Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg"

Transcriptie

1 Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

2 INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina TREASURYPARAGRAAF pagina 7 Bijlagen: - Aangaan van verplichtingen en tekenbevoegdheid Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Treasurystatuut pagina 2

3 1. INLEIDING 1.1. Verantwoordinq Instellingen in net onderwijs zijn in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor nun financien. Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere termijn geschapen moeten worden. Op basis van net voor een instelling geldende risicoprofiel ligt het voor de hand dat reserves worden opgebouwd. De beschikbare reserves van Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg zijn hoofdzakelijk verkregen uit overheidsmiddelen. Het past daarom in de eigen verantwoordelijkheid van de Stichting om de beschikbare middelen risicomijdend te beleggen. Het ministerie van OCenW stelt ten aanzien van beleggingen als uitgangspunt dat publiek geld wordt verstrekt ten behoeve van het primaire proces van onderwijsinstellingen, te weten het verzorgen van onderwijs en onderzoek. Dit proces mag niet in gevaar worden gebracht door het aangaan van risico's die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijk overtollig publiek geld. Daarbij worden de overige liquide middelen die niet zijn afgescheiden van publieke middelen gelijk gesteld aan publieke middelen. Het is wenselijk de afspraken en het te voeren treasurybeleid vast te leggen in een door het stichtingsbestuur vastgesteld treasurystatuut. In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg, hierna ook te noemen: de Stichting. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn. In het statuut is tevens vastgelegd dat jaarlijks een treasuryparagraaf opgesteld wordt met daarin de voornemens ten aanzien van de praktische invulling van het gekozen beleid. Daarnaast worden in het statuut vastgelegd afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken. 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE De primaire doelstelling van de Stichting is de bevordering van het primair onderwijs, vastgelegd in artikel 2 van de statuten van de Stichting. Het financieel beleid en het treasury beleid zijn dienend aan deze primaire doelstelling. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij de Stichting is dat deze de financiele continutteit van de organisatie waarborgt. De doelstellingen en normen van het financiele beleid zijn uitgangspunt bij de uitvoering van het treasurybeleid. Treasury heeft bij de Stichting primair als doel het beheren van financiele risico's en secundair het reduceren van financieringskosten. De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: 1. voldoende liquiditeit op korte en lange termijn: het kunnen voldoen aan de financiele verplichtingen van de organisatie door tijdige beschikbaarheid van de benodigde liquide middelen tegen acceptabele condities; Treasurystatuut pagina 3

4 2. het optimaliseren van het rendement op overtollige liquide middelen; 3. minimaliseren van de financieringskosten; 4. een kosteneffectief betalingsverkeer; 5. het beheersen en bewaken van de risico's. 2.1 Voldoende liquiditeit Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg zai er van verzekerd moeten zijn altijd aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en zonodig ook middelen te kunnen aantrekken. Voor het plannen van de omvang en het tijdstip van benodigde middelen, is een goede informatievoorziening vanuit de organisatie noodzakelijk. Het gaat dan met name om inzicht in de kasstromen die de bedrijfsprocessen met zich meebrengen middels actuele liquiditeitsprognoses. De Stichting zai liquide middelen c.q. kredietruimte van zodanige omvang aanhouden dat zij steeds aan haar korte termijn verplichtingen zai kunnen voldoen. Voor het opvangen van onverwachte liquiditeitsontwikkelingen op de zeer korte termijn kan een kredietfaciliteit een rol vervullen. In het geval van (tijdelijk) overtollige middelen kan een deel van de beschikbare middelen liquide aangehouden worden en het resterende deel zodanig belegd worden dat dit zonder al te veel kosten snel liquide te maken is. De hoogte van dit bedrag en de looptijd van de belegging zijn afhankelijk van de te verwachten kasstromen op basis van de liquiditeitsprognose. In principe wordt een zo laag mogelijk saldo van direct beschikbare en dus liquide middelen nagestreefd. Bij het bepalen van het werkelijk aanwezige saldo dient rekening gehouden te worden met beleggingen en beleningen die in de loop van het jaar vrijkomen. 2.2 Het optimaliseren van het rendement op overtollige liquide middelen Het ministerie heeft de kaders voor beleggen en belenen van liquide middelen vastgelegd in de 'Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010'. Eventuele beleggingen van de Stichting zullen daarom moeten voldoen aan deze Regeling. Uit de liquiditeitsprognose blijkt welke middelen niet direct beschikbaar hoeven te zijn. Deze kunnen voor langere termijn worden uitgezet om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dit kan in de vorm van onder meer langlopende spaarrekeningen, deposito's en (staats-)obligaties. Uit de beleggingen mogen nooit nieuwe risico's ontstaan. Toegestaan zijn in ieder geval beleggingen in waardepapier waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt (zoals bepaald door de bancaire toezichthouder). De hoofdsom dient in tact te zijn bij opname. Indien er geen sprake is van waardepapier met een solvabiliteitsratio van 0% geldt het volgende: de middelen worden uitgezet bij financiele ondernemingen in lidstaten waarbij de eisen ten aanzien van de rating van de financiele onderneming of het door haar uitgegeven papier de volgende zijn: beleggingen met een looptijd tot en met drie maanden: minimaal een rating van A, afgegeven door minstens twee ratingbureau's beleggingen met een looptijd langer dan drie maanden: minimaal een rating van AA minus. Treasurystatuut pagina 4

5 Indien derivaten worden afgesloten dan geldt voor deze waardepapieren een minimale rating van AA minus, afgegeven door minstens twee ratingbureau's. Tevens mogen de middelen alleen worden uitgezet bij financiele ondernemingen met een vergunning, gevestigd in een EU/EER-lidstaat met minstens een AA-rating. (dit is niet van toepassing voor zover sprake is van waardepapieren met een solvabiliteitsratio van 0%) De bovengenoemde eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van tegenpartijen die voor beleggingen gelden zijn ook van toepassing op de bank(en) waar (spaar)rekeningen worden aangehouden. 2.3 Het minimaliseren van de financieringskosten Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg wil in geval van externe financieringsbehoefte binnen aanvaardbare risico's financiering aantrekken tegen zo laag mogelijke financieringskosten. Hiertoe zai de Stichting per geval onderzoeken of garantiestelling door rijks- of gemeentelijke overheid mogelijk is. In geval van behoefte aan een kredietruimte zai de Stichting vaste afspraken maken met de bank over de voorwaarden van een overeen te komen kredietlimiet. Voor het aangaan van kredietovereenkomsten (bijvoorbeeld rekening courant krediet, kasgeldleningen, onderhandse en andere meerjarige leningen) worden bij minstens twee verschillende financiele instellingen offertes aangevraagd. 2.4 Betalingsverkeer Gezien de omvang van het betalingsverkeer is het van belang dat de financiele logistiek optimaal is ingericht. De Stichting zai haar betalingsverkeer zo inrichten dat het kosteneffectief kan worden beheerd. De bankrelaties van de Stichting zullen minimaal eens in de drie jaar, afhankelijk van de met de bank(en) gemaakte afspraken, worden geevalueerd. 2.5 Het beheersen en bewaken van de risico's ten aanzien van treasury De risico's, verbonden aan de financiele posities zijn het debiteurenrisico, het renterisico en het interne liquiditeitsrisico. Het debiteurenrisico is de kans dat de belegde of beleende middelen niet worden terugontvangen van de financiele instellingen. Dit risico wordt beperkt door de liquide middelen alleen onderte brengen bij de bij punt 2 genoemde instellingen. Het renterisico bestaat uit de onzekerheid in verwachte kasstromen door veranderingen in de rentestand. In geval van uitzettingen betreft het onzekere rentebaten, in geval van externe financieringsbehoefte gaat het om onzekerheid ten aanzien van de toekomstig vast te leggen rentelasten. Het interne liquiditeitsrisico bestaat uit het risico dat teveel middelen zijn vastgezet waardoor de organisatie niet kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen. Dit risico wordt ondervangen door hetgeen beschreven is bij punt 1. Middels rente-instrumenten kunnen risico's worden afgedekt. Het gebruik van renteinstrumenten of andere financiele instrumenten waarvoor geen expliciete toestemming middels een besluit van het stichtingsbestuur is verkregen via dit treasurystatuut, de treasuryparagraaf of een uitzonderingsrapportage is uitgesloten. Treasurystatuut pagina 5

6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE Zaken op het gebied van administratieve organisatie en interne controle op het gebied van treasury zullen worden opgenomen als een aparte paragraaf in het AO-handboek van de Stichting. Hierin gaat het met name overde uitvoering en delegatie van de treasurytaken. In dit hoofdstuk van het treasurystatuut wordt een bondige AO-beschrijving van de treasuryfunctie binnen de Stichting gegeven. 3.1 Plaats binnen de organisatie - Het treasurystatuut wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur na goedkeuring van het algemeen bestuur. - De financiele commissie adviseert het dagelijks bestuur in deze met als uitgangspunt het treasurystatuut. - De uitvoering van de treasuryfunctie wordt opgedragen aan de penningmeester. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het treasurybeleid. De uitvoering van het treasurybeleid is gemandateerd aan de penningmeester. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de daarvoor benodigde informatie zoals liquiditeitsprognoses en meerjarenprognoses. Het dagelijks bestuur laat zich in treasury-aangelegenheden bijstaan door een financiele commissie. De algemeen directeur, de penningmeester en een tweede bestuurslid vormen de financiele commissie. De financiele commissie overlegt minimaal twee keer per jaar inzake treasury en bespreekt de (eventuele) wijzigingen in de liquiditeitenprognoses, meerjarenontwikkeling en de marktomstandigheden. 3.2 Besluitvorming - Beleid: Voorstellen tot beleidswijzigingen zullen worden gedaan doorde financiele commissie en worden vervolgens vastgesteld door het dagelijks bestuur na goedkeuring van het algemeen bestuur. - Treasuryparagraaf: Een treasuryparagraaf maakt onderdeel uit van de begrotingsstukken en is daarbij onderdeel van beoordeling. Middels de goedkeuring van de treasuryparagraaf verleent het algemeen bestuur een mandaat aan de penningmeester om te handelen volgens de afspraken in de treasuryparagraaf. - Uitzonderingen: Indien andere beslissingen genomen moeten worden dan in de treasuryparagraaf opgenomen dan is instemming van het algemeen bestuur nodig voordat de actie genomen mag worden. 3.3 Uitvoering beleid Het treasurybeleid zai worden uitgevoerd door de penningmeester. leder half jaar wordt door de penningmeester aan het dagelijks bestuur verslag gedaan aan het uitgevoerde treasurybeleid. Voor het aangaan van kredietovereenkomsten (bijvoorbeeld rekening courant krediet, kasgeldleningen, onderhandse en andere meerjarige leningen) worden minstens twee offertes aangevraagd. Het besluit tot het aangaan van de betreffende overeenkomst van geldlening wordt genomen door de penningmeester. Treasurystatuut pagina 6

7 3.4 Evaluatie Treasurystatuut Het statuut wordt uiterlijk na een jaar geevalueerd en eventueel aangepast. Die evaluatie (en eventueel aanpassing) vindt plaats in een vergadering van het dagelijks bestuur. Eventuele wijzigingen worden vastgesteld door het dagelijks bestuur na goedkeuring van het algemeen bestuur. 3.5 Controle accountant De externe accountant zai in de reguliere controle van de boekhouding op jaarultimo een rapportage opnemen over de financiele positie van de Stichting inclusief de aangegane offbalance instrumenten en mogelijk open posities. Impliciet betekent dit dat de accountant controleert in hoeverre het treasurystatuut wordt nageleefd. 4. TREASURYPARAGRAAF De treasuryparagraaf maakt onderdeel uit van de begroting. Jaarlijks voor het einde van het boekjaar, maakt de algemeen directeur, hierbij geadviseerd door de financiele commissie, een treasuryparagraaf met daarin de voorgenomen treasury activiteiten. Hierbij komen de voglende zaken aan de orde: - Liquiditeitenplanning (korte en middellange termijn): De liquiditeitenplanning is een kasstroomprognose voor de eerstvolgende twaalf maanden op basis van de beschikbare gegevens. De planning op middellange termijn (twee jaar) is tevens een weergave van de verwachtingen ten aanzien van investeringen en het beleid en de kasstromen die hieruit volgen. - Meerjarenkasstroomprognose: In de meerjarenkasstroomprognose wordt de ontwikkeling weergegeven van de kasstromen. De kasstromen zijn gerelateerd aan de voorgenomen activiteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leerlingenprognoses, financiele beleidsdoelen en de onderwijskundige doelen van de Stichting. Scenarioanalyse is hier een onderdeel van. - Algemene ontwikkelingen: Belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie die invloed hebben op de treasury de komende periode. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van externe ontwikkelingen zoals verwachte renteontwikkelingen en de eventuele gevolgen op de leningen en beleggingsportefeuille. - Renterisico (indien en voor zover van toepassing): met name in geval van externe financieringsbehoefte is een analyse van de invloed van rentewijzigingen op de toekomstige te betalen rente van belang. Ook renteaanpassingen brengen renterisico's met zich mee. - In geval van overtollige middelen wordt aangegeven welke middelen voor welke periode (beleggingshorizon) kunnen worden uitgezet volgens de prognoses en welke partijen en instrumenten hiervoor in aanmerking komen. - Zoveel als mogelijk worden de treasuryactiviteiten gebaseerd op meetbare en toetsbare doelstellingen en gestelde normen (bijvoorbeeld ten aanzien van weerstandsvermogen, liquiditeit) Treasurystatuut pagina 7

8 Het treasurystatuut treedt in werking per 1 maart 2011 Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van.ik.'.q^r Xo I ( Culemborg, Treasurystatuut pagina 8

9 AANGAAN VAN VERPLICHTINGEN / TEKENBEVOEGDHEID Voor het aangaan van verplichtingen zai duidelijk moeten zijn wie hiervoor welke bevoegdheden heeft. Hierbij onderscheiden we de volgende groep(en) personen. Voorzitter Penningmeester Overige bestuursleden Algemeen directeur Locatiedirecteuren Bevoegdheden zullen vastgelegd moeten worden voor de volgende transacties: 1. Uitzetten/beleggen van gelden 2. Verrichten van betalingen 3. Contractueel vastleggen van verplichtingen Bestuursleden ad 1 Uitzetten/beleggen van gelden: Penningmeester. voor het wijzigen van de beleggingsportefeuille middels aankopen van obligaties tot een bedrag van maximaal ,- beslist de penningmeester zelfstandig. Op de eerstvolgende bestuursvergadering worden deze transacties gemeld. Voor alle overige transacties kan de penningmeester over gaan tot uitvoering nadat het dagelijks bestuur hierover een geldig besluit heeft genomen. Minimaal eenmaal per jaar verstrekt de penningmeester een gespecificeerd overzicht van het totale vermogen van de Stichting. Voorzitter: De voorzitter heeft dezelfde bevoegdheden als de penningmeeester met het doel in geval van ontstentenis van de penningmeester deze te kunnen vervangen. Overige bestuursleden: geen uitvoeringsbevoegdheden Van alle transacties zullen de afschriften verzonden worden naar het bestuursbureau. Afwijkingen van bovengenoemde regels zullen onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur. ad 2 Verrichten van betalingen: Penningmeester en voorzitter: het verrichten van betalingen in geval van ontstentenis van de directeur, mits het hiervoor vastgelegde budget volgens de door het bestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. ad 3 Contractueel vastleggen van verplichtingen In de statuten van de Stichting (artikel 7) is hierover het volgende opgenomen: Bestuurstaak-vertegenwoordiging. 1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Stichtingsbestuur. Voorts is het dagelijks bestuur bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. 2. Tevens kunnen de voorzitter en de secretaris gezamenlijk of de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk de Stichting dan wel bij ontstentenis of belet van een hunner door hun plaatsvervangers de Stichting vertegenwoordigen. 3. De voorzitter vertegenwoordigt -na overleg met het Stichtingsbestuur- de Stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het Stichtingsbestuur en de Stichting of kan daartoe een persoon aanwijzen. 4. Het Stichtingsbestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer bestuursleden alsmede aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Aangaan overige verplichtingen: mits ter uitvoering van door het bestuur geldig genomen besluiten. Treasurystatuut pagina 9

10 In art 5.6 g van de statuten staat verder vermeld: Het dagelijks bestuur heeft vooraf goedkeuring van het algemeen bestuur nodig voor besluiten tot het aangaan van financiele verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een door het algemeen bestuur vast te stellen en aan het bestuur mee te delen bedrag. Algemeen directeur ad 1 Uitzetten/beleggen van gelden: geen bevoegdheid ad 2 Verrichten van betalingen: De algemeen directeur is bevoegd tot het doen van betalingen dan wel het geven tot opdracht van betalingen tot euro. Nota's welke doorgezonden worden naar en betaald worden door het administratiekantoor: de algemeen directeur is bevoegd tot het fiatteren van nota's mits het hiervoor vastgestelde beschikbare budget volgens de door het bestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. Deze nota's worden vervolgens door de de directeur geparafeerd voor akkoord voor betaling en door hem doorgezonden naar het administratiekantoor. Voor het rechtstreeks geven van opdrachten voor betalingen aan banken (b.v. via internet) zijn dezelfde bevoegdheden van toepassing. Voor deze betaling dient een betalingsopdracht gemaakt te worden, welke afgetekend dient te worden door de algemeen directeur. ad 3 Contractueel vastleggen van verplichtingen De algemeen directeur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen, mits het hiervoor vastgestelde beschikbare budget volgens de door het bestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. Voor het aangaan van alle overige verplichtingen dient een door het bestuur geldig genomen besluit aanwezig te zijn. De algemeen directeur stelt deelbudgetten vast voor de locatiedirecteuren passend binnen de door het bestuur vastgestelde begroting. Van alle bankafschriften worden op het bestuursbureau kopieen bewaard. Tevens is een specificatie aanwezig van alle gedane betalingen per bank waarvoor door de algemeen directeur opdracht is gegeven. Dit voor mogelijke controle doorde penningmeester. Locatiedirecteuren ad 1 Uitzettingen/beleggen van gelden: Geen bevoegdheden. ad 2 Verrichten van Betalingen: De locatiedirecteur is bevoegd tot het doen van betalingen dan wel het geven tot opdracht van betalingen tot euro mits het hiervoor vastgestelde beschikbare schoolbudget volgens de door het bestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. Alle overige betalingen dienen gefiatteerd te worden door de algemeen directeur. ad 3 Contractueel vastleggen van verplichtingen: De locatiedirecteur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot euro, mits het hiervoor vastgestelde beschikbare schoolbudget volgens de door het stichtingsbestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. Alle overige verplichtingen dienen gefiatteerd te worden door de algemeen directeur. Treasurystatuut pagina 10

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasury Statuut. VPCO De Oorsprong

Treasury Statuut. VPCO De Oorsprong Treasury Statuut VPCO De Oorsprong Doorn, juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3 1.2 Indeling Treasury Statuut... 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE... 3 2.1 Liquiditeit... 4

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

Treasurystatuut Versie 2015

Treasurystatuut Versie 2015 Treasurystatuut Versie 2015 Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs Datum 14 december 2015 Bestuurskantoor Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht samenwerkingsverband vo IJSSISL VEC' IT T reasurystatuut Stichting VO2305 Handelsnaam: Samenwerkingsverband VO 23.05 regio IJssel-Vecht Ossenkamp 8 8024 AE ZWOLLE Inschrijfnummer DUO: 21639 Datum: 30 maart

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasury Statuut. Status van het beleidsdeel: Hooilaan EM Breda TEL (076) IBAN NL65 RABO

Treasury Statuut. Status van het beleidsdeel: Hooilaan EM Breda TEL (076) IBAN NL65 RABO Treasury Statuut Treasury Statuut Status van het beleidsdeel: Status DO MR-en GMR 1 e evaluatie Kwaliteitscyclus I.v.m. nieuwe wetgeving aangepast 12-10-09 2016-06-17 inzake nieuw protocol OCW aangepast

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Treasury Statuut

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Treasury Statuut Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Treasury Statuut 19 december 2016 Treasury Statuut Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Volendam (SKOV) 1. INLEIDING 3 Verantwoording 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Statuut belenen en beleggen

Statuut belenen en beleggen Statuut belenen en beleggen 28 februari 2007 Inleiding Het uitgangspunt van de bekostiging door het ministerie van OCW is dat de toegekende rijksmiddelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Over

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM 1. Voorwoord Hogeschool Rotterdam is een onderwijsinstelling die, grotendeels, wordt gefinancierd uit publieke middelen. De hogeschool ontvangt deze publieke middelen

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 De Raad van de gemeente Terschelling, Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 15 van de Financiële verordening gemeente

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen.

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen. CvB-Besluit: Treasurystatuut Stichting Carmelcollege MT Bestuursbureau --- Definitief besluit CvB 20 september 2016 Ter info : CvS 29 september 2016 Ter info : GMR 11 oktober 2016 Het College van Bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud 0 Inleiding... 3 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begrippenkader... 4 Artikel 2 Doelstellingenvan de Treasuryfunctie... 5 2. Risicobeheer... 5 Artikel 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11 TREASURYSTATUUT Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Treasurystatuut...2 I Begrippenkader...2 II Reikwijdte treasurystatuur...3 III Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 IV Uitgangspunten risicobeheer... 4 V

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1251 3 maart 2016 Financieringsstatuut Prolander Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Maken bekend dat het bestuur van Prolander

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Treasurystatuut Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX TREASURYSTATUUT AVALEX Inhoudsopgave Inleiding...3 I Begrippenkader...4 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...5 III Uitgangspunten

Nadere informatie

BIJLAGE TREASURYSTATUUT. Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem

BIJLAGE TREASURYSTATUUT. Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem BIJLAGE TREASURYSTATUUT Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem Doetinchem, 6 mei 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPPENKADER 4 2.1 Algemene begrippen 4 2.2 Belangrijke bepalingen uit de Wet fido

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen met ingang van 16 december 2013 Vastgesteld door de Stadsregioraad in de vergadering d.d. 11 december 2014 Treasurystatuut per 16 december 2013 Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

BESLUIT vast te stellen het volgende Treasurystatuut voor het waterschap Noorderzijlvest.

BESLUIT vast te stellen het volgende Treasurystatuut voor het waterschap Noorderzijlvest. Treasurystatuut Waterschap Noorderzijlvest Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest; gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 6 november 2013 gelet op artikel 108 en 109 van de

Nadere informatie

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden:

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden: Aan de Raad Agendapunt: 7 Onderwerp: Herziening Treasurystatuut Kenmerk: Status: FZBS - Financiën / JS Besluitvormend Kollum, 2 december 2014 Samenvatting Na de periodieke screening op de actualiteit van

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. 1.6. EER-landen (Europese Economische ruimte) Dit zijn de EU-lidstaten aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

TREASURYSTATUUT. 1.6. EER-landen (Europese Economische ruimte) Dit zijn de EU-lidstaten aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. goedgekeurd conform artikel 7 lid 1 statuten in vergadering RvT PCOU: 15-04-2009 goedgekeurd conform artikel 7 lid 1 statuten in vergadering RvT Willibrord: 22-04-2009 vastgesteld door CvB PCOU/Willibrord:

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

EAVeS 4.L Stichting voor primair onderwijs

EAVeS 4.L Stichting voor primair onderwijs 4.L Werkveld Financiën Datum lnstemming/advies GMR nvt Vastgesteld RvT 5 april 2017 4.LI Treasurystatuut Financiën/Treasu rystatuut Ceeft ralenr vleugels =Aves Stach ting voor p.ima ir onderwijs lnhoudsopgave

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

FINANCIEEL BEHEER STICHTING VU MEDISCH CENTRUM FONDS

FINANCIEEL BEHEER STICHTING VU MEDISCH CENTRUM FONDS FINANCIEEL BEHEER STICHTING VU MEDISCH CENTRUM FONDS ( FONDS) Deze Richtlijn Financieel Beheer heeft betrekking op reserves en fondsen van en het verantwoord beheer daarvan. De richtlijn en iedere materiële

Nadere informatie

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, besluit gelet op: artikel 212 van de Gemeentewet, het

Nadere informatie

Toelichting op het statuut

Toelichting op het statuut Toelichting op het statuut In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Begrippenkader

TREASURYSTATUUT Begrippenkader TREASURYSTATUUT 2007 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 januari 2007, nummer 07/05, in werking getreden met ingang van 1 januari 2007. Per die datum is het Treasurystatuut, vastgesteld bij

Nadere informatie

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel;

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Treasurystatuut het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden en de financiële verordening; Vast

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 Inleiding...1 2 Treasurystatuut...1 I Begrippenkader...1 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...3 Risicobeheer III Uitgangspunten risicobeheer...3 IV Renterisicobeheer...3

Nadere informatie

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel Raadsinformatiebrief Aan De gemeenteraad van Albrandswaard. Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons konmark 16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT VAN DE

FINANCIERINGSSTATUUT VAN DE FINANCIERINGSSTATUUT VAN DE PROVINCIE GRONINGEN 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Treasurytaak... 3 1.1.1. Verplicht schatkistbankieren... 3 1.1.2. Uitzonderingen verplicht schatkistbankieren... 3 1.1.3.

Nadere informatie

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam Hoge School van Amsterdam Augustus 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Verantwoording...3 1.2 Algemene doelstelling...3 2 Risicobeheer...4 2.1 Uitgangspunten risicobeheer...4 2.2 Renterisico...4 2.2.1

Nadere informatie

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Pagina 1 van 9 Versie 1 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. xx d.d. 19 januari 2010; gezien het

Nadere informatie

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta

Treasurystatuut 2014. voor. Waterschap Brabantse Delta Treasurystatuut 2014 voor Waterschap Brabantse Delta Corsa Zaaknr: 13.ZK06602 13IT030589 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippenkader 2 2.1 Algemene begrippen 2 3. Doel van het treasurystatuut 3 3.1

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2009 Gemeente ZUNDERT

TREASURYSTATUUT 2009 Gemeente ZUNDERT TREASURYSTATUUT 2009 Gemeente ZUNDERT Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2009. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 De Wet financiering decentrale overheden (wet Fido)... 3

Nadere informatie

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN Sector : II Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; gelet op het bepaalde in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014.

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Treasurystatuut Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 Citeertitel

Nadere informatie

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014 Bijlage 1 Treasurystatuut Gemeente Ridderkerk januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Doelstelling... 2 Risicobeheer... 3 1. Uitgangspunten risicobeheer... 3 2. Renterisicobeheer... 3

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

Treasury statuut TU Delft (incl. meegeconsolideerde verbonden partijen)

Treasury statuut TU Delft (incl. meegeconsolideerde verbonden partijen) Treasury statuut TU Delft (incl. meegeconsolideerde verbonden partijen) Inhoudsopgave blz. 1. Duur en reikwijdte treasury statuut 2 2. Doelstellingen Treasury functie 2 3. Algemene randvoorwaarden 2 4.

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut)

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goeree-Overflakkee. Nr. 42461 29 juli 2014 Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasu (treasustatuut) en wethouders van Goeree-Overflakkee; Overwegende dat: ingevolge

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Begrippenkader...2 2.1 Begrippenkader...2 3. Doelstelling...3

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

Treasurystatuut provinde Flevoland 2014

Treasurystatuut provinde Flevoland 2014 2014/05 Nummer 1580164 Treasurystatuut 2014 li li li l Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering

Nadere informatie

Jonieta de Hoop, Corry Verhoef, George Breedveld, Joel van der Dool

Jonieta de Hoop, Corry Verhoef, George Breedveld, Joel van der Dool VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 14A.00873 Datum: 12 november 2014 Team: Financien Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie