1. Inleiding Risico management Algemeen Richtlijnen rente risico management Richtlijnen derivaten 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7"

Transcriptie

1 TREASURY STATUUT

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid Doelstellingen treasury Goedkeuring en wijziging Financieringsbeleid Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen Liquiditeitenbeheer Richtlijnen treasury jaarplan 6 3. Risico management Algemeen Richtlijnen rente risico management Richtlijnen derivaten 7 4. Treasury organisatie Bevoegdheden van betrokkenen in het treasury proces Proces Besluitvorming inzake financieren, beleggen en renterisicobeheer Informatievoorziening en verantwoording 11 Bijlage 12 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering van 18 december Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering van 17 december

3 1. Inleiding Stichting Humanitas Huisvesting is primair een sociale verhuurder. Vanuit dat oogpunt opereert Humanitas Huisvesting als maatschappelijk ondernemer op het gebied van de volkshuisvesting, in het bijzonder voor mensen die om financiële of andere redenen (bijvoorbeeld zorg) een steuntje in de rug nodig hebben om kwalitatief goed te wonen. De prestatievelden zoals beschreven in het Besluit Beheer Sociale Huursector van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan voorop en in het kader daarvan zijn er regels omtrent toezicht en verantwoording van toepassing. Humanitas Huisvesting onderschrijft de Aedescode van Aedes, belangenvereniging voor woningcorporaties, welke een expliciete verwoording is van gemeenschappelijke waarden en normen waarvoor corporaties zich inzetten en waarop zij willen en kunnen worden aangesproken. In financiële termen gezien moet het financiële beleid en beheer dienstbaar zijn aan het realiseren van de volkshuisvestelijke doelstellingen van Humanitas Huisvesting. Financieringen en beleggingen staan in het licht van het bovenstaande en dienen uitsluitend ten behoeve van het bouwen, beheren en het (financieel) kunnen continueren van de taken van Humanitas Huisvesting. Het is hierbij van belang om kansen en bedreigingen op langere termijn te kunnen overzien. In dit financierings- en beleggingsstatuut, kortweg treasury statuut genoemd, heeft Humanitas Huisvesting uitgangspunten en kaders vastgelegd, welke in acht genomen moeten worden bij het aantrekken en uitzetten van financiële middelen. Het regelt tevens de afbakening van verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en verantwoording. Deze uitgangspunten zijn mede gebaseerd op: - de statuten van Stichting Humanitas Huisvesting, - het rapport Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) van juni 2012, - de beleidsregel inzake het gebruik van financiële derivaten door toegelaten instellingen. Ten aanzien van de financiële doelstellingen van Humanitas Huisvesting geldt het volgende: - een positief operationeel bedrijfsresultaat, - een positieve kasstroom, - een streefnorm voor de solvabiliteit van 15% voor de komende jaren en structureel 20%, - een streefnorm voor de quick ratio van 1, - een rentedekkingsgraad (ICR) op langere termijn van 1,5, - een DSCR van1, - een positieve operationele kasstroom minus 2% aflossingsfictie op langere termijn. 3

4 2. Treasury beleid 2.1 Doelstellingen treasury 1. De doelstellingen van het treasurybeleid van Humanitas Huisvesting zijn: - het waarborgen van een blijvende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt teneinde voldoende financiële middelen voor de bedrijfsactiviteiten op korte en lange termijn te garanderen, - het beheersen van de rente- en rendementsrisico s die samenhangen met financiering, belegging en liquide middelen, - het realiseren, binnen de kaders van dit statuut, van een zo optimaal mogelijk rendement op het eigen vermogen door: * een optimaal rendement op liquide en belegde middelen, * een zo optimaal mogelijke vermogenskostenvoet van het vreemd vermogen. 2. De primaire taak van het treasury proces is beheren en beheersen van de financiële posities die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dit op een zodanige wijze dat de daaraan verbonden risico s (met name het liquiditeitsrisico en het renterisico) worden beperkt en de daarmee gepaard gaande kosten en opbrengsten worden geoptimaliseerd. Binnen Humanitas Huisvesting wordt aan de treasury activiteit geen winstverantwoordelijkheid toegekend. Het aantrekken en afstoten van derivaten dient uitsluitend te zijn gericht op het beperken van risico s van het financiële beleid en beheer. Er is geen saldobenadering toegestaan, er moet een 1 op 1 aansluiting zijn tussen lening en derivaat. De verantwoording over het gevoerde treasurybeleid en de gerealiseerde (trans)acties vindt extern onder andere plaats in de jaarrekening en intern in de kwartaalrapportage bestemd voor Bestuur en Raad van Commissarissen. Het treasury beleid, het treasury jaarplan en de kwartaalrapportages vormen een onderdeel van de totale planning & control cyclus. 2.2 Goedkeuring en wijziging Het Treasury statuut en de eventuele wijzigingen daarop worden middels besluit vastgesteld door het Bestuur en vervolgens dient het bestuursbesluit te worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Het Treasury statuut heeft door haar aard en inhoud een langdurige werking. Het geldende Treasury statuut wordt elke drie jaar geëvalueerd en, afhankelijk van de bevindingen, aangepast. Het bestuur kan alleen van het treasury statuut afwijkende besluiten nemen na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur laat zich bij het opstellen of wijzigen van het Treasury statuut adviseren door de treasurycommissie. 2.3 Financieringsbeleid Doelstelling is het optimaliseren van de vermogenskosten onder voorwaarde van een evenwichtige spreiding van het renterisico. 4

5 De meerjaren kasstroomprognose (voor het begrotingsjaar en de vier jaren daaropvolgend) is het uitgangspunt voor het aantrekken van financiering. De kasstroomprognose komt tot stand door het maken van een integrale opstelling van de kasstromen uit operationele activiteiten, de investeringsactiviteiten en de financieringsactiviteiten. Randvoorwaarden: - Er kan geen financiering worden aangetrokken voor financieringsbehoeften in de toekomst. Er moet een concreet goedgekeurd investeringsproject zijn, - Geen derivaten worden afgesloten voor verwachte toekomstige financiering, - Bij een renteniveau van 6% of hoger bedraagt de rentevastperiode op aan te trekken financiering maximaal 10 jaar, - De coupondata dienen zoveel mogelijk over de maanden van het jaar verspreid te liggen. Dit vereenvoudigt het liquiditeitenbeheer, - De financiering voor DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang) bouwprojecten geschiedt bij voorkeur met Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)-borging, - Het verkopen van derivaten, anders dan het sluiten van derivaatposities, is niet toegestaan, - Voordat er financiering kan plaatsvinden, dient te worden voldaan aan alle eisen van het WSW. 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen Humanitas Huisvesting trekt geen middelen aan uitsluitend met het doel deze rentedragend weg te zetten en/of te beleggen. Alleen (tijdelijk) overtollige (niet direct of binnen afzienbare termijn noodzakelijke) gelden worden elders weggezet/belegd. Een en ander geschiedt zodanig dat de middelen vrijkomen op het moment dat zich een financieringsbehoefte of renteconversie voordoet. Beleggingsopbrengsten dienen binnen de geformuleerde randvoorwaarden geoptimaliseerd te worden. In aanmerking komen: Voor de korte termijn (tot één jaar): - spaar- en beleggingsrekeningen, - deposito s, - medium term notes (overheid). Voor de lange termijn (vanaf één jaar): - spaar- en beleggingsrekeningen (met hoofdsomgarantie), - deposito s, - medium term notes (overheid), - onderhandse leningen (binnen de volkshuisvesting), bij toegelaten instellingen met een A rating. Beleggingen dienen te allen tijde genoteerd te zijn in euro s; Beleggen kan alleen plaatsvinden bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet Toezicht Kredietwezen en die een internationale creditrating hebben bij minimaal twee gerenommeerde rating agencies (zoals Standard&Poors en Moody s) die overeenkomt met een minimale kredietwaardigheid voor lange looptijden van AA. 5

6 2.5 Liquiditeitenbeheer Doelstelling: Het liquiditeiten beheer van Humanitas Huisvesting is erop gericht om te allen tijde aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Het (contante) kasverkeer is minimaal, alleen bedoeld voor kleine inkomsten en uitgaven. Randvoorwaarden Er wordt gebruik gemaakt van een meerjaren kasstroomprognose en een liquiditeitsprognose voor het lopende begrotingsjaar (waarin de liquiditeitsbehoefte per maand wordt gespecificeerd). Op basis van deze prognoses en op basis van renteverhoudingen wordt bepaald wanneer middelen uiterlijk moeten worden aangetrokken of hoe lang ze kunnen worden uitgezet. 2.6 Richtlijnen treasury jaarplan 1. In het Treasury Jaarplan wordt aangegeven: a. wat de maximale en bestaande omvang van de kredietfaciliteiten is; b. wat de maximale en bestaande omvang van variabel rentende financiering is; c. hoe de bestaande omvang van de variabel rentende financiering en kredietfaciliteiten zich verhouden tot de geldende normen; d. welke (trans)acties met betrekking tot kredietfaciliteiten en variabel rentende financiering worden voorzien; e. welk volume beschikbaar is om geldleningen aan te gaan. 2. Humanitas Huisvesting zal zich voor wat betreft de definitie en maximale omvang van hoogte van de kredietfaciliteiten en de variabel rentende financiering in ieder geval conformeren aan de geldende kaders zoals vastgelegd in de vigerende regels en normen van het WSW. 3 Risico management 3.1 Algemeen Humanitas Huisvesting streeft naar een integraal risico management systeem. Onderdeel hiervan is een risicobeheerssysteem voor de treasury activiteiten. Aangezien de financiële risico s, en specifiek de renterisico s die gepaard gaan met treasury activiteiten aanzienlijk zijn, is het van belang om de beheersing hiervan goed te monitoren en aan strikte richtlijnen te laten voldoen en deze te toetsen. Ten aanzien van de uitvoering van transacties met een renterisico zijn door Humanitas Huisvesting richtlijnen opgesteld. De richtlijnen met betrekking tot het renterisico op de leningenportefeuille en rentederivaten worden in dit hoofdstuk behandeld. 3.2 Richtlijnen rente risico management 1. Renterisico is in algemene termen gedefinieerd als het totale bedrag of de totale (restant) hoofdsom waarover in een bepaald jaar een nu nog onbekend nieuw rentepercentage betaald zal gaan worden. 6

7 2. Centraal uitgangspunt bij renterisicomanagement is het in de tijd spreiden van (her)financieringsrisico en renterisico ( risico spreiden = risico beperken ) en het voorkomen van te grote pieken in het risicoprofiel. 3.3 Richtlijnen derivaten Humanitas Huisvesting onderkent de mogelijkheden van het gebruik van derivaten, maar geeft de voorkeur aan het spreiden en beperken van renterisico s door gebruik te maken van traditionele instrumenten. Daarbij moet gedacht worden aan het maken van contractuele renteafspraken met geldgevers over bestaande leningen of het afsluiten van leningen met uitgestelde storting. In de voorstellen voor het afsluiten van derivaten dient de toegevoegd waarde in vergelijking met traditionele instrumenten aangetoond te worden. Voor het gebruik van derivaten gelden de volgende uitgangspunten. a. als derivaten zijn uitsluitend rentecaps en payer swaps toegestaan. b. derivaten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro s; c. derivaten mogen alleen gebruikt worden voor het in de tijd spreiden en beperken van renterisico s, mits voldaan wordt aan de in dit Treasury statuut daarvoor genoemde eisen en geformuleerde kaders; d. speculatief handelen in derivaten, zoals door middel van het aangaan van open posities, zonder dat sprake is van bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of renterisico s, is niet toegestaan; e. derivaten worden alleen afgesloten bij banken met een internationale rating tenminste A-3 afgegeven door Moody s of tenminste A of gegeven door Standard & Poor s; f. alvorens met een bepaalde bank een derivaat aan te gaan zullen de wederzijdse verplichtingen die daaruit voortkomen, vastgelegd worden in een speciaal daartoe af te sluiten contract. Vanwege het specialistische karakter van dit soort overeenkomsten zal, voordat een dergelijk contract wordt afgesloten, de visie van een onafhankelijk gespecialiseerd adviseur worden ingewonnen; g. bij het aangaan van derivaten is er sprake van mogelijke positieve en negatieve marktwaarden. Dit moet passen binnen de richtlijnen van het WSW. Humanitas Huisvesting ziet er op toe dat het volume in derivaten zich zodanig verhoudt met de beschikbare liquiditeit dat het risico op liquiditeitstekort gering is; h. Humanitas Huisvesting houdt zich aan het Swap-limiet van het WSW. In deze beleidsregel van het WSW is geregeld dat een deelnemer een gelimiteerd bedrag liquiditeitsrisico mag lopen voor zijn derivatenportefeuille waarbij csa s en/of breakclausules zijn afgesproken; i. in voorstellen voor het afsluiten van derivaten dient onder andere het type derivaat gemotiveerd te worden; j. er moet sprake zijn van een adequate administratie voor derivaten. k. besluiten voor het afsluiten van derivaten worden in principe genomen door afweging van, op basis van aan minimaal twee marktpartijen opgevraagde concurrerende offertes, verkregen alternatieven. l. Er mogen in of ten aanzien van aan te trekken financiële derivaten geen clausules worden gehanteerd die op enigerlei wijze de uitoefening van het toezicht op de toegelaten instelling kunnen belemmeren. 7

8 m. de maximale looptijd van payer swaps is het lopende jaar en de direct daarop volgende negen kalanderjaren. Voor rentecaps geldt dat de looptijd beperkt is tot de looptijd van de onderliggende variabele lening. n. financiële derivaten worden aangetrokken onder de modelovereenkomst die is opgenomen in bijlage I van de raamovereenkomst in bijlage II bij de beleidsregels gebruik financiële derivaten toegelaten instellingen o. Het openen van derivatenlijnen behoeft voorafgaande melding aan de RvC onder mededeling van de impact van het risico. Deze melding zal worden voorzien van informatie over het doel. Indien een nieuw derivaat wordt afgesloten dient eerst een stress-analyse voor de betreffende transactie uitgevoerd te worden en vervolgens wordt beoordeelt of deze transactie binnen de bestaande portefeuille past. Daarnaast dient ook te worden aangegeven wat de te verwachten effectiviteit is van het derivaat. Vervolgens vindt er een juridische toetsing plaats of het derivaat voldoet aan alle beleidsregels. Bij het afsluiten van een rentederivaat wordt een onafhankelijke adviseur ingeschakeld die beschikt over een vergunning van de AFM. 8

9 4. Treasury organisatie 4.1 Bevoegdheden van betrokkenen in het treasury proces Hieronder zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het treasury proces opgenomen. Raad van Commissarissen - de Audit en Compliance Commissie van de Raad van Commissarissen bereidt de besluitvorming omtrent het treasury statuut, het treasury jaarplan en het treasuryverslag voor, - vaststellen van het treasury statuut, het treasury jaarplan en het treasuryverslag, - de Audit en Compliance Commissie bepaalt op basis van het treasury jaarplan, welke financiering kan worden aangegaan door de RvB (leningovereenkomst en eventueel een daaraan gekoppeld derivaat). Afwijkingen van het jaarplan en investeringen die daarin niet voorkomen worden apart besproken in de Audit Commissie, die hierover verslag uitbrengt aan de Raad van Commissarissen, - vaststellen van eventuele wijzigingen in het treasury statuut, Raad van Bestuur - opstellen van het treasury statuut, het treasury jaarplan en het treasuryverslag, - opstellen van eventuele wijzigingen in het treasury statuut, - het uitvoeren van operationele treasury activiteiten betreffende financieren, beleggen, liquiditeitenbeheer en renterisicobeheer, waaronder het aangaan van transacties, - het schriftelijk vastleggen van (offertes + afgesloten posities) met betrekking tot financiering, - het afleggen van verantwoording over de uitgevoerde transacties aan de Raad van Commissarissen in een aparte paragraaf in het jaarverslag. Werkorganisatie/controller - het bijhouden en interpreteren van marktinformatie, - het opstellen van de meerjaren kasstroomprognose, - het (laten) uitvoeren van een stress analyse (indien noodzakelijk), - het bijhouden van beschikbare financieringsruimte bij het WSW, - het opvragen van (saldo) bevestigingen om de integriteit van de administratie/bestanden aan te kunnen tonen, - het bewaken van de verplichtingen welke geldnemers dienen na te komen jegens Humanitas Huisvesting, - het zorgdragen voor nakoming van de verplichtingen van Humanitas Huisvesting jegens geldgevers, - het zorgdragen voor aanvragen van bereidstellingsverklaring tot borging bij het WSW, - accorderen van facturen, overeenkomstig procedure factuurverwerking. Registeraccountant De accountant van Humanitas Huisvesting besteedt binnen zijn opdracht tot controle van de jaarrekening van de stichting tevens aandacht aan de opzet, bestaan en werking van de treasuryorganisatie en rapporteert in zijn managementletter over de bevindingen aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. In opdracht van de Raad van Bestuur en/of Raad van Commissarissen kan hij extra, meer gedetailleerde, werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit statuut. 9

10 Treasurycommissie Minimaal eenmaal per halfjaar vindt overleg plaats over treasury aangelegenheden. Dit overleg vindt plaats in de treasurycommissie. De treasurycommissie bestaat uit een lid van de Raad van Bestuur, de directeur Financiën en de controller huisvesting. De treasury commissie laat zich (waar nodig) bijstaan door een externe, onafhankelijke, deskundige. 4.2 Proces Door de treausury commissie wordt een treasury statuut in concept opgesteld. Dit statuut wordt door de Raad van Bestuur goedgekeurd en door de Raad van Commissarissen (met advies van de Audit en Compliance Commissie) vastgesteld. In de toelichting bij de jaarlijkse begroting wordt een treasury jaarplan opgenomen en als zodanig door de Raad van Commissarissen (met advies van de Audit en Compliance Commissie) vastgesteld. Jaarlijks zal in het jaarverslag van Humanitas Huisvesting een paragraaf (treasury jaarverslag) worden opgenomen. 4.3 Besluitvorming inzake financieren, beleggen en renterisicobeheer Voor een goede besluitvorming vraagt de Raad van Bestuur meerdere offertes aan voor het aantrekken van leningen en het uitzetten van overtollige middelen ten einde een zo gunstig mogelijk rentepercentage te bedingen. Bevoegdhedenoverzicht Humanitas Huisvesting: Taken Bevoegde personen Uitvoeren Registreren Controleren Autoriseren 1. Formuleren treasurybeleid RvB Controller Controller RvB 2. Afsluiten financieringstransacties t/m 20 mln 3. Afsluiten financieringstransacties boven 20 mln 4. Afsluiten cashmanagementtransacties t/m 20 mln 5. Afsluiten cashmanagementtransacties boven 20 mln 6. Leningen vervroegd aflossen t/m 20 mln 7. Leningen vervroegd aflossen boven 20 mln RvB Controller Controller RvB RvB Controller Controller RvB RvB Controller Controller RvB RvB Controller Controller RvB RvB Controller Controller RvB RvB Controller Controller RvB 10

11 8. Renteconversie t/m 20 mln RvB Controller Controller RvB 9. Renteconversie boven 20 mln RvB Controller Controller RvB 10. Afsluiten derivatencontracten met een onderliggende hoofdsom t/m 20 mln *2) 11. Afsluiten derivatencontracten met een onderliggende hoofdsom boven 20 mln *2) RvB Controller Controller RvB RvB Controller Controller RvB 12. Afsluiten beleggingstransacties RvB Controller Controller RvB 13. Opstellen rapportages *1) Controller *1) Bij de rapportages geldt de volgende frequentie: kwartaalrapportage naar RvB en RvC. *2) Het openen van derivatenlijnen behoeft voorafgaande melding aan de RvC onder mededeling van wat er wordt afgedekt, hoe lang en waarom. Deze melding zal worden voorzien van informatie over het doel. Treasury rapportages dienen de volgende elementen te beschrijven: - geplande en uitgevoerde transacties - liquiditeitsprognoses (op maand en op jaarbasis) - verschillen analyses - financieringsbehoeftes - portefeuille risico s - rente risico s - eventueel derivaten posities 4.4 Informatievoorziening en verantwoording De Raad van Commissarissen moet over voldoende informatie beschikken om een toezichthoudende rol te kunnen vervullen. De volgende informatie wordt door Humanitas Huisvesting opgesteld: - exploitatiebegroting met toelichting (inclusief liquiditeitsbegroting en treasury jaarplan), - een meerjaren kasstroomprognose - managementrapportages gedurende het jaar - jaarrekening met toelichting - volkshuisvestingsverslag - cijfermatige kerngegevens. 11

12 Bijlage DEFINITIES BEGRIPPEN TREASURYSTATUUT De behandelde begrippen hoeven niet per se in dit treasury statuut aan de orde te zijn gekomen, doch dienen ook als algemene toelichting. Aflossingsvrije (=fixe) lening: Lening waarbij gedurende de looptijd alleen rentebetalingen plaatsvinden. Aflossing van de hoofdsom vindt plaats aan het eind van de looptijd. Annuïtaire lening: Lening waarbij jaarlijks een vast bedrag aan rente en aflossing wordt betaald. In de beginjaren al de jaarlijkse betaling voor het grootste deel uit rente bestaan, in de eindjaren voor het grootste deel uit aflossing op de hoofdsom. Callgeld: Een overeenkomst tussen twee partijen om voor 1 dag een vast bedrag tegen een vaste vergoeding met elkaar uit te wisselen. Wanneer de overeenkomst geldt voor enkele dagen spreekt men van een Call-fixe. Cap: Een Cap is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij voor de koper een bovengrens aan de rentevariabele financiering over een vooraf afgesproken hoofdsom wordt vastgesteld. Een Cap is dus eigenlijk een call-optie op de geldmarktrente. Een Cap wordt gekocht om een maximum voor de te betalen rente vast te leggen voor een bepaalde periode. Een Cap is geen lening want er vindt geen uitwisseling van de hoofdsom plaats. Een Cap kent als product wel een premie. De premie is sterk afhankelijk van de geldende situatie op een rentemarkt en hangt in hoge mate af van de hoofdsom, de looptijd en het ingedekte renteniveau. Collar: Een Collar is een combinatie van Cap en een Floor. Hiermee wordt de bandbreedte vastgelegd waarbinnen de rente zich kan bewegen. In geval van een lening kan een collar gecreëerd worden door een cap te kopen en een floor te verkopen. Om de premie van een gekochte Cap gedeeltelijk te financieren wordt vaak een Floor verkocht. Hierbij is ook een constructie mogelijk waarbij de Floor-premie de Cappremie volledig gecompenseerd worden (zgn. zero-cost collar ). Deposito: Het beleggen van een vast bedrag gedurende een vaste periode (meestal een veelvoud van een maand tegen een van te voren afgesproken vergoeding. Derivaten: Zie definitie rente-instrument. Euribor: Staat voor Europeaan Inter Bank Offered Rate. Het is het tarief dat banken elkaar in rekening brengen voor kortlopende financiering. Het geldt als de gangbare referentierente voor kortlopende leningen. 12

13 Financieringsrisico: Het risico dat geen nieuwe financiering kan worden aangetrokken. Floor: Een Floor is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de verkoper aan de koper een ondergrens aan zijn rentevariabele renteopbrengst vaststelt. Een Floor is dus eigenlijk een put-optie op de geldmarktrente. Een Floor wordt gekocht om een minimaal te ontvangen rente vast te leggen. Zij werkt verder op deze manier als de cap. Er wordt echter in plaats van een renteplafond een rentebodem bepaald. De Floor is geschikt om een minimun rendement in te stellen voor een bepaalde periode. Een Floor is geen lening want er vindt geen uitwisseling van de hoofdsom plaats. Een Floor kent als product wel een premie. De premie is sterk afhankelijk van de geldende situatie op een rentemarkt, en hangt in hoge mate af van de hoofdsom, de looptijd en het ingedekte renteniveau. Interest Rate Swap (IRS) Een SWAP is een contract waarbij over een vooraf afgesproken hoofdsom het uitwisselen ( Swap =ruil) van kasstromen tussen twee partijen wordt overeen gekomen. Een IRS is een kapitaalmarktproduct. Een IRS is geen lening want er vindt geen uitwisseling van hoofdsom plaats. Bij een IRS worden rentebedragen tegen elkaar uitgewisseld. Daarbij wordt afgesproken dat partij A een vast rentepercentage gaat betalen over de vooraf afgesproken hoofdsom aan partij B. Partij B op haar beurt betaalt een variabel rentepercentage over hetzelfde bedrag aan partij A. Partij A heeft dat een payer s Swap (zij betaalt de vaste rente) en partij B heeft een receiver s Swap (zij ontvangt de vaste rente). De bedragen worden op de overeengekomen vervaldata in dezelfde valuta afgerekend. De looptijd van de Swap wordt door de partijen samen overeengekomen. Een IRS kent als product geen premie. Een Swap is geschikt om het renteniveau van een toekomstige financieringsbehoefte of renteaanpassingen vooraf te fixeren. Door op de ingangsdatum van de Swap een tegengestelde Swap in te laten gaan wordt de in de eerste Swap overeengekomen vaste rente daadwerkelijk voor de looptijd die overeengekomen is gefixeerd. De bijbehorende financieringsbehoefte moet zonodig separaat aangetrokken worden. Een swap gaat zeker in en heeft geen optioneel karakter zoals de Swaption. Kasgeldlening: Het lenen van een vast bedrag gedurende een vaste periode (meestal een veelvoud van een maand) tegen een van te voren afgesproken vergoeding. Lineaire lening: Lening waarbij periodiek een vast bedrag aan aflossing wordt betaald. De rentebetaling wordt berekend over de nog openstaande hoofdsom. De totale betaling aan rente en aflossing zal elk jaar verminderen. 13

14 Looptijd: De periode die resteert tot het moment dat de voorwaarden van een lening of belegging wijzigen. Onderscheid wordt gemaakt naar: - Liquiditeitstypische looptijd: de periode die resteert tot het moment dat de lening (o/g) moet worden afgelost dan wel een belegging (u/g) vrijvalt. - Rentetypische looptijd: de periode die resteert tot het moment dat de rente op een lening of belegging een herziening ondergaat. Medium Term Note (MTN): Een standaard schuldtitel waarin de kenmerken van een obligatie en een onderhandse lening zijn samengevoegd. MTN s zijn courant verhandelbaar. Netto financieringsbehoefte Het totaal van opgenomen leningen waarop de aanwezige beleggingen en liquide middelen in mindering zijn gebracht. Bij een negatief saldo liquide middelen heeft dit het effect dat de netto financieringsbehoefte toeneemt. Obligatie Verhandelbaar bewijs van deelname in het vreemde vermogen van een onderneming voor een van te voren overeengekomen periode tegen een van te voren overeengekomen vergoeding (couponrente). Optie: Een optie is een rente-instrument waaraan de koper, tegen betaling van een premie, bepaalde vast omschreven rechten kan ontlenen. Tegen ontvangst van een premie gaat de verkoper bepaalde vast omschreven verplichtingen aan. Gangbare renteopties zijn Cap, Floor en Swaption. Onderhandse lening: Onverhandelbaar bewijs van deelname in het vreemde vermogen van een onderneming voor een van te voren overeengekomen periode tegen een van te voren overeengekomen vergoeding. Renteconversie: Bij een renteconversie dient over een bestaande lening rente voor de volgende rentevastperiode opnieuw te worden overeengekomen. Rente-instrument: Een rente-instrument (derivaat) is een financieel contract waarmee het renterisico over een lening of belegging kan worden veranderd of beïnvloed. Onderscheid wordt gemaakt naar instrumenten met een fixerende werking (het tarief wordt vastgelegd) en instrumenten met een beschermende werking (het tarief wordt gelimiteerd). Een renteinstrument kan het (her-) financieringsrisico niet beïnvloeden. 14

15 Renterisico: De mogelijkheid dat het toekomstige resultaat en/of vermogensverhoudingen nadelig worden beïnvloed als gevolg van ontwikkelingen in de rente. Het risico in absolute zin is de optelsom van jaarlijkse cashflow en renteaanpassingen in een bepaalde periode (meestal van 12 maanden). Aanpassingen in de rente kunnen betrekking hebben op leningen en beleggingen, maar ook op rente-instrumenten. Bij het risico in relatieve zin wordt het absolute renterisico gedurende een bepaalde periode (meestal 12 maanden) in een percentage van de netto financieringsbehoefte ultimo periode uitgedrukt. Roll-over lening: Een Roll-over lening is een overeenkomst tussen twee partijen om gedurende een langere periode (meestal tussen 2 en 10 jaar) geld te lenen waarbij de rente periodiek wordt herzien. De rente is meestal gekoppeld aan het Euribortarief. Bij een Roll-over met variabele hoofdsom kan bij renteaanpassing eveneens de hoofdsom worden gewijzigd (tussen 20% en 100%). Een Roll-over met variabele hoofdsom combineert de voordelen van een lange financiering (lage bancaire opslagen, langdurige beschikbaarheid) met de voordelen van kasgeldfinanciering (grote flexibiliteit, lage tariefstelling). Swap: Het Engelse woord Swap staat voor ruil. Bij een Swap (ook wel Renteswap) komen twee partijen overeen renteverplichtingen met elkaar te ruilen. De ene partij betaalt gedurende de looptijd van de swap een vaste rente aan de tegenpartij waarbij de tegenpartij als tegenprestatie een variabele rente betaalt (meestal Euribor). De onderliggende hoofdsom waarover de renteberekening plaats vindt, wordt niet uitgewisseld. De hoogte van de vaste rente wordt aan het begin van de looptijd van de Swap afgesproken. De variabele rente hangt af van de ontwikkeling van de geldmarktrente (meestal Euribor). De gangbare rentetypische looptijd voor de vaste rente is twee tot tien jaar, de gangbare variabele rente is drie of zes maanden. Er wordt onderscheid gemaakt naar: - Payers Swap: de koper van een Payers Swap betaalt een lange rente (Swaptarief) in ruil voor de ontvangst van een korte rente (Euribor) - Receivers Swap: de koper van een Receivers Swap betaalt een korte rente (Euribor) in ruil voor de ontvangst van een lange rente (Swaptarief). Swaprate: Het is het tarief dat banken met een hoge kredietwaardigheid (AA-rating) elkaar in rekening brengen bij het aangaan van een renteswap. Het tarief geldt als de gangbare refentierente voor langlopende leningen. Swaption: Een Swaption is een optie op een Swap. De koper van de Swaption heeft het recht om binnen een bepaalde periode een Swap aan te gaan tegen vooraf bepaalde tarieven en voorwaarden. Hiervoor betaalt de koper van de Swaption een premie aan de verkoper. Deze, op zijn beurt, heeft de plicht een Swap aan te gaan op het moment dat de koper dit wenst. Vooraf worden de volgende zaken geregeld: de looptijd van de optie, de looptijd van de Swap bij uitoefening van het optierecht, de vaste en variabele rente van de Swap. 15

16 Er zijn twee soorten Swaptions, te weten de payers Swaption en de receivers Swaption. De koper van een payers Swaption heeft het recht de vaste rente te gaan betalen (en dus de variabele rente te ontvangen). De koper van een receivers Swaption heeft het recht de vaste rente te gaan ontvangen (en dus de variabele rente te betalen). Een Swaption is geen lening want er vindt geen uitwisseling van de hoofdsom plaats. Een Swaption kent als product een premie die sterk afhankelijk is van de geldende situatie op een rentemarkt en hangt in hoge mate af van de hoofdsom, de looptijd en het ingedekte renteniveau. Een Swap is geschikt om het renteniveau van een toekomstige financieringsbehoefte of renteaanpassingen vooraf optioneel te fixeren. Door op de ingangsdatum van de Swaption een tegengestelde Swap in te laten gaan wordt de in de eerste Swaption overeengekomen vaste rente daadwerkelijk voor de looptijd die overeengekomen is gefixeerd. De bijbehorende financieringsbehoefte moet zodanig separaat aangetrokken worden. Een Swaption heeft, in tegenstelling tot de Swap, een optioneel karakter en biedt de mogelijkheid om vanwege een bij nader inzien uitblijvende of lager uitvallende financieringsbehoefte of renterisico de onderliggende Swap niet te laten ingaan. Voorwaartse fixatie: Ruim voor de contractuele conversiedatum wordt met de geldgever de rente op een lopende lening voor de opvolgende rentevastperiode overeengekomen. 16

huisvesting TREASURYSTATUUT

huisvesting TREASURYSTATUUT TREASURYSTATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieren, beleggen en rentemanagement 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Financieringsbeleid 4 2.3 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen 5 2.4

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasury statuut augustus 2008. 1. Inleiding...2. 2. Financieren, beleggen en rentemanagement...3

RWS partner in wonen Treasury statuut augustus 2008. 1. Inleiding...2. 2. Financieren, beleggen en rentemanagement...3 Inhoud 1. Inleiding...2 2. Financieren, beleggen en rentemanagement...3 2.1 Doelstellingen treasury...3 2.2 Financieren...3 2.3 Beleggen...4 2.4 Renterisicobeheer...4 2.5 Liquiditeitenbeheer...5 3. Treasury-organisatie...6

Nadere informatie

Treasurystatuut 15 december 2010

Treasurystatuut 15 december 2010 15 december 2010 RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieren,

Nadere informatie

TREASURY- en BELEGGINGSSTATUUT

TREASURY- en BELEGGINGSSTATUUT TREASURY- en BELEGGINGSSTATUUT Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in de vergadering van 3 maart 2015. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Financieren, beleggen en rentemanagement 2.1 Doelstellingen treasury

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 Treasury Statuut INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel treasury statuut 3 1.3 Doelstellingen treasury 3 1.4 Goedkeuring en wijziging 4 1.5 Accountantscontrole 4 2. Organisatie treasury functie

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Auteur F&BI Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl Datum 29 augustus 2011 Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Treasurystatuut 2011 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen. Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 20 Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Opdrachtgever

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Notitie Rente-instrumenten

Notitie Rente-instrumenten Notitie Rente-instrumenten Referentienummer BCS/Beverwijk Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Traditionele Methoden... 2 3 Rente-instrumenten... 3 3.1 Rentetermijncontracten... 3 3.2 Rente-opties... 4 3.3 Renteswaps...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 TREASURYSTATUUT Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 2 1. Status van het treasurystatuut Doel Het treasurystatuut van

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Leeuwarden, 16 maart 2011 Inhoud Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Samenvatting treasuryproces 6 2.1. Financieren 2.2. Beleggen 2.3. Rentemanagement

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 2 december 2009 Treasurystatuut pagina 1 van 25 Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Treasurystatuut Centrada Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Auteur: Manager F&I Beheerder: Manager F&I Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 18 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasury statuut Woonveste

Treasury statuut Woonveste Treasury statuut Woonveste Opgesteld door : Peter Nuytens Vastgesteld door : Directeur-Bestuurder 8 oktober 2015 1 INLEIDING De primaire doelstelling van Woonveste is het werkzaam zijn op het gebied van

Nadere informatie

Treasurystatuut. Van Alckmaer voor Wonen

Treasurystatuut. Van Alckmaer voor Wonen Treasurystatuut Van Alckmaer voor Wonen Datum: 5 maart 2015 Vastgesteld op:. Directeur bestuurder:. Goedgekeurd op:. Voorzitter Raad van Commissarissen:. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Status treasurystatuut

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2015-001 Ingangsdatum : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 9 juni 2015 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 9 juni 2015 2 INHOUDSOPGAVE 0

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Auteur Frank aan de Wiel Afdeling Financiën Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming...

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2013-001 Ingangsdatum : 1 december 2013 Vastgesteld door het bestuur : 7 november 2013 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 25 november 2013 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Productwijzer. Rentederivaten ( )

Productwijzer. Rentederivaten ( ) Productwijzer Rentederivaten 6.0012.96 (08-01-2009) 1 Rentederivaten Afhankelijk van uw situatie, de marktsituatie en marktverwachtingen kan het voor u bijzonder interessant zijn (of wellicht zelfs noodzakelijk)

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 4 1.1 Doel van het treasurystatuut... 4 1.2 Doel van treasury...

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 26 januari 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 26 januari 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 26 januari 2015 Treasurystatuut - Patrimonium woonservice pagina 2 Inhoud Inleiding... 4 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 5 1.1 Doel van het treasurystatuut...

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Treasury Statuut. VPCO De Oorsprong

Treasury Statuut. VPCO De Oorsprong Treasury Statuut VPCO De Oorsprong Doorn, juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3 1.2 Indeling Treasury Statuut... 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE... 3 2.1 Liquiditeit... 4

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.0 Datum 19 mei 2015 Frank aan de Wiel / Thésor Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.0 Datum 19 mei 2015 Frank aan de Wiel / Thésor Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.0 Datum 19 mei 2015 Auteur Frank aan de Wiel / Thésor Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming... 6 2.1 Taken,

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Oss, februari 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene uitgangspunten... 5 2. Cashmanagement... 6 3. Financieringsmanagement... 7 4. Beleggingsmanagement...

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Treasurysta tuut. Steelande wonen. December 2012

Treasurysta tuut. Steelande wonen. December 2012 Treasurysta tuut Steelande wonen December 2012 Inhoud INLEIDING.4 1. ALGEMEEN S 2. TREASURYORGANISATIE & -BESLUITVORMING 7 2.1. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 7 2.2. TREASURYCOMMISSIE /

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Vastgesteld en goedgekeurd:. 1 Inhoud Inleiding 3 1. Status van het Treasurystatuut 4 1.1. Doel 1.2. Vaststelling 1.3. Toepassing 1.4. Onderhoud en wijzigingen

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM 1. Voorwoord Hogeschool Rotterdam is een onderwijsinstelling die, grotendeels, wordt gefinancierd uit publieke middelen. De hogeschool ontvangt deze publieke middelen

Nadere informatie

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie 08-10-2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel financieringsstatuut... 3 1.2 Wettelijke voorschriften... 3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING

Nadere informatie

Treasurystatuut WormerWonen

Treasurystatuut WormerWonen 1 Treasurystatuut WormerWonen 14 oktober 2014 2 ALGEMEEN WormerWonen is als toegelaten instelling werkzaam in het kader van de volkshuisvesting. De legitimatie en kaders voor de bedrijfsuitoefening zijn

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina 3-6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina 6-7 4. TREASURYPARAGRAAF

Nadere informatie

Treasury Statuut Wonen Zuid

Treasury Statuut Wonen Zuid Treasury Statuut Wonen Zuid Juni 2012 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2012 Vastgesteld door Bestuur d.d. 19 juni 2012 Inhoudsopgave 1. De inrichting van de treasuryfunctie bij Wonen Zuid

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Versie : Treasurystatuut Woonstad Rotterdam 2012 Datum : 26 juni 2012

TREASURYSTATUUT. Versie : Treasurystatuut Woonstad Rotterdam 2012 Datum : 26 juni 2012 TREASURYSTATUUT Versie : Treasurystatuut Woonstad Rotterdam 2012 Datum : 26 juni 2012 Status : definitief Vastgesteld door het Bestuur van Woonstad Rotterdam op 9 mei 2012 Goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen Treasurystatuut Stichting Vitaal Wonen Versie 1.0 Versie goedgekeurd in de RvT vergadering van 14 augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Organisatie... 5 2.1 De organisatorische plaats van de

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden Financieel Statuut 2015 Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden 1 Inhoud 1. Waarom een financieel statuut... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 1.2 Instrumenten... 3 1.3 Relatie externe toezichthouders...

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

TREASURY STATUUT Zayaz

TREASURY STATUUT Zayaz TREASURY STATUUT Zayaz Vastgesteld door het Bestuur van Zayaz op 6 maart 2013 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Zayaz op 6 maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1 Status... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid... Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...2 1.3. Risico-attitude...2 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21 van het Besluit beheer sociale-huursector; Besluit: Art ike l 1

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21 van het Besluit beheer sociale-huursector; Besluit: Art ike l 1 Be le ids rege ls van de Min is te r van Binnen landse Zaken en Kon ink r i j ks re l a t i es van 5 sep tember 2012, nr. 2012-0000515185 t e r u i t voe r ing van het Beslui t beheer socia le - huursector

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Treasurystatuut Rondom Wonen

Treasurystatuut Rondom Wonen Rondom Wonen Inhoud 1. ALGEMEEN... 4 2. TREASURYORGANISATIE & -BESLUITVORMING... 5 2.1. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 2.2. BESLUITEN 2.3. TRANSACTIEVOORSTELLEN 2.4. VERANTWOORDING 3. FINANCIEREN...

Nadere informatie

Financieel Statuut ZorgGoedBrabant

Financieel Statuut ZorgGoedBrabant Financieel Statuut ZorgGoedBrabant september 2008 081105 financieel statuut ZGB vastgesteld 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Algemene uitgangspunten... 5 2 Cashmanagement... 6 3 Financieringsmanagement...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht samenwerkingsverband vo IJSSISL VEC' IT T reasurystatuut Stichting VO2305 Handelsnaam: Samenwerkingsverband VO 23.05 regio IJssel-Vecht Ossenkamp 8 8024 AE ZWOLLE Inschrijfnummer DUO: 21639 Datum: 30 maart

Nadere informatie

TREASURY- EN BELEGGINGSSTATUUT

TREASURY- EN BELEGGINGSSTATUUT TREASURY- EN BELEGGINGSSTATUUT Status: Vastgesteld door de directeur-bestuurder: 11 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 18 augustus 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 24 Verbonden partijen Voor een toelichting op de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen wordt verwezen naar noot 23. Er is in het

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Treasury Statuut. Status van het beleidsdeel: Hooilaan EM Breda TEL (076) IBAN NL65 RABO

Treasury Statuut. Status van het beleidsdeel: Hooilaan EM Breda TEL (076) IBAN NL65 RABO Treasury Statuut Treasury Statuut Status van het beleidsdeel: Status DO MR-en GMR 1 e evaluatie Kwaliteitscyclus I.v.m. nieuwe wetgeving aangepast 12-10-09 2016-06-17 inzake nieuw protocol OCW aangepast

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

(Utrechtse) derivaten

(Utrechtse) derivaten (Utrechtse) derivaten Hier komt tekst 10 maart 2016 Hier Robert komt de Geus ook tekst QT, BCS Programma (ca. 30 min) Introductie Wat zijn derivaten en welke soorten onderscheiden we? Wettelijk en eigen

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen.

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen. CvB-Besluit: Treasurystatuut Stichting Carmelcollege MT Bestuursbureau --- Definitief besluit CvB 20 september 2016 Ter info : CvS 29 september 2016 Ter info : GMR 11 oktober 2016 Het College van Bestuur

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Treasurystatuut Laurentius

Treasurystatuut Laurentius Treasurystatuut Laurentius versie 1.1 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Treasurybeleid... 4 4.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 4.2 Waarborgen financiële continuïteit... 5 4.2.1

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

Financieel Statuut Financierings- en beleggingsbeleid

Financieel Statuut Financierings- en beleggingsbeleid Financieel Statuut 2016 Financierings- en beleggingsbeleid Stichting Beter Wonen December 2015 Inhoud 1. Waarom een financieel statuut... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 1.2 Instrumenten... 3 1.3 Relatie externe

Nadere informatie

Treasury statuut Hogeschool ipabo

Treasury statuut Hogeschool ipabo Treasury statuut Hogeschool ipabo Inleiding De instandhouding van de Hogeschool ipabo wordt voor het overgrote deel bekostigd uit middelen die worden verstrekt door het Ministerie van OCW. Dit betreft

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury

Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury September 2016 Inhoud 1.1 Uitgangspunten Administratieve organisatie en interne controle... 2 1.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie