Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Statuut. Woonstichting SSW"

Transcriptie

1 Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Interne sturing SSW Financiële kaders SSW Vertaling van de financiële kaders naar de dagelijkse sturing van SSW Rapportagestructuur SSW... 6

3 1 Inleiding Het belang van de financiële sturing binnen SSW is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Financiële debacles in sector hebben geleid tot aanscherping in opvattingen over hoe financiële sturing en financieel toezicht bij een woningcorporatie vormgegeven moet worden. Ook wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding DAEB en niet-daeb activiteiten en in de opgelegde heffingen (vennootschapsbelasting, verhuurdersheffing en heffingen bijzondere projectsteun) noodzaken tot een geformaliseerd financieel sturingskader. Het toezicht op een woningcorporatie bestaat uit verschillende niveaus 1 : Interne kwaliteitsborging en intern toezicht Codes en zelfregulering door de sector Horizontale discipline door corporaties onderling Extern toezicht Het financieel sturingskader van een woningcorporatie is een onderdeel van de eerste stap in de piramide van het horizontale toezicht. Immers hoe beter het interne toezicht binnen een corporatie is geregeld, hoe meer de externe toezichthouders hierop kunnen vertrouwen. SSW heeft haar financieel sturingskader vastgelegd in dit financieel statuut. 2 Interne sturing SSW Het bestuur stuurt de resultaten van SSW op basis van de reeds aanwezige documenten 2 : Financieel statuut Ondernemingsplan Begroting en financiële meerjarenprognoses Treasury statuut Investering statuut (incl. financiële toets per project en hele organisatie) Aanbestedingsbeleid Procuratieregeling Het bestuur delegeert op basis van bovenstaande bevoegdheden aan het managementteam van SSW. Het financieel statuut bestaat uit gekwantificeerde normen waarop de organisatie wordt gestuurd. Het is het toetsingsinstrument waarmee SSW haar bedrijfsvoering en risicobeheer verantwoord kan invullen. 1 Rapport Toezicht met een bite 2 Deze documenten worden periodiek opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast aan nieuwe inzichten.

4 3 Financiële kaders SSW SSW hanteert in haar toetsingskader de volgende kengetallen/onderdelen: Jaarlijks Kengetal Omschrijving Formule WSW- SSW-norm Norm Borgbaarheidsverklaring Beoordeling kredietwaardigheid Positief Positief Risico score De risicoscore is een interne rating op basis van criteria WSW. Deze is gebaseerd op de hoogte van de geborgde schuld en de kans op aanspaak. Dit bepaalt de mate van faciliteringsvolume, de periode waarover deze wordt afgegeven en de mate van verificatie bij borgverlening. Op basis van de huidige leningsportefeuille (< 250 mio) zit SSW in categorie 1. b+ bb- bbb- Faciliteringsvolume Dekkingsratio De ruimte die het WSW (obv kredietwaardigheid) ter beschikbaar wil stellen om met WSW-borging externe financiering aan te kunnen trekken. Restschuld in relatie tot Onderpand (woz waarde). SSW kan sturen op de schuldpositie Schuldrestant WSW geborgde leningen / WSW-onderpand Loan to value Omvang leningenportefeuille in relatie tot bedrijfswaarde van het bezit. Vreemd vermogen / Bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie Solvabiliteit DSCR Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op bedrijfswaarde. De volatiliteit van dit kengetal wordt vooral bepaald door de inschatting huurverhoging. Indicator of er voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd voor rente en aflossing Eigen vermogen / Totaal vermogen Kasstroom uit operationele activiteiten vóór renteontvangstenen rente-uitgaven + (onderhoudsuitgaven -/- minimaal onderhoud) + uitgaven mbt eigen productie / Netto rente-uitgaven (excl. Toegerekende rente aan investeringen) + Theoretische jaaraflossing Waarbij theoretische jaaraflossing: Vreemd vermogen -/-Verkoopopbrengsten -/-Restwaarde portefeuille / Restant levensduur 3 jaar tot 1 jaar 1 tot 3 jaar max 3 jaar <50% >50% >30% <30% <75% >75% >70% <70% >20% <20% <30% >30% >1,0% <1,0% <1,1% >1,1%

5 Kengetal Omschrijving Formule WSW- SSW-norm Norm Renterisico Renterisico is het risico dat ontstaat door veranderingen in de rentestand. Hierbij wordt uitsluitend gekeken naar de huidige lening portefeuille (herfinanciering en renteherziening). Renterisico mag maximaal 15% van het vreemd vermogen bedragen, gerekend over een aaneengesloten voortschrijdende periode van twaalf maanden. <15% >15% >12% <12% % niet-daeb bezit Aandeel van verhuurbare eenheden (woningen en bedrijf onroerend goed) dat niet wordt verhuurd aan de primaire doelgroep. Norm afkomstig uit ondernemingsplan Vhe niet-daeb verhuurd / totaal vhe >10% < 10% Per Kwartaal Kengetal Definitie Formule WSW-norm SSW-norm Rentedekkingsgraad Het aantal maal dat uit de operationele kasstroom (inclusief Kasstroom uit operationele activiteiten vóór rente (ontvangsten >1,4% <1,4% en uitgaven) / (ICR) verhuurderingsheffing en saneringsheffing) de rente kan worden betaald. <1,6% Bruto rente-uitgaven Geeft inzicht in mogelijkheid om leningen en verbonden interestlasten aan >1,6% te gaan. Operationele kasstroom Liquiditeit De jaarlijkse operationele kasstroom vanuit de verhuur in een percentage van het lening volume. De defintie is gelijk gehouden met de oude WSW definitie voor de dci. Saldo op de rekening courant bij de Rabobank. Voor 2014 bedraagt de kredietfaciliteit 4 miljoen. n.a. <2,0% <3,0% >3,0% n.a. < -/- 4 mio < -/- 2 mio >-/- 2 mio De interne normen zijn afgeleid van de extern gestelde normen. Wanneer de interne normen worden gehaald, is daarmee tevens voldaan aan de externe normen. Wanneer een kengetal over een grenswaarden (oranje of rood) heen gaat, wordt onderzocht of en welke bijsturende actie nodig is. Hierbij wordt vooral gekeken naar de meerjarige ontwikkeling van het kengetal. De grenswaarden uit de bovenstaande tabel zijn de ondergrenzen voor SSW. Naast deze financiële ondergrenzen is SSW van mening dat er ook volkshuisvestelijke bovengrenzen bepaald moeten worden. Immers wanneer bijvoorbeeld de solvabiliteit te hoog wordt, is de vraag of SSW haar vermogen wel voldoende aanwendt voor haar primaire doelstelling. De definitie van de bovengrenzen zijn nog in ontwikkeling en zijn ook afhankelijk van de politieke context.

6 4 Vertaling van de financiële kaders naar de dagelijkse sturing van SSW De kengetallen uit het vorige hoofdstuk worden middels de jaarlijkse begroting vertaald naar kpi s 3 voor de dagelijkse sturing van SSW. Bijvoorbeeld de taakstellende onderhoudsbegroting wordt vertaald naar een budget voor: Planmatig onderhoud Contract onderhoud Reparatieonderhoud en Mutatieonderhoud. Het budget voor mutatieonderhoud wordt vervolgens vertaald naar de kpi bedrag per mutatie en de kpi aantal mutaties. Dit maakt het mogelijk om op periodieke basis zowel het aantal mutaties als het gemiddelde bedrag per mutatie te bewaken. Wanneer zichtbaar wordt dat het aantal mutaties hoger is dan verwacht, dan wel dat het gemiddelde bedrag per mutatie stijgt, kan hierop tijdig worden bijgestuurd. Elke kpi kent een vast definitie/berekeningswijze. SSW maakt gebruikt van een 3 kleurenschaal om de voortgang te monitoren: Rood score is gelijk aan de interne norm of slechter Oranje score is hoger dan de interne norm maar aandacht is vereist Groen score is ruim boven de interne norm er is geen directe aandacht vereist. Wanneer SSW haar activiteiten uitvoert binnen de gestelde kaders van de begroting wordt daarmee ook de normen uit het financieel sturingskader. In de projectvoorstellen wordt in een aparte paragraaf beschreven welk effect het project heeft op de financiële situatie van SSW en de door haar gestelde financieel kaders. Zo kan bewaakt worden welk effect een project heeft op de gestelde normen en of bijsturing gewenst is. 5 Rapportagestructuur SSW Binnen SSW wordt een grote verscheidenheid aan structurele en incidentele rapportages gemaakt. In dit financieel statuut wordt uitsluitend stilgestaan bij structurele bedrijfsbrede rapportages, die periodiek door de Raad van Bestuur en in het managementteam zullen worden besproken. In de rapportages wordt met behulp van kpi s de realisatie vergeleken met de goedgekeurde jaarbegroting of projectbegroting. Tevens wordt er een prognose gemaakt voor het verwachte eindresultaat. Op basis van deze rapportages is het management en het bestuur in staat tijdig afwijkingen te constateren en maatregelen te treffen om bij te sturen. 3 Kpi = key performance indicator of sturingsindicator

7 Naam rapportage frequentie Bestemd voor Maandrapportage 12x Managementteam, Raad van Bestuur Kwartaalrapportage 4x Managementteam, Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen Jaarrekening 1x Raad van Bestuur. Raad van Commissarissen, stakeholders, Toezichthouders (w.o CFV, WSW, ministerie) dvi, dpi etc. 1x Toezichthouders

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Financieel jaarverslag 2014 19 juni 2015 63 Jaarstukken deltawonen 2014 1.17 Inleiding 1.17.1 Financieel beleid en bedrijfsvoering De resultaten Als woningcorporatie zien we dat de woningbeleggingen (in

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 4 1.1 Doel van het treasurystatuut... 4 1.2 Doel van treasury...

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 26 januari 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 26 januari 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 26 januari 2015 Treasurystatuut - Patrimonium woonservice pagina 2 Inhoud Inleiding... 4 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 5 1.1 Doel van het treasurystatuut...

Nadere informatie

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen.

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die op onze woningen zijn aangewezen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming Uitgangspunten investeringsopgave Oktober 2012 Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming 1 Inhoudsopgave... 1 1. Voorwoord... 3 2. Positie en inbedding binnen Brabantse Waard...

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018

BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 BEGROTING 2014 2014 2015 2016 2017 2018 INHOUD Voorwoord [4] 1 Inleiding [6] 2 Strategisch kader en speerpunten van beleid [9] 3 Strategisch voorraadbeleid [16] 4 Bedrijfswaarde en beleidswaarde [19]

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

De Woonplaats. Jaarrekening 2013

De Woonplaats. Jaarrekening 2013 De Woonplaats Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 2013 6 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Stichting Thuisvester Treasurystatuut

Stichting Thuisvester Treasurystatuut Stichting Thuisvester Treasurystatuut Vastgesteld door het bestuur: 3 april 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 15 april 2015 TREASURYSTATUUT STICHTINGTHUISVESTER DEF 15-4-20153-4-2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woningcorporatie, Financiën en Raad van Toezicht 8 september 2011 Jaarbeurs Utrecht

INHOUDSOPGAVE. Woningcorporatie, Financiën en Raad van Toezicht 8 september 2011 Jaarbeurs Utrecht INHOUDSOPGAVE Woningcorporatie, Financiën en Raad van Toezicht 8 september 2011 Jaarbeurs Utrecht 1. Dagprogramma 2. Inleiding Gerard Erents 3. Inleiding Jan van der Moolen 4. Inleiding Kees Tegel 5. Inleiding

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland Treasurystatuut (Definitief) Wonen Noordwest Friesland december 2013 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 WETTELIJK KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.3 DOEL VAN HET

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen

Treasurystatuut. Stichting Vitaal Wonen Treasurystatuut Stichting Vitaal Wonen Versie 1.0 Versie goedgekeurd in de RvT vergadering van 14 augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Organisatie... 5 2.1 De organisatorische plaats van de

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Auteur Frank aan de Wiel Afdeling Financiën Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming...

Nadere informatie

Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties

Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties Together you make the difference Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties Over het borgen van risicomanagement in de beleidscyclus Auteur Drs. Frank van Egeraat RC Accent

Nadere informatie

Geconsolideerde. jaarrekening

Geconsolideerde. jaarrekening 9 Geconsolideerde jaarrekening 73 9.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 na voorgestelde resultaatbestemming (x 1.000) VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa 1.1 Onroerende

Nadere informatie

RISICOPROFIEL Investeringsmemorandum

RISICOPROFIEL Investeringsmemorandum RISICOPROFIEL Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het investeringsmemorandum van het Wooninvesteringsfonds d.d. 19 mei 2011 (het Investeringsmemorandum

Nadere informatie

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma Johan Conijn en François Claessens November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De hoofdlijnen van het DrieKamerModel... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Maatschappelijke

Nadere informatie