Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen"

Transcriptie

1 Treasurystatuut Stichting Vitaal Wonen Versie 1.0 Versie goedgekeurd in de RvT vergadering van 14 augustus

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie De organisatorische plaats van de treasury functie Doelstellingen van de treasury functie Treasury protocol verbindingen Cashmanagement... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1 Uitgangspunten Huisbank Rekening courant en kasgeldfaciliteit Financieringsmanagement... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.1 Uitgangspunten Liquiditeitstypische- en rentetypische looptijd Kort financieren versus lang financieren Leningsmodaliteiten Vermogenskostenvoet Aanvraag nieuwe financiering Multi channel funding Beleggingsmanagement Doelstelling Uitgangspunten Beleggingstitels Looptijden en omvang Renterisicomanagement Uitgangspunten Rentemissie en rentevisie Risicospreiding Normering renterisico s... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.5 Derivaten Administratieve organisatie en interne controle Uitgangspunten Functiescheiding en het vier-ogen principe Treasury commissie Treasury rapportage

3 8.1 Uitgangspunten Informatievoorziening Opsteller Bijlage 1: Gebruik van derivaten

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen Dit is het treasury statuut van Stichting Vitaal Wonen (hierna: Vitaal Wonen) als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. Dit Treasurystatuut is van toepassing op alle in dit statuut benoemde activiteiten van Vitaal Wonen en haar verbindingen. 1.2 Doel Treasurystatuut In dit statuut worden uitgangspunten en kaders vastgelegd welke in acht genomen moeten worden bij het aantrekken en uitzetten van financiële middelen. Het regelt tevens de afbakening van verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en verantwoording In dit statuut wordt ook het treasurybeleid nader geconcretiseerd door middel van het aangeven van normen en doelstellingen. Het treasurybeleid dient een bijdrage te leveren aan de algemene doelstelling van Vitaal Wonen, waarin de missie, visie en doelstellingen voor de lange termijn zijn vastgelegd Dit statuut is bedoeld als beheers- en sturingsinstrument en efficiënt hulpmiddel bij het nemen van financiële beslissingen. Tevens kan aan de hand van dit statuut getoetst worden of de uitvoering voldoet aan de gestelde voorwaarden. 1.3 Governance Met het Treasurystatuut geeft Vitaal Wonen invulling aan de AedesGovernancecode voor woningcorporaties. Het statuut maakt onderdeel uit van de governancestructuur van Vitaal Wonen en is onlosmakelijk verbonden met het stichtingsstatuut, het reglement RvT, het Reglement Bestuur, het investeringsstatuut en het verbindingenstatuut. 1.4 Vaststelling, goedkeuring en wijziging Het Treasurystatuut is vastgesteld door het Bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT Wijzigingen van het investeringsstatuut worden door het Bestuur vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. 4

5 2 Organisatie 2.1 De organisatorische plaats van de Treasuryfunctie Alle besluitvorming omtrent treasury activiteiten wordt uitgevoerd door het Bestuur. De Bestuurder is eindverantwoordelijk. Het besluit tot vaststelling van het onderliggende treasury statuut is aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen Aangezien alle treasury taken belegd zijn bij het Bestuur, en kennis en ervaring niet altijd voldoende aanwezig is, wordt er, indien nodig, extern advies ingewonnen. 2.2 Doelstellingen van de treasuryfunctie De hoofddoelstelling van de treasury functie binnen Vitaal Wonen kan gedefinieerd worden als het waarborgen van een permanente toegang tot de geld- en kapitaalmarkt, het beheersen van rente- en rendementsrisico s (zie hoofdstuk 4). Het treasury statuut geeft de kaders aan waarbinnen gehandeld mag worden De nevendoelstellingen van de treasuryfunctie zijn: Het tegen de gunstigste voorwaarden aantrekken van gelden (optimalisatie rentelasten). Het tegen de gunstigste voorwaarden uitzetten van gelden. 5

6 2.3 Treasuryprotocol verbindingen Stichting Vitaal Wonen kan, om redenen genoemd in het Verbindingenstatuut, verbindingen oprichten voor risicodragende activiteiten. Treasury activiteiten van deze verbindingen vallen onder de werking van dit treasury statuut Het bestuur van Vitaal Wonen dient verantwoording af te leggen aan de RvT voor het beleid van de corporatie ten aanzien van haar verbindingen Daarnaast kan Vitaal Wonen om (financiële)risico s te spreiden samenwerking zoeken met een andere partij en samen daarmee een verbinding oprichten. Financiering van dergelijke verbindingen geschieden, bij voorkeur, met het verstrekken van leningen op basis van de verhouding in de verbinding. Indien sprake is dat Vitaal Wonen naar verhouding meer zekerheid geeft zal Vitaal Wonen aanvullende zekerheden (bijvoorbeeld een bankgarantie of hypothecaire zekerheid) eisen aan de andere partij(en) in de verbinding. 2.4 Niet-Daeb vastgoed Investeringen in niet-daeb vastgoed kunnen niet gefinancierd worden onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW verstaat hieronder met name: Huurwoningen boven de huurtoeslaggrens; Koopwoningen; Kleinschalige bedrijfsruimte; (maatschappelijk) Vastgoed met een overwegend commercieel gebruik Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat niet daeb-activiteiten administratief worden gescheiden van daeb activiteiten. Exacte voorschriften worden uitgewerkt en zullen ingevoerd worden met de Nieuwe Woningwet of Algemene Maatregelen van Bestuur. 6

7 3 Cashmanagement 3.1 Uitgangspunten Het cashmanagement richt zich op het beheer van financiële geldstromen op de korte termijn met als doel op het juiste moment over de juiste hoeveelheid kasgeld te kunnen beschikken. De belangrijkste activiteiten binnen cashmanagement zijn: Het beheren van de inkomende en uitgaande geldstromen; Het beheren van saldi; Het beheren van de bankrelaties; Het beheren van de bankrekeningen en de betalingssystemen Geld dat onmiddellijk beschikbaar is voor uitgaven speelt een steeds grotere rol in de financiering. Als de liquide middelen opraken en men de rente/aflossing niet (meer) kan betalen is er een probleem met de schuldeisers, een liquiditeitsprobleem. Daarom is een nauwkeurige liquiditeitsprognose (zie paragraaf 4.1) erg belangrijk Het beheren van de liquiditeiten en het tijdig treffen van eventuele maatregelen om de liquiditeit op het gewenste niveau te houden geschiedt door de Bestuurder Om de risico s van deze activiteiten te minimaliseren zijn twee specifieke beheermaatregelen, namelijk het instellen van een huisbank en contractuele afspraken over de rekening courant, hierna verder uitgewerkt. 3.2 Huisbank VitaalWonen kan gebruik maken van de diensten van meerdere banken. Alle operationele inkomende en uitgaande geldstromen worden zoveel als mogelijk geconcentreerd bij een (huis)bank om optimaal te kunnen profiteren van saldocompensatie. Deze huisbank wordt gezien als een strategische partner van VitaalWonen. Momenteel is de Rabobank de huisbank. De volgende eisen worden gesteld aan de huisbank: De huisbank is één van de vier Nederlandse systeembanken: Rabobank, ING, ABN-AMRO of BNG; Minimaal een A status; Voldoende kennis op het gebied van volkshuisvesting; Marktconforme tarieven (betalingsverkeer, credit- en debetrente, geen valutering); Actieve advisering (zowel gevraagd als ongevraagd) De dienstverlening van de huisbank wordt jaarlijks door het Bestuur geëvalueerd. Eens in de vijf jaar zal er een heroverweging voor het huisbankierschap plaatsvinden. Deze heroverweging heeft plaats in samen werking met de RvT. 7

8 3.3 Rekening courant en kasgeldfaciliteit Het streven is om de voorhanden liquide middelen zo laag mogelijk te houden. Tekorten worden opgevangen door het aanhouden van een kredietfaciliteit. Over de maximering van de kredietfaciliteit zijn contractuele afspraken gemaakt met de huisbankier. Het maximum krediet bedraagt op basis van de concept jaarrekening 2011 en de afspraken met de bank, 0,75 miljoen. Tijdelijke overschotten op de rekening courant worden alleen dan belegd (conform de bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 5) als er sprake is van een hoger rendement ten opzichte van de creditrente op de rekening courant. 8

9 4 Financieringsmanagement 4.1 Uitgangspunten Het financieringsmanagement richt zich op de vermogensbehoefte van Vitaal Wonen en dus op het aantrekken van kortlopend en langlopend vermogen. Om inzicht in de vermogensbehoefte te krijgen spelen verwachtte inkomende en uitgaande geldstromen een grote rol. Deze geldstromen, welke bestaan uit operationele, investeringen- en financieringskasstromen, vormen de basis voor de vaststelling van de vermogensbehoefte De belangrijkste activiteiten binnen financieringsmanagement zijn: Het vaststellen van de jaarlijkse financieringsbehoefte op basis van de jaarlijkse geprognosticeerde kasstromen; Het doorrekenen van meerdere scenario s op basis van uiteenlopende parameters en de gevolgen hierbij in beeld brengen; Het toetsen aan de norm van loan-to-value, waarbij Vitaal Wonen de norm, inclusief de kredietfaciliteit, gesteld heeft op maximaal 75%. Dat wil zeggen dat het leningbedrag per woning nooit hoger mag zijn dan 75% van de waarde van de woning; Het toetsen aan de norm van ICR, waarbij Vitaal de norm op minimaal 1,3 stelt. De ICR (Interest Coverage Ratio) geeft aan in hoeverre een corporatie aan haar rentebetalingsverplichting kan voldoen. Een norm van 1 geeft aan dat er precies kan worden terugbetaald. Het is wenselijk om daar enige marge op te hebben. VitaalWonen sluit aan bij de eisen die het WSW stelt. Het WSW hanteert momenteel de eis van minimaal 1,3; Het toetsen aan de norm renterisico, waarbij Vitaal de norm van 15% van het WSW volgt. Onder renterisico verstaat het WSW de optelsom van: de schuldrestanten van de langlopende leningen die (deels) worden geherfinancierd in het betreffende jaar; variabele hoofdsomleningen voor zover er geen renteplafond (cap) op rust; leningen met renteconversies; leningen met een variabele rente zonder cap; kortgeld verminderd met: de som van de schuldrestanten van de leningen waarvan de renterisico s afgedekt zijn met derivaten; Zoveel als mogelijk financieren met voorhanden liquide middelen, waarbij er naar gestreefd wordt een buffer van circa 25% van de maximale kredietfaciliteit aan te houden voor onvoorziene uitgaven of mogelijke terugkoopverplichtingen; Financieren via de geld- en kapitaalmarkt geschiedt zo veel als mogelijk onder garantie van het WSW; Kleinschalige vermogensbehoeften worden gebundeld in één financiering voor zover mogelijk in het kader van risicospreiding; 9

10 Streven is te komen naar een zo laag mogelijke externe vermogenskostenvoet; 4.2 Liquiditeitstypische- en rentetypische looptijd De liquiditeitstypische looptijden van nieuw aan te trekken financieringen wordt volledig bepaald door de geprognosticeerde kasstromen. Matching van de rente- en aflossingsbetalingen met de kasstromenprognose vindt derhalve plaats. Er bestaat de mogelijkheid om binnen de liquiditeitstypische looptijd een andere rentetypische looptijd te kiezen. Dit is slechts mogelijk indien het uit de financiering voortvloeiende renterisico van gunstige invloed is op het bestaande renterisico. 4.3 Kort financieren versus lang financieren Vitaal Wonen hanteert de gouden balansregel dat vaste activa in principe worden gefinancierd met langlopende financieringen, waarbij de financiering maximaal 75% bedraagt van de bedrijfswaarde van de vaste activa. Daarnaast volgt Vitaal Wonen de richtlijn van het WSW, welke aangeeft dat maximaal 7,5% van het balanstotaal met kort geld (liquiditeitstypische looptijd is korter dan wel gelijk aan 12 maanden) gefinancierd mag worden. 4.4 Leningsmodaliteiten In principe zijn alle leningsvormen toegestaan: fixe-leningen, annuïtaire leningen, lineaire en roll- over leningen, al dan niet met een variabele hoofdsom. De keuze ten aanzien van de leningsvorm wordt bepaald door de geprognosticeerde kasstromen van Vitaal Wonen. De kasstromen voortvloeiende uit de nieuw aan te trekken lening(en) worden, zoveel als mogelijk, gematched met de kasstromenprognose. 4.5 Vermogenskostenvoet Om een zo laag mogelijke externe vermogenskostenvoet te bewerkstelligen, hanteert Vitaal Wonen bij het aantrekken van nieuwe financieringen het volgende uitgangspunt: is de huidige rente laag ten opzichte van de verwachte rente dan wordt in principe gestreefd naar financiering met een vaste rente en een lange looptijd. Omgekeerd geldt dat als de huidige rente hoog is ten opzichte van de verwachte toekomstige rente dan wordt in beginsel kort (intern of extern) gefinancierd. 4.6 Aanvraag nieuwe financiering Bij het aantrekken van een nieuwe financiering/herfinanciering wordt de volgende procedure toegepast: Op basis van de goedgekeurde meerjarenbegroting en een hiervan afgeleide jaarprognose wordt de vermogensbehoefte van Vitaal Wonen voor het komende jaar uitgewerkt in het treasury jaarplan. Het bestuur stelt het jaarplan vast. Het bestuur, werkt transactievoorstellen uit, waarnodig extern begeleid, op basis van de volgende uitgangspunten: 10

11 o o o Indien de financiering 1 miljoen of minder bedraagt, worden offertes opgevraagd bij minimaal twee geldverstrekkers. Deze geldverstrekkers zijn in Nederland geregistreerde kredietinstellingen (WTK) of buitenlandse geldverstrekkers; Indien de financiering meer dan 2 miljoen bedraagt, worden offertes opgevraagd bij minimaal drie geldverstrekkers. Deze geldverstrekkers zijn in Nederland geregistreerde kredietinstellingen (WTK) of buitenlandse geldverstrekkers; De financiering dient te luiden in Euro s. Andere valutasoorten zijn uitgesloten Het bestuur ondertekent de hieruit voortvloeiende overeenkomsten. 4.7 Multichannelfunding Uit strategisch oogpunt is het wenselijk om meerdere financieringskanalen (multichannelfunding) ter beschikking te hebben. Dit is van belang aangezien een grote mate van afhankelijkheid van één bepaald kanaal kan leiden tot een situatie waarin toegang tot de financiële markten via dit ene kanaal niet langer gewaarborgd is, dan wel slechts mogelijk is tegen exorbitante kosten In het kader van multichannelfunding houdt Vitaal Wonen nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten met betrekking tot het onderzoek naar een EMTN programma dat door het WSW geborgd kan worden (EMTN staat voor Emission Medium Term Notes). 11

12 5 Beleggingsmanagement 5.1 Doelstelling Het doel van beleggingsmanagement is gericht op het monitoren van de beleggingen in relatie tot de kasstromen en zodoende op korte en lange termijn te voorzien in voldoende liquiditeiten waarbij twee overwegingen een centrale rol kunnen spelen: De beleggingen moeten passen in het geformuleerde risicokader er moet gestreefd worden naar een maximalisatie van het beleggingsrendement, waarbij sociaal maatschappelijke overwegingen een rol kunnen spelen. 5.2 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn onderdeel van het beleid: Er mag niet belegd worden in aandelen; Beleggingen worden zoveel als mogelijk, qua omvang, beperkt; Het streven is gericht op intern financieren en het verkorten van de balanspositie; Beleggingen hebben een risicomijdende grondslag ofwel met hoofdsomgarantie. Beleggingen vinden plaats in euro s, andere valuta s zijn uitgesloten Het monitoren van de beleggingen geschiedt door het Bestuur en RvT gezamenlijk. Hiertoe wordt een Treasury Commissie samengesteld die ten minste drie leden telt. 5.3 Beleggingstitels VitaalWonen mag beleggen bij instellingen die minimaal een AA-rating hebben in de volgende titels: Staatsobligaties van Europese overheden, die aangesloten zijn bij de EG. Obligaties in Euro s van Nederlandse particuliere bedrijven. Beleggingsfondsen, die de gelden beleggen in deposito s en/of vastrentende waarden; Collegiale financiering onder WSW-borging Uitzonderingen hierop zijn deposito s, met een beperkte looptijd en spaartegoeden, die worden aangehouden bij een van de volgende Nederlandse systeembanken: Rabobank, ABN-AMRO, ING en BNG. Hiervoor is een A-rating voldoende De hiervoor genoemde beleggingstitels worden aangehouden tot aan het einde van de looptijd om koersrisico s uit te sluiten. Bij koerswinst kunnen ze voor het einde van de looptijd verzilverd worden. De behaalde koerswinst mag alleen gebruikt worden 12

13 voor nieuwe investeringen danwel voor vervroegde aflossingen van bestaande leningen Het participeren of financieren van verbindingen door Vitaal Wonen, in het kader van haar volkshuisvestelijke doelstelling, valt buiten de definitie van beleggen in dit Treasurystatuut. Indien Vitaal Wonen dergelijke verbindingen financiert, wordt zakelijk en marktconform gehandeld. 5.4 Looptijden en omvang De looptijden en omvang van de beleggingen worden afgestemd op de geprognosticeerde kasstromen van Vitaal Wonen. 13

14 6 Renterisicomanagement 6.1 Uitgangspunten Kapitaalslasten zijn een grote kostencomponent binnen de exploitatie van een corporatie, omdat een aanzienlijk deel van het bezit gefinancierd is met vreemd vermogen. De renterisico s die hiermee samenhangen kunnen grote invloed hebben op de financiële continuïteit van de organisatie. Het doel van renterisicomanagement is een goede spreiding van renterisico s bewerkstelligen waarmee voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden van het WSW De belangrijkste activiteiten binnen renterisicomanagement zijn: Het bepalen van een koers ten aanzien van de rentemissie van Vitaal Wonen; Streven naar een optimale risicospreiding door het bewaken van betalingsverplichtingen inzake rente en aflossing van de leningenportefeuille, van (her)financieringen en renteaanpassingen; Het toetsen aan de norm renterisico, waarbij Vitaal Wonen de norm van 15% van het WSW volgt. Deze norm heeft betrekking op de bestaande leningenportefeuille en is exclusief het saldo schuld aan kredietinstellingen ; Het kwantificeren en analyseren van de grootte van het renterisico (exposure) Het beheren van de geldstromen en zorgen dat de renterisico s binnen de gestelde beleidsmarges blijven, geschiedt door de Bestuurder. Om de risico s van deze activiteiten zo veel als mogelijk te beperken zijn deze activiteiten onderstaand verder toegelicht. 6.2 Rentemissie en rentevisie De rentemissie van Vitaal Wonen is zo gunstig mogelijk te financieren met een laag risicoprofiel. Hiertoe volgt VitaalWonen de rentevisies van gerenommeerde instellingen zoals onder andere Atrivé, Thésor, BNG en ING. Bij het bepalen van haar koers kan Vitaal Wonen zich laten ondersteunen door een extern deskundige. 6.3 Risicospreiding Het WSW hanteert momenteel een norm van 15%. In deze norm worden schulden aan kredietinstellingen buiten beschouwing gelaten. Vitaal Wonen tracht zo veel als mogelijk hieraan jaarlijks te voldoen. Bij het aantrekken van nieuwe financieringen wordt hiermee rekening gehouden. 14

15 6.4 Derivaten Derivaten zijn slechts toegestaan indien zij defensief van aard zijn. Speculatief gebruik van derivaten, zoals het innemen van open posities is te allen tijde verboden. De volgende eisen worden gesteld ten aanzien van het gebruik van derivaten: De inkoper van derivaten dient voldoende kennis van zaken te hebben. Indien dit niet het geval is, is extern advies verplicht; Derivaten mogen slechts gebruikt worden om bepaalde risico s, zoals beleggingen-, rente- en financieringsrisico s af te dekken; Slechts een beperkt aantal soorten derivaten zijn toegestaan. In bijlage 1 worden de derivaten nader toegelicht welke door Vitaal Wone toegepast mogen worden; Voor het gebruik van derivaten dient te allen tijde en direct (voordat het contract aangegaan wordt) goedkeuring te worden gevraagd aan de RvT inclusief een motivatie, waarom een derivaat wordt gebruikt. Rentederivaten worden alleen afgesloten bij banken met een internationale rating ten-minste A-3 afgegeven door Moody s of tenminste A afgegeven door Standard &Poor s; Alvorens met een bepaalde bank een rentederivaat aan te gaan zullen de wederzijdse verplichtingen die daaruit voortkomen, vastgelegd worden in een speciaal daartoe af te sluiten contract. Vanwege het specialistische karakter van dit soort overeenkomsten zal, voordat een dergelijk contract wordt afgesloten, de visie van een onafhankelijk gespecialiseerd adviseur worden ingewonnen; bij het aangaan van rentederivaten is er sprake van mogelijke positieve en negatieve marktwaarden. Contracten met tussentijdse verrekening van deze waarden, waarbij een margin wordt afgesproken met de tegenpartij, zijn niet toegestaan. 7 Administratieve organisatie en interne controle 7.1 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten vormen onderdeel van het beleid: Een voldoende mate van functiescheiding, denk aan de beschikkende -, registrerende en controlerende functie; Het vier-ogen principe; Gezien de omvang van de organisatie is gekozen voor een AO/IC-model waarbij zowel op het interne controlaspect (achteraf) wordt gestuurd en tevens op uitgebreide AO-procedures ter beheersing van de activiteiten vooraf. Functiescheiding en het vier-ogen principe. Opmerking [M1]: Hoe is dit georganiseerd bij Vitaal? 15

16 7.1.2 Functiescheiding vindt plaats tussen: Het vaststellen van het treasury statuut (verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur met voorafgaande toestemming van de RvT); Het uitvoeren en registreren van de treasury activiteiten ( uitvoering en registratie) ligt bij het Bestuur; Het analyseren en (laten) adviseren aangaande het treasury beleid (verantwoordelijkheid ligt bij de RvT); Het controleren en toetsen van het uitgevoerde treasurybeleid (verantwoordelijkheid ligt bij de RvT) Voor het effectueren van alle financiële transacties op het gebied van financieringen en beleggingen is minimaal vereist dat de bestuurder gezamenlijk met een lid van de RvT (met financiële expertise) dan wel de Treasury Commissie de transactie accordeert. 16

17 7.2 Treasury commissie De treasury commissie analyseert het treasurybeleid en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het bestuur De taken van de treasury commissie zijn: Het goedkeuren en door het bestuur laten vaststellen van het treasury jaarplan; Het evalueren van het treasurystatuut; Het evalueren van het huisbankierschap en de bankvoorwaarden; Het analyseren van het treasurybeleid; Het analyseren van de liquiditeitsbegroting; Het adviseren over financiële transacties, betreffende financieringen en beleggingen; Het gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het bestuur De treasury commissie neemt minimaal twee keer per jaar zitting. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan door één van de leden van de treasury commissie, een extra zitting bijéén geroepen worden Het treasurystatuut zal minimaal eenmaal per drie jaar worden geactualiseerd aan de hand van de vastgestelde en goedgekeurde wijzigingen. De looptijd van dit statuut eindigt per x. 17

18 8 Treasuryrapportage 8.1 Uitgangspunten Uitgangspunten voor het rapporteren van treasury activiteiten dienen te zijn: Het rapporteren over treasury activiteiten maakt integraal onderdeel uit van de cyclische rapportages zoals managementrapportage, toezichtrapportage, begroting en jaarrekening; Het inzichtelijk maken van de financiële risico s (o.a. renterisico); Het inzichtelijk maken van de vermogensbehoefte van Vitaal Wonen. 8.2 Informatievoorziening Informatievoorziening vindt plaats conform onderstaand schema. Informatie Soort Frequentie Opsteller Vaststellen Treasury statuut Beleidsmatig 1x per drie jaar Bestuur Bestuur Treasury jaarplan Beleidsmatig 1x per jaar Bestuur Bestuur Kasstroomprognose op jaarbasis horizon 10 jaar vooruit Beleidsmatig 1x per jaar Bestuur i.s.m. Administratie Kantoor Treasury Commissie Kasstroomprognose op maandbasis horizon 1 jaar vooruit Tactisch 1x per kwartaal Administratie Kantoor Treasury Commissie Gerealiseerde kasstroom begroting + toelichting Tactisch 1x per kwartaal idem Treasury Commissie Ontwikkelingen m.b.t. kort vreemd en lang vreemd vermogen Tactisch Zo vaak als nodig idem Treasury Commissie Leningen- en beleggingenportefeuille Tactisch Zo vaak als nodig idem Treasury Commissie Borgingsruimte en renterisicoprofiel Tactisch Zo vaak als nodig idem Treasury Commissie Gerealiseerde kasstroom verslagjaar Operationeel 1x per kwartaal idem Treasury Commissie Marktinformatie Operationeel Zo vaak als nodig idem Treasury Commissie 18

19 8.2.2 Alle verslagen en rapportages worden ter informatie beschikbaar gesteld voor bestuur en RvT. 8.3 Opsteller Het genereren van rapportages voor sturing, voortgangsbewaking en transparantie geschiedt door het Bestuur De rapportages zijn minimaal 1 week voor behandeling in het bezit van de personen die deelnemen aan het overleg. 19

20 9 Bijlage 1: Gebruik van derivaten De volgende derivaten zijn toegestaan: - Forward fixeren: nu reeds met een geldgever een rente afspraak maken inzake een lening die in de toekomst een rente-aanpassing ondergaat of een lening met een uitgestelde storting; - Cap/Floor/Collar: dit betreft een afspraak met een financier dat niet meer dan een bepaald rentepercentage betaald gaat worden gedurende een bepaalde looptijd, uitgaande van een bepaalde hoofdsom. In de grondvorm is sprake van een premiebetaling bij aanschaf; de cap kan echter ook zero-cost worden afgesloten (collar). Op deze wijze wordt een bandbreedte geschapen waarbinnen het te betalen renteniveau zich zal gaan bevinden. Het instrument is afschermend van karakter (in sommige vormen zijn er ook fixerende eigenschappen). De cap wordt vaak in combinatie met kort vreemd vermogen aangetrokken en kan onafhankelijk van de financier geregeld worden; - Interest Rate Swap (IRS): met behulp van een IRS kunnen rentelooptijd en bedrag naar wens gekocht worden. De looptijd van de SWAP kan in de toekomst liggen ( forward starting ) en aan het kopen van de SWAP zijn geen kosten verbonden. De SWAP staat los van de financiering; deze dient apart te worden aangetrokken. Dit betekent tevens dat de SWAP onafhankelijk van de financier van het converterende leningcontract kan worden aangetrokken; - Swaption:een recht kopen op een maximale rentebetaling; dit instrument is afschermend van karakter en kan op verschillende renteniveaus worden afgesloten. Er kan dus nog wel geprofiteerd worden van een eventueel lagere rente op moment van renteconversie of financiering. Afhankelijk van het gekozen renteniveau en de fictieve hoofdsom kan het prijskaartje fors zijn; deze kosten dienen meegenomen te worden in de effectieve financieringsrente die te zijner tijd betaald gaat worden. Het instrument is beter geschikt ter bestrijding van risico s veroorzaakt door een onzekere toekomstige financieringsbehoefte dan de forward IRS. Immers, indien de financieringsbehoefte niet ontstaat, kan de optie verkocht worden. De Swaption is overigens ook geschikt voor de bestrijding van risico s door renteconversie. De koper van een swaption heeft hierbij de visie dat de rente op het huidige niveau blijft of zal dalen en wil zich indekken tegen een verkeerde rentevisie. Indien de visie niet uitkomt, is de koper verzekerd van een maximaal te betalen rente, en mocht de visie wel uitkomen dan profiteert de koper van de lagere rente. De financiering dient, net als bij de SWAP, apart geregeld te worden. 20

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 Treasury Statuut INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel treasury statuut 3 1.3 Doelstellingen treasury 3 1.4 Goedkeuring en wijziging 4 1.5 Accountantscontrole 4 2. Organisatie treasury functie

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Oss, februari 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene uitgangspunten... 5 2. Cashmanagement... 6 3. Financieringsmanagement... 7 4. Beleggingsmanagement...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Auteur F&BI Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl Datum 29 augustus 2011 Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Treasurystatuut 2011 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht samenwerkingsverband vo IJSSISL VEC' IT T reasurystatuut Stichting VO2305 Handelsnaam: Samenwerkingsverband VO 23.05 regio IJssel-Vecht Ossenkamp 8 8024 AE ZWOLLE Inschrijfnummer DUO: 21639 Datum: 30 maart

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 TREASURYSTATUUT Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 2 1. Status van het treasurystatuut Doel Het treasurystatuut van

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Financieel Statuut ZorgGoedBrabant

Financieel Statuut ZorgGoedBrabant Financieel Statuut ZorgGoedBrabant september 2008 081105 financieel statuut ZGB vastgesteld 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Algemene uitgangspunten... 5 2 Cashmanagement... 6 3 Financieringsmanagement...

Nadere informatie

Financieel statuut 2015

Financieel statuut 2015 Financieel statuut 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten financierings- en beleggingsbeleid... 2 2.1 Algemeen kader... 2 2.2 Liquiditeit en vermogensstructuur... 2 2.3 Financieringsbeleid...

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Treasury Statuut. VPCO De Oorsprong

Treasury Statuut. VPCO De Oorsprong Treasury Statuut VPCO De Oorsprong Doorn, juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3 1.2 Indeling Treasury Statuut... 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE... 3 2.1 Liquiditeit... 4

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

huisvesting TREASURYSTATUUT

huisvesting TREASURYSTATUUT TREASURYSTATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieren, beleggen en rentemanagement 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Financieringsbeleid 4 2.3 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen 5 2.4

Nadere informatie

Treasurystatuut. Van Alckmaer voor Wonen

Treasurystatuut. Van Alckmaer voor Wonen Treasurystatuut Van Alckmaer voor Wonen Datum: 5 maart 2015 Vastgesteld op:. Directeur bestuurder:. Goedgekeurd op:. Voorzitter Raad van Commissarissen:. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Status treasurystatuut

Nadere informatie

Treasurystatuut Laurentius

Treasurystatuut Laurentius Treasurystatuut Laurentius versie 1.1 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Treasurybeleid... 4 4.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 4.2 Waarborgen financiële continuïteit... 5 4.2.1

Nadere informatie

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie 08-10-2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel financieringsstatuut... 3 1.2 Wettelijke voorschriften... 3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Treasurystatuut Versie 2015

Treasurystatuut Versie 2015 Treasurystatuut Versie 2015 Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs Datum 14 december 2015 Bestuurskantoor Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

TREASURY- en BELEGGINGSSTATUUT

TREASURY- en BELEGGINGSSTATUUT TREASURY- en BELEGGINGSSTATUUT Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in de vergadering van 3 maart 2015. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Financieren, beleggen en rentemanagement 2.1 Doelstellingen treasury

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Treasurystatuut Centrada Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Auteur: Manager F&I Beheerder: Manager F&I Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 18 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden Financieel Statuut 2015 Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden 1 Inhoud 1. Waarom een financieel statuut... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 1.2 Instrumenten... 3 1.3 Relatie externe toezichthouders...

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen. Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 20 Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Opdrachtgever

Nadere informatie

Treasury statuut Woonveste

Treasury statuut Woonveste Treasury statuut Woonveste Opgesteld door : Peter Nuytens Vastgesteld door : Directeur-Bestuurder 8 oktober 2015 1 INLEIDING De primaire doelstelling van Woonveste is het werkzaam zijn op het gebied van

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM 1. Voorwoord Hogeschool Rotterdam is een onderwijsinstelling die, grotendeels, wordt gefinancierd uit publieke middelen. De hogeschool ontvangt deze publieke middelen

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

Notitie Rente-instrumenten

Notitie Rente-instrumenten Notitie Rente-instrumenten Referentienummer BCS/Beverwijk Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Traditionele Methoden... 2 3 Rente-instrumenten... 3 3.1 Rentetermijncontracten... 3 3.2 Rente-opties... 4 3.3 Renteswaps...

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1 NOTA TREASURYBELEID Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008 Nota Treasurybeleid 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Rapportages 3 3 Liquiditeitsprognoses 4 4 Uitgangspunten financiering 4 5 Geldleningen 5 6 Kasbeheer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Treasury Statuut. Status van het beleidsdeel: Hooilaan EM Breda TEL (076) IBAN NL65 RABO

Treasury Statuut. Status van het beleidsdeel: Hooilaan EM Breda TEL (076) IBAN NL65 RABO Treasury Statuut Treasury Statuut Status van het beleidsdeel: Status DO MR-en GMR 1 e evaluatie Kwaliteitscyclus I.v.m. nieuwe wetgeving aangepast 12-10-09 2016-06-17 inzake nieuw protocol OCW aangepast

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Versienummer 2010.01 Datum: 7 september 2010 Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Het treasurystatuut op hoofdlijnen

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Treasury Statuut Wonen Zuid

Treasury Statuut Wonen Zuid Treasury Statuut Wonen Zuid Juni 2012 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2012 Vastgesteld door Bestuur d.d. 19 juni 2012 Inhoudsopgave 1. De inrichting van de treasuryfunctie bij Wonen Zuid

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid... Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...2 1.3. Risico-attitude...2 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Treasurystatuut 24 juni 2015 Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Inhoudsopgave Het Treasurystatuut op hoofdlijnen 2 1 Inleiding 3 2 Treasurybeleid 4 2.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen. Toelichting Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting Inleiding Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de normen inzake beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Vastgesteld en goedgekeurd:. 1 Inhoud Inleiding 3 1. Status van het Treasurystatuut 4 1.1. Doel 1.2. Vaststelling 1.3. Toepassing 1.4. Onderhoud en wijzigingen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Treasurystatuut WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA. Versienummer: Datum: 24 januari 2017

Treasurystatuut WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA. Versienummer: Datum: 24 januari 2017 WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA Treasurystatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 24 januari 2017 1 Het treasurystatuut op hoofdlijnen 3 1 Inleiding 4 Treasurybeleid 5 2.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2015-001 Ingangsdatum : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 9 juni 2015 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 9 juni 2015 2 INHOUDSOPGAVE 0

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Productwijzer. Rentederivaten ( )

Productwijzer. Rentederivaten ( ) Productwijzer Rentederivaten 6.0012.96 (08-01-2009) 1 Rentederivaten Afhankelijk van uw situatie, de marktsituatie en marktverwachtingen kan het voor u bijzonder interessant zijn (of wellicht zelfs noodzakelijk)

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Memorie van toelichting Treasurystatuut 2014 gemeente Losser

Memorie van toelichting Treasurystatuut 2014 gemeente Losser Memorie van toelichting Treasurystatuut 2014 gemeente Losser In deze memorie van toelichting wordt het wettelijke kader voor de treasuryfunctie van de gemeente kort beschreven. Het Treasurystatuut is opgesteld

Nadere informatie

Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer

Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer Opmerking vooraf Met dit document wil de Autoriteit woningcorporaties (hierna: Aw ) corporaties informeren over de hoofdlijnen van de beoordeling

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

3.4. Financiering Algemeen

3.4. Financiering Algemeen 3.4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de financieringspositie,

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie