Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treasurystatuut. Woonstichting Gendt"

Transcriptie

1 Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012

2 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt Doelstelling 2.2 Samenstelling commissie 2.3 Benoeming van de leden van de commissie 2.4 Vergaderingen 2.5 Verantwoording 3. Uitgangspunten voor het treasurybeleid Inzicht financiering-/beleggingsbehoefte en liquiditeitspositie 3.2 Rentevisie 3.3 Financiering 3.4 Beleggingen 3.5 Cashmanagement/liquiditeit 3.6 Kredietwaardigheid en toegang tot geld- en kapitaalmarkt 4. Organisatie van de treasuryfunctie Besluitvorming & verantwoording 4.2 Administratieve organisatie 4.3 Functiescheiding 5. Informatievoorziening Informatie op financierings- en beleggingsgebied 5.2 Rapportages 5.3 Afwijking van treasurystatuut 2

3 Inleiding Het Treasurystatuut van Woonstichting Gendt is bedoeld om vooraf te bepalen binnen welke grenzen het treasurybeleid (financiering- en beleggingsbeleid) wordt uitgevoerd. Met dit statuut beogen wij het treasurybeleid vast te leggen en aan te geven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de directeur-bestuurder, de Raad van Commissarissen en de afdeling administratie daarbinnen hebben. Dit statuut moet niet als eenmalige maatregel worden beschouwd. Treasurymanagement is een proces. Het gaat er om tekorten of overschotten in de financiering te kennen, de financiële risico s te identificeren en te kwantificeren, en de kosten van de financiering en het beheer en verkeer te minimaliseren. De contouren waarbinnen het treasuryproces zich afspeelt zijn vastgelegd in dit treasurystatuut. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: 1. Status van het treasurystatuut; 2. Reglement treasurycommissie 3. Uitgangspunten van het treasurybeleid; 4. Organisatie van de treasuryfunctie; 5. Informatievoorziening: Jaarlijks bij de goedkeuring van de begroting zal het statuut, indien noodzakelijk, worden geactualiseerd. Vastgesteld d.d. 7 maart 2012 De directeur-bestuurder drs. M.J.M. Hodes Goedgekeurd 19 maart 2012 De voorzitter van de Raad van Commissarissen De heer J. Janssen 3

4 1. Status van het treasurystatuut 1.1 Doel Het treasurystatuut van Woonstichting Gendt geldt als een gedragscode als het gaat om het nemen van beslissingen op het gebied van ondernemingsfinanciering, beleggen, beheersing van renterisico s en liquiditeitsbeheer. 1.2 Vaststelling Het treasurtystatuut heeft de status van een bestuursbesluit. Woonstichting Gendt wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Het treasurystatuut wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Wijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd na een besluit daartoe door de directeur-bestuurder en na goedkeuring van de Raad van Commisssarissen. 1.3 Distributie Het statuut is bestemd voor intern gebruik door functionarissen van Woonstichting Gendt. Voor verspreiding van het statuut buiten Woonstichting Gendt is toestemming nodig van de directeur-bestuurder. 4

5 2. Reglement treasurycommissie 2.1 Doelstelling De treasurycommissie beoordeelt en adviseert omtrent treasury aangelegenheden. Over belangrijke te nemen maatregelen en acties wordt gesproken en geadviseerd en genomen maatregelen en acties worden beoordeeld. 2.2 Samenstelling commissie De treasurycommissie bestaat uit de directeur, het hoofd administratieve dienst en een of meer leden van de Raad van Commissarissen, waaronder in ieder geval de zogenoemde financieel expert. Het is mogelijk meer leden te benoemen. 2.3 Benoeming leden van de commissie De directeur benoemt de leden van de tereasurycommissie na goedkeuring door de Raad van Commissarissen. 2.4 Vergaderingen De commissie vergadert minimaal 4 maal per jaar. In één vergadering wordt de begroting behandeld en in één vergadering de jaarrekening. In deze vergaderingen heeft de afvaardiging van de Raad van Commissarissen de taak om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. De directeur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de vergaderingen en de agenda. 2.5 Verantwoording De directeur ziet er op toe dat de vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden verstrekt aan de leden van de treasurycommissie en de leden van de Raad van Commissarissen. 5

6 3. Uitgangspunten voor het treasurybeleid 3.1. Inzicht financiering-/beleggingsbehoefte en liquiditeitspositie In deze paragraaf worden de uitgangspunten van het treasurybeleid van Woonstichting Gendt behandeld. Een belangrijk basiselement is gerelateerd aan de meerjarenbegroting (MJB). De toekomstige financiering- en beleggingsbehoefte wordt inzichtelijk gemaakt via de meest recente door de Directeur/bestuurder voorgestelde en door RvC goedgekeurde MJB. Voor het inzicht in de korte termijn ontwikkelingen ten aanzien van de liquiditeitspositie wordt een liquiditeitsbegroting gemaakt met een horizon van 12 maanden. De basis hiervoor is ook gelegen in MJB. Deze liquiditeitsbegroting wordt maandelijks geüpdate onder verantwoording van de Hoofd Administratieve Dienst. 3.2 Rentevisie Een rentevisie geeft een inschatting weer van toekomstige ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. Op basis van het volgen van marktontwikkelingen en het inwinnen van adviezen van deskundigen wordt door Woonstichting Gendt een rentevisie gevormd die periodiek wordt geëvalueerd door de Hoofd Administratieve Dienst en besproken met de directeur-bestuurder. Deze rentevisie vormt vervolgens een van de uitgangspunten bij in te zetten acties op treasurygebied. 3.3 Financiering De twee belangrijkste doelstellingen ten aanzien van de financieringen van Woonstichting Gendt zijn: - het waarborgen van een blijvende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt door onder andere te voldoen aan de normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw; - Het optimaliseren van het renteresultaat binnen de randvoorwaarden van het statuut en de gewenste looptijd van de aan te trekken financieringen, teneinde een zo laag mogelijke gemiddelde gewogen vermogenskostenvoet voor het (vreemde) vermogen te realiseren. Jaarlijks wordt in het jaarplan de gemiddelde gewogen vermogenskostenvoet opgenomen. Bij het aantrekken van externe financieringsmiddelen wordt bij het bepalen van de leningvoorwaarden rekening gehouden met de bestaande spreiding van leningen in de leningportefeuille. De externe financiering wordt zodanig verricht dat een spreiding van risico's wordt gerealiseerd en een optimale aansluiting wordt gezocht bij de bestaande vervalkalender. De spreiding van risico s vindt plaats vanuit verschillende invalshoeken zoals leningtype, rentetype, looptijd en geldverstrekker. Uitgangspunt is dat voor aan te trekken financieringen alleen die type financieringen worden aangegaan die voldoen aan de eisen van het WSW. (Dit geldt ook voor de niet borgbare leningen) Hierbij wordt aangetekend dat financieringen die gepaard kunnen gaan met mogelijke toekomstig bijstortingsverplichtingen (margin-calls) worden uitgesloten. Het vervroegd aantrekken van nieuwe leningen of het aantrekken van leningen met uitgestelde storting zijn toegestaan voor zover uit actuele prognoses van de meerjarige financieringsbehoefte blijkt dat de betreffende financieringsbehoefte binnen drie jaar ontstaat. Toekomstige renteafspraken van herfinancieringen en renteconversies mogen uitsluitend worden gefixeerd indien de effectieve rente maximaal gelijk is aan het WSWcriterium voor toekomstige financiering. Toekomstige renteafspraken van nieuwe leningen mogen uitsluitend worden gefixeerd indien zekerheid bestaat omtrent de financieringsbehoefte en indien de effectieve rente maximaal gelijk is aan het WSW-criterium voor toekomstige financiering. Verder wordt ook zo veel mogelijk rekening gehouden met het aflossen van leningen conform de theoretisch fictieve aflossingsverplichting die vanuit het WSW wordt geadviseerd, te weten 2% per jaar. 6

7 Vervroegde aflossing van leningen is mogelijk indien dit bijdraagt tot een evenwichtige(re) leningsportefeuille en er tenminste sprake is van een verlaging van de rentelast (na verdiscontering van eventuele boetes). In het recente verleden waren vooral de NWB en de BNG de vaste vermogensverschaffers. Toch zal bij het aantrekken van nieuwe leningen (indien aanwezig) aan minimaal twee geldgevers een offerte worden gevraagd. Vanaf 2011 geldt bovendien dat rekening moet worden gehouden met het feit dat een scheiding zal worden aangebracht in zogenaamde borgbare en niet borgbare leningen, afhankelijk van het type bezit dat Woonstichting Gendt gaat realiseren. Zo zullen bijvoorbeeld nieuwbouw projecten voor woningen met een markthuur of bedrijfsonroerend goed niet meer kunnen worden gefinancierd onder WSW borging. Financiering van niet-daeb activiteiten moet en zal nog worden benoemd zodra hierover richtlijnen en/of procedures door de autoriteiten zullen worden opgesteld en gepubliceerd. Financieringen vinden alleen plaats in euro s 3.4 Beleggingen Woonstichting Gendt is geen beleggingsinstelling. De primaire activiteiten bestaan uit het verhuren, onderhouden en bouwen van onroerend goed. Het beleggen van middelen is derhalve alleen aan de orde als interne financiering niet mogelijk is of indien op basis van de rentevisie en een toekomstige kapitaalbehoefte aanleiding geeft om deze middelen reeds op voorhand aan te trekken. Uitgangspunten beleggingsbeleid: - middelen worden primair aangewend voor interne financiering; - de te beleggen middelen zullen worden afgestemd op de nodige beschikbaarheid hiervan in de tijd; - er wordt een sterk conservatief profiel aangenomen ten aanzien van beleggen - er wordt slechts belegd bij financiële instellingen die tenminste een A (single) rating hebben (overeenkomstig WSW-eisen), de Nederlandse overheid, Nederlandse lagere overheden en toegelaten instellingen. Voor toegelaten instellingen geldt dat aanvullende zekerheden moeten worden gesteld: gemeente- of WSW-garantie, dan wel verpanding van leningen of obligaties ter waarde van de belegging. - beleggingsproducten met een open eindconstructie zijn niet toegestaan. Woonstichting Gendt maakt slechts gebruik van de volgende beleggingscategorieën: - deposito s, niet zijnde achtergestelde deposito s of met deposito s vergelijkbare beleggings- of spaarvormen; - NL staatsobligaties; - Onderhandse leningen aan toegelaten instellingen op het gebied van volkshuisvesting: Beleggingen vinden alleen plaats in euro s 3.5. Cashmanagement/liquiditeit Onder cashmanagement verstaat Woonstichting Gendt het saldobeheer, het liquiditeitenbeheer en het geldstromenbeheer (geldstromenbeheer = het betalingsverkeer en de inrichting en het gebruik van de rekeningenstructuur van lopende rekeningen). De lopende rekeningen worden voor zover mogelijk ondergebracht in een saldo- en rentecompensatiecircuit. Het totale saldo van de lopende rekeningen bedraagt maximaal een jaarlijks in het jaarplan op te nemen limiet (saldolimiet). Tenminste eenmaal per vijf jaar worden de condities, tarieven en voorwaarden van de hoofdbank beoordeeld met behulp van een benchmark met minimaal twee andere banken. Woonstichting Gendt heeft verder als uitgangspunt om de liquiditeit te minimaliseren derhalve zoveel mogelijk intern financieren. Zie ook beleggingen. Er dient voldoende liquiditeit te zijn om de primaire werkprocessen uit te voeren. Als uitgangspunt hanteert Woonstichting Gendt een minimale kaspositie (saldolimiet) van ,-. Bij onderschrijding van deze positie: - korte termijn onderschrijding : aanspreken van gekozen deposito of vergelijkbare beleggings- of spaarvorm(en). - bij langdurige onderschrijding : aanvullende financiering op langere termijn 7

8 Het structureel financieren van de leningportefeuille door middel van aanwending van de gekozen deposito of vergelijkbare beleggings- of spaarvorm(en) is uitgesloten Kredietwaardigheid en toegang tot geld- en kapitaalmarkt De toegang tot de geld- en kapitaalmarkt dient onder alle omstandigheden gewaarborgd te blijven en hangt nauw samen met de toekomstig financiële positie van Woonstichting Gendt en daaraan gekoppelde kasstromen. Woonstichting Gendt volgt hierin de eisen die het WSW stelt aan de (beoordeling van) de kredietwaardigheid. Hierbij vindt naast de beoordeling van de financiële positie ook risicomonitoring plaats. Financiële positie Bij het bepalen van de kredietwaardigheid zijn vooral de toekomstige kasstromen belangrijk. Ten aanzien van de kasstromen kan verder het volgende worden gesteld. 2% aflossingsfictie De kasstromen moeten na de 2% aflossingsfictie positief zijn. Uitgangspunt is dat Woonstichting Gendt op de lange termijn moet voldoen aan de aflossingsfictie van 2%. Deze fictie wordt gehanteerd om te waarborgen dat Woonstichting Gendt in staat is haar leningenportefeuille binnen 50 jaar af te lossen met de gegenereerde operationele kasstromen. Debt service coverage ratio (DSCR) (in wezen capaciteit om te voldoen aan rente- en aflossingsverplichting) Ook beoordeelt het WSW de aflossingsruimte binnen kasstromen met behulp van de debt service coverage ratio (DSCR): een kengetal dat aangeeft of er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing. Hoe hoger de DSCR, des te gunstiger. De DSCR behoort minimaal 1,0 te bedragen. De DSCR op basis van de 2% aflossingsfictie is hoger dan die op grond van werkelijke aflossingen, omdat wordt uitgegaan van terugbetaling over 50 jaar. Dit in plaats van de kortere terugbetaaltermijn bij werkelijke afloop van leningen. Interest coverage ratio (ICR) (ook wel rentedekkingsgraad genoemd) Het WSW en dus Woonstichting Gendt hanteert de interest coverage ratio om vast te stellen in hoeverre een corporatie in staat is aan haar renteverplichtingen te voldoen. Voor financiers is de ICR, samen met de DSCR, een belangrijke indicatie van een financieel gezonde exploitatie van huurwoningen. Een ICR lager dan 1,3 geeft het WSW een signaal dat een corporatie bij een slechtweerscenario al snel niet meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen en dan ook onvoldoende geld beschikbaar heeft voor aflossingen. De norm voor Woonstichting Gendt is daarmee gesteld op een ICR > 1,3. Risicomonitoring Risicomonitoring wordt onderverdeeld in: * het bepalen van de kredietwaardigheid van een corporatie; * de financierbaarheid van de investeringen: past de investering binnen de borgbare activiteiten; * het bepalen van de waarde van het onderpand. Toetsen Het WSW toetst de kredietwaardigheid van de corporaties twee keer per jaar. Kredietwaardigheidsverklaring Een deelnemer die voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid krijgt van het WSW een kredietwaardigheidsverklaring. Daarmee kan die corporatie bij geldverstrekkers aantonen dat ze in aanmerking komt voor borgstelling door het WSW. Ook kan ze hiermee gemeenten informeren over de beoordeling door het WSW. 8

9 4. Organisatie van de treasuryfunctie 4.1 Besluitvorming & verantwoording De treasury commissie adviseert de directeur-bestuurder op treasurygebied en stelt het treasurystatuut op waarin het financierings- en beleggingsbeleid in algemene zin is vastgelegd. De directeur-bestuurder stelt het treasurystatuut vast en de Raad van Commissarissen keurt het goed. De bevoegdheid tot het nemen van treasurybesluiten berust bij de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het financiële beheer en beleid. Van het vastgestelde beleid wordt slechts afgeweken na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 4.2 Administratieve organisatie De administratieve organisatie (AO) en de hierin opgenomen maatregelen van interne controle zijn gericht op het waarborgen van de betrouwbaarheid van informatie en financiële gegevens. Binnen Woonstichting Gendt zijn de toegepaste maatregelen in hoofdlijn: Een gezien de omvang van Woonstichting Gendt zo optimaal mogelijke scheiding van de beschikkende, bewarende, uitvoerende, registrerende en controlerende functie. Daar waar de scheiding van deze functies niet optimaal is zal te allen tijde volgens het vier ogen principe worden opgetreden waarbij in de keten van handelingen een zodanige afwisseling is in de vier ogen dat een betrouwbare handeling geborgd is. Een adequaat informatie- en registratiesysteem ten behoeve van de informatievoorziening. De uitwerking van de functiescheiding is opgenomen in paragraaf 4.3. De informatievoorziening is in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. 4.3 Functiescheiding De volgende regelingen worden getroffen ten aanzien van de functiescheiding A. De beleidsvoorbereiding wordt uitgevoerd door de hoofd administratieve dienst in samenspraak met leden van de treasury commissie. Tot de beleidsvoorbereiding behoort onder meer: - Het bepalen van de veronderstellingen voor de meerjarenbegroting en de lange termijnfinancieringsprognose; - Het bepalen van de vermogensbehoefte en de tijdstippen waarop leningen (c.q.beleggingen) moeten worden aangegaan; - Advisering en voorstellen uitgangspunten financieringsbeleid, beleggingsbeleid, cashmanagement en rentemanagement. De beleidsvoorbereiding wordt in notities vastgelegd. B. De hoofd administratieve dienst maakt schriftelijke voorstellen voor de aan te trekken leningen, beleggingen en inzet financiële instrumenten. Hierbij wordt aangegeven bij welke financiële instellingen de offerte zal worden aangevraagd. Na goedkeuring van de directeur-bestuurder zal schriftelijk offerte worden gevraagd. De binnengekomen offertes dan wel telefonische meldingen worden door directeur-bestuurder en hoofd administratieve dienst beoordeeld. (of door eventuele vervangers bij afwezigheid; minimaal twee personen). Van het openen van de offertes/binnenkomst meldingen en de definitieve keuze wordt een protocol opgemaakt. C. De directeur-bestuurder neemt de volgende besluiten en stelt de volgende stukken vast: - de begroting en meerjarenbegroting; - de voorstellen voor financieringen; - de voorstellen voor beleggingen; - de voorstellen tot inzet van financiële instrumenten; 9

10 - de voorstellen tot het vervroegd aflossen van leningen of herfinanciering van leningen; - de voorstellen uitgangspunten cash-management (inclusief de verhouding kort- en lang financieren); - de beslissing op de offertes. De directeur-bestuurder geeft tevens zijn goedkeuring aan de onder A. opgenomen veronderstellingen en uitgangspunten. De besluiten en goedkeuringen van de directeurbestuurder worden schriftelijk vastgelegd. D. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de begroting en meerjarenbegroting. De goedkeuring wordt in de notulen van de vergadering vastgelegd. E. De administrateur is verantwoordelijk voor de vastleggingen in de financiële administratie. Hierbij controleert de hoofd administratieve dienst of de vastgestelde functiescheidingen en procedures op een juiste wijze zijn toegepast. Afwijkingen worden aan de directeur-bestuurder gerapporteerd. F. De treasury-activiteiten en de naleving van de vastgestelde procedures maken deel uit van de reguliere controle van de jaarrekening door de externe accountant. 4.4 Autorisatie/tekenbevoegdheid Vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door middel van een tekenbevoegdheidsregeling/autorisatie voor: a. de directeur-bestuurder; b. het hoofd administratie dienst; c. het hoofd technische dienst en d. een medewerker van de administratieve dienst. De tekenbevoegdheid is als volgt van toepassing: voor bedragen tot en met zijn tekenbevoegd, zij genoemd onder lid a en b; in alle andere gevallen zijn twee handtekeningen vereist, als volgt: a met b of c of d; b met c, bij afwezigheid a; c met d, bij afwezigheid van zowel a als b en in het geval betalingen niet kunnen wachten, met goedkeuring achteraf door b. 10

11 5. Informatievoorziening 5.1 Informatie op financierings- en beleggingsgebied Ten aanzien van de financierings- en beleggingsvraagstukken zorgt Woonstichting Gendt voor de volgende informatie: - (Her)financieringsvoorstel Voordat tot (her)financiering kan worden besloten wordt een voorstel opgesteld waarin is opgenomen hoe in de financieringsbehoefte kan worden voorzien, waarom de (her)financiering noodzakelijk is en welke uitgangspunten gebruikt zijn. - Beleggingsvoorstel Voordat geldmiddelen worden belegd wordt een voorstel opgesteld waarin is opgenomen hoe lang de middelen naar verwachting beschikbaar zijn, welke beleggingsvormen in aanmerking komen en welke uitgangspunten gebruikt zijn. 5.2 Rapportages Er bestaan verschillende rapportages met betrekking tot de voorgenomen en uitgevoerde treasury activiteiten. De basis voor de rapportages is de door de RvC geautoriseerde meerjarenbegroting. In de kwartaalrapportages wordt een geactualiseerd overzicht gepresenteerd van de verwachte in- en uitgaande kasstromen op operationeel, investerings- en financieel gebied. De directeur-bestuurder ontvangt daarnaast periodiek een liquiditeitsprognose. Deze kwartaalrapportage wordt zowel in het managementteam als in de vergadering van raad van commissarissen behandeld. Tevens wordt informatie versterkt over de verwachte transacties tot het einde van het jaar. 5.3 Afwijking van treasurystatuut Wanneer afgeweken wordt van het treasurystatuut wordt dit met reden omkleed aan de treasury commissie gemeld. Zowel de directeur-bestuurder als de hoofd administratieve dienst zijn verplicht de afwijkingen te melden. De directeur-bestuurder legt de afwijking vast en vervolgens ter goedkeuring voor aan de Raad van commissarissen. 11

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Financieel statuut 2015

Financieel statuut 2015 Financieel statuut 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten financierings- en beleggingsbeleid... 2 2.1 Algemeen kader... 2 2.2 Liquiditeit en vermogensstructuur... 2 2.3 Financieringsbeleid...

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden Financieel Statuut 2015 Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden 1 Inhoud 1. Waarom een financieel statuut... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 1.2 Instrumenten... 3 1.3 Relatie externe toezichthouders...

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Oss, februari 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene uitgangspunten... 5 2. Cashmanagement... 6 3. Financieringsmanagement... 7 4. Beleggingsmanagement...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna. Status: definitief

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna. Status: definitief REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Woningbouwvereniging Anna Paulowna Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 12 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam

Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam Inhoudsopgave Definities... 3 Inleiding... 3 Status van het Reglement financieel beleid en beheer... 4 Artikel 1: Doelstellingen financieel

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Vastgesteld en goedgekeurd:. 1 Inhoud Inleiding 3 1. Status van het Treasurystatuut 4 1.1. Doel 1.2. Vaststelling 1.3. Toepassing 1.4. Onderhoud en wijzigingen

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Treasurystatuut Laurentius

Treasurystatuut Laurentius Treasurystatuut Laurentius versie 1.1 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Treasurybeleid... 4 4.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 4.2 Waarborgen financiële continuïteit... 5 4.2.1

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Versienummer 2010.01 Datum: 7 september 2010 Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Het treasurystatuut op hoofdlijnen

Nadere informatie

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW

INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 INVESTERINGSSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding De Governancecode Woningcorporaties 2015 beveelt aan dat woningcorporaties beschikken

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Treasurystatuut 24 juni 2015 Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Inhoudsopgave Het Treasurystatuut op hoofdlijnen 2 1 Inleiding 3 2 Treasurybeleid 4 2.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury

Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury September 2016 Inhoud 1.1 Uitgangspunten Administratieve organisatie en interne controle... 2 1.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: Definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 1 mei 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 23 mei 2016 Aangepast 23 november 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit

Nadere informatie

Financieel Statuut Financierings- en beleggingsbeleid

Financieel Statuut Financierings- en beleggingsbeleid Financieel Statuut 2016 Financierings- en beleggingsbeleid Stichting Beter Wonen December 2015 Inhoud 1. Waarom een financieel statuut... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 1.2 Instrumenten... 3 1.3 Relatie externe

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Financieel Statuut ZorgGoedBrabant

Financieel Statuut ZorgGoedBrabant Financieel Statuut ZorgGoedBrabant september 2008 081105 financieel statuut ZGB vastgesteld 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Algemene uitgangspunten... 5 2 Cashmanagement... 6 3 Financieringsmanagement...

Nadere informatie

Investeringsstatuut. Van Alckmaer voor Wonen

Investeringsstatuut. Van Alckmaer voor Wonen Investeringsstatuut Van Alckmaer voor Wonen Vastgesteld op 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Toepassingskader... 2 1.3 Positionering van het investeringsstatuut... 2 2

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

Model Reglement Financieel Beleid en Beheer. d.d

Model Reglement Financieel Beleid en Beheer. d.d Model Reglement Financieel Beleid en Beheer d.d. 19-04-2016 Disclaimer: De corporatie is zelf verantwoordelijk voor een adequaat Reglement financieel beleid en beheer, dat voldoet aan de Wettelijke bepalingen,

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014

Woningcorporaties en gemeenten. Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 Woningcorporaties en gemeenten Samenwerking in het licht van de Borg April 2014 WSW en het borgstelsel Statutair: Het doel van de stichting is te bevorderen dat toegelaten instellingen geld kunnen lenen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen.

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen. CvB-Besluit: Treasurystatuut Stichting Carmelcollege MT Bestuursbureau --- Definitief besluit CvB 20 september 2016 Ter info : CvS 29 september 2016 Ter info : GMR 11 oktober 2016 Het College van Bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Treasurystatuut Centrada Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Auteur: Manager F&I Beheerder: Manager F&I Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 18 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 TREASURYSTATUUT Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 2 1. Status van het treasurystatuut Doel Het treasurystatuut van

Nadere informatie

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Wettelijk kader Investeringsstatuut... 3 1.3. Doel Investeringsstatuut... 4 1.4. Doelstellingen investeringen...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Onderwerp: wijziging div. verordeningen agv Nota Treasury Islands Agendanummer: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Q&A Reglement financieel beleid en beheer

Q&A Reglement financieel beleid en beheer Q&A Reglement financieel beleid en beheer Versie 20-6-2016 1. Op een aantal plaatsen komt de zinsnede voor: de corporatie maakt in haar reglement inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft (of: hoe zij de

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

Een solide belegging AAA-borgstelling

Een solide belegging AAA-borgstelling Een solide belegging AAA-borgstelling Onze bijdrage aan de samenleving Het WSW stelt als onafhankelijk instituut woningcorporaties in staat optimale financiering te verkrijgen voor vastgoed in de publieke

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 15 september 2016 Goedgekeurd door de RvC d.d.: 19 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties d.d.: 5 december

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1 NOTA TREASURYBELEID Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008 Nota Treasurybeleid 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Rapportages 3 3 Liquiditeitsprognoses 4 4 Uitgangspunten financiering 4 5 Geldleningen 5 6 Kasbeheer

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM 1. Voorwoord Hogeschool Rotterdam is een onderwijsinstelling die, grotendeels, wordt gefinancierd uit publieke middelen. De hogeschool ontvangt deze publieke middelen

Nadere informatie

Treasury statuut Woonveste

Treasury statuut Woonveste Treasury statuut Woonveste Opgesteld door : Peter Nuytens Vastgesteld door : Directeur-Bestuurder 8 oktober 2015 1 INLEIDING De primaire doelstelling van Woonveste is het werkzaam zijn op het gebied van

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2015-001 Ingangsdatum : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 9 juni 2015 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 9 juni 2015 2 INHOUDSOPGAVE 0

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Treasurystatuut Versie 2015

Treasurystatuut Versie 2015 Treasurystatuut Versie 2015 Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs Datum 14 december 2015 Bestuurskantoor Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief Financieel Statuut 2015 Status: Definitief 20151230 Financieel statuut 2015 definitief.doc 2 Inhoudsopgave 1. Waarom een financieel statuut... 4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Instrumenten... 4 1.3 Relatie

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: Concept ter behandeling Autoriteit Woningcorporaties Vastgesteld door de Auditcommissie d.d.: 29 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvC 1 d.d.: 7 september

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT ONS HUIS

TREASURYSTATUUT ONS HUIS TREASURYSTATUUT VERSIE 7 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Algemene kaders 4 3 Algemeen financieel beleid 5 3.1 Inleiding 5 3.2 Extern toetsingskader 5 4 Liquiditeitsbeleid/Cashmanagement 4.1 Algemeen 7 4.2 Cashmanagement

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Treasurystatuut WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA. Versienummer: Datum: 24 januari 2017

Treasurystatuut WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA. Versienummer: Datum: 24 januari 2017 WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA Treasurystatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 24 januari 2017 1 Het treasurystatuut op hoofdlijnen 3 1 Inleiding 4 Treasurybeleid 5 2.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen Treasurystatuut Stichting Vitaal Wonen Versie 1.0 Versie goedgekeurd in de RvT vergadering van 14 augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Organisatie... 5 2.1 De organisatorische plaats van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 Treasury Statuut INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel treasury statuut 3 1.3 Doelstellingen treasury 3 1.4 Goedkeuring en wijziging 4 1.5 Accountantscontrole 4 2. Organisatie treasury functie

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Financieel statuut Nederlands Handbal Verbond (NHV)

Financieel statuut Nederlands Handbal Verbond (NHV) Financieel statuut Nederlands Handbal Verbond (NHV) Uitgangspunten: - Het Bondsbestuur op grond van de Statuten van het NHV tot de taak en bevoegdheid heeft het beheer van de geldmiddelen van het NHV.

Nadere informatie

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Waarborgfonds Sociale Woningbouw Over het WSW 'We maken optimale financiering voor corporaties mogelijk Het (WSW) is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1251 3 maart 2016 Financieringsstatuut Prolander Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Maken bekend dat het bestuur van Prolander

Nadere informatie

PROCURATIEREGELING 2013

PROCURATIEREGELING 2013 PROCURATIEREGELING 2013 Uitgangspunten Uitgangspunt is het creëren van een overzichtelijke, praktisch werkbare organisatie waarbij recht wordt gedaan aan de redelijke eisen van interne controle. De procuratieregeling

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER HABEKO WONEN 1

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER HABEKO WONEN 1 REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER HABEKO WONEN 1 Status: Vastgesteld door het bestuur d.d.: 11 augustus 2016 Goedgekeurd door de rvc rvc d.d.: 10 augustus 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Van. Woningbouwvereniging t Goede Woonhuys. te Hilversum. Naar een model van Aedes van 10 juni 2016

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Van. Woningbouwvereniging t Goede Woonhuys. te Hilversum. Naar een model van Aedes van 10 juni 2016 REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Van Woningbouwvereniging t Goede Woonhuys te Hilversum Naar een model van Aedes van 10 juni 2016 Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 13 oktober 2016

Nadere informatie

Reglement Financieel Beleid en beheer Woningbouwvereniging Poortugaal op basis van het Aedes model d.d

Reglement Financieel Beleid en beheer Woningbouwvereniging Poortugaal op basis van het Aedes model d.d Reglement Financieel Beleid en beheer Woningbouwvereniging Poortugaal op basis van het Aedes model d.d. 10-06-2016 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de RvC tijdens de vergadering van 2 december

Nadere informatie