Decentralisatie in het sociale domein Klantgericht informeren door gemeenten in ketenperspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decentralisatie in het sociale domein Klantgericht informeren door gemeenten in ketenperspectief"

Transcriptie

1 Samenvatting. De rijksoverheid hevelt een aantal belangrijke taken in het sociale domein over naar de gemeenten. In dit artikel wordt de impact beschreven die deze decentralisatie heeft op de communicatie tussen gemeenten en burgers. Tevens komt de regiefunctie die de gemeente heeft naar haar (keten)partners in de regio, en de daarmee samenhangende communicatie tussen betrokken partijen aan de orde. Er zijn mogelijkheden om met innovatieve software-oplossingen die eenvoudig en betaalbaar zijn deze communicatie met stakeholders te ondersteunen. Een gefaseerde aanpak, en inpassing in de bestaande ICT architectuur kan zorgdragen voor een beheersbare transitie. Inleiding decentralisatie van het sociale domein. De zorg in Nederland is volop in beweging. Er zijn toenemende technisch-medische mogelijkheden, maar tegelijkertijd stijgt ook de behoefte aan zorg door toenemende vergrijzing en aan welvaart gerelateerde ziekten. Daarnaast wordt in de zorg inhoud gegeven aan een lang en gezond leven vanuit de bestaande leefsituatie, zodat het verlenen van zorg dichtbij burgers moet worden georganiseerd. De verschillende trends en ontwikkelingen maken de zorg daarmee dynamisch en complex. Binnen dit krachtenveld vindt de decentralisatie van het sociale domein door de rijksoverheid naar gemeenten plaats. Een aantal maatschappelijke visies komt hierbij samen: van verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving, zorg dichter bij de burger organiseren, met aandacht voor mantelzorg, nadruk op zelfredzaamheid en burgerinitiatief, eerst de eigen-kracht van burgers ondersteunen en dan pas aanspraak op voorzieningen vanuit de overheid, van versnippering van (zorg-) activiteiten naar samenhang en integraliteit vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak. Taken op het vlak van de begeleiding, ondersteuning en verzorging (AWBZ/WMO) en jeugdzorg worden daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten. De gemeente wordt een belangrijke ingang voor burgers en bedrijven, en de toegang tot een aantal belangrijke zorgvoorzieningen. Ook op het gebied van werk- en inkomen (de participatiewet) en passend onderwijs vindt een overheveling van taken plaats naar de gemeenten. Pagina 1

2 Dit proces van decentralisatie en de impact daarvan, kan vanuit diverse perspectieven worden beschreven. Over de politieke, wettelijke en bestuurlijke kaders is reeds veel gepubliceerd. Ook de zorginhoudelijke kant, in al zijn facetten, krijgt voldoende aandacht. Kortom, tot op heden wordt de decentralisatie vooral binnen institutionele en professionele kaders beschouwd. Aandacht voor de betekenis van de decentralisatie voor de individuele burger, die met onzekerheden en vragen te maken krijgt is echter ook belangrijk. We beschrijven wat dit betekent voor de communicatie tussen burgers en bedrijfsleven enerzijds, met de gemeenten en haar ketenpartners anderzijds. Goede (digitale) informatie is een belangrijke randvoorwaarde voor burgers om zelfredzaam te kunnen zijn. Het is daarom essentieel dat gemeenten in het kader van de decentralisaties hun burgers ondersteunen met betrouwbare informatie, waarbij de systeemwereld van de gemeentelijke infrastructuur wordt aangesloten op de leefwereld van haar burgers. De rol van gemeenten in het sociale domein. De verschuiving van taken, de bezuinigingen maar ook de nadruk op de eigen regie en kracht van de burger zal leiden tot een herbezinning op de zorg en ondersteuning van burgers. Vanaf 1 januari 2015 zal een deel van de ondersteuning geleverd vanuit de AWBZ en WMO immers niet meer op de huidige manier beschikbaar zijn. De burger zal zijn zorg en ondersteuning op een andere manier moeten organiseren, met name vanuit het informele netwerk. Dit betekent dat vaker een beroep moet worden gedaan op het sociale netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers. De termen zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden hiervoor landelijk veel gebruikt. De burger heeft instrumenten en handvatten nodig om de gewenste zorg te verkrijgen. De gemeente kan hierin faciliteren door het aanbieden van digitale informele zorgdiensten. Wij zien echter dat gemeenten momenteel vele andere uitdagingen hebben en bezig zijn met de systeemwereld door het implementeren van zaaksystemen, producten- en dienstencatalogi en zogenaamde inup-bouwstenen. Zonder processen af te stemmen op die burgers zal dit leiden tot overbelasting van front-, mid- en back-office, onvolledige afhandeling en daarmee uiteindelijk tot een onbalans in de organisatie. Er zijn in dat opzicht veel veranderingen gaande. Eén en ander is afhankelijk van de keuzes die gemeenten maken over de uitvoering en het management van zorgtaken die met de decentralisatie gemoeid zijn. De gemeenten zullen de nieuwe taken organiseren, waarbij verschillende organisatie- en besturingsmodellen denkbaar zijn afhankelijk van de rol die gemeenten willen en kunnen spelen. Een regiefunctie is mogelijk, maar ook een faciliterende of ondersteunende functie. Gegeven hun organisatieprofiel (zoals de schaalgrootte en de specialisatie) en bestuurlijke keuzes zullen gemeenten gaan samenwerken met bestaande en met voor hen nieuwe partners, zowel binnen de (lokale) overheden alsook met diverse maatschappelijke partners. Dat daarbij een interessante uitdaging qua afstemming ontstaat tussen betrokken partijen zowel qua uitvoering alsook de besturing daarvan moge duidelijk zijn. We beschouwen informatie-uitwisseling vanuit ketenperspectief, gestuurd vanuit gedachte om de burger op maat en persoonlijk in zijn informatievraag te bedienen. Zonder daarbij kosten efficiëntie uit het oog te verliezen, want gemeenten zullen de zorgtaken ook binnen bepaalde budgettaire kaders moeten uitvoeren en daar ook verantwoording over afleggen. Pagina 2

3 Figuur. Informatie-uitwisseling tussen verschillende betrokkenen in het sociale domein. De impact van de veranderingen - vragen van de burgers. Iedere verandering leidt tot onzekerheid, en daarmee tot vragen. De decentralisatie van het sociale domein is daarin niet uniek. Gemeenten zijn van oudsher gewend om vragen van burgers te beantwoorden. Vanuit visies is de vraaggeleiding inmiddels in meer of mindere mate georganiseerd in balies en publieksdiensten (loket burgerzaken), servicedesks en klantcontactcentra (KCC). Ook het Internet speelt hierin een steeds belangrijkere rol, waarbij webportals en sociale media een belangrijke ondersteunende functie in de informatieverstrekking kunnen spelen. De vraag is of de informatievragen vanuit het sociale domein en zorgverlening die nu op de gemeenten af gaan komen zo anders zijn dan de reeds bekende vraag-antwoord combinaties waarmee inmiddels in diverse domeinen ervaring is opgedaan. We noemen een aantal aandachtspunten die in de informatie-uitwisseling ten aanzien van het sociale domein spelen en wellicht ook anders maken: nieuwe content: veel vragen binnen het sociale domein zullen nieuw zijn voor de gemeente. Vanuit de overgehevelde taken en bevoegdheden komen nieuwe activiteiten en processen bij de gemeente te liggen die veel nieuwe vragen van burgers opleveren en die derhalve nieuwe content in de vraagbeantwoording vereisen, samengestelde content: het aandachtsgebied van het sociale domein omvat vaak meerdere kennisvelden. Als voorbeeld: kennis over persoonlijke budgetteringsmogelijkheden en verzekerbaarheid wordt gemengd met diverse zorgvragen (AWBZ, WMO, evenals kennis over specifieke aandoeningen), ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals mantelzorg woningen worden gecombineerd met zorginkoop en agendering van individuele hulpverleners rondom een persoonlijk zorgdossier, content van verschillende leveranciers en betrokkenen: aspecten van het zorgdomein zijn weliswaar nieuw voor de gemeente, maar niet nieuw voor bestaande spelers en nieuwe toetreders. In samenspraak zal de gemeente content moeten organiseren, waarbij een mix wordt gevonden tussen de behoefte aan directe vraagbeantwoording (en de noodzaak om content bijeen te brengen zodat een brede kennisbasis wordt Pagina 3

4 verkregen) en de blijvende behoefte aan vraagbeantwoording in 2 de of 3 de lijn door specialisten, die zich steeds vaker buiten de muren van het gemeentehuis bevinden, gepersonaliseerde content: de beantwoording van vragen zal toegesneden moeten zijn op de individuele situatie van de burger met zijn zorgvraag. Binnen de unieke levenssituatie van de zorgvragende burger zal content inhoudelijk to-the-point (om een teveel aan informatie te voorkomen), en tijdig (op het juiste moment gedoseerd) moeten zijn, eventueel in samenspraak met de directe leefomgeving van de burger (familie, mantelzorg, buren etc.), interactie en ongestructureerde informatie: veel organisaties zijn gewend om (specialistische) informatie te verstrekken. Dit is de traditionele manier van vraagbeantwoording, gericht op publicatie van beschikbare, specialistische content en vraaggeleiding naar deze content door middel van menu s (boomstructuren) en steekwoorden. Nog weinig organisaties zijn ingericht om te starten met de (ongerichte) vraag vanuit de burger en daar de content omheen te organiseren. Met andere woorden, niet alleen informatie geven, maar ook (nieuwe) vragen kunnen beantwoorden in een servicegerichte benadering. Kortom, echte interactiviteit, waarbij de nadruk ligt op de informatievraag en niet zozeer op het informatie-aanbod, multichannel: om de diversiteit aan doelgroepen en hun informatiebehoeften goed te kunnen bedienen zullen alle informatiekanalen en media worden ingezet. Web, telefoon, balie, , chat, sociale media, maar zeker ook het persoonlijke kanaal (bijvoorbeeld wijkteams en persoonlijke consulenten), alle mogelijkheden zullen benut moeten worden om informatie-uitwisseling op persoonlijke en kostenefficiënte basis mogelijk te maken. Tegelijkertijd moet er wel overzicht bestaan over alle kanalen heen. Dus geïntegreerde service, en geen op zichzelf staande silo s (de medewerker aan de telefoon die geen inzicht heeft in binnengekomen vragen van dezelfde burger via de mail). Figuur. De zandloper/dubbele trechter: gedifferentieerde informatie integratie personalisatie. Pagina 4

5 Dit betreft de aanbodkant van de informatieverstrekking door gemeenten en haar ketenpartners. Een niet onbelangrijke rol moet verder worden toegedicht aan de content die aan de vragende kant, bij burgers zelf wordt gegenereerd. Naast dossiervorming (vraag- antwoordcombinaties die op het niveau van de zorgvragende burger zijn vastgelegd) kan ook een belangrijke rol zijn weggelegd voor door gebruikers gegenereerde content (user generated content) vanuit communities of practice. Patiënten- en lotgenoten fora zijn voorbeelden hiervan. Met name in de dagelijkse beslommeringen van de zorgpraktijk kunnen gedeelde ervaringen en best-practices veel soelaas bieden. Het sluit ook naadloos aan bij thema s als burgerinitiatief en zelfredzaamheid. De vraag is of de gemeenten een actieve rol kunnen en willen spelen in het opzetten dan wel verder uitbouwen van dergelijke platformen. Structurering van de informatievraag vanuit ketenmanagement perspectief. Losstaand van de rol die gemeenten gaan spelen in uitvoerende zin binnen het zorgdomein, zal vanuit de toebedeelde verantwoordelijkheid in ieder geval de behoefte ontstaan om de beantwoording van de informatievraag van burgers te organiseren dan wel te faciliteren. De gemeente zal in toenemende mate als spin in het web fungeren om verschillende partijen samen te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen op het gebied van marktplaatsen en sociale kaarten, waarbij vraag en aanbod naar zorgdiensten bijeengebracht wordt dan wel het aanbod van individuele zorgverleners inzichtelijk gemaakt wordt. In deze kaders kan eigenlijk beter gesproken worden over zorgketens, waarbij de gemeente op basis van afspraken met partners de zorgverlening organiseert. Het behoeft nauwelijks toelichting dat de complexiteit van de hedendaagse overheid leidt tot grote problemen bij de informatievoorziening aan burger, bedrijf en professional. Ook al is de wens de vader van de gedachte: er is niet één overheid, de overheid bestaat uit een heel stelsel van min of meer zelfstandige organisaties. Het internet biedt tal van mogelijkheden om informatie aan te bieden, maar tegelijkertijd ontstaat hierdoor een informatieovervloed waarin het steeds moeilijker wordt om gericht antwoord op een vraag te vinden. Vooral wanneer je als burger of bijv. mantelzorger niet weet welke organisatie het antwoord op je vraag heeft, of wanneer voor het volledige antwoord informatie van verschillende organisaties moet worden verkregen. Voor die gevallen is een stelselmatige benadering van de informatievoorziening noodzakelijk. Dat betekent: afspraken maken over de wijze waarop we informatie beschrijven zodat deze door software (zoekmachines, informatieportalen) kan worden geordend, ofwel standaardisatie van metadata. De gemeente zal op z n minst al was het maar in een doorverwijzingsfunctie moeten weten waar de burger terecht kan. Dat wil zeggen voor of namens de burger de verwijzing naar relevante content mogelijk afkomstig van ketenpartners - moeten vormgeven. Hogere ambitieniveaus zijn voorstelbaar en wellicht ook wenselijk vanuit een burgergerichte benadering, bijvoorbeeld een portal voor het zorgdomein waarin relevante content is samengebracht in samenwerking met ketenpartners, dan wel de inrichting van een servicedesk of contactcentrum voor zorgdomein vraagstukken. Ook de gemeente heeft in die zin een zorgfunctie, ook om de zelfredzaamheid en burgerkracht te vergroten. Pagina 5

6 We zien dat daarbij ten minste de vier volgende acties ondernomen kunnen worden:. 1) Inrichting van een eenduidige toegang tot content met betrekking tot zorgvraagstukken. Een belangrijke rol voor de gemeente ligt in het adequaat bijeenbrengen van de enorme hoeveelheid content die er met betrekking tot het zorgdomein beschikbaar is. Vanuit de beschikbare informatie zal juist de informatie snel vindbaar en beschikbaar moeten komen die antwoord geeft op de unieke vraag van de burger. De gemeente heeft hier een loketfunctie, en biedt een eenduidige toegang tot deze informatie. Belangrijke competenties binnen deze loketfunctie zijn (dynamisch) beheer van content, zoekfunctionaliteit en multichannel beschikbaarstelling. Met name in het beheer van content zullen gemeenten de samenwerking opzoeken met informatieleveranciers en andere gemeenten. Het is heel goed voorstelbaar dat er landelijke bibliotheken met content rondom het zorgdomein beschikbaar komen, met name ook om de eenduidigheid en kwaliteit van informatie te garanderen. Voorbeelden van dergelijke content leveranciers zijn Stichtingopvoeden.nl en Biblionetid.nl. De uitdaging voor gemeenten ligt in het ontsluiten van deze content binnen de bestaande informatiekanalen (zoals het KCC, de publieksbalie, de website). Ook het onderhoud van de levendige content zal de nodige aandacht vragen, waarbij ook een beroep zal worden gedaan op inhoudelijk specialisten. Andere aandachtspunten zijn eenduidigheid en eenvoud. De informatie zal ongeacht de bron waarvan uit de informatie geleverd is moeten voldoen aan normen voor begrijpelijkheid (met name gezien de kwetsbaarheid en brede maatschappelijke samenstelling van de doelgroep) en aan moeten sluiten op de tone-of-voice van de overige gemeentecommunicatie richting specifieke doelgroepen. Enige vorm van redactie op de diverse content lijkt dan ook noodzakelijk, ook gegeven het feit dat er unieke, specifieke situatie in de gemeentelijke situaties aan de orde kunnen zijn, waar specifiek aandacht aan gegeven kan worden. Meertaligheid kan ook zeker aan de orde zijn. Pagina 6

7 2) Contentontsluiting en vraaggeleiding in samenwerking met ketenpartners. Bij complexe vraagstellingen die binnenkomen bij de gemeente zal een vorm van vraaggeleiding ingericht moeten worden naar specialistische ketenpartners, waarbij wellicht regie op de vraagbeantwoording aan de orde is. Waar vroeger gemeenten vragen in eigen huis konden beantwoorden, zal in toenemende mate een beroep gedaan worden op ketenpartners. Bekend is dat binnen de muren van de gemeente de vraaggeleiding naar de 2 de lijn soms al problematisch waren, nu ontstaan er extra uitdagingen doordat (specialistische) ketenpartners betrokken raken. Hiervoor zullen speciale voorzieningen getroffen moeten worden om vraagbewaking en kwaliteit van de vraagbeantwoording te kunnen ondersteunen, zodat een doorverwijzing niet betekent dat de burger met het spreekwoordelijke kluitje het riet in wordt gestuurd. Daarnaast is er veel content, ook gericht op de praktische uitvoeringsaspecten bij ketenpartners aanwezig. Het gaat dan niet om specifieke content leveranciers, zoals hierboven benoemd, maar om partners in de zorgverlening (zorgkantoren, centra voor jeugd en gezin, etc.) en maatschappelijke organisaties (patiëntenfora, communities, etc.). De gemeenten zullen waar mogelijk ook deze content van deze derden beschikbaar willen stellen, dan wel op een adequate manier willen kunnen verwijzen. 3) Koppeling van informatieverstrekking aan dossiervorming- en afhandeling. De gemeenten hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de implementatie van zaaksystemen. Vanuit een product- en dienstencatalogus zijn gestandaardiseerde processen voor aanvraag en afhandeling opgezet, vaak ondersteund vanuit digitale kanalen (webformulieren, e-dossier). Deze oplossingen maken het mogelijk om gestructureerd en geïntegreerd dossiers af te handelen. Alle aspecten zijn daarbij betrokken, zoals relevante weten regelgeving, documenten, procesbewaking en communicatie. Vaak zijn dergelijke processen ook ontsloten naar de burgers, zoals bijvoorbeeld digitale informatie-aanvragen (e-loket). De interessante uitdaging wordt om de systematiek van zaaksystemen te koppelen aan de informatie ontsluiting in algemene zin. Niet iedere vraag is immers een zaak: algemene informatievragen in het kader van het zorgdomein zullen onderscheiden moeten kunnen worden van vraagstukken die over individuele zorgdossiers gaan, waarbij een naadloze overgang tussen de twee contexten natuurlijk mogelijk moet zijn. Dit vraagt om integratie dan wel koppeling van informatiesystemen in de verschillende contexten, nog ongeacht de beantwoording van de vraag welke rol zaaksystemen zullen gaan vervullen binnen het sociale domein. 4) Personalisatie van het informatiedossier. De grote hoeveelheid beschikbare informatie kan meer toegespitst worden op de individuele informatiebehoefte van de burger, zodat informatieverstrekking to-the-point en relevant is ( op maat ). Doordat deze informatiebehoeften meer geïndividualiseerd worden kan ook pro-actief informatie verstrekt worden, bijvoorbeeld in het geval van nieuwe content, dan wel wetswijzigingen die van belang zijn voor specifieke doelgroepen of individuele burgers. Als voorbeeld: algemene informatieverspreidingsmogelijkheden zoals nieuwsbrieven en informatie s kunnen zo toegespitst worden op de specifieke doelgroepen die er zijn. Daarnaast kan een historie worden opgebouwd, waarbij voor de medewerkers van gemeenten inzichtelijk wordt welke vragen er in het verleden gespeeld hebben, en hoe deze beantwoord zijn. Bovenal staat de individuele keuzevrijheid ten aanzien van het informatiedossier voorop. Gegeven de privacy aspecten kan voor anonieme vraagstelling en beantwoording worden gekozen, dan wel op verzoek van de Pagina 7

8 informatievrager tot verdere personalisatie worden gekomen ( opt-in ). De rol van mantelzorgers (familie, vrienden, buurt) kan hierin betrokken worden. Het is daarbij in onze optiek niet zo, dat gepersonaliseerde vragen en informatie, per se zaken zijn. Ook algemene vragen van burgers kunnen op een prettige en persoonlijk relevante wijze worden beantwoord, zonder dat dat altijd om een formele zaak hoeft te gaan of hoeft te worden. Fasegerichte aanpak: beheersbaar groeien naar geïntegreerde verstrekking van content. Het is goed mogelijk om de organisatie van de informatiefunctie binnen het sociale domein gefaseerd op te pakken. Hierdoor ontstaat focus en beheersbaarheid. We onderscheiden 4 fasen die wij als label meegeven: Beschikbaarheid, Interactiviteit, Personalisatie, Integratie. In de eerste fase ligt de nadruk op de beschikbaarheid (c.q. het beschikbaar maken) van content. Welke vragen spelen er bij burgers, welke vragen gaan er spelen, welke informatie is beschikbaar vanuit de overheid, ketenpartners, communities, etc. Een vervolgstap is om de content geschikt te maken voor de doelgroep(en), te uniformeren en waar nodig te redigeren. Daaropvolgend zal de content doorzoekbaar moeten worden gemaakt (metadata, sleutelwoorden), zodat burger snel bij het juiste en relevante antwoord komen. In een volgende fase kan de informatiefunctie meer interactief gemaakt worden, zodat niet de content meer leading is, maar de informatiebehoefte van de burger. De nadruk ligt niet meer op beschikbaar stellen, maar in beantwoording van de daadwerkelijke vraag. Een voorbeeld op een website is dat niet alleen meer zoekwoorden worden ingegeven, en dan gereageerd wordt met zoekwoord niet gevonden, maar dat een vervolgvraag gesteld wordt ( wat bedoelde u, bel/chat/ nu met de servicedesk voor verdere ondersteuning). De fase daarna is om de informatiefunctie te personaliseren, zodat burgers in hun individuele informatiebehoefte worden voorzien, en de gemeente en haar ketenpartners op maat en persoonlijk, met gevoel voor de individuele situatie de informatievoorziening inrichten. Op alle contactpunten is de relevante informatie aanwezig, zodat het proces goed afgehandeld kan worden. In de laatste fase kan de informatiefunctie geïntegreerd worden met operationele processen, zodat een informatievraag kan leiden tot een zorgaanvraag, waarbij naadloos wordt overgeschakeld van de informatiefunctie naar een zaakgerelateerde context. Ook omgekeerd kunnen individuele zaak dossiers gekoppeld worden aan een brede informatiefunctie, mochten er in de afhandeling van een zorgaanvraag nog nieuwe vragen opspelen. Heel belangrijk is om te leren van ervaringen. Wat zijn de veel gestelde vragen, kunnen we de vragen zoveel mogelijk bij het eerste contact oplossen, welke nieuwe vragen worden gesteld en kunnen we de burger faciliteren in zijn zelfstandige vraagbeantwoording, zijn maar enkele aandachtspunten die vanuit de uitvoering tot verdere optimalisatie kunnen leiden, zodat ook de kosteneffectiviteit gewaarborgd wordt. Door bijvoorbeeld het gebruik van content nauwkeurig te volgen, en te monitoren welke afhandelingstappen en afhandelingstijden aan de orde zijn kan sturing gegeven worden aan verdere verbetering van de dienstverlening. Pagina 8

9 Figuur. Stapsgewijze ontwikkeling van de informatiefunctie: een continu verbeterproces. Conclusie. De decentralisatie in het sociale domein stelt de gemeenten voor nieuwe uitdagingen, ook in het beantwoorden van (nieuwe) informatievragen vanuit burgers. Voortbouwend op de binnen gemeenten aanwezige expertise en systeeminfrastructuur, en het gebruik maken van aanwezige expertise en capaciteit van ketenpartners binnen het sociale domein kan het gehele netwerk zichzelf versterken in een gefaseerde aanpak, waar nodig ondersteund met behulp van ICT technologie. In deze gefaseerde aanpak verschuift de focus geleidelijk van inhoud (content) naar proces. Dat geeft een beheersbare ontwikkeling voor de gemeente. Bovendien leidt deze aanpak tot een burgergerichte benadering, waarbij de burger maximaal gefaciliteerd wordt door een dienstbare overheid om participatie en zelfredzaamheid praktisch in te vullen. Pagina 9

10 Over MindMatters. MindMatters is een gespecialiseerd Nederlands bedrijf dat zich richt op het verbeteren van de communicatie tussen organisaties hun klanten en hun omgeving. MindMatters ondersteunt al ruim 14 jaar bedrijven en organisaties in de financiële dienstverlening, media, overheid en fondsenwerving. Dit doen we met advies, softwaretechnologie en aanvullende services. Onze kracht ligt in vernieuwing binnen organisaties op een praktische manier. Door onze onafhankelijkheid zijn we in staat om oplossingen passend te maken binnen de context van onze klanten. Wij zijn er van overtuigd dat de service-verlening van veel organisaties veel beter kan. In de huidige tijd verwacht de veeleisende klant dat hij to-the-point, snel en persoonlijk antwoord krijgt. Slimme IT-oplossingen kunnen daarin een ondersteunende rol spelen, mits goed toegepast en ingericht. Sinds 2012 brengen wij ContactMatters op de markt: zeer gebruikersvriendelijke software waarin servicemedewerkers alle communicatie met individuele klanten over alle kanalen kan overzien, en direct klantgegevens binnen handbereik hebben. Door kennisondersteuning te bieden wordt de vraagbeantwoording kwalitatief verbeterd en in hoge mate versneld. ContactMatters is gemakkelijk te implementeren en kent een zeer korte terugverdientijd bij een beperkte investering. Inmiddels maken een aantal instellingen gebruik van deze tool om hun service richting klanten en hun omgeving (bijvoorbeeld mantelzorgers) te optimaliseren. Zie voor een casebeschrijving ook Meer informatie telefoon Bezoekadres Utrechtseweg 35 Amersfoort Pagina 10

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. Datum: 20 november 2015

NOTA VOOR DE RAAD. Datum: 20 november 2015 WW w g,m,«oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Datum: 20 november 2015 Nummer raadsnota: BI.0150507 Onderwerp: Verlenging van het huidig Beleidskader maatschappelijke ondersteuning '2012-2015' en 'Addendum Wmo

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Visie op informatievoorziening in het sociaal domein. Richard Willems

Visie op informatievoorziening in het sociaal domein. Richard Willems Visie op informatievoorziening in het sociaal domein Richard Willems 27-06-2014 De decentralisaties kort overzicht Gemeente wordt verantwoordelijk voor de domeinen jeugdzorg, AWBZ/Wmo en werk & inkomen

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg Beknopte rapportage van de Pilot Informatie voor de informele zorg Gemeente Enschede en Ministerie van VWS Juni december 2012 Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Grotere rol van mantelzorgers en vrijwilligers...

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN

Typering van de living lab gemeenten. d.d. 4 februari 2014. Leeuwarden Zaanstad Utrecht Eindhoven Enschede CATEGORIEËN Typering van de living lab gemeenten d.d. 4 februari 2014 ASPECTEN 1. Focus /doelgroep Jongeren Volwassenen Ouderen Alle Alle doelgroepen. Experiment met apart jeugd- en gezinteam Alle doelgroepen. Apart

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Themabijeenkomsten raad 3 D s Aanleiding 3 bijeenkomsten voor de hele raad 1. Juni: Risico s en meicirculaire 2. Augustus: Uitleg over de toegang,

Nadere informatie

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Bijna iedereen die binnen een wat grotere organisatie

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Op de agenda vandaag EVI panels proces Bespreken van uw input aan de hand van thema s Ter herinnering Doel: beleidsdocument 2016 2017;;

Nadere informatie

Van organiseren naar. in het sociaal domein

Van organiseren naar. in het sociaal domein Van organiseren naar informatiseren in het sociaal domein dinsdag 3 april 2012 Het is Ede 2020 Een burger (of familielid) met een vraag of probleem zoekt via één vraaggestuurd internetadres hulp. Ook signalen

Nadere informatie

We helpen u security-incidenten te voorkomen

We helpen u security-incidenten te voorkomen Managed Services Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal te voorkomen en behoeden we u voor imagoschade.

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij

Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Communicatieplan Ondersteuning, zorg en werk dichtbij Fase II: Communicatie met de Rotterdammer Christel de Valk Mei 2014 1. Ondersteuning, zorg, werk dichtbij 1.1. Wat verandert? Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Innovatieve dienstverlening door slimme inzet van ICT

Innovatieve dienstverlening door slimme inzet van ICT Innovatieve dienstverlening door slimme inzet van ICT Informatiebeleid als strategisch wapen gericht op de Participatiewet Rens Meijkamp R.Meijkamp@Berenschot.nl 13 maart 2013 Inhoud presentatie Ontwerper

Nadere informatie

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief Checklist beoordeling beleidskader Wmo 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief AVI-toolkit 10 12 februari 2014 1 Inhoud Beleidskader Wmo beoordelen vanuit cliëntenperspectief... 3 Advies en ondersteuning...

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en Zelfwerkzaamheid inéén

Zelfredzaamheid en Zelfwerkzaamheid inéén De Ik-Zelf App Mark Kristel mkristel@lifenavigator.nl Zelfredzaamheid en Zelfwerkzaamheid inéén Een instrument voor structurele verbetering van de serviceverlening aan de burger ; dat participatie en kwaliteit

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Gewijzigde principes zijn leidend voor gemeentelijke ICT

Gewijzigde principes zijn leidend voor gemeentelijke ICT e-overheid t Andere inrichting van organisatie en architectuur gewenst Gewijzigde principes zijn leidend voor gemeentelijke ICT Gemeenten streven behalve naar betrouwbaarheid, controleerbaarheid en efficiency

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

TransformatieSociaalDomein

TransformatieSociaalDomein . TransformatieSociaalDomein Uitgangspunten van de gemeente Eijsden-Margraten en de 5 andere Heuvellandgemeenten Behandeld door : Mevr. M.M. Aarts Uw brief van : Bijlage(n) : Geen Uw kenmerk : Ons kenmerk

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Samen zoeken naar mogelijkheden Ellen Grooteman (VNG) Hilko de Boer (Gemeente Barneveld) Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 2 juli, Den Haag nieuwe rol

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Innovatie in Dienstverlening!

Innovatie in Dienstverlening! Innovatie in Dienstverlening! Op weg naar de uitvoeringsagenda 2020 Donderdag 27 juni 2013, Q2 Nijmegen Herijking visie op dienstverlening 2005: Antwoord gezamenlijke stip op horizon 2015 gemeenten en

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein

Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein Van: bureau VNG, programma 3D Aan: de VNG- commissies: Jeugd, Gezondheid & Welzijn, Gemeentelijke Dienstverlening

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding Kenmerk 13s058 / augustus 2013 Inleiding In de komende maanden en jaren krijgen gemeenten te maken met een drietal decentralisaties van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid waarvan die in meer

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

1. Visieraadsleden op de overheveling van taken binnen het sociale domein naar de gemeente Erik Haverkort (fractievoorzitter VVD)

1. Visieraadsleden op de overheveling van taken binnen het sociale domein naar de gemeente Erik Haverkort (fractievoorzitter VVD) 1. Visieraadsleden op de overheveling van taken binnen het sociale domein naar de gemeente Bij de transitie en transformatie gaat het om een cultuurslag, wat is de visie van raadsleden? De voorzitter vraagt

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies

Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie. Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Center for egovernment Studies Toekomst van de Gemeentelijke Digitale Dienstverlening: een Pleidooi voor Communicatie Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Programma Op weg naar een netwerkoverheid Wat wil de

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie