Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4."

Transcriptie

1 Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking centrum kransakkerdorp" binnen het programma Landschappen van Allure. De restauratie wordt met name met subsidiemiddelen gefinancierd. Voor de niet subsidiabele aankoop dient de stichting externe financiering aan te trekken. Dit is alleen mogelijk indien de gemeente borg staat. De borgstelling kan onder voorwaarden verstrekt worden omdat de stichting in staat moet zijn om de exploitatie van dit toekomstig informatiecentrum in goede banen te leiden. Voorstel Voorgesteld wordt in te stemmen met: 1. het verstrekken van een borgstelling aan SPPiLL voor een geldlening van maximaal ; 2. het (gedeeltelijk) verbinden van de gebruikelijke voorwaarden aan de borgstelling in het bijzonder het recht van eerste hypotheek; 3. het verbinden van aanvullende voorwaarden aan de borgstelling zoals in dit voorstel is opgenomen; 4. de voorwaarden gesteld door de bank; 5. het niet instellen van een risicovoorziening; 6. de conceptbrief aan SPPiLL. Besluit Datum: Conform advies.

2 Inleiding Door de provincie is subsidie voor het deelproject Versterking centrum kransakkerdorp uit het programma Landschappen van Allure toegekend tot een bedrag ca Daarnaast draagt de gemeente bij aan het project en wordt door derden een bedrag beschikbaar gesteld van Onderdeel van dit deelproject is de aankoop van de langgevelboerderij Barrierweg 4 en verbouw tot informatiecentrum. Voor dit laatste zijn subsidiemiddelen beschikbaar maar niet voor de aankoop. Voor de aankoop van de langgevelboerderij is externe financiering noodzakelijk van Instellingen zijn meestal niet in staat om financiering aan te trekken zonder gemeentelijk borgstelling. SPPiLL verzoekt de gemeente dan ook om borg te staan voor een tijdige betaling van rente en aflossing. Door SPPiLL is een aanbieding van een bank voorgelegd. De voorwaarden van de bank zijn bij het financieringsaanbod toegevoegd. Deze voorwaarden zijn veelal standaard bij geldleningen aan bedrijven en instellingen. Van belang voor de gemeente ter beperking van het risico zijn de voorwaarden met betrekking tot de lineaire aflossing, de mogelijkheid tot extra aflossing en een marktconforme rente van 4,15%. Voor borgstelling worden door de gemeente ook voorwaarden aan de aanvrager gesteld. De toe te passen voorwaarden zijn nog gebaseerd op het raadsbesluit van 28 maart Er heeft sindsdien geen bijstelling, actualisering plaats gevonden. Door de afdeling CD wordt gewerkt aan een nieuw treasurystatuut waarin de voorwaarden voor het verstrekken van geldleningen en borgstellingen worden opgenomen. Het huidige statuut voldoet niet meer aan de huidige wetgeving. De nog geldende voorwaarden zijn bijgevoegd. Naast de algemene voorwaarden zijn nadere voorwaarden aan de borgstelling te verbinden om her risico van de gemeente te beperken: 1. De gemeente verkrijgt het eerste recht van koop van de boerderij; 2. Bij koop door de gemeente is de te betalen koopsom in eerste instantie aan te wenden voor algehele aflossing van de hoofdsom van de geldlening waarvoor de gemeente zich borg heeft gesteld; 3. Indien de gemeente als borg wordt aangesproken is de gemeente gerechtigd om de restant hoofdsom zonder kosten ineens af te lossen. Door de stichting is een investeringsopzet en exploitatieoverzicht verstrekt. Met name het exploitatieoverzicht is belangrijk omdat daaruit de financiële haalbaarheid op lange termijn kan worden bepaald. Beoogd effect Het mogelijk maken dat SPPiLL de langgevelboerderij kan aankopen en restaureren/aanpassen tot versterking van het centrum van Liempde middels het inrichten van een informatiecentrum in de boerderij voor bezoekers aan het Groene Woud. Argumenten 1.1. Zonder borgstelling is externe financiering niet mogelijk. Verenigingen en instellingen zijn niet in staat om zonder gemeentelijke borgstelling externe financiering aan te trekken. Banken nemen ook geen genoegen met een hypothecaire zekerheid. Zij willen niet geconfronteerd worden met een negatieve impact van een gedwongen verkoop indien niet aan de verplichtingen wordt voldaan Zonder borgstelling kan project niet worden uitgevoerd.

3 De aankoop van de langgevelboerderij is essentieel om het project verder uit te werken. Er is geen ander pand met een dergelijke uitstraling en ligging dat kan dienen tot een informatiecentrum Met uitvoering van het project wordt de toegankelijkheid van het Groene Woud versterkt. Het informatiecentrum kan een positieve rol vervullen in het promoten van een bezoek aan het Groene Woud Project zorgt voor extra lokale economische omzet en werkgelegenheid. SPPiLL ziet mogelijkheden om bij de uitvoering van het project meer omzet te realiseren bij de plaatselijke horeca en het realiseren van extra werkgelegenheid Exploitatieopzet informatiecentrum geeft een positief beeld. De exploitatie- opzet is van een voldoende kwaliteit hoewel nooit volle zekerheid van realisatie kan worden verkregen. Exploiteren is nu eenmaal niet zonder risico Borgstelling heeft voorkeur boven geldlening. Het verstrekken van een geldlening voor de aankoop van een onroerend goed is niet een gemeentelijk taak. Het verwerven van eigendom is geen actieve rol voor de gemeente Het verbinden van voorwaarden aan de borgstelling beperkt het financiële risico. Het is niet uit te sluiten dat de gemeente door de bank wordt aangesproken als borg. Het stellen van voorwaarden moet de financiële consequenties beperken. Deze voorwaarden worden aan alle borgstellingen verbonden. Het recht van hypotheek is een belangrijke zekerheid voor de gemeente Het gedeeltelijk afwijken van de gemeentelijke voorwaarden is niet bezwaarlijk. In de voorwaarden is o.a. opgenomen dat meerdere offerten moeten worden ingediend, de rente vast moet zijn tijdens de looptijd en boetevrije aflossingen mogelijk moeten zijn. SPPiLL heeft één offerte overlegd. Dit is acceptabel omdat de bank tevens een geldelijke bijdrage geeft aan dit project. De rente is niet vast. Er is een variabele rente overeengekomen van 4,15%. Het percentage van een vaste rente van 10 jaar ligt op 4,8% en betekent voor SPPiLL een hogere rentelast van Voor SPPiLL een financieel voordeel in de exploitatie. Volledig vaste rente betekent een nog hogere rente en wordt niet altijd aangeboden. De boetevrije aflossing is beperkt tot maximaal ,50 per jaar. Hoewel de lening niet ineens geheel kan worden afgelost is een jaarlijkse extra aflossing mogelijk. Gezien de exploitatieopzet is deze beperking acceptabel. Het gebeurt overigens maar zeer zelden dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing. Uw college mag afwijken van de voorwaarden Recht van hypotheek geeft zekerheid. Ook in de voorwaarden is opgenomen dat de gemeente het recht van eerste hypotheek verwerft bij het verstrekken van een borgstelling. Daarmee wordt meer zekerheid tot kostenverhaal verkregen in het geval de gemeente door de bank wordt aangesproken bij een niet tijdige betaling door SPPiLL. De actie tot vastlegging van het hypotheekrecht ligt bij SPPiLL evenals de daaraan verbonden kosten. SPPiLL heeft deze actie overigens al ingezet Aanvullende voorwaarden. Ter meerdere zekerheid voor de gemeente als borg is het stellen van extra voorwaarden nodig. Door het eisen van een eerste recht tot koop van de boerderij heeft de gemeente samen met het eerste recht van hypotheek een grotere zekerheid tot het compenseren van een eventuele verplichting jegens de geldgever.

4 Indien de gemeente overgaat tot aankoop dan is de stichting verplicht om de koopsom in eerste instantie aan te wenden voor algehele aflossing van de nog resterende hoofdsom van de geldlening. Indien de gemeente door de geldgever als borg wordt aangesproken dan is de geldlening door de gemeente ineens boetevrij af te lossen. De gemeente neemt dus niet de jaarlijkse verplichtingen van rente en aflossing over Voorwaarden bank zijn acceptabel. De door de bank gestelde voorwaarden zijn veelal standaard. De afwijkingen mbt de vaste rente en de optie extra aflossingen zijn acceptabel Geen bezwaar tegen inzet van subsidiegelden voor aflossing geldlening. De bank vraag om een gemeentelijke toezegging dat er geen bezwaar is tegen het inzetten van subsidiemiddelen ter aflossing van de geldlening. Subsidiemiddelen maken onderdeel uit van de exploitatie en kunnen als zodanig worden ingezet voor aflossing. Deze toezegging kan de bank dan ook worden gedaan. 5.1 Het treffen van een voorziening is niet noodzakelijk. Het verstrekken van een borgstelling is niet zonder risico. Indien het risico hoog wordt ingeschat kan een voorziening worden getroffen. De exploitatie-opzet laat een positief beeld zien maar is misschien te ambitieus. Uitgegaan wordt van een inkomst van in 2007 oplopend tot in Het risico zit met name in de waarde van het pand. Na restauratie van de boerderij zal de waarde zodanig stijgen dat het pand een voldoende waarde vertegenwoordigt als het komt tot een (gedwongen) verkoop. Een voorziening treffen is dan niet strikt noodzakelijk Het treffen van een voorziening beperkt de inzet van middelen. Als een voorziening wordt getroffen dan dient een deel van de reserve Plattelandsvernieuwing te worden afgezonderd en is dan niet meer beschikbaar voor subsidiering. Kanttekeningen 1.1. Borgstelling is niet zonder risico. Het verstrekken van een borgstelling is niet geheel zonder risico. SPPiLL is een organisatie die draait op vrijwilligers. In tegenstelling tot verenigingen heeft de stichting weinig mogelijkheden tot het verwerven van eigen inkomsten in de vorm van contributies. Inkomsten bestaan uit exploitatie-opbrengsten en subsidies. Inkomsten uit sponsorgelden zijn altijd risicovol omdat deze nooit gegarandeerd worden Exploitatieopzet is geen garantie voor het verwerven van voldoende inkomsten. Voor een kostendekkende exploitatie is een totale opbrengst noodzakelijk van ca Dit wordt in het tweede jaar van exploiteren (2018) bereikt. Er wordt een stijging van inkomsten voorzien tot een bedrag van ruim in Ten opzichte van het eerste jaar van exploitatie (2017) een stijging van 455% in 4 jaren tijd Rentestijging leidt tot hogere lasten. Een rente stijging is op korte termijn niet waarschijnlijk maar is niet uit te sluiten en is op lange termijn onvoorspelbaar. Indien de exploitatie wordt gerealiseerd is een hogere rente geen grote dreiging. 3. Aanvullende voorwaarden. Geen kanttekeningen. 4. Voorwaarden bank zijn acceptabel. Geen kanttekeningen.

5 5.1. De exploitatie van het informatiecentrum blijft achter bij de opzet. De exploitatie van het informatiecentrum is een verantwoordelijkheid van de stichting. Bij overdracht van verantwoordelijkheid van de overheid naar de burger, is dit de keerzijde van de medaille. Indien de exploitatie niet rond komt en een beroep gedaan moet worden op de borgstelling, zijn er sluitende afspraken: de gemeente is niet gehouden om de exploitatie voort te zetten en is vrij om het pand te verkopen.. Uitvoering Na besluitvorming wordt SPPiLL middels een brief in kennis gesteld van uw besluit met de vermelding daarin welke voorwaarden verbonden zijn aan de borgstelling. SPPiLL dient het recht van hypotheek ten gunste van de gemeente te vestigen. Planning SPPiLL zorgt voor het notarieel vastleggen van het eerste hypotheekrecht. Het concept is opgemaakt. Door SPPiLL is uitstel verkregen tot aankoop van het pand op 14 mei a.s. Dit i.v.m. de besluitvorming. Communicatie SPPiLL zal middels een brief uw besluit worden medegedeeld. De concept-brief is bijgevoegd. Bijlagen 1. Aanvraag borgstelling SPPiLL. 2. Offerte bank. 3. Voorwaarden borgstelling. 4. Concept hypotheekacte. Ter inzage 1. -

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO 1993 15 jaar! 2008 Secretariaat: P. van Mombergen Blauwpotskamp 7 9481 EW Vries Mail: info@leefbaartynaarlo.nl Giro: 4950335 Web: www.leefbaartynaarlo.nl omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds Leeswijzer Uw offerte Voor u liggen de Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds d.d. 1 oktober 2013, hierna te noemen: Voorwaarden. Deze

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Aan de voorzitter van de gemeenteraad In twee van onze voormalige fusiegemeenten konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Afdekken financiële risico s duurzaamheidsleningen Datum: 3 september 2013. Portefeuillehouder: R.P.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Afdekken financiële risico s duurzaamheidsleningen Datum: 3 september 2013. Portefeuillehouder: R.P. Raadsvoordracht Onderwerp: Afdekken financiële risico s duurzaamheidsleningen Datum: 3 september 2013 Steller: W.P. Groeneveld Portefeuillehouder: R.P. Grondel Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van 50.000

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Inleiding Beschrijving regeling In najaar 2014 is naar aanleiding van de motie Pechtold (mede ondertekend door Zijlstra, Samson, Slob en

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Let op: Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor (A) Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie