Bodemkwaliteitskaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemkwaliteitskaart"

Transcriptie

1 Bodemkwaliteitskaart Inclusief Bodemfunctiekaart

2 FjdfuKHKLUWGRK

3 Bodemkwaliteitskaart gemeente Best Inclusief Bodemfunctiekaart In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente Best) en Hannie Berghs (Tritium Advies B.V.) Datum 5 december 2012 Status definitief

4

5 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING Aanleiding en doelstelling Reikwijdte en geldigheid Leeswijzer 1 2 BESLUIT BODEMKWALITEIT Inleiding Gebiedsspecifiek of generiek Bodemfunctiekaart Bodemkwaliteitskaart Betekenis Instrument 4 3 BODEMFUNCTIEKLASSENKAART Algemeen De bodemfunctiekaart van Best Gebruik van de bodemfunctiekaart 7 4 BODEMKWALITEITSKAART: METHODIEK EN WERKWIJZE Definitie, technisch inhoudelijke onderbouwing Onderscheiden gebiedskenmerken en indelen beheergebied in deelgebieden Gebiedskenmerken Gebiedsindeling op basis van bodemkwaliteitskaart Verzameling en verwerking van gegevens Selectie van relevante onderzoeksgegevens Ouderdom analyseresultaten Het samenvoegen van meng- en puntmonsters Selecteren van monsters uit de bovengrond en ondergrond De stoffen waarvoor de bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld Vervangen van waarden beneden de detectielimiet Het opsporen van uitbijters Evaluatie gebiedsindeling Samenvoeging van deelgebieden Uitgesloten gebieden/locaties Splitsen van deelgebieden Vaststellen bodemkwaliteitszones Beschikbare informatie per zone 15 5 BODEMKWALITEITSKAART: RESULTATEN BODEMKWALITEIT EN INDELING IN BODEMKWALITEITSKLASSEN Algemeen Indeling zones op basis van gemiddelde waarden en toetsingsregels Beschrijving bodemkwaliteit Bovengrond Ondergrond 20

6 6 VERTALING NAAR KAARTEN 23 BIJLAGEN aantal pagina's (excl. voorblad) 1. Literatuurlijst 1 2. Begrippenlijst 3 3. Verdeling van de waarnemingen over de verschillende zones 1 4. Statistische parameters bovengrond 1 5. Statistische parameters ondergrond 1 6. Overzicht verwijderde uitbijters 1 KAARTBIJLAGEN aantal pagina's (excl. voorblad) 1. Uitgesloten locaties 1 2. Monster/locatiepunten 1 3. Bodemfunctiekaart 1 4. Ontgravingskaart 1 5. Toepassingskaart 1

7 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en doelstelling In opdracht van en samenwerking met de gemeente Best heeft Tritium Advies B.V. een (nieuwe) bodemkwaliteitskaart opgesteld voor zowel het bebouwde gebied als het buitengebied van de gemeente Best. De aanleiding voor het opstellen van de nieuwe bodemkwaliteitskaart is het verstrijken van de geldigheidstermijn van de bestaande bodemkwaliteitskaart per 1 januari Doelstelling van de opdracht is het opstellen van een gemeentedekkende bodemkwaliteitskaart zodanig dat deze kan worden gebruikt als milieuhygiënische verklaring bij grondverzet. De bodemkwaliteitskaart moet voldoen aan de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (3 september 2007) en het Wijzigingsblad Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (1 maart 2011). Met deze kaart wordt een zodanig inzicht in de bodemkwaliteit binnen de gemeente verkregen dat hierop een ruimtelijk gedifferentieerd grondstromenbeleid (nota bodembeheer) kan worden vastgesteld. 1.2 Reikwijdte en geldigheid De onderhavige bodemkwaliteitskaart wordt vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Best De bodemkwaliteitskaart wordt voor een periode van maximaal 5 jaar vastgesteld. Na deze periode moet de bodemkwaliteitskaart worden geëvalueerd en, indien van toepassing, opnieuw worden opgesteld en vastgesteld. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit en welke rol de bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaart hierin spelen. Hoofdstuk 3 beschrijft de totstandkoming van de bodemfunctiekaart. Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze en methodiek voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de resultaten van de bodemkwaliteit. In hoofdstuk 6 tenslotte wordt de vertaling gemaakt naar het kaartmateriaal. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 1 van 24

8 Bodemkwaliteitskaart Best pagina 2 van 24

9 2 BESLUIT BODEMKWALITEIT 2.1 Inleiding Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Dit Besluit bevat een (destijds nieuw) beleidskader voor het toepassen van grond en baggerspecie. Het Besluit geeft lokale bodembeheerders, zoals gemeenten, meer keuzevrijheid bij het vaststellen en uitvoeren van het gemeentelijke grondstromenbeleid. De implementatie van het Besluit bodemkwaliteit vraagt echter een inspanning van de gemeenten. Zo heeft een gemeente de verplichting om een bodemfunctiekaart vast te stellen en zorg te dragen voor controle en handhaving van de grondstromen. Tevens zal een keuze moeten worden gemaakt tussen gebiedsspecifiek en generiek beleid, eventueel gevolgd door het opstellen van een bodemkwaliteitskaart. 2.2 Gebiedsspecifiek of generiek Elke lokale bodembeheerder kan voor haar grondstromenbeleid kiezen tussen het gebiedsspecifieke of generieke kader. Met het gebiedsspecifieke kader kan een gemeente zelf lokale normen vaststellen. Dit kader biedt enerzijds meer mogelijkheden, maar vraagt anderzijds meer inspanning. Zo moeten onder andere een bodemkwaliteitskaart en een nota bodembeheer worden opgesteld. Op basis van de bestaande bodemkwaliteitskaart van de gemeente Best [ref.4] wordt verwacht dat bij toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit de meeste zones een gemiddelde bodemkwaliteit hebben die voldoet aan de AW Dit betekent dat binnen het generieke kader weinig tot geen beperkingen worden verwacht ten aanzien van grondverzet. Daarom heeft de gemeente besloten om met betrekking tot het grondstromenbeleid aan te sluiten bij het generieke kader. Dit laat onverlet dat op enig moment alsnog kan worden overgegaan op het gebiedsspecifieke beleid mocht dit vanwege toekomstige gemeentelijke ontwikkelingen en/of projecten wenselijk zijn. 2.3 Bodemfunctiekaart In het Besluit is onder meer opgenomen dat gemeenten binnen een half jaar na inwerkingtreding van het besluit de bodemfunctieklassen moeten vastleggen op een kaart. Deze kaart geeft de ligging aan van gebieden met de bodemfunctieklassen wonen, industrie en overige gebieden die niet in een bodemfunctieklasse zijn ingedeeld. Indien een gemeente geen bodemfunctiekaart heeft opgesteld is alleen toepassing toegestaan van grond met een kwaliteit die voldoet aan de Achtergrondwaarde 2000 (AW-2000). De bodemfunctiekaart maakt onderdeel uit van de voorliggende bodemkwaliteitskaart. Met het vaststellen van deze bodemkwaliteitskaart vindt impliciet vaststelling van de bodemfunctiekaart plaats. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 3 van 24

10 2.4 Bodemkwaliteitskaart Betekenis Een bodemkwaliteitskaart is een gebiedskaart waarin de actuele kwaliteit van het beheergebied, onderscheiden in verschillende deelgebieden, is weergegeven. Op de kaart worden verontreinigde locaties, verdachte locaties en (verhoogde) achtergrondgehalten weergegeven. Een bodemkwaliteitskaart wordt samengesteld op basis van informatie over de bodemopbouw, de ontwikkelings- en verontreinigingsgeschiedenis van het gebied en informatie afkomstig uit bodemonderzoeken betreffende de achtergrondgehalten van verontreinigende stoffen die voorkomen binnen het beheersgebied. Op basis van deze gegevens wordt het grondgebied ingedeeld in zones van vergelijkbare kwaliteit. Ook wordt aangegeven over welke gebieden onvoldoende informatie voorhanden is om het achtergrondgehalte te kunnen vaststellen. Een bodemkwaliteitskaart moet regelmatig worden geactualiseerd. Bij het vaststellen van de vergelijkbare kwaliteit wordt uitgegaan van stoffen die als achtergrondverontreiniging aanwezig kunnen zijn in de bodem. Dit betreft stoffen die afkomstig zijn uit diffuse bronnen van bodembelasting zoals zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Het gaat daarbij in de meeste gevallen om immobiele stoffen Instrument Het Besluit bodemkwaliteit biedt een gemeente de mogelijkheid om een bodemkwaliteitskaart te gebruiken als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van grond of baggerspecie. Hierdoor kan in de praktijk een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd op onderzoekskosten bij grondverzet. Dit voordeel geldt vooral voor de gemeente (als initiatiefnemer van projecten) en voor bedrijven. Voor particulieren geldt een algemene vrijstelling voor het laten vaststellen van de kwaliteit van de toe te passen grond en het vaststellen van de bodemkwaliteitsklasse 1. De gemeente Best wil gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring. De bestaande kaart zal hiertoe worden geactualiseerd en aangepast aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. 1 Schakelt de particulier een bedrijf in, bijvoorbeeld een aannemer, dan geldt deze vrijstelling niet. Ook als een particulier beroepsmatig bouwstoffen, grond of bagger toepast, geldt de vrijstelling niet. De vrijstelling ontslaat particulieren niet van de zorgplicht uit de Wet bodembescherming en ook niet van de plicht om te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit. Wanneer vermoedens bestaan dat de kwaliteit van een partij grond niet voldoen aan de eisen van het besluit, kan door het bevoegd gezag handhavend worden opgetreden. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 4 van 24

11 3 BODEMFUNCTIEKLASSENKAART 3.1 Algemeen Uitgangspunt van het Besluit bodemkwaliteit is dat de kwaliteit van de bodem aansluit bij de functie. In het besluit zijn zeven functies gedefinieerd. Voor toepassing in het generieke kader zijn deze functies samengevoegd tot bodemfunctieklassen (zie onderstaande tabel). Bodemfunctie Natuur Landbouw Moestuinen en volkstuinen Wonen met tuin Groen met natuurwaarden Plaatsen waar kinderen spelen Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Bodemfunctieklasse generieke kader Overig (niet ingedeeld); kwaliteit toe te passen grond moet voldoen aan de Achtergrondwaarden Wonen Industrie 3.2 De bodemfunctiekaart van Best In 2009 is door de gemeente Best zelf een bodemfunctiekaart opgesteld. Bij het maken van de indeling is rekening gehouden met de gebruiksfuncties zoals die zijn vastgesteld in de vigerende bestemmingsplannen. Tevens is rekening gehouden met toekomstige plannen die met vrij grote zekerheid tot uitvoering zullen komen. Bij het vaststellen van de bodemfunctieklassen zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: bij de indeling in bodemfunctieklassen is geprobeerd om grote deelgebieden te onderscheiden, zodat de kaart eenduidig en handhaafbaar blijft; de klasse die is toegekend aan een gebied komt overeen met de gevoeligste bodemfunctie binnen het betreffende gebied. Opgemerkt wordt dat voor bodem onder oppervlaktewater geen bodemfunctieklassen zijn afgeleid. De bodem onder oppervlaktewater valt in feite geheel buiten de bodemfunctieklassenkaart. Dit geldt zowel voor de grote wateren die afzonderlijk op de kaart zijn aangeduid, zoals het Wilhelminakanaal, het Beatrixkanaal, Aquabest, Kievitsbeek en het Langven, als voor de kleine wateren die niet als zodanig op de kaart zijn aangegeven. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 5 van 24

12 Voor de gemeente Best zijn verder nog de volgende specifieke keuzes gemaakt: aan de volgende gebiedsdelen is de functieklasse industrie toegekend: - alle verharde wegen + bijbehorende bermen (tot een maximum van 10 meter vanaf de rand van de verharding) 2 ; - zone van 10 meter langs het Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal, voor zover deze niet tot het oppervlaktewaterlichaam behoren; - spoorwegen + bijbehorende bermen (in zijn geheel genoemd de spoorzone); - parkeerterreinen voor zover deze zijn benoemd in bestemmingsplan; - industrieterrein t Zand te Best; - industrieterrein Breeven te Best; - industrieterrein Heide te Best. aan de volgende gebiedsdelen is de functieklasse wonen toegekend: - alle bouwblokken van bedrijven, gelegen in het buitengebied 3; - toekomstige nieuwbouwwijk Aarle-Hokkelstraat en Dijkstraten. aan de volgende gebiedsdelen is de functieklasse landbouw/natuur toegekend: - volkstuinen De Oude Bogten te Best; - golfcentrum Best. In het voorliggende document is de bodemfunctiekaart opgenomen als kaartbijlage 3. Bij deze kaart gelden de volgende kanttekeningen en aanvullingen: Om praktische redenen zijn de bouwblokken bij bedrijven in het buitengebied niet afzonderlijk op de kaart ingekleurd (maar staan aangeduid als landbouw en natuur ). Ze hebben echter wel degelijk de functie wonen. In voorkomende gevallen kan de gemeente, als bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit, uitsluitsel geven over de te hanteren bodemfunctieklasse. Hetzelfde is van toepassing op woonwagenlocaties in het buitengebied. De verharde wegen (en bermen), de parkeerplaatsen (voor zover aangewezen in het bestemmingplan) en de kanaalzone zijn niet afzonderlijk op de kaart ingekleurd. In voorkomende situaties echter moet voor de bodem in deze gebiedsdelen de functieklasse industrie worden gehanteerd (onderhavige notitie is in deze leidend). 2 De reden hiervoor is dat bij verharde wegen geen directe contactmogelijkheden bestaan met de grond. Voor bermen van verharde wegen geldt dat wel direct contact met de bodem mogelijk is, doch de frequentie zal laag zijn. De reden dat ook voor bermen de functieklasse industrie kan worden gehanteerd is dat de milieubelasting van het verkeer (nog steeds) een bron vormt voor vervuiling van de berm. Bij wegen vindt sterke beïnvloeding van de kwaliteit van de berm plaats door afstromend en verstoven wegwater en door belasting via de lucht. Dit geldt met name voor verharde wegen en in mindere mate voor onverharde wegen. 3 De reden hiervoor is tweeledig: Deze percelen worden veelal gebruikt voor woondoeleinden in combinatie met bedrijfsmatige activiteiten (stallen, schuren etc.). De functie wonen doet dan ook meer recht aan het daadwerkelijke gebruik van het perceel. Deze percelen/erven zijn door langdurig menselijk handelen vaak al licht verontreinigd. Door het toekennen van de functie wonen aan deze percelen kan toepassing van licht verontreinigde grond mogelijk worden gemaakt. Vooropgesteld dat de kwaliteit van de ontvangende bodem dergelijke toepassing toelaat. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 6 van 24

13 3.3 Gebruik van de bodemfunctiekaart Binnen het Besluit bodemkwaliteit moet voor het toepassen van grond of baggerspecie een dubbele toets worden uitgevoerd. Dit betekent dat de kwaliteit van een partij grond moet voldoen aan: de functieklasse van de ontvangende bodem (dit is de bodem waar de toepassing plaatsvindt); de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. Benadrukt wordt dat de functieklasse alleen dus niet bepalend is voor de toepassingseis! De toepassingseis volgt immers uit de combinatie van de functieklasse (welke is af te leiden uit de kaart) en de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem, waarbij de strengste eis geldt. Om de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en toe te passen partij te kunnen vaststellen is een bewijsmiddel nodig, de zogenaamde milieuhygiënische verklaring. Binnen het Besluit worden vijf typen van milieuhygiënische verklaringen onderscheiden. Een van deze bewijsmiddelen is de bodemkwaliteitskaart. In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de bodemkwaliteitskaart voor Best. De bodemfunctiekaart heeft ook een plaats in het saneringenbeleid en in het bijzonder het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de bijbehorende Regeling Uniforme Saneringen (RUS). In de laatstgenoemde regeling is een directe koppeling gelegd met de bodemfunctiekaart. Voor de saneringcategorieën mobiel en immobiel moeten als terugsaneerwaarden de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse van het gebied waarbinnen de saneringslocatie is gelegen worden gehanteerd (mits geen lokale maximale waarden zijn vastgesteld). Bodemkwaliteitskaart Best pagina 7 van 24

14 Bodemkwaliteitskaart Best pagina 8 van 24

15 4 BODEMKWALITEITSKAART: METHODIEK EN WERKWIJZE Bij de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart is de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (september 2007, laatst gewijzigd 1 april 2011) gevolgd. In dit hoofdstuk worden een aantal werkzaamheden besproken die zijn verricht voor de vervaardiging van de kaart. 4.1 Definitie, technisch inhoudelijke onderbouwing De technisch inhoudelijke onderbouwing van de bodemkwaliteitskaart is de in dit hoofdstuk uiteengezette methodiek. Daarnaast zijn de volgende elementen vastgesteld: het beheergebied van de onderhavige bodemkwaliteitskaart bevat het bebouwde gebied en buitengebied van de gemeente Best (in het onderhavige rapport wordt verder gesproken over het beheergebied). De oppervlakte van het beheergebied is circa hectare; de bodemkwaliteitskaart doet een uitspraak over de boven- en ondergrond van het beheergebied; de bovengrond betreft de bodem tot een halve meter diepte en de ondergrond betreft de bodem tussen een halve meter tot en met twee meter diepte beneden maaiveld, tenzij anders aangegeven; waterbodem/slibgegevens zijn niet meegenomen in de bodemkwaliteitskaart; locaties met bijzondere omstandigheden (verdachte, sterk verontreinigde en gesaneerde locaties), en grondwater- en waterbodem/(slib)- gegevens zijn niet meegenomen in de bodemkwaliteitskaart; de stoffen die in de bodemkwaliteitskaart zijn opgenomen zijn de stoffen uit het basispakket NEN Conform de richtlijn dienen aanvullend de stoffen te worden meegenomen die (diffuus) verhoogd voorkomen. Daarom is bekeken of er ook andere stoffen (voor zover in de database aanwezig) verhoogd voorkomen. Dit bleek niet het geval te zijn; voordat er verdere analyses plaatsvinden, zijn de gegevensbestanden opgeschoond. Het gaat hierbij onder andere om potentiële uitbijters. Tevens zijn waarnemingen beneden de detectielimiet vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen. 4.2 Onderscheiden gebiedskenmerken en indelen beheergebied in deelgebieden Gebiedskenmerken Het beheergebied is ingedeeld in deelgebieden waarvan verwacht wordt dat de bodemkwaliteit in grote mate vergelijkbaar is. Voor het indelen van het beheergebied in deelgebieden is het noodzakelijk om vast te stellen welke kenmerken binnen het beheergebied van wezenlijke invloed zijn op de bodemkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan: bodemopbouw; gebruikshistorie; ontwikkeling wijken of gebieden; geomorfologie; het huidige bodemgebruik. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 9 van 24

16 Voor het beheergebied van de gemeente Best is vooral de gebruikshistorie en de ontwikkeling van wijken of gebieden van belang. De gemeente Best beschikt momenteel over een bodemkwaliteitskaart, die in 2007 is opgesteld door de CSO Adviesbureau. Deze kaart, die nog is opgesteld volgens de oude richtlijn, heeft als basis gediend voor de onderhavige nieuwe kaart Gebiedsindeling op basis van bodemkwaliteitskaart 2007 Vertrekpunt voor de gebiedsindeling vormen de bodemkwaliteitszones van de bodemkwaliteitskaart uit 2007 [ref. 4]. Hierbij wordt de volgende indeling voor de bovengrond en de ondergrond gehanteerd: Bovengrond I) Naastenbest, Villawijk, Heuveleind/Heivelden (nieuwe woongebieden); II) Centrum, Wilhelminadorp, Batadorp (oude woongebieden); III) Industriegebieden; IV) Buitengebied; V) Wegbermen. Ondergrond I) Naastenbest, Villawijk, Heuveleind/Heivelden (nieuwe woongebieden); II) Centrum, Wilhelminadorp, Batadorp (oude woongebieden); III) Industriegebieden; IV) Buitengebied. Uit de destijds afgeleide kengetallen blijkt dat in alle zones sprake is van een (gemiddelde) bodemkwaliteit die voldoet aan de Achtergrondwaarde 2000 (AW-2000). Om deze redenen zijn alle woonzones samengevoegd tot één zone wonen. De zone Wegbermen is, om praktische reden, komen te vervallen. Wegbermen worden voortaan aangemerkt als verdachte locaties. Voor grond afkomstig van deze locaties kan de bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt als bewijsmiddel (zie verder Nota bodembeheer). Daarnaast zijn op basis van de reeds opgestelde bodemfunctiekaart een aantal logische grenscorrecties aangebracht in de oorspronkelijke zonering. Dit heeft geleid tot de volgende indeling: Woongebieden; Industrieterreinen; Buitengebied. 4.3 Verzameling en verwerking van gegevens Voor de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart zijn de gegevens gebruikt die afkomstig zijn uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Best. Dit gegevensbestand, met als peildatum 1 november 2012, vormt de basis voor het bepalen van de bodemkwaliteit. Alvorens de gegevens kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart zijn enkele voorbewerkingen noodzakelijk. Het gaat hierbij om geschikte waarnemingen te selecteren voor de uit te voeren statistische analyses. Hiertoe behoort ook het koppelen van ruimtelijke informatie aan de gegevens. De resultaten van de voorbewerkingen worden hieronder besproken. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 10 van 24

17 4.3.1 Selectie van relevante onderzoeksgegevens De volgende bodemonderzoeken worden meegenomen: onderzoeken met Type NEN (NEN 5740), IO (indicatief onderzoek), OO (oriënterend onderzoek) en AVR (aanvullend rapport); onderzoeken met Status/Oordeel: niet verontreinigd, potentieel verontreinigd, niet ernstig verontreinigd; vervolgonderzoeken naar een verontreiniging (nader onderzoek, saneringsonderzoek etc.) worden niet meegenomen. De ervaring leert dat het merendeel van onderzoeken die in bodeminformatiesystemen zijn ingevoerd NVN/NEN 5740 onderzoeken op onverdachte locaties betreft. De bodemkwaliteit op een onverdachte locatie wordt niet beïnvloed door een lokale bron (puntbron). Zeker bij een groot aantal analyseresultaten, zoals ook het geval is voor de gemeente Best, worden waarnemingen die veroorzaakt worden door puntbronnen uit de populatie gefilterd door de gehanteerde manier van het verwijderen van uitbijters Ouderdom analyseresultaten Voor 1992 werden bodemonderzoeken voornamelijk uitgevoerd volgens een richtlijn van de VNG. Bij deze indicatieve bodemonderzoeken werden monsters genomen van het bodemtraject van 0 tot 1 m-mv. Vanaf 1992 zijn de meeste bodemonderzoeken uitgevoerd volgens de NVN/NEN Vanaf dit tijdstip ontwikkelt de kennis met betrekking tot onderzoeksopzet en de kwaliteit van de analysetechnieken zich zodanig dat zij kwalitatief niet te vergelijken zijn met methoden die gebruikt zijn bij de oude VNGonderzoeken. Hierdoor en ook vanwege de afwijkende bodemtrajecten worden alleen onderzoeksresultaten gebruikt van NVN/NEN 5740 onderzoeken en oriënterende onderzoeken vanaf Het samenvoegen van meng- en puntmonsters De dataset bestaat uit meng- en puntmonsters. In dit project zijn de middelpunten van de mengmonsters berekend en de analyseresultaten van de mengmonsters dus één keer meegenomen. De ligging van een mengmonster wordt bepaald door de geografische grenzen van de onderzoekslocatie Selecteren van monsters uit de bovengrond en ondergrond Ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart moeten de monsters worden ingedeeld in bovengrond en ondergrond. Bij de bovengrond zijn alle monsters inbegrepen, waarbij minimaal de helft van het monstertraject binnen een diepte van 0 tot en met 0,5 m-mv is gelegen. Monsters waarvan minimaal de helft van het monstertraject tussen 0,5 en 2 m-mv is gelegen, worden gerekend tot de ondergrond De stoffen waarvoor de bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld De bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld voor tenminste het standaardpakket aan stoffen, en waar nodig aangevuld met de stoffen die binnen het beheergebied eveneens in verhoogde gehalten voorkomen. Uit de bodemkwaliteitskaart van 2007 zijn geen stoffen naar voren gekomen die in Best in verhoogde gehalten voorkomen. In juli 2008 is het standaardpakket uit de NEN 5740 aangepast waarbij de stoffen barium, kobalt, molybdeen en PCB s zijn toegevoegd aan het stoffenpakket. De stoffen chroom en arseen en de stofparameter EOX zijn komen te vervallen. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 11 van 24

18 Een en ander betekent dat de bodemkwaliteitskaart voor Best wordt opgesteld voor de volgende stoffen. Tabel 4.1: overzicht van de stoffen in de bodemkwaliteitskaart Best Stof Bovengrond (0-0,5 m -mv) Ondergrond (> 0,5 m -mv) Barium X X Cadmium X X Kobalt X X Koper X X Kwik X X Lood X X Molybdeen X X Nikkel X X Zink X X Minerale olie X X PAK (10 van VROM) X X PCB s X X Vervangen van waarden beneden de detectielimiet Bij analyses van de bodemkwaliteit komt het vaak voor dat een bepaalde stof in een concentratie wordt aangetroffen die met de gangbare analyseapparatuur niet kan worden gedetecteerd, de zogenaamde waarnemingen beneden de detectielimiet. Hoewel de werkelijke waarde onbekend is (de waarde ligt tussen de waarde nul en de detectielimiet) leveren deze monsters wel waardevolle informatie. In de richtlijn bodemkwaliteitskaarten wordt geadviseerd om de kleiner dan de detectielimiet waarden te vermenigvuldigen met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen. Gehalten lager dan de detectielimiet komen relatief vaak voor bij cadmium, kwik, lood, PAK en minerale olie. Voor de stof PCB (somparameter van 7 individuele componenten) is een andere omrekening gehanteerd. Indien voor deze somparameter een waarde lager dan detectiegrens is ingevoerd, betekent dit dat alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben. In de regeling bodemkwaliteit is opgenomen dat een beoordelaar er in deze gevallen vanuit mag gaan dat de kwaliteit van de grond of bodem voldoet aan de van toepassing zijnde Achtergrondwaarden of Maximale waarden. Om deze redenen zijn de kleiner dan de detectielimiet - waarden voor de stofparameter som-pcb vervangen door de achtergrondwaarde Het opsporen van uitbijters Uitbijters in het gegevensbestand kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld typefouten, onbetrouwbare analyses of lokale verontreinigingen door puntbronnen die niet als zodanig zijn aangegeven. Hierbij worden dan vaak bij meerdere stoffen relatief hoge gehalten aangetroffen. De gehele dataset is met behulp van grafieken geanalyseerd op uitbijters. Per laag, per deelgebied en per stof zijn de uitbijters visueel bepaald. Voor een overzicht van de uitbijters die zijn verwijderd uit de dataset wordt verwezen naar bijlage 6. Figuur 4.1 geeft een voorbeeld van mogelijke uitbijters voor PAK in de bovengrond (de figuur is een algemeen voorbeeld). In een dergelijke situatie is in de database Bodemkwaliteitskaart Best pagina 12 van 24

19 gekeken of de verhoogde waarde veroorzaakt wordt door een lokale bron van bodemverontreiniging, een typefout of een onbetrouwbare analyse. Figuur 4.1: Grafische weergave van mogelijke uitbijters voor PAK in de bovengrond. De uitbijters zijn omcirkeld. 4.4 Evaluatie gebiedsindeling Samenvoeging van deelgebieden Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden is een voorlopige gebiedsindeling vastgesteld waarbij het aantal zones/gebieden is teruggebracht ten opzichte van de kaart uit 2007 (zie paragraaf 4.2.2). Een verdere samenvoeging van gebieden/ zones is niet aan de orde Uitgesloten gebieden/locaties Uitgesloten gebieden/locaties zijn gebiedsdelen van de gemeente waarvoor de bodemkwaliteitskaart geen goede voorspeller is van de bodemkwaliteit. Op deze locaties wordt een andere bodemkwaliteit verwacht dan in de omgeving. Hierin zijn de volgende categorieën te onderscheiden: gebieden waar onvoldoende waarnemingen voorhanden zijn: witte vlekken; verdachte locaties: op deze locaties verwacht men een slechtere bodemkwaliteit dan in de omgeving; gesaneerde locaties: bodemkwaliteit kan vergelijkbaar zijn met de omgeving (multifunctionele sanering) maar kan ook slechter zijn dan de omliggende zone (functiegerichte sanering). In de gemeente Best zijn geen witte vlekken te onderscheiden (zie ook paragraaf 4.4.5). Wel zijn er diverse verdachte en gesaneerde locaties bekend die verspreid over de gehele gemeente gelegen zijn. De volgende locaties dienen in ieder geval als verdacht te worden aangemerkt: locaties die bekend staan als zogenaamd Wbb-geval (o.a. gesaneerde locaties); onderzochte locaties waar een geval van ernstige bodemverontreiniging is geconstateerd, maar waarvoor nog geen beschikking is afgegeven op ernst en urgentie dan wel op het saneringsplan; locaties waar mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; Bodemkwaliteitskaart Best pagina 13 van 24

20 locaties waar sprake is van een niet-ernstige bodemverontreiniging door een puntbron; zinkassenwegen inclusief wegbermen; (voormalige) stortplaatsen (NAVOS). De stortplaatsen en de Wbb- locaties (dit zijn de locaties die in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Best staan aangemerkt als Wbb-locatie) zijn ingetekend op kaartbijlage 1. Benadrukt dient te worden dat dit slechts een deel betreft van alle verdachte locaties en dat het hier een momentopname betreft. Deze kaart is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld om een specifieke locatie als niet-verdacht aan te merken. In geval van gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring, dient te allen tijde tenminste een historisch onderzoek te worden uitgevoerd (zie verder bodembeheernota). Binnen de gemeente Best bevind zich een gebied waar chroom in verhoogde gehaltes voorkomt. Het betreft de voormalige vloeivelden gelegen tegenover de (voormalige) Batafabriek. Dit gebied wordt aangemerkt als een verdachte locatie en is aangegeven op de kaartbijlage Splitsen van deelgebieden Als in een deelgebied de spreiding in gemeten gehalten gering is kan gesteld worden dat de afbakening juist is geweest. Anders gezegd: als in een deelgebied een grote variatie in gemeten gehalten voorkomt moet getwijfeld worden aan de juistheid van de indeling. Er zijn verschillende methoden om een indicatie van de heterogeniteit van een deelgebied te krijgen. Variatiecoëfficiënt De variatiecoëfficiënt wordt berekend door van de gemeten gehalten de standaardafwijking te delen door het gemiddelde. Een hoge standaardafwijking impliceert een brede verdeling, een lage standaardafwijking een smalle verdeling (zie onderstaande figuur): Figuur 4.2: De rode verdeling heeft een lage standaardafwijking, de blauwe verdeling heeft de grootste standaardafwijking. Als ten opzichte van het gemiddelde de standaardafwijking klein is, is sprake van een geringe spreiding van de gemeten gehalten, als de standaardafwijking groot is ten opzichte van het gemiddelde is sprake van een grote spreiding in de gemeten gehalten. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 14 van 24

21 Bij de zware metalen wordt gewoonlijk 1,5 als maximaal toelaatbare waarde voor de variatiecoëfficiënt beschouwd, voor PAK ligt deze maximale waarde rond 2. Bij variatiecoëfficiënten groter dan 2 is er aanleiding om te bekijken of het deelgebied moet worden gesplitst. Heterogeniteit In de uitgave Grondverzet met bodemkwaliteitskaarten van AgentschapNL wordt beschreven hoe om te gaan met heterogene bodems. Als maat voor de heterogeniteit van een verzameling gemeten gehalten wordt de volgende grootheid voorgesteld: (P 95 P 5 ) (Referentiewaarde industrie AW) bij waarden kleiner dan 0,20 is er sprake van weinig heterogeniteit; bij waarden tussen 0,20 en 0,50 is er sprake van beperkte heterogeniteit; bij waarden tussen 0,50 en 0,70 is er sprake van (matige) heterogeniteit; bij waarden groter dan 0,70 is er sprake van sterke heterogeniteit. AgentschapNL raadt aan om bij heterogene zones een minimum van 30 waarnemingen te hanteren. Als in een heterogene zone dit aantal niet wordt gehaald moeten aanvullende gegevens worden verzameld en indien nodig opsplitsing van de deelgebieden worden overwogen. De variatiecoëfficiënten en heterogeniteit zoals berekend voor de verschillende zones (zie volgende hoofdstuk) vormen geen aanleiding voor het opsplitsen van gebieden/zones Vaststellen bodemkwaliteitszones Bovengenoemde evaluatie heeft geresulteerd in de volgende bodemkwaliteitszones: Bovengrond Woongebieden; Industrieterreinen; Buitengebied. Ondergrond Woongebieden; Industrieterreinen; Buitengebied Beschikbare informatie per zone Volgens de Richtlijn is er voldoende informatie indien per uiteindelijke zone voor elk van de stoffen tenminste 20 meetgegevens beschikbaar zijn. Deze waarnemingen dienen ruimtelijk voldoende verspreid over de zone te liggen, dat wil zeggen dat er: Bodemkwaliteitskaart Best pagina 15 van 24

22 voor aaneengesloten zones bij een systematische indeling in 20 vakken er in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen zijn gedaan; voor elk niet-aaneengesloten deel van een zone tenminste 3 waarnemingen beschikbaar zijn. Aantal waarneming per zone In alle zones van de bovengrond en de ondergrond wordt voor alle stoffen voldaan aan het minimumaantal van 20 waarnemingen per zone. Verspreiding waarnemingen in aaneengesloten zones In alle zones liggen de waarnemingen voldoende verspreid. Gezien de ruimtelijke spreiding van de onderzoeken hoeven geen witte vlekken gedefinieerd te worden. In bijlage 3 is per zone de verdeling van de onderzoekslocaties/waarnemingen grafisch weergegeven. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 16 van 24

23 5 BODEMKWALITEITSKAART: RESULTATEN BODEMKWALITEIT EN INDELING IN BODEMKWALITEITSKLASSEN 5.1 Algemeen Voor elke bodemkwaliteitszone zijn enkele voor het uitvoeren van grondverzet relevante statistische kengetallen berekend. De belangrijkste parameters zijn de gemiddelde waarde en de 95- percentielwaarde (p-95) 4. De gemiddelde waarden van de zone worden gebruikt voor de indeling in bodemkwaliteitsklassen. In de volgende paragraaf wordt dit verder toegelicht. Voor de p-95 geldt dat wanneer deze waarde boven de interventiewaarde ligt, er een gerede kans bestaat dat in de bodemkwaliteitszone grond voorkomt die leidt tot een overschrijding van het saneringscriterium. Voor dergelijke zones zijn aanvullende risicoberekeningen noodzakelijk. Een overzicht van de berekende gemiddelde waarden en percentielwaarden is weergeven in de paragrafen en Voor een volledig overzicht van alle berekende statistische parameters wordt verwezen naar de bijlagen 4 en Indeling zones op basis van gemiddelde waarden en toetsingsregels Voor elke in de bodemkwaliteitszone gemeten stof worden de toetswaarden (de AW-2000 en de maximale waarden voor de klassen wonen en industrie) gecorrigeerd voor lutum- en organisch stofgehalte. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde lutum- en organisch stof gehalte per bodemkwaliteitszone en per dieptelaag. Vervolgens wordt voor alle in de bodemkwaliteitszones gemeten stoffen vastgesteld hoe de gemiddelde waarde van alle waarnemingen ligt ten opzichte van de toetswaarden (klassengrenzen). Op basis hiervan wordt ieder zone ingedeeld in een van de bodemkwaliteitsklassen Wonen, Industrie of Achtergrondwaarden. Hierbij gelden de onderstaande bijzondere toetsingsregels. Toetsingsregel Achtergrondwaarden Voor de indeling van de kwaliteit van zowel de ontvangende bodem als de toe te passen grond in klasse Achtergrondwaarden geldt: voor maximaal twee stoffen (bij meting van tenminste zeven stoffen) mag de (gemiddelde) concentratie hoger zijn dan de Achtergrondwaarde; deze overschrijding mag maximaal tweemaal de Achtergrondwaarde zijn; alle (gemiddelde) concentraties zijn lager dan Maximale Waarden voor de klasse Wonen, uitgezonderd nikkel en PCB 5. 4 Percentielwaarde: Waarde waarbeneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de waarnemingen ligt beneden deze waarde. 5 Omdat voor PCB s de Maximale Waarde voor de klasse Wonen gelijk is aan Achtergrondwaarde, kon tot voor kort voor PCB s bij een geringe overschrijding van de Achtergrondwaarde niet van deze bijzondere toetsingsregel geprofiteerd worden. Om die reden is besloten om middels een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in oktober 2010 de toetsing aan de Maximale Waarde Wonen bij deze bijzondere toetsingsregel te laten vervallen. Door deze wijziging is het mogelijk dat partijen grond of baggerspecie die voor PCB s (som 7) ten hoogste verontreinigd zijn tot een niveau van tweemaal de achtergrondwaarde én voor andere stoffen niet of slechts beperkt de achtergrondwaarden overschrijden, hergebruikt kunnen worden als schone grond of baggerspecie. Eenzelfde wijziging is al eerder (in 2009) doorgevoerd voor nikkel. Ook voor nikkel hoeft, binnen de voornoemde toetsingsregel geen toetsing meer plaats te vinden aan de Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 17 van 24

24 Toetsingsregel kwaliteitsklasse Wonen Voor de indeling van de kwaliteit van de ontvangende bodem in klasse Wonen geldt: voor maximaal twee stoffen (bij meting van tenminste zeven stoffen) mag de (gemiddelde) concentratie hoger zijn dan de Maximale Waarde voor klasse wonen; deze overschrijding mag maximaal de Maximale Waarde voor klasse Wonen plus de Achtergrondwaarde zijn; alle (gemiddelde) concentraties zijn lager dan Maximale Waarden voor de klasse Industrie. Voor de indeling van de toe te passen grond geldt dat de gemiddelden van alle stoffen moeten voldoen aan de Maximale Waarden klasse Wonen. De hierboven beschreven toetsingsregel is hierbij dus niet van toepassing. 5.3 Beschrijving bodemkwaliteit Bovengrond In onderstaande tabel worden de resultaten van de bodemkwaliteit in de bovengrond weergegeven. Tabel 5.1: Statistische kengetallen voor de kwaliteitszones van de bovengrond (0,0-0,5 m -mv) in de gemeente Best (mg/kg.ds) Zone Woongebieden Industrie Buitengebied N gem. p-95 N gem. p-95 N gem. p-95 Lutum 3,0 2,6 3,2 Organisch stof 2,7 2,1 2,9 Barium 78 22,1 44, ,2 24, ,3 34,7 Cadmium 591 0,34 0, ,33 0, ,32 0,50 Kobalt 78 2,3 3,0 25 2,5 3,5 52 2,4 3,0 Koper 618 9,4 19, ,6 19, ,9 19,0 Kwik 552 0,08 0, ,08 0, ,07 0,11 Lood ,6 47, ,9 30, ,5 39,0 Molybdeen 78 1,10 1,2 26 1,2 1,5 52 1,0 1,1 Nikkel 619 4,6 10, ,7 8, ,3 8,00 Zink , , ,9 110 PAK 467 1,2 5, ,6 8, ,7 7,0 Olie ,1 70, , ) ,9 105 PCB 77 0,008 2) 0, ,005 2 ) 0, ,006 2) 0,008 Toelichting bij de tabel: N: aantal waarnemingen gem: gemiddelde waarde p-95: 95-percentiel 1) de waarde overschrijdt de maximale waarde industrie, maar is lager dan de interventiewaarde 2) de gemiddelde waarde ligt boven de maximale waarde wonen maar is lager dan 2* de achtergrondwaarde Achtergrondwaarden Wonen Industrie >niet toepasbaar Bodemkwaliteitskaart Best pagina 18 van 24

25 Voor alle zones geldt dat voor alle stoffen ruim voldoende waarnemingen beschikbaar zijn. De 95- percentielwaarden overschrijden voor geen enkele stof de interventiewaarde (het 95-percentiel voor minerale olie overschrijdt evenwel de maximale waarde industrie). Uit de tabel blijkt dat in de zone Industrie en Buitengebied de gemiddelde waarden voor PAK en PCB hoger ligt dan de achtergrondwaarde. In de zone wonen is de gemiddelde waarde voor PCB hoger dan de achtergrondwaarde. Rekening houdend met de toetsingsregel voor overschrijding van klassengrenzen (zie voorgaande) kan de overall kwaliteit van de bovengrond in deze zones worden aangemerkt als AW Dit geldt zowel voor de karakterisering van de ontvangende bodem als voor grond die (in deze zone) wordt ontgraven en elders wordt toegepast. In onderstaande tabel worden de parameterwaarden voor spreiding (variatiecoëfficiënt) en heterogeniteit weergegeven. Tabel 5.2: Kengetallen voor spreiding en heterogeniteit in de zones van de bovengrond (0,0-0,5 m -mv) Zone Woongebieden Industrie Buitengebied N vc he N vc he N vc he Barium 78 0,61 0, ,42 0, ,41 0,10 Cadmium 591 0,56 0, ,69 0, ,54 0,13 Kobalt 78 0,45 0, ,25 0, ,86 0,03 Koper 618 0,87 0, ,95 0, ,66 0,19 Kwik 552 0,72 0, ,66 0, ,56 0,02 Lood 625 1,12 0, ,73 0, ,85 0,10 Molybdeen 78 0,21 0, ,17 0, ,07 0,00 Nikkel 619 0,83 0, ,67 0, ,82 0,24 Zink 628 1,73 0, ,57 0, ,96 0,39 PAK 467 2,18 0, ,54 0, ,26 0,18 Olie 458 1,06 0, ,18 1, ,18 1,02 PCB Toelichting bij de tabel: N: aantal waarnemingen vc: variatiecoëfficiënt he.: heterogeniteit 77 1,06 0, ,472 0, ,41 8 0,020 Alle zones zijn sterk heterogeen voor minerale olie en beperkt heterogeen voor nikkel en zink. De variatiecoëfficiënt is voor deze stoffen echter voldoende laag. Voor PAK daarentegen is de variatiecoëfficiënt in alle zones relatief hoog terwijl de heterogeniteit erg laag is. De hoge variatiecoëfficiënt wordt veroorzaakt door enkele gehaltes in de range van mg/kg.ds., hetgeen een relatief hoge spreiding geeft ten opzichte van het berekende gemiddelde. Nadere analyse van de data geeft geen aanleiding tot het verwijderen van deze waarden als uitbijter, noch tot het opsplitsen van de zones. Gezien het aantal waarnemingen mag geconcludeerd worden dat de gevonden gemiddelde gehalten een voldoende nauwkeurig kengetal vormen voor de kwaliteit van de bodem in deze zone. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 19 van 24

26 5.3.2 Ondergrond In onderstaande tabel worden de resultaten van de bodemkwaliteit in de ondergrond weergegeven. Tabel 5.3: Statistische kengetallen voor de kwaliteitszones van de ondergrond (0,5-2,0 m - mv) in de gemeente Best (mg/kg.ds) Zone Lutum Organisch stof Woongebieden Industrie Buitengebied N gem. p-95 N gem. p-95 N gem. p-95 Barium 46 27,4 52, ,9 36, ,6 45,7 Cadmium 379 0,34 1, ,31 0, ,28 0,37 Kobalt 115 3,0 6,1 22 2,50 4,9 44 3,5 6,9 Koper 389 5,2 10, ,3 20, ,9 10,0 Kwik 373 0,07 0, ,09 0, ,08 0,13 Lood ,3 21, ,1 20, ,6 15,6 Molybdeen 46 1,1 1,1 23 1,4 3,5 44 1,04 1,1 Nikkel 389 6,7 18, ,9 8, ,8 20,0 Zink ,1 50, ,1 75, ,4 51,8 PAK 199 0,62 1,9 83 0,88 4, ,23 1,0 Olie ,1 50, ,8 50, ,3 50,0 PCB 46 0,005 1 ) 0, ,005 1 ) 0, ,004 1) 0,005 Toelichting bij de tabel: N: aantal waarnemingen gem: gemiddelde waarde p-95: 95-percentiel 1) de gemiddelde waarde ligt boven de maximale waarde wonen maar is lager dan 2* de achtergrondwaarde Achtergrondwaarden Wonen Industrie > niet toepasbaar Voor alle zones geldt dat voor alle stoffen ruim voldoende waarnemingen beschikbaar zijn. De 95- percentielwaarden overschrijden voor geen enkele stof de interventiewaarde. Uit de tabel blijkt dat in alle zones de gemiddelde waarden voor PCB hoger liggen dan de achtergrondwaarde. Rekening houdend met de toetsingsregel voor overschrijding van klassengrenzen (zie voorgaande) kan de overall kwaliteit van de ondergrond in deze zones worden aangemerkt als AW Dit geldt zowel voor de karakterisering van de ontvangende bodem als voor grond die (in deze zone) wordt ontgraven en elders wordt toegepast. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 20 van 24

27 In onderstaande tabel worden de parameterwaarden voor spreiding (variatiecoëfficiënt) en heterogeniteit weergegeven. Tabel 5.4: Kengetallen voor spreiding en heterogeniteit in de zones van de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) Zone Woongebieden Industrie Buitengebied N vc he N vc he N vc he Barium 46 0,52 0, ,55 0, ,52 0,12 Cadmium 379 0,65 0, ,32 0, ,30 0,11 Kobalt 115 0,50 0, ,39 0, ,74 0,10 Koper 389 0,72 0, ,92 0, ,58 0,08 Kwik 373 0,60 0, ,79 0, ,95 0,03 Lood 387 1,02 0, ,76 0, ,46 0,03 Molybdeen 46 0,20 0, ,60 0, ,07 0,00 Nikkel 389 1,12 0, ,70 0, ,83 0,63 Zink 390 1,02 0, ,84 0, ,76 0,17 PAK 199 3,67 0, ,04 0, ,59 0,02 Olie 205 0,95 0, ,85 0, ,90 0,58 PCB Toelichting bij de tabel: N: aantal waarnemingen vc: variatiecoëfficiënt he.: heterogeniteit 46 0,486 0, ,268 0, ,55 2 0,009 Alle zones zijn sterk heterogeen voor minerale olie en matig heterogeen voor nikkel. De variatiecoëfficiënt is voor deze stoffen echter voldoende laag. Voor PAK daarentegen is de variatiecoëfficiënt in de zones woongebieden en industrie relatief hoog terwijl de heterogeniteit erg laag is. De hoge variatiecoëfficiënt wordt veroorzaakt door enkele gehaltes in de range van mg/kg.ds., hetgeen een relatief hoge spreiding geeft ten opzichte van het berekende gemiddelde. Nadere analyse van de data geeft geen aanleiding tot het verwijderen van deze waarden als uitbijter, noch tot het opsplitsen van de zones. Gezien het aantal waarnemingen mag geconcludeerd worden dat de gevonden gemiddelde gehalten een voldoende nauwkeurig kengetal vormen voor de kwaliteit van de bodem in deze zone. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 21 van 24

28 Bodemkwaliteitskaart Best pagina 22 van 24

29 6 VERTALING NAAR KAARTEN In het voorgaande hoofdstuk is per zone een beschrijving gegeven van de bodemkwaliteit in zowel de bovengrond als de ondergrond. Op basis van deze gegevens moeten de uiteindelijke kaarten worden opgesteld die de basis vormen van het grondstromenbeleid. In het generieke kader is sprake van standstill op klasseniveau, in tegenstelling tot standstill op locatieen stofniveau. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de bodemkwaliteit van een groter gebied, waarbij getoetst wordt aan een kwaliteitsklasse en niet aan de concentraties van individuele stoffen. Binnen het generieke beleid dienen de volgende kaarten te worden vastgesteld: een kaart met uitgesloten locaties en deelgebieden; ontgravingskaart; toepassingskaart. Voor uitgesloten locaties en deelgebieden kan de bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt als milieuhygiënische verklaring omdat de kaart hier geen betrouwbare voorspeller is van de bodemkwaliteit. Binnen de gemeente Best zijn diverse verdachte en gesaneerde locaties bekend, die verspreid over de gehele gemeente gelegen zijn. Een aantal van deze locaties, te weten de stortplaatsen en de Wbblocaties, zijn ingetekend op kaartbijlage 1. Benadrukt dient te worden dat dit slecht een deel betreft van alle verdachte locaties. Deze kaart is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld om een specifieke locatie als nietverdacht aan te merken. In geval van gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring, dient te allen tijde tenminste een historische check te worden uitgevoerd (zie verder de nota bodembeheer). Voor gesaneerde locaties is altijd maatwerkbeoordeling vereist. Indien een multifunctionele sanering is uitgevoerd zal de bodemkwaliteit voldoen aan de AW Voor deze locaties mag de kaart (alsnog) worden gebruikt als milieuhygiënische verklaring. Bij functiegerichte sanering daarentegen verwacht men een slechtere bodemkwaliteit dan in de omgeving. Voor deze locatie mag de kaart niet worden gebruikt als milieuhygiënische verklaring. De ontgravingskaart geeft per zone aan met welke kwaliteitsklasse (AW-2000, wonen of industrie) een partij grond, die uit deze zone ontgraven wordt, moet worden aangeduid. De ontgravingskaart maakt in beginsel onderscheid in bovengrond en ondergrond. Indien gemeentebreed geen verschil tussen kwaliteitsklasse van de bovengrond en ondergrond bestaat, kan worden volstaan met een integrale ontgravingskaart. Dit is het het geval voor de gemeente Best. Op de toepassingskaart wordt aangegeven aan welke kwaliteitsklassen (AW-2000, wonen of industrie) een toe te passen partij grond moet voldoen. Deze zogenaamde toepassingseis volgt uit de combinatie van de functieklasse en de kwaliteitsklasse van de zone waarin de partij wordt toegepast (de ontvangende bodem), waarbij de strengste eis geldt. De kwaliteitsklasse van de bovengrond is hierbij bepalend voor de kwaliteit van de ontvangende bodem. De bodemfunctiekaart, ontgravingskaarten de toepassingskaart zijn weergegeven in respectievelijk kaartbijlagen 3, 4 en 5. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 23 van 24

30 In tabel 6.1 is een samenvatting gegeven van de bodemkwaliteit in de verschillende zones van de gemeente Best en de vertaling naar kaartmateriaal. Tabel 6.1: Samenvatting bodemkwaliteitszones, bodemfunctieklassen, ontgravingsklassen en toepassingsklassen in de gemeente Best. Bodemkwaliteitsz one Functieklas sen Ontgravingskaart Toepassingskaart Bovengrond Ondergrond Bovengrond Ondergrond Wonen nieuw Wonen AW-2000 AW-2000 AW-2000 AW-2000 Wonen oud Wonen AW-2000 AW-2000 AW-2000 AW-2000 Industrie Industrie AW-2000 AW-2000 AW-2000 AW-2000 Buitengebied Uitgesloten locaties 1 AW-2000 Wonen AW-2000 Wonen Industrie AW-2000 AW-2000 AW-2000 AW-2000 AW AW Op deze locaties wordt een slechtere bodemkwaliteit verwacht dan in de omgeving. 2. Schone grond, met een kwaliteit AW-2000 mag altijd worden toegepast. In voorkomende gevallen kan de bodemkwaliteit op locatieniveau door middel van bodemonderzoek worden vastgesteld. De toepassingseis is dan afhankelijk van de aangetroffen bodemkwaliteit en de functieklasse voor de betreffende locatie. Bodemkwaliteitskaart Best pagina 24 van 24

31 BIJLAGE 1: LITERATUURLIJST 1. Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad nr. 469, 3 december 2007 (en alle daarop volgende aanpassingen). 2. Regeling bodemkwaliteit, Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 (en alle daarop volgende aanpassingen). 3. Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten, Ministerie van VROM, en Ministerie van Verkeer en Waterstaat (september 2007, laatst gewijzigd 1 april 2011). 4. Bodemkwaliteitskaart gemeente Best, CSO Adviesbureau, december Bodembeheerplan gemeente Best, december Bodemonderzoek diverse locaties Best, Tritium Advies B.V., rapport van december 2012, met rapportnummer 1210/007/HB. Bodemkwaliteitskaart Best

32 Bodemkwaliteitskaart Best

33 BIJLAGE 2: BEGRIPPENLIJST Achtergrondwaarden: Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Baggerspecie: Mengsel van minerale bestanddelen, organische stof en water dat vrijkomt bij het baggeren van (delen van) de waterbodem. In verschillende juridische regelingen worden verschillende definities voor baggerspecie gehanteerd. Bodembeheergebied: Aaneengesloten, afgebakend deel van de oppervlakte van een of meer gemeenten of het beheergebied van een of meer waterkwaliteitsbeheerders. Bodemfuncties: Gebruik van de bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, zoals overeenkomstig een bij regeling van Onze Ministers vastgestelde indeling. Bodemfunctieklassen: Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde indeling van bodemfuncties. Bodemkwaliteit: De bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten in een gebied. Deze verdeling kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden). Bodemkwaliteitskaart: Kaart waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit staan aangegeven. Bodemkwaliteitsklasse: In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen: klasse Landbouw/Natuur (AW-2000) klasse Wonen klasse Industrie Bodemkwaliteitszone: Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is een zelfde bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de mate van variabiliteit van belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een bodemkwaliteitszone is in drie richtingen begrensd: x,y,z (dus ook diepte). Buitengebied: Gebied gelegen buiten de bebouwde kom. Deelgebied: Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd door middel van de voor het beheersgebied geldende onderscheidende kenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het deelgebied nog geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. Bodemkwaliteitskaart Best

34 Grond: Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, evenals van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Interventiewaarden: Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde waarden die aangeven dat bij overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, als bedoeld in artikel 36 van de Wet Bodembescherming. Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een sterke verontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3 april 2012 (Staaatscourant 2012, nr. 6563). Milieuhygiënische verklaring: a. voor bouwstoffen, grond of baggerspecie: partijkeuring, fabrikanteigenverklaring of erkende kwaliteitsverklaring, en b. voor grond, baggerspecie of de bodem, waarop of waarin de grond of baggerspecie wordt toegepast: verklaring omtrent de milieuhygiënische kwaliteit van een specifieke partij of de bodem. Onderscheidende gebiedskenmerken: Kenmerken waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, landgebruik, historie. Ontgravingskaart: De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor bodemverontreiniging verdachte locatie. Binnen het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit wordt de ontgravingskwaliteit gebaseerd op de gemiddelde gehalten van een zone en getoetst aan de generieke maximale waarden. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de ontgravingsklassen Landbouw/Natuur (AW-2000), Wonen, Industrie of niet-toepasbaar. Ontvangende bodem: Bodem waarop of waarin grond wordt hergebruikt of toegepast. Partij: Identificeerbare hoeveelheid bouwstof, grond of baggerspecie van vergelijkbare milieuhygiënische kwaliteit, die is bedoeld om als geheel te worden verhandeld of toegepast. Partijkeuring: Schriftelijke verklaring op basis van een eenmalig onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning, en waarin wordt vermeld of een partij onder het regime van het Besluit kan worden toegepast en hoe dit is vastgesteld. Percentiel/percentielwaarde: Waarde waar beneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 90- percentiel: 90% van de waarnemingen ligt beneden deze waarde. Stedelijk gebied: Gebied gelegen binnen de bebouwde kom. Bodemkwaliteitskaart Best

35 Uitbijter: Waarnemingen in het gegevensbestand die niet voldoen aan het patroon dat door de andere waarnemingen is gevestigd. De verhoogde gehalten zijn het gevolg van duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte locaties, typfouten. Variabiliteit: Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert. Variatiecoëfficiënt: Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde) Witte vlek: Gebiedsdeel binnen een bodemkwaliteitskaart waarbinnen onvoldoende gegevens bekend zijn of waarbinnen de spreiding tussen de gegevens zodanig is dat niet met voldoende nauwkeurigheid een voorspelling kan worden gedaan van de bodemkwaliteit. Bodemkwaliteitskaart Best

36 Bodemkwaliteitskaart Best

37 BIJLAGE 3: VERDELING VAN WAARNEMINGEN (NIEUWE STOFFEN) OVER DE VERSCHILLENDE ZONES Bodemkwaliteitskaart Best

38 Bodemkwaliteitskaart Best

39 BIJLAGE 4: STATISTISCHE PARAMETERS BOVENGROND Bodemkwaliteitskaart Best

40 Bodemkwaliteitskaart Best

41 STATISTISCHE PARAMETERS VAN DE ZONES IN DE BOVENGROND Woongebieden Lutum 2,97 % Organisch stof 2,66 % N Min 5P 10P 50P 80P 90P 95P Max Gem Std VC He AW Wonen Industrie Barium 78 0,03 14,00 14,00 14,00 28,20 34,90 44,30 96,00 22,16 13,55 0,61 0,14 54,8 158,8 265,6 Cadmium 591 0,03 0,20 0,20 0,28 0,44 0,50 0,75 1,60 0,34 0,19 0,56 0,24 0,4 0,7 2,6 Cobalt 78 1,40 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 3,01 8,90 2,31 1,03 0,45 0,03 3,0 7,0 37,8 Koper 618 0,84 3,35 3,50 8,00 12,00 15,00 19,00 110,00 9,44 8,24 0,87 0,19 21,6 29,1 102,5 Kwik 552 0,03 0,04 0,04 0,07 0,10 0,10 0,11 0,71 0,08 0,06 0,72 0,02 0,11 0,59 3,4 Lood 625 1,00 4,97 6,82 13,00 21,00 32,00 47,20 210,00 17,56 19,71 1,12 0,13 32,7 137,4 346,8 Molybdeen 78 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,21 2,10 1,10 0,23 0,21 0,00 1,5 88,0 190,0 Nikkel 619 0,70 1,50 2,10 3,50 5,24 8,00 10,00 61,00 4,55 3,76 0,83 0,35 13,0 14,4 37,0 Zink 628 1,40 9,80 11,20 25,00 49,00 75,30 100,00 950,00 39,62 68,69 1,73 0,35 62,9 89,8 323,4 PAK 467 0,04 0,09 0,13 0,36 1,20 2,54 5,28 29,00 1,17 2,56 2,18 0,13 1,5 6,8 40,0 Minerale olie 458 7,00 7,00 14,00 14,00 35,00 40,00 70,75 240,00 27,07 28,64 1,06 0,77 50,5 50,5 133,0 PCB 77,000 0,001 0,005 0,005 0,005 0,006 0,012 0,021 0,050 0,008 0,01 1,06 0,125 0,005 0,005 0,133 Industrie Lutum 2,64 % Organisch stof 2,12 % N Min 5P 10P 50P 80P 90P 95P Max Gem Std VC He AW Wonen Industrie Barium 25 3,50 4,34 7,98 14,00 14,60 22,20 24,60 30,00 14,18 5,93 0,42 0,10 52,6 152,3 254,8 Cadmium 260 0,03 0,10 0,10 0,28 0,50 0,50 0,50 2,80 0,33 0,23 0,69 0,18 0,4 0,7 2,5 Cobalt 25 2,10 2,10 2,10 2,10 3,50 3,50 3,50 3,50 2,53 0,64 0,25 0,04 2,8 6,5 35,5 Koper 272 0,42 1,37 2,03 3,50 9,42 12,90 19,45 51,00 6,60 6,24 0,95 0,23 21,0 28,4 99,8 Kwik 225 0,03 0,04 0,04 0,07 0,10 0,10 0,20 0,40 0,08 0,05 0,66 0,05 0,11 0,58 3,4 Lood 270 1,40 3,77 5,11 9,10 17,00 24,00 30,00 77,00 11,92 8,72 0,73 0,08 32,2 135,3 341,4 Molybdeen 26 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 1,50 1,50 1,50 1,17 0,20 0,17 0,00 1,5 88,0 190,0 Nikkel 263 0,35 1,05 1,40 3,50 5,00 6,18 8,00 22,00 3,74 2,53 0,67 0,30 12,6 14,1 36,1 Zink 267 3,50 5,82 7,10 22,00 54,60 79,20 127,00 520,00 41,11 64,60 1,57 0,48 61,1 87,3 314,2 PAK 218 0,01 0,05 0,09 0,30 1,42 3,72 7,99 37,00 1,63 4,15 2,54 0,21 1,5 6,8 40,0 Minerale olie 231 0,07 7,35 14,00 30,00 40,32 90,00 135,00 280,00 38,80 45,85 1,18 1,94 40,3 40,3 106,1 PCB 24 0,00 0,004 0,004 0,004 0,005 0,008 0,011 0,014 0,005 0,003 0,472 0,070 0,004 0,004 0,106 Buitengebied Lutum 3,2 % Organisch stof 2,9 % N Min 5P 10P 50P 80P 90P 95P Max Gem Std VC He AW Wonen Industrie Barium 52 10,50 14,00 14,00 14,00 26,80 30,90 34,70 50,00 20,27 8,32 0,41 0,10 56,2 162,7 272,2 Cadmium 302 0,10 0,20 0,20 0,28 0,35 0,40 0,50 2,00 0,32 0,17 0,54 0,13 0,4 0,7 2,6 Cobalt 52 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,73 3,01 17,00 2,43 2,08 0,86 0,03 3,1 7,2 39,2 Koper 302 0,04 3,50 3,50 7,10 12,00 15,00 19,00 49,00 8,90 5,83 0,66 0,19 21,9 29,5 103,9 Kwik 298 0,03 0,04 0,04 0,07 0,10 0,10 0,11 0,35 0,07 0,04 0,56 0,02 0,11 0,59 3,4 Lood 301 0,11 7,00 7,00 14,00 21,00 32,00 39,00 150,00 17,45 14,91 0,85 0,10 33,0 138,5 349,5 Molybdeen 52 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 0,07 0,07 0,00 1,5 88,0 190,0 Nikkel 301 0,70 2,10 2,10 3,50 5,00 6,30 8,00 42,00 4,34 3,55 0,82 0,24 13,2 14,7 37,6 Zink 303 0,01 6,54 10,64 31,00 50,00 74,80 109,50 360,00 38,94 37,26 0,96 0,39 63,8 91,2 328,3 PAK 284 0,01 0,08 0,10 0,42 1,94 3,88 6,99 35,00 1,72 3,89 2,26 0,18 1,5 6,8 40,0 Minerale olie 288 0,34 14,00 14,00 25,00 35,00 64,30 105,00 290,00 34,88 41,02 1,18 1,02 54,6 54,6 143,7 PCB 54 0,001 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,008 0,020 0,006 0,002 0,418 0,020 0,006 0,006 0,144

42 Bodemkwaliteitskaart Best

43 BIJLAGE 5: STATISTISCHE PARAMETERS ONDERGROND Bodemkwaliteitskaart Best

44 Bodemkwaliteitskaart Best

45 STATISTISCHE PARAMETERS VAN DE ZONES IN DE ONDERGROND Woongebieden Lutum 5,45 % Organisch stof 1,87 % N Min 5P 10P 50P 80P 90P 95P Max Gem Std VC He AW-2000 Wonen Industrie Barium 46 10,50 14,00 14,00 24,50 38,00 47,50 52,25 68,00 27,38 14,29 0,52 0,14 69,3 200,6 335,6 Cadmium 379 0,03 0,10 0,14 0,28 0,35 0,50 1,00 1,00 0,34 0,22 0,65 0,40 0,4 0,7 2,6 Cobalt 115 1,00 2,10 2,10 2,10 4,30 5,56 6,10 7,70 2,96 1,49 0,50 0,08 4,3 10,1 54,9 Koper 389 0,04 1,40 2,09 3,50 7,00 8,40 10,00 46,00 5,19 3,75 0,72 0,10 22,5 30,4 106,9 Kwik 373 0,01 0,04 0,04 0,07 0,10 0,10 0,11 0,50 0,07 0,04 0,60 0,02 0,11 0,61 3,5 Lood 387 1,61 3,50 4,20 9,10 9,10 15,00 21,70 115,00 10,27 10,49 1,02 0,06 33,7 141,6 357,4 Molybdeen 46 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 2,10 1,10 0,22 0,20 0,00 1,5 88,0 190,0 Nikkel 389 0,35 1,40 2,10 5,00 9,40 14,00 18,60 83,00 6,65 7,43 1,12 0,60 15,5 17,2 44,1 Zink 390 0,01 5,60 7,00 14,00 30,00 40,00 50,00 220,00 22,11 22,46 1,02 0,15 69,1 98,8 355,6 PAK 199 0,04 0,07 0,07 0,14 0,43 0,86 1,86 21,00 0,62 2,29 3,67 0,05 1,5 6,8 40,0 Minerale olie 205 0,04 7,00 12,20 14,00 35,00 50,00 50,00 170,00 23,10 21,93 0,95 0,69 38,0 38,0 100,0 PCB 46,000 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,007 0,016 0,005 0,002 0,486 0,033 0,004 0,004 0,100 Industrie Lutum 3,24 % Organisch stof 1,53 % N Min 5P 10P 50P 80P 90P 95P Max Gem Std VC He AW-2000 Wonen Industrie Barium 21 10,50 14,00 14,00 14,00 14,00 31,00 36,00 51,00 17,93 9,82 0,55 0,10 55,9 161,9 270,9 Cadmium 158 0,07 0,10 0,10 0,28 0,35 0,50 0,51 5,00 0,31 0,41 1,32 0,19 0,3 0,7 2,5 Cobalt 22 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 3,45 4,93 5,60 2,50 0,98 0,39 0,08 3,1 7,3 39,7 Koper 161 0,35 1,00 1,40 3,50 7,00 9,80 20,00 30,00 5,27 4,87 0,92 0,24 20,9 28,3 99,5 Kwik 157 0,03 0,04 0,04 0,07 0,10 0,15 0,20 0,42 0,09 0,07 0,79 0,05 0,11 0,59 3,4 Lood 161 1,05 2,10 2,50 9,10 9,10 15,00 20,00 49,00 9,11 6,94 0,76 0,06 32,2 135,3 341,5 Molybdeen 23 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 3,12 3,50 3,50 1,39 0,84 0,60 0,01 1,5 88,0 190,0 Nikkel 150 0,70 1,56 2,10 3,50 5,00 6,73 8,00 17,00 3,91 2,72 0,70 0,26 13,2 14,8 37,8 Zink 160 0,00 3,99 5,60 14,00 26,00 50,00 75,05 420,00 25,14 46,29 1,84 0,28 62,0 88,6 318,9 PAK 83 0,01 0,07 0,07 0,14 1,00 1,82 4,48 11,00 0,88 1,79 2,04 0,11 1,5 6,8 40,0 Minerale olie 102 7,00 14,00 14,00 14,00 35,00 50,00 50,00 160,00 25,78 21,81 0,85 0,58 38,0 38,0 100,0 PCB 23 0,00 0,004 0,004 0,004 0,004 0,007 0,007 0,008 0,005 0,001 0,268 0,033 0,004 0,004 0,100 Buitengebied Lutum 5,3 % Organisch stof 1,6 % N Min 5P 10P 50P 80P 90P 95P Max Gem Std VC He AW-2000 Wonen Industrie Barium 44 10,50 14,00 14,00 22,50 37,80 43,00 45,70 59,00 25,57 13,37 0,52 0,12 68,2 197,5 330,4 Cadmium 229 0,07 0,12 0,20 0,28 0,35 0,35 0,37 0,80 0,28 0,09 0,30 0,11 0,4 0,7 2,6 Cobalt 44 1,00 2,10 2,10 2,10 5,22 6,07 6,88 16,00 3,45 2,55 0,74 0,10 4,3 9,9 53,8 Koper 228 0,70 3,50 3,50 5,65 7,00 8,20 10,00 34,00 5,85 3,41 0,58 0,08 22,2 30,0 105,5 Kwik 229 0,03 0,04 0,04 0,07 0,10 0,11 0,13 0,60 0,08 0,08 0,95 0,03 0,11 0,61 3,5 Lood 229 0,70 5,18 7,00 9,10 9,10 14,00 15,60 44,00 9,63 4,47 0,46 0,03 33,5 140,5 354,7 Molybdeen 44 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 0,07 0,07 0,00 1,5 88,0 190,0 Nikkel 225 1,05 2,10 2,10 5,00 13,00 18,00 20,00 36,00 7,81 6,46 0,83 0,63 15,3 17,0 43,7 Zink 229 0,00 4,93 7,00 14,00 32,00 40,00 51,80 120,00 22,41 16,95 0,76 0,17 68,3 97,5 351,1 PAK 126 0,00 0,07 0,07 0,14 0,20 0,52 1,00 2,70 0,23 0,37 1,59 0,02 1,5 6,8 40,0 Minerale olie 188 7,00 14,00 14,00 14,00 50,00 50,00 50,00 180,00 27,33 24,47 0,90 0,58 38,0 38,0 100,0 PCB 43 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,020 0,004 0,002 0,552 0,009 0,004 0,004 0,100

46 Bodemkwaliteitskaart Best

47 BIJLAGE 6: OVERZICHT VERWIJDERDE UITBIJTERS bis_loccode Locatienaam Monstercode Stof Waarde Ploegstraat (achter nr.14) AA deellocatie 4a AA kwik 5 AA Broekstraat, Deellocatie 1 AA kwik 13 AA Fuutlaan 5 AA Kwik/cadmium 13/10,5 AA Industrieweg 202 AA kwik 5 AA Ploegstraat 17 (Gasstation GasUnie) AA lood 360 AA Randweg 31 AA olie 460 AA Sonseweg 39 AA olie 1500 AA Sonseweg 39 AA olie 1400 AA Sonseweg 39 AA olie 290 AA Tormentil / Brem-10/5 AA olie 750 AA Willem de Zwijgerweg 83 AA olie 3950 AA Willem de Zwijgerweg 83 AA olie 4850 AA Zuidelijk gedeelte van Breevenong AA koper 210 AA Bleysstraat 27 AA PAK 326 AA Boterhoek fase 3 ong AA olie 500 AA Boterhoek fase 3 ong AA olie 4900 AA Boterhoek fase 3 ong AA olie 680 AA Boterhoek fase 3 ong AA minerale olie 7800 AA Boterhoek fase 3 ong AA olie 1100 AA Boterhoek fase 3 ong AA olie 400 AA De Dommel 7 AA olie 6600 AA De Maas 14 AA olie 710 AA De Run 12 AA olie 460 AA Eindhovenseweg 24 AA olie 4400 AA Eindhovenseweg 24 AA olie 8700 AA Fabrieksweg 48 AA olie AA Heikantweg 3B AA olie 840 AA Hoofdstraat/Oirschotseweg onbekend AA PAK 60 AA Hoofdstraat/Oranjestraat onbekend AA PAK 220 AA Klaverhoekseweg 3 AA koper 85 AA Molenstraat/H.Hartstraat ong AA PAK/ koper 50/ 110 AA Molenweide/Raadhuisstraat-ong AA koper 85 AA Noordelijke gedeelte van de Breeven-ong AA koper 1100 AA Noordelijke gedeelte van de Breeven-ong AA olie 310 AA Oranjestraat 10-1 AA olie 310 AA Bosseweg 7A 1 AA olie 1100 AA Bosseweg 7A 1 AA olie 1050 AA Bosseweg 7A 2 AA olie 530 AA Brem 4-1 AA Olie/ PAK 330/ 83 Bodemkwaliteitskaart Best

48 AA Brem 4-1 AA olie 5200 AA Fase 1 ong 1 AA olie 425 AA Oude Baan ong 5 AA kwik 1,5 AA Oude Baan ong 6 AA kwik 1,5 AA Stationsstraat 65 AA olie 290 AA Broekdijk / Koppelstraat AA kwik 10 AA Stationsstraat (Deellocatie 7) AA olie 4100 AA Boksprong 9 AA pcb 0,051 AA Sint Odulphusstraat (wegtrace) AA koper 180 AA Hagelaarweg 14 AA kobalt 17 AA Hagelaarweg 14 AA kobalt 16 AA Zandweg 6 (Industrieweg 153) AA pcb 0,082 AA Golflaan 1 AA pcb 1,3 AA Sonseweg 37 AA PAK 76 AA Max de Bossustraat 6-8 AA olie/pak 540/, 170 AA Plangebied Aarle-Hokkelstraat (deelgebied 3 Aarle, Kapelweg) AA PAK 280 I01 Aanvullend onderzoek tbv BKK 2012 I01O barium 190 I07 Aanvullend onderzoek tbv BKK 2012 I07O pak 96 Bodemkwaliteitskaart Best

49 KAARTBIJLAGEN 1. Uitgesloten locaties 2. Monster/locatiepunten 3. Bodemfunctiekaart 4. Ontgravingskaart 5. Toepassingskaart Bodemkwaliteitskaart Best

50

51

52

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Someren

Bodemkwaliteitskaart Someren 11 januari1 2012-2 - Bodemkwaliteitskaart Someren In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040-2594439 H. Berghs Projectnummer

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT SEPTEMBER 2013 Bodemfunctieklassekaart Gemeente Weert VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Weert. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden In opdracht van Opgesteld door Gemeente Reusel-De Mierden SRE Milieudienst, afdeling Gemeenten Auteur F.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie Postbus 30 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: mevr. A.M.B.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei 21 oktober 2011 Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen Kenmerk R001-4688082LNH-cmn-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Gegevens opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector ORVM, afdeling Milieu Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Contactpersoon: Dhr. W. Vlamings CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Gegevens opdrachtgever Gemeente Texel Team Vergunningen Postbus 200 1790 AE DEN BURG Contactpersoon: Dhr. J. Veltkamp CSO Adviesbureau Postbus 2 3980 CA Bunnik Tel.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Gemeente Beesel Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Roermond Gegevens opdrachtgever Gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond Contactpersoon: Dhr. B.

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Wierden

Bodemfunctiekaart Wierden Bodemfunctiekaart Wierden Gemeente Wierden Afdeling Grondgebied November 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Gebruik van de bodemfunctiekaart...5 2.1 Grondverzet...5 2.1.1 Toepassing functiekaart

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Gegevens opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Contactpersoon: Dhr. R. van Damme CSO Adviesbureau

Nadere informatie

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2012 Gegevens opdrachtgever Gemeente Maastricht Team Mobiliteit & Milieu Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Contactpersoon: Dhr. J.G.M. Lochs CSO Adviesbureau voor

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3.

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 De regio... 3 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota... 4 1.3.1 Doel... 4 1.3.2 Reikwijdte... 4 1.4 Vaststelling en geldigheidsduur... 5 1.5 Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Bijlage 0 Toelichting op de kaarten

Bijlage 0 Toelichting op de kaarten Bijlage 0 Toelichting op de kaarten Blad 25 van 79 Toelichting op de bodemkaarten We kennen 4 kaarten met de bodemkwaliteit: Kaart I en II geven informatie over de resp. bodemkwaliteit en de functies die

Nadere informatie

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Groningen Oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Kaders lokaal grondverzet 3 2.1 Uitgangspunten bodembeheer

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen

Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Nota Bodemfunctieklassekaarten Regio Centraal-West Groningen Gemeenten Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Slochteren, Zuidhorn Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 1 van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 1.1 Beheergebied... 4 1.2

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

4 Generieke toepassingseisen Toepassen op landbodem Verspreiden baggerspecie over aangrenzende percelen...19

4 Generieke toepassingseisen Toepassen op landbodem Verspreiden baggerspecie over aangrenzende percelen...19 projectnr. 187490.02 AgentschapNL taakveld + 10 oktober 2011, revisie 01 beheer regio Brabant beheernota Etten Leur def.doc Inhoud Blz. 1 Inleiding...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Het beheergebied...4 1.3 Doel

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Nota bodembeheer gemeente Oldenzaal Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 27 mei 2013, nr. 338 De griffier, Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Datum : 25 mei 2012 Status : definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Doel nota bodembeleid... 5 1.2 Geldigheid... 6 1.3 Leeswijzer... 6 2. Preventie

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE HEUSDEN 5 juli 2011 075609113 - Definitief B02034.000077.001B Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 1.1 Ruimtelijke indeling van de gemeente Heusden 5 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Definitief Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 2 Werkwijze en resultaat... 6 2.1 Stap

Nadere informatie