correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond."

Transcriptie

1 Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar. Wat is het doel van het borgingsplafond Met de introductie van het borgingsplafond biedt WSW corporaties de gelegenheid de maximale borgstelling eenvoudiger te bewaken, aangezien dit begrip beter aansluit bij de uitgangspunten van de leningenportefeuille en de jaarrekening. De corporatie kan eenvoudig volgen welke ruimte er is binnen het maximaal toegestane borgingsplafond om de geborgde leningenportefeuille bij WSW te herfinancieren dan wel uit te breiden. Hoe weet ik wat mijn borgingsplafond is WSW streeft ernaar om ieder jaar voor de zomer alle deelnemers duidelijkheid te bieden over hun borgingsplafond. De berekening van de afzonderlijke elementen van het borgingsplafond stuurt WSW per brief toe aan de corporatie. Deze brief bevat een nadere toelichting over de toekenning van het borgingsplafond en het gebruik van het borgingsplafond. Hoe berekent WSW het borgingsplafond Het borgingsplafond bestaat uit de volgende onderdelen: - Als basis neemt WSW de geborgde leningenportefeuille per ultimo voorgaand jaar. Het gaat om de geborgde en gestorte leningen per 31 december. - WSW voegt hieraan de financieringsbehoefte uit hoofde van investeringen in DAEB toe, alsmede aflossingen op niet door WSW geborgde leningen die in het verleden aan DAEB-investeringen zijn besteed. Deze bedragen zijn opgenomen in dpi. Herfinanciering van aflossingen op bij WSW geborgde leningen heeft geen effect op het borgingsplafond. - Interne financieringsbronnen van de corporatie, zoals een positief saldo uit operationele kasstromen en verkoopopbrengsten, brengt WSW hierop in mindering. Dit geldt voor zowel DAEB als niet-daeb kasstromen. - Voorts kan WSW correcties aanbrengen op het borgingsplafond. Deze kunnen voortkomen uit het eigenmiddelenbeleid of bestaan uit

2 correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Voor een verdere toelichting op de berekening van het borgingsplafond verwijzen wij naar onze website: Wat is de relatie met het Faciliteringsvolume zoals wij dit kenden WSW kende voorheen faciliteringsvolume (FV) toe aan corporaties. Het FV was het totaalbedrag dat een corporatie in een periode kon aantrekken aan leningen. Het FV maakte geen onderscheid in doeleinden (herfinanciering versus uitbreiding van leningportefeuille) en geen onderscheid over jaren. Daarnaast gaf het FV geen inzicht in de totaal geborgde schuld in relatie tot de financiële positie van de corporatie. Inzicht en bewaking op de totale schuldpositie waren daardoor moeizaam. Vanaf begin april 2014 werkt WSW met het begrip borgingsplafond. Dit komt in de plaats van het FV. Het borgingsplafond is de maximale nominale omvang van de geborgde leningportefeuille in een kalenderjaar., Het FV wordt hierin (administratief) geïntegreerd. Wanneer krijg ik een borgingsplafond Kan mijn borgingsplafond tussentijds wijzigen WSW stelt jaarlijks voor de zomer het borgingsplafond voor iedere deelnemer vast op basis van de dan geldende risicobeoordeling en geactualiseerde benodigde financieringsbehoefte. Indien de corporatie het toegekende borgingsplafond naderhand wenst uit te breiden, dan zal de corporatie het verzoek hiertoe tijdig bij WSW moeten indienen. Waar kan ik meer informatie over het borgingsplafond vinden Wat moet ik doen wanneer ik meer geborgde leningen wil aantrekken dan mijn borgingsplafond toe laat U kunt meer informatie over het borgingsplafond vinden op onze website onder De corporatie kan geen door WSW geborgde leningen aantrekken indien daardoor het totaalsaldo van de uitstaande geborgde leningen het hiervoor genoemde borgingsplafond voor het betreffende jaar overschrijdt. Indien de

3 corporatie het toegekende borgingsplafond naderhand wenst uit te breiden, dan zal de corporatie het verzoek hiertoe tijdig bij WSW moeten indienen. Wat gebeurt er als mijn borgingsplafond lager is dan het niveau van mijn huidige geborgde portefeuille bij WSW Indien het risico van de corporatie zodanig is dat een afbouw van de door WSW geborgde leningportefeuille gewenst is, dan kan het borgingsplafond lager liggen dan het niveau van de huidige door WSW geborgde portefeuille. Dit kan betekenen dat WSW de corporatie vraagt de leningen versneld af te lossen, deels onafhankelijk van de vervalkalender. Een en ander vindt plaats in overleg met de corporatie en houdt rekening met de aanvullende voorwaarde dat dit ook bedrijfseconomisch verantwoord gebeurt. Wat gebeurt er met mijn borgingsverzoek wanneer ik geen borgingsplafond heb De corporatie kan geen door WSW geborgde leningen aantrekken indien deze geen borgingsplafond heeft. Indien de corporatie een borgingsverzoek wil indienen, dan zal de corporatie het verzoek hiertoe tijdig bij WSW moeten indienen. Wat betekent dit borgingsplafond voor mijn nieuwe borgingsverzoeken Hoe gaan wij om met leningen die 2014 geborgd zijn (stortingsdatum) voordat het borgingsplafond voor 2014 bekend is Wat is een borgbaarheidsverklaring WSW toetst alle nieuwe borgingsverzoeken binnen het afgegeven borgingsplafond. Wanneer het borgingsplafond onvoldoende ruimte biedt om het borgingsverzoek t honoreren, neemt WSW contact op met de corporatie. WSW zal de leningen die in 2014 zijn geborgd voordat het borgingsplafond in de nieuwe systematiek is vastgesteld toewijzen aan de financieringsruimte binnen het borgingsplafond, nadat het borgingsplafond is vastgesteld. Dit betekent dat WSW nieuwe borgingsverzoeken toetst binnen het afgegeven borgingsplafond en de actuele portefeuille inclusief de leningen die vanaf door WSW zijn geborgd. Vanaf 1 april 2014 vervangen wij de kredietwaardigheidsverklaring door een borgbaarheidsverklaring. Deze term dekt de lading van de verklaring beter, omdat wij met de borgbaarheidsverklaring alleen een oordeel geven over de borgbaarheid van leningen van een corporatie en niet over de kredietwaardigheid in het algemeen. Daarnaast geeft de borgbaarheidsverklaring ons betere sturingsmogelijkheden in het kader van beheersmaatregelen.

4 Hoe gaat het WSW binnen het borgingsplafond om met borgingsverzoeken voor leningen waarbij de storting in de toekomst ligt Met ingang van 1 mei 2014 mag de stortingsdatum van forward starting leningen maximaal 6 maanden in de toekomst liggen. Forward starting leningen (forwards) zijn leningen die op enig moment worden afgesloten, maar een stortingsdatum hebben in de toekomst. Nog slechts in uitzonderlijke gevallen wijkt WSW hier in de toekomst van af wanneer het gaat om de vraag of een corporatie nog wel voldoende sturingsmogelijkheden heeft om het renterisico en het beschikbaarheidsrisico te managen. Wat is een borgingstegoed Wat heeft WSW nodig bij een borgingsverzoek Waarom wil WSW een bestuursverklaring bij een borgingsverzoek Wat houdt deze bestuursverklaring in Ik lever bij dpi en dvi ook een bestuursverklaring aan. Waarom is dit niet voldoende bij een borgingsverzoek en vraagt WSW een separate WSW borgt alleen de financiering van activiteiten die borgbaar zijn. De hiervoor te verstrekken borging baseert WSW op prognosecijfers zoals de corporatie die opgeeft in dpi. Op basis van de realisatie (dvi gegevens) toetst WSW achteraf of de corporatie de aangetrokken leningen en intern gegenereerde middelen daadwerkelijk heeft besteed aan borgbare activiteiten (bestedingscontrole). Indien dit niet het geval is, merkt WSW het bedrag dat niet is besteed aan als borgingstegoed. WSW heeft bij een borgingsverzoek een conceptleningovereenkomst van de financier en een bestuursverklaring van de corporatie nodig. WSW beschouwt de bestuursverklaring als het formele borgingsverzoek van de corporatie. WSW wil bij een borgingsverzoek graag inzicht hebben in mogelijke materiele wijzigingen in de financiële positie van de corporatie ten opzichte van dpi. De corporatie geeft met de bestuursverklaring dit inzicht. Voor alle corporaties, ongeacht het risicoprofiel, geldt dat bij het verzoek tot het borgen van een lening de corporatie een bestuursverklaring moet afgeven. De corporatie verklaart met de bestuursverklaring dat de te borgen lening aansluit op hetgeen in dpi voor de corporatie staat. Daarnaast verklaart de corporatie dat er sindsdien geen materiële wijzigingen zijn in de financiële positie, de (geprognosticeerde) kasstromen en in de besteding van middelen die borging in de weg kunnen staan. Zie voor de inhoud van de verklaring <verwijzen naar de site>. Het Reglement van Deelneming bepaalt dat WSW borging kan verlenen nadat blijkt dat de corporatie op dat moment nog voldoet aan de voorwaarden voor

5 bestuursverklaring Wat gebeurt er als ik geen bestuursverklaring aanlever Wat controleert WSW bij een borgingsverzoek Wat gebeurt er als de corporatie ik al een definitieve overeenkomst met een financier heeft en het borgingsverzoek door WSW wordt afgewezen inschrijving en wanneer borging past binnen het borgingsplafond. Bij iedere lening met borging moet dus een controle plaatsvinden. De corporatie moet dus ook bij elke lening verklaren dat zij nog aan de (rand) voorwaarden voldoet. Bovendien verklaart de bestuurder bij elke specifieke lening dat de corporatie de gelden zal aanwenden voor borgbare activiteiten. Daarnaast staat in de bestuursverklaring dat de deelnemer zich er steeds weer van bewust is dat de regels overtreden kan leiden tot maatregelen zoals bijvoorbeeld een boete. Dat is anders in de reguliere verklaringen. De corporatie levert bij elk borgingsverzoek een bestuursverklaring aan. Als de corporatie geen bestuursverklaring aanlevert, zal WSW deze opvragen. Indien de corporatie geen bestuursverklaring kan afgeven neemt deze tijdig contact op met de accountmanager van WSW voor nader overleg. WSW controleert bij elke leningaanvraag de bestuursverklaring, de financieringsruimte binnen het borgingsplafond. Verder toetst WSW op de randvoorwaarden van de achtervangovereenkomst, de beheersvoorwaarden en de onderpandwaarde. Afhankelijk van het risicoprofiel van de corporatie kan WSW actuele financiële cijfers (liquiditeitsprognoses) opvragen om na te gaan of de corporatie na het aantrekken van de lening voldoet aan de WSW criteria. Het is de verantwoordelijkheid van de corporatie om tijdig met WSW contact op te nemen om na te gaan of er voldoende financieringsruimte is of in het geval dat de corporatie inschat niet aan de voorwaarden van WSW te kunnen voldoen. Indien WSW de lening WSW afwijst is dit voor rekening en risico van de corporatie.

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

RISICOPROFIEL Investeringsmemorandum

RISICOPROFIEL Investeringsmemorandum RISICOPROFIEL Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het investeringsmemorandum van het Wooninvesteringsfonds d.d. 19 mei 2011 (het Investeringsmemorandum

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Wij krijgen verscheidene vragen van beleggers. Voor de meest gestelde vragen hebben wij een lijst voor u samengesteld ( FAQ ). De lijst zal regelmatig worden aangevuld.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Sociale Kredietverlening NEDERL ANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET (NVVK) De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), in aanmerking nemende dat: - zij zich bezighouden

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie