Communicatiebeleidsplan Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiebeleidsplan 2014 2015. Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP)"

Transcriptie

1 Communicatiebeleidsplan Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP) 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Afbakening van het plan Duur van het plan Plaats van het plan Organisatie van de communicatie Het pensioenfonds Missie en visie van het pensioenfonds Imago van het pensioenfonds Kenmerken van het pensioenfonds Ontwikkelingen Wet- en regelgeving Ontwikkelingen in pensioenland Maatschappelijke ontwikkelingen Communicatiestrategie Doelgroepen Primaire doelgroepen Secundaire doelgroepen Doelstellingen Kennis Houding Gedrag Communicatie inhoud Kernboodschap Communicatieonderwerpen Communicatiestijl Schrijfstijl Huisstijl Communicatiemiddelen Papieren, digitale en persoonlijke communicatie

3 10.2 Doelgroep-middelen matrix Meten en rapporteren BIJLAGE A: Checklist verplichte informatieverstrekking (Bron: AFM) BIJLAGE B: Doelgroep-middelen matrix BIJLAGE C: Communicatie jaarkalender

4 1. Inleiding 1.1 Afbakening van het plan Dit plan beschrijft de lange termijn strategie en de visie van SNP op de communicatie met haar doelgroepen en gaat over de periodieke, structurele communicatie. Voor incidentele communicatie maakt SNP indien nodig een aanvulling op dit plan. 1.3 Duur van het plan Dit plan geldt met ingang van het kalenderjaar 2014 en heeft een doorlooptijd van twee jaar (2014 t/m 2015). Daarna vindt een evaluatie en eventueel aanpassing van het beleid plaats. Een tussentijdse aanpassing van het plan zal plaatsvinden bij wijzigingen in wet- en regelgeving die invloed hebben op het communicatiebeleid. Jaarlijks stelt het pensioenfonds de communicatie jaarkalender vast, waarin het pensioenfonds de communicatieactiviteiten voor het betreffende jaar beschrijft. 1.4 Plaats van het plan Dit communicatiebeleidsplan is een zelfstandig fondsdocument. 4

5 2. Organisatie van de communicatie Het bestuur van SNP stelt het communicatiebeleid vast en toetst de uitvoering. Het bestuur is daarmee eindverantwoordelijk voor tijdige, duidelijke en begrijpelijke informatievoorziening over de pensioenregeling en andere pensioenzaken. In het deskundigheidsplan van SNP wordt afzonderlijk aandacht besteed aan communicatie. Het bestuur ontwikkelt het communicatiebeleid. AZL heeft hierbij een ondersteunende en adviserende en uitvoerende rol in de communicatieactiviteiten naar de doelgroepen. Om de uitvoering van het communicatiebeleid goed te organiseren wordt jaarlijks een communicatiejaarkalender opgesteld. Het bestuur toetst of de werkzaamheden die zijn uitbesteed, waaronder ook de communicatieactiviteiten van SNP, conform de overeenkomst worden uitgevoerd. Het bestuur legt voor het gevoerde communicatiebeleid verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. De Visitatiecommissie beoordeelt de procedures rondom het tot stand komen van de beslissingen met betrekking tot communicatie en geeft aanbevelingen. Het pensioenfonds toetst, waar nodig, nieuwe communicatiemiddelen vooraf bij enkele deelnemers die tot de doelgroep behoren. Jaarlijks besteedt het bestuur in het bestuursverslag van het jaarverslag aandacht aan de communicatieverrichtingen van het afgelopen boekjaar. 5

6 3. Het pensioenfonds 3.1 Missie en visie van het pensioenfonds Missie Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds wil een betrouwbare uitvoerder zijn van de pensioenovereenkomsten die BAT Niemeyer met de (gewezen) werknemers heeft afgesloten. Het pensioen en vermogensbeheer van het fonds moet daarbij (kosten)efficiënt, risicobewust en transparant worden uitgevoerd. De ambitie is om de koopkracht voor de deelnemers zo goed mogelijk te handhaven. Visie Binnen de pensioensector neemt de regelgeving en kostendruk verder toe. De Stichting Niemeijer Pensioenfonds streeft naar een goede pensioenvoorziening om de koopkracht van de deelnemers zowel nu als in de toekomst zo goed mogelijk te handhaven. Voor Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds als gesloten fonds is het voor een (kosten)efficiënte uitvoering op lange termijn noodzakelijk om te blijven kijken naar de mogelijkheden om een duurzame uitvoering van de pensioenovereenkomsten te waarborgen. 3.2 Imago van het pensioenfonds De kernwaarden van het pensioenfonds zijn: deskundig, servicegericht, zorgvuldig en transparant. Wat betekenen deze kernwaarden voor de communicatie van SNP met de diverse doelgroepen? Betrouwbaar SNP wil gezien worden als een betrouwbaar pensioenfonds waar het pensioen in goede handen is. Dit doet het fonds door in control te zijn, door een goede uitvoering van de pensioenregeling en de communicatie. Deskundig SNP wil gezien worden als een deskundig pensioenfonds waar de benodigde kennis beschikbaar is voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. Servicegericht SNP wil servicegericht zijn. Dit doet het pensioenfonds door ervoor te zorgen dat de doelgroepen weten waar ze terecht kunnen voor meer informatie. Hierbij laat SNP zich ondersteunen door AZL. Zorgvuldig SNP wil gezien worden als een integer pensioenfonds, dat zorgvuldig te werk gaat. Dit doet het pensioenfonds door de zaken eerlijk en realistisch voor te stellen. Transparant SNP wil gezien worden als een pensioenfonds dat open en duidelijk is. Het pensioenfonds wil transparant zijn door de doelgroepen tijdig te informeren en ze op de hoogte te houden van de stand van zaken. 6

7 3.3 Kenmerken van het pensioenfonds SNP is een ondernemingspensioenfonds in de zin van de PW en is gevestigd in Groningen. Het doel van het pensioenfonds is om de pensioenregelingen voor de werknemers van Theodorus Niemeyer B.V. die voor 1 januari 2010 in dienst zijn getreden, uit te voeren. Met ingang van 1 januari 2010 is het fonds gesloten en worden geen nieuwe deelnemers meer aangemeld. SNP verricht, conform artikel 116 PW, slechts activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee in verbinding staan. Er worden geen grensoverschrijdende activiteiten uitgevoerd. De financiële positie van SNP is niet voldoende. Aangezien de dekkingsgraad hoger is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad, maar lager dan de vereiste dekkingsgraad is er vanaf begin 2014 niet langer sprake van een dekkingstekort, maar nog wel van een reservetekort. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheid om de pensioenen te indexeren. Volgens het indexatiebeleid van het fonds kan indexatie pas plaatsvinden als er geen sprake meer is van een (reserve)tekort. SNP heeft in 2013 besloten om per 1 juli 2014 het paritaire bestuursmodel te handhaven. Wel dient er vanaf die datum naast vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur plaats te nemen. Ook zal vanaf die datum de deelnemersraad van het fonds worden opgeheven en worden taken en adviesrechten van de deelnemersraad overgeheveld aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan wordt per 1 juli 2014 uitgebreid van drie naar vier personen. Hierin zijn de werkgever, werknemers en pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Dit zijn karakteristieken die bepalend zijn voor de uitvoering van de pensioencommunicatie. 7

8 4. Ontwikkelingen 4.1 Wet- en regelgeving De voorbije jaren zijn Nederlandse pensioenfondsen geconfronteerd met een toename in weten regelgeving. Deze wet- en regelgeving raakt ook de communicatie van het pensioenfonds met de deelnemers tot in detail. De Pensioenwet bracht een uitgebreide set informatieverplichtingen, waaronder het uniform pensioenoverzicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van deze regels. De AFM breidt de informatieverplichtingen sinds de Pensioenwet gestaag uit. Zie bijlage A voor een overzicht van de informatieverplichtingen. 4.2 Ontwikkelingen in pensioenland Jarenlang hebben Nederlandse pensioenfondsen in de luwte geopereerd. Nu staan pensioenfondsen in de schijnwerpers. Naast de toegenomen wet- en regelgeving spelen diverse ontwikkelingen een rol. Financiële crisis Sinds 2008 heeft de financiële crisis grote impact op pensioenfondsen gehad. Dekkingsgraden zijn gedaald en de financiële posities van fondsen zijn verslechterd. Herstelplannen zijn ingediend. In 2011 hebben enkele andere pensioenfondsen moeten besluiten tot korten. In 2012 hebben vele pensioenfondsen moeten besluiten tot een voorgenomen verlaging van de pensioenen in Media De pensioensector komt regelmatig in het nieuws en niet op de laatste plaats door de financiële crisis. De onrust bij deelnemers en gepensioneerden is toegenomen, het vertrouwen in de pensioenfondsen en de uitvoerders is afgenomen. Transparante en tijdige communicatie over de financiële positie van het fonds is belangrijk. Het pensioenfonds volgt hierbij de richtlijnen van AFM, DNB en de koepels van pensioenuitvoerders. De positieve spin-off hiervan is dat het onderwerp pensioen actueel is. Het pensioenbewustzijn stijgt en de informatiebehoefte is groter geworden, waardoor er meer attentiewaarde is voor informatie over pensioenen. Pensioenregister Vanaf 2011 kunnen niet gepensioneerde deelnemers raadplegen. Iedere Nederlander kan een overzicht van zijn totale opgebouwde oudedagsvoorziening opvragen. Dit omvat de AOW plus de opgebouwde rechten in de tweede pijler, bij welk(e) pensioenfonds(en) het pensioen is opgebouwd en waar hij terecht kan voor meer informatie. Ingegane AOW- en pensioenuitkeringen worden niet getoond in het Pensioenregister. Onderzoeksresultaten pensioencommunicatie Regelmatig verschijnen rapporten en worden onderzoeksresultaten gepubliceerd: Frijns, Goudswaard, AFM, Motivaction. Deze geven handvatten voor de pensioencommunicatie, maar ze bevestigen tegelijkertijd ook dat de deelnemer nauwelijks geïnteresseerd is in pensioen. Totdat leeftijd of een incident zorgen voor een wake up call. Daarmee is er ook amper belangstelling voor informatie over het pensioen. Effectieve pensioencommunicatie moet ervoor zorgen dat de toegankelijkheid zo groot mogelijk is. 8

9 Toename complexiteit en toename eigen verantwoordelijkheden Pensioenmaterie is moeilijk voor deelnemers. De complexiteit van pensioenregelingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, alsook de eigen verantwoordelijkheden van deelnemers. Pensioenverwachtingen 59% van de consumenten verwacht 70% of meer van het laatst verdiende brutosalaris als pensioen (bron: onderzoek AFM januari 2010). Het managen van de pensioenverwachtingen is belangrijk om de deelnemers in staat te stellen een financiële planning te maken. 4.3 Maatschappelijke ontwikkelingen Vergrijzing De vergrijzing in Nederland neemt toe. Het aantal gepensioneerden in verhouding tot de beroepsbevolking stijgt. Een ontwikkeling die invloed heeft op het pensioen. Digitalisering Internet, social media, websites, digitale nieuwsbrieven, filmpjes, etcetera. Digitale ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De mogelijkheden zijn legio en kunnen een bijdrage leveren aan effectieve pensioencommunicatie. Want daarmee kan het pensioenfonds actueel en persoonlijk communiceren met haar doelgroepen. Op maat informatie Met de hedendaagse technieken kan het pensioenfonds informatie toespitsen op de persoonlijke situatie van de deelnemer. Technische ontwikkelingen maken steeds meer mogelijk. Deze mogelijkheden kunnen een bijdrage leveren aan effectieve pensioencommunicatie. 9

10 5. Communicatiestrategie Tijdig, duidelijk en begrijpelijk Artikel 48 PW zegt dat het pensioenfonds de informatie tijdig, duidelijk en begrijpelijk moet zijn. Dit doet SNP door: taalniveau B1 te hanteren (De Raad van Europa heeft een meetlat gemaakt om het taalniveau van mensen te meten. Die meetlat kent zes niveaus. A1 is het laagste niveau en C2 het hoogste. Iedereen in Nederland begrijpt teksten op taalniveau B1); informatie compact en overzichtelijk aan te bieden; informatie goed te structureren en te faseren; een toegankelijke vormgeving. Communicatiestijl. Zie ook hoofdstuk 9 Doelgroepgericht en op maat Door informatie op maat te maken, voorkomt het pensioenfonds een te grote hoeveelheid informatie waardoor de ontvanger kan afhaken. Des te persoonlijker de informatie, des te beter de communicatie de deelnemers bereikt. Dat doet SNP door: te segmenteren (bijvoorbeeld naar levensfase of naar de mate van pensioenopbouw); op maat en persoonlijk te communiceren ; te helpen bij het maken van keuzes (keuzemogelijkheden pensioenregeling); te communiceren rond belangrijke momenten in werk en privé situaties (lifeevents).doordat een deelnemer bewust betrokken is bij een life-event, kan het pensioenfonds meeliften op die verhoogde interesse. Op maat communiceren helpt de communicatie zo toegankelijk mogelijk te maken, door informatie te bieden die: qua inhoud en timing relevant is voor de deelnemer; inhoudelijk juist is; duidelijkheid biedt over wat de deelnemer zelf moet doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van keuzemogelijkheden. 10

11 6. Doelgroepen 6.1 Primaire doelgroepen Deelnemers: o Actieven o Gewezen deelnemers; o Gepensioneerden. Pensioengerechtigden nabestaandenpensioen: o Overlevende (gewezen) partners; o Wezen. Arbeidsongeschikten met premievrije voortzetting; Gewezen partners. 6.2 Secundaire doelgroepen Toezichthouders (AFM, DNB); Verantwoordingsorgaan; Visitatiecommissie; Media/pers; Adviseurs en uitvoerders. In dit plan ligt de focus op de primaire doelgroepen. 11

12 7. Doelstellingen SNP beoogt de pensioenbewustwording bij de doelgroepen te stimuleren en streeft naar transparantie en naar tevredenheid bij deelnemers over de pensioencommunicatie. Dit onder meer door de beleidskeuzes van het bestuur begrijpelijk te maken voor de deelnemers. Het pensioenfonds communiceert de correcte pensioeninformatie op het juiste moment op een begrijpelijke en duidelijke manier. Daarnaast levert de communicatie een positieve bijdrage aan het imago van het pensioenfonds (kernwaarden: betrouwbaar, deskundig, servicegericht, zorgvuldig en transparant). Om dit te bereiken zijn subdoelstellingen geformuleerd in termen van kennis, houding en gedrag. Want relevante kennis leidt tot een positieve(re) houding die nodig is om (verandering van) gedrag te bewerkstelligen. 7.1 Kennis De doelstelling is dat de doelgroepen kennis hebben over / van: wat de omvang van het pensioen is / wordt; wat de pensioenregeling op hoofdlijnen inhoudt; wat de financiële strategie is van het fonds; (deelnemers) wat de keuzemogelijkheden binnen de regeling zijn; waar ze terecht kunnen voor meer informatie; de kosten en de risico s; wie het pensioenfonds (bestuur) is en wat het doet; wat ze op welk moment zelf moeten doen voor het pensioen. 7.2 Houding De doelstelling is dat de doelgroepen: een positieve houding hebben ten opzichte van het pensioen en het pensioenfonds; vertrouwen hebben in het pensioenfonds, het bestuur, de regeling en de keuzemogelijkheden. 7.3 Gedrag De doelstelling is om de doelgroepen in staat stellen een financiële planning te maken en aan te zetten tot het: maken van de juiste keuzes; op een relevant moment halen van de relevante informatie bij het gewenste kanaal; nemen van de juiste actie op het juiste moment. 12

13 8. Communicatie inhoud 8.1 Kernboodschap De kernboodschap van SNP richting de deelnemers is als volgt geformuleerd: SNP streeft naar een zorgvuldig beheer van het deel van uw oudedagsvoorziening dat u bij SNP heeft opgebouwd. Bekijk wel uw totale eigen oudedagsvoorziening kritisch. Weet wat u straks aan pensioen kunt verwachten en welke actie u zelf eventueel nog moet ondernemen voor een goed pensioen. 8.2 Communicatieonderwerpen Belangrijke communicatieonderwerpen voor pensioenfondsen zijn: de gebeurtenissen privé en werk (life-events); de keuzemogelijkheden die de pensioenregeling biedt; het pensioenoverzicht (UPO), het te verwachten pensioen; de kosten en de risico s van het pensioenfonds; het gesloten karakter van het pensioenfonds en het beleid (regeling op hoofdlijnen, beleggingsbeleid, klachten- en geschillenregeling); het bestuur en de organisatie van het pensioenfonds. Daarnaast heeft SNP enkele specifieke onderwerpen die in de communicatie extra aandacht behoeven: de financiële positie van het pensioenfonds; de toeslagverlening; het specifieke karakter van SNP als gesloten pensioenfonds. 13

14 9. Communicatiestijl SNP wil duidelijk en begrijpelijk communiceren. Om dat te bereiken heeft het pensioenfonds enkele voorwaarden gesteld aan de schrijfstijl en de huisstijl. 9.1 Schrijfstijl Taalniveau B1; Consistentie in begrippen; Positieve toonzetting en de lezer persoonlijk aanspreken; Compacte zinnen; Gebruik maken van voorbeeldwerking en rekenvoorbeelden; Vakjargon vermijden; Uitgaan van het standpunt van de lezer. 9.2 Huisstijl Toegankelijke en overzichtelijke vormgeving draagt bij aan de duidelijkheid van communicatie. Daarnaast is het belangrijk dat het pensioenfonds herkenbaar is, door: een eigen logo en herkenbare huisstijl ; een consistente toepassing van het logo en de huisstijl; duidelijk aan te geven waar de deelnemer terecht kan voor meer informatie. 14

15 10. Communicatiemiddelen 10.1 Papieren, digitale en persoonlijke communicatie Onderstaand een overzicht van de communicatiemiddelen die SNP inzet in de onderscheiden communicatiekanalen papier en persoonlijk. Papieren communicatie De papieren communicatie vindt op de volgende manier ingezet: De deelnemers en gepensioneerden ontvangen jaarlijkse een Uniform Pensioenoverzicht (UPO); de gewezen deelnemers eens in de vijf jaar; Voor verschillende life-events zijn procesbrieven ontwikkeld met de daarbij behorende formulieren en andere bijlagen; Het jaarverslag is op verzoek beschikbaar en een verkorte versie ervan wordt aan de deelnemers en gepensioneerden verstrekt bij het Niemeyer Nieuws; De deelnemers en gepensioneerden ontvangen via Niemeyer Nieuws informatie over het functioneren van het bestuur en de financiële situatie van SNP. Het papieren aanbod is daarmee gecompleteerd en heeft geen verdere uitbreiding nodig. Digitale communicatie (alleen gericht op actieven) De digitale communicatie zal met ingang van de tweede helft van 2014 plaatsvinden via het intranet van BAT Niemeyer en zal onder meer de volgende informatie bevatten: Statuten; Reglementen; Jaarverslagen; Contactpersonen. Persoonlijke communicatie De persoonlijke communicatie vindt plaats via de AZL helpdesk Doelgroep-middelen matrix In bijlage B een overzicht van de communicatiemiddelen die SNP inzet voor de diverse doelgroepen: de doelgroep-middelen matrix. 15

16 11. Meten en rapporteren Alle informatie vanuit de dialogen met deelnemers, spontane feedback, raadplegen van de AZL helpdesk en het onderzoek worden in samenhang besproken in het bestuur. Binnen het door het bestuur vastgestelde communicatiebeleid besluit het bestuur tot eventuele aanpassingen in de communicatie. Tweejaarlijks evalueert het bestuur de communicatie aan de hand van het communicatiebeleidsplan en overweegt waar nodig over bijstelling daarvan. Jaarlijks evalueert het bestuur de communicatiejaarkalender (bijlage C) en stelt de nieuwe kalender voor het daaropvolgende jaar vast. April

17 BIJLAGE A: Checklist verplichte informatieverstrekking (Bron: AFM) Te verstrekken informatie of document Verstrekkingstermijn Wet- of regelgeving m.b.t. termijn Startbrief Startbrief: informatie over de beroepspensioenregeling Melden van wijzigingen in de pensioenovereenkomst/beroepspensioenregeling Melding door (beroeps)pensioenfonds van premieachterstand en tekort minimaal vereist vermogen. De uitvoerder informeert de deelnemersraad en, bij het ontbreken daarvan, de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. De uitvoerder informeert tevens de ondernemingsraad (zie lid 2). Melding door verzekeraar bij premieachterstand en gevolgen van premieachterstand Binnen drie maanden na de start van de verwerving van pensioenaanspraken Binnen drie maanden na toetreding tot de beroepspensioenregeling Binnen drie maanden na een wijziging in de pensioenovereenkomst/beroepspensioenregeling Wanneer er sprake van is: ieder kwartaal Tijdig (niet gespecificeerd) wanneer de premieachterstand het noodzakelijk maakt de opbouw van pensioenaanspraken te beëindigen. artikel 21, eerste lid, Pw artikel 48 Wvb artikel 21, tweede lid, Pw artikel 48, tweede lid, Wvb artikel 28 Pw artikel 38 Wvb artikel 29 Pw artikel 39 Wvb Verstrekken informatie aan deelnemers jaarlijks (UPO) Uiterlijk 30 september van het betreffende jaar Artikel 38 Pw / artikel 49 Wvb/ beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniform Pensioen Overzichten AFM Verstrekken van beëindigingoverzicht Informatie aan deelnemer over aanspraken bij waardeoverdracht door ontvangende uitvoerder 5-jaarlijks overzicht aan gewezen deelnemers Verstrekken van overzicht aan gewezen partner bij scheiding Verstrekken van 5-jaarlijks overzicht aan gewezen partner Tijdig (niet gespecificeerd). Bij beëindiging van de deelneming. Binnen twee maanden na ontvangst van de opgave van de overdrachtswaarde door de overdragende uitvoerder Tijdig (niet gespecificeerd). Tenminste één keer in de vijf jaar. Bij wijziging toeslagbeleid: binnen drie maanden na wijziging Tijdig (niet gespecificeerd) Tijdig (niet gespecificeerd). Tenminste één keer in de vijf jaar. Bij wijziging toeslagbeleid: binnen drie maanden na wijziging artikel 39 Pw artikel 50 Wvb besluit uitvoering Pw en Wvb, artikel 20 artikel 40 Pw artikel 51 Wvb artikel 41 Pw artikel 52 Wvb artikel 42 Pw artikel 53 Wvb Verstrekken van overzicht bij pensionering Tijdig (niet gespecificeerd) artikel 43 Pw artikel 54 Wvb Verstrekken van jaaroverzicht aan pensioengerechtigden Verstrekken van informatie bij vrijwillige regeling Tijdig (niet gespecificeerd). Jaarlijks. Bij wijziging toeslagbeleid: binnen drie maanden na wijziging Tijdig (niet gespecificeerd). Voorafgaand aan de deelneming in de vrijwillige regeling. artikel 44 Pw artikel 55 Wvb artikel 45 Pw artikel 56 Wvb Verstrekken van informatie op verzoek Tijdig (niet gespecificeerd) artikel 46 Pw artikel 57 Wvb Verstrekken van informatie bij vertrek naar ander lidstaat Tijdig (niet gespecificeerd) artikel 47 Pw artikel 58 Wvb Informatie over afkoop klein ouderdomspensioen bij Gewezen deelnemer: binnen zes maanden na afloop van artikel 66, derde lid, Pw beëindiging deelneming indien de pensioen-uitvoerder de periode van twee jaar na beëindiging deelneming. artikel 78, derde lid, Wvb gebruik wenst te maken van het recht op afkoop. Pensioengerechtigde: binnen zes maanden na ingang van het pensioen Informatie bij afkoop klein partnerpensioen bij ingang Binnen zes maanden na ingangsdatum pensioen artikel 67, tweede lid, Pw artikel 79, tweede lid, Wvb Informatie bij afkoop klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding Binnen zes maanden na melding van de scheiding artikel 68, tweede lid, Pw artikel 80, tweede lid, Wvb Informatie bij herleving plicht waardeoverdracht Tijdig (niet gespecificeerd) artikel 74, tweede lid, Pw artikel 85, tweede lid, Wvb Informatie voornemen tot collectieve waardeoverdracht Tijdig (niet gespecificeerd) artikel 83, tweede lid onder a, Pw artikel 91, tweede lid onder a, Wvb Informatie bij korting van pensioenaanspraken of pensioenrechten Tijdig (niet gespecificeerd) artikel 134 tweede lid, Pw artikel 129, tweede lid, Wvb 17

18 BIJLAGE B: Doelgroep-middelen matrix Papier Digitaal (intranet) Persoonlijk Pensioenfonds > Actieven Pensioenoverzicht (UPO) Artikelen in Niemeyer Nieuws Procesbrieven Formulieren en andere bijlagen procesbrieven Formulieren en andere bijlagen procesbrieven Jaarverslag Verkort jaarverslag AZL helpdesk Jaarverslag (op verzoek) Verkort jaarverslag (via Niemeyer Nieuws) Actieven > Pensioenfonds Brief Mail aan AZL helpdesk AZL helpdesk Pensioenfonds > Gewezen deelnemers Pensioenoverzicht (UPO) Procesbrieven Formulieren en andere bijlagen procesbrieven Jaarverslag (op verzoek) AZL helpdesk Gewezen deelnemers > Pensioenfonds Brief Mail aan AZL helpdesk AZL helpdesk Pensioenfonds > gepensioneerden Jaaropgave bruto/netto Pensioenoverzicht (UPO) Artikelen in Niemeyer Nieuws Procesbrieven Formulieren en andere bijlagen procesbrieven Jaarverslag (op verzoek) Verkort jaarverslag (via Niemeyer Nieuws) AZL helpdesk Gepensioneerden > pensioenfonds Brief Mail aan AZL helpdesk AZL helpdesk 18

19 BIJLAGE C: Communicatie jaarkalender 2014 In onderstaande planning zijn de activiteiten die voortvloeien uit de diverse plannen en de overige activiteiten die al zijn voorzien van een concrete datum, opgenomen. MAAND/ DATUM Januari Januari Februari Medio februari Maart Maart April Mei Mei Mei Juni Juni Juli Juli Juli Juli Juli Augustus Augustus September November November December ONDERWERP / ACTIVITEIT Verzending jaaropgave met bruto netto specificatie Communicatie over evaluatie herstelplan en besluitvorming herstelmaatregelen. Aanlevering kopij Niemeyer Nieuws Uitgifte Niemeyer Nieuws Verzending UPO gepensioneerden Verzending UPO pensioengerechtigden PP/WZP Verzending UPO slapers Verzending UPO actieven Verzending UPO arbeidsongeschikten Verkort jaarverslag in Niemeyer Nieuws Aanlevering kopij Niemeyer Nieuws Uitgifte Niemeyer Nieuws Verzending UPO gewezen partners Aanlevering kopij Niemeyer Nieuws Uitgifte Niemeyer Nieuws UITGEVOERD D.D. 19

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

Communicatie Meerjarenplan 2015-2017. Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatie Meerjarenplan 2015-2017. Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatie Meerjarenplan 2015-2017 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en visie... 3 3. Doelgroepen...

Nadere informatie

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NIBC

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NIBC Communicatieplan Stichting Pensioenfonds NIBC September 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verantwoordelijkheid, doelstelling en uitvoering communicatiebeleid... 3 3. Doelgroepen... 4 4. Wettelijk

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2014-2016. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij

Communicatiebeleidsplan 2014-2016. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Communicatiebeleidsplan 2014-2016 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Dit plan is in opdracht van en samenspraak met Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij tot stand

Nadere informatie

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren.

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren. Overzicht van het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, de informatievoorschriften en beleggingsrestricties die van toepassing zijn op Nederlandse pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een pensioeninstelling

Nadere informatie

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder?

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Programma van de workshop 1. Bespreking van de belangrijkste wijzigingen: a) Algemene eisen aan pensioeninformatie b) Pensioenregister

Nadere informatie

Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM)

Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM) Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM) 1. Achtergrond Dit Beleidsplan Communicatie van Pensioenfonds AFM beoogt inzicht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen/Strategie Huidige Situatie Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2011-2013

Communicatiebeleidsplan 2011-2013 Communicatiebeleidsplan 2011-2013 Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Colofon Dit plan is in opdracht van en samenspraak met de Vereniging Nederlands

Nadere informatie

Communicatiebeleid. 22 september 2016 Pagina 1 van 15

Communicatiebeleid. 22 september 2016 Pagina 1 van 15 Communicatiebeleid 22 september 2016 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen en uitvoering... 4 2.1 Doelstellingen... 4 2.2 Uitvoering... 4 3. Relevante aandachtsgebieden... 6

Nadere informatie

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Communicatiejaarplan 2013 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Terugblik 2012 3 2 Communicatie in 2013 2.1 Uitgangspunten voor de communicatie bij VPTECH 4

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het Fonds ), dient het Fonds te beschikken over

Nadere informatie

Informatiemomenten Pensioen

Informatiemomenten Pensioen Informatiemomenten Pensioen Hierbij treft u een checklist aan van verplichte informatiemomenten vóór opname in de pensioenregeling, tijdens het dienstverband en na beëindiging dienstverband. U ziet precies

Nadere informatie

Wet Pensioencommunicatie White Paper

Wet Pensioencommunicatie White Paper White Paper December 15 Wat houdt deze wet in en wat is het doel? Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, wijzigt de Pensioenwet en de Wet Verplichte Beroepspensioenregelingen. De Wet is in het

Nadere informatie

Samenvatting communicatiebeleid

Samenvatting communicatiebeleid Samenvatting communicatiebeleid Het bestuur van SPA heeft het communicatiebeleid vastgelegd in een communicatiebeleidsplan voor de periode 2013-2016. Hieronder staat een korte samenvatting van dit beleidsplan.

Nadere informatie

handreiking Pensioencommunicatie

handreiking Pensioencommunicatie PF handreiking Pensioencommunicatie april 2015 handreiking Pensioencommunicatie 2015 x 1 handreiking Pensioencommunicatie 2015 Overzicht wijzigingen Wet Pensioen communicatie X X 10 x Pensioenfederatie

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan

Communicatiebeleidsplan Communicatiebeleidsplan 2015-2016 Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Colofon Dit plan is in opdracht van en samenspraak met de Vereniging Nederlands

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

6 Suggesties om het pensioenbewustzijn te vergroten

6 Suggesties om het pensioenbewustzijn te vergroten 6 Suggesties om het pensioenbewustzijn te vergroten Uit de panelbijeenkomsten die de Pensioencommissie heeft georganiseerd, is gebleken dat op het terrein van de communicatie veel in beweging is en dat

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wetsvoorstel pensioencommunicatie: kansen voor Financieel Planners mr Onno de Lange secretaris IVP donderdag 9 oktober 2014

Wetsvoorstel pensioencommunicatie: kansen voor Financieel Planners mr Onno de Lange secretaris IVP donderdag 9 oktober 2014 Wetsvoorstel pensioencommunicatie: kansen voor Financieel Planners mr Onno de Lange secretaris IVP donderdag 9 oktober 2014 Agenda - Introductie - In zevenmijlslaarzen door pensioenland - Wat is pensioencommunicatie

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II)

Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II) Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling Huishoudelijk personeel (Reglement II) Welkom bij de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB), het pensioenfonds voor priesters, (ongehuwde)

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Communicatie. Versie 25-02-2016

Communicatie. Versie 25-02-2016 Communicatie Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Communicatie SPF vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Open normen een toelichting

Open normen een toelichting Open normen een toelichting De open normen in de Pensioenwet. Hoe ziet de AFM deze normen? - Johan de Groot, Hoofd afdeling Pensioen & AIFM - Jan van Miltenburg, Manager Toezicht Pensioenuitvoerders Amsterdam,

Nadere informatie

Onjuiste pensioenopgaven

Onjuiste pensioenopgaven Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid voor pensioenfondsen en de rol van disclaimers Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. A.M.Z. Rondas (AZL) Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Toelichting op het wetsvoorstel pensioencommunicatie

Toelichting op het wetsvoorstel pensioencommunicatie Tt Toelichting op het wetsvoorstel pensioencommunicatie Agenda Aanleiding en doel van het wetsvoorstel Belangrijkste wijzigingen algemene eisen aan pensioencommunicatie meer mogelijkheden voor digitale

Nadere informatie

Pensioenfonds ANWB Communicatiebeleidsplan

Pensioenfonds ANWB Communicatiebeleidsplan Pensioenfonds ANWB Communicatiebeleidsplan 2016 2018 Dit Communicatiebeleidsplan is voorbereid in de communicatiecommissie van Pensioenfonds ANWB en vervolgens vastgesteld door het bestuur. Het traject

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2013-2015

Communicatiebeleidsplan 2013-2015 Communicatiebeleidsplan 2013-2015 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Colofon Dit plan is in opdracht van en in samenwerking met Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Op 26 september is de Pensioenwet na jarenlange

Nadere informatie

Reactie Consultatiedocument

Reactie Consultatiedocument Reactie Consultatiedocument Voorontwerp Wet Pensioencommunicatie Algemeen Het centraal stellen van de deelnemer is het begin van begrip en inzicht in de persoonlijke pensioen situatie Het centraal stellen

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2015. Pensioenstichting Transport

Communicatiebeleidsplan 2015. Pensioenstichting Transport Communicatiebeleidsplan 2015 Pensioenstichting Transport Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Communicatie 9 2.1.Organisatie van de communicatie

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Communicatieplan

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Communicatieplan Communicatieplan Versie: 4 Goedgekeurd door bestuur Datum: 08-04-2016 Inhoud Definities... 3 1. Inleiding en communicatiedoelstelling... 3 2. Omvang en Segmentatie Pensioenfonds Deelnemers... 3 3. Eisen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen

Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen CONSULTATIEVERSIE Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen Beleidsregel van De Nederlandsche Bank van. 2011, nr. Tb/2011/.., inzake het opstellen van een financieel crisisplan in het kader van

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte

datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte datum fonds afdeling contactpersoon telefoon e-mail nummer 020-5418200 ks@pensioenfondspgb.nl onderwerp Geachte Hartelijk welkom bij PGB, het pensioenfonds voor werknemers in de informatie- en mediasector

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Communicatie. Versie 14-10-2015

Communicatie. Versie 14-10-2015 Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op onze Pension

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman Redenen voor een nieuwe Pensioenwet Reden wijziging: veroudering en onoverzichtelijkheid PSW Nieuwe Pensioenwet

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen definities

Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen definities Transponeringstabel van Pensioenwet naar Pensioen en spaarfondsenwet Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang.

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang. 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) Nota van wijziging Het voorstel wordt

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2013-2016. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Communicatiebeleidsplan 2013-2016. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Communicatiebeleidsplan 2013-2016 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Aanleiding van het communicatiebeleidsplan Het bestuur van Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel (hierna:

Nadere informatie

Werkgeversbijeenkomst Bpf TEX. 30 januari 2015 Marja Maassen

Werkgeversbijeenkomst Bpf TEX. 30 januari 2015 Marja Maassen Werkgeversbijeenkomst Bpf TEX 30 januari 2015 Marja Maassen AZL Communicatie Marja Maassen Programma Tijd Onderwerp Spreker 10.00 10.10 Welkom Freek Lanz 10.10 10.30 Nieuwe wet pensioencommunicatie en

Nadere informatie

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Werken aan hoger pensioenbewustzijn Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Pensioen is een van de speerpunten in het beleid van Pensioenfonds KPN. Een keer per drie jaar formuleren we onze strategie.

Nadere informatie

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling.

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling. Startbrief SBZ Inhoudsopgave: 1. Inhoud van de basispensioenregeling. 2. Flexibele elementen pensioenregeling. 3. De toeslagverlening. 4. Opvragen van informatie. 5. Het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Nadere informatie

Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling [Rode tekst en doorhalingen zijn wijzigingen a.g.v. het Concept besluit Algemeen Pensioenfonds, zoals dat ter consultatie door SZW is gepubliceerd op 7 mei 2015] Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Roadshow Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord / FTK

Roadshow Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord / FTK Roadshow Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord / FTK 2 De essentie: Eerlijke verdeling van lasten en lusten tussen generaties krijgt volop aandacht; Er worden twee contracten voorgesteld. Beide behoeven verdere

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS 7 VERBOND VAN VERZEKERAARS STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma, staatssecretaris Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 31 oktober 2013 Betreft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 259 Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam. Amsterdam, 12 december 2013

Deelnemersvergadering. Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam. Amsterdam, 12 december 2013 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Amsterdam, 12 december 2013 Agenda deelnemersvergadering Bestuur PMA Aanleiding; Besluiten; Adviezen; Vervolgtraject. Deelnemersraad Achtergrond

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie