Treasurystatuut Laurentius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treasurystatuut Laurentius"

Transcriptie

1 Treasurystatuut Laurentius versie juli 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Treasurybeleid Doelstellingen van de treasuryfunctie Waarborgen financiële continuïteit Solvabiliteit Liquiditeit Relatiebeheer Financieringsbeleid Financiering Beheersing van renterisico s Spreiding van renterisico s Indekken van renterisico s Toepassing van derivaten Beleggingsbeleid Uitgangspunten Bijlage I Procuratieschema Bijlage II Handtekeningen- en parafenlijst Bijlage III Verbindingenstructuur Bijlage IV Relevante artikelen uit statuten (vastgesteld dd 5 december 2011) Bijlage V Procuratieverlening Bijlage VI Handtekeningenlijst correspondentie (Shareworkx) Treasurystatuut Laurentius juli 13 2

3 1. Inleiding Bij het besturen van de woningcorporatie is het van belang grip te hebben op de huidige en de verwachte financiële positie. De financiële positie bepaalt immers de kaders waarbinnen de corporatie haar volkshuisvestelijke doelstellingen kan realiseren. Laurentius onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. Gegeven de relatieve omvang van de financiële lasten in de meerjarenbegroting, dient het treasurybeleid op een transparante en beleidsmatige wijze te worden ingevuld. Treasury wordt hierbij gedefinieerd als: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Treasury is geen geïsoleerde activiteit. Het is dienend aan de strategie van de corporatie en aan de treasury wordt geen winstverantwoordelijkheid toegekend. In dit treasurystatuut zijn de kaders van het treasurybeleid van Laurentius vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie. Vervolgens geeft het treasurystatuut aan binnen welke richtlijnen en limieten de doelstellingen dienen te worden gerealiseerd. Hiermee wordt het risicoprofiel van Laurentius bepaald, waarbinnen de treasuryactiviteiten dienen te worden uitgevoerd. In het statuut is tevens de administratieve organisatie vastgelegd, waarmee wordt gewaarborgd dat de treasuryactiviteiten op een rechtmatige en doelmatige wijze worden uitgevoerd. Hierbij is functiescheiding tussen uitvoering, autorisatie, administratie en controle aangebracht. De informatievoorziening geeft inzicht in de uitvoering van de treasuryactiviteiten, zodat deze controleerbaar en beheersbaar blijven. Het treasurystatuut sluit aan bij de bestaande wet- en regelgeving in de sector. Het vertrekpunt wordt hierbij gevormd door het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Daarnaast is rekening gehouden met regelgeving van externe instanties, zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Het treasurystatuut is geactualiseerd aan de hand van de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting. De verbindingen van Laurentius (zie bijlage III) maken onderdeel uit van dit treasurystatuut. In samenhang met het treasurystatuut wordt een treasuryjaarplan opgesteld, waarin jaarlijks de concrete invulling van het treasurybeleid wordt weergegeven. Met deze documenten beschikt Laurentius over een solide basis voor een verantwoord financieel beleid. Treasurystatuut Laurentius juli 13 3

4 2. Treasurybeleid 2.1 Situatie Laurentius De financiële positie van Laurentius is in het plan van aanpak van 28 november 2012 (goedgekeurd op 10 december 2012 door het WSW, CFV en Ministerie van BZK) omschreven als zorgelijk met kans op herstel. Het herstel blijkt uit de ontwikkeling van positieve operationele kasstromen gedurende de periode Uit de lange termijn prognoses blijkt een positieve ontwikkeling van de solvabiliteit en liquiditeit. Een belangrijk probleem is de omvang en de samenstelling van de leningportefeuille van Laurentius. Tevens is een deel van de geborgde leningen ingezet voor niet-daeb projecten, waardoor volgens de regels van het WSW een overborging is ontstaan. In het plan van aanpak is een oplossingsrichting beschreven dat herstel mogelijk is door het ontvangen van tijdelijke liquiditeitssteun en een doorvoeren van een versoberde bedrijfsvoering bij Laurentius. Deze oplossingsrichting gaat er van uit dat de financiële problemen van Laurentius op afzienbare termijn oplosbaar zijn. Daarvoor is een bepaalde periode tijdelijke steun ontvangen van het WSW zodat de liquiditeitsvraagstukken kunnen worden opgelost. De aanpak heeft noodgedwongen geleid tot een aanpassing van de ambities. Van een sterk op projectontwikkeling gerichte organisatie heeft inmiddels de omslag plaatsgevonden naar een meer op beheer gerichte organisatie. De dienstverlening aan huurders is verlaagd en alle projecten in ontwikkeling zijn on hold gezet en afgestoten, bezuinigingen zijn doorgevoerd in de organisatie en er is gekort op alle uitgaven, inclusief het onderhoud. Daarbovenop zijn de nieuwe investeringen in nieuwbouw en renovatie gestopt. Belangrijke pijlers onder het plan van aanpak zijn de herstructurering en afbouw van de leningenportefeuille en het aantrekken van financiering op de niet-daeb portefeuille van Laurentius. Hiervoor is een plan opgesteld. Dit plan beschrijft de treasuryactiviteiten voor 2013 en 2014 en maakt een onderdeel uit van het treasuryjaarplan voor Het treasurybeleid van Laurentius voor de komende ca. 10 jaar is afgeleid van de acties en maatregelen volgend uit het plan van aanpak en is erop gericht de leningenportefeuille af te bouwen en de overborging terug te dringen. 2.2 Doelstellingen van de treasuryfunctie Een verantwoorde uitvoering van de treasuryfunctie is één van de randvoorwaarden om de volkshuisvestelijke kerntaken te kunnen (blijven) uitvoeren. Dit uitgangspunt komt naar voren in de doelstellingen van de treasuryfunctie: 1. Het waarborgen van de financiële continuïteit en het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; 2. Het beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico s; 3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; 4. Het beperken van de rentekosten binnen de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. Het BBSH (artikel 21) en de door het Ministerie opgestelde beleidsregels stellen dat toegelaten instellingen een zodanig financieel beleid en beheer dienen te voeren dat hun voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd. De treasury dient hiertoe te bewaken dat de organisatie duurzaam in staat is de benodigde Treasurystatuut Laurentius juli 13 4

5 middelen aan te trekken of overtollige middelen uit te zetten. De condities die daarbij worden bedongen dienen marktconform te zijn. Laurentius kan te maken krijgen met de volgende (financiële) risico s: renterisico (inclusief renteopslag), kredietrisico, marktrisico en liquiditeitsrisico. Het is de taak van de treasury dergelijke risico s tegen acceptabele condities te beperken. De derde doelstelling is het minimaliseren van de kosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities. Deze kosten bestaan o.a. uit rentekosten, provisies en kosten van het betalingsverkeer. Het is de taak van de treasury het beheer zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. De treasury richt zich tot slot op tot beperking van de rentekosten maar uitsluitend binnen het risicoprofiel zoals vastgelegd in dit statuut. De prioriteiten van de treasuryfunctie liggen in eerste instantie bij het beheersen en beperken van financiële risico s. Laurentius maakt momenteel gebruik van het verkoopstimulerend product Slimmer kopen. Bij het concept Slimmer Kopen is sprake van een terugkooprecht tegen een prijs die lager is dan de verwachte reële waarde op het moment van terugkoop. Het is de veronderstelling dat Laurentius de woning bij Slimmer Kopen vanwege bedrijfseconomische redenen zal terugkopen. Gezien de huidige financiële situatie zal Laurentius in principe geen gebruik maken van haar terugkooprecht. Laurentius is voornemens te stoppen met het aanbieden van woningen met het concept Slimmer kopen per 1 januari Waarborgen financiële continuïteit Laurentius voert een zodanig financieel beleid en beheer dat haar voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd. Vanuit een solide vermogenspositie dient de corporatie te allen tijde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. De ontwikkeling van de vermogenspositie vloeit voort uit het (strategische) beleid van de organisatie en marktontwikkelingen en komt tot uitdrukking in de begroting en jaarrekening. Het is de taak van de treasury de financiële continuïteit te bewaken, zodat toegang tot de financiële markten gewaarborgd blijft. De wijze waarop de corporatie is gefinancierd (solvabiliteit en liquiditeit) speelt hierbij een belangrijke rol. Het treasurybeleid van Laurentius is erop gericht om vanuit de exploitatieskasstroom de rente en een fictieve aflossing van 2% op de leningportefeuille te kunnen voldoen. Laurentius streeft naar een Interest Coverage Ratio (ICR) van 1,4. Gezien de actuele (financiële) positie voldoet Laurentius nog niet aan beide voornoemde ratio s. Het treasurybeleid is erop gericht om binnen 5 tot 10 jaar te voldoen aan deze ratio s Solvabiliteit Laurentius streeft ernaar om over voldoende eigen vermogen te beschikken om risico's af te dekken en om financiering aan te kunnen trekken. De solvabiliteit bij Laurentius gebaseerd op de parameters van het CFV dient 30% te bedragen (gebaseerd op de waarderingsgrondslag bedrijfswaarde). Laurentius streeft naar een solvabiliteitsoordeel 'voldoende solvabiliteit' Liquiditeit De treasury dient te zorgen voor voldoende liquiditeit, om de verplichtingen op zowel de korte als de lange termijn te kunnen voldoen. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is het van belang zicht te hebben op de verwachte ontwikkeling van de liquiditeitspositie. Laurentius brengt deze ontwikkeling in beeld in: een liquiditeitsplanning met een voortschrijdende horizon tot één jaar, waaruit de actuele maandelijkse ontvangsten en verplichtingen blijken. Deze liquiditeitsplanning wordt wekelijks geactualiseerd; Treasurystatuut Laurentius juli 13 5

6 een liquiditeitsplanning met een horizon van 10 jaar, waarin de ontwikkeling van de financieringsbehoefte (c.q. ruimte) op de langere termijn naar voren komt. Deze liquiditeitsplanning wordt per kwartaal geactualiseerd. Laurentius streeft naar minimalisatie van het saldo aan liquiditeiten, aangezien dit tot inefficiënte rentebetalingen leidt. Om liquiditeit te waarborgen is het vooral van belang dat de corporatie beschikt over voldoende financieringsruimte bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Laurentius zal een kredietfaciliteit (rekening-courant faciliteit bij de huisbankier) van 5 miljoen aanhouden om flexibiliteit in haar liquiditeitspositie in te bouwen. Indien noodzakelijk zal een kort-geld faciliteit worden overeengekomen met een financiële instelling. Hiermee kunnen schommelingen in de liquiditeitspositie worden opgevangen. 2.4 Relatiebeheer Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen. Het doel is het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Bij het onderhouden van relaties met financiële instellingen wenst Laurentius zich te profileren als een betrouwbare, solide partner die de financiële verplichtingen tijdig en op de juiste wijze nakomt. Omgekeerd wordt van financiële instellingen verwacht dat deze onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank of de Deutsche Bundesbank. Laurentius werkt niet met tussenpersonen die bemiddelen tussen Laurentius en financiële instellingen. De financiële instellingen zijn partijen met een kredietwaardigheid die minimaal door twee rating agencies als minimaal A beoordeeld zijn. De partijen hebben een vestiging in Nederland. Indien de rating van een financiële instelling wordt verlaagd ( downgrading ), zal worden onderzocht of het gewenst en mogelijk is de relatie met de betreffende partij te beëindigen of te wijzigen. Binnen een maand na de downgrading zal daartoe een voorstel worden voorgelegd aan de directeur-bestuurder ter besluitvorming. In dit voorstel wordt een analyse van de consequenties voor Laurentius van het beëindigen van de relatie met betreffende partij beschreven. Laurentius beoordeelt jaarlijks haar bankrelaties en hun bancaire condities. Door minimaal 2 offertes op te vragen en te ontvangen bij transacties krijgt de organisatie een objectief beeld van de op dat moment gebruikelijke tarieven en voorwaarden voor Laurentius. Op basis daarvan kan een afgewogen keuze worden gemaakt en wordt marktconformiteit gewaarborgd. Indien er gegeven de marktomstandigheden, slechts één aanbieder actief is, wordt de Raad van Commissarissen daarover achteraf (na uitvoering van de transactie) geïnformeerd. Op basis van borging door het WSW kan Laurentius tegen scherpe tarieven financiering aantrekken. Laurentius hecht er belang aan om aan de vereisten van deze instelling te (blijven) voldoen. De borgingsruimte van het WSW wordt jaarlijks weergegeven in het treasuryjaarplan. Treasurystatuut Laurentius juli 13 6

7 3. Financieringsbeleid 3.1 Financiering Financieren is het aantrekken van financiële middelen om de kerntaken van Laurentius te kunnen bekostigen. Deze middelen kunnen zowel bestaan uit eigen middelen als vreemd vermogen. De treasuryfunctie streeft naar optimalisatie van de renteresultaten tegen aanvaardbare risico s. Deze doelstelling wordt geconcretiseerd door middel van de volgende uitgangspunten: 1. Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare (liquide) middelen te gebruiken (interne financiering). WSW geborgde financiering mag alleen worden ingezet voor het daarvoor bestemde doel, i.c. DAEB activiteiten, zodat geen overborging ontstaat; 2. Het aantrekken van vreemd vermogen met het doel de middelen tegen een hoger rendement te beleggen (bankieren) is niet toegestaan; 3. De modaliteiten 1 van nieuwe leningen ten behoeve van DAEB-activiteiten worden afgestemd op: 1. de verwachte financieringsbehoefte, waarbij overliquiditeit moet worden vermeden; 2. het bestaande en gewenste risicoprofiel van de portefeuille (zie 3.2); 3. de ontwikkelingen in de markt inclusief een scenario-analyse waarin het effect van de verschillende modaliteiten op de ratio s, kasstromen en vermogenspositie zijn doorgerekend. 4. De modaliteiten van nieuwe leningen ten behoeve van niet-daeb activiteiten worden afgestemd op: 1. de verwachte financieringsbehoefte, waarbij overliquiditeit moet worden vermeden; 2. het bestaande en gewenste risicoprofiel van de portefeuille (zie 3.2); 3. de ontwikkelingen in de markt inclusief een scenario-analyse waarin het effect van de verschillende modaliteiten op de ratio s, kasstromen en vermogenspositie zijn doorgerekend. waarbij in beginsel geldt dat de financiering voor niet-daeb activiteiten maatwerk betreft en nadrukkelijk moet worden afgestemd op het betreffende project of bezit en de daarbij behorende kasstromen. De voorwaarden van nieuwe leningen ten behoeve van niet-daeb activiteiten mogen niet conflicteren met het Reglement van Deelnemingen van het WSW. 5. Laurentius vraagt een offerte bij minimaal twee instellingen en ontvangt deze voordat een financiering wordt aangetrokken. Deze offertes worden binnen Laurentius schriftelijk vastgelegd. De vergelijking van de offertes wordt schriftelijk vastgelegd, inclusief de argumenten die aan de basis liggen voor de keuze voor een financiering. Indien er gegeven (markt)omstandigheden, slecht één aanbieder actief is, wordt de Raad van Commissarissen daar (achteraf) over geïnformeerd. 6. Projectfinancieringen zijn niet toegestaan, aangezien Laurentius gezien haar financiële positie geen (vastgoed)ontwikkelingsprojecten zal uitvoeren. Wijzigingen op dit beleidsstandpunt kunnen alleen worden doorgevoerd na een besluit daartoe door de directeur-bestuurder en na goedkeuring door de Raad van Commissarissen. 3.2 Beheersing van renterisico s Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten als gevolg van rentewijzigingen. Renterisicobeheer is gericht op het beperken van de invloed van (externe-) rentewijzigingen op de financiële resultaten Spreiding van renterisico s Om de renterisico s beheersbaar te houden worden deze gespreid in de tijd. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille. 1 looptijd, aflossingsmethodiek, stortingsdata, rentepercentage etc. Treasurystatuut Laurentius juli 13 7

8 1. Maximaal 15% van het rentedragend vreemd vermogen mag over een voortschrijdende periode van 12 maanden een rentewijziging ondergaan door aflossing/herfinanciering of renteherziening. Uitzondering op het maximum van 15% betreffen gereserveerde opbrengsten uit verkopen die zullen worden gebruikt voor aflossingen. 2. Bij het aantrekken van nieuwe financieringen wordt gestreefd naar een jaarlijks renterisico (door herfinanciering of renteherziening) van maximaal 15%; 3. De omvang van de financiering met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt beperkt tot richtlijn die het WSW daarvoor hanteert (maximaal 7,5% van de materiële vaste activa of het lang vreemd vermogen). De financiering met een rentetypische looptijd korter dan één jaar is in overeenstemming met de cash flow uit verkopen. Uitzondering op het maximum van 7,5% betreffen gereserveerde opbrengsten uit verkopen die zullen worden gebruikt voor aflossingen. 4. Er wordt gestreefd naar een gelijkmatige vervalkalender van de leningen (jaarlijks maximaal 15% van de totale leningportefeuille). De genoemde normen passen binnen de richtlijnen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De duration van de leningenportefeuille heeft een minimale looptijd van 6 jaar en een maximale looptijd van 12 jaar. In het jaarlijks op te stellen treasuryjaarplan wordt de gewenste omvang van de duration op basis van duration van het bezit, de marktomstandigheden en ontwikkelingen in de markt nader gedefinieerd. In het treasuryjaarplan zal een analyse worden gemaakt van de gemiddelde levensduur van de leningenportefeuille waarna de gemiddelde levensduur van de leningenportefeuille waar Laurentius naar streeft, worden bepaald Indekken van renterisico s Jaarlijks brengt Laurentius de verwachte renterisico s in een meerjarenperspectief in beeld. Deze renterisico s kunnen voortvloeien uit de bestaande leningenportefeuilles en de liquiditeitsplanning. De renterisico s worden beoordeeld in relatie tot de geldende spreidingsnormen en de actuele rentestructuur en de ontwikkelingen op de markt. Op basis hiervan wordt besloten welke acties worden ondernomen om renterisico s in te dekken of het renteresultaat verder te optimaliseren. Voor het indekken van renterisico s gelden de volgende richtlijnen: 1. Toegelaten instellingen mogen uitsluitend financiële derivaten aantrekken ter rentehedging van variabele leningen die voor of tegelijk met het moment van afsluiten van het derivatencontract zijn aangetrokken. 2. Aan te trekken payer swaps mogen geen langere looptijd hebben dan het lopende jaar en de direct daarop volgende negen kalenderjaren (maximaal 10 jaar). Voor het indekken van renterisico s zijn verschillende soorten instrumenten voorhanden. Meestal worden hiervoor instrumenten ingezet zoals een uitgestelde storting 2 (forward starter, waarbij de rentepercentages de maximum rentepercentages van het WSW niet mogen overstijgen). Daarnaast is het mogelijk renterisico s in te dekken met behulp van derivaten. In sommige gevallen zijn deze flexibeler of tegen lagere kosten toepasbaar dan andere instrumenten Toepassing van derivaten Derivaten zijn financiële instrumenten (afgeleide instrumenten) die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen financiële producten, zoals leningen of obligaties, zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt om renterisico s te sturen en financieringskosten te minimaliseren. 2 Bij een uitgestelde storting wordt een renteafspraak gemaakt voor een lening die op een toekomstig moment ingaat (de hoofdsom wordt op de uitgestelde datum gestort, het rentepercentage van de lening staat nu reeds vast). Treasurystatuut Laurentius juli 13 8

9 Laurentius hanteert de volgende richtlijnen voor het gebruik van derivaten: 1. Het is niet toegestaan andere financiële derivaten aan te trekken dan rentecaps of payer swaps gericht op het beperken van opwaartse renterisico s op variabele leningen. Bij nieuw af te sluiten derivaten moet worden voldaan aan de beleidsregels gebruik financiële derivaten toegelaten instellingen geldend vanaf 1 oktober Financiële derivaten mogen uitsluitend worden aangetrokken in euro s, en van financiële instellingen met een kantoor in Nederland met minimaal een A rating of een daarmee vergelijkbare rating, afgegeven door ten minste twee van de drie ratingbureaus Moody s, Standard and Poor s en Fitch. De financiële instelling beschouwt Laurentius in het kader van zorgplichtregels van de Wet op het financieel toezicht, in het bijzonder artikel 4:90, hierbij als een niet professionele belegger. 3. Indien de rating van een financiële instelling wordt verlaagd ( downgrading ), zal worden onderzocht of het gewenst en mogelijk is de relatie met de betreffende partij te beëindigen. Binnen een maand na de downgrading zal daartoe een voorstel worden voorgelegd aan de directeurbestuurder ter besluitvorming. In dit voorstel wordt een analyse van de consequenties voor Laurentius van het beëindigen van de relatie met betreffende partij beschreven. 4. Er mogen in of ten aanzien van aan te trekken financiële derivaten geen clausules worden gehanteerd die op enigerlei wijze de uitoefening van het toezicht kunnen belemmeren. 5. Het speculatief gebruik van derivaten is ten allen tijde verboden. 6. Aan te trekken payer swaps en caps mogen geen langere looptijd hebben dan het lopende jaar en de direct daarop volgende negen kalenderjaren. 7. Laurentius trekt geen derivaten aan met een zogeheten 'margin call' en er vindt geen markwaardeverrekening plaats (oftewel derivatencontracten worden afgesloten zonder CSA). 8. Laurentius vraagt een offerte bij minimaal twee instellingen en ontvangt deze voordat een derivatentransactie wordt afgesloten. Deze offertes worden binnen Laurentius schriftelijk vastgelegd. De vergelijking van de offertes wordt schriftelijk vastgelegd, inclusief de argumenten die aan de basis liggen voor de keuze voor een derivatentransactie. Indien er gegeven (markt)omstandigheden, slecht één aanbieder actief is, wordt de Raad van Commissarissen daar (achteraf) over geïnformeerd Kostprijs hedge accounting Voor het gebruik van interest rate swaps past Laurentius hedge accounting toe. Laurentius maakt hierbij gebruik van het kostprijs hedge accounting model zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Richtlijn 290 Financiële instrumenten. Voor het kunnen toepassen van hedge accounting dient sprake te zijn van een effectieve relatie tussen het derivaat en de onderliggende lening. Deze hedge effectiviteit wordt jaarlijks per 31 december beoordeeld aan de hand van de kritische kenmerken van de leningen en derivaten. Treasurystatuut Laurentius juli 13 9

10 4. Beleggingsbeleid 4.1 Uitgangspunten Conform het BBSH (artikel 21 lid 2) zal Laurentius haar middelen uitsluitend inzetten ten behoeve van de volkshuisvesting. Wanneer zij echter de beschikking heeft over middelen die niet direct kunnen worden aangewend, geldt dat deze middelen in principe ter beschikking moeten blijven en dat geen enkel hoofdsomrisico gelopen mag worden. Als aan voornoemde voorwaarden is voldaan en blijkt dat overtollige gelden kunnen worden belegd, dan gelden hiervoor de volgende uitgangspunten: 1. Liquide middelen worden in eerste instantie aangewend voor interne financiering. Hierdoor wordt het beroep op externe financieringsbronnen geminimaliseerd en worden de financieringskosten beperkt. 2. De looptijd van de beleggingen wordt afgestemd op de meest actuele liquiditeitsplanning; 3. Bij het extern uitzetten wordt offerte opgevraagd bij minimaal twee verschillende partijen alvorens een transactie wordt afgesloten. Deze offertes worden binnen Laurentius schriftelijk vastgelegd. 4. Laurentius vraagt bij het extern uitzetten een offerte op bij minimaal twee instellingen en ontvangt deze voordat een financiering wordt aangetrokken. Deze offertes worden binnen Laurentius schriftelijk vastgelegd. De vergelijking van de offertes wordt schriftelijk vastgelegd, inclusief de argumenten die aan de basis liggen voor de keuze voor een belegging. Indien er gegeven (markt)omstandigheden, slecht één aanbieder actief is, wordt de Raad van Commissarissen daar (achteraf) over geïnformeerd. 4.2 Beheersing van beleggingsrisico s Laurentius streeft naar optimalisering van het rendement binnen aanvaardbare risicogrenzen. Het risicomijdende karakter van beleggingen wordt gewaarborgd door het hanteren van de volgende richtlijnen: 1. Ter beperking van kredietrisico s vinden beleggingen uitsluitend plaats bij: a. Toegelaten instellingen, toegelaten krachtens artikel 70 van de Woningwet, over een A oordeel van het CFV b. Financiële instellingen met een kredietwaardigheid die minimaal door twee rating agencies als minimaal AA beoordeeld zijn. Vanwege het mijden van risico s is de vereiste rating op minimaal AA gesteld. Dit geldt voor zowel beleggingen met een korte (< 2 jaar) als een lange looptijd (> 2 jaar). De financiële instellingen hebben een vestiging in Nederland. 2. Ter beperking van koersrisico s wordt uitsluitend belegd in: a. Vastrentende waarden: i. Daggeld; ii. (spaar)rekeningen; iii. Termijndeposito s (maximaal twee jaar); 3. Beleggingen worden uitsluitend gedaan in euro. Treasurystatuut Laurentius juli 13 10

11 5. Kasbeheer 5.1 Betalingsverkeer Het betalingsverkeer omvat al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten over te maken tussen Laurentius en derden. Geldstromenbeheer omvat vooral het zorgdragen voor een efficiënt en effectief betalingsverkeer. Om de kosten van het betalingsverkeer te beperken wordt het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op elkaar en de liquiditeitsplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. Daarnaast wordt het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd, bij maximaal twee banken. Hiermee worden de kosten van overboekingen tussen verschillende banken zo veel mogelijk vermeden. Het betalingsverkeer wordt verzorgd door partijen met een kredietwaardigheid die minimaal door twee rating agencies als minimaal A beoordeeld te zijn. De partijen hebben een vestiging in Nederland. Indien de rating van een bank wordt verlaagd ( downgrading ), zal worden onderzocht of het gewenst en mogelijk is de relatie met de betreffende partij te beëindigen. Binnen een maand na de downgrading zal daartoe een voorstel worden voorgelegd aan de directeur-bestuurder ter besluitvorming. In dit voorstel wordt een analyse van de consequenties voor Laurentius van het beëindigen van de relatie met betreffende partij beschreven. 5.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer Het saldo en liquiditeitenbeheer betreft het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen. De rekeningen maken deel uit van een saldo- en rentecompensatieregeling per bank. Dit is een systeem waarbij de (valutaire) debet en creditsaldi van alle rekeningen van een organisatie worden samengevoegd tot één gecombineerd saldo, waarover de rente wordt berekend. Daarnaast streeft Laurentius naar minimalisatie van de (geconsolideerde) saldi op rekening-courant, om renteverlies te voorkomen. Er worden bij Laurentius geen gescheiden rekeningen aangehouden voor de DAEB en niet-daeb activiteiten. Treasurystatuut Laurentius juli 13 11

12 6. Administratieve organisatie 6.1 Uitgangspunten De administratieve organisatie is het stelsel van procedures, richtlijnen en limieten dat waarborgt dat de treasuryactiviteiten op een rechtmatige en doelmatige wijze worden uitgevoerd. Door een betrouwbare informatievoorziening dient men de activiteiten te kunnen beheersen en indien noodzakelijk bij te sturen. Het geheel dient gericht te zijn op de beheersing van de verschillende soorten interne risico's van de treasury. Het belangrijkste uitgangspunt van de administratieve organisatie is functiescheiding tussen uitvoering, autorisatie, administratie en controle. Deze functiescheiding kent de volgende karakteristieken: 1. Iedere transactie en betaling wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd (vierogen principe); 2. De uitvoering en de controle/ registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen. 3. Een transactie wordt onmiddellijk schriftelijk vastgelegd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en gecontroleerd door de functionaris die belast is met de interne controle; 4. Na ontvangst van de transactiebevestiging wordt de transactie direct gecontroleerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten. In de volgende paragrafen van dit statuut zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder uitgewerkt. 6.2 Taken en verantwoordelijkheden De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de organisatie staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht houden op het treasurybeleid Commissarissen Goedkeuren van treasurystatuut en treasuryjaarplan Goedkeuren besluiten tot aangaan van DEAB en niet-daeb leningen binnen de eisen van de geldende procuratieregeling Directeur-bestuurder Het vaststellen van het treasurystatuut en treasuryjaarplan Het autoriseren van door de directeur Bedrijfsvoering voorgestelde transacties Het besluiten tot aangaan van DAEB en niet-daeb leningen binnen de gestelde eisen van het treasurystatuut en de geldende procuratieregeling Het tekenen van leningovereenkomsten binnen de geldende procuratieregeling Het autoriseren van betalingen Directeur Bedrijfsvoering Het uitvoeren van de treasuryactiviteiten op het gebied van financiering, belegging en relatiebeheer Het autoriseren van betalingen Het adviseren van de directie en de Raad van Commissarissen over de financiële gevolgen van activiteiten en projecten Het opstellen van het treasuryjaarplan Het rapporteren aan de directie en Raad van Commissarissen over de uitvoering van het treasurybeleid Treasurystatuut Laurentius juli 13 12

13 Functie Verantwoordelijkheden Het schriftelijk aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare (transactie-) gegevens aan de financiële administratie Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen Het bewaken van de kwaliteit van de rapportages opgenomen in de treasuryprocessen (Senior) medewerker Het afhandelen van het girale betalingsverkeer financiële administratie Het opstellen van de liquiditeitsplanning Het beheren van de debiteuren en crediteuren Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury Het juist, tijdig en volledig administreren van financiële posities en transacties in de financiële administratie (Senior) medewerker planning & control Het verzorgen van interne controle op het administreren van financiële posities en transacties in de financiële administratie Het verzorgen van interne controle op de liquiditeitsplanning Het verzorgen van tijdige en betrouwbare managementinformatie ten aanzien van liquiditeit, financiële posities en transacties Controller Het uitvoeren van interne controle op de administratieve richtlijnen op het gebied van treasury Het beoordelen van de kwaliteit van de treasuryprocessen Het ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder over de kwaliteit van de treasuryprocessen en voorstellen voor verbeteringen aandragen Het bewaken van de kwaliteit van de rapportages opgenomen in de treasuryprocessen De externe accountant Het in het kader van haar reguliere controle taak adviseren en controleren omtrent feitelijke naleving van het treasurystatuut. Het controleren of transactiebevestigingen overeenkomen met de transactie informatie zoals verstrekt door het directeur Bedrijfsvoering Treasurycommissie Het adviseren van de directie over treasuryvraagstukken Het adviseren van de directie over treasurybeleid Beoordelen van de voor treasury relevante rapportages en overzichten Door goedkeuring van het treasuryjaarplan verstrekt de Raad van Commissarissen mandaat aan de directeur-bestuurder om tot een in het jaarplan genoemd maximumbedrag aan financiering aan te trekken. Daarnaast wordt de directeur bestuurder gemandateerd om renteconversies op bestaande leningen welke zich tot en met de periode als genoemd in het jaarplan te fixeren. Indien het aantrekkelijker is om de leningen vervroegd af te lossen, dan zal dit worden gedaan. De directeur-bestuurder heeft mandaat om deze "vervangende" extra (her)financieringsbehoefte tevens in te vullen, waarbij hij zal handelen binnen de spelregels zoals deze in het treasurystatuut zijn vastgelegd. 6.3 Treasurycommissie Het treasurybeleid wordt periodiek (in ieder geval 1 keer per jaar) besproken in een treasurycommissie. Deze treasurycommissie bestaat uit de directeur-bestuurder, directeur Bedrijfsvoering, controller en een extern adviseur. In de treasurycommissie worden in ieder geval het treasuryjaarplan en de evaluatie van het treasurybeleid besproken. Mochten zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken het treasurybeleid te wijzigen, zal de treasury commissie hiervoor adviezen formuleren voor de directeur-bestuurder. De treasury commissie komt vier keer per jaar bij elkaar. Daarnaast kan de treasurycommissie voorafgaand aan belangrijke financiële beslissingen bijeenkomen. Treasurystatuut Laurentius juli 13 13

14 7. Informatievoorziening In artikel 25 van het BBSH is vastgelegd dat de toegelaten instelling zorg dient te dragen voor een administratie die een juist en volledig inzicht geeft in haar werkzaamheden en haar financiële situatie. Om de treasury activiteiten controleerbaar en beheersbaar te maken is een goed functionerende interne en externe informatievoorziening noodzakelijk. Drie typen informatie kunnen hierbij worden onderscheiden: Beleidsgerichte informatie (doelstellingen, richtlijnen, etc.); Operationele informatie (posities, liquiditeitsplanning, investeringsplannen, afgesloten treasury transacties); Verantwoordingsinformatie (performance rapportages, interne controles, etc.). Naast interne informatie heeft de treasurycommissie ook externe informatie nodig zoals informatie met betrekking tot de geld- en kapitaalmarkt en met betrekking tot met de bank afgesloten transacties. 7.1 Beleidsmatige informatie Het treasurystatuut geeft de kaders weer, waarbinnen de treasuryactiviteiten dienen te worden uitgevoerd. Laurentius stelt daarnaast jaarlijks in het vierde kwartaal van het kalenderjaar een treasuryjaarplan op. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarop concreet invulling wordt gegeven aan het treasurybeleid voor het komende kalenderjaar Treasuryjaarplan In het treasuryjaarplan dienen tenminste de volgende onderwerpen aan de orde te komen: De ontwikkeling van de financiële positie in een meerjarenperspectief. Belangrijke elementen hierbij zijn: de ontwikkeling van de solvabiliteit; de liquiditeitsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte; de ontwikkeling van de borgingsruimte bij het WSW; De samenstelling en omvang van leningenportefeuilles; De renterisico s in de leningenportefeuille; De hoofdlijnen van het voorgenomen financierings- en beleggingsbeleid; Het beleid met betrekking tot beheersing van renterisico s, inclusief de toepassing van derivaten. Het treasuryjaarplan wordt behandeld in de treasurycommissie, vastgesteld door de directeur-bestuurder en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen van Laurentius. 7.2 Operationele informatie Het opstellen en hanteren van operationele informatie is de verantwoordelijkheid van de functionarissen die bij de uitvoering betrokken zijn (zie 6.2). De belangrijkste operationele informatie wordt tenminste jaarlijks in het vierde kwartaal van het kalenderjaar en voor het nemen van belangrijke financieringsbeslissingen geactualiseerd. Dit betreft in ieder geval de volgende aspecten: liquiditeitsplanning; analyse renterisico s. Treasurystatuut Laurentius juli 13 14

15 De betreffende aspecten worden minimaal één keer per jaar in het vierde kwartaal van het kalenderjaar in beeld gebracht, in het treasuryjaarplan. Deze informatie wordt besproken in de treasurycommissie. 7.3 Verantwoordingsinformatie De evaluatie van het treasurybeleid vindt plaats samen met de behandeling van het treasuryjaarplan voor het nieuwe begrotingsjaar. In de evaluatie wordt weergegeven in hoeverre de beleidsvoornemens uit het treasuryjaarplan zijn uitgevoerd en wat de oorzaken zijn van eventuele afwijkingen. Om een goede vergelijkbaarheid mogelijk te maken dient de indeling en de onderwerpen van de evaluatie aan te sluiten bij het treasuryjaarplan van het betreffende jaar. De evaluatie wordt vastgesteld door de treasurycommissie en ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Treasurystatuut Laurentius juli 13 15

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Versienummer 2010.01 Datum: 7 september 2010 Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Het treasurystatuut op hoofdlijnen

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Treasurystatuut WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA. Versienummer: Datum: 24 januari 2017

Treasurystatuut WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA. Versienummer: Datum: 24 januari 2017 WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA Treasurystatuut Versienummer: 2017.01 Datum: 24 januari 2017 1 Het treasurystatuut op hoofdlijnen 3 1 Inleiding 4 Treasurybeleid 5 2.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Treasurystatuut 24 juni 2015 Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Inhoudsopgave Het Treasurystatuut op hoofdlijnen 2 1 Inleiding 3 2 Treasurybeleid 4 2.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 Treasury Statuut INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel treasury statuut 3 1.3 Doelstellingen treasury 3 1.4 Goedkeuring en wijziging 4 1.5 Accountantscontrole 4 2. Organisatie treasury functie

Nadere informatie

Toelichting op het statuut

Toelichting op het statuut Toelichting op het statuut In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasurystatuut 2015

Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut 2015 Inleiding... 4 Treasurystatuut... 6 Begrippenkader... 6 Doelstellingen van de financieringsfunctie... 7 Risicobeheer... 7 Uitgangspunten risicobeheer... 7 Renterisicobeheer... 7 Kredietrisicobeheer...

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel besluit met de vaststelling van het Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 nadere regels met betrekking

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Treasurystatuut 2016 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Nadere informatie

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 TREASURYSTATUUT Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 2 1. Status van het treasurystatuut Doel Het treasurystatuut van

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 November 2014 Inleiding... 3 Begrippenkader

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Treasurystatuut Versie 2015

Treasurystatuut Versie 2015 Treasurystatuut Versie 2015 Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs Datum 14 december 2015 Bestuurskantoor Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Onderwerp: wijziging div. verordeningen agv Nota Treasury Islands Agendanummer: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM 1. Voorwoord Hogeschool Rotterdam is een onderwijsinstelling die, grotendeels, wordt gefinancierd uit publieke middelen. De hogeschool ontvangt deze publieke middelen

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014 Bijlage 1 Treasurystatuut Gemeente Ridderkerk januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Doelstelling... 2 Risicobeheer... 3 1. Uitgangspunten risicobeheer... 3 2. Renterisicobeheer... 3

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN TREASURYSTATUUT STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 Inleiding...1 2 Treasurystatuut...1 I Begrippenkader...1 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...3 Risicobeheer III Uitgangspunten risicobeheer...3 IV Renterisicobeheer...3

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

TREASURY STATUUT. Begrippenkader. Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder:

TREASURY STATUUT. Begrippenkader. Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder: TREASURY STATUUT Begrippenkader Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Duurzaam karakter Financiering Geldstromenbeheer Intern liquiditeitsrisico Kasgeldlimiet Koersrisico

Nadere informatie

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie 08-10-2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel financieringsstatuut... 3 1.2 Wettelijke voorschriften... 3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING

Nadere informatie

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN Sector : II Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; gelet op het bepaalde in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de

Nadere informatie

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden:

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden: Aan de Raad Agendapunt: 7 Onderwerp: Herziening Treasurystatuut Kenmerk: Status: FZBS - Financiën / JS Besluitvormend Kollum, 2 december 2014 Samenvatting Na de periodieke screening op de actualiteit van

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Oss, februari 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene uitgangspunten... 5 2. Cashmanagement... 6 3. Financieringsmanagement... 7 4. Beleggingsmanagement...

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel;

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Treasurystatuut het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden en de financiële verordening; Vast

Nadere informatie

Financieel statuut 2015

Financieel statuut 2015 Financieel statuut 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten financierings- en beleggingsbeleid... 2 2.1 Algemeen kader... 2 2.2 Liquiditeit en vermogensstructuur... 2 2.3 Financieringsbeleid...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1251 3 maart 2016 Financieringsstatuut Prolander Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Maken bekend dat het bestuur van Prolander

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud 0 Inleiding... 3 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begrippenkader... 4 Artikel 2 Doelstellingenvan de Treasuryfunctie... 5 2. Risicobeheer... 5 Artikel 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht samenwerkingsverband vo IJSSISL VEC' IT T reasurystatuut Stichting VO2305 Handelsnaam: Samenwerkingsverband VO 23.05 regio IJssel-Vecht Ossenkamp 8 8024 AE ZWOLLE Inschrijfnummer DUO: 21639 Datum: 30 maart

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen.

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen. CvB-Besluit: Treasurystatuut Stichting Carmelcollege MT Bestuursbureau --- Definitief besluit CvB 20 september 2016 Ter info : CvS 29 september 2016 Ter info : GMR 11 oktober 2016 Het College van Bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen met ingang van 16 december 2013 Vastgesteld door de Stadsregioraad in de vergadering d.d. 11 december 2014 Treasurystatuut per 16 december 2013 Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut.

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut. Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 73 Uitgifte: 31 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling

Nadere informatie

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel Raadsinformatiebrief Aan De gemeenteraad van Albrandswaard. Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons konmark 16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11 TREASURYSTATUUT Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Treasurystatuut...2 I Begrippenkader...2 II Reikwijdte treasurystatuur...3 III Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 IV Uitgangspunten risicobeheer... 4 V

Nadere informatie

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen. Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 20 Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Opdrachtgever

Nadere informatie

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Pagina 1 van 9 Versie 1 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. xx d.d. 19 januari 2010; gezien het

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Begrippenkader...2 2.1 Begrippenkader...2 3. Doelstelling...3

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 april 2010, nr. 2010-26260, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland inzake vaststelling van het Financieringsstatuut

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/49

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/49 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/49 Voor raadsvergadering d.d.: 21-06-2011 Agendapunt: 6 Onderwerp:

Nadere informatie

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld: Memorie van toelichting Fiancieringsstatuut 2015 Memorie van toelichting Financieringsstatuut 2016 Inleiding: In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

Nadere informatie

Treasury statuut Woonveste

Treasury statuut Woonveste Treasury statuut Woonveste Opgesteld door : Peter Nuytens Vastgesteld door : Directeur-Bestuurder 8 oktober 2015 1 INLEIDING De primaire doelstelling van Woonveste is het werkzaam zijn op het gebied van

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op: artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet, wet dualisering gemeentebestuur, wet financiering decentrale overheden en artikel 12, 14 en 19,

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK

TREASURYSTATUUT BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK TREASURYSTATUUT BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK 2017 Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 21 december 2016 Mij bekend, De secretaris F.J. van

Nadere informatie

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014.

Wettechnische informatie. Gegevens van de regeling. Rijnland 2014. Citeertitel Treasurystatuut Holland Rijnland 2014. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Treasurystatuut Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 Citeertitel

Nadere informatie