Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II)"

Transcriptie

1 Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling Huishoudelijk personeel (Reglement II)

2 Welkom bij de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB), het pensioenfonds voor priesters, (ongehuwde) diakens, pastoraal werkers en huishoudelijk personeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. U ontvangt deze brochure bij uw startbrief, waarin informatie aan u wordt verstrekt over de inhoud van de pensioenregeling van het PNB. Uw werkgever heeft het PNB onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij het PNB pensioen gaat opbouwen. In deze brochure wordt stap voor stap uitgelegd wat dit voor u betekent. Na het lezen van de brochure weet u: wat meedoen aan de pensioenregeling van het PNB voor u betekent; welke gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw pensioen(opbouw); wat u van het PNB mag verwachten; wat u zelf moet doen voor uw pensioen. Heeft u na het lezen van deze brochure nog specifieke vragen, neem dan contact op met de helpdesk van het PNB. Het Bestuur van het PNB heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan AZL. Indien u contact opneemt met de helpdesk van het PNB zullen de medewerkers van AZL u dus te woord staan. Het telefoonnummer is: in Heerlen. De medewerkers van AZL zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en uur. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst nog van pas komen.

3 Inhoud Deelnemen aan de pensioenregeling van het PNB... 5 Wat is pensioen?... 5 Hoe bouwt u pensioen op?... 5 Wanneer kunt u met pensioen?... 5 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen?... 5 Wat is toeslagverlening?... 6 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen... 7 Wat gebeurt er als u in deeltijd uw functie vervult?... 7 Wat zijn de gevolgen als uw dienstbetrekking stopt terwijl uw pensioen nog niet is ingegaan?... 8 Hoe werkt uitgaande waardeoverdracht?... 8 Hoe zet u waardeoverdracht naar het PNB in gang?... 8 Wat gebeurt er als u ziek wordt?... 9 Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt?... 9 Wat is er geregeld voor uw partner als u komt te overlijden?... 9 Wat is uitruil?... 9 Stel dat u zou gaan scheiden, wat betekent dit voor uw pensioen? Kunt u eerder ofwel vervroegd met pensioen?...11 Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 3

4 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd? Welke informatie krijgt u over uw pensioen? Wat is het Pensioenregister? Hoe controleert u uw pensioen? Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van het PNB verwachten? Waar kunt u terecht met een klacht? Welke informatie moet u zelf verstrekken? Waaraan kunt u rechten ontlenen? Vragen? Belangrijke adressen

5 Deelnemen aan de pensioenregeling van het PNB Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor de periode van uw leven, waarin u niet meer werkzaam bent. Pensioen bestaat meestal uit twee onderdelen: de wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); het aanvullend ouderdomspensioen en partnerpensioen dat u via uw werkgever bij het PNB opbouwt. Hoe bouwt u pensioen op? Maandelijks betaalt uw werkgever driekwart van de premie. Eén kwart is uw eigen bijdrage. Het pensioenreglement van het PNB betreft een vaste bedragenregeling. Alle rechten en verplichtingen voor deelnemers van het PNB staan in het reglement. U kunt dit reglement nalezen op de website van het PNB (www.pnb.nl), onder Documenten. U kunt het reglement ook opvragen bij de helpdesk van het PNB. Wanneer kunt u met pensioen? Uw ouderdomspensioen gaat als hoofdregel in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. U ontvangt vanaf die dag maandelijks pensioen, tot aan de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. De ingangsdatum van 67 jaar is nieuw en geldt vanaf Ook de AOW-leeftijd zal door de overheid (geleidelijk) worden verhoogd naar 67 jaar. Het kan echter voorkomen dat voor u nog een lagere AOW-leeftijd geldt en dat u dus uw ouderdomspensioen van het PNB ook op die leeftijd wenst te ontvangen. Dat kan. Uw ouderdomspensioen wordt dan vervroegd, maar wel met toepassing van een reductiefactor. Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? Ieder jaar dat u als huishoudster werkt en deelnemer bent in het PNB bouwt u een stukje pensioen voor uzelf op. Dit stukje pensioen is het pensioenopbouwbedrag. Al deze pensioenopbouwbedragen bij elkaar opgeteld vormen samen het uiteindelijke pensioen waar u per jaar op kunt rekenen. Wel is het aantal te bereiken jaren dat u maximaal kunt opbouwen als deelnemer van het PNB tweeënveertig. Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 5

6 Het pensioenopbouwbedrag is afgeleid van het minimumloon, rekening houdend met een AOWongehuwdenpensioen. 2013, 2014 en 2015 zijn deze opbouwbedragen: , , ,14 Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw (berekeningen geldig voor 2015). Voorbeeld (berekening geldig voor 2015) Als u bijvoorbeeld 23 jaar deelnemer bent geweest in het PNB is uw jaarlijkse ouderdomspensioen gelijk aan alle 23 bij elkaar opgetelde opbouwbedragen. Voor het jaar 2015 is het opbouwbedrag 107,14. Indien er van uit wordt gegaan dat dit bedrag jaarlijks gelijk blijft wordt uw bruto ouderdomspensioen 23 x 107,14= 2.464,22 per jaar, uit te keren vanaf de 67 jarige leeftijd. Daarnaast ontvangt u AOW. Wat is toeslagverlening? Actieve deelnemers Jaarlijks worden opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd met de stijging van het minimumloon, rekening houdend met het AOW-ongehuwdenpensioen. Deze toeslag is niet afhankelijk van voldoende aanwezige financiële middelen van het PNB. Hierdoor worden uw aanspraken beschermd tegen inflatie en behouden ze hun koopkracht. Slapers en gepensioneerden Op de pensioenrechten en aanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de prijsstijging. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit de beleggingsrendementen gefinancierd. 6

7 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Wat gebeurt er als u in deeltijd uw functie vervult? De hoogte van het door u op te bouwen pensioen staat altijd in verhouding tot het aantal uren per week dat u werkzaamheden verricht. Alle pensioenrechten worden, tijdens de periode dat er in deeltijd gewerkt wordt, opgebouwd overeenkomstig die deeltijdfactor in verhouding tot een voltijd functie. De deeltijdfactor geldt dan natuurlijk ook voor de over die periode te betalen premie. Voorbeeld 1 (berekening geldig voor 2015) Iemand is nu 45 jaar en werkt vanaf de 25-jarige leeftijd steeds met een benoeming van 50%. Aan pensioenrechten heeft hij tot nu toe opgebouwd: 50% van de deelnemersperiode van 20 jaar, is 10 dienstjaren. Het jaarlijkse pensioenopbouwbedrag is 107,14. Aan bruto ouderdomspensioen is opgebouwd 10 x 107,14 = 1.071,40 per jaar. Voorbeeld 2 (berekening geldig voor 2015) Iemand is nu 67 jaar en is gedurende 37 jaar deelnemer geweest in het PNB. Van deze 37 jaar is er 5 jaar gewerkt met een benoeming van 50% en 32 jaar met een voltijd aanstelling. Aan jaren dat deze persoon officieel deelnemer was heeft hij opgebouwd: 5 jaar x 50% is 2,5 jaar 32 jaar x 100% is 32 jaar Totaal 34,5 jaar. Het bruto ouderdomspensioen bedraagt 34,5 x 107,14 = 3.696,33 per jaar. Daarnaast ontvangt hij of zij AOW. Voorbeeld 3 (berekening geldig voor 2015) Een 67-jarige is 42 jaar in een parochie werkzaam geweest en had al die jaren een parttime functie van 66%. Het opgebouwde recht in aantal jaren dat hij of zij deelnemer was, is 66% x 42 = 27,72 jaren. Het bruto ouderdomspensioen bedraagt 27,72 x 107,14 = 2.969,92. Daarnaast ontvangt hij of zij AOW. Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 7

8 Wat zijn de gevolgen als uw dienstbetrekking stopt terwijl uw pensioen nog niet is ingegaan? Het is mogelijk dat uw deelname in het PNB voortijdig stopt, dus vóór dat u recht op ouderdomspensioen krijgt. Te denken valt aan de situatie dat uw functie als huishoudster wordt beëindigd, omdat u bijvoorbeeld elders in loondienst gaat werken. U was dus voorheen deelnemer in het PNB en u heeft daar pensioenrechten opgebouwd. Uw pensioenaanspraken blijven als het ware slapende tot het moment dat u pensioengerechtigd wordt, hetgeen dan samenvalt met het bereiken van de 67-jarige leeftijd. Voortaan wordt u administratief gezien aangemerkt als zogenaamde slaper. Periodiek ontvangt u van het PNB hier informatie over. Indien uw deelnemerschap in het PNB stopt omdat u een functie bij een nieuwe werkgever hebt aanvaard, waarbij u deelnemer wordt in een ander pensioenfonds, kunt u overwegen te kiezen voor waardeoverdracht. Hierover leest u hieronder meer. Hoe werkt uitgaande waardeoverdracht? Bij het aanvaarden van een functie bij een werkgever met een andere pensioenregeling dan die van het PNB heeft u recht op uitgaande waardeoverdracht. Als u wilt kunt u de opgebouwde aanspraken overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling. Pensioenfondsen en verzekeraars zijn verplicht hieraan mee te werken, mits u binnen zes maanden na uitdiensttreding een verzoek tot waardeoverdracht heeft ingediend bij uw nieuwe werkgever. Het voordeel van overdracht is dat uw pensioen aanspraken dan bij één pensioenfonds zijn ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling, voordat u een definitief besluit neemt om uw aanspraken wel of niet te laten overdragen. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig voor u uitpakt. Hoe zet u waardeoverdracht naar het PNB in gang? Het kan ook andersom. Wanneer u aanspraken heeft opgebouwd bij een ander pensioenfonds, dient u binnen zes maanden na uw indiensttreding bij uw werkgever een verzoek tot waardeoverdracht in bij het PNB. Het PNB 8

9 vraagt dan bij uw oude pensioenfonds een opgave van de door u opgebouwde aanspraken. Naar aanleiding daarvan stuurt het PNB u een offerte voor waardeoverdracht. Indien u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. Mocht u bij uw vorige pensioenfonds nabestaandenpensioen hebben opgebouwd, dan gaat dat pensioen ook mee en kan bij het PNB omgezet worden in (een hoger) ouderdomspensioen. Wat gebeurt er als u ziek wordt? Tijdens uw ziekte ontvangt u gewoon salaris. Uw pensioenopbouw loopt door. Als u twee jaar onafgebroken ziek bent geweest, dan is er sprake van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt? Als u volledig arbeidsongeschikt raakt, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door en hoeft u geen premie te betalen. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, geniet u gedeeltelijke (afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage) premievrije pensioenopbouw. Als huishoudster bent u in loondienst werkzaam. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid komt u in aanmerking voor een uitkering van de overheid op basis van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het PNB voorziet niet in een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen voor huishoudsters. Wat is er geregeld voor uw partner als u komt te overlijden? Uw partner ontvangt een uitkering van het PNB als u overlijdt. Dit wordt het partnerpensioen genoemd. De jaarlijkse uitkering aan uw partner bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Wat is uitruil? Omdat er naast uw ouderdomspensioen ook partnerpensioen wordt opgebouwd, heeft u als u met pensioen gaat recht op uitruil. Dat betekent dat u er voor kunt kiezen om uw aanspraken op partnerpensioen om te wisselen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen en andersom. Bij ongehuwde deelnemers vindt automatisch uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 9

10 plaats. Aan gehuwde deelnemers stuurt AZL tijdig voor de pensioendatum een aanvraagformulier toe, alsmede het formulier uitruil. Op dit tweede formulier staat vermeld wat het effect is van een besluit tot uitruil. De aanvraag tot uitruil dient wel door uw partner mee ondertekend te worden. Het bestuur van het PNB neemt uiterlijk op uw pensioendatum een besluit over uw aanvraag. Overweegt u om het partnerpensioen uit te ruilen voor een eerder ingaand ouderdomspensioen? Dan kunt u het beste bij AZL navragen welke mogelijkheden er zijn. Stel dat u zou gaan scheiden, wat betekent dit voor uw pensioen? Ouderdomspensioen In het geval van een scheiding (ook van tafel en bed) houdt uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Als uw ex-partner overlijdt, komt het verevende ouderdomspensioen weer ten goede aan uw eigen pensioen. Het PNB zal pas uw ouderdomspensioen verdelen, op het moment dat het formulier Verzoek om verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding wordt ingediend bij het pensioenfonds. U vindt dit formulier op de website, of u vraagt het op bij AZL. Het is van belang dit formulier binnen twee jaar na inschrijving van de (echt)scheiding in te dienen bij het PNB, want anders heeft het PNB geen rechtstreekse uitkeringsverplichting jegens uw ex- partner. Uiteraard zijn ook afwijkende afspraken mogelijk, maar deze moeten dan schriftelijk (notarieel) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant. Partnerpensioen Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan heeft dit ook gevolgen voor het partnerpensioen. Bij uw overlijden heeft uw ex-partner ook recht op een zogenaamd bijzonder nabestaandenpensioen. Er kan sprake zijn van meerdere (opeenvolgende) (ex)partners. Het PNB verwerkt de splitsing van het partnerpensioen automatisch, hiervoor hoeft u niets te doen, tenzij u in het buitenland woont. Dan moet u de echtscheiding zelf doorgeven aan het PNB. 10

11 Kunt u eerder ofwel vervroegd met pensioen? U kunt een verzoek indienen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 67ste. Op zijn vroegst kunt u op uw 55ste met pensioen gaan. Uw jaarlijkse uitkering zal uiteraard lager zijn dan wanneer u op uw 67ste met pensioen zou gaan. U moet immers langer met uw pensioen doen. Bovendien stopt u eerder met de opbouw. Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 11

12 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd? Het PNB stuurt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen u tot op dat moment heeft opgebouwd, maar ook wat u kunt verwachten als u 67 bent. Verder staat in uw UPO de factor A. Dit is de aanduiding voor de pensioenaangroei in één kalenderjaar. Deze factor heeft u nodig als u in de privésfeer nog meer geld opzij wil leggen voor de oude dag, bijvoorbeeld een lijfrente, en wil profiteren van de fiscale aftrek. Als u slaper bent, ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO. Welke informatie krijgt u over uw pensioen? Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u elk jaar twee documenten van het PNB: een jaaropgave in de maand januari met de hoogte van uw ouderdomspensioen in het voorafgaande jaar en in het komende jaar. Hierbij is aangegeven hoeveel loonbelasting het PNB inhoudt en hoeveel SVW-premie (inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering) is ingehouden in het voorafgaande jaar en wordt ingehouden in het komende jaar. Iedereen die in Nederland een inkomen geniet, draagt deze SVW- premie af. Met deze gelden wordt de Nederlandse gezondheidszorg bekostigd. Deze jaaropgave heeft u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Een UPO. Ook hierop staat het brutobedrag dat het PNB u maandelijks zal uitkeren. Wat is het Pensioenregister? Wilt u weten hoeveel pensioen u later krijgt, dan kunt u dat zien op de website De website toont u in één oogopslag: hoeveel AOW u kunt verwachten; hoeveel pensioen u daarnaast hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan. Hoe controleert u uw pensioen? U gaat naar en logt in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. 12

13 Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van het PNB verwachten? Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van het PNB automatisch een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat werd ook in het vorige hoofdstuk al genoemd. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe het PNB de pensioenregeling uitvoert? Laat het weten. Het PNB heeft een klachtenregeling. Deze kunt u opvragen bij de helpdesk van het PNB. Het bestuur zal onderzoeken of uw klacht terecht is. Klachten kunnen ook door middel van het contactformulier kenbaar worden gemaakt. Het contactformulier vindt u op de website van PNB. Heeft u de klachtprocedure doorlopen bij het PNB en bent u nog steeds ontevreden, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen: Bordewijklaan 10, 2591 XR Den Haag, T , Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan het PNB alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert als zaken in uw persoonlijke leefsituatie veranderen die invloed hebben op uw pensioen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de gemeente heeft gemeld, wordt automatisch aan het pensioenfonds door die gemeente gemeld. U hoeft dat zelf dus niet nog eens te melden. Als u naar het buitenland verhuist of al in het buitenland woont en dan verhuist, dient u dat altijd aan het PNB door te geven. Waaraan kunt u rechten ontlenen? Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Vragen? Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de helpdesk, telefoon: , en op de website van het PNB: Op de website vindt u onder Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 13

14 Belangrijke adressen andere een contactformulier, waarmee u het PNB uw vragen, opmerkingen en suggesties kunt mailen. Van de documentenpagina van de website kunt u relevante documenten downloaden, zoals: pensioenreglementen, jaarverslagen, statuten, nieuwsbrieven, de richtlijnen vermogensbeheer, beleggingsdocumenten, formulieren, documenten inzake het Verantwoordingsorgaan en het bedrijfsplan. Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Helpdesk AZL Postbus CZ Heerlen T Onze medewerkers zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en uur. E Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: 14

15 Colofon Uitgave: Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen, februari 2015 Ontwerp: Communicatie/DTP, AZL N.V. Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 15

16 Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Postbus CZ Heerlen PNB c

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie