VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt, schepenen; Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, raadsleden; Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris Verontschuldigd: Afwezig: Katrien Defoirdt, schepen afwezig vanaf agendapunt 14. Yves Goemaere, raadslid afwezig voor de agendapunten 18 en 19. Bart Dewaele, raadslid afwezig voor agendapunten 9 en 10. Eric Françoys, raadslid afwezig voor agendapunten 18 en 19. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. 1. Aktename ontslag gemeenteraadslid. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 15 en Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli Notulen van de installatievergadering dd. 2 januari Verwijzingsdocumenten - Schrijven van Dhr. Dirk Vanluchene dd. 27 april Aanvaarding van het ontslag door de voorzitter van de gemeenteraad dd.6 mei Op 27 april diende Dhr. Dirk Vanluchene, zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Dit ontslag werd op 6 mei 2015 door de voorzitter van de gemeenteraad aanvaard. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van het ontslag. Enig artikel De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van Dhr. Dirk Vanluchene als gemeenteraadslid.

2 2. Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend raadslid. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 15 en Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli Notulen van de installatievergadering dd. 2 januari Besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2015 betreffende ontslag als gemeenteraadslid. Akteneming. Verwijzingsdocumenten Schrijven van Dhr. Dirk Vanluchene dd. 27 april Op 27 april diende Dhr. Dirk Vanluchene, zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Dit ontslag werd op 6 mei 2015 door de voorzitter van de gemeenteraad aanvaard. Ter invulling van dit opengevallen mandaat dient in de vervanging te worden voorzien. Volgens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, bij besluit voor de raad van Verkiezingsbetwistingen van 23 november 2012 juist bevonden, is de eerste opvolger Mevr. Myriam Laverge. Myriam Laverge deed op 14 december 2012 afstand van haar mandaat na het openvallen van het mandaat van Mevr. Ann Cosaert. Tweede opvolger, Dhr. Sem Vanhessche, werd daarna geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Naar aanleiding van het opengevallen mandaat van Dhr. Dirk Vanluchene kan de derde opvolger, zijnde Dhr. Eric Francoys, het mandaat van gemeenteraadslid opnemen. Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat Dhr. Eric Françoys voldoet aan de gestelde verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. Artikel 1 Dhr. Eric Françoys, geboren op 12 juni 1957 en wonende Gauwelstraat 101 te 8551 Heestert wordt als gemeenteraadslid aangesteld. Artikel 2 Dhr. Eric Françoys legt in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed af als gemeenteraadslid: ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 3. OCMW - Aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag OCMW-decreet artikel waarbij de gemeenteraad binnen vijftig dagen na overzending zijn opmerkingen over de vastgestelde jaarrekening van het OCMW kan overmaken aan de provinciegouverneur. - Besluit van de OCMW-raad van 10 december 2013 betreffende goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan van het OCMW Zwevegem. - Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende goedkeuring meerjarenbeleidsplan van het OCMW. - Besluit van de OCMW-raad in zitting van 10 december 2013 houdende goedkeuring van het budget OCMW 2014.

3 - Besluit van de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 houdende kennisname van het budget OCMW Besluit van de OCMW-raad in zitting van 16 december 2014 houdende goedkeuring actualisatie meerjarenbeleidsplan voor de jaren Besluit van de gemeenteraad in zitting van 22 december 2014 houdende goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan aanpassing 1 van het OCMW. - Besluit van de OCMW-raad in zitting van 16 december 2014 houdende goedkeuring budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2014 van het OCMW. - Besluit van de gemeenteraad in zitting van 22 december 2014 houdende kennisname van budgetwijziging nr. 1 OCMW Verslag der vergadering van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 april 2015 waarin toelichting gegeven werd over de OCMW-rekening boekjaar Besluit van de OCMW-raad in zitting van 12 mei 2015 houdende vaststelling van de rekening 2014 OCMW. Verwijzingsdocumenten Jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag 2014 OCMW Zwevegem. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur. Op 11 mei 2015 werd op een infovergadering toelichting gegeven aan de raadsleden van OCMW en gemeente over de rekening 2014 OCMW. Gehoord mevr. OCMW-voorzitter Katrien Defoirdt. Artikel 1 De gemeenteraad NEEMT AKTE van de voorgelegde jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag boekjaar 2014 van het OCMW. Er worden geen opmerkingen geformuleerd ten aanzien van de provinciegouverneur. Artikel 2 De jaarrekening 2014 van het OCMW Zwevegem sluit af met het volgende resultaat op kasbasis: I. Exploitatiebudget ,20 A. Uitgaven ,68 B. Ontvangsten ,88 II. Investeringsbudget ,75 A. Uitgaven ,63 B. Ontvangsten ,88 III. Andere ,08 A. Uitgaven ,96 B. Ontvangsten 8.628,88 IV. Budgettaire resultaat boekjaar ,63 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,35 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat ,72 VII. Bestemde gelden ,58 VIII. Resultaat op kasbasis ,14 De autofinancieringsmarge in rekening 2014 bedraagt , Gemeente Zwevegem - Vaststellen jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2014.

4 Bevoegdheid Gemeentedecreet, artikel Gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen. - Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit van 23/11/ Ministerieel Besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26/11/ Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem aanpassing 1. - Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring budget 2014 gemeente Zwevegem. - Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende goedkeuring budgetwijzing 2014 gemeente Zwevegem. Verwijzingsdocumenten - Goedgekeurd Financieel Meerjarenplan (actualisatie). - Ontwerp van jaarrekening, jaarverslag en doelstellingenrealisatie boekjaar De jaarrekening van de gemeente Zwevegem voor het boekjaar 2014 wordt afgesloten met een resultaat op kasbasis ten bedrage van ,60 euro. De jaarrekening werd besproken in het managementteam van 15 april 2015 en 6 mei De doelstellingenrealisatie en de geconsolideerde rekening werden besproken in het college van burgemeester en schepenen van 15 en 29 april Er werd toelichting verstrekt bij de financiële resultaten voor de leden van de gemeenteraad tijdens de vergadering van Commissie I op 11 mei Het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de raad toegestuurd. 14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe) 13 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) De CD&V-fractie stemt tegen conform het stemgedrag bij het oorspronkelijk budget alsook bij de goedkeuring van de verschillende belastingen. Artikel 1 De jaarrekening, het jaarverslag en de doelstellingenrealisatie boekjaar 2014 zoals opgesteld volgens de regels van de BBC wordt vastgesteld met als gecumuleerd resultaat op kasbasis:

5 I. Exploitatiebudget ,90 A. Uitgaven ,73 B. Ontvangsten ,63 II. Investeringsbudget ,87 A. Uitgaven ,50 B. Ontvangsten ,63 III. Andere ,20 A. Uitgaven ,26 B. Ontvangsten ,06 IV. Budgettaire resultaat boekjaar ,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,77 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat ,60 VII. Bestemde gelden 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis ,60 De autofinancieringsmarge in rekening 2014 bedraagt ,70. Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2014 van het gemeentebestuur Zwevegem. 5. Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem aanpassing 1. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en 43, 2, 3. - Gemeentedecreet artikel 145, 146 en Besluit tot wijziging van het BBC-besluit d.d. 23 november Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC d.d. 26 november Situering - Het ontwerp van meerjarenplan aanpassing 1 werd besproken tijdens managementteam van 15/04/ Het ontwerp van meerjarenplan aanpassing 1 werd besproken tijdens het college van burgemeester en schepenen van 15/04/ Het meerjarenplan aanpassing 1 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 11 mei Het ontwerp van meerjarenplan werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. Het ontwerp van meerjarenplan aanpassing 1 voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht: - Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul. - De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. 14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe)

6 13 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) De CD&V-fractie stemt tegen conform het stemgedrag bij het oorspronkelijk budget alsook bij de goedkeuring van de verschillende belastingen. Enig artikel Het meerjarenplan aanpassing 1 wordt goedgekeurd: MJP1: Strategische nota MJP2: Financieel doelstellingenplan (M1) MJP3: De staat van het financieel evenwicht (M2) MJP4: van de wijzigingen aan het MJP 1. EXPLOITATIEBUDGET 2. INVESTERINGSBUDGET MJP5.1: Omgevingsanalyse MJP5.2: Omschrijving van de financiële risico s MJP5.3: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen MJP5.4: Bijkomende informatie over de interne organisatie 1. Het organogram van de diensten 2. Een overzicht van het personeelsbestand 3. Een overzicht van de budgethouders 4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken MJP5.5: Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa MJP5.6: Bijkomende informatie over de fiscaliteit MJP5.7: Financiële schulden

7 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) , , , , , ,71 A. Uitgaven , , , , , ,99 B. Ontvangsten , , , , , ,70 1.a. Belastingen en boetes , , , , , ,27 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , , , , , ,43 II. Investeringsbudget (B-A) , , , , , ,00 A. Uitgaven , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , , , , ,00 III. Andere (B-A) , , , , , ,61 A. Uitgaven , , , , , ,31 1. Aflossing financiële schulden , , , , , ,31 1.a Periodieke aflossingen , , , , , ,31 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten , , , , , ,92 1. Op te nemen leningen en leasings , , , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen , , , , , ,92 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,32 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , , ,17 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , ,49 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,49 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) , , , , , ,91 A. Exploitatieontvangsten , , , , , ,70 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , , , , ,79 1. Exploitatie-uitgaven , , , , , ,99 2. Nettokosten van de schulden , , , , , ,20 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , ,59 A. Netto-aflossingen van schulden , , , , , ,39 B. Nettokosten van schulden , , , , , ,20 Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , ,32 6. Goedkeuring budgetwijziging gemeente Zwevegem. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en 43, 2, 3. - Gemeentedecreet artikel 145, 146 en 147, Besluit tot wijziging van het BBC-besluit d.d. 23 november Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC d.d. 26 november Situering

8 - Het ontwerp van budgetwijziging nummer werd besproken tijdens het managementteam van 15 april Het ontwerp van budgetwijziging nummer werd besproken tijdens het college van burgemeester en schepenen van 15 april De budgetwijziging nummer werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 11 mei Het ontwerp van budgetwijziging werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. Het ontwerp van budgetwijziging nummer voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht: - Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul. - De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen, het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan. 14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe) 13 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) De CD&V-fractie stemt tegen conform het stemgedrag bij het oorspronkelijk budget alsook bij de goedkeuring van de verschillende belastingen. Enig artikel De budgetwijziging nummer wordt met volgende cijfers goedgekeurd: Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,72 A. Uitgaven , , ,69 B. Ontvangsten , ,41 1.a. Belastingen en boetes , ,06 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , ,35 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,46 A. Uitgaven , , ,17 B. Ontvangsten , , ,71 III. Andere (B-A) , , ,49 A. Uitgaven , , ,87

9 1. Aflossing financiële schulden , , ,87 a. Periodieke aflossingen , , ,87 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten , , ,38 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen , ,38 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,23 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,60 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 9.485, , ,37 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.485, , ,37 Vergelijking tussen MJP aanpassing 1 en budgetwijziging : Geconsolideerd Resultaat op kasbasis MJP 2015 Budget 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) , ,72 A. Uitgaven , ,69 B. Ontvangsten , ,41 1.a. Belastingen en boetes , ,06 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , ,35 II. Investeringsbudget (B-A) , ,46 A. Uitgaven , ,17 B. Ontvangsten , ,71 III. Andere (B-A) , ,49 A. Uitgaven , ,87 1. Aflossing financiële schulden , ,87 1.a Periodieke aflossingen , ,87 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten , ,38 1. Op te nemen leningen en leasings , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen , ,38 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,23 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,60 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,37 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,37

10 Autofinancieringsmarge MJP 2015 Budget 2015 I. Financieel draagvlak (A-B) , ,20 A. Exploitatieontvangsten , ,41 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,21 1. Exploitatie-uitgaven , ,69 2. Nettokosten van de schulden , ,48 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,97 A. Netto-aflossingen van schulden , ,49 B. Nettokosten van schulden , ,48 Autofinancieringsmarge (I-II) , ,77 7. Advies jaarrekening 2014 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel Besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2013 betreffende aktename budget 2014 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. - Besluit van de gemeenteraad van 24 november 2014 betreffende aktename budgetwijziging 2014 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. Verwijzingsdocumenten Jaarrekening 2014 van kerkfabriek: a) Sint-Amandus Zwevegem-Centrum; b) H. Maria Bernarda Zwevegem-Knokke; c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert; d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert; e) Sint-Eligius Moen; f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem; g) Sint-Dionyisus en Sint-Genesius Sint-Denijs. EENPARIG Enig artikel Gunstig advies wordt verleend over de jaarrekening 2014 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem: a) Sint Amandus Zwevegem-Centrum, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 16 februari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,97 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , , ,97 gemeentelijke toelage , , ,43

11 b) Maria Bernarda Zwevegem-Knokke, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 15 januari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,20 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , , ,20 gemeentelijke toelage , , ,65 c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 27 januari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,68 investeringen 610,19 0,00-610,19 globaal resultaat , , ,87 gemeentelijke toelage , , ,75 d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 16 februari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT Verschil exploitatie , , ,84 investeringen 0, , ,00 globaal resultaat , , ,16 gemeentelijke toelage , , ,92 e) Sint-Eligius Moen, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 2 maart 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,33 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , , ,33 gemeentelijke toelage , , ,92 f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 25 februari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,62 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , , ,62 gemeentelijke toelage , ,43-223,36 g) Sint-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 13 januari 2015 en die zich als volgt voordoet:

12 RESULTAAT verschil exploitatie , ,78 941,90 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , ,78 941,90 gemeentelijke toelage , , ,99 8. Goedkeuring jaarrekening 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 43. Artikelen 225 en 226 van het gemeentedecreet aangaande de oprichting van gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen, o.m. het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf als publiekrechtelijke vorm van verzelfstandiging. Verwijzingsdocumenten - Jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2014, volgens BBC en volgens vennootschapsboekhouding. - Verslag van de commissaris voor zowel BBC-boekhouding als vennootschapsboekhouding en managementletter. Op 27 april 2015 kwamen de commissarissen bijeen voor de bespreking van de rekening De jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2014 werd door de raad van bestuur vastgesteld in zitting van 5 mei Deze jaarrekening dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe) 13 ONTHOUDINGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) De CD&V-fractie onthoudt zich conform het stemgedrag in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf. Enig artikel De jaarrekening 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers: Totaal opbrengsten ,27 Totaal kosten ,75 Over te dragen verlies ,48

13 Dit verlies werd op 31 december 2014 overgedragen naar de balans, met als resultaat een negatief eigen vermogen van ,41 EUR, mede ingevolge het feit dat eind 2012 het totaal eigen vermogen conform de statuten werd overgedragen naar de gemeentekas. Het balanstotaal op 31 december 2014 bedraagt ,86 EUR. De jaarrekening en de doelstellingenrealisatie boekjaar 2014 zoals opgesteld volgens de regels van de BBC vast te stellen met als gecumuleerd resultaat op kasbasis: I. Exploitatiebudget ,43 A. Uitgaven ,84 B. Ontvangsten ,27 II. Investeringsbudget 0,00 A. Uitgaven 0,00 B. Ontvangsten 0,00 III. Andere ,17 A. Uitgaven ,17 B. Ontvangsten 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar ,74 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,62 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat ,88 VII. Bestemde gelden 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis ,88 De autofinancieringsmarge in rekening 2014 bedraagt , Goedkeuring jaarrekening 2014 vzw Transfo. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 43. Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, tot op heden gewijzigd. Verwijzingsdocumenten Jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar De jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2014 werd door de raad van bestuur van de vzw vastgesteld op 24 maart 2015 en door de algemene vergadering aangenomen op 5 mei Deze jaarrekening dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. EENPARIG Enig artikel De jaarrekening 2014 van vzw Transfo Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers: Totaal opbrengsten ,39 Totaal Kosten ,10 Belastingen op resultaat 0,00 Te bestemmen WINST ,29 Via de resultaatverwerking werd deze te bestemmen winst op 31 december 2014 overgedragen naar de balans, met als resultaat een saldo negatief eigen vermogen van ,36 EUR.

14 Het balanstotaal op 31 december 2014 bedraagt ,72 EUR. 10. Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intercommunale Gaselwest. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales. - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de wijziging van 18 januari Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Gaselwest van 14 april 2015 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 26 juni 2015 in Waregem Expo, Zuiderlaan 20 te 8790 Waregem. Op 26 juni 2015 wordt de algemene vergadering gehouden van Gaselwest waarbij o.a. de jaarrekening dient te worden goedgekeurd. Financiële gevolgen De jaarrekening 2014 van Gaselwest sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: Totaal opbrengsten ,65 Totaal kosten ,69 Belastingen op het resultaat (-) ,83 Te bestemmen WINST van het boekjaar ,13 Overgedragen winst vorig boekjaar (+) ,74 Uit te keren winst (-) ,27 Toevoeging aan de overige reserves (-) ,84 Over te dragen WINST ,76 EENPARIG Enig artikel Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de algemene vergadering van Gaselwest van 26 juni 2015 te Waregem wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten, in het bijzonder de jaarrekening goed te keuren. 11. Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intercommunale Figga. Bevoegdheid Gemeenteraad artikel 42 en 43 - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales

15 - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Figga op datum van 20 april 2015 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 26 juni 2015 te Waregem, Expo Waregem Zuiderlaan 20. Op 26 juni wordt de algemene vergadering gehouden van Figga waarbij oa de jaarrekening dient te worden goedgekeurd. Financiële gevolgen De jaarrekening 2014 van Figga sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: Totaal opbrengsten ,55 Totaal kosten ,95 Belastingen op het resultaat (-) 0,00 Te bestemmen WINST van het boekjaar ,60 Overgedragen winst vorig boekjaar (+) ,45 Onttrekking aan de beschikbare reserves (+) ,00 Toevoeging aan de overige reserves (-) ,03 Vergoeding van het kapitaal (-) ,02 Over te dragen WINST/VERLIES 0,0 EENPARIG Enig artikel Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de algemene vergadering van Figga op 26 juni 2015 te Waregem wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten, in het bijzonder de jaarrekening, goed te keuren. 12. Uitbreiding toekenning van exclusiviteiten aan Leiedal. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en Decreet intergemeentelijke samenwerking 6 juli 2001 en wijzigingen inzake bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, BS 15 februari Omzendbrief van het Vlaams ministerie van bestuurszaken BB 2013/5. - Statuten van Leiedal, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 10 december Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 met betrekking tot goedkeuring statutenwijziging Leiedal, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 27 mei Verwijzingsdocumenten

16 Besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2014 en van 27 april 2015 betreffende toekenning van exclusiviteiten aan Leiedal. In het kader van aantrekkelijk Transfo wordt een eenvormige signalisatie aangebracht op Transfo in de voorziene huisstijl. Leiedal heeft de expertise om dit proces te begeleiden zodat deze opdracht moet voorzien zijn in de exclusiviteitsovereenkomst. Naast de reeds opgenomen en goedgekeurde exclusiviteiten zijnde: beleidsvoorbereidende-, beleidsondersteunende-, beleidsuitvoerende plannen en studies, beleidsbegeleiding en herwaarderingsplan verbindt de gemeente er zich toe om gedurende de beleidsperiode exclusief en uitsluitend beroep te doen op Leiedal voor projectregie waaronder vervat: A) realisatie, herbestemming, inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van (verlaten) panden, sites en terreinen B) signalisatie bedrijventerreinen. Deze bijkomende exclusiviteit zal worden voorgelegd, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, aan de algemene vergadering van Leiedal op 26 mei EENPARIG Artikel 1 De gemeente verbindt er zich toe om gedurende de beleidsperiode exclusief en uitsluitend beroep te doen op Leiedal (onverminderd het recht van de gemeente om deze activiteiten in eigen beheer te doen) voor projectregie waaronder vervat: A) realisatie, herbestemming, inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van (verlaten) panden, sites en terreinen B) signalisatie bedrijventerreinen. Artikel 2 Deze exclusiviteit wordt toegekend tot aan de algemene vergadering van het jaar volgend op de hersamenstelling van de gemeenteraden. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing. Artikel 4 Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te Kortrijk. 13. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondafstand, zijnde wegenis, gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs. Bevoegdheid Gemeentedecreet van 15 juli 2005 artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII bestuurlijk toezicht en externe audit hoofdstuk I bestuurlijk toezicht artikel 248 tot en met Besluit van de gemeenteraad van 19 juli 1993 betreffende goedkeuring wegenistracé voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs door Nv Koch-Ockier.

17 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 1993 betreffende verkavelingsvergunning afgeleverd aan Nv Koch-Ockier met betrekking tot het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs. - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2013 betreffende aanstellen landmeter voor het opmaken van een opmetingsplan van enerzijds de wegenis gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, meer bepaald van de verharde rijweg in kasseien en asfalt met een breedte van 4m, en anderzijds een opmetingsplan op te maken van de stroken grond aan weerszijden in dolomietverharding. - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2014 betreffende opdracht aan Notarissenassociatie Devos & Turpyn te Zwevegem (Sint-Denijs) voor het opmaken van een ontwerp van akte inzake kosteloze grondoverdracht, zijnde wegenis, gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, door de N.V. Ansinvest, met het oog op de inlijving in het openbaar domein. Verwijzingsdocumenten - Plannetje met aanduiding kadastraal perceelnummer Zwevegem 6 de afdeling Sint-Denijs sectie C nr. 326 H2 wegenis verkaveling Kloosterhof. - Plannetje met aanduiding van 2 stroken grond gelegen langs de Koffiestraat te Sint-Denijs sectie C nrs. 345 A2 en 345 B2. - Schrijven aan Vennootschap Ansinvest T.a.v. de heer R. KOCH d.d. 25 november Schrijven van nv Ansinvest de heer R. KOCH d.d. 2 december 2013 Akkoord met voorstel en aanstelling van notaris Stan Devos. - Schrijven aan de heer Burgemeester akkoord van de bewoners. - Opmetingsplan opgemaakt door Bvba Reyntjens Filip, landmeter-expert-bedrijfsleider, op 11 maart 2014 inzake overdracht van de wegenis in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs met als Precad referentienummer Ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht, zijnde wegenis, gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs door de NV ANSINVEST aan de gemeente Zwevegem, opgemaakt door Stan DEVOS/Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem (Sint-Denijs). De gemeenteraad heeft in zitting van 19 juli 1993 het wegenistracé goedgekeurd voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs door Nv Koch-Ockier. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 1 december 1993 een verkavelingsvergunning afgeleverd aan Nv Koch-Ockier met betrekking tot het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs. Op 1 december 1993 werd er eveneens een overeenkomst afgesloten tussen enerzijds de verkavelaar, zijnde de N.V. Koch-Ockier en anderzijds het Gemeentebestuur van Zwevegem, waarin de algemene lasten en de financiële lasten voor de verkavelaar in opgenomen zijn. De oorspronkelijke verkaveling voorzag een openbaar domein met een totale breedte van 8 m, bestaande uit een verharde rijweg van 4 m en tweemaal een strook van 2 m aangelegd in dolomiet. Op de eigendomsgrens diende een beukhaag te worden aangeplant. Naar aanleiding van de geplande overdracht van het openbaar domein door de firma Koch (toenmalige verkavelaar) aan de gemeente, werd er echter vastgesteld dat slechts een strook van 4 m breed rest, terwijl de stroken van 2 m aan weerszijden in dolomietverharding werden mee verkocht aan de kopers van de betreffende kavels. In deze zone situeren zich de nutsleidingen. Eveneens werd vastgesteld dat de hagen op 7 m aangeplant staan in plaats van op 8 m.

18 Na ruggespraak met alle bewoners van de verkaveling Kloosterhof is er een consensus bereikt, en dit onder de volgende voorwaarden : De kasseien en asfalt met een breedte van 4 m worden door de verkavelaar gratis overgedragen aan de gemeente. De zone dolomiet met een breedte van 1,50 m blijft de eigendom van de aangelanden. In deze zone zijn de nutsleidingen ondergebracht. Voor deze zone zou er echter een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid gevestigd worden door de huidige en toekomstige eigenaars, waardoor indien noodzakelijk, werken kunnen worden uitgevoerd, mits de voorwaarde dat de aannemer ervoor zorgt dat deze zone in de oorspronkelijke toestand hersteld wordt. Een proces-verbaal van overdracht wordt opgemaakt tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de verkavelaar, waardoor het statuut van openbare weg wordt bekomen. Het perceel is kadastraal bekend onder Zwevegem 6 de afdeling Sint-Denijs, sectie C perceelnummer 326 H2 en heeft een kadastrale oppervlakte van 975 m². Bedoeld perceel is gelegen in het woongebied volgens het gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij K.B. 4 november 1977, alsook gelegen in de goedgekeurde verkaveling waarvoor een verkavelingsvergunning afgeleverd werd op 1 december 1993 met als Dossiernr. Gemeente : 34042/1081/V/1993/1 en Dossiernr. AROHM : 1160 aan Nv Koch-Ockier voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs. Langs de Koffiestraat zijn er nog 2 stroken grond gelegen, kadastraal bekend onder Zwevegem 6 de afdeling SINT-DENIJS, sectie C perceelnummers 345 A2 en 345 B2 met een respectievelijke kadastrale oppervlakte van 132 m² en 80 m², eveneens eigendom van de Nv Ansinvest. Het gemeentebestuur heeft hieromtrent op 25 november 2013 een schrijven gericht aan de Vennootschap Ansinvest T.a.v. de heer R. KOCH, zijnde de toenmalige verkavelaar (zie brief in bijlage). Op 2 december 2013 heeft Nv Ansinvest de heer R. Koch een schrijven gestuurd aan het gemeentebestuur houdende akkoordverklaring met ons voorstel, alsook met de aanstelling van notaris Stan Devos voor het opmaken van de noodzakelijke akten. Enerzijds dient er een authentieke akte opgemaakt te worden door de notaris voor wat de kosteloze overdracht van de wegenis betreft door de verkavelaar aan de gemeente, waarbij de aktekosten uiteraard ten laste zijn van de verkavelaar. Anderzijds is het ook noodzakelijk dat er een authentieke akte opgemaakt wordt door de notaris voor wat de vestiging van de publiekrechtelijke erfdienstbaarheden betreft door de huidige en toekomstige eigenaars aan de gemeente, waarbij de aktekosten ten laste genomen worden door de verkavelaar. Hiervoor dienden wij uiteraard eerst te beschikken over de vereiste opmetingsplannen op te maken door een beëdigd landmeter-expert. Er werd overeengekomen dat de gemeente zou instaan om een landmeter aan te stellen en de opmetingskosten zijn ten laste van de gemeente. Aangezien de heer Filip Reyntjens, landmeter-expert, destijds alle noodzakelijke plannen opgemaakt heeft in het kader van de verkavelingsaanvraag, en dus al over heel wat gegevens beschikt omtrent dit dossier, werd er voorgesteld om de heer Filip Reyntjens aan te stellen als beëdigd landmeter-expert voor het opmaken van de opmetingsplannen. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 december 2013 een beslissing genomen houdende aanstelling van de heer Filip Reyntjens, landmeter-expert-bedrijfsleider, voor het opmaken van een opmetingsplan van enerzijds de wegenis gelegen in de verkaveling Kloosterhof te 8554 Sint-Denijs, meer bepaald van de verharde rijweg in kasseien en asfalt met een breedte van 4 m, kadastraal bekend onder Zwevegem 6 de afdeling Sint-Denijs sectie C perceelnummer 326 H2, en anderzijds een opmetingsplan op te maken van de stroken grond aan weerszijden in dolomietverharding die door de verkavelaar mee verkocht werden aan de kopers van de betreffende kavels, waarbij het hiervoor per

19 eigenaar van een kavel noodzakelijk was om de oppervlakte te bepalen van elk gedeelte grond, zijnde de zone waarin onder meer de nutsleidingen zijn ondergebracht. Eveneens dient de exacte oppervlakte bepaald te worden van de 2 stroken grond gelegen langs de Koffiestraat, kadastraal bekend onder Zwevegem 6 de afdeling Sint-Denijs sectie C perceelnummers 345 A2 en 345 B2. Uit het opmetingsplan opgemaakt door de Bvba REYNTJENS Filip, landmeter-expert-bedrijfsleider, op 11 maart 2014 inzake overdracht van de wegenis in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, blijkt dat het perceelnummer 326 H2, meer bepaald de verharde rijweg in kasseien en asfalt met een breedte van 4 m in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, een oppervlakte heeft van acht aren achtentachtig centiaren (8a 88ca), en de 2 stroken grond gelegen langs de Koffiestraat, meer bepaald de perceelnummers 345 A2 en 345 B2 hebben een oppervlakte van respectievelijk 23ca en 67ca. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 juni 2014 een beslissing genomen, waarbij opdracht gegeven werd aan Notarissenassociatie Devos & Turpyn Helkijnstraat 82 te 8554 Sint- Denijs, om een ontwerp van akte op te maken inzake kosteloze grondoverdracht, zijnde wegenis, gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, door de N.V. Ansinvest aan de gemeente Zwevegem, dit met het oog op de inlijving in het openbaar domein, alsook de vereiste bodemattesten aan te vragen bij OVAM. De ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht om reden van openbaar nut (wegenis), gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, om ingelijfd te worden in het openbaar domein, werd opgemaakt door Stan DEVOS/Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem (Sint-Denijs), waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd tussen : ENERZIJDS De NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ANSINVEST, met zetel te 8573 Anzegem (Tiegem), Meuleberg 2, met ondernemings- en belasting over de toegevoegde waarde nummer ; Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Georges Bultereys, destijds te Avelgem, op 19 september 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 oktober 1990, onder nummer ; Waarvan de statuten voor het laatst zijn gewijzigd, blijkens akte verleden voor notaris Bernard Denys te Avelgem, op 29 juni 2004, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 12 juli 2004, onder nummer , zijnde de overdragende partij EN ANDERZIJDS De GEMEENTE ZWEVEGEM, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1 (in het Gemeentepunt ), ondernemingsnummer , zijnde de overnemende partij, vertegenwoordigd door : - De heer DOUTRELUINGNE Marc Louis, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1955 (nationaal nummer ), wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Priesterstraat 6. - De heer VANLANGENHOVE Jan, Jacobus, geboren te Zwevegem op 14 december 1968 (nationaal nummer ), wonende 8550 Zwevegem, Beekstraat 51, waarbij de overdragende partij verklaart over te dragen ten kosteloze titel onder de gewone wettelijke waarborgen, en voor vrij van enige inschrijving of nadelige overschrijving, en tegen de opgenomen voorwaarden in de akte, het hierna vermeld onroerend goed aan de overnemende partij, meerbepaald : Beschrijving van het goed : GEMEENTE ZWEVEGEM zesde afdeling SINT-DENIJS - Een weg gelegen Kloosterhof, kadastraal gekend sectie C, deel van perceelnummer 326 H 2 met een oppervlakte volgens metingsplan van acht are achtentachtig centiare (8a 88ca). - Twee stroken wegenis gelegen Koffiestraat, kadastraal gekend sectie C, delen van perceelnummers 345 A 2 en 345 B 2 met een oppervlakte volgens metingsplan van drieëntwintig centiare (23 ca) en

20 zevenenzestig centiare (67ca), zoals deze percelen weergegeven zijn op het metingsplan opgemaakt door Reyntjens Filip, landmeter-expert, te Zwevegem, op 11 maart Bij kosteloze verwerving van onroerende goederen is er geen gedetailleerd schattingsverslag noodzakelijk, uit reden dat er geen financiële implicaties mee gemoeid zijn. De kosten, rechten en lonen van deze akte zijn ten laste van de overdragende partij, zijnde de naamloze vennootschap Ansinvest. De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 28 januari 2015 en op 19 maart EENPARIG Artikel 1 De in bijlage toegevoegde ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht (wegenis), opgemaakt door Stan DEVOS/Elien TURPYN, Geassocieerd notaris te Zwevegem (Sint-Denijs), wordt goedgekeurd en de kosteloze grondoverdracht wordt aanvaard. Artikel 2 De overdracht (kosteloze grondafstand) geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder om de wegenis in te lijven in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem. Artikel 3 Alle kosten, rechten en lonen van deze akte zijn ten laste van de overdragende partij, zijnde de naamloze vennootschap Ansinvest. Artikel 4 De heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen naar aanleiding van de overschrijving van deze akte. Artikel 5 Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de Naamloze Vennootschap ANSINVEST, Meuleberg 2 te 8573 ANZEGEM (TIEGEM), alsook aan Notarissenassociatie Stan DEVOS/Elien TURPYN, Geassocieerde Notaris, Helkijnstraat 82 te 8554 ZWEVEGEM (SINT-DENIJS), om na het verstrijken van de termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden van de akte. 14. Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van publiekrechtelijke erfdienstbaarheden door de huidige eigenaars in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs aan de gemeente Zwevegem. Bevoegdheid Gemeentedecreet van 15 juli 2005 artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII bestuurlijk toezicht en externe audit hoofdstuk I bestuurlijk toezicht artikel 248 tot en met Besluit van de gemeenteraad van 19 juli 1993 betreffende goedkeuring wegenistracé voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs door Nv Koch-Ockier. - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 1993 betreffende verkavelingsvergunning afgeleverd aan Nv Koch-Ockier met betrekking tot het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs. - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2013 betreffende aanstellen landmeter voor het opmaken van een opmetingsplan van enerzijds de wegenis gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, meer bepaald van de verharde rijweg in kasseien en asfalt met een breedte van

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD VAN ZWEVEGEM VAN 16 DECEMBER 2013

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD VAN ZWEVEGEM VAN 16 DECEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST VAN DE EN GENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD VAN ZWEVEGEM VAN 16 DECEMBER 2013 De gemeenteraad van zwevegem vergaderde op maandag 16 december 2013. De raad heeft beraadslaagd en besluiten genomen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 MEI 2017

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 MEI 2017 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 MEI 2017 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Katrien

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 DECEMBER 2015

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 DECEMBER 2015 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 DECEMBER 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 november 2009 Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden... voorzitter, E. Spincemaille, N. Hoogstoel, D. Vanluchene, A. Cosaert, I. Degezelle, D.

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2013

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen;

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 maart 2015

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 maart 2015 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 maart 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

3. OCMW - Aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2014.

3. OCMW - Aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2014. TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD 26 MEI 2015 1. Aktename ontslag gemeenteraadslid. Op 27 april 2015 diende Dhr. Dirk Vanluchene, zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Dit ontslag werd op 6 mei 2015 door

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 15 juli 2013

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 15 juli 2013 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 15 juli 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere,

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 2016

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 2016 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 2016 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Dirk Vanluchene, Ann Cosaert,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst secretariaat Volgnummer dossier 37 Onderwerp OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 APRIL 2013

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 APRIL 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 APRIL 2013 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 MEI 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 MEI 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 MEI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Ann Cosaert, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, schepenen;

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

VERSLAG RAAD D.D. 13 JUNI 2017

VERSLAG RAAD D.D. 13 JUNI 2017 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 22 december 2014

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 22 december 2014 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 22 december 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere,

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.05.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 12 OKTOBER 2015

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 12 OKTOBER 2015 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 12 OKTOBER 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 OKTOBER 2011

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 OKTOBER 2011 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 OKTOBER 2011 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Dirk Vanluchene, Ann Cosaert, Isabelle Degezelle,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013

GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013 302 GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Marc VAN WITTENBERGE, Willy BENOOT,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 20 oktober 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 20 oktober 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 20 oktober 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 JULI 2013

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 JULI 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 JULI 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche,

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie