VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt, schepenen; Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, raadsleden; Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris Verontschuldigd: Afwezig: Katrien Defoirdt, schepen afwezig vanaf agendapunt 14. Yves Goemaere, raadslid afwezig voor de agendapunten 18 en 19. Bart Dewaele, raadslid afwezig voor agendapunten 9 en 10. Eric Françoys, raadslid afwezig voor agendapunten 18 en 19. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. 1. Aktename ontslag gemeenteraadslid. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 15 en Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli Notulen van de installatievergadering dd. 2 januari Verwijzingsdocumenten - Schrijven van Dhr. Dirk Vanluchene dd. 27 april Aanvaarding van het ontslag door de voorzitter van de gemeenteraad dd.6 mei Op 27 april diende Dhr. Dirk Vanluchene, zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Dit ontslag werd op 6 mei 2015 door de voorzitter van de gemeenteraad aanvaard. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van het ontslag. Enig artikel De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van Dhr. Dirk Vanluchene als gemeenteraadslid.

2 2. Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend raadslid. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 15 en Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli Notulen van de installatievergadering dd. 2 januari Besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2015 betreffende ontslag als gemeenteraadslid. Akteneming. Verwijzingsdocumenten Schrijven van Dhr. Dirk Vanluchene dd. 27 april Op 27 april diende Dhr. Dirk Vanluchene, zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Dit ontslag werd op 6 mei 2015 door de voorzitter van de gemeenteraad aanvaard. Ter invulling van dit opengevallen mandaat dient in de vervanging te worden voorzien. Volgens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, bij besluit voor de raad van Verkiezingsbetwistingen van 23 november 2012 juist bevonden, is de eerste opvolger Mevr. Myriam Laverge. Myriam Laverge deed op 14 december 2012 afstand van haar mandaat na het openvallen van het mandaat van Mevr. Ann Cosaert. Tweede opvolger, Dhr. Sem Vanhessche, werd daarna geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Naar aanleiding van het opengevallen mandaat van Dhr. Dirk Vanluchene kan de derde opvolger, zijnde Dhr. Eric Francoys, het mandaat van gemeenteraadslid opnemen. Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat Dhr. Eric Françoys voldoet aan de gestelde verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. Artikel 1 Dhr. Eric Françoys, geboren op 12 juni 1957 en wonende Gauwelstraat 101 te 8551 Heestert wordt als gemeenteraadslid aangesteld. Artikel 2 Dhr. Eric Françoys legt in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed af als gemeenteraadslid: ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 3. OCMW - Aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag OCMW-decreet artikel waarbij de gemeenteraad binnen vijftig dagen na overzending zijn opmerkingen over de vastgestelde jaarrekening van het OCMW kan overmaken aan de provinciegouverneur. - Besluit van de OCMW-raad van 10 december 2013 betreffende goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan van het OCMW Zwevegem. - Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende goedkeuring meerjarenbeleidsplan van het OCMW. - Besluit van de OCMW-raad in zitting van 10 december 2013 houdende goedkeuring van het budget OCMW 2014.

3 - Besluit van de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 houdende kennisname van het budget OCMW Besluit van de OCMW-raad in zitting van 16 december 2014 houdende goedkeuring actualisatie meerjarenbeleidsplan voor de jaren Besluit van de gemeenteraad in zitting van 22 december 2014 houdende goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan aanpassing 1 van het OCMW. - Besluit van de OCMW-raad in zitting van 16 december 2014 houdende goedkeuring budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2014 van het OCMW. - Besluit van de gemeenteraad in zitting van 22 december 2014 houdende kennisname van budgetwijziging nr. 1 OCMW Verslag der vergadering van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 april 2015 waarin toelichting gegeven werd over de OCMW-rekening boekjaar Besluit van de OCMW-raad in zitting van 12 mei 2015 houdende vaststelling van de rekening 2014 OCMW. Verwijzingsdocumenten Jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag 2014 OCMW Zwevegem. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur. Op 11 mei 2015 werd op een infovergadering toelichting gegeven aan de raadsleden van OCMW en gemeente over de rekening 2014 OCMW. Gehoord mevr. OCMW-voorzitter Katrien Defoirdt. Artikel 1 De gemeenteraad NEEMT AKTE van de voorgelegde jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag boekjaar 2014 van het OCMW. Er worden geen opmerkingen geformuleerd ten aanzien van de provinciegouverneur. Artikel 2 De jaarrekening 2014 van het OCMW Zwevegem sluit af met het volgende resultaat op kasbasis: I. Exploitatiebudget ,20 A. Uitgaven ,68 B. Ontvangsten ,88 II. Investeringsbudget ,75 A. Uitgaven ,63 B. Ontvangsten ,88 III. Andere ,08 A. Uitgaven ,96 B. Ontvangsten 8.628,88 IV. Budgettaire resultaat boekjaar ,63 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,35 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat ,72 VII. Bestemde gelden ,58 VIII. Resultaat op kasbasis ,14 De autofinancieringsmarge in rekening 2014 bedraagt , Gemeente Zwevegem - Vaststellen jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2014.

4 Bevoegdheid Gemeentedecreet, artikel Gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen. - Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit van 23/11/ Ministerieel Besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26/11/ Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem aanpassing 1. - Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring budget 2014 gemeente Zwevegem. - Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende goedkeuring budgetwijzing 2014 gemeente Zwevegem. Verwijzingsdocumenten - Goedgekeurd Financieel Meerjarenplan (actualisatie). - Ontwerp van jaarrekening, jaarverslag en doelstellingenrealisatie boekjaar De jaarrekening van de gemeente Zwevegem voor het boekjaar 2014 wordt afgesloten met een resultaat op kasbasis ten bedrage van ,60 euro. De jaarrekening werd besproken in het managementteam van 15 april 2015 en 6 mei De doelstellingenrealisatie en de geconsolideerde rekening werden besproken in het college van burgemeester en schepenen van 15 en 29 april Er werd toelichting verstrekt bij de financiële resultaten voor de leden van de gemeenteraad tijdens de vergadering van Commissie I op 11 mei Het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de raad toegestuurd. 14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe) 13 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) De CD&V-fractie stemt tegen conform het stemgedrag bij het oorspronkelijk budget alsook bij de goedkeuring van de verschillende belastingen. Artikel 1 De jaarrekening, het jaarverslag en de doelstellingenrealisatie boekjaar 2014 zoals opgesteld volgens de regels van de BBC wordt vastgesteld met als gecumuleerd resultaat op kasbasis:

5 I. Exploitatiebudget ,90 A. Uitgaven ,73 B. Ontvangsten ,63 II. Investeringsbudget ,87 A. Uitgaven ,50 B. Ontvangsten ,63 III. Andere ,20 A. Uitgaven ,26 B. Ontvangsten ,06 IV. Budgettaire resultaat boekjaar ,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,77 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat ,60 VII. Bestemde gelden 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis ,60 De autofinancieringsmarge in rekening 2014 bedraagt ,70. Artikel 2 De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2014 van het gemeentebestuur Zwevegem. 5. Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem aanpassing 1. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en 43, 2, 3. - Gemeentedecreet artikel 145, 146 en Besluit tot wijziging van het BBC-besluit d.d. 23 november Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC d.d. 26 november Situering - Het ontwerp van meerjarenplan aanpassing 1 werd besproken tijdens managementteam van 15/04/ Het ontwerp van meerjarenplan aanpassing 1 werd besproken tijdens het college van burgemeester en schepenen van 15/04/ Het meerjarenplan aanpassing 1 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 11 mei Het ontwerp van meerjarenplan werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. Het ontwerp van meerjarenplan aanpassing 1 voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht: - Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul. - De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. 14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe)

6 13 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) De CD&V-fractie stemt tegen conform het stemgedrag bij het oorspronkelijk budget alsook bij de goedkeuring van de verschillende belastingen. Enig artikel Het meerjarenplan aanpassing 1 wordt goedgekeurd: MJP1: Strategische nota MJP2: Financieel doelstellingenplan (M1) MJP3: De staat van het financieel evenwicht (M2) MJP4: van de wijzigingen aan het MJP 1. EXPLOITATIEBUDGET 2. INVESTERINGSBUDGET MJP5.1: Omgevingsanalyse MJP5.2: Omschrijving van de financiële risico s MJP5.3: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen MJP5.4: Bijkomende informatie over de interne organisatie 1. Het organogram van de diensten 2. Een overzicht van het personeelsbestand 3. Een overzicht van de budgethouders 4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken MJP5.5: Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa MJP5.6: Bijkomende informatie over de fiscaliteit MJP5.7: Financiële schulden

7 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) , , , , , ,71 A. Uitgaven , , , , , ,99 B. Ontvangsten , , , , , ,70 1.a. Belastingen en boetes , , , , , ,27 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , , , , , ,43 II. Investeringsbudget (B-A) , , , , , ,00 A. Uitgaven , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , , , , ,00 III. Andere (B-A) , , , , , ,61 A. Uitgaven , , , , , ,31 1. Aflossing financiële schulden , , , , , ,31 1.a Periodieke aflossingen , , , , , ,31 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten , , , , , ,92 1. Op te nemen leningen en leasings , , , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen , , , , , ,92 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,32 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , , ,17 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , ,49 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,49 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) , , , , , ,91 A. Exploitatieontvangsten , , , , , ,70 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , , , , ,79 1. Exploitatie-uitgaven , , , , , ,99 2. Nettokosten van de schulden , , , , , ,20 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , ,59 A. Netto-aflossingen van schulden , , , , , ,39 B. Nettokosten van schulden , , , , , ,20 Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , ,32 6. Goedkeuring budgetwijziging gemeente Zwevegem. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en 43, 2, 3. - Gemeentedecreet artikel 145, 146 en 147, Besluit tot wijziging van het BBC-besluit d.d. 23 november Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC d.d. 26 november Situering

8 - Het ontwerp van budgetwijziging nummer werd besproken tijdens het managementteam van 15 april Het ontwerp van budgetwijziging nummer werd besproken tijdens het college van burgemeester en schepenen van 15 april De budgetwijziging nummer werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 11 mei Het ontwerp van budgetwijziging werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. Het ontwerp van budgetwijziging nummer voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht: - Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul. - De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen, het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan. 14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe) 13 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) De CD&V-fractie stemt tegen conform het stemgedrag bij het oorspronkelijk budget alsook bij de goedkeuring van de verschillende belastingen. Enig artikel De budgetwijziging nummer wordt met volgende cijfers goedgekeurd: Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,72 A. Uitgaven , , ,69 B. Ontvangsten , ,41 1.a. Belastingen en boetes , ,06 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , ,35 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,46 A. Uitgaven , , ,17 B. Ontvangsten , , ,71 III. Andere (B-A) , , ,49 A. Uitgaven , , ,87

9 1. Aflossing financiële schulden , , ,87 a. Periodieke aflossingen , , ,87 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten , , ,38 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen , ,38 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,23 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,60 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 9.485, , ,37 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.485, , ,37 Vergelijking tussen MJP aanpassing 1 en budgetwijziging : Geconsolideerd Resultaat op kasbasis MJP 2015 Budget 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) , ,72 A. Uitgaven , ,69 B. Ontvangsten , ,41 1.a. Belastingen en boetes , ,06 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , ,35 II. Investeringsbudget (B-A) , ,46 A. Uitgaven , ,17 B. Ontvangsten , ,71 III. Andere (B-A) , ,49 A. Uitgaven , ,87 1. Aflossing financiële schulden , ,87 1.a Periodieke aflossingen , ,87 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten , ,38 1. Op te nemen leningen en leasings , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen , ,38 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,23 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,60 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,37 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,37

10 Autofinancieringsmarge MJP 2015 Budget 2015 I. Financieel draagvlak (A-B) , ,20 A. Exploitatieontvangsten , ,41 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,21 1. Exploitatie-uitgaven , ,69 2. Nettokosten van de schulden , ,48 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,97 A. Netto-aflossingen van schulden , ,49 B. Nettokosten van schulden , ,48 Autofinancieringsmarge (I-II) , ,77 7. Advies jaarrekening 2014 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel Besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2013 betreffende aktename budget 2014 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. - Besluit van de gemeenteraad van 24 november 2014 betreffende aktename budgetwijziging 2014 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. Verwijzingsdocumenten Jaarrekening 2014 van kerkfabriek: a) Sint-Amandus Zwevegem-Centrum; b) H. Maria Bernarda Zwevegem-Knokke; c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert; d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert; e) Sint-Eligius Moen; f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem; g) Sint-Dionyisus en Sint-Genesius Sint-Denijs. EENPARIG Enig artikel Gunstig advies wordt verleend over de jaarrekening 2014 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem: a) Sint Amandus Zwevegem-Centrum, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 16 februari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,97 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , , ,97 gemeentelijke toelage , , ,43

11 b) Maria Bernarda Zwevegem-Knokke, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 15 januari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,20 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , , ,20 gemeentelijke toelage , , ,65 c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 27 januari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,68 investeringen 610,19 0,00-610,19 globaal resultaat , , ,87 gemeentelijke toelage , , ,75 d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 16 februari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT Verschil exploitatie , , ,84 investeringen 0, , ,00 globaal resultaat , , ,16 gemeentelijke toelage , , ,92 e) Sint-Eligius Moen, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 2 maart 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,33 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , , ,33 gemeentelijke toelage , , ,92 f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 25 februari 2015 en die zich als volgt voordoet: RESULTAAT verschil exploitatie , , ,62 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , , ,62 gemeentelijke toelage , ,43-223,36 g) Sint-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 13 januari 2015 en die zich als volgt voordoet:

12 RESULTAAT verschil exploitatie , ,78 941,90 investeringen 0,00 0,00 0,00 globaal resultaat , ,78 941,90 gemeentelijke toelage , , ,99 8. Goedkeuring jaarrekening 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 43. Artikelen 225 en 226 van het gemeentedecreet aangaande de oprichting van gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen, o.m. het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf als publiekrechtelijke vorm van verzelfstandiging. Verwijzingsdocumenten - Jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2014, volgens BBC en volgens vennootschapsboekhouding. - Verslag van de commissaris voor zowel BBC-boekhouding als vennootschapsboekhouding en managementletter. Op 27 april 2015 kwamen de commissarissen bijeen voor de bespreking van de rekening De jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2014 werd door de raad van bestuur vastgesteld in zitting van 5 mei Deze jaarrekening dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Christiana Deprez, Freddy Van Herpe) 13 ONTHOUDINGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spinc le, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) De CD&V-fractie onthoudt zich conform het stemgedrag in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf. Enig artikel De jaarrekening 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers: Totaal opbrengsten ,27 Totaal kosten ,75 Over te dragen verlies ,48

13 Dit verlies werd op 31 december 2014 overgedragen naar de balans, met als resultaat een negatief eigen vermogen van ,41 EUR, mede ingevolge het feit dat eind 2012 het totaal eigen vermogen conform de statuten werd overgedragen naar de gemeentekas. Het balanstotaal op 31 december 2014 bedraagt ,86 EUR. De jaarrekening en de doelstellingenrealisatie boekjaar 2014 zoals opgesteld volgens de regels van de BBC vast te stellen met als gecumuleerd resultaat op kasbasis: I. Exploitatiebudget ,43 A. Uitgaven ,84 B. Ontvangsten ,27 II. Investeringsbudget 0,00 A. Uitgaven 0,00 B. Ontvangsten 0,00 III. Andere ,17 A. Uitgaven ,17 B. Ontvangsten 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar ,74 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,62 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat ,88 VII. Bestemde gelden 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis ,88 De autofinancieringsmarge in rekening 2014 bedraagt , Goedkeuring jaarrekening 2014 vzw Transfo. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 43. Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, tot op heden gewijzigd. Verwijzingsdocumenten Jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar De jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2014 werd door de raad van bestuur van de vzw vastgesteld op 24 maart 2015 en door de algemene vergadering aangenomen op 5 mei Deze jaarrekening dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. EENPARIG Enig artikel De jaarrekening 2014 van vzw Transfo Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers: Totaal opbrengsten ,39 Totaal Kosten ,10 Belastingen op resultaat 0,00 Te bestemmen WINST ,29 Via de resultaatverwerking werd deze te bestemmen winst op 31 december 2014 overgedragen naar de balans, met als resultaat een saldo negatief eigen vermogen van ,36 EUR.

14 Het balanstotaal op 31 december 2014 bedraagt ,72 EUR. 10. Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intercommunale Gaselwest. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales. - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de wijziging van 18 januari Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Gaselwest van 14 april 2015 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 26 juni 2015 in Waregem Expo, Zuiderlaan 20 te 8790 Waregem. Op 26 juni 2015 wordt de algemene vergadering gehouden van Gaselwest waarbij o.a. de jaarrekening dient te worden goedgekeurd. Financiële gevolgen De jaarrekening 2014 van Gaselwest sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: Totaal opbrengsten ,65 Totaal kosten ,69 Belastingen op het resultaat (-) ,83 Te bestemmen WINST van het boekjaar ,13 Overgedragen winst vorig boekjaar (+) ,74 Uit te keren winst (-) ,27 Toevoeging aan de overige reserves (-) ,84 Over te dragen WINST ,76 EENPARIG Enig artikel Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de algemene vergadering van Gaselwest van 26 juni 2015 te Waregem wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten, in het bijzonder de jaarrekening goed te keuren. 11. Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intercommunale Figga. Bevoegdheid Gemeenteraad artikel 42 en 43 - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales

15 - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Figga op datum van 20 april 2015 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 26 juni 2015 te Waregem, Expo Waregem Zuiderlaan 20. Op 26 juni wordt de algemene vergadering gehouden van Figga waarbij oa de jaarrekening dient te worden goedgekeurd. Financiële gevolgen De jaarrekening 2014 van Figga sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: Totaal opbrengsten ,55 Totaal kosten ,95 Belastingen op het resultaat (-) 0,00 Te bestemmen WINST van het boekjaar ,60 Overgedragen winst vorig boekjaar (+) ,45 Onttrekking aan de beschikbare reserves (+) ,00 Toevoeging aan de overige reserves (-) ,03 Vergoeding van het kapitaal (-) ,02 Over te dragen WINST/VERLIES 0,0 EENPARIG Enig artikel Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de algemene vergadering van Figga op 26 juni 2015 te Waregem wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten, in het bijzonder de jaarrekening, goed te keuren. 12. Uitbreiding toekenning van exclusiviteiten aan Leiedal. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en Decreet intergemeentelijke samenwerking 6 juli 2001 en wijzigingen inzake bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, BS 15 februari Omzendbrief van het Vlaams ministerie van bestuurszaken BB 2013/5. - Statuten van Leiedal, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 10 december Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 met betrekking tot goedkeuring statutenwijziging Leiedal, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 27 mei Verwijzingsdocumenten

16 Besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2014 en van 27 april 2015 betreffende toekenning van exclusiviteiten aan Leiedal. In het kader van aantrekkelijk Transfo wordt een eenvormige signalisatie aangebracht op Transfo in de voorziene huisstijl. Leiedal heeft de expertise om dit proces te begeleiden zodat deze opdracht moet voorzien zijn in de exclusiviteitsovereenkomst. Naast de reeds opgenomen en goedgekeurde exclusiviteiten zijnde: beleidsvoorbereidende-, beleidsondersteunende-, beleidsuitvoerende plannen en studies, beleidsbegeleiding en herwaarderingsplan verbindt de gemeente er zich toe om gedurende de beleidsperiode exclusief en uitsluitend beroep te doen op Leiedal voor projectregie waaronder vervat: A) realisatie, herbestemming, inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van (verlaten) panden, sites en terreinen B) signalisatie bedrijventerreinen. Deze bijkomende exclusiviteit zal worden voorgelegd, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, aan de algemene vergadering van Leiedal op 26 mei EENPARIG Artikel 1 De gemeente verbindt er zich toe om gedurende de beleidsperiode exclusief en uitsluitend beroep te doen op Leiedal (onverminderd het recht van de gemeente om deze activiteiten in eigen beheer te doen) voor projectregie waaronder vervat: A) realisatie, herbestemming, inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van (verlaten) panden, sites en terreinen B) signalisatie bedrijventerreinen. Artikel 2 Deze exclusiviteit wordt toegekend tot aan de algemene vergadering van het jaar volgend op de hersamenstelling van de gemeenteraden. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing. Artikel 4 Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te Kortrijk. 13. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondafstand, zijnde wegenis, gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs. Bevoegdheid Gemeentedecreet van 15 juli 2005 artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII bestuurlijk toezicht en externe audit hoofdstuk I bestuurlijk toezicht artikel 248 tot en met Besluit van de gemeenteraad van 19 juli 1993 betreffende goedkeuring wegenistracé voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs door Nv Koch-Ockier.

17 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 1993 betreffende verkavelingsvergunning afgeleverd aan Nv Koch-Ockier met betrekking tot het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs. - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2013 betreffende aanstellen landmeter voor het opmaken van een opmetingsplan van enerzijds de wegenis gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, meer bepaald van de verharde rijweg in kasseien en asfalt met een breedte van 4m, en anderzijds een opmetingsplan op te maken van de stroken grond aan weerszijden in dolomietverharding. - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2014 betreffende opdracht aan Notarissenassociatie Devos & Turpyn te Zwevegem (Sint-Denijs) voor het opmaken van een ontwerp van akte inzake kosteloze grondoverdracht, zijnde wegenis, gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, door de N.V. Ansinvest, met het oog op de inlijving in het openbaar domein. Verwijzingsdocumenten - Plannetje met aanduiding kadastraal perceelnummer Zwevegem 6 de afdeling Sint-Denijs sectie C nr. 326 H2 wegenis verkaveling Kloosterhof. - Plannetje met aanduiding van 2 stroken grond gelegen langs de Koffiestraat te Sint-Denijs sectie C nrs. 345 A2 en 345 B2. - Schrijven aan Vennootschap Ansinvest T.a.v. de heer R. KOCH d.d. 25 november Schrijven van nv Ansinvest de heer R. KOCH d.d. 2 december 2013 Akkoord met voorstel en aanstelling van notaris Stan Devos. - Schrijven aan de heer Burgemeester akkoord van de bewoners. - Opmetingsplan opgemaakt door Bvba Reyntjens Filip, landmeter-expert-bedrijfsleider, op 11 maart 2014 inzake overdracht van de wegenis in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs met als Precad referentienummer Ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht, zijnde wegenis, gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs door de NV ANSINVEST aan de gemeente Zwevegem, opgemaakt door Stan DEVOS/Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem (Sint-Denijs). De gemeenteraad heeft in zitting van 19 juli 1993 het wegenistracé goedgekeurd voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs door Nv Koch-Ockier. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 1 december 1993 een verkavelingsvergunning afgeleverd aan Nv Koch-Ockier met betrekking tot het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs. Op 1 december 1993 werd er eveneens een overeenkomst afgesloten tussen enerzijds de verkavelaar, zijnde de N.V. Koch-Ockier en anderzijds het Gemeentebestuur van Zwevegem, waarin de algemene lasten en de financiële lasten voor de verkavelaar in opgenomen zijn. De oorspronkelijke verkaveling voorzag een openbaar domein met een totale breedte van 8 m, bestaande uit een verharde rijweg van 4 m en tweemaal een strook van 2 m aangelegd in dolomiet. Op de eigendomsgrens diende een beukhaag te worden aangeplant. Naar aanleiding van de geplande overdracht van het openbaar domein door de firma Koch (toenmalige verkavelaar) aan de gemeente, werd er echter vastgesteld dat slechts een strook van 4 m breed rest, terwijl de stroken van 2 m aan weerszijden in dolomietverharding werden mee verkocht aan de kopers van de betreffende kavels. In deze zone situeren zich de nutsleidingen. Eveneens werd vastgesteld dat de hagen op 7 m aangeplant staan in plaats van op 8 m.

18 Na ruggespraak met alle bewoners van de verkaveling Kloosterhof is er een consensus bereikt, en dit onder de volgende voorwaarden : De kasseien en asfalt met een breedte van 4 m worden door de verkavelaar gratis overgedragen aan de gemeente. De zone dolomiet met een breedte van 1,50 m blijft de eigendom van de aangelanden. In deze zone zijn de nutsleidingen ondergebracht. Voor deze zone zou er echter een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid gevestigd worden door de huidige en toekomstige eigenaars, waardoor indien noodzakelijk, werken kunnen worden uitgevoerd, mits de voorwaarde dat de aannemer ervoor zorgt dat deze zone in de oorspronkelijke toestand hersteld wordt. Een proces-verbaal van overdracht wordt opgemaakt tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de verkavelaar, waardoor het statuut van openbare weg wordt bekomen. Het perceel is kadastraal bekend onder Zwevegem 6 de afdeling Sint-Denijs, sectie C perceelnummer 326 H2 en heeft een kadastrale oppervlakte van 975 m². Bedoeld perceel is gelegen in het woongebied volgens het gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij K.B. 4 november 1977, alsook gelegen in de goedgekeurde verkaveling waarvoor een verkavelingsvergunning afgeleverd werd op 1 december 1993 met als Dossiernr. Gemeente : 34042/1081/V/1993/1 en Dossiernr. AROHM : 1160 aan Nv Koch-Ockier voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs. Langs de Koffiestraat zijn er nog 2 stroken grond gelegen, kadastraal bekend onder Zwevegem 6 de afdeling SINT-DENIJS, sectie C perceelnummers 345 A2 en 345 B2 met een respectievelijke kadastrale oppervlakte van 132 m² en 80 m², eveneens eigendom van de Nv Ansinvest. Het gemeentebestuur heeft hieromtrent op 25 november 2013 een schrijven gericht aan de Vennootschap Ansinvest T.a.v. de heer R. KOCH, zijnde de toenmalige verkavelaar (zie brief in bijlage). Op 2 december 2013 heeft Nv Ansinvest de heer R. Koch een schrijven gestuurd aan het gemeentebestuur houdende akkoordverklaring met ons voorstel, alsook met de aanstelling van notaris Stan Devos voor het opmaken van de noodzakelijke akten. Enerzijds dient er een authentieke akte opgemaakt te worden door de notaris voor wat de kosteloze overdracht van de wegenis betreft door de verkavelaar aan de gemeente, waarbij de aktekosten uiteraard ten laste zijn van de verkavelaar. Anderzijds is het ook noodzakelijk dat er een authentieke akte opgemaakt wordt door de notaris voor wat de vestiging van de publiekrechtelijke erfdienstbaarheden betreft door de huidige en toekomstige eigenaars aan de gemeente, waarbij de aktekosten ten laste genomen worden door de verkavelaar. Hiervoor dienden wij uiteraard eerst te beschikken over de vereiste opmetingsplannen op te maken door een beëdigd landmeter-expert. Er werd overeengekomen dat de gemeente zou instaan om een landmeter aan te stellen en de opmetingskosten zijn ten laste van de gemeente. Aangezien de heer Filip Reyntjens, landmeter-expert, destijds alle noodzakelijke plannen opgemaakt heeft in het kader van de verkavelingsaanvraag, en dus al over heel wat gegevens beschikt omtrent dit dossier, werd er voorgesteld om de heer Filip Reyntjens aan te stellen als beëdigd landmeter-expert voor het opmaken van de opmetingsplannen. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 december 2013 een beslissing genomen houdende aanstelling van de heer Filip Reyntjens, landmeter-expert-bedrijfsleider, voor het opmaken van een opmetingsplan van enerzijds de wegenis gelegen in de verkaveling Kloosterhof te 8554 Sint-Denijs, meer bepaald van de verharde rijweg in kasseien en asfalt met een breedte van 4 m, kadastraal bekend onder Zwevegem 6 de afdeling Sint-Denijs sectie C perceelnummer 326 H2, en anderzijds een opmetingsplan op te maken van de stroken grond aan weerszijden in dolomietverharding die door de verkavelaar mee verkocht werden aan de kopers van de betreffende kavels, waarbij het hiervoor per

19 eigenaar van een kavel noodzakelijk was om de oppervlakte te bepalen van elk gedeelte grond, zijnde de zone waarin onder meer de nutsleidingen zijn ondergebracht. Eveneens dient de exacte oppervlakte bepaald te worden van de 2 stroken grond gelegen langs de Koffiestraat, kadastraal bekend onder Zwevegem 6 de afdeling Sint-Denijs sectie C perceelnummers 345 A2 en 345 B2. Uit het opmetingsplan opgemaakt door de Bvba REYNTJENS Filip, landmeter-expert-bedrijfsleider, op 11 maart 2014 inzake overdracht van de wegenis in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, blijkt dat het perceelnummer 326 H2, meer bepaald de verharde rijweg in kasseien en asfalt met een breedte van 4 m in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, een oppervlakte heeft van acht aren achtentachtig centiaren (8a 88ca), en de 2 stroken grond gelegen langs de Koffiestraat, meer bepaald de perceelnummers 345 A2 en 345 B2 hebben een oppervlakte van respectievelijk 23ca en 67ca. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 juni 2014 een beslissing genomen, waarbij opdracht gegeven werd aan Notarissenassociatie Devos & Turpyn Helkijnstraat 82 te 8554 Sint- Denijs, om een ontwerp van akte op te maken inzake kosteloze grondoverdracht, zijnde wegenis, gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, door de N.V. Ansinvest aan de gemeente Zwevegem, dit met het oog op de inlijving in het openbaar domein, alsook de vereiste bodemattesten aan te vragen bij OVAM. De ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht om reden van openbaar nut (wegenis), gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, om ingelijfd te worden in het openbaar domein, werd opgemaakt door Stan DEVOS/Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem (Sint-Denijs), waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd tussen : ENERZIJDS De NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ANSINVEST, met zetel te 8573 Anzegem (Tiegem), Meuleberg 2, met ondernemings- en belasting over de toegevoegde waarde nummer ; Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Georges Bultereys, destijds te Avelgem, op 19 september 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 oktober 1990, onder nummer ; Waarvan de statuten voor het laatst zijn gewijzigd, blijkens akte verleden voor notaris Bernard Denys te Avelgem, op 29 juni 2004, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 12 juli 2004, onder nummer , zijnde de overdragende partij EN ANDERZIJDS De GEMEENTE ZWEVEGEM, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1 (in het Gemeentepunt ), ondernemingsnummer , zijnde de overnemende partij, vertegenwoordigd door : - De heer DOUTRELUINGNE Marc Louis, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1955 (nationaal nummer ), wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Priesterstraat 6. - De heer VANLANGENHOVE Jan, Jacobus, geboren te Zwevegem op 14 december 1968 (nationaal nummer ), wonende 8550 Zwevegem, Beekstraat 51, waarbij de overdragende partij verklaart over te dragen ten kosteloze titel onder de gewone wettelijke waarborgen, en voor vrij van enige inschrijving of nadelige overschrijving, en tegen de opgenomen voorwaarden in de akte, het hierna vermeld onroerend goed aan de overnemende partij, meerbepaald : Beschrijving van het goed : GEMEENTE ZWEVEGEM zesde afdeling SINT-DENIJS - Een weg gelegen Kloosterhof, kadastraal gekend sectie C, deel van perceelnummer 326 H 2 met een oppervlakte volgens metingsplan van acht are achtentachtig centiare (8a 88ca). - Twee stroken wegenis gelegen Koffiestraat, kadastraal gekend sectie C, delen van perceelnummers 345 A 2 en 345 B 2 met een oppervlakte volgens metingsplan van drieëntwintig centiare (23 ca) en

20 zevenenzestig centiare (67ca), zoals deze percelen weergegeven zijn op het metingsplan opgemaakt door Reyntjens Filip, landmeter-expert, te Zwevegem, op 11 maart Bij kosteloze verwerving van onroerende goederen is er geen gedetailleerd schattingsverslag noodzakelijk, uit reden dat er geen financiële implicaties mee gemoeid zijn. De kosten, rechten en lonen van deze akte zijn ten laste van de overdragende partij, zijnde de naamloze vennootschap Ansinvest. De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 28 januari 2015 en op 19 maart EENPARIG Artikel 1 De in bijlage toegevoegde ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht (wegenis), opgemaakt door Stan DEVOS/Elien TURPYN, Geassocieerd notaris te Zwevegem (Sint-Denijs), wordt goedgekeurd en de kosteloze grondoverdracht wordt aanvaard. Artikel 2 De overdracht (kosteloze grondafstand) geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder om de wegenis in te lijven in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem. Artikel 3 Alle kosten, rechten en lonen van deze akte zijn ten laste van de overdragende partij, zijnde de naamloze vennootschap Ansinvest. Artikel 4 De heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen naar aanleiding van de overschrijving van deze akte. Artikel 5 Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de Naamloze Vennootschap ANSINVEST, Meuleberg 2 te 8573 ANZEGEM (TIEGEM), alsook aan Notarissenassociatie Stan DEVOS/Elien TURPYN, Geassocieerde Notaris, Helkijnstraat 82 te 8554 ZWEVEGEM (SINT-DENIJS), om na het verstrijken van de termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden van de akte. 14. Goedkeuring ontwerpakte inzake vestiging van publiekrechtelijke erfdienstbaarheden door de huidige eigenaars in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs aan de gemeente Zwevegem. Bevoegdheid Gemeentedecreet van 15 juli 2005 artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII bestuurlijk toezicht en externe audit hoofdstuk I bestuurlijk toezicht artikel 248 tot en met Besluit van de gemeenteraad van 19 juli 1993 betreffende goedkeuring wegenistracé voor het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs door Nv Koch-Ockier. - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 1993 betreffende verkavelingsvergunning afgeleverd aan Nv Koch-Ockier met betrekking tot het verkavelen van gronden gelegen Koffiestraat te Sint-Denijs. - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2013 betreffende aanstellen landmeter voor het opmaken van een opmetingsplan van enerzijds de wegenis gelegen in de verkaveling Kloosterhof te Sint-Denijs, meer bepaald van de verharde rijweg in kasseien en asfalt met een breedte van

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014

5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 20140519-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 19 MEI 2014 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de dames en heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc Janssens,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie