MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017"

Transcriptie

1 MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK LANGS DE PROVINCIALE WEG N618 BOXTEL - SCHIJNDEL 12 APRIL 2017

2 Contactpersonen SIMON VAN DEN BOSSE Teamleider Bodem&Ondergrond T M E Arcadis Nederland B.V. Postbus AB Assen Nederland 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK Kwaliteitsborging Onderzoeksopzet Uitvoering veldwerk Uitvoering laboratoriumonderzoek 7 3 RESULTATEN Bodemopbouw Veldwaarnemingen Laboratoriumonderzoek en toetsing analyseresultaten Interpretatie analyseresultaten Veiligheidsklasse 13 4 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELING Aanleiding en doel Conclusies Aanbevelingen 14 BIJLAGE 1 OVERZICHTSTEKENING 15 BIJLAGE 2 BOORPROFIELEN EN LEGENDA 16 BIJLAGE 3 ANALYSECERTIFICATEN 17 BIJLAGE 4 TOETSINGSRESULTATEN 18 BIJLAGE 5 SAMENSTELLING MENGMONSTERS 19 BIJLAGE 6 ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 21 BIJLAGE 7 T&F KLASSE BEPALING 22 3

4 4

5 1 INLEIDING Langs de provinciale weg N618, die de dorpskernen Boxtel en Schijndel met elkaar verbindt, heeft Arcadis in opdracht van de provincie Noord-Brabant een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Het te onderzoeken wegtracé heeft een lengte van ongeveer 8 kilometer. Het onderzoek is gericht op de wegbermen zowel noordelijk als zuidelijk van de N618. In bijlage 1 is een overzichtstekening opgenomen met de positie van de uitgevoerde boringen. Aanleiding Aanleiding tot het uitvoeren van onderzoek betreft de plannen van de provincie Noord-Brabant om de rijbaan van de N618 te reconstrueren. Daarbij zal de weg aan beide kanten verbreedt worden met ongeveer 0,3 m. Doel Het doel van het verkennend bodemonderzoek is met een relatief geringe onderzoeksinspanning aan te tonen dat langs de weg redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond in gehalten boven de achtergrondwaarde. Het bodemonderzoek is niet gericht op het vaststellen van de mogelijkheden voor hergebruik van (eventueel) in een later stadium af te voeren grond. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Voor bodemonderzoek dat in het kader van grondverzet wordt uitgevoerd gelden andere onderzoeksprotocollen. Wel zijn de onderzoeksresultaten indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Het doel daarvan is om een indicatie te krijgen over de mogelijkheden om eventueel vrijkomende grond te hergebruiken. Werkzaamheden In het kader van het verkennend bodemonderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht. Veldonderzoek; Laboratoriumonderzoek; Toetsing en interpretatie van de analyseresultaten; Rapportage inclusief formuleren van conclusies en aanbevelingen. Disclaimer Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten dat er in werkelijkheid optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde resultaten. Immers, elke bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekproeven, welke representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet van het veld- en laboratoriumonderzoek. De resultaten en interpretatie van hiervan zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Tot slot staan in hoofdstuk 4 de conclusies. 5

6 2 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 2.1 Kwaliteitsborging De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is onder de naam Kwalibo (=kwaliteitsborging in het bodembeheer). Arcadis Nederland B.V. is gecertificeerd en erkend voor de genoemde werkzaamheden. Dit houdt in dat: De werkzaamheden conform BRL SIKB 2000, protocol 2001 zijn uitgevoerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf. Dit rapport draagt daarom het keurmerk kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende medewerker, namelijk dhr. M. La Crois van de firma Poelsema Veldwerk Bureau (certificaat: EC-SIKB-02239). De grondmonsters zijn (voor)behandeld door middel van de AS3000 methode in het door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium AL-West. Conform de eisen uit de BRL SIKB 2000 melden wij dat de werkzaamheden waarop deze rapportage betrekking heeft, conform BRL SIKB 2000 getoetst zijn op partijdigheid. Daarom vermelden wij dat de uitvoerder van het veldwerk voor milieuhygiënisch onderzoek een ander is dan de eigenaar van het terrein waarop het veldwerk betrekking heeft. De verklaring van de milieukundige dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk zijn uitgevoerd is opgenomen in bijlage 6. Afwijkingen op de Kwalibo Tabel 1: Toelichting afwijkingen Protocol Certificaat Afwijking Oorzaak afwijking Gevolg afwijking Kritische afwijking , , Overschrijding conserveringstermijn naftaleen Overschrijding conserveringstermijn naftaleen, droge stof en minerale olie Overschrijding conserveringstermijn droge stof, PAK De overschrijding van de conserveringstermijn is veroorzaakt doordat in dit onderzoek het veldwerk verspreid over verschillende dagen is uitgevoerd. In enkele gevallen moest daarom enkele dagen gewacht worden op een grondmonster teneinde een mengmonster te kunnen maken. Na vaststelling van sterk verhoogde gehalten PAK zijn bestaande mengmonsters verder uitgesplitst. Het betreft monsters die al op het lab aanwezig waren en aldaar gekoeld opgeslagen zijn. Gezien de gekoelde opslagcondities en de aard van de te analyseren stoffen is het niet aannemelijk dat er substantiële afbraak of verdamping heeft plaatsgevonden. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van het laboratoriumonderzoek hierdoor is beïnvloed. Het laboratorium heeft de gehaltes volgens de geldende richtlijnen uitgevoerd en gerapporteerd. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de resultaten voldoende betrouwbaar zijn om conclusies te trekken aangaande de verontreinigingssituatie. PAK (o.a. naftaleen) is in dezen de meest kritische parameter. Echter, al zou er sprake zijn van afbraak van deze stof dan nog wordt de interventiewaarde overschreden. Het betreft een niet-kritische afwijking. Nee Nee Nee 2.2 Onderzoeksopzet In de NEN 5740 zijn, afhankelijk van de onderzoeksstrategie, richtlijnen gegeven voor de aantallen te verrichten boringen en te analyseren grond- en grondwatermonsters als functie van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie. In tabel 1 is de onderzoeksopzet en de onderzoeksstrategie samengevat. Tabel 2: Onderzoeksopzet met veld- en laboratoriumwerkzaamheden Locatie Veldwerk Analyses Lengte Strategie Aantal boringen Aantal te onderzoeken (meng)monsters Boringen tot 1,0 m-mv. Boringen tot grondwater Bovengrond Ondergrond Noordzijde N618 Boxtel - Schijndel 8 kilometer ONV-L x NEN x NEN

7 Locatie Veldwerk Analyses Lengte Strategie Aantal boringen Aantal te onderzoeken (meng)monsters Zuidzijde N618 Boxtel - Schijndel Aanvullende boringen 8 kilometer ONV-L x NEN x NEN PAK + HL TOTAAL Toelichting tabel: 18x NEN PAK + H 18x NEN 5740 ONV-L NEN 5740 PAK + H Onverdachte locatie, lintvormig Het standaard NEN-pakket voor grond bestaat uit de volgende parameters: Organische stof en lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som- PCB s, som-pak s (10) en minerale olie (GC) (C10-C40). 10 door VROM geselecteerde polyaromatische koolstof verbinden en organische stof. In afwijking op de NEN 5740 wordt het grondwater niet onderzocht. Reden hiervoor is dat tijdens de geplande graafwerkzaamheden niet verwacht wordt dat het grondwater bereikt wordt. Onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater is daarom niet van belang. 2.3 Uitvoering veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd van 16 tot 19 januari Omdat er in de eerste ronde veldwerk gehalten PAK zijn aangetroffen boven de interventiewaarden, zijn extra werkzaamheden uitgevoerd op 24 februari en 6 april 2017 om meer inzicht te krijgen in het verontreinigingsbeeld. In het veld is de vrijgekomen grond beoordeeld op de bodemkundige samenstelling. Hierbij zijn eveneens de percentages lutum en organische stof geschat. Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken, kolengruis en dergelijke en op afwijkingen van geur en kleur, die kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De grond uit de boringen is met behulp van de oliedetectiepan beoordeeld op de aanwezigheid van olieachtige en oppervlakte-actieve stoffen. De uitgeboorde grond van elke boring is per bodemlaag van maximaal 0,5 m bemonsterd. Afhankelijk van de bodemopbouw en de veldwaarnemingen is eventueel een kleiner monstertraject gekozen. 2.4 Uitvoering laboratoriumonderzoek Voor de analyses van de vaste bodem zijn van zowel de boven- als voor de ondergrond in het laboratorium representatieve mengmonsters samengesteld. De samenstelling van de mengmonsters heeft plaatsgevonden op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de locaties van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters is in bijlage 5 weergegeven. 7

8 3 RESULTATEN In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek besproken. 3.1 Bodemopbouw De lokale bodemopbouw is afgeleid uit de uitgevoerde boringen en is in onderstaande tabel geschematiseerd weergegeven. In bijlage 2 zijn de boorstaten van de bij het onderzoek uitgevoerde boringen opgenomen. Boringen die zijn geplaatst in een grastegel hebben achter de codering de code GB gekregen (vb. B015GB). De ligging van de boringen is weergegeven op de tekening in bijlage 1. Tabel 3: Omschrijving bodemopbouw Diepte (in m-mv) Omschrijving 0-2,0 (eind diepste boring) Zand, zeer fijn, matig tot zwak siltig Het niveau van het grondwater varieerde tijdens de veldwerkzaamheden van 0,8 m-mv tot dieper dan 2,0 m-mv. 3.2 Veldwaarnemingen Grond De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld onderzocht op (zintuiglijk) waarneembare verontreinigingskenmerken. In de boorstaten (bijlage 2) zijn deze waarnemingen per boring weergegeven. Uit de beschrijvingen blijkt dat plaatselijk in de grond (tot maximaal 1,0 m-mv) sporen baksteen zijn waargenomen. Asbest Er zijn -buiten de genoemde verontreinigingen met PAK- geen aanwijzingen voor bodembelastende activiteiten en er is zintuiglijk in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal aantroffen. Er is bovendien slechts sporadisch puin aangetroffen. Daaruit volgt dat de locatie niet verdacht is op het voorkomen van asbest. Verkennend dan wel nader asbestonderzoek conform NEN 5707 en/of NEN 5897 wordt voor de locatie daarom niet noodzakelijk geacht. 3.3 Laboratoriumonderzoek en toetsing analyseresultaten De chemische analyses van de monsters geven informatie over de aanwezigheid en de gehalten van de onderzochte stoffen. De analysecertificaten van de onderzochte grondmonsters zijn opgenomen in Bijlage 3. Toetsing van de analyseresultaten van grond heeft plaatsgevonden aan het toetsingskader zoals gedefinieerd in de Circulaire bodemsanering per 1 juli De gemeten gehalten voor grond zijn gecorrigeerd naar een standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof). De resultaten van toetsing van de analyses zijn, inclusief correctie naar een standaard bodem, opgenomen in Bijlage 4. Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven wordt in de voorliggende rapportage de volgende terminologie gebruikt: Niet verontreinigd: Index 0,0 (gehalte AW (achtergrondwaarde)). Licht verontreinigd: Index > 0,0 1,0 (AW < gehalte I (interventiewaarde)). Sterk verontreinigd: Index > 1,0 (gehalte > I). Daarnaast is een toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007 uitgevoerd. Deze toetsing geeft een indicatieve indruk over de toepassingsmogelijkheden van eventueel vrijkomende grond. De resultaten zijn getoetst aan het generieke beleid, zoals vastgesteld in de Regeling bodemkwaliteit. De resultaten van toetsing van de grondmonsters zijn samengevat in onderstaande tabel. Naar aanleiding van de analyseresultaten zijn de deelmonsters waaruit de mengmonsters MMNKBG6, MMNKOG7, MMZKOG1 en MMZKOG8 waren samengesteld individueel geanalyseerd op PAK. In verband met aangetroffen gehaltes PAK boven de interventiewaarden, zijn er nog extra afperkende boringen gezet. Deze zijn te herkennen aan de toevoeging A1 tot en met A6, achter het originele boornummer. 8

9 Bij boring 173 bleek deze ronde afperkende boringen onvoldoende. Daarom heeft daar nog een extra ronde afperkende boringen plaats gevonden, te herkennen aan de toevoeging B1 tot en met B6. Tabel 4: Toetsingsresultaten grondmonsters Monster Diepte (m-mv) Zintuiglijke waarneming > Achtergrondwaarde > Interventiewaarde Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) Noordzijde N618 Boxtel Schijndel MMNKBG1 0-0, Altijd toepasbaar MMNKBG2 0-0, Altijd toepasbaar MMNKBG3 0-0,55 - PAK, PCB - Altijd toepasbaar MMNKBG4 0-0,55 - Zink, PAK - Klasse industrie MMNKBG5 0-0,57 - Minerale olie, PAK - Klasse industrie MMNKBG6 0-0,55 - Minerale olie, PAK - Klasse industrie B ,5 - PAK - Klasse industrie B053GB-1 0,1-0, Altijd toepasbaar B ,5 - PAK - Klasse industrie B ,5 - - PAK Niet toepasbaar > IW B059A1-2 0,30-0,80 - PAK - Klasse Industrie B059A2-1 0,00-0,30 - PAK - Klasse Industrie B059A4-1 0,00-0,40 - PAK - Klasse wonen B059A6-1 0,00-0, Altijd toepasbaar B ,5 - - PAK Niet toepasbaar > IW B060A1-2 0,50-1, Altijd toepasbaar B060A2-1 0,00-0,30 - PAK - Klasse wonen B060A4-1 0,00-0,50 - PAK - Klasse wonen B060A6-1 0,00-0,20 - PAK - Klasse wonen B ,5 - PAK - Klasse wonen B ,5 - PAK - Klasse industrie B ,5 - - PAK Niet toepasbaar > IW B ,5-1,0 - PAK - Klasse industrie B064A1-2 0,50-0,80 - PAK - Klasse industrie B064A2-1 0,00-0,50 - PAK - Klasse industrie B064A2-2 0,50-1,00 - PAK - Klasse industrie B064A4-1 0,00-0,50 - PAK - Klasse industrie B064A6-1 0,00-0,30 - PAK - Klasse wonen B ,5 - PAK - Klasse industrie B ,5-1,0 - PAK - Klasse industrie B ,4 - PAK - Klasse industrie 9

10 Monster Diepte (m-mv) Zintuiglijke waarneming > Achtergrondwaarde > Interventiewaarde Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) MMNKBG7 0-0,50 Sporen baksteen PAK - Klasse industrie MMNKBG8 0-0,55 - Lood, minerale olie, PAK - Klasse industrie MMNKBG9 0-0,50 - Zink, lood, PAK - Klasse industrie MMNKOG1 0,45-1, Altijd toepasbaar MMNKOG2 0,4-1,0 - Lood - Altijd toepasbaar MMNKOG3 0,5-1, Altijd toepasbaar MMNKOG4 0,5-1,0 - Kwik, PAK - Klasse industrie MMNKOG5 0,5-1,0 - Minerale olie, PAK - Klasse industrie MMNKOG6 0,5-1, Altijd toepasbaar MMNKOG7 0,5-1,0 - Zink, minerale olie PAK Niet toepasbaar > IW B ,6-1,0 - - PAK Niet toepasbaar > IW B067A1-4 1,30-1,50 - PAK - Klasse industrie B067A2-2 0,50-1,00 - PAK - Klasse wonen B067A4-2 0,50-1,00 - PAK - Klasse wonen B067A6-2 0,50-1, Altijd toepasbaar B ,5-1,0 - - PAK Niet toepasbaar > IW B069A1-3 1,00-1, Altijd toepasbaar B069A2-2 0,50-1,00 - PAK - Klasse wonen B069A4-2 0,50-1, Altijd toepasbaar B069A6-3 0,60-1,10 - PAK - Klasse industrie B069A6-4 1,10-1, Altijd toepasbaar B ,5-1,0 - PAK - Klasse industrie B ,5-1,0 - PAK - Klasse industrie B ,5-1,0 - PAK - Klasse industrie B ,5-1, Altijd toepasbaar B ,5-1, Altijd toepasbaar B ,5-1, Altijd toepasbaar MMNKOG8 0,5-1, Altijd toepasbaar MMNKOG9 0,45-1, Altijd toepasbaar Zuidzijde N618 Boxtel Schijndel MMZKBG1 0-0,30 - Zink, minerale olie - Klasse industrie MMZKBG2 0-0,40 Sporen baksteen Kobalt, minerale olie, PAK - Klasse industrie MMZKBG3 0-0,40 - PAK - Klasse wonen MMZKBG4 0-0,30 Sporen baksteen Lood, Koper, minerale olie, PAK - Klasse industrie MMZKBG5 0-0,30 - Kobalt, PAK - Klasse wonen MMZKBG6 0-0,30 - Minerale olie, PAK - Klasse industrie 10

11 Monster Diepte (m-mv) Zintuiglijke waarneming > Achtergrondwaarde > Interventiewaarde Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) MMZKBG7 0-0,30 Sporen baksteen Kobalt, minerale olie, PAK, PCB - Klasse industrie MMZKBG8 0-0,30 Sporen baksteen - - Altijd toepasbaar MMZKBG9 0-0,50 - Kobalt, minerale olie, PAK - Klasse industrie MMZKOG1 0,3-0,7 - Zink, minerale olie PAK Niet toepasbaar > IW B ,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0,5 - PAK - Klasse wonen B ,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0, Altijd toepasbaar MMZKOG2 0,3-0, Altijd toepasbaar MMZKOG3 0,3-0,6 - Minerale olie, PAK - Klasse industrie MMZKOG4 0,5-1,0 - Minerale olie, PAK - Klasse industrie MMZKOG5 0,3-0,5 - Zink, minerale olie, PAK - Klasse industrie MMZKOG6 0,3-0,6 Sporen baksteen Minerale olie, PAK - Klasse industrie MMZKOG7 0,3-0,5 Sporen baksteen PAK - Altijd toepasbaar MMZKOG8 0,3-0,6 - Minerale olie PAK Niet toepasbaar > IW B157GB-2 0,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0,5 - PAK - Klasse industrie B ,3-0,5 - - PAK Niet toepasbaar > IW B161A1-2 0,5 1,0 - PAK - Klasse industrie B161A1-3 1,00-1,20 3- PAK - Klasse wonen B161A2-1 0,00-0,50 - PAK - Klasse industrie B161A3-1 0,00-0,50 - PAK - Klasse wonen B161A4-1 0,00 0,50 - PAK - Klasse industrie B161A6-1 0,00-0, Altijd toepasbaar B ,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0,5 - - PAK Niet toepasbaar > IW B165A1-2 0,50-1, PAK Niet toepasbaar > IW B165A1-3 1,00-1,20 - PAK - Klasse Industrie B165A2-1 0,00-0, Altijd toepasbaar B165A4-1 0,00-0,50 - PAK - Klasse Industrie B165A6-1 0,00-0, PAK Niet toepasbaar > IW 11

12 Monster Diepte (m-mv) Zintuiglijke waarneming > Achtergrondwaarde > Interventiewaarde Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) B165A6-2 0,50-1,00 - PAK - Klasse Industrie B ,3-0, Altijd toepasbaar B ,3-0,6 - PAK - Klasse industrie B ,3-0,6 - PAK - Klasse wonen B ,3-0,6 - - PAK Niet toepasbaar > IW B173A1-3 0,60-0, Altijd toepasbaar B173A2-1 0,00-0, PAK Niet toepasbaar > IW B173A2-2 0,50-1, PAK Niet toepasbaar > IW B173A3-1 0,00-0, PAK Niet toepasbaar > IW B173A3-2 0,50-1,00 - PAK - Klasse wonen B173A4-1 0,00-0,50 - PAK - Klasse industrie B173A5-1 0,00-0,30 - PAK - Klasse industrie B173A5-2 0,30-0,60 - PAK - Klasse wonen B173A6-1 0,00-0,30 - PAK - Klasse wonen B173B1-1 0,00-0,30 - PAK - Klasse wonen B173B1-2 0,30-0, Altijd toepasbaar B173B1-3 0,65-1, Altijd toepasbaar B173B2-1 0,00-0,40 - PAK - Klasse wonen B173B3-1 0,00-0, PAK Niet toepasbaar > IW B173B3-2 0,40-0, PAK Niet toepasbaar > IW B173B3-4 1,10-1, Altijd toepasbaar B173B4-1 0,00-0, PAK Niet toepasbaar > IW B173B4-4 1,20-1, Altijd toepasbaar B173B6-1 0,00-0,30 - PAK - Klasse wonen B ,3-0, Altijd toepasbaar MMZKOG9 0,25-0,6 - Minerale olie, PAK - Klasse industrie Toelichting tabel MMNKBG: mengmonster noordkant bovengrond MMNKOG: mengmonster noordkant ondergrond MMZKBG: mengmonster zuidkant bovengrond MMZKOG: mengmonster zuidkant ondergrond IW: Interventiewaarde IND: Industrie - : Zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die duiden op een verontreiniging in de grond 12

13 3.4 Interpretatie analyseresultaten Uit de toetsing blijkt dat over het algemeen een verhoogd gehalte met PAK aanwezig is in de grond (tot minimaal 1,0 m-mv) boven de achtergrondwaarde en plaatselijk tot boven de interventiewaarde. Daarnaast zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten met zink, kobalt, lood, PCB en/of kwik aangetoond. De sterke verontreiniging ter plaatse van de boringen B165 en B173 onvoldoende in beeld gebracht. Op basis van de momenteel beschikbare informatie is wel duidelijk dat op deze plaatsen het volumecriterium voor een geval van ernstige bodemverontreiniging (>25m 3 bodemvolume met gehalten boven de interventiewaarde) wordt overschreden. De ernstige PAK verontreiniging in de overige boringen met gehalten boven de interventiewaarde (B64, B67, B69 en B161) is door middel van afperkende boringen en analyses voldoende in beeld gebracht. In deze afperkende boringen zijn in de meeste gevallen licht tot sterk verhoogde PAK gehaltes aangetroffen tot een maximale diepte van 1,5m-mv. Gezien de beperkte omvang van deze verschillende vlekken betreft het geen ernstig geval van bodemverontreiniging (<25m 3 bodemvolume met gehalten boven de interventiewaarde). 3.5 Veiligheidsklasse Ten behoeve van het bestek is op basis van de analyseresultaten de veiligheidsklasse bepaald conform de CROW-132. In de onderstaande tabel zijn de T&F-klassen berekend met behulp van de online tool van het CROW. Hiervoor zijn zowel het hoogst aangetroffen gehalte PAK (618 mg/kg d.s.) als een minimale overschrijding van de interventiewaarde (zijnde 40 mg/kg d.s.;ingevoerd 45 mg/kg d.s.) gebruikt. Beide gehaltes resulteerden in dezelfde T-klasse. In bijlage 7 zijn de uitslagen van de online tool weergegeven. T-klasse F-klasse Bepalende Stof Omgevingsdata 3 - PAK (som 10) - Maatregelen zijn genomen om grondwaterstand te verlagen. - Buitentemperatuur 15 o C De verontreinigingen met indicatieve Bbk klasse Industrie vallen in de basisklasse van het CROW. 13

14 4 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELING 4.1 Aanleiding en doel In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Arcadis een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd langs de provinciale weg N618 Boxtel Schijndel. Aanleiding tot het uitvoeren van onderzoek betreft de plannen van de provincie Noord-Brabant om de rijbaan van de N618 aan beide kanten van de weg te verbreden. Het onderzochte wegtracé heeft een lengte van 8 kilometer waarbij onderzoek is verricht aan zowel de noord- als zuidzijde van de weg. Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN). De onderzoeksresultaten gaven aanleiding tot het verrichten van aanvullend veld- en laboratoriumonderzoek. Het doel van het verkennend bodemonderzoek was om met een relatief geringe onderzoeksinspanning aan te tonen dat langs de weg redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond in gehalten boven de achtergrondwaarde. 4.2 Conclusies Op twee plaatsen zijn sterke verontreinigingen met PAK aangetoond. De omvang hiervan kon met de onderzoeksinspanning binnen de reikwijdte van dit verkennend onderzoek niet worden vastgesteld. Wel kan worden geconcludeerd dat de omvang meer dan 25 m 3 boven de interventiewaarde betreft waardoor er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Naast deze verontreiniging zijn zowel in de noordelijke als zuidelijke wegberm plaatselijk kleinere hoeveelheden sterk met PAK verontreinigde grond aangetoond. Gezien de beperkte omvang van de verschillende verontreinigingsvlekken (<25m 3 bodemvolume) betreft het conform de Wet bodembescherming geen gevallen ernstig geval van bodemverontreiniging De onderzoekshypothese onverdacht dient formeel te worden verworpen. 4.3 Aanbevelingen Bij de werkzaamheden langs de N618 dient rekening gehouden te worden met de plaatselijke PAK verontreinigingen. Geadviseerd wordt om een nader bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van de verontreinigingen rond de boringen 165 en 173. Er is op basis van de tot dusver bekende gegevens sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er mogen daarom op grond van de Wet bodembescherming geen grondroerende activiteiten plaatsvinden zonder toestemming van het Bevoegd Gezag. Werkzaamheden die worden verricht in grond die is gekwalificeerd als klasse Industrie dienen, op grond van CROW-publicatie 132 te worden uitgevoerd in de Basisklasse. Ter plaatse van de verontreinigingen met grond boven de interventiewaarde geldt veiligheidsklasse 3T en 0F. Wij adviseren om vrijkomende overtollige grond (met uitzondering van de genoemde ernstige gevallen) in de uitvoeringsfase per kwaliteitsklasse gescheiden te ontgraven en per kwaliteitsklasse in depot te zetten en daarna te onderzoeken door middel van een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. 14

15 BIJLAGE 1 OVERZICHTSTEKENING 15

16 BIJLAGE 2 BOORPROFIELEN EN LEGENDA 16

17 BIJLAGE 3 ANALYSECERTIFICATEN 17

18 BIJLAGE 4 TOETSINGSRESULTATEN 18

19 BIJLAGE 5 SAMENSTELLING MENGMONSTERS Monster Samengesteld uit monsters Diepte (m-mv) Noordzijde N618 Boxtel Schijndel MMNKBG1 B001-1, B002-1, B003-1, B004-1, B005-1, B006-1, B007-1, B008-1, B009-1, B ,50 MMNKBG2 B011-1, B012-1, B013-1, B014-1, B015GB-2, B016-1, B017-1, B018-1, B019-1, B ,60 MMNKBG3 B021-1, B022-1, B023-1, B024-1, B025-1, B026-1, B027-1, B028-1, B029-1, B ,55 MMNKBG4 B031-1, B032-1, B033-1, B034GB-1, B035-1, B036-1, B037-1, B038-1, B039-1, B ,55 MMNKBG5 B041-1, B042-1, B043GB-1, B044-1, B045-1, B046-1, B047-1, B048-1, B049-1, B ,57 MMNKBG6 B052-1, B053GB-1, B054-1, B059-1, B060-1, B061-1, B063-1, B064-1, B065-1, B ,55 MMNKBG7 B056-1, B057-1, B062GB-1 0-0,50 MMNKBG8 B068-1, B069-1, B070-1, B072-1, B073-1, B075-1, B076-1, B078-1, B079-1, B081GB-1, B ,55 MMNKBG9 B085-1, B086-1, B088-1, B090GB-1, B092-1, B093-1, B095-1, B096-1, B098-1, B ,50 MMNKOG1 B001-2, B002-2, B003-2, B004-2, B005-2, B006-2, B007-2, B008-2, B009-2, B ,45-1,0 MMNKOG2 B011-2, B012-2, B013-2, B014-2, B015GB-3, B016-2, B017-2, B018-2, B019-2, B ,4-1,0 MMNKOG3 B021-2, B022-2, B023-2, B024-2, B025-2, B026-2, B027-2, B028-2, B029-2, B ,5-1,0 MMNKOG4 B031-2, B032-2, B033-2, B034GB-2, B035-2, B036-2, B037-2, B038-2, B039-2, B ,5-1,0 MMNKOG5 B041-2, B042-2, B043-2, B044-2, B045-2, B046-2, B047-2, B048-2, B049-2, B ,5-1,0 MMNKOG6 B052-2, B053GB-2, B054-2, B055-2, B056-2, B057-2, B059-2, B060-2, B061-2, B062GB-2. 0,5-1,0 MMNKOG7 B064-2, B065-2, B067-3, B069-2, B070-2, B071-2, B073-2, B075-2, B077-2, B ,5-1,0 MMNKOG8 B080-2, B081GB-2, B082-2, B083-2, B084-2, B085-2, B086-2, B087-2, B088-2, B ,5-1,0 MMNKOG9 B090GB-2, B091-2, B092-2, B093-2, B094-2, B095-2, B096-2, B097-2, B098-2, B ,45-1,0 Zuidzijde N618 Boxtel Schijndel MMZKBG1 B100-1, B101-1, B102-1, B103-1, B104-1, B105-1, B106-1, B107-1, B ,30 MMZKBG2 B108-1, B110GB-1, B111-1, B112-1, B116-1, B117-1, B ,40 MMZKBG3 B119GB-1, B120-1, B121-1, B123-1, B124-1, B126-1, B127-1, B131-1, B132-1, B ,40 MMZKBG4 B125-1, B128-1, B129GB-1, B130-1, B134-1, B135-1, B136-1, B ,30 MMZKBG5 B139GB-1, B141-1, B143-1, B145-1, B146-1, B148-1, B150-1, B152-1, B153-1, B ,30 MMZKBG6 B158-1, B161-1, B163-1, B164-1, B165-1, B167-1, B169-1, B171-1, B175-1, B ,30 MMZKBG7 B160-1, B166GB-1, B ,30 MMZKBG8 B176GB-1, B179-1, B ,30 MMZKBG9 B180-1, B181-1, B184-1, B185GB-1, B186-1, B188-1, B190-1, B192-1, B195-1, B ,50 MMZKOG1 B100-2, B101-2, B103-2, B104-2, B105-2, B106-2, B107-2, B108-2, B109-2, B ,3-0,7 MMZKOG2 B113-2, B114-2, B115-2, B116-2, B117-2, B118-2, B120-2, B121-2, B123-2, B ,3-0,8 MMZKOG3 B125-2, B127-2, B128-2, B132-2, B133-2, B134-2, B135-2, B138-2, B139GB-2, B ,3-0,6 MMZKOG4 B131-3, B136-3, B ,5-1,0 19

20 Monster Samengesteld uit monsters Diepte (m-mv) MMZKOG5 B142-2, B144-2 B146-2, B147-2, B148-2, B149-2, B150-2, B152-2, B154-2, B ,3-0,5 MMZKOG6 B160-2, B166GB-2, B170-2, B ,3-0,6 MMZKOG7 B174-2, B176GB-2, B179-2, B ,3-0,5 MMZKOG8 B157GB-2, B159-2, B161-2, B164-2, B165-2, B167-2, B169-2, B171-2, B173-2, B ,3-0,6 MMZKOG9 B178-2, B180-2, B183-2, B184-2, B186-2, B188-2, B189-2, B191-2, B193-2, B ,25-0,6 20

21 BIJLAGE 6 ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 21

22 BIJLAGE 7 T&F KLASSE BEPALING 22

23 Arcadis Nederland B.V. Postbus AB Assen Nederland +31 (0) Projectnummer: E Onze referentie: A 23

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER

INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2 TE BORGER PROVINCIE DRENTHE 9 juli 21 7491722:.2 B232.211.1 INDICATIEVE DEPOTKEURING EN (NADER) ASBESTONDERZOEK TERREIN NUISVEEN 2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOUWPLAN AELSERHOF TE ELSLOO STICHTING MAASKANT WONEN 20 augustus 2009 B01032/ZC9/166/700201 B01032.700201 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3 1.2 Referentiekader 3

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK

VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK HOOIDONKSEBEEK WATERSCHAP DE DOMMEL 6 mei 2008 073857868:0.4 110502.201751.001 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Opzet van het onderzoek 4 2.1 Strategie

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

25 juni 2009 B01034.233900

25 juni 2009 B01034.233900 25 juni 2009 B01034.233900 1 1.1 In opdracht van Vestaal Vastgoed BV heeft ARCADIS Nederland BV, vestiging Apeldoorn, in mei 2009 een verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740 en een

Nadere informatie

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit projectlocatie Omgeving Stationsgebied Wijchen opdrachtgever Gemeente Wijchen Postbus 9000 6600 HA Wijchen Projectnummer en versie: Status: 15820, versie 1.0

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR

Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer T. Offringa Grote Hornstweg 19 D 9261 VW EASTERMAR WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bouwbedrijf Swart T.a.v. de heer

Nadere informatie

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B

2001, RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven PROJECTNUMMER: B VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek, Kattestraat te Eindhoven

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK SCHIJFSEBAAN 2B EN 4A SCHIJF Opdrachtgever : De Noordhoek Holding B.V. Schijfsebaan 4a 4722 SG Schijf Projectnummer : VBB-55255 Kenmerk

Nadere informatie

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging.

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar sprake is (geweest) van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Tevens wordt kort omschreven wat de status van de locatie

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel

Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Verkennend Bodemonderzoek Westluidensestraat 38 e.o. te Tiel Definitief 21 + 22 + 218 In opdracht van Gemeente Tiel Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M13B25 Documentnaam \\nlarn1s1\data\data\project\m13\m13b25\2

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem en asbestonderzoek Locatie Noordstraat 1 t/m 63 te Waalwijk Gegevens opdrachtgever Casade Woonstichting P/a Lavertuur Planontwikkeling Postbus 1190 5004 BD Tilburg Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Hoge Boezem van de Overwaard te Alblasserwaard efinitief Waterschap Rivierenland Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, september 25 GM-6852, revisie Verantwoording

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 DOMINICANENSTRAAT TUSSEN NUMMER 11 TE LANGENBOOM (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE K, NUMMER 2740) GEMEENTE MILL &

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 DOMINICANENSTRAAT TUSSEN NUMMER 11 TE LANGENBOOM (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE K, NUMMER 2740) GEMEENTE MILL & VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 DOMINICANENSTRAAT TUSSEN NUMMER 11 TE LANGENBOOM (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE K, NUMMER 2740) GEMEENTE MILL & ST. HUBERT Colofon opdrachtgever : mevrouw A. Kuijpers

Nadere informatie

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief-

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief- Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Zuid Willemsvaart 172, 174 t/m 182 te Den Bosch Opdrachtgeverr : Meeuwissen OG b.v. Projectnummer : 25.13.00244. 1 Datum : 9 augustus 2013 -definitief-

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

- A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j

- A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j Van Speykstraat - A 0 t (. (J )() 13a:t.w54f1.-&,j -~Mf. Gemeente Lisse, afdeling Milieu en Bouwkunde T.a. v. dhr. C. Brouwer Postbus 200 2160 AE Lisse Kamerik, 29 maart 2007 project: 12116 Van Speykstraat

Nadere informatie

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen Notitie Contactpersoon Luuk Gollenbeek Datum 27 mei 2010 Kenmerk N011-4679632LRG-cmn-V01-NL Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen 1 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002. Locatie: Moorsel 3 te Lierop. Projectnummer: AQU-20121008 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 en BRL SIKB 2000; protocol 2001/2002 Locatie: Moorsel 3 te Lierop Projectnummer: AQU-20121008 Opdrachtgever: Dhr. R. van der Vliet AQUATEST Onderzoek

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013

D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 AGEL adviseurs D02 Verkennend Bodem en asbest in grond onderzoek 20090368-01 MFC en sportveld aan de Steenweg juli, 2013 Moerdijk Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft AGEL

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918 PROJECT 2418 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM Zaaknummer OZHZ: 115918 Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174

Nadere informatie

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Picuskade te Eindhoven

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Picuskade te Eindhoven Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Picuskade te Eindhoven Wooninc. 22 november 2013 Definitief rapport 9X0690.0B0 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Larixplein 1 Postbus 80007 5600 JZ

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek

Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Eindsituatie onderzoek en verkennend onderzoek Locatie Demmerik 118A te Vinkeveen Gegevens opdrachtgever M.W.M. de Kuijer Demmerik 118A 3645 EG Vinkeveen CSO Adviesbureau Postbus 2 398 CA Bunnik Tel. 3

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn

Plangebied Lijsterberg te Rhenen. Verkennend bodemonderzoek. Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn Verkennend bodemonderzoek Plangebied Lijsterberg te Rhenen Opdrachtgever Gemeente Rhenen Contactpersoon De heer Nico van Dixhoorn CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Ing. N.B.J.

Nadere informatie

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld

Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Nader asbestonderzoek in bodem Wolbertsdijk 13 te Wapenveld Projectgegevens Beknopte beschrijving locatie Huidig gebruik terrein : Agrarische bedrijfsvoering Adres : Wolbertsdijk 13 Plaats : Wapenveld

Nadere informatie

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE Grondslag BV Project 15.791 PROJECT 15.791 VERKENNEND ASBESTONDERZOEK VERDACHTE LOCATIES REGIO IJMOND GEMEENTE HEEMSTEDE opdrachtgever: Milieudienst IJmond Postbus 325 194 AH Beverwijk contactpersoon:

Nadere informatie

Verslag Bodemkwaliteit

Verslag Bodemkwaliteit Verslag Bodemkwaliteit Datum 23 maart 2016 Casenummer 150086 Uw contactpersoon Maurice Faassen Adres Cessnalaan 55 Postcode en woonplaats 1119 NK Schiphol-Rijk Gemeente Haarlemmermeer Projectnummer 406635-75

Nadere informatie

Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND

Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND Opdrachtgever: Driessen - Vreeland B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 'BERGSEWEG (TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN)' TE VREELAND Rapportage T.13.78 Mei 213 RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU VOOR BODEM EN MILIEU TERRASCAN

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek

Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Aanvullend bodemonderzoek en asbestonderzoek Nieuwbouwlocatie De Pauw te De Rijp Definitief Gemeente Graft-De Rijp Postbus 16 1483 ZG DE RIJP Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 2 mei 211 GM-1257, revisie

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT...

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT... Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3. INLEIDING... 5.. AANLEIDING EN DOEL... 5.2. REFERENTIEKADER... 5.3. BETROUWBAARHEID... 6.4. OPBOUW RAPPORT... 7 2. VOORONDERZOEK... 8 2.. LOCATIEBESCHRIJVING EN HISTORISCHE

Nadere informatie

RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM

RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. februari 2 B53.94.22 RAPPORTAGE VERKENNEND BODEMONDERZOEK - PLANGEBIED LAREN IV, GEMEENTE LOCHEM

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Verkennend bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek Overhoeken te Saendelft Definitief GEM Saendelft Beheer B.V. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 22 september 211 GM-33476, revisie -- Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

1 Inleiding... 5 Algemeen... 5 Aanleiding en doelstelling Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid Opbouw van het rapport...

1 Inleiding... 5 Algemeen... 5 Aanleiding en doelstelling Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid Opbouw van het rapport... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 1.2 Algemeen... 5 Aanleiding en doelstelling... 5 1.3 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid... 5 1.4 Opbouw van het rapport... 5 2 Vooronderzoek... 6 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Notitie Onderwerp : Aanvullend bodemonderzoek MFC Gasselternijveen Projectnummer : B02032.000350.0100 Datum : 5 juni 2012 1. Inleiding ARCADIS Nederland BV te Assen heeft in opdracht van de gemeente Aa

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen BK Bodem pagina 2 van 16 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 3 1.2 Indeling van de rapportage... 4 2 Vooronderzoek... 5 2.1 Historische en actuele gegevens

Nadere informatie

VKB 2001/2002/2003/2018 GECOMBINEERD VERKENNEND (WATER)BODEM- EN ASBESTONDERZOEK TER PLAATSE VAN EILANDWEG TE BROEK IN WATERLAND. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002/2003/2018 GECOMBINEERD VERKENNEND (WATER)BODEM- EN ASBESTONDERZOEK TER PLAATSE VAN EILANDWEG TE BROEK IN WATERLAND. HB Adviesbureau bv VKB 21/22/23/218 GECOMBINEERD VERKENNEND (WATER)BODEM- EN ASBESTONDERZOEK TER PLAATSE VAN EILANDWEG TE BROEK IN WATERLAND HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001

Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten. Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Verkennend bodemonderzoek De Slinger West te Houten Documentcode: 15M1098.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen. (kenmerk BRO: 211X01033)

Verkennend bodemonderzoek. inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen. (kenmerk BRO: 211X01033) Verkennend bodemonderzoek inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen (kenmerk BRO: 2X0033) Verkennend bodemonderzoek inpassingsplan Landgoed Prattenburg te Veenendaal/Rhenen (kenmerk BRO:

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk

Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Burgemeester Moonenlaan 5 te Waalwijk AGEL adviseurs D02 Verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) 20140206 Burgemeester Moonenlaan 5 Juli, 2014 Waalwijk

Nadere informatie

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / 12230 Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei 2012 2 Uitgevoerde bodemonderzoeken Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken

Nadere informatie

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg 25 maart 2014 Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Kenmerk R002-1219308TNY-mwl-V03-NL Verantwoording Titel Bodemonderzoek

Nadere informatie

Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem. Steegstraat 15-17 te Meijel projectnummer 140755

Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem. Steegstraat 15-17 te Meijel projectnummer 140755 Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem projectnummer 14755 Opdrachtgever: Focus Projectontwikkeling & Vastgoed B.V. de heer A.H.P. van den Berg Postbus 315 56 AH Eindhoven

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg. Documentcode: 15M8031.RAP002.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg Documentcode: 15M831.RAP2.NL.RS Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Poortstraat / Klinkerstraat te 's-heerenberg

Nadere informatie

Ballastonderzoek herinrichting Leijenseweg te Bilthoven. Projectnr. 245053-06 december 2012, revisie 00

Ballastonderzoek herinrichting Leijenseweg te Bilthoven. Projectnr. 245053-06 december 2012, revisie 00 Ballastonderzoek herinrichting Leijenseweg te Bilthoven Projectnr. 245053-06 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. Samenvatting... 2 1 Inleiding... 4 2 Achtergrondinformatie... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg SP BARENDRECHT. Stellendam, 21 januari Geachte heer Kraaijeveld,

GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg SP BARENDRECHT. Stellendam, 21 januari Geachte heer Kraaijeveld, GKB Realisatie B.V. T.a.v. de heer A. Kraaijeveld Middelweg 1 2992 SP BARENDRECHT Stellendam, 21 januari 2014 betreft: project: referentie: bijlage(n): Toetsing gezondheidsrisico Tsjaikofskilaan 25 te

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 16.573 PROJECT 16.573 NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard Afdeling SRO Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard contactpersoon: De heer A.T.M.

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Lange Broekstraat 25 te Raamsdonk

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Lange Broekstraat 25 te Raamsdonk Verkennend bodem en asbestonderzoek Lange Broekstraat 25 te Raamsdonk AGEL adviseurs D01 Verkennend Bodem en asbestonderzoek 20140114 Lange Broekstraat 25 april, 2014 Raamsdonk Samenvatting SAMENVATTING

Nadere informatie

Toelichting op bodemonderzoek

Toelichting op bodemonderzoek Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties Betrouwbaarheid/garanties Bodemonderzoek wordt

Nadere informatie

Aanvullend verkennend en nader bodemonderzoek Floraweg 51 in Nijmegen

Aanvullend verkennend en nader bodemonderzoek Floraweg 51 in Nijmegen 21888-11 - Floraweg 51 Nijmegen 18644 42775 - lopend 26-7-212 22-8-212 23-8-212 Conform raamcontract Gemeente Nijmegen NMBO-577 OH-GEM ENN verplichtingsnummer 1882 JSP RHA mevrouw A. van Eekeren BSc Mevrouw

Nadere informatie

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.

De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. 5 Project 19454 4 CHEMISCHE ANALYSES De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvAgeaccrediteerd laboratorium. 4.1 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

Zundert. 1 Inleiding 4

Zundert. 1 Inleiding 4 projectnr. 196747 juni 211, revisie Gemeente Zundert Milieuhygiënisch onderzoeken randweg Zundert Zundert Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Terreinbeschrijving en terreininspectie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 9 11 te Hank

Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 9 11 te Hank Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 9 11 te Hank AGEL adviseurs D01 Verkennend Bodemonderzoek 20120089009 Kerkstraat 9 11 november 2012 Hank Samenvatting SAMENVATTING Aanleiding en doel In opdracht van

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

INDICATIEF (WATER-)BODEMONDERZOEK A9 AANSLUITING HEILOO

INDICATIEF (WATER-)BODEMONDERZOEK A9 AANSLUITING HEILOO INDICATIEF (WATER-)BODEMONDERZOEK A9 AANSLUITING HEILOO PROVINCIE NOORD-HOLLAND 27 februari 24 77499863:C. Vrijgegeven D.993. Indicatief (water-)bodemonderzoek A9 Aansluiting Heiloo Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204

Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM. Onze referentie: PLRO110204 Stichting Plaswijckpark T.a.v. de heer G. Steenvoorden. Ringdijk 20 3053 KS ROTTERDAM Onze referentie: PLRO110204 Betreft: Rapportage Datum: 15 april 2011 Behandeld door: Ing. E.L. van den Bosch CC: De

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT H3-45-O Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de Lieve Vrouwegracht 2 te Montfoort. Amersfoort, 2 januari 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 333

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS WILLEMSTRAAT 40 KLUNDERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS WILLEMSTRAAT 40 KLUNDERT Postbus 1817 4700 BV Roosendaal Tussenriemer 1 4704 RT Roosendaal tel.: (0165) 56 59 10 fax: (0165) 54 44 68 email: bodemadviseurs@wematech.nl internet: www.wematech.nl VERKENNEND BODEMONDERZOEK PRINS

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Sportweg ong. te Tilburg

Verkennend bodemonderzoek Sportweg ong. te Tilburg Verkennend bodemonderzoek Sportweg ong. te Tilburg AGEL adviseurs D01 Verkennend Bodemonderzoek 20130566049 Sportweg ong. Mei 2015 Tilburg Samenvatting SAMENVATTING In opdracht van BRO Boxtel heeft AGEL

Nadere informatie

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek. Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 C O L O F O N Opdrachtgever Dhr. P. van Heck Tweede Kruisweg 3 3297 LK Puttershoek Locatie Tweede Kruisweg 3 te Puttershoek Type onderzoek Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 Rapportnummer 11-2274-R01JV

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Provincie Noord-Brabant Eisen die door de Provincie Noord-Brabant gesteld worden aan Inhoud bodemonderzoeken bij

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Loerik III Noord te Houten Gegevens opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Contactpersonen: Dhr. P. Bos Dhr. W. Sloot Contactpersonen

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

bk bodem pagina 2 van 44 Inhoudsopgave

bk bodem pagina 2 van 44 Inhoudsopgave bk bodem pagina 2 van 44 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en doel... 5 1.1 Aanleiding en doel... 5 1.2 Onderzoeksgebied... 5 1.3 Uitgangspunten van het bodemonderzoek... 5 1.4 Leeswijzer... 6 2 Locatiegegevens...

Nadere informatie

Bijlage 2b. Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 2013

Bijlage 2b. Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 2013 Bijlage 2b Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk, Oranjewoud, september 23 Rapport Nader bodemonderzoek Groenendijkse Kampen te Cuijk Projectnr. 25788 september 23, revisie Inhoud blz.

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK JOHAN DE WITTLAAN 2 TE WOERDEN Rapportnummer: 13-P-021 Actualiserend bodemonderzoek Johan de Wittlaan 2 te Woerden Opdrachtgever: Hollands Midden BV T.a.v. dhr. W. Frasa Westdam

Nadere informatie

Verkennend- en nader bodemonderzoek

Verkennend- en nader bodemonderzoek Verkennend- en nader bodemonderzoek Locatie Binnenterrein Boogschutter- Dierenriem te Amersfoort Gegevens opdrachtgever Servicebureau Gemeenten Informatie, advies- en uitvoeringstaken Utrechtseweg 12 3811

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie