ Kaart /3

215 / A 7 5 7d 8 8a 8c 8b 9 9- a - b - - b b a b b 7c Willemsplein a 5 6 6a 7 - a 7 - b a 7 - b 7-3a 7-3b 7-3c l Willemstunne Ñ Grondwater > streefwaarde Ñ Grondwater > tussenwaarde Ñ Grondwater > interventiewaarde Ñ Geen analyse van grondwater < streefwaarde > streefwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde Geen analyse Boringen ouder dan jaar Grenzen m 3-6m m Werkgrens Projectgrens RIT-grens 9 9 9a - 9a at l 7 - r 7 - l 7 - r a 9a - 9a Looierstr aa Gele Rijders Plein 8a Willemsplein Grondwater < streefwaarde Boringen SBNS (ca. 998) n tui mr A Bastions tra a 7 7a Stations plein a 4 49 a Ñ Jansbinnensi ngel 4 6 Ondergrond > interventiewaarde WIU WIU a Sanering SBNS (ontgraving) Jansbuitensingel ringpad 6a 6A Ondergrond > tussenwaarde Oliedrijflaag op grotere diepte Jan Domm e / / 6-4 Werk in uitvoering WBB-gevallen SBNS 4 wb wb 4 6 6a ra at Cr on je st wb 3 Ondergrond > streefwaarde Janspark 4 38 mr. t a a a- 6 a a a a R T HT HO Z IC RK A P t Emplacement Arnhem Postbus GW Utrecht Tel.: Uitgevoerde bodemonderzoeken Overzichtstekening Auteur L.H. van gelder Bedrijfsonderdeel IN-BB-BO Geografische Informatie Systemen t traa ons o f e Tel us str a Bo uri ci West splein - 33 Statio n A 5a 38b 38a R Oud e Sta tions straa 95.5 ECOM Ondergrond < streefwaarde / / wb EL PTT T BDO wb R EL O BD wb wb U7497 % 5 G R OODS GOED EREN L 5,m m, R= / en + struik bomen g uttin sch U % 6 bepl. 6 R= kun spoor P.% U 7333 U % L KSINGE 9/9 wb 9/8 en Geen analyse van bovengrond R7.86 Wbb-geval 3 wb BOUW VL GE R7.84 ove94. rka ppin g 4a 4 + struik U % d wb 85. R UP. 6 % U % U % 6 6 bomen E SONSBE rb S 8 Bovengrond > interventiewaarde d 86. fp 7 9/6 B5 S a sp A tt U % R R7.83 Utrechtsestraat B wb fp /7 U % a sp 36 R R t fie 93. R7.7 53A :9 63A :9 :9 :9 65 :9 73A 9 : 53B R B B3 ING a R6.E Lm S 8 9/4 5 Hzn B6 9/5 rb fp tt wb U % 3 S 9 3 9/3 Bovengrond > tussenwaarde t fie RIJWIELSTALLING R B m 35 obg=8, 45,m obg=76,m bg=4 o:8 93 =3 Dth-59 Lm 88 Hzn rb wb tt L KSINGE 3 bmn + str. U % wb tt wb tuin M/553 U % U % EG 7 45A 37 :9 m :9 obg=5, :9 :9 B4 :9 63B Lm : E m obg=, K BAN W SE RN OO 66 :9 7 E 3 wbg ds obg=8,m ds " ) 33B wb tuin E SONSBE Bovengrond > streefwaarde bijgeb 4 35 D EL AP Lift 3 " ) 75 73B pand wb M/554 in wbg M/55 tt 3 U % DEN NEDERLAN 8 R6.E5 U 8 % R=-475,m Vmax=6kmh 7NATIONALE R6.E5 M/57 B6 B5 U % U % 87 tt U % 3 overb U % wbg 6 U % 5 6% U 6 % U E iken u n + str bome% 6 Sch U % U U % mr. 6 h U % Sc 6 kantoor mr. Rwb tuin tuin 6 en Lm 9 + struik wbg b Bovengrond < streefwaarde 4 :9 64 :9 R=4,m Vmax= 6km/h Dth-67=4 mm 68 ds R=4,m Vmax=6km/h Dth-77=3mm ds 8R=4,m Vmax=6km/h Dth7-67=4mm ds mm R=4,m Vmax=6km/h " )Dth-6= 43B ds m :9 Dth-78=4m 43A R=36,m :9 Vmax=6km/h8 Lm 84 3 / / / / / / / U % wbg 6 ds M/57 8 obg=,m% U B7 bomen 3 8 rb 8 R7.7 " ) :9 B :9 7 3 " ) 89 77A S B 77B 93 Legenda verontreinigingssituatie wbg EG 6 8 wb kun U % " ) 6F 9 bijgeb a 3 E 6E U6 % 6 U3 % 6 3 m obg=, M/573 E Lift afd. M/569 R=68,m Vm 69 ax =6km/h Dt% U h-33=3mm R=75,m 3 Vmax=6k Lm m/h Dth- 33 7=3 d A s ds 6G M/57 U % 8 B8 Legenda pand obg=3,m obg=,m U % 9.6 W SE RN OO 4a / 55 / ,m R=66,m Vmax= 6km/h Dth-44= mm " ) 3 B9 3 D EL AP 4a obg= 4 6D 3 3a Betuwestraat ,m M/578 afd. 59 U3 % obg= 8,m 6 6 U % % obg=4 U4 3 5,m 6 % U U % 6 6 KIOS U % % K U6 7 8 U % M/ U % M/583 U4 % % 6 U U % U6 % 6C 3 " ) a a obg=,m R6.E ds B PERR ON. M/576 6 U3 % U9 % Lift % U 6 7 U6 % % 6 U % U KIOS 6 K 6 U3 % M/577 U8 6 % Dth-33=5m m Dth-3=5m m " ) tt " ) Brugstraat afd M/568 U % 3 Vmax=6km /h rb S B3 9/ tt b 7 pping +RES TAUR. obg= 8 M/543 wb % U B 38 6 :9 :9 5 ds 5 58,m M/567 U 63 % 3 M/54 U % 3 rb bijgeb pa rb 3 5 AMER overk a 6 R=75,m 6B Vmax=6km/ h wb 9D M/544 tt % U E 9B 9C " ) 3 " " ) ) 9A tt rtenwb Ma tt 5 4 Rensse nbrug WAC HTK ds,m PERR ON " )6A 8 wb M/545 wb % U B4 9/ gel eeksin wbg Sonsb M/55 wbg M/ str. n+ bm B B 54 obg= R=75,m OINT 3 CARP 3 U % a g 3 A :4.5 obg= 3. wbg wb rb U % wbg M/ / rb wbg M/ ,m 3 5 seinb ru WAC HTK 3,m M/54 U % Lift 5,m a 5 obg= :9 :9 7 obg= M/ Uob3 % U % g 6 %3 =,m U KIOS K U 6 % M/ U4 % 8 pping M/546 U % 3a 3 bijgeb rb t Sin wbg 7 straat obg= :4.5 PERR ON wb M/547 U % rb 9 m 53A A +RES TAUR ATIE pping tt tt 9 8= m 44 Abri overk a 9 wb wb Dth- mm AMER 53 fp tt P. B - B - a 5 3 8= WAC HTK 49 overk a M/574 U % 3 WINKEL + WONING Dth- LITIE 5,m SONS 7 x=8 km/h RWE GPO tt 7 9 tt - m V ma x=8 km/h UW tt 4 9,5 m V ma TGEB O M/565 U % 3 6 DIEN S SPOO obg= wbg wb 6a R=5 7 5, wb wb 8 43 tt L SINGE BEEK c mr. tt tt wb b a 5 wb 7 tt fp 9 wbg 7 - overb 7 Dwp 6 8,m 4 b 5 a I:\Groep\Marieke Stam\Projecten\Arnhem\Tekenwerk\Arnhem - krt 3/3 obg= U % 3,m D Vmax,m =8km IENSTG Vmax 47 /h Dth- EB. M/563 =8km 8=35m /h Dth U3 % m -8=3 Lift 5mm obg= 8, obg= 5A Lm m 8,m Abri 48 Abri KON.M AREC HAUS Lift SEE bijgeb 5 R= 8 5 c 5 rb R= tt tt tt rb tt wa a m 5 9 wbg rb wbg tt 6 rb ijnstraat Ste at 4 m tt jstra rb gr gr 5 tt Rei Neproma-terrein wbg tt tt la De obg=8, M/564 tt wb fp wb 3 tt wbg wbg wbg 4 9 obg=8, tt fp wbg 9 tt tt AT wb a wb 3a 7 tt TRA bijgeb 4 at 35 9 bijgeb gr gr gr Bothaplein tt 3 37 tt JS REI Lm 9 4 Re ijs tra tt rb tt rb bijgeb rb LA DE 3 4a la wbg wbg tt 4 ds 8 D e 95B 8 fp wbg wb rrb aa t 4 wbg 4 tt a 3 ds wb tt 6 M/54 U % " ) Renss en R=5 7 76A =8 k m/h D obg=,8m th-= tt 9. 5 rb 5 Vmax wb 4 4 E,m 65 tt wbg obg= 5, m obg= 5, m " )64 3 m wbg bijgeb 8 8 R=5 km/h M/56 Dth- U8=35m % fp 5 wa gr in km/h Dth-7 obg= =,8m obg= /h Dth obg=,8 -=,8 m m mm 8 HAL at tt a 35 max= 8 5mm 36 obg= :5 6, 5mm m :9 o:b9g= 6, m 8 U 3 % wb Vmax= 895kAm/h D th-5= " ) an da ss tra tt wbg 6 wb fp 9. 8 fp lseweg Zijpendaa 3 fp wb wb wb wb,m 45 eg E9 m V Vmax = E 8km/h Dth G -5= 49 5 ew,5m Sw ee r rb t sd el d wb tt tt wb b,m 33 Vmax=8k m s al da en 9. jp Zi 93 R= R=8,8m 5, ds m Vmax=8 " ) M/56 M/539 tt % U b Pk Rt =, R7.5 Dw in p wb fp 3a c obg= m m Gar 63 rb wbg wbg 6 6 a 63 Re ijs t gr wbg wb d obg=6, R= 4 8 bijgeb 9..g e tt la wbg 3 6 " ) M/56 r U % 8Ga 3 obg=8,m De rb 3a,8m obg=6, b obg= " ) fp tt tt wb 9 obg=6,m M/559 U % 69 " ) 3 8 rb tt 3 R= 5 3 =5mm wbg 77 7 a 7 mr " ) 8 79 bijgeb wbg rb a 3 M/558 U % rb wb tt " ) 8 bijgeb M/538 U bijgeb H % oo gs 3 p fp 3 in 5 A9 58 fp 9 tt rb rb wb in a 7 bijgeb 9 Vmax=8k m/h68 Dth-5 M/537 U % rb tt 3 wb tt 6 wbg fp 6 wbg 5 8 " l. ) 8 8R=,m 7 tt 46 3 M/557 U % 3 " ) epwbg 9rb.8 tt tt U 3 % 57 fp 56 b gr 3 tt fp 5 wb wbg wbg 5 tt 5 tt rb " ) 9 7 in tt wbg gr gr wbg wbg wbg Dwp wbg b 4 6 gr 5 l. 8 8 " ) U % Bouricius straat wbg 8 tt 35 4 " ) 55 wb tt wbg 4 54 bep wb 6 8 bep l. 9.7 tt wbg rb tt AT RA ST G RU NB n OVE ine B tu or o M/536 v mr E " ) rb tt 4 b wbg wbg a 4 a a a - a --3 a - - U % 5 at tra in gs ru nb ve wb o B 6 rb tt rb rb wbg 4 tt gr bijgeb a rb tt wbg tt fp wbg 33 fp 6a bijgeb at tra ens nts Bra tuin wb 6 wbg bijgeb wb wb wb 8 fpwb fp in tt bijgeb bijgeb 8 7 k jc Ri ls Pe Status Datum --8 Formaat A liggend (half) Schaal : 3 versie 6 m Vrijgegeven Movares projectnummer: IF48/ Kaart 3/3

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum

Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth Provincie Limburg juli 2009 Verkennend bodemonderzoek N298 te Hunnecum Gemeente Nuth dossier : B9554-01-001 registratienummer : LI20092430 versie

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017 Contactpersonen SIMON VAN DEN BOSSE Teamleider Bodem&Ondergrond T +31884261261 M +31627060772 E simon.vandenbosse@arcadis.com

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT...

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT... Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3. INLEIDING... 5.. AANLEIDING EN DOEL... 5.2. REFERENTIEKADER... 5.3. BETROUWBAARHEID... 6.4. OPBOUW RAPPORT... 7 2. VOORONDERZOEK... 8 2.. LOCATIEBESCHRIJVING EN HISTORISCHE

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen

Rapport. Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. J.C.M. Lexmond. Woonstichting Leyakkers Postbus AB Rijen Rapport Nader bodemonderzoek Vennenrode te Goirle projectnr. 183803 revisie 00 maart 2009 Auteur(s) ing. J.C.M. Lexmond Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit projectlocatie Omgeving Stationsgebied Wijchen opdrachtgever Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen Projectnummer en versie: Status: 15820, versie 1.0

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN GEMEENTE TEYLINGEN 4 april 211 75438953.A - Definitief C125.89.3 Indicatief grondonderzoek Eiland Koudenhoorn Inhoud 1 Inleiding 2 2 Achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn

Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn VERKENNEND BODEMONDERZOEK Acacialaan 58 Baarn Kenmerk: 0502503A Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider: Rapporteur: Autorisatie: Tom van Garderen Baarn B.V. te Baarn 9 november

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Verkennend waterbodemonderzoek Ruimte voor Ruimte - locatie Vughtse Hoeve te Vught Definitief Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 22 februari

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 AGEL adviseurs D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 Moerdijk Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft AGEL

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK Actualiserend vooronderzoek Lekdijk 25 te Ameide in de gemeente Zederik Opdrachtgever Megaborn Traffic Development Postbus 56 4180 BB Waardenburg

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief-

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief- Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Zuid Willemsvaart 172, 174 t/m 182 te Den Bosch Opdrachtgeverr : Meeuwissen OG b.v. Projectnummer : 25.13.00244. 1 Datum : 9 augustus 2013 -definitief-

Nadere informatie

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE Grondslag BV Project 15.791 PROJECT 15.791 VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE opdrachtgever: Milieudienst IJmond Postbus 325 194 AH Beverwijk contactpersoon:

Nadere informatie

Asbestbodemonderzoek conform NEN 5707 voor de locaties toekomstige hoeveschuur en parkeerplaats/boomgaard op het adres Slakweg 5 te Maastricht.

Asbestbodemonderzoek conform NEN 5707 voor de locaties toekomstige hoeveschuur en parkeerplaats/boomgaard op het adres Slakweg 5 te Maastricht. Datum: 4 december 213 Projectnummer: 13323.BKK Behandeld door: M.A. Geus E-mail: m.geus@bkk-bodem.nl Afzender: BKK Bodemadvies bv, Postbus 55, 5768 ZH Meijel De heer P.J.J. Baltussen Slakweg 5 6228 NB

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002 Locatie: Moorsel 3 te Lierop Projectnummer: AQU-20121008 Opdrachtgever: Dhr. R. van der Vliet AQUATEST Onderzoek

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Nieuwbouwlocatie De Pauw te De Rijp Definitief Gemeente Graft-De Rijp Postbus 16 1483 ZG DE RIJP Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 2 mei 211 GM-1257, revisie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

Onderzoek bodem en waterkwaliteit herinrichting Veenoordkolk

Onderzoek bodem en waterkwaliteit herinrichting Veenoordkolk Onderzoek bodem en waterkwaliteit herinrichting Veenoordkolk Aanleiding Voordat de gebiedsontwikkeling rondom de Veenoordkolk en de Teugse kolk van start kan gaan, is inzicht nodig in de milieuhygiënische

Nadere informatie

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging.

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar sprake is (geweest) van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Tevens wordt kort omschreven wat de status van de locatie

Nadere informatie

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 5 Project 19454 4 CHEMISCHE ANALYSES De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvAgeaccrediteerd laboratorium. 4.1 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de

Nadere informatie

Verkennend onderzoek Projectcode Datum Versie Pagina Schutterskwartier december van 14

Verkennend onderzoek Projectcode Datum Versie Pagina Schutterskwartier december van 14 Verkennend onderzoek Projectcode Datum Versie Pagina Schutterskwartier 2014-0172 22 december 2014 01 2 van 14 Samenvatting Locatiegegevens locatienaam adres wijk lengte riooltracé opdrachtgever contactpersoon

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK SCHIJFSEBAAN 2B EN 4A SCHIJF Opdrachtgever : De Noordhoek Holding B.V. Schijfsebaan 4a 4722 SG Schijf Projectnummer : VBB-55255 Kenmerk

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Milieukundig, indicatief Bodemonderzoek

Milieukundig, indicatief Bodemonderzoek Locatie: Stekkenberg-West te Groesbeek Auteur H.J.A. Langens Verificatie J.A.H. van Poppel Autorisatie J. van Poppel Projectnummer: 279955-W4072 Opdrachtgever: Breijn B.V. Datum 17 juli 2009 Versie 01

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven

Nadere informatie

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 C O L O F O N Opdrachtgever Dhr. P. van Heck Tweede Kruisweg 3 3297 LK Puttershoek Locatie Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Rapportnummer 11-2274-R01JV

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn Verkennend bodemonderzoek Plangebied Lijsterberg te Rhenen Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Ing. N.B.J.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK

VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK WATERSCHAP DE DOMMEL 6 mei 2008 073857868:0.4 110502.201751.001 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Opzet van het onderzoek 4 2.1 Strategie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Indicatief Verkennend bodemonderzoek en k-waarde onderzoek De Kamp te Lichtenvoorde

Indicatief Verkennend bodemonderzoek en k-waarde onderzoek De Kamp te Lichtenvoorde Indicatief Verkennend bodemonderzoek en k-waarde onderzoek De Kamp te Lichtenvoorde Opdrachtgever: Projectcode: Gemeente Oost Gelre, V. Lette Postbus 17 713 AA Lichtenvoorde GOG613 Status: definitief,

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 16.573 PROJECT 16.573 NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard Afdeling SRO Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard contactpersoon: De heer A.T.M.

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK OPPAD 2 TE LOOSDRECHT

NADER BODEMONDERZOEK OPPAD 2 TE LOOSDRECHT PROJECT 19164 NADER BODEMONDERZOEK OPPAD 2 TE LOOSDRECHT Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 1704 SE, Heerhugowaard t 072 5729457 Vestiging

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven 28 maart 2012 Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Kenmerk MDMH: RC4-201209504 Kenmerk R001-1207269IAG-kmi-V01-NL Verantwoording Titel Verkennend

Nadere informatie

Bijlage 2b. Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 2013

Bijlage 2b. Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 2013 Bijlage 2b Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 23 Rapport Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk Projectnr. 25788 september 23, revisie Inhoud blz.

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg Documentcode: 15M831.RAP2.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610 Project 5563AA PROJECT 5563AA VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 7 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 338, 359, 359 en 36 Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918 PROJECT 2418 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM Zaaknummer OZHZ: 115918 Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Overhoeken te Saendelft Definitief GEM Saendelft Beheer B.V. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 22 september 211 GM-33476, revisie -- Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestemmin ngsplan Land dgoed Yerseke Moer Bijlagenboe

Bestemmin ngsplan Land dgoed Yerseke Moer Bijlagenboe GEMEENTE REIMER RSWAAL Bestemmingsplann Landgoed Yerseke Moer Bijlagenboek gemeente titel imronummer projectnummer status Reimerswaal Bestemmingsplann Landgoed Yerseke Moer NL.IMRO.0703.07YeBPLandgoedMoer-va01

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 6.73 PROJECT 6.73 VERKENNEND BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard Afdeling SRO Postbus 39 7 AJ Heerhugowaard contactpersoon: De heer A.T.M.

Nadere informatie

Aanvullend/nader bodemonderzoek Brusselse Poort te Maastricht. Datum 26 juni 2013 Referentie 20121206-05

Aanvullend/nader bodemonderzoek Brusselse Poort te Maastricht. Datum 26 juni 2013 Referentie 20121206-05 Aanvullend/nader bodemonderzoek Brusselse Poort te Maastricht Datum 26 juni 213 Referentie 212126-5 Referentie 212126-5 Rapporttitel Aanvullend/nader bodemonderzoek Brusselse Poort te Maastricht Datum

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek traject Amsterdam Rijnkanaal Utrecht Centraal, project VleuGel

Verkennend bodemonderzoek traject Amsterdam Rijnkanaal Utrecht Centraal, project VleuGel Verkennend bodemonderzoek traject Amsterdam Rijnkanaal Utrecht Centraal, project VleuGel 24 januari 204 Verkennend bodemonderzoek traject Amsterdam Rijnkanaal Utrecht Centraal, project VleuGel Projectnaam:

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Hoge Boezem van de Overwaard te Alblasserwaard efinitief Waterschap Rivierenland Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, september 25 GM-6852, revisie Verantwoording

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

RAPPORT Nader bodemonderzoek De Leistert te Roggel AM11345

RAPPORT Nader bodemonderzoek De Leistert te Roggel AM11345 RAPPORT Nader bodemonderzoek AM45 Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 59 PK Tegelen Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM45 Status rapport Definitief Autorisatie Opsteller rapport: paraaf datum

Nadere informatie

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg 29 2959 LB Streefkerk Oirschot, 2 mei 217 Betreft: Briefrapportage aanvullende boringen Middenpolderweg 29 te Streefkerk (17267A) Geachte heer, mevrouw, In

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Projectgegevens Beknopte beschrijving locatie Huidig gebruik terrein : Agrarische bedrijfsvoering Adres : Wolbertsdijk 13 Plaats : Wapenveld

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Retraitehuisweg 6 - Zenderen Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Retraitehuisweg 6 7625 SL Zenderen April 215 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de omvang van het geval van bodemverontreiniging tot

Doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de omvang van het geval van bodemverontreiniging tot 4462 GL Goes Livingstoneweg 42 ABO-Milieuconsult BV. 3233 CC Oostvoorne Bosweg 23 Tav.: dhr. J.H. ter Smitte In de bovengrond van deellocatie 3 is een lichte verontreiniging met lood en zink aangetoond.

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Bodemonderzoek Kazernekwartier Venlo

Bodemonderzoek Kazernekwartier Venlo Bodemonderzoek Kazernekwartier Venlo 15 juni 2011 Bodemonderzoek Kazernekwartier Venlo Kenmerk R001-4782515EWA-hgm-V02-NL Verantwoording Titel Bodemonderzoek Kazernekwartier Venlo Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status:

NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK. Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: J. Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk. Datum rapport: Status: NADER ASBEST IN GROND-/PUINONDERZOEK Middelaarseweg 2 Hoevelaken Kenmerk: 1243701J Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider en rapporteur: Gemeente Nijkerk 6 september 2012 Definitief

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek aan de Engweg 38a te Driebergen-Rijssenburg Definitief Grontmij Nederland bv Houten, 10 april 2008 13/99084229/FH, revisie D1 Verantwoording Titel : Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/ garanties

Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/ garanties Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/ garanties Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek Marsdijk 37 in Lienden

Nader bodemonderzoek Marsdijk 37 in Lienden Nader bodemonderzoek Marsdijk 37 in Lienden Opdrachtgever: G. van der Broek Marsdijk 37 433 CC Lienden Rapportnummer: P1344-R1 Steller rapport: Controle rapport: Datum: 6 mei 213 K.K. Hertogh A. Lamoré

Nadere informatie

: De heer M. Haase : Postbus 136 : 4100 AC Culemborg

: De heer M. Haase : Postbus 136 : 4100 AC Culemborg RAPPORT betreffende milieukundige bodemonderzoeken Sportpark Sprokkelenburg te Culemborg Status : definitief Datum : 26 juni 2012 Kenmerk : 1109D609/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave :

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper Notitie 2011264514 Oplegnotitie bodemonderzoeksrapport Brusselsepoort Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september 2013 2011264514 S. Stoepper 1 Inleiding In het kader van de bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

bk bodem pagina 2 van 44 Inhoudsopgave

bk bodem pagina 2 van 44 Inhoudsopgave bk bodem pagina 2 van 44 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en doel... 5 1.1 Aanleiding en doel... 5 1.2 Onderzoeksgebied... 5 1.3 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 5 1.4 Leeswijzer... 6 2 Locatiegegevens...

Nadere informatie

PROJECT 15686, SBNS 999501/105016 VERKENNEND BODEMONDERZOEK EMPLACEMENT BOSKOOP

PROJECT 15686, SBNS 999501/105016 VERKENNEND BODEMONDERZOEK EMPLACEMENT BOSKOOP Grondslag BV SBNS project 9995/56 PROJECT 5686, SBNS 9995/56 VERKENNEND BODEMONDERZOEK EMPLACEMENT BOSKOOP SBNS-projectnaam: Boskoop, VBO combi-onderzoek SBNS-projectnummer: 9995/56 Geocode: 226 Kilometrering:,95-2,32

Nadere informatie

RAPPORT betreffende een verkennend en aanvullend bodemonderzoek Rembrandtweg te Noordwijk

RAPPORT betreffende een verkennend en aanvullend bodemonderzoek Rembrandtweg te Noordwijk RAPPORT betreffende een verkennend en aanvullend bodemonderzoek Rembrandtweg 10-12 te Noordwijk Datum : 31 oktober 2014 Kenmerk : 1409G585/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave : C. Brouwer

Nadere informatie

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN Rapportnummer: 13-P-021 Actualiserend bodemonderzoek Johan de Wittlaan 2 te Woerden Opdrachtgever: Hollands Midden BV T.a.v. dhr. W. Frasa Westdam

Nadere informatie

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen

Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen 1 maart 2013 Partijkeuringen Rietmoeras IJsseldelta Zuid te Kampen Kenmerk R005-1211723AVO-mfv-V02-NL Verantwoording Titel Partijkeuringen Rietmoeras

Nadere informatie