NOTA VOOR DE RAAD. Datum: 20 november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA VOOR DE RAAD. Datum: 20 november 2015"

Transcriptie

1 WW w g,m,«oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Datum: 20 november 2015 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Verlenging van het huidig Beleidskader maatschappelijke ondersteuning ' ' en 'Addendum Wmo 2015' en vaststelling van de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2016 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Janse 1. Wijzigingsverordening 1. Verordening Verordening maatschappelijke maatschappelijke ondersteuning gemeente ondersteuning gemeente Oosterhout 2016 Oosterhout Addendum Wmo Beleidskader maatschappelijke ondersteuning Voorstel: 1. Het beleidskader maatschappelijke ondersteuning en het Addendum Wmo 2015 te verlengen tot 1 januari 2017; 2. De wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2016 vast te stellen; 3. De huidige werkwijze voor burgerparticipatie in het kader van de Wmo vast te stellen tot het besluitvormingsmoment in 2016 over de nieuwe invulling van burgerparticipatie. Samenvatting Op 1 januari 2015 zijn wij uitvoering gaan geven aan onze nieuwe taken en verantwoordelijkheden uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Samen met de veranderingen op het gebied van Jeugdzorg en de Participatiewet is hiermee door het Rijk de eerste stap gezet in de ontwikkeling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het bieden van ondersteuning aan een grotere groep kwetsbare inwoners, van jong tot oud en met een diversiteit aan ondersteuningsvragen en behoeften. Het jaar 2015 beschouwden we als een transitiejaar, waarin ervaring in de praktijk is opgedaan met onze nieuwe taken en verantwoordelijkheden en de hiervoor gemaakte keuzes. Gedurende dit jaar hebben we gemerkt dat de operationele implementatie van een dergelijke grote systeemverandering niet in een jaar staat. Ook in 2016 zal er nog tijd nodig zijn voor de implementatie. De omslag in het denken en handelen die deze veranderingen vragen, is zeker niet in een jaar gerealiseerd. Dat lag ook in de lijn der verwachting. Hierbij speelt ook mee dat er voor een grote groep cliënten nog sprake was van een overgangsrecht tot 1 januari In oktober 2014 heeft uw raad het Addendum Wmo 2015 en de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2015' vastgesteld. Er is toen gekozen om de structuur en de uitgangspunten uit het 'Beleidskader maatschappelijke ondersteuning ' te hanteren, omdat

2 de gekozen richting en de instrumenten uit het beleidskader goed toepasbaar zijn op de veranderingen in de Wmo In het Addendum is opgenomen dat er een nieuw beleidskader voor de periode opgesteld zou worden. Op dit moment wordt uw raad gevraagd om het huidige beleidskader maatschappelijke ondersteuning (hierna beleidskader m.o.) en het Addendum Wmo 2015 te verlengen tot 1 januari De (veelal) abstracte uitgangspunten en doelstellingen zijn gericht op het kunnen meedoen van Oosterhouters en de wijze waarop die mogelijkheden vergroot kunnen worden. Deze doelstellingen en uitgangspunten vormen de basis van waaruit in de dagelijkse praktijk gewerkt wordt door vrijwilligers, professionals en de gemeente. In de praktijk zien we dan ook terug dat deze uitgangspunten en doelstellingen nog steeds passend zijn. Door de grootheid van de omslag per 1 januari 2015 is er meer tijd nodig om de operationele implementatie gereed te krijgen. Zo zal er in 2016 tijd nodig zijn om alle cliënten met overgangsrecht te spreken en vanuit de Wmo 2015 hun ondersteuning te organiseren. En wanneer dan tot slot ook de systemen zijn ingeregeld, kan er gereflecteerd worden op de huidige uitgangspunten en gekeken worden naar nieuwe uitgangspunten. Naast het afronden van de operationele implementatie zal er in 2016 verdere actie worden ondernomen gericht op innovatie en vernieuwing van het sociaal domein. De transformatie waar vaak over wordt gesproken vraagt om innovatie en vernieuwing van bestaande systemen, producten en diensten. Een van de concrete onderwerpen waaraan verder gewerkt wordt in 2016 is burgerparticipatie. Uw raad wordt daarom voorgesteld om tot het moment dat er een voorstel ligt voor de nieuwe invulling van burgerparticipatie in te stemmen met de huidige werkwijze. Met de kennis van het transitiejaar 2015 en in de wetenschap dat ook in 2016 de ontwikkeling en implementatie van de transitie nog de nodige aandacht en tijd vragen, is het belangrijk om bewust tijd vrij te maken om gericht bezig te zijn met innovatie en vernieuwing. In deze tijd van veranderingen wordt uw raad dan ook voorgesteld om praktisch te handelen en om in te stemmen met een verlenging van één jaar van het beleidskader m.o. en het Addendum Wmo Daarnaast wordt uw raad een aantal voorstellen (veelal tekstueel) gedaan om de in oktober 2014 vastgestelde verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2015 te wijzigen. Deze wijzigingen zorgen voor verduidelijking en corrigeren een aantal onvolkomenheden. De volgende wijzigingen worden in de verordening aangebracht: Artikel I De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2015 wordt als volgt gewijzigd: A. In artikel 1 komt de begripsomschrijving van 'uitvoeringsbesluit' te luiden: Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout Dit in verband met de actualisatie van het uitvoeringsbesluit. B. In artikel 1 komt de begripsomschrijving van 'zachte maatwerkvoorzieningen' te luiden: de ondersteuningstaken (begeleiding en dagbesteding) gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. In deze begripsomschrijving was abusievelijk Hulp bij het Huishouden opgenomen. C. In artikel 8 komt het zevende lid, onder b te luiden: De kostprijs van dienstverlening, opvang of beschermd wonen in natura wordt per periode vastgesteld en is maximaal gelijk aan de vergoeding die de gemeente voor de dienstverlening, opvang of beschermd wonen over die periode verschuldigd is. Door het toevoegen van het woord 'maximaal' wordt recht gedaan aan het feit dat een eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in het kader van begeleiding altijd lager zal zijn dan de vergoeding die gemeente hiervoor verschuldigd is. De waarde van de laagste eenheid van de geïndiceerde klasse wordt hiervoor gehanteerd. D. In artikel 8 komt het achtste lid te luiden: De kostprijs van een pgb is maximaal gelijk aan het verstrekte bedrag. Door het toevoegen van het woord 'maximaal' komt tot uitdrukking dat de hoogte van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen begeleiding volgens een andere systematiek wordt vastgesteld dan de hoogte van het persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorzieningen begeleiding. Uitdraai van: 20 november :29 uur Pagina: 2

3 Artikel II A. Deze verordening wordt aangehaald als "Wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2016". B. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Wat willen we bereiken? Als gemeente zijn we vanaf 2015 verantwoordelijk voor de inrichting en het structureren van het dagelijkse leven van onze kwetsbare inwoners. Het nieuwe zorgsysteem moest eenvoudiger (regelarm) worden voor cliënten én voor professionals en moest daarnaast ook een integrale aanpak van problemen ondersteunen en faciliteren. Hiervoor heeft uw raad zowel in het Addendum, als in de in september 2013 vastgestelde lokale principes en de regionale ontwikkelrichting, doelstellingen en uitgangspunten benoemd. Het heeft tijd nodig om de omslag in ons handelen en denken te maken naar: het uitgaan van de mogelijkheden en talenten van mensen en hun sociale netwerk; een situatie waarin professionals passanten zijn in iemands leven, van 'hulpverlenen' naar 'faciliteren bij...'. Dit geldt overigens niet wanneer er sprake is van langdurige (levenslange) ondersteuning; flexibiliteit in de passende ondersteuning en zorg, en daardoor meebewegen met de leefwereld van mensen en hun netwerk; een integraal aanbod van ondersteuning en zorg, dat aansluit bij de leefwereld van mensen vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur; vertrouwen en het vanuit daar ruimte geven aan professionals om de juiste ondersteuning te bieden. Het is daarom belangrijk om deze omslag voldoende tijd te geven om te laten landen in de uitvoering. We streven er dan ook naar om in het eerste half jaar van 2016 de operationele implementatie af te ronden, zodat er in de tweede helft van 2016 ruimte ontstaat om te reflecteren op de vastgestelde doelstellingen en uitgangspunten. Doordat de uitgangspunten en doelstellingen uit het beleidskader m.o. en het Addendum Wmo 2015 nog steeds passend zijn kan er door deze stukken met een jaar te verlengen tot 1 januari 2017 ruimte worden gecreëerd om de lopende processen op een adequate manier af te ronden en op te pakken. Verder zorgt de wijziging van de verordening dat er een aantal onduidelijkheden worden verholpen en dat een aantal onvolkomenheden worden gecorrigeerd. Transformatie In het proces voorafgaand aan de invoering van de Wmo 2015 zijn er al stappen gezet in het vernieuwen van de zorg, onder andere door via een bestuurlijk aan bested ings proces op resultaten de maatwerkvoorzieningen in te kopen; door direct te starten met het neerzetten van integrale sociale wijkteams voor Jeugd en Wmo; en door aan nieuwe aanbieders vier keer per jaar de mogelijkheid te bieden om in te stromen in het contract. In 2016 en 2017 zal er naast de dagelijkse uitvoering en het afronden van de operationele implementatie ruimte (tijd) moeten zijn om binnen het sociaal domein aan de slag te gaan met de verdere innovatie en vernieuwing. Bij innovatie is er een onderscheid tussen proces- en productinnovatie: procesinnovatie richt zich op vernieuwing van bestaande processen of een nieuw proces voor de ontwikkeling van producten en de levering aan de gebruiker. Productinnovatie richt zich op de ontwikkeling van nieuwe producten of het vernieuwen van bestaande producten. Beide vormen van innovatie zijn nodig om daadwerkelijk de ondersteuning aan mensen zo te organiseren dat deze aansluit bij de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Passend hierbij is het streven naar een situatie waarin ingezet wordt op het voorkomen van zware, professionele ondersteuning door meer aandacht te hebben voor preventie. Om te komen tot duurzame vernieuwing van de zorg moet er actieve betrokkenheid zijn van verschillende partijen: gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, etc. Ook inwoners spelen hierbij een belangrijke rol, omdat zij de gebruikers zijn van deze duurzame zorg. Vanuit de vastgestelde visies in het sociaal domein zal er in 2016 met onze partners stilgestaan moeten gaan worden bij hoe vernieuwing verder doorgezet kan worden tot oplossingen voor een duurzame zorg in de toekomst. Als gemeente zullen we het werken aan deze vernieuwende oplossingen gaan faciliteren. Uitdraai van: 20 november :29 uur Pagina: 3

4 De gevolgen van innovatie De omslag in het denken en handelen heeft niet alleen tijd nodig. Maar het is ook belangrijk met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van innovatie en de consequenties hiervan. Dit is belangrijk, omdat er wrijving ontstaat tussen dat wat we wensen en doen vanuit de dagelijkse praktijk (de leefwereld) en dat wat vanuit bestaande systemen van controle en beheersing willen weten (de systeemwereld). De opgave voor 2016 en verder is dan ook om de leefwereld en de systeemwereld 1 weer op elkaar te laten aansluiten. Wat gaan we daarvoor doen? In het Addendum en de verordening zijn concrete keuzes vastgelegd op basis van het beleidskader m.o., de regionale ontwikkelrichting transitie AWBZ-Wmo (raad september 2013) en de vastgestelde wet Wmo Na besluitvorming door uw raad over de verlenging van het beleidskader m.o. en het Addendum Wmo 2015 en over het wijzigen van de verordening zal ook het 'Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2015' worden geactualiseerd. Het 'Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2016' wordt eind december, begin januari door ons college vastgesteld. Het geactualiseerde uitvoeringsbesluit zal daarna ter inzage voor uw raad worden gelegd. De praktijk Op 1 januari 2015 zijn we gestart met de uitvoering van onze nieuwe taken en verantwoordelijkheden uit de Wmo Samen met onze partners bieden we ondersteuning aan onze inwoners gericht op het herstel van hun zelfredzaamheid en participatie en hun mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te wonen. Het eerste jaar 2015 beschouwden we daarvoor als een transitiejaar, waarin ervaring in de praktijk is opgedaan met onze nieuwe taken en verantwoordelijkheden en de hiervoor gemaakte keuzes. Echter heeft de hervorming van het Nederlandse zorgstelsel vergaande consequenties voor de Nederlandse samenleving en is van grote impact in de levens van mensen. Er wordt daarom vaak gesproken over een onderscheid tussen de feitelijke transities en de transformatie. Het is evident dat veranderingen van deze omvang niet in een jaar hun beslag kunnen krijgen in de samenleving. Daarnaast is gebleken dat er meer tijd nodig is voor de implementatie, zoals bijvoorbeeld het voeren van gesprekken met cliënten met overgangsrecht over hun ondersteuning onder de Wmo. We streven er dan ook naar om de operationele implementatie in de eerste helft van 2016 af te ronden. Als gemeente zullen we daarna op basis van de ervaringen en ontwikkelingen moeten nagaan of we ons beleid dienen bij te stellen en/of aan te passen. Hierbij is het goed om te beseffen dat deze grootschalige veranderingen niet binnen een of twee jaar zijn gerealiseerd, maar dat dit een continu proces is. De ontwikkelingen in het sociale domein zijn namelijk in grote mate afhankelijk van de transformatie van de Nederlandse samenleving: van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dit vraagt dat we als gemeente steeds meer samen werken met onze inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers in Oosterhout. Met het eindresultaat dat iedereen in de Oosterhoutse samenleving zoveel mogelijk op hun eigen manier en zelfgekozen wijze mee kan doen aan de samenleving. Werken aan de transformatie In het beleidskader m.o. en het Addendum Wmo 2015 staan uitgangspunten en doelstellingen om te komen tot vernieuwende oplossingen in de ondersteuning van mensen. Hoewel deze uitgangspunten en doelstellingen richting geven aan de mogelijke vernieuwing van het Sociaal Domein bestaat er nog steeds onzekerheid over de precieze oplossingen voor de transformatie-vraagstukken. Om te leren over de verschillende innovatieve oplossingen in de ondersteuning zelf, preventieve mogelijkheden, waardoor ondersteuning niet of later nodig is en om nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren, zijn experimenten in de praktijk nodig. Daarom gaan we in 2016 proactief aan de slag met innovatie en vernieuwing. Dit gaan we onder andere doen door deel te nemen aan experimenten van onze partners en het stimuleren en initiëren van nieuwe experimenten. Het is belangrijk dat we ons hierbij realiseren dat het leren voorop staat in deze experimenten en dat de monitoring van deze De systeemwereld bestaat uit de mate van binding (de wijze waarop het systeem betrokkenheid regelt), de balans van geven en nemen (de rechtvaardigheid die binnen het systeem is geregeld) en de sociale ordening (die de structuur binnen het systeem regelt). Al deze componenten bepalen hoe de systeemwereld er uit ziet. Uitdraai van: 20 november :29 uur Pagina: 4

5 experimenten daarop is gericht. In 2015 is minimaal gebruik gemaakt van de gereserveerde financiële ruimte voor innovatie uit het Wmo-budget. Voor een deel is dit verklaarbaar, doordat niet alle innovatie financiële middelen van de gemeente vraagt en voor een ander deel doordat de focus in 2015 heeft gelegen op het implementeren van de transities. Werken aan de gevolgen van innovatie In de praktijk zien we de gevolgen van de botsing tussen de leefwereld en de systeemwereld terug wanneer het bijvoorbeeld gaat over het vast stellen van de rechtmatigheid van de betalingen van resultaatgefinancierde inkoop. Vanuit de situatie voorafgaand aan de transities lijkt de betekenis van goed organiseren soms te gaan over het goed organiseren van een systeemactiviteit (plannen, controle, beheersing), terwijl goed organiseren gaat over het in de praktijk gezamenlijk handelen in het hier en nu gericht op de bestaansreden van de organisatie. Tenslotte, heeft iedere vorm van organiseren een bedoeling. Zorgorganisaties bestaan om goede zorg te verlenen aan hun cliënten. Het gaat er dan ook om of er wordt gedacht vanuit de bedoeling van de organisatie of vanuit de systemen die de organisatie heeft gecreëerd. Het voorstel is dan ook dat ons college in 2016 in gesprek gaat met uw raad over de gevolgen van de botsing(en) tussen de systeemwereld en de leefwereld. Dit gesprek zal concreet gaan over de bewegingsruimte die ons college krijgt om te innoveren en vernieuwen. Welke kaders stelt uw raad aan het creëren van duurzame zorg en ondersteuning? Is het bijvoorbeeld acceptabel als er geen goedkeurende verklaring van de jaarrekening wordt gegeven door de accountant? Een voorbeeld waarbij we in 2015 al hebben gezien dat de leefwereld niet langer aansloot bij dat wat we hadden gecreëerd in de systeemwereld is de vaste samenstelling van het Wmo-platform als vertegenwoordiging van de Wmo-doelgroep. Met de uitbreiding van onze taken en verantwoordelijkheden in de W m o 2015 is de doelgroep van de W m o nog gevarieerde geworden in hun problematiek en ondersteuningsbehoefte. Dit betekent ook iets voor de wijze waarop zij actief kunnen meedenken en praten over het beleid. Een representatieve vertegenwoordiging van deze doelgroep is niet te vatten in een vaste samengestelde groep. Echter verplicht de Wmo de gemeente om haar inwoners vroegtijdig in staat te stellen voorstellen te doen en advies te geven. Hierbij is expliciet toegevoegd dat het nadrukkelijk ook cliënten of hun vertegenwoordigers moeten zijn waar mee wordt gesproken. De wet zegt echter niets over de vorm waarin de gemeente dit organiseert. De wijze waarop we dit nu doen is door per onderwerp (thema) in de Wmo na te gaan over wie dit beleid gaat en te zorgen dat we met een vertegenwoordiging van die groep in gesprek gaan. Dit doen we door te werken vanuit de principes van Factor C en verbindend bestuur. Belangrijk bij deze gesprekken is dat we de aansluiting zoeken met de leefwereld van betrokkenen door bijvoorbeeld in de avonden of op een voor hen bekende locatie in gesprek gaan. In 2016 wordt op het onderwerp burgerparticipatie teruggekomen met het doel aan uw raad een voorstel te doen voor een te hanteren werkwijze. Tot dat moment stellen we uw raad voor in te stemmen met deze huidige werkwijze, zodat we op een rechtmatige wijze invulling geven aan burgerparticipatie. Wat mag het kosten? Het betreft hier de reguliere uitgaven voor de uitvoering van de Wmo. Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? Bij de start van de transitie van de AWBZ naar de Wmo, begin 2012, is er nadrukkelijk gekozen voor een co-creatieproces met de betrokkenen. Dit vanuit de overtuiging, dat het nodig is om de kennis en kunde uit het veld te betrekken om goede ondersteuning te kunnen organiseren. De ervaring is dat personen werkzaam binnen het veld, cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers goed weten wat er beter en anders zou kunnen en wat goed functioneert. Door op deze manier het proces vorm te geven is de opgave om met aanzienlijk minder geld onze inwoners goede ondersteuning te bieden een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden. Dit heeft geresulteerd in een intensief proces, waarbij we een groot beroep hebben gedaan op de vrijwillige inzet van veel betrokkenen (cliënten en hun vertegenwoordigers, mantelzorgers en de Wmo-raden/platforms van de zes gemeenten). Gedurende dit proces zijn er verschillende formele besluitvormingsmomenten voor uw raad geweest. Ook na 1 januari 2015 is het co-creatieproces verder gegaan door in gesprek te blijven met onze partners, professionals uit het veld, cliëntenraden van onze partners, etc. Aangezien uw raad wordt voorgesteld Uitdraai van: 20 november :29 uur Pagina: 5

6 WW w gemeente QoStefhOUt BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: Bl DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; Gelezen het voorstel van het college van 20 november 2015 BESLUIT: 1. Het beleidskader maatschappelijke ondersteuning en het Addendum Wmo 2015 te verlengen tot 1 januari 2017; 2. De wijzigingsverordening verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 vast te stellen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december DE RAAD VOORNOEMD, voorzitter ř griffier Uitdraai van: 20 november :29 uur Pagina: 7

7 1 In. et. v / 3^ PVDA MOTIE BURGERPARTICIPATIE WMO De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 15 december 2015, gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt "Verlenging beleidskader maatschappelijke ondersteuning", overwegende dat: het college de gemeenteraad op 28 juli 2015 per brief heeft laten weten te stoppen met het WMO-Platform als formele vorm voor burgerparticipatie in het kader van de WMO; het college in deze brief aangeeft in de komende maanden te gaan werken aan een vernieuwde invulling voor burgerparticipatie; hierbij op hun verzoek de leden van het WMO-Platform betrokken zullen worden; uit het antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks blijkt dat het college nog niet gestart is met het werken aan een vernieuwde invulling voor burgerparticipatie; in de raadsnota wordt aangegeven dat er in 2016 op dit gebied een voorstel zal komen, maar dat niet duidelijk is wanneer in 2016 dat zal zijn; het wenselijk is dat er zo snel mogelijk een voorstel komt voor de vernieuwde invulling van burgerparticipatie in het kader van de WMO. verzoekt het college: Uiterlijk in de raadsvergadering van april 2016 aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen betreffende de vernieuwde invulling van burgerparticipatie in het kader van de WMO,, en gaat over tot de orde van de dag. M W.. roenlinks)

b) En wordt dit inclusieve beleid nog ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voordat de inkoopprocedure van start gaat? Zo ja, wanneer?

b) En wordt dit inclusieve beleid nog ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voordat de inkoopprocedure van start gaat? Zo ja, wanneer? Raadsvergadering d.d. 17 september 2013 Raadsnota nummer: BI.0130049 Onderwerp: Ontwikkelrichting transitie AWBZ-WMO Vragen van fractie: D66 en Onafhankelijke Fractie Nanda en Gerard Oomen Naam raadslid:

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

w 7*" Nummer raadsnota: BI Voorstel: 1. Hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening.

w 7* Nummer raadsnota: BI Voorstel: 1. Hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening. WW w,,,me O o s t e r h o u t 7*" NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 september 2016 Onderwerp: Beleid hulp bij het huishouden 2017 Nummer raadsnota: BI.0160441 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Witte

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0691 B.18.0691 Landgraaf, 16 april 2018 ONDERWERP: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landgraaf

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 247372-1 Emmeloord, 19 mei 2014. Onderwerp Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein Advies raadscommissie De meeste genoemde opties lijken op voldoende steun in de raad te kunnen rekenen. In

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Dit hoofdstuk presenteert in vogelvlucht de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De bedoeling van dit hoofdstuk is een beeld te geven van hoe de wet in elkaar

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. De geactualiseerde Verordening is voor advies voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Boekel.

GEMEENTE BOEKEL. De geactualiseerde Verordening is voor advies voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein Boekel. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 24 oktober 2017 Voorstel van : College van Burgemeester en Wethouders Onderwerp : Geactualiseerde Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2018 Samenvatting

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 O y O m ì if O plan. datum zaak rtr. vertrouwelijk: JA 1 NEE w "" Oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Datum: 16 mei 2014 Nummer raadsnota: Bl.0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente

Nadere informatie

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl.0150661 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Proces Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Door Karin Maas en Marieke Beudeker 2 CONCEPT Waar komen we vandaan? Landelijke wetgeving Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Jeugdwet (vervangt

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 83380 Datum : 23 september 2014 Programma : Jeugd, Welzijn en Werk en Inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief Henk Procé en Guzelien Hermans Namens Netwerk Gemeentelijke Directeuren Sociaal Domein G4/G32 In samenwerking met de VNG Algemeen Het PGB is een mooi instrument

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de

Op 1 januari 2015 treden de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Raadsvoorstel: 2014-1250 Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp Gorinchem 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Gorinchem 2015 Datum: 23 september 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 Huishoudelijke hulp voor alle Doetinchemmers Te besluiten om: 1. De algemene voorziening Schoonmaakhulp als voorliggend aan te merken op de maatwerkvoorziening Ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel 1. Onderwerp Ambtshalve verlengen van indicaties zorg in natura gespecialiseerde jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. " m ~* Oosterhout. Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2015

NOTA VOOR DE RAAD.  m ~* Oosterhout. Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2015 WW w " m ~* Oosterhout T NOTA VOOR DE RAAD Datum: 6 meil 2016 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2015 Nummer raadsnota: Bl.0160211 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Van der Helm 1. Jaarstukken

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.2112 B.16.2112 Landgraaf, 10 november 2016 ONDERWERP: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Langraaf

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 14 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00125* 14RDS00125 Onderwerp Aanvullingen op Wmo-beleid 2015 en verlenging gezondheidsbeleid 1 Samenvatting Dit voorstel betreft een aanvulling op het huidige

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Nummer raadsnota: BI.0140&58 Onderwerp: Addendum Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2015

Nummer raadsnota: BI.0140&58 Onderwerp: Addendum Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2015 Illlllllllllllllllllll gemeente Oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Datum: 19 september 2014 Nummer raadsnota: BI.0140&58 Onderwerp: Addendum Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout

Nadere informatie

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014

*ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 *ZE9CFF87C44* Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30738/DV.14-404, afdeling Samenleving. Sellingen, 20 november2014 Onderwerp: Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp: Inkoop Wmo huishoudelijke ondersteuning, Wmo-begeleiding en begeleiding / extramurale zorg jeugd.

Onderwerp: Inkoop Wmo huishoudelijke ondersteuning, Wmo-begeleiding en begeleiding / extramurale zorg jeugd. AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 191369 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Inkoop Wmo huishoudelijke ondersteuning, Wmo-begeleiding en begeleiding / extramurale

Nadere informatie

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel 11, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014

Bezuiniging Hulp bij het Huishouden. Informatieronde 5 juni 2014 Bezuiniging Hulp bij het Huishouden Informatieronde 5 juni 2014 Achtergrond Transities Jeugd (+ 4.098.236) Participatiewet Wmo (+ 3.148.281) Wmo 2015 - maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht - gesprek

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 15, derde lid, onderdeel b, onder 3, Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, en van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, en van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Nr. 130 De raad van de gemeente Houten; 15 februari 2018 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 januari 2018; gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6 en 2.6.6

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

Maastricht 2015 en verder. zaken. BMTP Theodorou. Telefoonnummer: Controleprotocol met.

Maastricht 2015 en verder. zaken. BMTP Theodorou. Telefoonnummer: Controleprotocol met. Raadsvergadering Volgnummer 141-2015 Onderwerp Programmanummer Controleprotocol Jeugdzorg en Wmo Centrumgemeente Maastricht 2015 en verder Niet van toepassing Registratienummer 2015-39368 Collegevergadering

Nadere informatie

Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht 2015 1

Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht 2015 1 Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught De gemeenteraad van de gemeente Vught, Gelezen het collegevoorstel van 11 juli 2017, Gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015 vast te

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: transitie sociaal domein: beleidskader beschermd wonen BBV nr: 2014/ Inleiding. Het transitieproces sociaal domein

Raadsstuk. Onderwerp: transitie sociaal domein: beleidskader beschermd wonen BBV nr: 2014/ Inleiding. Het transitieproces sociaal domein Raadsstuk Onderwerp: transitie sociaal domein: beleidskader beschermd wonen BBV nr: 2014/271414 1. Inleiding Het transitieproces sociaal domein De raad heeft vanaf 2012 de kaders voor de transitie van

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie