SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o."

Transcriptie

1 SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op dit Treasury Statuut vastgesteld en het bestuur heeft dit op goedgekeurd. Artikel 1 Definities In dit statuut wordt verstaan onder: Treasury-management: De besturing, het beheer en de bewaking van de financiële posities (beheer van beleggingen en afdekken financieringsbehoefte), de financiële stromen (cash-management) en de daaraan verbonden risico's, kosten en opbrengsten. Administratie: Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van de organisatie ten dienste van het treasury-management, inclusief de administratie en verantwoording van geldmiddelen. Administratieve organisatie: Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en in stand houden van de goede werking van de administratie, o.a. door middel van het aanbrengen en bewaken van functiescheidingen en interne controle. Beheer: Het verrichten van alle beheershandelingen met betrekking tot de (tijdelijk) overtollige liquide middelen, waaronder mede begrepen vervreemding, bezwaring, belegging en herbelegging en al datgene wat de Stichting in verband daarmede naar haar eigen inzicht nuttig of nodig zal oordelen.

2 SKPO: Financiën / blad 2 Artikel 2 Doelstelling Het doel van het treasury statuut is: - de kaders voor het treasury-management vast te leggen; - de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden i.v.m. de treasury-functie vast te leggen. Het doel van het treasury-management is: - de financiële activa en passiva en de financiële stromen zodanig te beheren dat de continuïteit van het primaire proces en de bedrijfsvoering gewaarborgd is; - de met de treasury samenhangende baten en lasten te optimaliseren gegeven het gekozen risicoprofiel van de beleggingen. De Stichting conformeert zich daarbij aan de richtlijnen van het Ministerie van OC&W, vastgelegd in de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek FVE2001/57965N van 13 juli Deze regeling is als bijlage toegevoegd aan dit treasury statuut. Artikel 3 Object van beheer Tot het object van beheer van het treasury-management van de Stichting worden gerekend: 1. Beleggingsportefeuille bestaande uit obligaties, aandelen met beperkt risico, liquide middelen en afgeleide financiële instrumenten die zijn ondergebracht in één of meer portefeuille(s) bij een professionele vermogensbeheerder. 2. Overige liquide middelen en kortlopende posities die niet zijn ondergebracht in een portefeuille. 3. Werkkapitaal: voorraden (liquiditeitsbeslag), debiteuren (facturering en inning) en crediteuren (betaling). 4. Relaties met marktpartijen. Het onderhouden van relaties met: Banken in verband met het dagelijks geldverkeer en leningen.

3 SKPO: Financiën / blad 3 Instellingen waarmee een overeenkomst is afgesloten voor het beheer van de beleggingsportefeuille. 5. Financiële logistiek, bijbehorende infrastructuur, administratieve organisatie en interne controle ten aanzien van het vermogensbeheer en daaruit voortvloeiende: Vermogensposities, -mutaties en -prognoses. Liquiditeitsposities, -mutaties en -prognoses. Artikel 4 Betrokkenheid van algemeen directeur en bestuur 1. De Stichting hecht grote waarde aan een goed vermogensbeheer, waarbij zowel de algemeen directeur als het bestuur hun eigen rol vervullen, een en ander binnen de afspraken die zijn dan wel worden gemaakt met een eventuele externe vermogensbeheerder als bedoeld in artikel 5 lid 3 van dit treasury statuut. 2. De algemeen directeur heeft hiertoe dit treasury statuut vastgesteld. Het bestuur heeft het statuut goedgekeurd. 3. Een maal per jaar worden de resultaten van het vermogensbeheer op hoofdlijnen door de algemeen directeur aan het bestuur toegelicht. Artikel 5 Organisatiestructuur 1. De organisatiestructuur richt zich op de taakverdeling tussen het bestuur, de algemeen directeur, de schooldirecteuren en de controller. 2. De algemeen directeur is belast met de uitvoering van het vermogensbeheer binnen de randvoorwaarden, zoals vastgelegd in dit treasury statuut. Hij wordt hierbij ondersteund en geadviseerd door de controller. 3. Het vermogensbeheer kan bij volmacht en binnen nader te stellen randvoorwaarden worden overgedragen aan een of meer door de algemeen directeur en het bestuur gezamenlijk aan te wijzen externe vermogensbeheerders. 4. Tenzij het vermogensbeheer bij volmacht is overgedragen aan een externe vermogensbeheerder heeft de algemeen directeur beschikkingsbevoegdheid binnen de randvoorwaarden van dit treasury statuut. 5. De schooldirecteur beschikt over een of meer bankrekeningen voor financiële transacties ten behoeve van zijn school. De schooldirecteur is hierover

4 SKPO: Financiën / blad 4 beschikkingsbevoegd, zoals opgenomen in de regeling handtekeningbevoegdheid. 6. De hoofdlijnen van de organisatie van het vermogensbeheer zijn: Het bestuur keurt het treasury statuut en het beleggingsbeleid goed. De algemeen directeur voert het vermogensbeheer uit binnen de kaders van het treasury statuut en heeft daartoe beschikkingsbevoegdheid, tenzij het vermogensbeheer bij volmacht is overgedragen aan een externe vermogensbeheerder. De externe vermogensbeheerder valt ook onder dit statuut en onder het beleggingsbeleid. Indien en voor zover het vermogensbeheer niet bij volmacht is overgedragen aan een externe vermogensbeheerder maakt de algemeen directeur adviserend gebruik van een professionele vermogensbeheerder. De controller adviseert de algemeen directeur over cashmanagement en beheer werkkapitaal. De algemeen directeur rapporteert 1x per jaar aan het bestuur over de met het vermogensbeheer behaalde resultaten en minstens 12x per jaar over de tussentijdse ontwikkelingen aan de penningmeester van het bestuur. 7. Aan transacties zijn de volgende voorwaarden verbonden: Transacties die in dit treasury statuut en in het beleggingsbeleid genoemde percentage en bedrag te boven gaan, behoeven vooraf goedkeuring van het bestuur. Artikel 6 Cashmanagement 1. De algemeen directeur draagt zorg voor voldoende werkkapitaal. Dit kan onder ander door: Het, indien wenselijk, tijdig onderbrengen van (tijdelijk) overtollige middelen in de beleggingsportefeuille. Het tijdig signaleren en aanvullen vanuit de beleggingsportefeuille van (tijdelijke) tekorten aan liquide middelen.(kasgeld, banksaldo, kredieten).

5 SKPO: Financiën / blad 5 Artikel 7 Beleggingsbeleid 1. Het beleggingsbeleid van de Stichting is gericht op optimale beleggingsresultaten op lange termijn gegeven het gekozen risicoprofiel conform de regeling beleggen en belenen, als genoemd in artikel Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een bijlage bij dit treasury statuut, wordt vastgesteld door de algemeen directeur en goedgekeurd door het bestuur. 3. Wijzigingen in het beleggingsbeleid worden vastgesteld door de algemeen directeur en goedgekeurd door het bestuur en leiden tot wijziging van de bijlage bij het treasury statuut. 4. De vermogensbeheerder wordt door de algemeen directeur onverwijld schriftelijk in kennis gesteld van wijzigingen in het beleggingsbeleid. Artikel 8 Begroting, prestatiemeting en verantwoording 1. De algemeen directeur prognosticeert jaarlijks in de begroting de verwachte omvang van de financiële resultaten en op grond van daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten. De begroting wordt goedgekeurd door het bestuur. Het opstellen van de jaarrekening is een verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De algemeen directeur spreekt zich in de jaarrekening uit over het handelen binnen het treasury statuut en binnen het beleggingsbeleid. Artikel 9 Slotbepalingen 1. Dit treasury statuut treedt in werking op Dit treasury statuut kan worden aangehaald onder de naam Treasury Statuut Aldus vastgesteld door de algemeen directeur op A. Mantingh, algemeen directeur SKPO Eindhoven e.o.

6 SKPO: Financiën / blad 6 Bijlage bij Treasury Statuut Beleggingsbeleid 1. De Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. belegt: Maximaal 100% van het voor belegging beschikbaar vermogen in obligaties van AAA instellingen of organisaties of bedrijven met een maximum van ,--. Zie artikel 7 voor aanvullende regels over het beleggingsbeleid. De tekst van het beleggingsbeleid is vervangen door onderstaande tekst. Beleggingsbeleid 1. De SKPO Eindhoven e.o. belegt: - alle voor belegging beschikbare middelen conform de 'Regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek' (FVE2001/57965N van 13 juli 2001); en - de middelen zodanig dat er sprake is van een goede spreiding van de beleggingsportefeuille. 2. Voor aankooptransacties waardoor in één aandeel of obligatie een positie van meer dan ontstaat en tussentijdse verkooptransacties die verlies opleveren, is vooraf toestemming vereist van de penningmeester van het bestuur of de algemeen directeur. Indien de toestemming wordt verstrekt door de algemeen directeur is hiervoor vooraf intern toestemming vereist van de penningmeester van het bestuur. Bij afwezigheid van de penningmeester is toestemming vereist van de voorzitter van het bestuur. Zie artikel 7 Treasury statuut voor aanvullende regels over het beleggingsbeleid.

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van De Nederlandsche

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Nr. 2211 19 september Officiële uitgave van provincie Drenthe. 2014 Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen:

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten) 2012. Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie