Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg"

Transcriptie

1 Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

2 INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina TREASURYPARAGRAAF pagina 7 Bijlagen: - Aangaan van verplichtingen en tekenbevoegdheid Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 Treasurystatuut pagina 2

3 1. INLEIDING 1.1. Verantwoordinq Instellingen in net onderwijs zijn in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor nun financien. Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere termijn geschapen moeten worden. Op basis van net voor een instelling geldende risicoprofiel ligt het voor de hand dat reserves worden opgebouwd. De beschikbare reserves van Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg zijn hoofdzakelijk verkregen uit overheidsmiddelen. Het past daarom in de eigen verantwoordelijkheid van de Stichting om de beschikbare middelen risicomijdend te beleggen. Het ministerie van OCenW stelt ten aanzien van beleggingen als uitgangspunt dat publiek geld wordt verstrekt ten behoeve van het primaire proces van onderwijsinstellingen, te weten het verzorgen van onderwijs en onderzoek. Dit proces mag niet in gevaar worden gebracht door het aangaan van risico's die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijk overtollig publiek geld. Daarbij worden de overige liquide middelen die niet zijn afgescheiden van publieke middelen gelijk gesteld aan publieke middelen. Het is wenselijk de afspraken en het te voeren treasurybeleid vast te leggen in een door het stichtingsbestuur vastgesteld treasurystatuut. In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg, hierna ook te noemen: de Stichting. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn. In het statuut is tevens vastgelegd dat jaarlijks een treasuryparagraaf opgesteld wordt met daarin de voornemens ten aanzien van de praktische invulling van het gekozen beleid. Daarnaast worden in het statuut vastgelegd afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken. 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE De primaire doelstelling van de Stichting is de bevordering van het primair onderwijs, vastgelegd in artikel 2 van de statuten van de Stichting. Het financieel beleid en het treasury beleid zijn dienend aan deze primaire doelstelling. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij de Stichting is dat deze de financiele continutteit van de organisatie waarborgt. De doelstellingen en normen van het financiele beleid zijn uitgangspunt bij de uitvoering van het treasurybeleid. Treasury heeft bij de Stichting primair als doel het beheren van financiele risico's en secundair het reduceren van financieringskosten. De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: 1. voldoende liquiditeit op korte en lange termijn: het kunnen voldoen aan de financiele verplichtingen van de organisatie door tijdige beschikbaarheid van de benodigde liquide middelen tegen acceptabele condities; Treasurystatuut pagina 3

4 2. het optimaliseren van het rendement op overtollige liquide middelen; 3. minimaliseren van de financieringskosten; 4. een kosteneffectief betalingsverkeer; 5. het beheersen en bewaken van de risico's. 2.1 Voldoende liquiditeit Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg zai er van verzekerd moeten zijn altijd aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en zonodig ook middelen te kunnen aantrekken. Voor het plannen van de omvang en het tijdstip van benodigde middelen, is een goede informatievoorziening vanuit de organisatie noodzakelijk. Het gaat dan met name om inzicht in de kasstromen die de bedrijfsprocessen met zich meebrengen middels actuele liquiditeitsprognoses. De Stichting zai liquide middelen c.q. kredietruimte van zodanige omvang aanhouden dat zij steeds aan haar korte termijn verplichtingen zai kunnen voldoen. Voor het opvangen van onverwachte liquiditeitsontwikkelingen op de zeer korte termijn kan een kredietfaciliteit een rol vervullen. In het geval van (tijdelijk) overtollige middelen kan een deel van de beschikbare middelen liquide aangehouden worden en het resterende deel zodanig belegd worden dat dit zonder al te veel kosten snel liquide te maken is. De hoogte van dit bedrag en de looptijd van de belegging zijn afhankelijk van de te verwachten kasstromen op basis van de liquiditeitsprognose. In principe wordt een zo laag mogelijk saldo van direct beschikbare en dus liquide middelen nagestreefd. Bij het bepalen van het werkelijk aanwezige saldo dient rekening gehouden te worden met beleggingen en beleningen die in de loop van het jaar vrijkomen. 2.2 Het optimaliseren van het rendement op overtollige liquide middelen Het ministerie heeft de kaders voor beleggen en belenen van liquide middelen vastgelegd in de 'Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010'. Eventuele beleggingen van de Stichting zullen daarom moeten voldoen aan deze Regeling. Uit de liquiditeitsprognose blijkt welke middelen niet direct beschikbaar hoeven te zijn. Deze kunnen voor langere termijn worden uitgezet om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dit kan in de vorm van onder meer langlopende spaarrekeningen, deposito's en (staats-)obligaties. Uit de beleggingen mogen nooit nieuwe risico's ontstaan. Toegestaan zijn in ieder geval beleggingen in waardepapier waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt (zoals bepaald door de bancaire toezichthouder). De hoofdsom dient in tact te zijn bij opname. Indien er geen sprake is van waardepapier met een solvabiliteitsratio van 0% geldt het volgende: de middelen worden uitgezet bij financiele ondernemingen in lidstaten waarbij de eisen ten aanzien van de rating van de financiele onderneming of het door haar uitgegeven papier de volgende zijn: beleggingen met een looptijd tot en met drie maanden: minimaal een rating van A, afgegeven door minstens twee ratingbureau's beleggingen met een looptijd langer dan drie maanden: minimaal een rating van AA minus. Treasurystatuut pagina 4

5 Indien derivaten worden afgesloten dan geldt voor deze waardepapieren een minimale rating van AA minus, afgegeven door minstens twee ratingbureau's. Tevens mogen de middelen alleen worden uitgezet bij financiele ondernemingen met een vergunning, gevestigd in een EU/EER-lidstaat met minstens een AA-rating. (dit is niet van toepassing voor zover sprake is van waardepapieren met een solvabiliteitsratio van 0%) De bovengenoemde eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van tegenpartijen die voor beleggingen gelden zijn ook van toepassing op de bank(en) waar (spaar)rekeningen worden aangehouden. 2.3 Het minimaliseren van de financieringskosten Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg wil in geval van externe financieringsbehoefte binnen aanvaardbare risico's financiering aantrekken tegen zo laag mogelijke financieringskosten. Hiertoe zai de Stichting per geval onderzoeken of garantiestelling door rijks- of gemeentelijke overheid mogelijk is. In geval van behoefte aan een kredietruimte zai de Stichting vaste afspraken maken met de bank over de voorwaarden van een overeen te komen kredietlimiet. Voor het aangaan van kredietovereenkomsten (bijvoorbeeld rekening courant krediet, kasgeldleningen, onderhandse en andere meerjarige leningen) worden bij minstens twee verschillende financiele instellingen offertes aangevraagd. 2.4 Betalingsverkeer Gezien de omvang van het betalingsverkeer is het van belang dat de financiele logistiek optimaal is ingericht. De Stichting zai haar betalingsverkeer zo inrichten dat het kosteneffectief kan worden beheerd. De bankrelaties van de Stichting zullen minimaal eens in de drie jaar, afhankelijk van de met de bank(en) gemaakte afspraken, worden geevalueerd. 2.5 Het beheersen en bewaken van de risico's ten aanzien van treasury De risico's, verbonden aan de financiele posities zijn het debiteurenrisico, het renterisico en het interne liquiditeitsrisico. Het debiteurenrisico is de kans dat de belegde of beleende middelen niet worden terugontvangen van de financiele instellingen. Dit risico wordt beperkt door de liquide middelen alleen onderte brengen bij de bij punt 2 genoemde instellingen. Het renterisico bestaat uit de onzekerheid in verwachte kasstromen door veranderingen in de rentestand. In geval van uitzettingen betreft het onzekere rentebaten, in geval van externe financieringsbehoefte gaat het om onzekerheid ten aanzien van de toekomstig vast te leggen rentelasten. Het interne liquiditeitsrisico bestaat uit het risico dat teveel middelen zijn vastgezet waardoor de organisatie niet kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen. Dit risico wordt ondervangen door hetgeen beschreven is bij punt 1. Middels rente-instrumenten kunnen risico's worden afgedekt. Het gebruik van renteinstrumenten of andere financiele instrumenten waarvoor geen expliciete toestemming middels een besluit van het stichtingsbestuur is verkregen via dit treasurystatuut, de treasuryparagraaf of een uitzonderingsrapportage is uitgesloten. Treasurystatuut pagina 5

6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE Zaken op het gebied van administratieve organisatie en interne controle op het gebied van treasury zullen worden opgenomen als een aparte paragraaf in het AO-handboek van de Stichting. Hierin gaat het met name overde uitvoering en delegatie van de treasurytaken. In dit hoofdstuk van het treasurystatuut wordt een bondige AO-beschrijving van de treasuryfunctie binnen de Stichting gegeven. 3.1 Plaats binnen de organisatie - Het treasurystatuut wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur na goedkeuring van het algemeen bestuur. - De financiele commissie adviseert het dagelijks bestuur in deze met als uitgangspunt het treasurystatuut. - De uitvoering van de treasuryfunctie wordt opgedragen aan de penningmeester. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het treasurybeleid. De uitvoering van het treasurybeleid is gemandateerd aan de penningmeester. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de daarvoor benodigde informatie zoals liquiditeitsprognoses en meerjarenprognoses. Het dagelijks bestuur laat zich in treasury-aangelegenheden bijstaan door een financiele commissie. De algemeen directeur, de penningmeester en een tweede bestuurslid vormen de financiele commissie. De financiele commissie overlegt minimaal twee keer per jaar inzake treasury en bespreekt de (eventuele) wijzigingen in de liquiditeitenprognoses, meerjarenontwikkeling en de marktomstandigheden. 3.2 Besluitvorming - Beleid: Voorstellen tot beleidswijzigingen zullen worden gedaan doorde financiele commissie en worden vervolgens vastgesteld door het dagelijks bestuur na goedkeuring van het algemeen bestuur. - Treasuryparagraaf: Een treasuryparagraaf maakt onderdeel uit van de begrotingsstukken en is daarbij onderdeel van beoordeling. Middels de goedkeuring van de treasuryparagraaf verleent het algemeen bestuur een mandaat aan de penningmeester om te handelen volgens de afspraken in de treasuryparagraaf. - Uitzonderingen: Indien andere beslissingen genomen moeten worden dan in de treasuryparagraaf opgenomen dan is instemming van het algemeen bestuur nodig voordat de actie genomen mag worden. 3.3 Uitvoering beleid Het treasurybeleid zai worden uitgevoerd door de penningmeester. leder half jaar wordt door de penningmeester aan het dagelijks bestuur verslag gedaan aan het uitgevoerde treasurybeleid. Voor het aangaan van kredietovereenkomsten (bijvoorbeeld rekening courant krediet, kasgeldleningen, onderhandse en andere meerjarige leningen) worden minstens twee offertes aangevraagd. Het besluit tot het aangaan van de betreffende overeenkomst van geldlening wordt genomen door de penningmeester. Treasurystatuut pagina 6

7 3.4 Evaluatie Treasurystatuut Het statuut wordt uiterlijk na een jaar geevalueerd en eventueel aangepast. Die evaluatie (en eventueel aanpassing) vindt plaats in een vergadering van het dagelijks bestuur. Eventuele wijzigingen worden vastgesteld door het dagelijks bestuur na goedkeuring van het algemeen bestuur. 3.5 Controle accountant De externe accountant zai in de reguliere controle van de boekhouding op jaarultimo een rapportage opnemen over de financiele positie van de Stichting inclusief de aangegane offbalance instrumenten en mogelijk open posities. Impliciet betekent dit dat de accountant controleert in hoeverre het treasurystatuut wordt nageleefd. 4. TREASURYPARAGRAAF De treasuryparagraaf maakt onderdeel uit van de begroting. Jaarlijks voor het einde van het boekjaar, maakt de algemeen directeur, hierbij geadviseerd door de financiele commissie, een treasuryparagraaf met daarin de voorgenomen treasury activiteiten. Hierbij komen de voglende zaken aan de orde: - Liquiditeitenplanning (korte en middellange termijn): De liquiditeitenplanning is een kasstroomprognose voor de eerstvolgende twaalf maanden op basis van de beschikbare gegevens. De planning op middellange termijn (twee jaar) is tevens een weergave van de verwachtingen ten aanzien van investeringen en het beleid en de kasstromen die hieruit volgen. - Meerjarenkasstroomprognose: In de meerjarenkasstroomprognose wordt de ontwikkeling weergegeven van de kasstromen. De kasstromen zijn gerelateerd aan de voorgenomen activiteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leerlingenprognoses, financiele beleidsdoelen en de onderwijskundige doelen van de Stichting. Scenarioanalyse is hier een onderdeel van. - Algemene ontwikkelingen: Belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie die invloed hebben op de treasury de komende periode. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van externe ontwikkelingen zoals verwachte renteontwikkelingen en de eventuele gevolgen op de leningen en beleggingsportefeuille. - Renterisico (indien en voor zover van toepassing): met name in geval van externe financieringsbehoefte is een analyse van de invloed van rentewijzigingen op de toekomstige te betalen rente van belang. Ook renteaanpassingen brengen renterisico's met zich mee. - In geval van overtollige middelen wordt aangegeven welke middelen voor welke periode (beleggingshorizon) kunnen worden uitgezet volgens de prognoses en welke partijen en instrumenten hiervoor in aanmerking komen. - Zoveel als mogelijk worden de treasuryactiviteiten gebaseerd op meetbare en toetsbare doelstellingen en gestelde normen (bijvoorbeeld ten aanzien van weerstandsvermogen, liquiditeit) Treasurystatuut pagina 7

8 Het treasurystatuut treedt in werking per 1 maart 2011 Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van.ik.'.q^r Xo I ( Culemborg, Treasurystatuut pagina 8

9 AANGAAN VAN VERPLICHTINGEN / TEKENBEVOEGDHEID Voor het aangaan van verplichtingen zai duidelijk moeten zijn wie hiervoor welke bevoegdheden heeft. Hierbij onderscheiden we de volgende groep(en) personen. Voorzitter Penningmeester Overige bestuursleden Algemeen directeur Locatiedirecteuren Bevoegdheden zullen vastgelegd moeten worden voor de volgende transacties: 1. Uitzetten/beleggen van gelden 2. Verrichten van betalingen 3. Contractueel vastleggen van verplichtingen Bestuursleden ad 1 Uitzetten/beleggen van gelden: Penningmeester. voor het wijzigen van de beleggingsportefeuille middels aankopen van obligaties tot een bedrag van maximaal ,- beslist de penningmeester zelfstandig. Op de eerstvolgende bestuursvergadering worden deze transacties gemeld. Voor alle overige transacties kan de penningmeester over gaan tot uitvoering nadat het dagelijks bestuur hierover een geldig besluit heeft genomen. Minimaal eenmaal per jaar verstrekt de penningmeester een gespecificeerd overzicht van het totale vermogen van de Stichting. Voorzitter: De voorzitter heeft dezelfde bevoegdheden als de penningmeeester met het doel in geval van ontstentenis van de penningmeester deze te kunnen vervangen. Overige bestuursleden: geen uitvoeringsbevoegdheden Van alle transacties zullen de afschriften verzonden worden naar het bestuursbureau. Afwijkingen van bovengenoemde regels zullen onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur. ad 2 Verrichten van betalingen: Penningmeester en voorzitter: het verrichten van betalingen in geval van ontstentenis van de directeur, mits het hiervoor vastgelegde budget volgens de door het bestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. ad 3 Contractueel vastleggen van verplichtingen In de statuten van de Stichting (artikel 7) is hierover het volgende opgenomen: Bestuurstaak-vertegenwoordiging. 1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Stichtingsbestuur. Voorts is het dagelijks bestuur bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. 2. Tevens kunnen de voorzitter en de secretaris gezamenlijk of de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk de Stichting dan wel bij ontstentenis of belet van een hunner door hun plaatsvervangers de Stichting vertegenwoordigen. 3. De voorzitter vertegenwoordigt -na overleg met het Stichtingsbestuur- de Stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het Stichtingsbestuur en de Stichting of kan daartoe een persoon aanwijzen. 4. Het Stichtingsbestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer bestuursleden alsmede aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Aangaan overige verplichtingen: mits ter uitvoering van door het bestuur geldig genomen besluiten. Treasurystatuut pagina 9

10 In art 5.6 g van de statuten staat verder vermeld: Het dagelijks bestuur heeft vooraf goedkeuring van het algemeen bestuur nodig voor besluiten tot het aangaan van financiele verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een door het algemeen bestuur vast te stellen en aan het bestuur mee te delen bedrag. Algemeen directeur ad 1 Uitzetten/beleggen van gelden: geen bevoegdheid ad 2 Verrichten van betalingen: De algemeen directeur is bevoegd tot het doen van betalingen dan wel het geven tot opdracht van betalingen tot euro. Nota's welke doorgezonden worden naar en betaald worden door het administratiekantoor: de algemeen directeur is bevoegd tot het fiatteren van nota's mits het hiervoor vastgestelde beschikbare budget volgens de door het bestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. Deze nota's worden vervolgens door de de directeur geparafeerd voor akkoord voor betaling en door hem doorgezonden naar het administratiekantoor. Voor het rechtstreeks geven van opdrachten voor betalingen aan banken (b.v. via internet) zijn dezelfde bevoegdheden van toepassing. Voor deze betaling dient een betalingsopdracht gemaakt te worden, welke afgetekend dient te worden door de algemeen directeur. ad 3 Contractueel vastleggen van verplichtingen De algemeen directeur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen, mits het hiervoor vastgestelde beschikbare budget volgens de door het bestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. Voor het aangaan van alle overige verplichtingen dient een door het bestuur geldig genomen besluit aanwezig te zijn. De algemeen directeur stelt deelbudgetten vast voor de locatiedirecteuren passend binnen de door het bestuur vastgestelde begroting. Van alle bankafschriften worden op het bestuursbureau kopieen bewaard. Tevens is een specificatie aanwezig van alle gedane betalingen per bank waarvoor door de algemeen directeur opdracht is gegeven. Dit voor mogelijke controle doorde penningmeester. Locatiedirecteuren ad 1 Uitzettingen/beleggen van gelden: Geen bevoegdheden. ad 2 Verrichten van Betalingen: De locatiedirecteur is bevoegd tot het doen van betalingen dan wel het geven tot opdracht van betalingen tot euro mits het hiervoor vastgestelde beschikbare schoolbudget volgens de door het bestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. Alle overige betalingen dienen gefiatteerd te worden door de algemeen directeur. ad 3 Contractueel vastleggen van verplichtingen: De locatiedirecteur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot euro, mits het hiervoor vastgestelde beschikbare schoolbudget volgens de door het stichtingsbestuur vastgestelde begroting niet wordt overschreden. Alle overige verplichtingen dienen gefiatteerd te worden door de algemeen directeur. Treasurystatuut pagina 10

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPPENKADER... 3 HOOFDSTUK 3 TREASURYBELEID... 4 3.1 Doelstellingen... 4 3.2 Richtlijnen... 5 3.2.1 Risicobeheer...

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 2 december 2009 Treasurystatuut pagina 1 van 25 Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Nr. 2211 19 september Officiële uitgave van provincie Drenthe. 2014 Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-11-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN MINISTERIE VAN FINANCIËN Agentschap van de Generale Thesaurie DEN HAAG, november 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 SCHATKISTBANKIEREN: HISTORIE

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie