FAQ Professionalisering maatschappelijke gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ Professionalisering maatschappelijke gezondheidszorg"

Transcriptie

1 FAQ Professionalisering maatschappelijke gezondheidszorg Op zoek naar eenheid van taal 1. Terminologie Korte toelichting Met de nieuwe spilfunctie van de wijkverpleging in de eerste lijn ontstaat dringend behoefte aan transparante en gestandaardiseerde informatie over inzet, inhoud en effect van de zorg. Dit is niet nieuw, er wordt al lang vanuit verschillende invalshoeken over nagedacht hoe dit georganiseerd zou kunnen worden. Hierbij worden veel termen gebruikt die niet altijd eenduidig zijn. Voor dit initiatief baseren we ons op de omschrijving van NICTIZ en stukken van V&VN. Kerntermen in deze ontwikkeling zijn: - Classificatie: dit is een terminologiestelsel waarin concepten en termen op basis van gemeenschappelijke kenmerken zijn ingedeeld. 1 Veelgebruikte classificatiesystemen binnen de verpleging en verzorging zijn Nanda/NIC/NOC, Omaha system, International Classification of Nursing Practice (ICNP) en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Deze classificaties hebben elk een eigen gezichtspunt en achtergrond, waarmee verpleegkundigen en verzorgenden hun zorg kunnen indelen en beschrijven. - Codestelsel: een terminologie, vocabulaire of classificatiesysteem wordt een codestelsel genoemd als de concepten geïdentificeerd worden met een code - Terminologie: is een lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein. Los van de precieze invulling van termen en begrippen willen we in gezamenlijkheid met zorgorganisaties, professionals en andere stakeholders duidelijkheid bieden over de vak inhoud en de onderbouwing van de (wijk)verpleging. Uiteraard willen we aansluiten bij de huidige discussie en ontwikkeling over de termen, maar we willen ook met elkaar aan de slag. Vooralsnog gebruiken we voor ons streven de term: classificatie. Q: Wat is een classificatie? A. Een classificatie kent een officiële definitie (zie toelichting hierboven). Het is een ordening van termen op een voor een specifiek terrein logische en onderbouwde manier. Als een classificatie breed geaccepteerd wordt door een beroepsgroep kan het de standaard worden voor de onderbouwing van hun vak. De classificatie biedt als het ware een woordenboek. Het is een hulpmiddel waarmee we duidelijk kunnen maken wat de (wijk)verpleging omvat. Q: Wat is het nut van een classificatie? A. Een classificatie is een hulpmiddel voor het communiceren. Het biedt een basis voor een gezamenlijke taal tussen zorgverleners, ook multidisciplinair. Door te verduidelijken wat het vak verpleging inhoudt biedt een classificatie ook helderheid in de communicatie tussen zorgverleners en management. Maar vooral en als basis, is het te gebruiken in het gesprek met de cliënt. Het helpt je om de vraag van de cliënt, de acties die daaruit voortvloeien en resultaten van die acties te beschrijven Q: Wat is het niet? A. Een classificatie is niet een ICT systeem, maar kan als er een codering aan gekoppeld is gemakkelijk vertaald worden naar een ICT systeem. Door een goede uitwerking van een classificatie binnen een ICT systeem wordt bijvoorbeeld het zorgplan gebaseerd op een classificatie en kan het voor meerdere doelen gebruikt worden. 1 ICT standaarden in de zorg, NICTIZ, 2012

2 Q: Wat kunnen we zelf toevoegen of aanpassen? A. De classificatie moet je heel goed bewaken en controleren: anders is het niet meer een breed geaccepteerd en wetenschappelijk onderbouwd geheel. De classificaties die er zijn worden door wetenschappelijke, onafhankelijke beheerders bewaakt en op vaste tijden mogelijk aangepast. 2. Onderbouwing keuze Omaha System Q: Waarom het Omaha System, hoe is deze keuze tot stand gekomen? A: Het Omaha system heeft de volgende voordelen: Pragmatisch; het is vertaald naar het Nederlands, het is op een aantal plaatsen in gebruik en het is breed toepasbaar voor de zorg thuis, We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Overzichtelijk: het systeem omvat voor de zorg alle domeinen en concepten, maar is niet te gedetailleerd; het Omaha System heeft een beperkt aantal termen dat medewerkers snel begrijpen en overzien. Internationaal geborgd; de classificatie is ontwikkeld voor en door verpleegkundigen in de maatschappelijke gezondheidszorg in Amerika. Met steun van de Universiteit van Minneapolis is het geheel onderbouwd en onderzocht. Inmiddels is het vertaald in 14 talen en wordt het in meer dan 20 landen gebruikt. Inhoudelijk; vanuit de classificatie ligt de focus op de mens als geheel binnen een leefgemeenschap in een community. Dit past bij de thuiszorg en de huidige ontwikkelingen die spelen; het sluit aan bij het methodisch handelen van de (wijk)verpleegkundige, maar het is ook geschikt voor interdisciplinaire samenwerking met name in het sociale domein. Beleidsmatig; de komende tijd wordt de zorg thuis anders ingericht, de wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de organisatie van de zorg en de indicatiestelling, naast de zorgverleningstaken die zij al heeft; dit vraagt om nieuwe breed geaccepteerde termen en systemen die deze taken ondersteunen. Breed en multidisciplinair te begrijpen en gebruiken; begrijpelijk voor diverse niveaus en sectoren (V&VT, VG, LG, GGZ, GZ, Jeugdzorg) Ondersteunt professioneel handelen; Het volgt het primair proces en biedt hierdoor houvast voor het methodisch werken en verpleegkundig redeneren. Het sluit aan bij het normen kader V&VN voor de indicatiestelling. Het voldoet aan de eisen van de richtlijn verslaglegging van V&VN. Q: Hoe is de relatie tussen Omaha System ICF NANDA- NIC NOC? A. Vilans werkt met een aantal externe experts aan een globale vergelijking van de kenmerken van deze classificaties, die wat dieper gaat dan de vergelijkingen die er nu zijn. Dit gebeurt in nauw contact met V&VN. V&VN gaat op wetenschappelijke basis deze vergelijking organiseren. Dit is een langer durend traject. Op dit moment kiezen we ervoor om een snelle maar wel door experts gedeelde vergelijking te maken, waarbij we gebruik maken van de al gedane vergelijkingen door diverse partijen. De genoemde classificaties hebben doelen die voor een deel vergelijkbaar zijn, maar er zijn ook verschillen. De zorgaanbieder maakt de keuze voor een ICT uitwerking van een classificatie op basis van een eigen wensenpakket. We verwachten dat uiteindelijk één of twee classificaties het meest gekozen worden en leidend zullen worden in het veld. Q: Andere classificaties ontwikkelen door. Wordt in de gaten gehouden of dit gebeurt en wordt het meegenomen in Omaha System als dit moet? A. We houden ontwikkelingen in de gaten stemmen nu af met alle experts op het gebied van RAI, NANDA, NIC, NOC, etc. Daarnaast overleggen we ook met NICTIZ. Echter, een classificatie verander je niet zomaar. Dan leent hij zich immers niet meer voor standaardisering.

3 Q: Is er verschil in classificaties tussen de Care en de Cure? A. Nee, eigenlijk niet. Cure en care zijn onhandige begrippen. Of de zorg langdurend of kortdurend is, gericht op herstel, behoud van functies of op palliatie, betaald wordt uit de Zorgverzekeringswet, de AWBZ of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voor ouderen of jongeren is, in alle gevallen is het kader bruikbaar. In principe is het Omaha System ook intramuraal te gebruiken. Op dit moment gaat het erom dat het in ieder geval in de zorg thuis door een grote groep professionals breed geaccepteerd en gebruikt gaat worden. In ziekenhuizen wordt al iets langer en breder gewerkt met classificaties in de zorg. 3. Gezamenlijke aanpak Q: Waarom moeten we dit nu gezamenlijk oppakken? A. Juist nu, met de naderende transitie, zoeken veel organisaties naar andere systemen om de inzet en kosten van de (wijk)verpleging te verantwoorden. De beroepsgroep zelf zoekt naar manieren om het vak inzichtelijk en professioneel in beeld te brengen en te versterken. Beroepsbeoefenaren en organisaties hebben behoefte aan afstemming over begrippen om goed te kunnen samenwerken. Zorgverzekeraars en gemeenten willen inzicht in de resultaten van de zorg. Alle betrokken hebben baat bij eenheid van taal. Het voorkomt versnippering en dubbele rapportages, dus minder bureaucratie en meer aandacht voor de cliënt, het bevordert en professionaliseert de inhoudelijke ontwikkeling van maatschappelijke gezondheidszorg en het verheldert de verpleegkundige indicatiestelling. Duidelijke afspraken over eenheid van taal bevorderen dat beroepsgroepen en systemen met elkaar kunnen communiceren. Q: Hoe gaan we gezamenlijk aan de slag? A. Een initiatiefgroep van zorgorganisaties uit de thuiszorg en Vilans hebben in een verkennende bijeenkomst draagvlak gevonden voor het opzetten en ontwikkelen van het Omaha System als basis voor het verduidelijken van de wijkverpleging. Deze kerngroep ontwikkelt een plan van aanpak en werkt uit wat er verder nodig is. Per 1 oktober kunnen organisaties die mee willen werken aan dit initiatief zich daadwerkelijk verbinden. Q: Wie zitten er in het projectteam en wat is de rol van Vilans? A. Enkele bestuurders van zorgorganisaties: Inge Borghuis van Amstelring Irma Harmelink van Zorgaccent Patricia Esveld van Hilverzorg Mariëtte Keijser van Vivium Zorggroep Jos de Blok van Buurtzorg Samen met de Raad van Bestuur van Vilans: Henk Nies Annelies Versteegden Vilans ondersteunt het proces van bij elkaar brengen van partijen en met hen de stappen te maken om tot invoering te komen. Vilans vindt het van belang dat er een gedegen classificatie komt dat het werkproces binnen de thuiszorg ondersteunt. Er is geen tijd om lang te testen en te onderzoeken. Vilans vindt het ook belangrijk dat er goede professionele standaarden zijn waar goede en erkende kennis aan gekoppeld kan worden, ook nu weer om het vak verder te professionaliseren en uiteindelijk de zorg te verbeteren en doelmatiger te maken. Classificaties zijn hiervoor een belangrijke voorwaarde. Q: Hoe wordt het Omaha System algemeen toegankelijk gemaakt en hoe is het beheer geregeld? A. Er komt een rechtspersoon waarschijnlijk een - stichting die het systeem of - beter gezegd de classificatie gaat beheren. Dit zal een rechtspersoon zijn die onafhankelijk van ICT-leveranciers, opleidingsorganisaties of adviesbureaus zal opereren. Deze rechtspersoon zal de classificatie voor Nederland beheren en er op toezien dat deze correct wordt toegepast en ingevoerd. Dat houdt in: Opleiders certificeren

4 Software certificeren Ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden, protocollen en richtlijnen Zorgdragen voor het beheer en de toegang tot de gegevens Zorgdragen voor eventuele aanpassingen in internationaal verband De huidige stichting OMAHA Systems Europe zal worden omgebouwd tot de nieuwe rechtspersoon of de rechten worden overgedragen. In beide gevallen zal de rechtspersoon zonder winstoogmerk werken, maar moet zichzelf wel kunnen bedruipen. 4. Praktische zaken Q: Staat het Omaha System op het internet? A. Ja, de classificatie is zo te vinden: - Dit is de oorsprong van het Omaha System, gestart vanuit de universiteit van Minneapolis. Hier is ook een gebruikersgroep en een onderzoeksgroep aan gekoppeld. - Dit is de website van het Omaha System binnen Nederland tot nu toe. Deze wordt binnenkort omgezet naar de nieuwe beheersstructuur. - Ook in het algemene overzicht over classificaties en standaarden in de zorg van NICTIZ staat informatie over het Omaha System. Q: Wat zijn de kosten? A. Omaha System als classificatie op zich is open access, dat wil zeggen: openbaar en gratis toegankelijk voor iedereen. Aan het gebruik vanuit de gezamenlijke aanpak die we opzetten worden wel eisen gesteld en er zijn kosten aan verbonden. Hoeveel dit zal zijn is nu nog niet bekend. Het beheer van de classificatie is niet op winst gericht, maar zal zichzelf wel moeten kunnen bedruipen. Q: Hoe implementeer je deze nieuwe manier van werken? A. Werken met een classificatie heeft veel voordelen, maar is niet een klusje erbij. Het vergt een gedegen invoeringstraject. In de organisatie of in het samenwerkingsverband moet je afspraken maken over hoe je er binnen het primaire proces mee gaat werken, hoe het ingebed wordt in de intake en het zorgproces en hoe het wordt gekoppeld aan protocollen en richtlijnen en sturingsinformatie voor de zorgprocessen (tijd, budget, roosters etc.). Dat vereist instructie en scholing en goede technische ondersteuning (ICT, PC s en/of tablets). Daarnaast moeten goede afspraken worden gemaakt met samenwerkingspartners en met cliënten (privacy, toegang tot gegevens en dergelijke). Op management niveau moet worden bepaald welke gegevens worden gebruikt voor welk doel. Ook is het van belang vast te stellen of en hoe de gegevens in de externe verantwoording worden gebruikt (Inspectie, zorgverzekeraar, gemeente). Q: Hoe leer je er mee werken en hoe is het onderwijs aangehaakt? A. Het onderwijs is nu nog beperkt aangehaakt. Dat zal zeker meer gebeuren als het werken met classificaties gemeengoed wordt en organisaties er daadwerkelijk mee gaan werken. Als veel partijen hiervoor kiezen, volgen onderwijs en ICT-leveranciers vanzelf door toepassingen te maken. De nieuw op te richten rechtspersoon zal de implementatie en de scholing naar verwachting faciliteren door specificaties en prototypes te maken die gebruikt kunnen worden voor onderwijs doeleinden. Q: Is het gebruiksvriendelijk in de praktijk? A. De ervaringen bij bijvoorbeeld Amstelring in Amsterdam/Amstelveen zijn zeker positief. Er werken per 1 januari zestig teams mee. De wijkverpleegkundigen en verzorgenden zijn erg enthousiast. Bij Buurtzorg werkt ongeveer de helft van de medewerkers met het Omaha System. Ook daar zijn de geluiden overwegend positief. De gebruiksvriendelijkheid van het Omaha System zit in het beperkt aantal termen dat gebruikt wordt. Ook voor ziekenverzorgenden is het systeem prima te gebruiken.

5 Q: Hoeveel tijd kost het? A. Het is natuurlijk wel even wennen voor verpleegkundigen en verzorgenden om hun huidige werkwijze te veranderen en met beschreven termen te werken. Omdat het Omaha System het primaire proces van de thuiszorg volgt en versterkt is het snel op te pakken door medewerkers. Het aanleren van het anders werken hangt ook af van de scholingen die intern wel of niet gevolgd zijn rond het maken van zorg/leefplannen, klinisch redeneren en mogelijk rond indiceren. Voor ingewerkte medewerkers vraagt het werken met de classificatie niet meer tijd dan de huidige manier van werken met zorg-leefplannen. 5. Voordelen voor de (wijk)verpleging Q: Wat levert het de (wijk)verpleging op? A. Het maakt het formuleren van problemen, doelen en acties gemakkelijker door het aanbieden van te kiezen opties. Elk onderdeel is specifiek op maat te maken voor elke individuele cliënt. Het helpt (wijk)verpleegkundigen om breed naar de situatie en de vraag van de cliënt en zijn omgeving te kijken. Het welzijns- en gezondheidsdomein komen zo dichter bij elkaar te liggen en de vragen worden duidelijker in hun samenhang. Het plan is begrijpelijk en herkenbaar voor collega s omdat iedereen uitgaat van dezelfde termen en definities. Het plan en voortgang worden in samenhang met elkaar een levend geheel en niet een document in een kast op kantoor. Onderbouwing van de interventies is professioneler en maakt de inhoud van het transparanter. Instrumenten en voortgang zijn direct te koppelen aan het zorg-leefplan Door eenmalig de gegevens van een cliënt op deze manier vast te leggen en bij te houden is op management- en beheers niveau veel minder andere registratie rond urenverantwoording nodig. En minder tijd voor registratie betekent: meer tijd voor de cliënt. Q: Is het systeem bruikbaar voor indicatiestelling? A. We denken van wel, al is het de vraag wat je visie op indicatiestelling is. We vinden niet dat de wijkverpleegkundige een soort mini-ciz medewerker moet worden. Het gaat om een goede probleemverkenning en vraagverheldering (diagnostiek) vanuit een relatie met de cliënt om het zorgproces in gang te zetten en dat goed te monitoren en bij te sturen. Als dat transparant gebeurt, kun je zeggen dat er een indicatiestelling is waar betaling aan gekoppeld kan worden. Er wordt nu gewerkt aan het Zorg Aanvraag Instrument. Dit is een soort van samenvatting van alle velden uit het Omaha System aan de hand waarvan de indicatie aangevraagd kan worden. We verwachten dat het doel van de zorgverlening en de zorgaanvraag aan elkaar gekoppeld kunnen worden, waardoor we een realistische indicatie en zorgplanning krijgen. Q: Wat is de relatie met het zorg-leefplan? A. Het Omaha System ondersteunt het verpleegkundig proces en biedt structuur aan het zorg-leefplan: het verheldert de begrippen die je gebruikt om de vraag van de cliënt in beeld te brengen op vier relevante levensdomeinen en geeft inzicht in de situationele factoren. Het ordent de bijbehorende interventies die met de cliënt en diens naasten worden overeengekomen en het monitort het verloop van het proces en de uitkomsten voor de cliënt. Met andere woorden, het biedt de begrippen en definities om het zorgplan helder en holistisch te gebruiken. Door het Omaha System direct te koppelen aan het zorg-leefplan wordt het gebruik van dezelfde termen vanzelfsprekend en gemakkelijk. Zorgverleners gebruiken de logica van de ordening waardoor het zelf formuleren van problemen of doelen veel minder tijd en gepieker kost.

6 6. Ketensamenwerking Q: Is het systeem toepasbaar op de relatie van zorg met wonen en welzijn / de verbinding met PG-locaties / met revalidatie etc.? A. Ja, er is bij een lijst op te vragen met 300 artikelen en casestudy s die dit bevestigen. Q: Hoe zit het met de overdracht tussen andere organisaties, zoals zieken huizen? A. Er is een goede vertaalslag te maken, als er massa is en het veld gekozen heeft voor een internationale standaard zoals b.v. Omaha System. Q: Hoe zit de link met de huisarts? A. Het is goed te koppelen aan de ICPC-code van de huisartsen zodat een uitwisseling van gegevens goed te maken is. Dit moet echter nog ontwikkeld worden. 7. Cliënt en privacy Q: Wat betekent dit allemaal voor de cliënt? A. Het werken met een classificatie verandert in principe niets in de relatie van de cliënt met de zorgverlener. Vanuit de relatie die de zorgverlener opbouwt met de cliënt en vanuit haar kennis verzamelt de verpleegkundige gegevens waarop zij haar interventies, in samenspraak met de cliënt en zijn omgeving afstemt. Hoe zij dit professioneel en transparant vastlegt verandert wel. Q: Hoe heeft de cliënt inzicht in de gegevens? A. Een cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier. Hoe dat er uit ziet is verschillend per organisatie. Meestal ligt er een dossier met een zorgplan bij de cliënt thuis. Dit is met het gebruiken van een classificatie systeem niet anders. Het is bij elk zorg-leefplan een keuze van de organisatie hoe dat met de cliënt wordt gedeeld. Elke organisatie bepaalt dat zelf aan de hand van de eigen ontwikkeling op dit gebied. Een organisatie kan bijvoorbeeld een eigen cliëntportaal bouwen of aansluiten bij een regionaal /landelijk initiatief. Dit is een beleidskeuze die los staat van de keuze voor al dan niet werken met Omaha System. Q: Hoe is de privacy en de geheimhoudingsplicht richting andere instanties geregeld? A. Ook hier geldt dat dit een vraagstuk is dat niet specifiek alleen voor het Omaha System geldt. Voor elk zorg-leefplan, voor uitwisseling van gegevens rond cliënten en voor elke registratie moeten hier goede afspraken voor worden gemaakt. 8. ICT en Omaha System Q: Is er een belangrijke rol voor NICTIZ weggelegd? A. We zijn met NICTIZ in gesprek. We moeten nog verder vormgeven aan deze samenwerking. Q: Zijn er al ICT-leveranciers bezig om het Omaha System goed te implementeren in hun ICT-systeem? A. Ja, zo ver wij weten zijn er nu twee leveranciers mee bezig.

7 Q: Is er nog een papieren versie beschikbaar, wij hebben namelijk nog geen ECD? A. Ja, deze is aan te vragen via 9. Registratie en inzicht in gegevens Q: Is het Omaha System een verantwoordingssysteem? A. Nee, het is geen verantwoordingssysteem. Je kunt het gebruiken om de resultaten van je zorg- en dienstverlening te laten zien. Het is primair een classificatie om de zorgverlening goed geordende te beschrijven en daarmee de kwaliteit van zorg te verhogen en inzichtelijk te maken. Q: Is het een registratiesysteem? A. Nee, het is een classificatiesysteem om je je ondersteunen in je dagelijks werk. De classificatie staat vast, de instrumenten hang je er zelf in. Het helpt wel om direct je zorgplan te controleren, bij te werken of aan te passen. Het zorg-leefplan bij het Omaha System is direct gekoppeld aan voortgangsrapportage en protocollen of richtlijnen. Q: In hoeverre krijgen zorgverzekeraars inzicht in de metingen? A. Daar hebben we geen afspraken over gemaakt en we gaan daar ook niet over. Dat moeten verzekeraars met zorgaanbieders en andere partijen afspreken. Dit geldt ook voor andere classificaties of andere gegevens. Het is dus geen vraagstuk dat specifiek is voor het werken met het Omaha System.

wijkverpleegkundige in het het Omaha system

wijkverpleegkundige in het het Omaha system wijkverpleegkundige in het het Omaha system in het nieuwe Versterking stelsel positie met het wijkverpleegkundige Omaha system in het we stelsel nieuwe met stelsel het Omaha met Omaha system system voorstellen

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Hoofdlijnen

Hoofdlijnen Hoofdlijnen 2017-2020 Vilans, J. Mast, H.Treffers Vastgesteld mei 2017 Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 22324 Contact via: m.versteeg@vilans.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Doel en plannen

Nadere informatie

Indiceren. Indiceren. Nieuwe rol wijkverpleegkundige: Indiceren 13-1-2015. Saskia Danen - de Vries 1

Indiceren. Indiceren. Nieuwe rol wijkverpleegkundige: Indiceren 13-1-2015. Saskia Danen - de Vries 1 Indiceren Indiceren Doel: Begripsverheldering Kennismaken en oefenen met indicatiestelling en zorgtoewijzing. Nieuwe rol wijkverpleegkundige: Normenkader V&VN (2014): Indiceren en organiseren van zorg:

Nadere informatie

De verpleegkundige indicatiestelling

De verpleegkundige indicatiestelling De verpleegkundige indicatiestelling Aanleiding en achtergrond In 2015 zal de aanspraak verpleging in de wijk geïntroduceerd worden in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze prestatie bestrijkt de zorg zoals

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg

Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg Zoeken naar de gouden standaard Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg Zoeken naar de gouden standaard Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Handleiding. NNN in Ons

Handleiding. NNN in Ons Handleiding NNN in Ons NANDA-I NOC NIC NANDA-I is ontwikkeld in Amerika, net als NOC en NIC. Er zijn vertalingen gemaakt in het Nederlands. De classificatiesystemen worden vaak samen gebruikt en dan als

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Het 'mappen' van zorggegevens

Het 'mappen' van zorggegevens Het 'mappen' van zorggegevens December 2015, Renate Kieft, programmaleider Nationale Kernset Inhoudsopgave 1 Vooraf 3 2 Het mappen van zorggegevens 4 2.1 Waarom worden zorggegevens gemapt? 4 2.2 Het doel

Nadere informatie

Wijkverpleging in 2015. 15 december 2014 Christina Woudhuizen

Wijkverpleging in 2015. 15 december 2014 Christina Woudhuizen Wijkverpleging in 2015 15 december 2014 Christina Woudhuizen V&VN beroepsvereniging Ontstaan uit fusies in 2006 en 2010 >60.000 leden, grootste beroepsvereniging Alle sectoren, alle transities Beroepsontwikkeling

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging Plan van Aanpak Definiëring zorgprofielen wijkverpleging INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTDEFINITIE... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Projectdoelen... 4 1.3 Gewenst eindresultaat... 4 1.4 Betrokken partijen...

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Een assessment op basis van het Omaha System

Een assessment op basis van het Omaha System Een assessment op basis van het Omaha System Visiedocument 24 november 2014 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 valt extramurale verpleging en verzorging niet meer onder de AWBZ, maar onder de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Nationale Kernset. Gestandaardiseerde zorggegevens MIC-congres 2015

Nationale Kernset. Gestandaardiseerde zorggegevens MIC-congres 2015 Nationale Kernset Gestandaardiseerde zorggegevens MIC-congres 2015 Inleiding Organisatie door platform VZI (verpleegkundige en zorginformatietechnologie) Al langer bezig met standaardisatie als voorwaarde

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier informatiestandaarden. 1 Algemene informatie informatiestandaard Naam informatiestandaard

Aanbiedingsformulier informatiestandaarden. 1 Algemene informatie informatiestandaard Naam informatiestandaard informatiestandaarden Het aanbiedingsformulier kunt u digitaal aanleveren via Zorginzicht.nl. De organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bieden de informatiestandaard aan. Door vermelding

Nadere informatie

Methodisch handelen & Klinisch redeneren

Methodisch handelen & Klinisch redeneren Methodisch handelen & Klinisch redeneren Methodisch handelen & Doel: Begripsverheldering Kennismaken en oefenen met de methodiek en systematiek van klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek Nieuwe

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Opzet van mijn bijdrage

Opzet van mijn bijdrage Opzet van mijn bijdrage Enkele facts and figures over indicaties Vernieuwingsprogramma CIZ Werken aan indicatiestromen Brainstorm over indicatie in de zorgketen Indicatieproces Op weg naar eindplaatje

Nadere informatie

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Deze factsheet informeert u over de ontwikkeling van een Referentiemodel Individueel Zorgplan In de praktijk bestaan veel modellen individuele zorgplannen

Nadere informatie

Informatie overdracht in de CVA keten

Informatie overdracht in de CVA keten Informatie overdracht in de CVA keten dr. Bianca Buijck Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service 31 maart 2016 Waarom een goede overdracht nodig? Algemeen: minimaal 300.000 overdrachten tussen ziekenhuis

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Wanneer wordt het weer zo n feest!!

Wanneer wordt het weer zo n feest!! Ontslag uit het ziekenhuis/verpleeghuis naar de juiste plaats en op het juiste moment!? Wanneer wordt het weer zo n feest!! Feestelijk Uitdagend Zinnelijk Zuiver Yess Een FUZZY workshop waarin u zelf het

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Houten 2014 ISBN 978-90-368-0587-2 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Nadere informatie

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke CONTACT NIVEL K. de Groot, MSc RN Postbus 1568 3500

Nadere informatie

Hoe kunnen studenten voorbereid worden op het werken met Omaha System?

Hoe kunnen studenten voorbereid worden op het werken met Omaha System? 1 Hoe kunnen studenten voorbereid worden op het werken met Omaha System? 1 Wat is de aanleiding om het onderwijs betrekken bij de implementatie van het Omaha System? Nieuwe medewerkers hebben onvoldoende

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging 1 Inleiding Dit document gaat over het implementeren van de zelfredzaamheid in de wijk. TMZ heeft een visie op zelfredzaamheid gevormd die gebaseerd is op de wet

Nadere informatie

Inhoud. Marieke Schuurmans. Lia van Straalen en Mariël Kanne. 1 De verpleegkundige van de toekomst... 1

Inhoud. Marieke Schuurmans. Lia van Straalen en Mariël Kanne. 1 De verpleegkundige van de toekomst... 1 VI Inhoud 1 De verpleegkundige van de toekomst.... 1 Marieke Schuurmans 1.1 Inleiding.... 2 1.2 Verplegen.... 2 1.2.1 Gezondheid.... 3 1.2.2 Ziekte... 3 1.2.3 Zelfzorg, zelfredzaamheid en zelfmanagement............................................

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Workshop 6: Klinisch redeneren bij indicatiestelling

Workshop 6: Klinisch redeneren bij indicatiestelling Workshop 6: Klinisch redeneren bij indicatiestelling Bijdrage GrowWork Alumnidag Christelijke Hogeschool Ede Klinisch Redeneren: de praktijk van iedere dag 20 oktober 2016 Voorstellen GrowWork is een dienstverlener

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk. Verstand van Zorg

Opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk. Verstand van Zorg Opleiding Verpleegkundig indiceren en organiseren in de wijk Verstand van Zorg Anders denken, anders doen Indiceren en organiseren van zorg in de wijk Wijkverpleegkundigen zijn hot door de hervorming van

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Plannen van zorg Niveau 4

Plannen van zorg Niveau 4 Antwoorden stellingen Plannen van zorg Niveau 4 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Wanneer wordt verpleegkundige zorg gegeven? 1. In de jaren zestig was professionele zorg erg duur, daarom werd

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Verslag intervisiebijeenkomsten wijkverpleegkundigen belast met S1 taken d.d. 16 en 18 juni 2015

Verslag intervisiebijeenkomsten wijkverpleegkundigen belast met S1 taken d.d. 16 en 18 juni 2015 Verslag intervisiebijeenkomsten wijkverpleegkundigen belast met S1 taken d.d. 16 en 18 juni 2015 Algemeen De bijeenkomsten zijn door de wijkverpleegkundigen goed gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS

Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS Adviseren over ICT-projecten. Oordeel over start en kritieke momenten in de uitvoering Departementale I-strategie Departementale architectuur

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijkverpleging

Algemene voorwaarden Wijkverpleging Algemene voorwaarden Wijkverpleging 1. De zorgaanbieder verleent de cliënt verzorging en verpleging met inachtneming van de door de wijkverpleegkundige afgegeven indicatie. 2. Deze overeenkomst gaat in

Nadere informatie

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg?

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorginstituut Nederland Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorgverbeteraars in de langdurige zorg 13 november 2014 Angelie van der Aalst, Projectleider Good Practices Overzicht

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN Patiënten en cliënten hebben het recht om kwalitatief goede zorg te ontvangen. Daarom stimuleert V&VN verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

22-4-2015. Onderwerpen. Veranderingen in de zorg. helpt samenwerken?! Veranderingen in het zorgaanbod. Veranderingen: ouderen.

22-4-2015. Onderwerpen. Veranderingen in de zorg. helpt samenwerken?! Veranderingen in het zorgaanbod. Veranderingen: ouderen. Onderwerpen Veranderingen in de zorg. helpt samenwerken?! 14 april 2015 Minke Nieuwboer, adviseur Radboudumc, PVI; coördinator DementieNet 1. Welke veranderingen in de zorg 2. Samenwerken; motieven en

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Digitaal ZorgDossier - Inleiding

Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier Digitaal ZorgDossier is een ECD voor de thuiszorg. Speciaal ontwikkeld voor de klantgerichte zorgprofessional die graag meer tijd en aandacht besteed

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Transfer met Vertrouwen

Transfer met Vertrouwen Transfer met Vertrouwen WASLIJSTEN VOL MET WENSEN Ik wens dat de cliënten het verschil merken (verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening). Klant centraal, niet de indicatie Juiste zorg op het

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor het indiceren en organiseren van zorg Een overzicht voor wijkverpleegkundigen

Hulpmiddelen voor het indiceren en organiseren van zorg Een overzicht voor wijkverpleegkundigen Hulpmiddelen voor het indiceren en organiseren van zorg Een overzicht voor wijkverpleegkundigen november 2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begripsverheldering...4 1. Vakinhoudelijke normen... 4 1.1 Zorgstandaarden...4

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier

Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier Houtskoolschets selectie & implementatie in 2015 van het elektronisch dossier Versie 6 januari 2015 Houtskoolschets 2015 Project elektronisch dossier (versie 6 januari 2015) 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGEN ZORG THUIS WELKOM

VERPLEEGKUNDIGEN ZORG THUIS WELKOM VERPLEEGKUNDIGEN ZORG THUIS WELKOM PROGRAMMA DAGDEEL 1 Veranderingen in de langdurige zorg Introductie diagnosticeren volgens NANDA Hoe ga je het gesprek aan? Belemmeringen/ Overtuigingen Oefenen a.d.h.v.

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Voorwoord 15. Hoofdstuk 1 Oriëntatie op de verpleegkunde 19

Voorwoord 15. Hoofdstuk 1 Oriëntatie op de verpleegkunde 19 Voorwoord 15 Hoofdstuk 1 Oriëntatie op de verpleegkunde 19 Inleiding 19 Leerdoelen 20 Leerkern 20 1.1 Op zoek naar een definitie van verpleegkunde 20 1.1.1 Verpleegkunde in de loop van de geschiedenis

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie