Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden"

Transcriptie

1 Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Doel financieringsstatuut Wettelijke voorschriften WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING Doelstellingen financiering Beheersen van financiële risico s Zorgdragen voor een effectief en efficiënt kasbeheer Minimaliseren van de financieringskosten Zorgdragen voor een goed relatiebeheer Richtlijnen financieringdoelstellingen 5 3. FINANCIERING-ORGANISATIE Inleiding Financiering binnen het openbaar lichaam Verantwoordelijkheden en bevoegdheden financiering Taken financiering Verantwoordelijkheden financieringbeleid Bevoegdheden financieringtaken 8 4. PLANNING EN CONTROL Taken planning en control INFORMATIEVOORZIENING Versie 1.0 Pagina 2 van 10

3 1. INLEIDING 1.1 Doel financieringsstatuut Dit financieringsstatuut geeft de meerjarige financieringsdoelstellingen van het Openbaar Lichaam Drechtsteden weer. Daarnaast geeft dit financieringsstatuut een beeld van de financierings-organisatie inclusief de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en informatievoorzieing. Het financieringsstatuut stelt de kaders Daarnaast zal, conform de Wet fido, een financieringsparagraaf bij de begroting worden opgeleverd. 1.2 Wettelijke voorschriften Met betrekking tot financiering dient het openbaar lichaam zich te houden aan de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido). In de Wet fido zijn voor de decentrale overheden voorschriften opgenomen over: onderscheid korte en lange financiering; kasgeldlimiet; renterisiconorm; transparantie financieringbeleid. 2. Wat willen we bereiken met Financiering. 2.1 Doelstellingen Financiering De financieringfunctie is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, financiële posities en de hieraan verbonden risico s. De financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Bankieren is niet toegestaan. De hoofddoelstelling van de financieringfunctie is: Het waarborgen van de financiële continuïteit van het Openbaar Lichaam Drechtsteden. Om aan de hoofddoelstelling praktische invulling te geven, zijn in dit financieringsstatuut vier subdoelstellingen onderkend: 1. Het beheersen van financiële risico s. 2. Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kasbeheer. 3. Het minimaliseren van de financieringskosten. 4. Het zorgdragen voor een goed relatiebeheer. Hieronder worden de subdoelstellingen verder uitgewerkt Beheersen van financiële risico s Financiële risico s zijn het renterisico en het kredietrisico. Bij het openbaar lichaam gaat het voornamelijk om de rentebaten en dus om de vergoeding die voor het uitzetten van geld ontvangen wordt. Beheersing van het risico heeft betrekking op het terugontvangen van de hoofdsom. Versie 1.0 Pagina 3 van 10

4 De financieringsfunctie zal trachten om het jaarlijkse renterisico op de vaste schuld door (her)financiering c.q. rente-aanpassing te beperken tot maximaal 20% van de restant hoofdsom van de leningenportefeuille of het lagere percentage voorgesteld in een nieuwe ministeriële regeling. De berekening van het renterisico gebeurt conform de in Wet fido beschreven toets aan de renterisiconorm. Tevens zal het openbaar lichaam per kwartaal de gemiddelde netto vlottende schuld beperken tot maximaal de in Wet fido bepaalde hoogte van het kasgeld van 8,2% van het begrotingstotaal. Bij aanpassingen van het percentage van de kasgeldlimiet vanuit het ministerie zal dit percentage gelden. Volgens de begroting 2007 bedraagt de kasgeldlimiet ruim 14 miljoen euro hetgeen op de verwachte positieve liquiditeitspositie ruim voldoende is. Daarnaast kan het openbaar lichaam tevens tegenpartijrisico lopen, doordat zij overtollige middelen tijdelijk belegt. Bij het uitzetten van overtollige liquide middelen tegen officiële euribortarieven hebben de deelnemende gemeenten van het openbaar lichaam een voorkeurspositie. Het openbaar lichaam treedt op als verlengd lokaal bestuur. Overigens vindt uitzetting bij andere partijen plaats. Deze tegenpartijrisico s moeten beheerst worden. Hiertoe zet de Drechtsteden haar gelden op de lange resp. korte termijn slechts uit bij partijen die wat betreft kredietwaardigheid minimaal beschikken over de volgende ratings. Ook aan woningcorporaties die aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kan in het kader van de publieke taak worden uitgeleend. Voor korte en lange termijn-transacties : A-rating (Standard & Poors) of A2-rating (Moody s); Naast de bovengenoemde risico s zal het openbaar lichaam zorgen voor voldoende (korte)kredietfaciliteiten bij banken of de deelnemende gemeenten om te allen tijde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en onverwachte uitgaven op te vangen Zorgdragen voor een effectief en efficiënt kasbeheer Het betalingsverkeer dient zodanig ingericht te worden dat het kosteneffectief kan worden beheerd, waarbij voor zover mogelijk de externe bankkosten geminimaliseerd worden. Hiertoe wordt de bankrelatie van het Openbaar Lichaam Drechtsteden minimaal eens per 4 jaar geëvalueerd. Verder zal financiering zorgen voor het goed liquiditeitenbeheer door middels kasgeld en deposito s het saldo naar een ondergrens te sturen, rekeninghoudend met de risicorichtlijnen Minimaliseren van de financieringskosten De financieringskosten dienen bij het aantrekken van middelen zo laag mogelijk te zijn. Financieringskosten worden mede bepaald door de rentetypische looptijd en de beschikbaarheid van de lening. Ook moeten de mogelijkheden van alternatieve financiering onderzocht worden indien dit tot lagere financieringskosten kan leiden. Van belang is verder dat de tegenpartij waarvan het openbaar lichaam het vreemd vermogen aantrekt maatschappelijk aanvaard is. In geval van (tijdelijk) overtollige middelen is het mogelijk om een deel van de beschikbare middelen liquide aan te houden dan wel zodanig te beleggen tegen aanvaardbare risico s. richtlijnen: risicobeheersing) dat deze zonder al te veel kosten snel liquide te maken zijn Zorgdragen voor een goed relatiebeheer Het zorgdragen voor een goed relatiebeheer is vooral van belang om de (product) ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt te monitoren. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan ontwikkelingen op de rentemarkt en financiële innovaties. Versie 1.0 Pagina 4 van 10

5 2.2 Richtlijnen financieringdoelstellingen In deze paragraaf zullen per financieringdoelstelling de richtlijnen worden vastgesteld. A Risicobeheersing De financieringtaak risicobeheersing stuurt de financiële risico s die de regio loopt. In de renterisicobeheersing worden zowel de opgenomen gelden als eventueel uitgezette gelden aan derden gezamenlijk beoordeeld waarbij tevens wordt ingegaan op de samenstelling van korte, middellange en lange financiering. In de beheersing van de overige risico s aan derden wordt bij beleggingen het tegenpartijrisico beoordeeld. De richtlijnen aangaande de risicobeheersing bepalen het aanvaardbare financiële risicoprofiel. Om het risicoprofiel te bepalen voor het Openbaar Lichaam Drechtsteden worden de volgende richtlijnen vastgesteld. 1. Op basis van de korte liquiditeitsplanning ( 1 jaar) zullen toereikende kortkredietfaciliteiten of liquide middelen worden aangehouden om aan de korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. 2. Het uitzetten van gelden is toegestaan onder de voorwaarde dat de hoofdsom van de uitzetting wordt gegarandeerd. 3. Kredietrisico s worden beperkt door uitsluitend gelden uit te zetten bij de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling. Daarna bij financiële instellingen of te beleggen in producten met een minimale kredietwaardigheid voor de lange looptijden van A en voor de korte looptijden van A-1/P-1 ratings. 4. Een kredietwaardigheidbeoordeling wordt verkregen van een erkend rating bureau zoals Standard & Poor s of Moody s. B Kasbeheer De financieringtaak kas- en saldobeheer stuurt de bankrekeningenstructuur, het gebruik van verschillende betaalinstrumenten, de totale kosten van het betalingsverkeer en zorgt voor het afromen van saldi op de diverse rekeningen-courant. Verder wordt op basis van een korte liquiditeitsplanning het saldo middels dag- en kasgeld en deposito s naar nul gestuurd. De richtlijnen betreffende het geldstromenbeheer spitsen zich toe op de bankrekeningstructuur en de toegestane betaalinstrumenten en condities. 1. Het selecteren van die betaalinstrumenten die de bankkosten en interne verwerkingskosten minimaliseren. 2. Het periodiek evalueren of de tarieven voor de betaalinstrumenten concurrerend zijn met de tarieven bij andere banken. 3. Het streven naar een optimaal gebruik van het electronic banking systeem voor zowel ontvangsten als betalingen. 4. Het minimaliseren van het aantal rekeningen met het oog op transparantie en efficiëntie van de bankrekeningstructuur. 5. Zorgen voor een goed saldo- en liquiditeitenbeheer op basis van adequate planningen en met in achtneming van de richtlijnen ten aanzien van het risicobeheer. Versie 1.0 Pagina 5 van 10

6 C Financiering. De taak financiering zorgt voor de invulling van de liquiditeitsbehoefte. De basis voor de financieringsbehoefte is de liquiditeitsplanning. Deze planning bepaalt wanneer, hoeveel en hoelang financiering nodig is. Daarnaast kunnen speciale financieringsconstructies in de analyses betrokken worden. De nadruk in het kader van de publieke taak dient vanuit het gezichtspunt verlengd lokaal bestuur echter te liggen op de optimalisatie van het financieringsresultaat. De richtlijnen betreffende de financiering met als doelstelling het minimaliseren van de financieringskosten zijn: 1. Halfjaarlijks dient een korte liquiditeitsplanning opgesteld te worden om zodoende het korte financieringstekort of overschot in kaart te brengen. 2. Voor het opvangen van onverwachte uitgaven zal altijd minimaal een korte kredietfaciliteit aangehouden worden bij een financiële instelling ter hoogte van de toegestane kasgeldlimiet 3. Een kort financieringstekort wordt tegen zo laag mogelijke kosten naar nul gestuurd. 4. Het aantrekken van lange financiering geschiedt tegen zo laag mogelijke kosten door 3 offertes op te vragen. 5. De verschillende aan te trekken financieringen worden zodanig gekozen, dat deze passen binnen het renterisicobeleid (zie: A risicobeheersing). 6. Langdurige overschotten worden uitgezet tegen een zo hoog mogelijk rendement, met inachtneming van de richtlijnen inzake het risicobeheer. D Beheer marktrelaties De financieringtaak beheer marktrelaties heeft betrekking op het onderhouden van relaties met banken, financiële instellingen en geldmakelaars. In de praktijk is deze relatie voor de eigen kennis van de rentemarkten onontbeerlijk. De richtlijnen betreffende het beheer marktrelaties zijn: 1. Voor het beheer van marktrelaties dient als richtlijn dat de relaties met banken en andere partijen op de geld- en kapitaalmarkt onderhouden moeten worden. 2. Hierbij wordt één verantwoordelijke, namelijk de adviseur Financiën, aangesteld die fungeert als het enige aanspreekpunt voor het openbaar lichaam richting marktrelaties. 3. Marktveranderingen worden actief gevolgd. 3 Financiering-organisatie 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de financiering-organisatie van het Openbaar Lichaam Drechtsteden besproken. Allereerst wordt de positie van financiering binnen het openbaar lichaam uitgewerkt.. Om deze financieringtaken administratief organisatorisch te kunnen uitvoeren moeten de verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden geregeld. 3.2 Financiering binnen het openbaar lichaam Een financieringfunctie heeft in veel gevallen de volgende (organisatorische) kenmerken: Een financiering-organisatie met bescheiden omvang die (betrekkelijk) los van de andere organisatieonderdelen staat. De noodzaak snel en flexibel te moeten inspelen op (markt-) ontwikkelingen. Versie 1.0 Pagina 6 van 10

7 Grote transactievolumes. De financieringfunctie binnen het Openbaar Lichaam Drechtsteden dient centraal georganiseerd te zijn dan wel elders te worden ingekocht. Hiervoor zijn de volgende argumenten te geven: - schaalvoordelen - vereiste specialistische kennis en expertise voor financiering-activiteiten Decentraal binnen de organisatieonderdelen ligt de verantwoordelijkheid voor de aanlevering van adequate liquiditeitsplanningen. Centraal worden deze planningen geconsolideerd tot één liquiditeitsplanning voor het openbaar lichaam. Financiering is een specialisme, dat doorgaans door een klein team binnen een organisatie wordt uitgevoerd. Hierbij is de functiescheiding tussen de beschikkende rol, de registrerende rol en de controlerende/autoriserende rol belangrijk. 3.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden financiering Taken financiering Binnen de financiering-organisatie is sprake van de volgende taken: risicobeheersing, kas- en saldobeheer, financiering, beheer marktrelaties, planning & control en advies Verantwoordelijkheden financieringbeleid De Drechtraad STELT het financieringsstatuut vast waarmee het kader is bepaald waarbinnen Financiering opereert. De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor de financieringfunctie. De dagelijkse uitvoering is in handen van de adviseur Financiën. Deze wordt hiërarchisch aangestuurd door de zakelijk directeur. Het drechtstedenbestuur is verantwoordelijk voor het financieringbeleid. De drechtraad controleert achteraf het uitgevoerde beleid. De financieringtaken zullen binnen de organisatie van het Openbaar Lichaam Drechtsteden worden door de adviseur Financiën uitgevoerd of worden extern ingekocht 1. De administrateur rapporteert onder verantwoordelijkheid van de zakelijk directeur. In de onderstaande tabel worden de verantwoordelijkheden van de verschillende financieringtaken overzichtelijk in tabelvorm gepresenteerd. Taken Verantwoordelijkheid Gemandateerde verantwoordelijkheid Verantwoordelijk voor uitvoering Uitvoering Risicobeheersing Drechtsteden bestuur Adviseur Financiën Kas- en saldobeheer Financiering van de regio Beheer marktrelaties Planning & control Drechtsteden bestuur Adviseur Financiën Drechtsteden bestuur Adviseur Financiën Drechtsteden bestuur Adviseur Financiën Drechtsteden bestuur Adviseur Financiën Versie 1.0 Pagina 7 van 10

8 Advies Drechtsteden bestuur Adviseur Financiën Tabel 2 Matrix financieringtaken en verantwoordelijkheden De uitvoering van de in tabel 2 weergegeven financieringtaken zal gebeuren binnen de richtlijnen zoals gesteld in paragraaf Bevoegdheden financieringtaken Wanneer uit de financieringtaken financiële transacties voortkomen, is een duidelijke, transparante functiescheiding van belang. In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de bevoegdheden binnen de regio verdeeld zijn: Taken Bevoegdheden Uitvoering 2 Autorisatie 3 Risicobeheersing Aangaan renteinstrumenten Adviseur Financiën 4 Langdurig uitzetten van gelden Adviseur Financiën Geldstromen -beheer Betalingen op aangewezen rekeningen Stafdiensten Dienstcontroller/administrateur Openen van bankrekeningen Transacties in geldmarkt (tot 1 jaar) Transacties in kapitaalmarkt (langer dan 1 jaar) Tabel 3 Matrix bevoegdheden financiering Met transacties in de geld- en kapitaalmarkt wordt zowel het aantrekken als het uitzetten van geld bedoeld. De registratie van de hierboven genoemde financieringstaken wordt verzorgd door de administrateur/controller van de Drechtsteden. De controle achteraf ligt bij de adviseur Financiën. Het doel van het inzetten van rente-instrumenten is het bereiken van de gewenste spreiding van het renterisico. De bevoegdheid tot het aangaan van rente-instrumenten is neergelegd bij de adviseur Financiën. Transacties in de geldmarkt worden geïnitieerd door de ADMINISTRATEUR en vooraf goedgekeurd door de controller en geautoriseerd door de. Met betrekking tot transacties in de kapitaalmarkt is de administrateur bevoegd en de controle vindt plaats door de adviseur Financiën; autorisatie vindt plaats door de zakelijk directeur. Versie 1.0 Pagina 8 van 10

9 Zoals aangegeven hebben bij het uitzetten van overtollige middelen deelnemende gemeenten een voorkeurspositie. Bij uitzettingen aan gemeenten wordt de rentevergoeding op basis van het euribortarief. Volgens de bepalingen van dit statuut vindt daarna uitzetting plaats op basis van offertes bij instellingen. Voor maximaal rendement is het instellen van limieten ongewenst. De risico s vanwege ongelimiteerde bevoegdheden worden ondervangen door de bepalingen van dit statuut over de financiële kwaliteit/solvabiliteit van de instellingen. De bevoegdheid voor de betalingen op bankrekeningen is gelegd bij de afdeling financieel beheer. (mits voldoende functiescheiding is gewaarborgd tussen de registrerende en de beschikkende functie). De bevoegdheid voor het openen van bankrekeningen is gelegd bij de administrateur van bureau Drechtsteden. Hiervoor is gekozen om dergelijke operationele taken ook op een laag en bereikbaar niveau in de organisatie te houden. 4 planning en control 4.1 Taken planning en control Om te zorgen voor een goede planning van de activiteiten vooraf en het afleggen van verantwoording achteraf, zal de Financiering een aantal documenten opleveren. Taak Uitvoering Autorisatie Gemandateerd verantwoordelijk Opstellen aanpassen financieringstatu ut Adviseur Financiën Eindverantwo ordelijk n.v.t. Drechtsteden bestuur; vaststelling door Drechtraad Omschrijving Meerjarige doelstellingen financiering. AO/IC, bevoegdheden Transactie rapport Adviseur Financiën Drechtsteden bestuur Overzicht van verschillende offertes, keuze en argumentatie Halfjaarrapportage voor marap Adviseur Financiën Drechtsteden bestuur Overzicht financieringactiviteiten vergeleken met financiering jaarplan Financieringpara Graaf Adviseur Financiën Drechtsteden Bestuur Financiering in P&C-cyclus Tabel 4 Matrix planning & control Van elke transactie wordt een verslag gemaakt. Bij alle langdurige transacties op de kapitaalmarkt geldt dat minimaal drie offertes worden aangevraagd. Uiteraard mogen het financieringsstatuut nooit overtreden worden bij het afsluiten van transacties, tenzij er goedkeuring is verkregen middels een uitzonderingsvoorstel. Zowel in de begroting als in de jaarrekening wordt een financieringparagraaf opgenomen. Op deze wijze wordt financieringsbeleid en verantwoording onderdeel van de P&C-cyclus. Versie 1.0 Pagina 9 van 10

10 5. INFORMATIEVOORZIENING Eén van de belangrijkste voorwaarden voor de Financiering om goed te functioneren is het ter beschikking hebben van juiste, tijdige en volledige informatie. Deze informatie kan worden gesplitst in: - operationele informatie - interne verantwoordingsinformatie - informatie richting toezichthouder In de onderstaande tabellen wordt aangegeven welke informatie met name van belang is inclusief de frequentie van de informatievoorziening en de betrokken personen: A. Operationele informatie Informatie Informatieverstrekker Informatie-ontvanger Frequentie 5 liquiditeitsplanning per sector Dienstcontrollers en Adviseur Per halfjaar Financiën liquiditeitsplanning geconsolideerd Adviseur Financiën Per halfjaar Analyse leningen- en beleggingsportefeuille (Rente)risicoanalyse (indien van toepassing) Marktontwikkelingen: rentevisie, nieuwe producten, ontwikkelingen in de sector Adviseur Financiën Per jaar Adviseur Financiën Drechtstedenbestuur en drechtraad Per jaar in marap en financieringspara graaf Uit dit financieringsstatuut volgt dat de in tabel 5 weergegeven operationele informatie van belang is ter ondersteuning van de uitvoering van de financieringtaken. Tabel 5 Matrix operationele informatie B. Verantwoordingsinformatie De verantwoordingsinformatie is met name de informatie die aangeeft of de gestelde doelen gerealiseerd zijn en of de uitvoering van de financieringfunctie heeft plaatsgevonden binnen de kaders van het financieringsstatuut. De verantwoordingsinformatie wordt opgenomen in de Managementrapportage Informatie Informatieverstrekker 6 Informatieontvanger Realisatie vs. planning Adviseur Financiën Zakelijk directeur Frequentie Bij maraps en in de jaarrekening Versie 1.0 Pagina 10 van 10

Financieringsstatuut

Financieringsstatuut Vastgesteld in de Drechtraad van 10 mei 2011 Financieringsstatuut Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 1.3

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Nr. 57 23 januari 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 april 2010, nr. 2010-26260, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland inzake vaststelling van het Financieringsstatuut

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

3.4 Paragraaf Financiering

3.4 Paragraaf Financiering 3.4 Paragraaf Financiering 3.4.1 Inleiding In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn risicobeheer (met name rente en kredietrisico),

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1251 3 maart 2016 Financieringsstatuut Prolander Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Maken bekend dat het bestuur van Prolander

Nadere informatie

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel;

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Treasurystatuut het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden en de financiële verordening; Vast

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

Financieringsstatuut gemeente Molenwaard 2015. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Financieringsstatuut gemeente Molenwaard 2015. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Molenwaard. Nr. 64025 15 juli 2015 Financieringsstatuut gemeente Molenwaard 2015 De raad van de gemeente Molenwaard; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN Sector : II Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; gelet op het bepaalde in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de

Nadere informatie

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud 0 Inleiding... 3 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begrippenkader... 4 Artikel 2 Doelstellingenvan de Treasuryfunctie... 5 2. Risicobeheer... 5 Artikel 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Treasurystatuut 2016 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta Treasurystatuut 2014 voor Waterschap Brabantse Delta Corsa Zaaknr: 13.ZK06602 13IT030589 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippenkader 2 2.1 Algemene begrippen 2 3. Doel van het treasurystatuut 3 3.1

Nadere informatie

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014 Bijlage 1 Treasurystatuut Gemeente Ridderkerk januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Doelstelling... 2 Risicobeheer... 3 1. Uitgangspunten risicobeheer... 3 2. Renterisicobeheer... 3

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel besluit met de vaststelling van het Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 nadere regels met betrekking

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Inhoudsopgave: Pagina

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Inhoudsopgave: Pagina Financieringsstatuut Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Inhoudsopgave: Pagina 1. INLEIDING...2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Doel Financieringsstatuut... 2 1.3 Conformiteit met financieringsstatuut GR Drechtsteden...

Nadere informatie

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel Raadsinformatiebrief Aan De gemeenteraad van Albrandswaard. Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons konmark 16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Treasurystatuut Versie 2015

Treasurystatuut Versie 2015 Treasurystatuut Versie 2015 Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs Datum 14 december 2015 Bestuurskantoor Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Treasurystatuut Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX TREASURYSTATUUT AVALEX Inhoudsopgave Inleiding...3 I Begrippenkader...4 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...5 III Uitgangspunten

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden:

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden: Aan de Raad Agendapunt: 7 Onderwerp: Herziening Treasurystatuut Kenmerk: Status: FZBS - Financiën / JS Besluitvormend Kollum, 2 december 2014 Samenvatting Na de periodieke screening op de actualiteit van

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1 NOTA TREASURYBELEID Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008 Nota Treasurybeleid 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Rapportages 3 3 Liquiditeitsprognoses 4 4 Uitgangspunten financiering 4 5 Geldleningen 5 6 Kasbeheer

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Vaals

Treasurystatuut gemeente Vaals Treasurystatuut gemeente Vaals Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Bestuurlijke betrokkenheid 3 1.2 Bestuurlijke definities 3 2 Begrippenkader 4 3 Treasurybeleid 7 3.1 Doelstellingen 7 3.2 Richtlijnen en limieten

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11 TREASURYSTATUUT Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Treasurystatuut...2 I Begrippenkader...2 II Reikwijdte treasurystatuur...3 III Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 IV Uitgangspunten risicobeheer... 4 V

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen met ingang van 16 december 2013 Vastgesteld door de Stadsregioraad in de vergadering d.d. 11 december 2014 Treasurystatuut per 16 december 2013 Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/49

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/49 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/49 Voor raadsvergadering d.d.: 21-06-2011 Agendapunt: 6 Onderwerp:

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014

Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 0 Treasurystatuut 2014 d.d. 18 februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding. 2 Beleidsregels 2 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten). 2 2.1. Renterisicobeheer.

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut.

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut. Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 73 Uitgifte: 31 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Begrippenkader

TREASURYSTATUUT Begrippenkader TREASURYSTATUUT 2007 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 januari 2007, nummer 07/05, in werking getreden met ingang van 1 januari 2007. Per die datum is het Treasurystatuut, vastgesteld bij

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling en Control datum 14 augustus 2015 afdeling F&C versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

gelet op artikel 14 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Wet financiering decentrale overheden;

gelet op artikel 14 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Wet financiering decentrale overheden; Treasurystatuut Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gelet op artikel 14 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en

Nadere informatie

Besluit Financieringsstatuut van. Provincie Zeeland

Besluit Financieringsstatuut van. Provincie Zeeland Besluit Financieringsstatuut 2013 van Provincie Zeeland INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 1.1. Missie en doelstelling treasurybeleid 3 1.2. Publieke taak 3 2. Voorbereiding en vaststelling van het treasurybeleid

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 De Raad van de gemeente Terschelling, Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 15 van de Financiële verordening gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, registratienummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, registratienummer ; CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR394546_1 1 juni 2016 Treasurystatuut gemeente Leek 2015 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, registratienummer

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 Inleiding...1 2 Treasurystatuut...1 I Begrippenkader...1 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...3 Risicobeheer III Uitgangspunten risicobeheer...3 IV Renterisicobeheer...3

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden

Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden Treasurystatuut Stadsgewest Haaglanden Versie: 09-02-2006 Administratieve organisatie/treasurystatuut 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemene doelstellingen 5 3. Begrippenkader 6 3.1 Algemene begrippen 3.2

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Kollumerland c.a.

Treasurystatuut Gemeente Kollumerland c.a. Treasurystatuut 2012 Gemeente Kollumerland c.a. De Raad van de gemeente Kollumerland c.a.; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders, d.d..; Gelet op de artikelen 147 en 212 van

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippenkader

Artikel 1 Begrippenkader Artikel 1 Begrippenkader In dit artikel worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd die met betrekking tot relevant zijn. 1. Algemene begrippen functie: a. De functie omvat alle activiteiten die zich

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut)

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goeree-Overflakkee. Nr. 42461 29 juli 2014 Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasu (treasustatuut) en wethouders van Goeree-Overflakkee; Overwegende dat: ingevolge

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014; RAADSBESLUIT X Koggenland D14.001676 De raad van de gemeente Koggenland; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE BOXMEER

TREASURYSTATUUT GEMEENTE BOXMEER O-FIN/2015/154 / RIS 2015-124 TREASURYSTATUUT GEMEENTE BOXMEER 2015 Treasurystatuut gemeente Boxmeer 2015 Pagina 1 van 13 Treasurystatuut gemeente Boxmeer 2015 1 Inleiding 3 2 Treasurystatuut I Begrippenkader

Nadere informatie

Artikel 12 Treasury Het DB neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht, zoals opgenomen in het treasurystatuut.

Artikel 12 Treasury Het DB neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht, zoals opgenomen in het treasurystatuut. Treasurystatuut 2016 Omgevingsdienst Achterhoek Inleiding In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2016 is ingestemd met de herziene financiële verordening ex artikel 212. In deze verordening

Nadere informatie

BESLUIT vast te stellen het volgende Treasurystatuut voor het waterschap Noorderzijlvest.

BESLUIT vast te stellen het volgende Treasurystatuut voor het waterschap Noorderzijlvest. Treasurystatuut Waterschap Noorderzijlvest Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest; gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 6 november 2013 gelet op artikel 108 en 109 van de

Nadere informatie

Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord

Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord AGP 9 ABVRBN 20141112 Bijlage 6 C. Treasurystatuut Brandweer Brabant-Noord Regels voor treasury voor Brandweer Brabant-Noord op grond van artikel 18 Financiële Verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord

Nadere informatie

BIJLAGE TREASURYSTATUUT. Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem

BIJLAGE TREASURYSTATUUT. Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem BIJLAGE TREASURYSTATUUT Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem Doetinchem, 6 mei 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPPENKADER 4 2.1 Algemene begrippen 4 2.2 Belangrijke bepalingen uit de Wet fido

Nadere informatie

Statuut belenen en beleggen

Statuut belenen en beleggen Statuut belenen en beleggen 28 februari 2007 Inleiding Het uitgangspunt van de bekostiging door het ministerie van OCW is dat de toegekende rijksmiddelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Over

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2009 Gemeente ZUNDERT

TREASURYSTATUUT 2009 Gemeente ZUNDERT TREASURYSTATUUT 2009 Gemeente ZUNDERT Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2009. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 De Wet financiering decentrale overheden (wet Fido)... 3

Nadere informatie

3.4. Financiering Algemeen

3.4. Financiering Algemeen 3.4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de financieringspositie,

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie