Deel 2. Beleidsbegroting Middelenbeleid op hoofdlijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen"

Transcriptie

1 Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid op hoofdlijnen

2 INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief Middelen en bestedingen Middelen Bestedingen Bestedingen ten laste van geldstromen buiten de provinciale begroting Begrotingsruimte Mee- en tegenvallers Opcenten motorrijtuigenbelasting Provinciefonds BTW-compensatiefonds Kapitaallasten Personeelskostenbegroting R&M Verdeling apparaatskosten Provinciaal belasting gebied Nieuw beleid Inleiding Beleidsvoornemens Treasuryparagraaf Algemeen Beleid Risicoparagraaf Inleiding Volstorting deelname aandelenkapitaal NV NOM Herstructurering gesubsidieerde instellingen Gesubsidieerde instellingen (algemeen) Europese Regioprogramma's Kwelschade Musselkanaal Claims i.v.m. sanering wegenbeheer Uitvoering N Munitiebaggeren van Starkenborghkanaal Besmetting bermgrond met cyste-aaltjes Verbetering boordvoorzieningen en dijken langs het Winschoterdiep Hoogovenslakken Blauwe Stad Herschikking van taken in het waterbeheer PC-privé Personele gevolgen terugname milieutaken door provincie van gemeenten Gevolgen mond- en klauwzeer (MKZ) crisis... 48

3 2. Personeels- en organisatie beleid op hoofdlijnen 2.1 Inleiding Actuele ontwikkelingen Activiteiten op strategisch niveau MT als team Integraal management Herstart mobiliteitscentrum Voorbeeldgedrag Activiteiten op tactisch niveau Gebiedsgericht en projectmatig werken Competentiemanagement Jaargesprekken Corporate volunteering Arbeidsvoorwaarden Activiteiten op operationeel niveau Personeelsplanning Ontwikkeling managementtalent Sociaal statuut... 52

4 3. Informatiebeleid op hoofdlijnen 3.1. Algemene ontwikkelingen Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) Extern ICT-beleid Interne ontwikkelingen Beleidsuitgangspunten Uitgangspunten betreffende Informatiesystemen Uitgangspunten ICT-infrastructuur... 54

5 Bijlagen 1. Overzicht voorstellen nieuw beleid VJN2001 en BG2002, inclusief amendementen Standaardenlijst per 1/9/ Infrastructurele projecten: planning investeringen Interne investeringen DCO... 67

6 Deel 2. Middelenbeleid op hoofdlijnen 1. Financieel beleid op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief Middelen en bestedingen In deze paragraaf schetsen we eerst het beeld van de herkomst en de bestedingen van de provinciale middelen op basis van aanvaard beleid en de in de Voorjaarsnota 2001 voor de periode reeds vastgelegde voornemens Middelen De provincie Groningen is ook in de komende jaren voor het verkrijgen van middelen voor een belangrijk deel (minstens 72%) afhankelijk van de rijksoverheid. Veranderingen in de uitgaven van het rijk werken vanwege de vrij directe koppeling van het Provinciefonds aan de rijksuitgaven in belangrijke mate door in de financiële speelruimte van onze provincie. In onze provinciale meerjarenramingen volgen wij ten aanzien van de raming Provinciefonds een behoedzaam scenario. Het gemiddeld jaarlijks accres van de uitkering Provinciefonds wordt door ons 1-procentpunt lager geraamd dan de fondsbeheerders (Binnenlandse Zaken en Financiën) aangeven. Door ons behoedzaam scenario bouwen wij een buffer op om jaarlijks de gevolgen van een onderuitputting van ca. e 454 miljoen (ƒ 1 miljard) in de rijksbegroting op te vangen. Tabel 1. Herkomst middelen (bedragen * e 1.000,--) Omschrijving bedragen relatief bedragen relatief bedragen relatief bedragen relatief 2002 aandeel 2003 aandeel 2004 aandeel 2005 aandeel Uitkering Provinciefonds ,15% ,12% ,30% ,64% Specifieke uitkeringen ,36% ,38% ,04% ,66% Opcenten ,94% ,18% ,86% ,21% motorrijtuigenbelasting Leges en andere heffingen 451 0,22% 456 0,22% 462 0,23% 468 0,23% Bespaarde rente/dividenden c.a ,70% ,60% ,26% ,28% Overige inkomsten ,62% ,50% ,31% ,97% Totaal ,00% ,00% ,00% ,00% Bijna 13% van de provinciale middelen wordt verkregen uit de opcentenheffing op de motorrijtuigenbelasting. Om onze inkomsten uit de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting met e 1 (ƒ 2,20) miljoen te vergroten, is een verhoging van 2,4 opcenten nodig. De houder van een voertuig in Groningen betaalt per 1 april 2001 bij een tarief van 62,7 opcenten op jaarbasis gemiddeld e 115,-- (ƒ 253,--) aan provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, boven op een hoofdsom van gemiddeld e 183,-- (ƒ 404,--). Een verhoging van 1 opcent betekent voor de houder van een motorvoertuig een gemiddelde lastenverzwaring van circa e 1,82 (ƒ 4,--) per jaar. Voor de lichtste voertuigen gaat het per opcent om een bedrag van e 0,58 (ƒ 1,28) per jaar en voor de zwaarste voertuigen om e 9,31 (ƒ 20,52) per jaar.

7 Bestedingen De provinciale middelen - op basis van actuele inzichten en rekening houdend met de in de Voorjaarsnota 2001 vastgelegde beleidsvoornemens - worden vanaf 2002 voor een belangrijk deel besteed in de sector verkeer & vervoer en in de sector welzijn. Het aandeel van de sector verkeer en vervoer is zo fors mede vanwege de decentralisatie van taken met betrekking tot het openbaar vervoer (OV). Tegenover de uitgaven voor het OV staan rijksbijdragen. De uitgaven voor het OV beslaan ca. 1/3 e deel van het totale budget ten behoeve van verkeer en vervoer. Het teruglopen van de uitgaven voor verkeer en vervoer in 2004 heeft enerzijds te maken met de vrijval van kapitaallasten van de (voormalige) secundaire wegen en anderzijds omdat de middeleninzet in het kader van nieuw beleid in het kader van de Herijking Investeringsniveau Infrastructuur vanaf 2004 geleidelijk afneemt. De uitgaven op het terrein van Welzijn hebben voor ongeveer de helft betrekking op jeugdhulpverlening. Afgezien van de apparaatskosten kunnen de uitgaven voor jeugdhulpverlening volledig worden bekostigd uit de doeluitkering van het rijk. In onderstaande tabel worden de provinciale uitgaven uitgesplitst naar de tien beleidsterreinen, zoals deze ook in de provinciale begroting worden onderscheiden. Tabel 2. Besteding provinciale middelen (bedragen * e 1.000,--) Omschrijving bedragen relatief bedrage relatief bedragen relatief bedragen relatief n 2002 aandeel 2003 aandeel 2004 aandeel 2005 aandeel Algemeen Bestuur ,42% ,49% ,80% ,94% 2. Openbare orde en veiligheid 280 0,14% 291 0,14% 302 0,15% 314 0,15% 3. Verkeer en vervoer ,07% ,20% ,29% ,30% 4. Waterhuishouding ,04% ,03% ,12% ,17% 5. Milieu & landschap ,57% ,46% ,71% ,87% 6. Recreatie en natuur ,84% ,61% ,52% ,10% 7. Economie en landbouw ,25% ,63% ,34% ,03% 8. Welzijn ,19% ,34% ,00% ,43% 9. Ruimt. Orden. en volksh.v ,11% ,90% ,68% ,72% 0. Overige uitgaven ,36% ,19% ,38% ,30% Totaal ,00% ,00% ,00% ,00% Waarvan beleidsvoornemens vastgelegd in Voorjaarsnota 2001 en Beleidsbegroting 2002: nieuw beleid ,48% ,60% ,03% ,04% cofinanciering Kompas ,61% ,56% 442 0,22% 420 0,21% In de cijfers met betrekking tot de besteding van de provinciale middelen is rekening gehouden met de in de Voorjaarsnota 2001 vastgelegde beleidsvoornemens. Voor een specificatie van deze voornemens verwijzen wij naar bijlage 1 bij dit deel van de Beleidsbegroting Een toelichting op die voornemens kunt u terugvinden in de bijlage 1 en 2 van de Voorjaarsnota Bestedingen ten laste van geldstromen buiten de provinciale begroting In de Beleidsbegroting wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen er via de provinciale begroting worden ingezet op de onderscheiden beleidsterreinen. Dit is maar een deel van het verhaal. Naast deze middelen, is er ook nog een aanzienlijke middelenstroom die weliswaar grotendeels via de begroting van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) loopt, maar die met provinciale bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid wordt ingezet op projecten waarmee wij (ook) onze provinciale beleidsdoelen

8 willen realiseren. In SNN-verband vindt besluitvorming plaats over de inzet van middelen, die in haar begroting zijn opgenomen.

9 Voor de periode kan daarbij gedacht worde aan de volgende subsidiebronnen (tussen haken de bedragen die op SNN-niveau in totaal beschikbaar komen; in miljoenen euro's) middelen Min. EZ 537 uitfasering d. 2 en 5b 14 Interreg 3A 16 doelstelling 2 (EFRO) 315 Leader + 44 Totaal 926 Uitgaande van een indicatief aandeel voor de provincie Groningen van ca. 30% voor genoemde middelen in vorenstaande tabel en andere door eigen beleid te sturen geldstromen (bijvoorbeeld in het kader van het Uitvoeringsprogramma landinrichting), komen we uit op een jaarbudget van ruim e 45 (ƒ 100) miljoen. Zoals gezegd, een bedrag van een dergelijke omvang moeten we bij onze provinciale begroting "optellen" om een vollediger beeld te krijgen van de middelen die ons ter beschikking staan om beleid te voeren. Middelen die ook om veel inzet van menskracht vanuit ons provinciehuis vragen. Ter Informatie: Het Uitvoeringsprogramma Landinrichting loopt via LNV. Het gaat daarbij om een tweetal geldstromen, te weten Landinrichting van ca. e 9,1 (ƒ 20) miljoen per jaar en Grondaankopen van ca. e 7,7 (ƒ 17) miljoen per jaar. Dit programma geldt ook voor de drie noordelijke provincies. Daarnaast zijn er voor onze provincie PLOP-middelen van ca. e 2,25 (ƒ 5) miljoen per jaar voor de periode Tevens kunnen wij beleidsmatig een beroep doen op de Belvedèremiddelen Begrotingsruimte Als we de bestedingen (zie tabel 2) confronteren met de middelen (zie tabel 1) dan resulteert de in tabel 3 aangegeven begrotingsruimte. Tabel 3. Financieel perspectief (bedragen * e 1.000,--) Omschrijving Saldo middelen en bestedingen Idem in duizenden guldens In paragraaf 1.3 gaan we nader in op de wijze waarop wij met de nu nog resterende ruimte wensen om te gaan.

10 Mee- en tegenvallers Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2001 treedt er een verbetering op in het financieel perspectief voor 2002 en volgende jaren. Deze verbetering is vrijwel volledig toe te schrijven aan de ontwikkeling van de uitkering Provinciefonds. Tabel 4 geeft de vergelijking tussen het nu berekende perspectief en het in de Voorjaarsnota 2001 gepresenteerde perspectief (zie Voorjaarsnota 2001, tabel 6 op pagina 40). Tabel 4. Mee- en tegenvallers in vergelijking met de Voorjaarsnota 2001 (bedragen * e 1 miljoen) Omschrijving Restant flexibel budget volgens: a. de huidige inzichten (zie tabel 3) 2,82 2,70 4,22 3,60 b. de Voorjaarsnota ,08 0,00 2,11 2,23 verschil +2,74 +2,70 +2,11 +1,37 Verklaring verschil: a. opcenten motorrijtuigenbelasting 0,21 0,29 0,29 0,29 b. Provinciefonds 3,00 2,72 2,43 2,14 c. BTW-compensatiefonds - -p.m. -p.m. -p.m. d. kapitaallasten 0,02 0,19-0,18-0,15 e. personeelskostenbegroting R&M -0,25-0,26-0,27-0,29 f. verdeling apparaatskosten -0,13-0,13-0,14-0,15 g. aanvullend nieuw beleid (zie paragraaf 1.3.2) -0,11-0,11-0,02-0,47 De meevaller bij het Provinciefonds treedt naar verwachting ook al voor een belangrijk deel op in 2001 ca. e 1,91 miljoen (ca. ƒ 4,22 miljoen). In onze voordracht inzake de Integrale Bijstelling 2001 zullen wij een compleet beeld schetsen van de ontwikkelingen in het begrotingsbeeld In de volgende subparagrafen worden mee- en tegenvallers in de periode genoemd onder punt a. tot en met f. - nader toegelicht. De extra uitgaven genoemd onder punt g. worden toegelicht in paragraaf Opcenten motorrijtuigenbelasting Sinds 1 april 1998 koppelen wij het aantal opcenten m.r.b. aan de trendmatige groei van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen, met een correctie vanwege de groei van het aantal voertuigen. Ten tijde van de voorbereiding en opstelling van de Voorjaarsnota 2001 hadden wij nog niet de beschikking over de definitieve cijfers m.b.t. het voortschrijdende gemiddelde van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen. In de Beleidsbegroting 2002 kunnen wij ons echter baseren op definitieve cijfers van het ministerie van Financiën met betrekking tot het voortschrijdend gemiddelde van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen. Dat voortschrijdende gemiddelde komt volgens die gegevens uit op 6,0% (in de Voorjaarsnota 2001 nog geraamd op 5,0%). Voorts gaan we nog steeds uit van een verwachte groei van het aantal voertuigen van 2% per jaar vanaf Bij de indexering van het aantal opcenten hebben wij tot vorig jaar geen rekening gehouden met de verschillen tussen de geraamde en de gerealiseerde groei van het aantal voertuigen. Tot dan was daar ook nauwelijks een reden voor. De gerealiseerde groei kwam tot en met 1998 vrij dicht in de buurt van de geraamde groei. Echter in 1999 zijn de verschillen aanmerkelijk groter geworden. Voor 2000 hadden wij een groei geraamd van 2,0%. Het aantal voertuigen groeide in 2000 echter met bijna 3,5%. Wij stellen voor om bij de indexering van het aantal opcenten m.r.b. per 1 april 2002 het verschil tussen

11 de gerealiseerde en geraamde groei van het aantal voertuigen in mindering te brengen. Per saldo volgt daaruit dat op basis van de afgesproken indexering per 1 april 2002 het aantal opcenten met 2,5% (= 6,0%-2,0%-1,5%(=correctie 2000)) ofwel met 1,6 moet worden verhoogd. In de Voorjaarsnota 2001 zijn we uitgegaan van een stijging van 1,5% ofwel 0,9 opcent per 1 april De indexering op basis van de geactualiseerde cijfers betekent een extra opbrengst van ca. e ,-- (ƒ ,--) in 2002 en ca. e ,-- (ƒ ,--) per jaar vanaf Provinciefonds In tabel 5 hebben wij aangegeven welke veranderingen er in onze uitkering uit het Provinciefonds zullen optreden in vergelijking met de ramingen in de Voorjaarsnota De bijstelling van de ramingen is gebaseerd op de meicirculaire Tabel 5. Wijzigingen in de uitkering Provinciefonds (bedragen * e 1 miljoen) Omschrijving Uitkering Provinciefonds volgens de Voorjaarsnota ,95 64,28 65,72 67,18 Wijzigingen: a. integraal accres ,78 1,50 1,19 0,88 b. aftrekpost motorrijtuigenbelasting 0,71 0,72 0,73 0,74 c. wijziging inwonertallen landelijke en stedelijke -0,06-0,07-0,07-0,07 gebieden d. wijziging maatstaf warmtekrachtkoppeling 0,55 0,56 0,57 0,58 e. brutering onkostenvergoeding bestuurders 0,05 0,05 0,05 0,05 f. uitvoering Vuurwerkbesluit - p.m. p.m. p.m. g. overige 0,01 0,01 0,01 0,01 totaal wijzigingen 3,04 2,77 2,48 2,19 Uitkering Provinciefonds volgens Beleidsbegroting 65,99 67,05 68,20 69, Idem in miljoenen guldens 145,43 147,76 150,30 152,88 In het navolgende worden de wijzigingen in de uitkering Provinciefonds afzonderlijk in het kort toegelicht. a. Integraal accres In de meicirculaire 2001 hebben de fondsbeheerders een nieuwe raming opgesteld voor het accres 2001 en een nieuwe indicatie van de te verwachten accressen voor de periode Het accres voor 2001 is nu nader vastgesteld op 6,73%. Voor de periode bedraagt het gemiddelde accres 2,91% per jaar. Volgens de tot nu toe gehanteerde beleidslijn nemen we het accrespercentage voor het lopende jaar over en voor de vier jaren daarna nemen we het gemiddelde accres en trekken daar in ons behoedzaam scenario 1 procentpunt van af, zodat wij in die jaren uitkomen op een accres van 1,91%. Met name de raming van het accres 2001 wijkt fors af van het uitgangspunt dat wij hebben gehanteerd in de Voorjaarsnota 2001 (6,73% versus 2,53%). b. Aftrekpost motorrijtuigenbelasting In het verdeelmodel Provinciefonds wordt de opbrengst per opcent motorrijtuigenbelasting als inkomstenmaatstaf gehanteerd. Voor 2002 gaat het om de gerealiseerde opbrengst per opcent m.r.b.

12 in Met deze maatstaf wordt beoogd de tussen de provincies bestaande verschillen in belastingcapaciteit te compenseren. In situaties waarin het totale provinciale belastinggebied groter van omvang wordt en/of waarin ons aandeel in het totale provinciale belastinggebied afneemt zal de compensatie via het Provinciefonds stijgen. En omgekeerd zal deze dalen. In 2000 is de omvang van het belastinggebied ten opzichte van 1999 behoorlijk toegenomen (ruim 5,5%) en ons aandeel is fractioneel afgenomen (van 3,186% naar 3,182%). Het effect op onze uitkering uit het Provinciefonds is een meevaller van tenminste e 0,71 (ƒ 1,57) miljoen in 2002 en volgende jaren. c. Wijziging inwonertallen in landelijke en stedelijke gebieden In de meicirculaire 2001 zijn de gegevens m.b.t. inwonertallen in landelijke en stedelijke gebieden aangepast aan de meest recente gegevens (2000). Dit heeft tot gevolg dat onze uitkering uit het Provinciefonds vanaf 2001 daalt met ca. e 0,06 (ƒ 0,13) miljoen per jaar. d. Wijziging maatstaf warmtekrachtkoppeling Tevens worden in de circulaire ingaande het uitkeringsjaar 2002 nieuwe cijfers gehanteerd ten aanzien van de verdeelmaatstaf warmtekrachtkoppeling. Ons aandeel in deze maatstaf bedraagt in 2001 (gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 1998) nog 8,67%. In 2002 neemt ons aandeel in deze maatstaf (gebaseerd op CBS-cijfers van 1999) toe tot 11,42%. Dat is een toename met maar liefst 36,31%. Onze uitkering valt daardoor vanaf 2002 circa e 0,55 (ƒ 1,22) miljoen hoger uit. e. Brutering onkostenvergoeding bestuurders Provinciale bestuurders ontvangen een algemene onkostenvergoeding, waarvan de hoogte uiteenloopt naar de functie van de bestuurders. De vergoeding is bedoeld als een tegemoetkoming in de onkosten, waarbij wordt verondersteld dat de bestuurders deze gemiddeld in gelijke mate maken. Tot voor kort was zij vrijgesteld van belastingen. Op grond van aangescherpte belastingwetgeving kan de vergoeding echter niet langer onbelast worden verstrekt. Het kabinet heeft daarom besloten het systeem aan te passen. De nieuwe regeling is gelijktijdig met het nieuwe belastingstelsel per 1 januari 2001 van kracht geworden. De provincies worden voor de extra kosten van de brutering gecompenseerd via het Provinciefonds. De extra kosten van de brutering worden voor de gezamenlijke provincies geraamd op e 0,86 (ƒ 1,9) miljoen structureel. Het aandeel van de provincie Groningen daarin wordt geraamd op ca. e 0,05 (ƒ 0,11) miljoen. Wij gaan er voorshands vanuit dat de kosten gelijk zijn aan ons aandeel in deze compensatie. Onder die veronderstelling heeft deze maatregel geen effect op de algemene middelen. f. Uitvoering Vuurwerkbesluit In februari 2001 is een ontwerp-vuurwerkbesluit gepubliceerd waarin het voornemen is opgenomen de regelgeving voor vuurwerk grondig te vernieuwen. Eén van de veranderingen is dat de provincies bevoegd gezag worden voor het verlenen van vergunningen aan alle bedrijven die professioneel vuurwerk opslaan, bewerken en afsteken. De provincies worden ook verantwoordelijk voor het geven van toestemming voor het afsteken van vuurwerk op een bepaalde locatie, na afstemming met de betreffende gemeente, die een verklaring van geen bezwaar moet afgeven. Daarnaast worden de provincies verantwoordelijk voor de bedrijven die consumentenvuurwerk opslaan en verhandelen vanaf ton. Op grond van het ontwerpbesluit is te voorzien dat sprake zal zijn van een ingrijpende saneringsoperatie. Deze moet in twee jaar na het in werking treden van het besluit zijn afgerond. In de periode van sanering zal de betrokkenheid van de gemeente bij de uitwerking van die sanering onmisbaar zijn. Over de implementatie van het besluit wordt sinds april 2001 overleg gevoerd met alle betrokken

13 partijen, waaronder het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat zal leiden tot het opstellen van een implementatieplan waarin op vele aspecten van de uitvoering zal worden ingegaan, waaronder training en opleiding, de onderlinge afstemming bij handhaving, het toepassen van de bestaande saneringsregeling krachtens de Wet milieubeheer etc.

14 Onderdeel van het implementatieplan is ook het maken van een afspraak over de bekostiging van de extra taken die door het besluit ontstaan. Voor de uitvoering van die taken is met ingang van 1 januari 2002 structureel een budget van e 2,3 (ƒ 5,0) miljoen beschikbaar. Op dit moment is het nog niet mogelijk aan te geven hoe deze middelen over de provincies zullen worden verdeeld. In het overleg over de implementatie wordt hieraan nader vorm gegeven. Daarbij wordt ook bezien of er voorzieningen zijn te treffen voor de piek in de werkzaamheden in de saneringsperiode voor zowel gemeenten als provincies. De uitkomsten van bovengenoemd overleg worden dit najaar verwacht. Wij gaan er vanuit dat de uitvoering van dit voorstel niet zal leiden tot een extra beslag op de algemene middelen. g. Overige wijzigingen Bij de berekening treden in vergelijking met de ramingen in de Voorjaarsnota 2001 kleine afrondingsverschillen op BTW-compensatiefonds Wij zijn in bovenstaande cijferopstelling m.b.t. het Provinciefonds nog voorbij gegaan aan de mogelijke financiële consequenties van de invoering van het BTW-compensatiefonds met ingang van Op 18 september 2000 heeft het kabinet de "Wet op het BTW-compensatiefonds" ingediend bij de Tweede Kamer. In de toelic hting op het wetsontwerp wordt gesteld dat de huidige BTW-systematiek tot gevolg heeft dat inbesteden- ondank de mogelijke lagere nettokosten van uitbesteden- vanwege het BTW-verschil aantrekkelijker is. Het wetsvoorstel beoogt door de invoering van een BTWcompensatiefonds hier een einde aan te maken, doordat de BTW als relevante beslissingsfactor komt te vervallen. Die verstorende werking van de heffing van BTW is volgens het ministerie van Financiën op drie punten zichtbaar: de afweging tussen het zelf uitvoeren van taken en het uitbesteden daarvan aan private partijen; de problematiek rond het onderling uitwisselen van personeel tussen gemeenten en provincies; de prikkel tot het aangaan van constructies om daarmee de lasten van de omzetbelasting te beperken. Als instrument om de geschetste problematiek tegen te gaan is eerder voorgesteld per 1 januari 2002 een BTW-compensatiefonds in het leven te roepen. De inkomsten van dat fonds komen met name uit een structurele uitname uit het Gemeente- en Provincie fonds terwijl de uitgaven van het fonds zullen bestaan uit het terugbetalen van BTW aan gemeenten en provincies. Die BTW heeft betrekking door gemeenten en provincies uitbestede diensten en leveringen. Naarmate de tijd verstrijkt en het overleg met de VNG en het IPO vordert blijkt dat de aanvankelijk voorgestelde ingangsdatum van 1 januari 2002 niet haalbaar is en uitstel tot 1 januari 2003 noodzakelijk is. De belangrijkste reden voor dat uitstel is dat de materie dermate gecompliceerd is dat allerlei onderzoeken noodzakelijk zijn. Het gaat voornamelijk om de volgende problemen. a. het rijk garandeert dat de beschikbare middelen voor de provincies (Provinciefonds plus BTWcompensatiefonds) na de invoering van het fonds over een reeks van jaren bezien ten minste gelijk blijft. Nog onduidelijk is hoe die afspraak geconcretiseerd moet worden. b. de problematiek van afschrijfbare activa. De uitkering Provinciefonds wordt geacht te voorzien in een dekking van de jaarlijkse lasten, waarbij tot de lasten ook worden gerekend de kapitaallasten. Activa die worden aangeschaft na invoering van het BTW-compensatiefonds(de nieuwe activa) worden voortaan exclusief BTW gewaardeerd en afgeschreven. De uitkering uit het Provinciefonds wordt in verband daarmee verlaagd op het moment van inwerkingtreding van het BTWcompensatiefonds.

15 Daartegenover staat dat "oude" activa (aangeschaft voor inwerkingtreding van het BTWcompensatiefonds) die nog moeten worden afgeschreven nog wel een BTW-component bevatten, waarvoor de uitkering uit het Provinciefonds geen vergoeding meer biedt. Dit probleem wordt nog gecompliceerder indien ook de rentecomponent in het verhaal wordt betrokken. c. de problematiek van de herverdeeleffecten. Het rijk garandeert (zie punt a.) dat voor de totaliteit van de provincies de som van uitkering Provinciefonds en BTW-compensatiefonds gelijk blijft aan het totaal van de uitkeringen Provinciefonds, nadat het fonds in werking is getreden. Dat hoeft niet te beteken dat voor de individuele provincie die budgettaire neutraliteit ook geldt. Verwacht mag worden dat deze operatie tot herverdeeleffecten zal leiden. Wat die effecten voor de individuele provincie zullen zijn is nu nog niet bekend. Op basis van onderzoek, uitgaande van gegevens over 1997 (!), blijkt dat de uitkering Provinciefonds voor onze provincie ongeveer met e 4,99 (ƒ 11) miljoen verlaagd zal worden. Sindsdien is er in de maatstaven voor de verdeling van het Provinciefonds nogal wat veranderd. Of die wijzigingen in het voor- of nadeel werken is nu niet bekend. Ook met het effect van verhoging van de BTW tot 19% moet nog rekening worden gehouden. Indien een korting van stel e 4,99 (ƒ 11) miljoen "goedgemaakt" moet worden door uitbestedingen en er wordt van uitgegaan dat 25% betrekking heeft op kapitaallasten, dan zal er jaarlijks voor in ieder geval ruim e 21,33 (ƒ 47) miljoen uitbesteed moeten worden op de normale exploitatie. Het is nog maar de vraag of dat haalbaar is. Daarbij komt dat het besparen van BTW slechts één van de factoren is die meespeelt bij de afweging. Over het algemeen is de verwachting dat invoering van het BTW-compensatiefonds zal leiden tot herverdeeleffecten tussen de provincies, waarbij de relatief grote provincies een voordeel en de relatief kleine provincies een nadeel zullen hebben. Maar...het zij nogmaals gezegd, het gaat hier om verwachtingen die niet met hard cijfermateriaal zijn aan te tonen. d. invoering van het BTW-compensatiefonds zal leiden tot een toename in de administratiekosten. Op 21 juni 2001 hebben het IPO en de VNG met de minister en de staatssecretaris van Financiën en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bestuurlijk overleg gevoerd over invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari Met het wegnemen van enkele grote administratieve hobbels is invoering van het BTW-compensatiefonds een stap dichterbij gekomen. De belangrijkste daarvan betreft de afschrijfbare activa. In het bestuurlijk overleg is nu overeenstemming bereikt om de uitname uit het Provinciefonds en het Gemeentefonds vanwege de invoering van het BTW-compensatiefonds met één jaar vertraging te laten plaatsvinden. Het gaat om een bedrag van circa e 0,9 (ƒ 2) miljard waarvan e 86 (ƒ 190) miljoen voor de provincies. De betaling van de BTW-declaraties zal ook één jaar later plaatsvinden. Een andere hobbel had betrekking op de wijze hoe zou moeten worden omgegaan met de mogelijke groei van uitbestedingen als gevolg van het invoeren van het BTW-compensatiefonds. Na invoering wordt het immers voordeliger voor provincies en gemeenten om uit te besteden. Afgesproken is dat er rekening wordt gehouden met een groei van 2 % in het eerste jaar die ten gunste van de provincies en gemeenten komt. Bij de nacalculatie van de uitname uit het Provinciefonds en Gemeentefonds zal hiervoor worden gecorrigeerd. Dit bedrag van e 18,2 (ƒ 40) miljoen voor provincies en gemeenten gezamenlijk kan volgens het rijk bijvoorbeeld worden ingezet om de administratieve lasten bij de invoering van het BTW-compensatiefonds op te vangen. Dit laatste lijkt ons inziens op een 'sigaar uit eigen doos'. Immers de provincies en gemeenten moeten meer uitbesteden om de administratieve lasten op te kunnen vangen. De VNG zal dit resultaat in september aan de leden voorleggen. Het IPO heeft in principe ingestemd met invoering van het BTW-compensatiefonds met de kanttekening dat een aantal onderwerpen nog nader uitgewerkt dient te worden. Het betreft onder andere de herverdeeleffecten en de wijze waarop bij de uitname uit het Provinciefonds rekening wordt gehouden met de incidentele component in de BTW-uitgaven.

16 Kapitaallasten De herberekening van de kapitaallasten op basis van de gerealiseerde investeringen in 2000 en de ontwikkelingen in aantal bestemmingsreserves en voorzieningen ten gevolge van de voorstellen in de Voorjaarsnota 2001 leidt per saldo tot een bescheiden voordeel van gemiddeld e 0,05 (ƒ 0,1) miljoen per jaar. Bij dit onderdeel moet er voorts nog een aanpassing worden doorgevoerd in verband met een mogelijke vervroegde aflossing van een geldlening ad e 3,4 (ƒ 7,5) miljoen door de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's in In de meerjarenramingen is tot nu toe geen rekening gehouden met een mogelijk vervroegde aflossing van deze lening. Als de vervroegde aflossing in 2003 doorgaat - en daar ziet het bij de huidige marktomstandigheden wel naar uit - dan betekent dat de waterschappen in 2003 een boete van 4% over e ,-- (ƒ ,--) = e ,-- (ƒ ,--) aan de provincie moeten betalen (in 2003 een meevaller voor de provincie), maar in de jaren daarna ontvangt de provincie minder rente van de waterschappen (2004 e ,-- (ƒ ,--) en 2005 e ,-- (ƒ ,--) en daarna loopt dit bedrag tot en met 2013 met e ,-- (ƒ ,--) p.j. terug Personeelskostenbegroting R&M In de Voorjaarsnota 2001 hebben wij al aangegeven dat wij voor de mutatie van deze personeelskosten nog geen sluitende verklaring hadden. Inmiddels is de analyse gereed en constateren wij dat het beslag op de algemene middelen hoger wordt dan geraamd namelijk ca. e ,-- (ƒ ,--). Dit wordt met name verklaard uit het niet goed meenemen van een aantal vacatures per 1 januari Een en ander is terug te voeren op het feit dat de dienst R&M rond de jaarwisseling veel herschikkingen binnen de formatie heeft uitgevoerd in verband met het opheffen van het plattelandsbeleid per 1 januari 2001, het instellen van het Projectbureau en het gaan werken met drie Leadergebieden i.p.v. één Leadergebied. Het onvolledige zicht is mede in de hand gewerkt doordat deze personele mutaties niet tijdig en volledig door de dienst konden worden aangeleverd ten behoeve van de invoer in het Personeels Informatie Management Systeem (PIMS). Wat eveneens een belemmering vormde voor het bepalen van de juiste omvang van het personeelskostenbudget van de dienst R&M is dat de afdeling Middelen van de dienst DCO geen personele inzet op het formatiebeheer beschikbaar had Verdeling apparaatskosten De toerekening van de apparaatskosten 2002 aan de algemene middelen en diverse zelfdragende sectoren (zoals bodemdaling, bodemsanering, hoofdkanalen en de investeringen) zal vanwege een gewijzigde inzet van het provinciale personeel naar verwachting een extra beslag op de algemene middelen opleveren van maximaal e 0,15 (ƒ 0,33) miljoen. Dit komt met name omdat een kleiner deel van de te verrichten werkzaamheden subsidiabel zal zijn Provinciaal belastinggebied In de Voorjaarsnota 2001 hebben wij u geïnformeerd over de opbouw van de meerjarenraming m.b.t. de opbrengst opcentenheffing motorrijtuigenbelasting. In onderstaande tabel is het effect verwerkt van aangepaste index per 1 april Samen met de trendmatige aanpassing van het aantal opcenten m.r.b. zal het tarief per 1 april 2002 naar verwachting op 64,3 uitkomen.

17 Tabel 6. Raming opbrengst opcentenheffing motorrijtuigenbelasting (bedragen x e 1.000,--) Omschrijving Raming opbrengst incl. indexering aantal opcenten Idem in duizenden guldens Gemiddelde opbrengst per opcent (op jaarbasis) Idem in duizenden guldens Aantal te heffen opcenten per 1 april: - huidig aantal opcenten (niveau 1 april 2001) 62,7 62,7 62,7 62,7 - verhoging op basis van indexering 1,6 2,6 3,6 4,6 64,3 65,3 66,3 67,3 Maximum aantal te heffen opcenten per ,8 87,8 90,9 94,1 Onbenutte belastingcapaciteit Idem in duizenden guldens Tevens hebben wij de verwachte ontwikkeling van het maximum aantal te heffen opcenten aangegeven. Door het verschil tussen het maximum aantal en het feitelijk aantal te heffen opcenten te vermenigvuldigen met de gemiddelde opbrengst per opcent kan de zogenaamde onbenutte belastingcapaciteit worden bepaald. Anders gezegd de extra opbrengst, die zou kunnen worden gegenereerd als de provincie het aantal opcenten tot het maximum zou verhogen. Een nader uitgewerkt voorstel tot aanpassing van het tarief per 1 april 2002 zullen wij u komend najaar doen toekomen, in de vorm van een voorstel tot wijziging van de Heffingsverordening motorrijtuigenbelasting per 1 april Het voornemen van het kabinet tot een gefaseerde invoering van een 'platte' kilometerheffing en de afschaffing van de motorrijtuigenbelasting vanaf 2004 zal er waarschijnlijk toe leiden dat op termijn ook de provinciale opcentenheffing motorrijtuigenbelasting zal komen te vervallen. Wij gaan er vanuit dat de provincies of een aandeel krijgen in de opbrengst van de kilometerheffing of dat de provincies andere mogelijkheden tot belastingheffing zullen krijgen, die tenminste een vergelijkbare opbrengst zullen kennen. Wij vinden het niet juist dat met een platte kilometerheffing de perifere provincies een bijdrage leveren in de kosten die in de Randstad worden gemaakt ter beperking van het autogebruik en de filevorming. De kilometerheffing moet naar onze mening afhankelijk van het tijdstip en de drukte op de wegen in hoogte kunnen variëren. Pas dan zal deze heffing mogelijk een bijdrage kunnen leveren in de beperking van de filevorming in de Randstad.

18 1.3. Nieuw beleid Inleiding In paragraaf zijn de recente ontwikkelingen in de begrotingsruimte voor de periode toegelicht. De beschikbare begrotingsruimte op basis van de meest recente inzichten hebben wij in tabel 3 weergegeven. Daarin zijn de financiële consequenties van de in de Voorjaarsnota 2001 vastgelegde voorstellen nieuw beleid reeds verwerkt, inclusief de door u bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2001 op 4 juli 2001 vastgestelde aanvullende voorstellen Beleidsvoornemens In de Voorjaarsnota 2001 hebben wij aan u een compleet pakket voorstellen nieuw beleid gepresenteerd. In de Voorjaarsnota 2001 hebben wij de verwachting gewekt dat wij in de Beleidsbegroting 2002 een indicatie kunnen geven van de financiële gevolgen van de verlenging van het managementcontract DWK. Het is echter niet mogelijk gebleken die verwachting in deze Beleidsbegroting waar te maken. Onze nieuwe inschatting is dat wij u rond de jaarwisseling kunnen informeren door middel van een afzonderlijke statenvoordracht. De financiële consequenties daarvan zullen wij dan vertalen in de Voorjaarsnota Daarom handhaven wij dit onderdeel de p.m.-raming uit de Voorjaarsnota Voorts stellen wij voor om vanaf 2005 een voorziening te treffen voor het opvangen van de kosten, die zijn gemoeid met de invoering van een interprovinciaal functiewaarderingssysteem. In de Voorjaarsnota 2001 hebben wij dit wel al als mogelijke ontwikkeling geschetst, maar wij hebben er tot nu toe in financiële zin geen rekening mee gehouden. Bij de komende CAO-onderhandelingen wordt waarschijnlijk afgesproken dat er een interprovinciaal functiewaarderingssysteem komt. De bestuurscommissie IWV steekt daar op in. De invoeringsperiode wordt waarschijnlijk Groningen kiest dan voor De kosten gaan dan, voor zover wij het kunnen zien, in op 1 januari Eerder hebben wij geschat dat de structurele kosten ongeveer e 1,13 à 1,36 (ƒ 2,5 à 3) miljoen zullen zijn. Deze kosten ontstaan in 3 à 4 jaar. Daarom lijkt het ons raadzaam om de volgende bedragen in de begroting op te nemen: 2005 e ,-- (ƒ ,--) 2006 e ,-- (ƒ ,--) 2007 e.v. e ,-- (ƒ ,--). Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2001 hebben uw Staten op 4 juli 2001 een tweetal wijzigingsvoorstellen aangenomen. Het betreft: aanpassing fractievergoedingen + e ,-- (ƒ ,--) (S, ingaande 2001); extra middelen t.b.v. beroepsgericht onderwijs + e ,-- (ƒ ,--) (2001 t/m 2003). In bijlage 1 bij dit deel van de Beleidsbegroting 2002 hebben wij de voorstellen nieuw beleid uit de Voorjaarsnota 2001 nog een keer voor u samengevat. In diezelfde tabel hebben wij ook de aanvullende voorstellen nieuw beleid verwerkt, die u heeft vastgesteld bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2001 in Provinciale Staten op 4 juli In figuur 1 maken wij de verdeling van de inzet van middelen voor nieuw beleid inzichtelijk.

19 Schoon/veilig Groningen 13,05% Gebiedsgericht 7,17% Welzijn, cultuur, sociaal beleid 3,56% Bestuur 1,16% Interne organisatie 12,11% Ondernemend Groningen 15,39% Wonen 3,03% Bereikbaar Groningen 44,53% Figuur 1. Verdeling inzet middelen nieuw beleid ad e 38,1 (ƒ 84,0) miljoen In deze Beleidsbegroting doen wij ten aanzien van de nog resterende begrotingsruimte nu geen nadere bestedingsvoorstellen. Wij stellen voor om ten aanzien van de jaren 2002 en volgende pas in het kader van de Voorjaarsnota 2002 met nadere bestedingsvoorstellen te komen. Het nu niet volledig benutten van deze begrotingsruimte biedt de mogelijkheid om in de loop van de komende dienstjaren flexibel en adequaat in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, die op dat moment een financiële betrokkenheid van de provincie vereisen. Uit figuur 2 blijkt de omvang van het flexibel budget rekening houdend met de beleidsvoornemens uit de Voorjaarsnota 2001 en de actuele ontwikkelingen in het financiële perspectief. Figuur 2. Nog nader in te vullen flexibel budget (bedragen x e 1.000,--)

20 1.4. Treasuryparagraaf Algemeen Bij het functioneren van de provincie Groningen speelt de financiële besturing een steeds belangrijkere rol. Door de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, de verdere decentralisatie van overheidstaken en niet in de laatste plaats de kassiersfunctie die de provincie uitoefent voor het SNN, wordt de provincie gedwongen een steeds actievere financierings- en treasury beleid te voeren. De treasuryfunctie bij de provincie Groningen richt zich op: a. de beheersing van de in- en uitgaande geldstromen; b. beschermen van vermogen en resultaten tegen financiële risico's zoals rente- en beleggingsrisico's; c. verkrijgen en behouden van vermogensverschaffers, alsmede de toegang tot de vermogensmarkt; d. het rendabel maken van liquiditeitsoverschotten. Als algemene doelstelling geldt dat renterisico's en renteresultaten dienen te worden beheerst door te streven naar een grote mate van zekerheid over de renteresultaten in de tijd. Als afgeleide hiervan streeft de provincie Groningen ernaar marktconforme prijzen te realiseren door, voordat een transactie wordt aangegaan, meerdere offertes te vragen en deze met elkaar te vergelijken. Daarnaast wordt uitsluitend risicomijdend belegd. Naast de treasuryfunctie van de provincie zelf, worden ook de treasuryfunctie en het kasbeheer van de SNN-middelen uitgevoerd. In het periodiek treasuryoverleg SNN worden de resultaten over de afgelopen periode besproken en worden tevens de te verwachten kasstromen voor de komende periode vastgelegd. In dit overleg zijn ambtenaren van de drie noordelijke provincies en van het S.N.N. vertegenwoordigd Beleid 2002 De provincie heeft sedert de jaren tachtig een voorzichtig doch degelijk beleggingsbeleid gevoerd. Beleggingen in speculatieve zaken is niet aan de orde. Een en ander betekent wel dat niet het hoogste rendement wordt behaald, zoals mogelijk zou kunnen zijn bij beleggingen in aandelen, opties of andere derivaten. Voor de belegging van de liquiditeiten is gekozen voor de belegging in deposito's bij de (grote) Nederlandse handelsbanken als het minst speculatief. Het kader hiervoor wordt geschapen door het Treasurystatuut van de provincie Groningen. In het Treasurystatuut worden voor de drie treasury-activiteiten, te weten - het risicomanagement, het financierings- en beleggingsbeleid en het cashmanagement - duidelijke richtlijnen en limieten gegeven. Ter minimalisering van rentekosten c.q. optimalisering van rentebaten worden onder andere de volgende maatregelen genomen: de rentevisie/rentescenario's worden gebaseerd op informatie van tenminste drie gezaghebbende algemene banken; de visie wordt periodiek getoetst met de werkelijke renteontwikkelingen; de looptijd en rentevastheid van nieuwe opnames c.q. uitzettingen worden afgestemd op de actuele rentestand en de verwachtingen ten aanzien van een rentedaling/stijging. het in kaart brengen van de toekomstige financieringsbehoefte door middel van korte en lange liquiditeitsplanningen. Kortlopende middelen: Voor de raming van de rente van de kortlopende middelen wordt als uitgangspunt genomen het jaargemiddelde van het 3-maands Euribortarief, voor 2002 geschat op 4,6% voor de op te nemen gelden en 4,5% voor de uit te zetten gelden.

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

AP II

AP II Jjy. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II www.provinciegroningen.nl info@provinclegroningen.nl

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. /^ groningen Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage Onderwerp - 3 SEP. 2013 2013-35.049/36/A.18, FC 477103 Oosterling J.A. (050)316

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Directie Middelen en Control Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen

Directie Middelen en Control Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen Directie Middelen en Control Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen Nota Onderwerp Herziening rentestelsel Datum 4 september 2014 Opsteller E. de Boer 1. Inleiding Zowel in de nota Begrotingsruimte

Nadere informatie

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel Bestuur en Middelen A 15 onderwerp. BTW-compensatiefonds. 1. Aanleiding en achtergrond

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel Bestuur en Middelen A 15 onderwerp. BTW-compensatiefonds. 1. Aanleiding en achtergrond AANGEPAST EXEMPLAAR Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2002 118 Bestuur en Middelen A 15 onderwerp BTW-compensatiefonds Aan de raad 1. Aanleiding en achtergrond Met de invoering

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

1. Inleiding. 27 april 2004 Nr , FC-X Nummer 15/2004

1. Inleiding. 27 april 2004 Nr , FC-X Nummer 15/2004 27 april 2004 Nr. 2004-12.827, FC-X Nummer 15/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de provinciale rekening voor het dienstjaar 2003 (bestaande uit het

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Cao

Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Cao Risicoparagraaf Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor provincies en gemeenten dient een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden in zowel de begroting als in de jaarrekening.

Nadere informatie

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Inleiding Het DB heeft op 7 juni 2012 besloten om een onderzoek te verrichten op welke wijze de jaarlijkse kapitaallasten voor het nieuwe metromaterieel

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Beleid/ werkwijze schuldpositie gemeente Goes

Beleid/ werkwijze schuldpositie gemeente Goes Beleid/ werkwijze schuldpositie gemeente Goes 1. Inleiding Tegelijk met de begroting 2013 is er aan de raad de notitie schuldpositie van Goes aangeboden. Deze notitie is besproken tijdens de begrotingsraad

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ;

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kindertoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens, de verhoging van de toeslagpercentages in de eerste kindtabel en de maximale toeslagpercentages

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten onderwerp datum: 20 mei 2003 Technische uitwerking n.a.v. de invoering van het BTWcompensatiefonds; ons kenmerk: MI/2003/282

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

1 juli 2008 EP/AEP /

1 juli 2008 EP/AEP / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 juli 2008 EP/AEP / 8073386 Onderwerp Wijziging van de Wet Fonds economische

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 4. Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen 2017 t/m 2023 Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Informatie bij : H.W.C.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit:

BESLUIT: Datum besluit: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 25 november 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: Adviesnr 2015-03652 Onderwerp: Aflossing EDON lening Zaaknr Z-15-15518 Ontwerp van: Smit, Ruud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie