Treasurystatuut. augustus Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda. T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen."

Transcriptie

1 Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Pagina 1 van 20

2 Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Opdrachtgever Grietje van Zijl Steller Arjan van Willigen, Rob van Heesch (Zanders) Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Pagina 2 van 20

3 Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Doel en status treasurystatuut Reikwijdte treasury Doelstellingen treasury Treasurystructuur Goedkeuring en wijziging 6 3 Externe en interne kaders Externe kaders Interne kaders 7 4 Treasury-organisatie Organisatie Treasuryfunctie Treasury Jaarplan Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 9 5 Cashmanagement en betalingsverkeer 11 6 Financieren Doelstellingen Uitgangspunten en randvoorwaarden financieren 12 7 Uitzetten liquide middelen Uitgangspunten en randvoorwaarden 13 8 Renterisicomanagement Inleiding Renterisiconorm Uitgangspunten renterisicomanagement Derivaten 14 BIJLAGE I: Tabellen 16 BIJLAGE II: Afkortingen en omschrijvingen 18 Treasurystatuut Pagina 3 van 20

4 1 Inleiding Doel van het treasurystatuut van Oasen is het vastleggen van het formele kader voor alle activiteiten op het gebied van treasury. Het primaire doel van treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Hiertoe behoort de toegang tot de kapitaalmarkten, het beheersen van renterisico s en het minimaliseren van de kosten van financiering. Oasen kiest, als maatschappelijke organisatie, voor een risicomijdend treasurybeleid. De activiteiten op het gebeid van treasury staan ten dienste van de kerntaken. In dit Treasurystatuut worden voor Oasen de uitgangspunten vastgelegd voor het te voeren treasurybeleid en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Dit statuut is vastgesteld door de Directeur. Het vervangt het treasurystatuut uit Treasurystatuut Pagina 4 van 20

5 2 Doel en status treasurystatuut 2.1. Reikwijdte treasury Doel van dit Treasurystatuut is het vastleggen van het formele kader voor alle activiteiten op het gebied van treasury binnen Oasen. Het treasurybeleid geeft uitvoering aan de in het Treasurystatuut geformuleerde uitgangspunten die bijdragen aan de waarborging van de continuïteit van de onderneming en die ervoor zorgen dat de financiële positie wordt geoptimaliseerd. Het bestaat uit de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie. Voor een goed financieel beleid geldt tevens dat er voldoende maatregelen zijn getroffen voor een juiste inrichting van de administratieve organisatie, het opstellen van procedures en een goede interne controle. De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van het financieel beleid zijn in dit statuut uitgewerkt. De formulering en vaststelling van het treasury beleid en de nadere uitwerking in (trans)acties op het gebied van treasury vindt, binnen de geldende kaders zoals aangegeven in dit Treasurystatuut, in de jaarplannen en (meerjaren)begrotingen van Oasen plaats Doelstellingen treasury Oasen streeft naar een evenwichtig tariefbeleid. Deze doelstelling vertaalt zich in een beleid gericht op een zoveel mogelijk stabiel integraal watertarief, welke binnen het meerjarenperspectief trendmatig wordt aangepast. Dit alles binnen gestelde maatschappelijke, operationele en financiële randvoorwaarden De belangrijkste daarvan afgeleide doelstellingen voor treasury zijn: Bewaken en zekerstellen van de financierbaarheid door tijdige en voldoende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt op zowel korte als lange termijn; Realiseren van passende financieringslasten door het minimaliseren van rentekosten en maximaliseren van renteopbrengsten binnen de daarvoor vastgestelde kaders; Signaleren, spreiden en reduceren van renterisico s; Signaleren, spreiden en reduceren van beleggingsrisico s van overtollige liquide middelen; Zorg dragen voor kosteneffectief en efficiënt betalingsverkeer; Zorgdragen dat Oasen te allen tijde kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen; Onderhouden van goede investor relations met bestaande en potentiële financiers. Optimaal kennis vergaren van middelen welke de treasury ten dienste kunnen staan (mits passend binnen het Treasurystatuut) Treasurystructuur Om de treasuryfunctie in de organisatie goed te kunnen vervullen is een passend instrumentarium noodzakelijk. Dit instrumentarium is vervat in het zogenaamde treasurybouwwerk. Het treasurybouwwerk kent drie niveaus: Treasurystatuut, Treasury Jaarplan en treasury-uitvoering. Het operationele karakter neemt per niveau toe en het strategische karakter neemt per niveau af. Het treasurybouwwerk is gegrondvest op het financiële beleid van de organisatie. Het algemene financiële beleid vormt het fundament van het treasurybouwwerk. Het financiële beleid omvat onder andere de (bedrijfseconomische) normen en streefwaarden ten aanzien van financiële kengetallen zoals solvabiliteit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, WACC e.d. De doelstellingen van het financiële beleid vinden hun weerslag in de begroting en de meerjarenramingen. De begroting en de meerjarenramingen leveren belangrijke kaders bij het formuleren van het treasurybeleid en de nadere uitwerking in (trans)acties. De drie niveaus van het treasurybouwwerk vormen met het financiële beleid een consistent geheel. Het beleid en alle (trans)acties op het gebied van treasury staan geheel ten dienste van de doelstellingen van het financiële beleid. Treasurystatuut Pagina 5 van 20

6 Treasurydoelstellingen Financieel Beleid Strategisch Treasurystatuut Treasuryjaarplan Treasury-uitvoering Operationeel Figuur 1: Treasury bouwwerk Het Treasurystatuut en het Treasury Jaarplan vormen vervolgens de kaders waarbinnen de uitvoering van alle activiteiten op treasury gebied plaatsvinden. Het Treasurystatuut dient als (strategische) basis voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. Het Treasury Jaarplan beschrijft de treasurydoelstellingen voor de tijdsduur van een begrotingsjaar en wordt elk jaar geactualiseerd. Het Treasury Jaarplan wordt geschreven binnen de kaders van het Treasurystatuut. Het meest operationele niveau van het treasurybouwwerk is de daadwerkelijke uitvoering van het beleid en treasury(trans)acties zoals verwoord in het Treasury Jaarplan Goedkeuring en wijziging Het Treasurystatuut en de eventuele wijzigingen daarop worden vastgesteld door de Directeur en vervolgens goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Oasen. Het Treasurystatuut heeft door haar aard en inhoud een langjarige werking. Het geldende Treasurystatuut wordt in ieder geval iedere vijf jaar geëvalueerd en, afhankelijk van de bevindingen, aangepast. In bepaalde omstandigheden, zoals bij wijziging van de interne en externe kaders, kan het noodzakelijk zijn het Treasurystatuut eerder te evalueren en aan te passen. De beoordeling van de noodzaak tot wijziging of aanpassing ligt bij de Directeur van Oasen. Het aangepaste Treasurystatuut treedt niet eerder in werking dan na vaststelling door de Directeur en vervolgens goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Treasurystatuut Pagina 6 van 20

7 3 Externe en interne kaders 3.1. Externe kaders De externe kaders van Oasen worden bepaald door de Drinkwaterwet en de daarbij behorende wettelijke regelingen. In dat kader dient Oasen de voor drinkwaterbedrijven wettelijk bepaalde maximale WACC te hanteren. De hoogte ervan zal worden vermeld in het Treasury Jaarplan. zijn Drinkwaterbedrijven gehouden aan een maximale solvabiliteit van 70%. Daarnaast is het Beleidskader Derivaten d.d. 17 september 2013 van het Ministerie van Financiën van kracht. Hieraan zal door de Minister van Infrastructuur & Milieu nog nader invulling worden gegeven Interne kaders Voor het treasurybeleid hanteert Oasen de volgende uitgangspunten: Er wordt gestreefd naar een solvabiliteit van ongeveer 35%. Deze solvabiliteit wordt als volgt berekend: Nominaal kapitaal + algemene reserve Balanstotaal * 100% NV Oasen hanteert een risicomijdend beleid ten aanzien van treasury passend bij een maatschappelijke organisatie, die Oasen is. Treasurystatuut Pagina 7 van 20

8 4 Treasury-organisatie 4.1. Organisatie Treasuryfunctie De treasuryfunctie valt onder de verantwoordelijkheid van de Manager & Control. De organisatie van de treasuryfunctie is als volgt: Raad van Commissarissen Audit Commissie Directeur Manager & Control Afdeling Figuur 2: Treasury-organisatie 4.2. Treasury Jaarplan Jaarlijks wordt aan de hand van de meerjarenbegroting van Oasen een Treasury Jaarplan opgesteld. In het Treasury Jaarplan wordt op basis van de bestaande leningenportefeuille van leningen en de meest recente meerjarenramingen, binnen de kaders zoals vastgelegd in het Treasurystatuut, het treasury beleid voor het nieuwe begrotingsjaar vastgelegd. Het treasury Jaarplan vormt de basis van de mandatering aan de Directeur voor de uitwerking en invulling van de (trans)acties binnen het taakgebied van treasury. Hieronder volgt een opsomming van vaste onderwerpen die in ieder geval in het Treasury Jaarplan aan de orde moeten komen. Naast de vaste onderwerpen zullen, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment, andere actuele onderwerpen aan de orde komen. Vaste onderwerpen: Evaluatie van de treasury-activiteiten van het voorgaande jaar. Financieringsbehoefte: - Liquiditeitsplanning korte termijn (minimaal 1 jaar vooruit); - Beschikbaarheid korte financiering (looptijd korter dan 1 jaar); - Liquiditeitsplanning lange termijn (minimaal 5 jaar); - Opgave van de gemiddelde looptijd van materiële vaste activa en financieringen; - Conclusie invulling financieringsbehoefte. Rente- en risicomanagement: - Huidig renterisicoprofiel (minimaal 5 jaar vooruit) (onder andere definitie, maximum en streefniveau s spreiding renterisico); - Conclusie(s) rente- en risicomanagement. Ratio s: - De ontwikkeling van de WACC in relatie tot de wettelijk vereiste WACC; - De ontwikkeling van de ICR; - De verwachte ontwikkeling van de solvabiliteitsratio, volgens de definitie uit paragraaf 3.2. Eindaflossingen leningen: - Voorziene (trans)acties eindaflossingen. Renteontwikkelingen: - Bespreking renteontwikkelingen afgelopen jaar; - Rentevoorspellingen van banken. Financierings- en beleggingsstrategie: - Voorziene (trans)acties invullen en indekken financieringsbehoefte; - Voorziene (trans)acties inzet rentederivaten, voor zover van toepassing; - Voorziene (trans)acties inzet beleggen, voor zover van toepassing. Mandaat. Treasurystatuut Pagina 8 van 20

9 4.3. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden Tot de specifieke verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen behoren het goedkeuren van de besluiten van de Directeur over: het aangaan van langlopende leningen, voor zover het besluit tot het aangaan van geldleningen niet wordt genomen ter uitvoering van de begroting en met inachtneming van artikel 15 lid 7.I. van de Statuten; Het goedkeuren van het door de Directeur vastgestelde Treasurystatuut; Het goedkeuren van het door de Directeur vastgestelde Treasury Jaarplan. Tot de specifieke verantwoordelijkheid van de Directeur behoren: het vaststellen van het Treasurystatuut; het informeren van de Raad van Commissarissen met betrekking tot het Treasurystatuut en belangrijkste wijzigingen daarin; vaststellen van het Treasury Jaarplan. Tot de specifieke verantwoordelijkheden van de Manager & Control behoren: de organisatie van de treasuryfunctie; de totstandkoming van het treasurystatuut en het Treasury Jaarplan; de inhoudelijke controle op de uitvoer van de treasury-activiteiten; bewaken van het Treasury Jaarplan; verkrijgen van goedkeuring voor het uitvoeren van de met het Treasury Jaarplan voorgestelde transacties. Tot de specifieke verantwoordelijkheden van de behoren: Opstellen van het treasurystatuut en Treasury Jaarplan uitvoering geven aan de goedgekeurde treasuryactiviteiten het gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van het leningenbeheer en cash management; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen. Tot de specifieke verantwoordelijkheden van de medewerker van de afdeling behoren: het beheren van de dagelijkse saldi op de verschillende bankrekeningen; het uitvoeren van (spoed-) betalingen die het beheer van de dagelijkse saldi met zich meebrengt; het uitvoeren van saldoregulaties (het overboeken van saldi van Oasen van de ene naar de andere bankrekening). In tabel 1 zijn de overige bevoegdheden met betrekking tot de treasurytaken vastgelegd. Daarnaast wordt verwezen naar het procuratiereglement van Oasen. Treasurystatuut Pagina 9 van 20

10 Bevoegdheden treasury Uitvoering Autorisatie Registratie Advisering Rapportage aan: Beheer saldi Medewerker P&C Afsluiten transacties in de geldmarkt (looptijd < jaar) < 10 miljoen Manager F&C Afd. Manager F&C Afsluiten transacties in de geldmarkt (looptijd < jaar) > 10 miljoen Directeur Afd. Manager F&C Afsluiten transacties in de kapitaalmarkt (looptijd > 1 jaar) Directeur Afd. Treasury Commissie RvC Afsluiten transacties in rentederivaten Directeur Afd. Extern adviseur RvC Aangaan en beëindigen van contracten met banken en andere financiers (o.a. bankrekeningen, kredietfaciliteiten, betalingsverkeer) Manager F&C Afd. Treasury Commissie Directeur Tabel 1: Treasurybevoegdheden. Treasurystatuut Pagina 10 van 20

11 5 Cashmanagement en betalingsverkeer Cashmanagement betreft het geheel van acties om de liquiditeitspositie nu en in de toekomst te bewaken, de geldstromen van de onderneming te beheren en de transacties die worden verricht om er voor te zorgen dat Oasen op de korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Daarbij wordt de liquiditeitsbehoefte op korte termijn gefinancierd binnen de daarvoor beschikbare (krediet)faciliteiten en worden de (tijdelijke) overtollige liquiditeiten belegd binnen de kaders zoals vastgelegd in dit treasurystatuut. Bij cash management hanteert Oasen de volgende doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten: Het beschikken over kredietlimieten bij minimaal twee banken, met een volume van minimaal 5 miljoen per bank om daarmee aan haar operationele en financiële verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen; De korte bancaire financieringsruimte (rekening-courant- en/of kasgeldfaciliteit) wordt gearrangeerd bij tenminste twee banken; Het streven naar minimale financieringskosten, door optimalisatie van het gebruik van de korte financieringsruimte (waaronder de mix van gebruik van rekeningcourantkrediet en kasgeld). Binnen de gestelde randvoorwaarden streeft Oasen naar een minimalisatie van de rentekosten van de aangetrokken kredieten; Een efficiënt betalingsverkeer met een hoge graad van automatisering; Een periodieke evaluatie, in ieder geval na 4 jaar, van de huisbank. Hierin zullen, naast de kosten van het betalingsverkeer, ook de tarieven en de beschikbaarheid van het rekening-courantkrediet en de tarieven van creditgeld betrokken worden. Treasurystatuut Pagina 11 van 20

12 6 Financieren Dit hoofdstuk beschrijft de kaders en richtlijnen die gelden bij het invullen van de financieringsbehoefte van Oasen op de lange termijn Doelstellingen Bij het lange termijn financieringsbeleid hanteert Oasen de volgende doelstellingen: Binnen de gestelde randvoorwaarden streeft Oasen naar stabiele en acceptabele rentekosten op de lange termijn; Oasen streeft naar een zo laag mogelijk rentepercentage voor elke aan te trekken financiering, gegeven de looptijd; Het verkrijgen en behouden van toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities Uitgangspunten en randvoorwaarden financieren De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden gelden met betrekking tot financieren: Gegeven het kapitaalintensieve karakter van Oasen, zal een structurele positieve liquiditeit voorkomen dienen te worden. Dit betekent dat het voorkomen dient te worden dat er teveel aan leningen wordt aangetrokken, waardoor een langdurig liquiditeitsoverschot ontstaat; Financieringen moeten genoteerd zijn in euro; Het opnemen van leningen met als doel het uitzetten van liquide middelen is niet toegestaan; Het aantrekken van leningen geschiedt tegen concurrerende voorwaarden. Hiervoor worden offertes aangevraagd bij minimaal twee marktpartijen of wordt de marktconformiteit getoetst door een onafhankelijke partij. Bij acceptatie wordt naast prijs ook rekening gehouden met spreiding van geldgevers; Gestructureerde leningen waarvan één of meerdere onderdelen/bouwstenen zijn uitgesloten in dit treasurystatuut zijn niet toegestaan; Er wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw van de portefeuille van leningen (in combinatie met eventuele beleggingen) onder meer door spreiding van rente- en aflossingsvervaldata; Ter ondersteuning van het financieringsbeleid wordt gebruik gemaakt van het mandaat op basis van het Treasury Jaarplan. Treasurystatuut Pagina 12 van 20

13 7 Uitzetten liquide middelen Dit hoofdstuk beschrijft de kaders en richtlijnen die gelden bij het uitzetten van liquide middelen Uitgangspunten en randvoorwaarden De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden gelden met betrekking tot het uitzetten van liquide middelen: Beleggingen dienen te allen tijde genoteerd te zijn in euro; De looptijd van beleggingen is maximaal één jaar en wordt gebaseerd op de meest actuele liquiditeitsprognose. Het opnemen van leningen met als doel het uitzetten van liquide middelen is niet toegestaan. Een uitzondering daarop is de situatie waarin binnen de richtlijnen van het Treasury Jaarplan middelen worden aangetrokken en tijdelijk worden uitgezet, om in toekomstige financieringsbehoefte te voldoen; Uitgangspunt is dat overliquiditeit aangewend wordt voor interne financiering (aflossing van leningen of financiering van investeringen e.d.). Het uitzetten van liquide middelen mag uitsluitend plaatsvinden in de volgende categorieën: - Rekening-courant; - Callgeld u.g.; - Geldmarktfonds; - Deposito's; - Spaarrekeningen. Bij het uitzetten van liquide middelen bestaat er een direct verband tussen risico en rendement. Het risicomijdend uitzetten van liquide middelen staat voorop. Het behalen van rendement op overtollige middelen is derhalve van ondergeschikt belang; Beschikbare middelen worden intern aangewend. Indien dat niet direct mogelijk is, worden middelen zodanig uitgezet dat ze vrijkomen op het moment dat zich naar verwachting een financieringsbehoefte voordoet; Het uitzetten van liquide middelen kan alleen plaatsvinden bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet Financieel Toezicht (WFT) en die een internationale creditrating hebben bij minimaal twee van de volgende drie rating agencies: Moody s, Standard & Poor s en Fitch. Voor het uitzetten van liquide middelen langer dan 1 jaar is een rating vereist die overeenkomt met een minimale kredietwaardigheid van A. Voor korte looptijden (korter dan één jaar) is een rating vereist die overeenkomt met een minimale kredietwaardigheid van A-1/ P-1/ F-1; Indien de rating van een tegenpartij, dan wel de lidstaat waarin deze gevestigd is, verlaagd wordt ( downgrading ), tot een niveau lager dan de minimale kredietwaardigheid A voor lange looptijden en A-1/ P-1/ F-1 voor korte looptijden, zal onderzocht worden of de huidige positie beëindigd wordt. Binnen vier weken na de downgrading zal een voorstel ter goedkeuring aan de Directeur voorgelegd worden, over het eventuele beëindigen van de betreffende positie. In dit voorstel dient een berekening opgenomen te worden van de kosten van het beëindigen van de positie afgezet tegen de kosten en risico s van het alternatief; Treasurystatuut Pagina 13 van 20

14 8 Renterisicomanagement 8.1. Inleiding Renterisicomanagement kan worden omschreven als het geheel aan maatregelen en activiteiten om renterisico te beheersen. Deze maatregelen en activiteiten worden benoemd in het Treasury Jaarplan. Renterisico is in algemene termen het totale bedrag of de totale (restant) hoofdsom waarover in een bepaald jaar een nog onbekend rentepercentage betaald zal gaan worden, waardoor het resultaat nadelig beïnvloed kan worden Renterisiconorm Het renterisico in enig jaar wordt gedefinieerd als het bedrag aan aflossingen van leningen in dat jaar verminderd met eventueel reeds aangetrokken, nog te storten leningen, alsmede met het bedrag van de leningen waarvan de jaarlijkse renterisico s afgedekt zijn met derivaten. Oasen streeft naar een jaarlijks renterisico van 10% en een maximaal renterisico van 15% van de leningenportefeuille per peildatum Uitgangspunten renterisicomanagement NV Oasen hanteert met betrekking tot renterisicomanagement de volgende uitgangspunten: NV Oasen onderkent de mogelijkheden van het gebruik van derivaten. Het gebruik wordt beperkt tot rentederivaten. Rentederivaten kunnen worden ingezet voor het in de tijd spreiden en beperken van renterisico s. Teneinde een actueel overzicht van de renterisico s te hebben wordt jaarlijks in het Treasury Jaarplan een renterisicoprofiel opgesteld. De effecten van afgesloten rentederivaten dienen betrokken te worden bij het bepalen van het renterisico in een jaar Derivaten Het gebruik van derivaten is uitsluitend toegestaan om renterisico s te beperken. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden, welke aansluiten bij het Beleidskader Derivaten van 17 september 2013 van het Ministerie van Financiën: Het gebruik van derivaten wordt beperkt tot het gebruik van rentederivaten; Het verwachte gebruik van rentederivaten dient opgenomen te worden in het Treasury Jaarplan. Rentederivaten mogen alleen worden aangegaan in euro en betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro; Speculatief handelen in rentederivaten, zoals door middel van het aangaan van open posities, waarbij geen sprake is van een feitelijke of voorziene financieringsbehoefte of renterisico, is niet toegestaan; Er mogen enkel financiële derivaten worden aangetrokken voor het indekken van het renterisico van leningen met een variabele rente, die voor of tegelijk met het moment van afsluiten van het derivatencontract zijn aangetrokken. Aan te trekken payer swaps mogen geen langere looptijd hebben dan het lopende jaar en de direct daarop volgende negen kalenderjaren. Besluiten voor het afsluiten van financiële derivaten worden genomen door afweging van op basis van aan minimaal twee marktpartijen opgevraagde concurrerende offertes. Financiële derivaten worden aangetrokken onder de Modelovereenkomst voor Financiële Derivaten, waarbij een classificatie van Oasen door de bank als nietprofessionele belegger geldt. Rentederivaten worden alleen afgesloten bij banken die een internationale creditrating hebben bij minimaal twee gerenommeerde rating agencies. De minimale kredietwaardigheid van de bank is minimaal A. Additionele voorwaarde is dat de rating van andere rating agencies niet lager is dan een A-rating; Indien de rating van een tegenpartij, dan wel de lidstaat waarin deze gevestigd is verlaagd wordt ( downgrading ) tot een niveau lager dan de minimale kredietwaardigheid A zal onderzocht worden of de huidige positie beëindigd wordt. Treasurystatuut Pagina 14 van 20

15 Binnen vier weken na de downgrading zal een voorstel ter goedkeuring aan de Directeur voorgelegd worden, over het eventuele beëindigen van de betreffende positie. In dit voorstel dient een berekening opgenomen te worden van de kosten van het beëindigen van de positie afgezet tegen de kosten en risico s van het alternatief; Het schrijven c.q. verkopen van rentederivaten is niet toegestaan, anders dan het afwikkelen van een bestaande positie; Het afsluiten van derivatencontracten met een Margin Call of andere vorm van zekerheidstelling in de vorm van onderpand in de vorm van liquide middelen is niet toegestaan; Break clauses zijn niet toegestaan; Onderstaand zijn de typen rentederivaten opgenomen welke zijn toegestaan: - Interest Rate Swap; - Cap. In de voorstellen tot het aantrekken van rentederivaten dient onder andere het type rentederivaat gemotiveerd te worden alsmede de vergelijking met standaardinstrumenten, zoals leningen; Gestructureerde derivaten, waarvan één of meerdere onderdelen/bouwstenen zijn uitgesloten in dit treasurystatuut, zijn niet toegestaan. Treasurystatuut Pagina 15 van 20

16 BIJLAGE I: Tabellen Taken treasury Uitvoering Omschrijving Actualiseren liquiditeitsbegroting Saldobeheer, rekening-courant faciliteiten Afd. - Prognosticeren van inkomende en uitgaande geldstromen en bepalen van de verwachte kaspositie Afd. - Op basis van een korte liquiditeitsplanning bewaken saldo van de rekeningen - Signaleren van problemen in beschikbaarheid van geld op korte termijn Opstellen TJP - Conform inhoudsopgave Treasurystatuut Korte financiering en uitzettingen (looptijd < 1 jr) Lange financiering (looptijd > 1 jr) Afd. - Op basis van de korte liquiditeitsprognose worden kasgeldleningen aangetrokken of wordt belegd binnen de randvoorwaarden - Op basis van een lange liquiditeitsprognose wordt op-maatfinanciering aangetrokken Beheer leningen- en beleggingsportefeuille - Administratieve vastlegging van leningen waaronder vervaldata en aflossingen - Beoordeling van verzoeken van banken tot betalen van rente en aflossing - Beheren leningen-, beleggingen- en derivatenportefeuilles Renterisicobeheersing - Volgen ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt - Uitvoering renterisico management door o.a. spreiding renterisico s over de jaren en binnen het jaar Betalingsverkeer (debiteuren/ crediteuren) Afd. - Beoordeling effectiviteit en efficiency betaalinstrumenten - Optimalisatie van inkomende en uitgaande geldstromen - Beheersen bankrekeningstructuur (minimaliseren aantal rekeningen) Investor Relations - Onderhandelen over bankdiensten - Onderhouden van relaties met banken en andere financiële instituten Tabel 2: Taken treasury Treasurystatuut Pagina 16 van 20

17 Documenten treasury Opstellen Advies Vaststellen Goedkeuren Ter informatie naar Frequentie Treasury Statuut Treasury Directeur RvC n.v.t. Elke 5 jaar Commissie herzien Treasury Jaarplan Treasury Directeur RvC n.v.t. Jaarlijks Commissie Liquiditeitsprognose Treasury Manager n.v.t. Directeur/ RvC Kwartaal (korte en lange termijn) Commissie F&C Voorstellen treasury (trans)acties en resultaat vastleggen in transactierapport: - Geldmarkt Manager n.v.t Indien F&C noodzakelijk - Kapitaalmarkt Treasury Manager n.v.t Directeur/ RvC Kwartaal Commissie F&C - Rentederivaten Treasury Commissie Directeur RvC Directeur / RvC Elke transactie Tabel 3: Documenten Treasury Treasurystatuut Pagina 17 van 20

18 BIJLAGE II: Afkortingen en omschrijvingen Afkortingen IRS : Interest Rate Swap (ook wel renteswap) RC : Rekening-courant (krediet) Omschrijvingen Break clause: Een break clause is de clausule in een derivatencontract die de houder ervan het recht geeft een derivaat vroegtijdig te beëindigen. Dit wordt vaak toegepast bij langlopende renteswaps. Met een break clause wordt de feitelijke looptijd van het derivaat beperkt, waardoor het risico van de bank wordt verlaagd. Bij uitoefening van de break clause wordt het derivaat beëindigd onder verrekening van de waarde van het derivaat op dat moment. Cap: Een Cap is een renteoptie met een afschermende werking. De koper van de Cap ontvangt, als de geldmarktrente op vooraf bepaalde data hoger is dan de contractrente (strike), het verschil van de verkoper. Bij een lagere geldmarktrente vindt geen verrekening plaats. De koper van een Cap betaalt een premie die onder meer afhankelijk is van de looptijd en de contractrente. Callgeld u.g. Een spaarvorm waarvan de rente voor één dag wordt vastgelegd. Alleen beschikbaar voor grote volumina. (u.g.= uitgezet geld) Deposito: Het uitzetten van liquide middelen van een vast bedrag gedurende een vaste periode (meestal een veelvoud van een maand) tegen een van te voren afgesproken vergoeding. Derivaten: Een derivaat is een afgeleid product en ontleent zijn waarde aan een onderliggend product. Er zijn vele verschillende type derivaten (= verschillende onderliggende producten) en verschijningsvormen. In de context van NV Oasen wordt met derivaten alleen renteinstrumenten bedoeld. Voor een verder uitleg zie rente-instrumenten. Downgrading: Een creditrating kan door de rating agency die deze heeft verstrekt, neerwaarts worden bijgesteld. Dit wordt een downgrading genoemd. Een downgrading kan zowel het gevolg zijn van algemene (markt)omstandigheden als van specifieke zaken waarmee de betreffende organisatie te maken heeft. Euribor: Staat voor Euro InterBank Offered Rate. Het is het tarief dat banken elkaar in rekening brengen voor kortlopende financiering. Het geldt als de gangbare referentierente voor kortlopende leningen. Geldmarktfonds Een beleggingsfonds in kortlopende deposito s. Het is een fonds met een zeer laag risicoprofiel. Gestructureerde lening/derivaat: Een gestructureerde lening/derivaat is een combinatie van verschillende financiële instrumenten die tot doel heeft een specifiek patroon te genereren. Interest Coverage Ratio (ICR): De ICR geeft aan in hoeverre aan de renteverplichtingen kan worden voldaan uit de vrije kasstroom. Treasurystatuut Pagina 18 van 20

19 Interest Rate Swap: Het Engelse woord Swap staat voor ruil. Bij een Swap (ook wel Renteswap) komen twee partijen overeen renteverplichtingen met elkaar te ruilen. De ene partij betaalt gedurende de looptijd van de swap een vaste rente aan de tegenpartij waarbij de tegenpartij als tegenprestatie een variabele rente betaalt (meestal Euribor). De onderliggende hoofdsom waarover de renteberekening plaats vindt, wordt niet uitgewisseld. De hoogte van de vaste rente wordt aan het begin van de looptijd van de Swap afgesproken. De variabele rente hangt af van de ontwikkeling van de geldmarktrente (meestal Euribor). De gangbare rente typische looptijd voor de vaste rente is twee tot tien jaar, de gangbare variabele rente is drie of zes maanden. Er wordt onderscheid gemaakt naar: Payer Swap: de koper van een Payer Swap betaalt een lange rente (Swaptarief) in ruil voor de ontvangst van een korte rente (Euribor) Receiver Swap (niet toegestaan): de koper van een Receiver Swap betaalt een korte rente (Euribor) in ruil voor de ontvangst van een lange rente (Swaptarief) (niet toegestaan). Kasgeldlening: Het lenen van een vast bedrag gedurende een vaste periode (meestal een aantal maanden) tegen een van tevoren afgesproken vergoeding. Looptijd: De periode die resteert tot het moment dat de voorwaarden van een lening of belegging wijzigen. Onderscheid wordt gemaakt naar: Liquiditeit typische looptijd: de periode die resteert tot het moment dat de lening (o/g) moet worden afgelost dan wel een belegging (u/g) vrijvalt. Rente typische looptijd: de periode die resteert tot het moment dat de rente op een lening of belegging een herziening ondergaat. Margin Call Het verstrekken van contante dekking aan de tegenpartij van een IRS (renteswap) wanneer er sprake is van een negatieve waarde van de IRS. Nabenschuldverscheinung Kapitaalmarktlening (met lange looptijd) onder Duits recht. Rating agency: Onafhankelijke organisatie die zich onder meer toelegt op de beoordeling van de lange termijn kredietwaardigheid van tegenpartijen. Bekende rating agencies zijn Standard&Poor (S&P), Moody s en Fitch. Rekening-courant Saldi op de lopende rekening bij de bank; deze fluctueren dagelijks door ontvangsten en betalingen op en ten laste van deze rekening. Rekening-courant krediet: Een kredietfaciliteit bij een bank, waarbij een limiet is afgesproken voor het maximale kredietgebruik. Deze faciliteit is door beide partijen ( dagelijks ) op te zeggen. Rente-instrument: Een rente-instrument is een type derivaat. Een rente-instrument is een financieel contract waarmee het renterisico over een lening of belegging kan worden veranderd of beïnvloed. Onderscheid wordt gemaakt naar instrumenten met een fixerende werking (het tarief wordt vastgelegd) en instrumenten met een beschermende werking (het tarief wordt gelimiteerd). Een rente-instrument kan het (her)financieringsrisico niet beïnvloeden. Renterisico: De mogelijkheid dat het toekomstige resultaat en/of vermogensverhoudingen nadelig worden beïnvloed als gevolg van ontwikkelingen in de rente. Het risico is de optelsom van finale aflossingen en eventuele renteaanpassingen in een bepaalde periode (meestal van 12 maanden). Aanpassingen in de rente kunnen betrekking hebben op leningen en beleggingen, maar ook op rentederivaten. Treasurystatuut Pagina 19 van 20

20 Spaarrekening Het uitzetten van liquiditeiten bij een bank, waarbij de rente van tijd tot tijd kan worden aangepast. Wanneer de rente voor langere termijn wordt gefixeerd wordt doorgaans gesproken over een spaardeposito. Dit kan een langere looptijd hebben dan een deposito. Kenmerken rentederivaten: Rentederivaten Doel instrument Karakteristiek Interest Rate swap Payer Een lange rente (betalen) Afspraak om gedurende x (Receiver is niet toegestaan) verruilen voor een korte rente jaar het verschil tussen de (ontvangen) ter indekking lange en korte rente te vervan het renterisico op een rekenen, geen afsluitkosten roll-over of serie kasgelden. Interest Rate Cap Een maximum niveau Een langlopende optie (tot overeenkomen voor de 10 jaar) op de toekomstige toekomstige korte rente ter beperking van het renterisico korte rentes. Bij aanschaf wordt een premie betaald. op roll-overs of kasgelden. Tabel 4: Kenmerken rentederivaten Treasurystatuut Pagina 20 van 20

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ds. Pierson Stichting voor VO op 20 december 2004 en herzien op 15 december 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut

Nadere informatie

Treasury statuut Woonveste

Treasury statuut Woonveste Treasury statuut Woonveste Opgesteld door : Peter Nuytens Vastgesteld door : Directeur-Bestuurder 8 oktober 2015 1 INLEIDING De primaire doelstelling van Woonveste is het werkzaam zijn op het gebied van

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 Treasury Statuut INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel treasury statuut 3 1.3 Doelstellingen treasury 3 1.4 Goedkeuring en wijziging 4 1.5 Accountantscontrole 4 2. Organisatie treasury functie

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio IJssel-Vecht samenwerkingsverband vo IJSSISL VEC' IT T reasurystatuut Stichting VO2305 Handelsnaam: Samenwerkingsverband VO 23.05 regio IJssel-Vecht Ossenkamp 8 8024 AE ZWOLLE Inschrijfnummer DUO: 21639 Datum: 30 maart

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Treasury Statuut. VPCO De Oorsprong

Treasury Statuut. VPCO De Oorsprong Treasury Statuut VPCO De Oorsprong Doorn, juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3 1.2 Indeling Treasury Statuut... 3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE... 3 2.1 Liquiditeit... 4

Nadere informatie

Treasurystatuut. Van Alckmaer voor Wonen

Treasurystatuut. Van Alckmaer voor Wonen Treasurystatuut Van Alckmaer voor Wonen Datum: 5 maart 2015 Vastgesteld op:. Directeur bestuurder:. Goedgekeurd op:. Voorzitter Raad van Commissarissen:. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Status treasurystatuut

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Versie : Treasurystatuut Woonstad Rotterdam 2012 Datum : 26 juni 2012

TREASURYSTATUUT. Versie : Treasurystatuut Woonstad Rotterdam 2012 Datum : 26 juni 2012 TREASURYSTATUUT Versie : Treasurystatuut Woonstad Rotterdam 2012 Datum : 26 juni 2012 Status : definitief Vastgesteld door het Bestuur van Woonstad Rotterdam op 9 mei 2012 Goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

huisvesting TREASURYSTATUUT

huisvesting TREASURYSTATUUT TREASURYSTATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieren, beleggen en rentemanagement 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Financieringsbeleid 4 2.3 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen 5 2.4

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Auteur F&BI Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl Datum 29 augustus 2011 Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Treasurystatuut 2011 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Treasurystatuut 15 december 2010

Treasurystatuut 15 december 2010 15 december 2010 RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financieren,

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Treasury Statuut. Status van het beleidsdeel: Hooilaan EM Breda TEL (076) IBAN NL65 RABO

Treasury Statuut. Status van het beleidsdeel: Hooilaan EM Breda TEL (076) IBAN NL65 RABO Treasury Statuut Treasury Statuut Status van het beleidsdeel: Status DO MR-en GMR 1 e evaluatie Kwaliteitscyclus I.v.m. nieuwe wetgeving aangepast 12-10-09 2016-06-17 inzake nieuw protocol OCW aangepast

Nadere informatie

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 TREASURYSTATUUT Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 2 1. Status van het treasurystatuut Doel Het treasurystatuut van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasury statuut augustus 2008. 1. Inleiding...2. 2. Financieren, beleggen en rentemanagement...3

RWS partner in wonen Treasury statuut augustus 2008. 1. Inleiding...2. 2. Financieren, beleggen en rentemanagement...3 Inhoud 1. Inleiding...2 2. Financieren, beleggen en rentemanagement...3 2.1 Doelstellingen treasury...3 2.2 Financieren...3 2.3 Beleggen...4 2.4 Renterisicobeheer...4 2.5 Liquiditeitenbeheer...5 3. Treasury-organisatie...6

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen.

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen. CvB-Besluit: Treasurystatuut Stichting Carmelcollege MT Bestuursbureau --- Definitief besluit CvB 20 september 2016 Ter info : CvS 29 september 2016 Ter info : GMR 11 oktober 2016 Het College van Bestuur

Nadere informatie

TREASURY STATUUT Zayaz

TREASURY STATUUT Zayaz TREASURY STATUUT Zayaz Vastgesteld door het Bestuur van Zayaz op 6 maart 2013 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Zayaz op 6 maart 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1 Status... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Treasurystatuut Centrada Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Auteur: Manager F&I Beheerder: Manager F&I Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 18 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina 3-6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina 6-7 4. TREASURYPARAGRAAF

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 4 1.1 Doel van het treasurystatuut... 4 1.2 Doel van treasury...

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie 08-10-2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel financieringsstatuut... 3 1.2 Wettelijke voorschriften... 3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING

Nadere informatie

Treasurystatuut Laurentius

Treasurystatuut Laurentius Treasurystatuut Laurentius versie 1.1 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Treasurybeleid... 4 4.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 4.2 Waarborgen financiële continuïteit... 5 4.2.1

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 26 januari 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 26 januari 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 26 januari 2015 Treasurystatuut - Patrimonium woonservice pagina 2 Inhoud Inleiding... 4 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 5 1.1 Doel van het treasurystatuut...

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Leeuwarden, 16 maart 2011 Inhoud Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Samenvatting treasuryproces 6 2.1. Financieren 2.2. Beleggen 2.3. Rentemanagement

Nadere informatie

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Oss, februari 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene uitgangspunten... 5 2. Cashmanagement... 6 3. Financieringsmanagement... 7 4. Beleggingsmanagement...

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2013-001 Ingangsdatum : 1 december 2013 Vastgesteld door het bestuur : 7 november 2013 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 25 november 2013 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Voorstel aan Algemeen Bestuur cm Voorstel aan Algemeen Bestuur Datum AB-vergadering 21 december 2012 Nummer: 2012.08985 Voor akkoord Afdeling BO: W.H. Boneschansker Datum 3 december 2012 Paraa Directeur: H.D. Post 3 december 2012 Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM 1. Voorwoord Hogeschool Rotterdam is een onderwijsinstelling die, grotendeels, wordt gefinancierd uit publieke middelen. De hogeschool ontvangt deze publieke middelen

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut Versie 2015

Treasurystatuut Versie 2015 Treasurystatuut Versie 2015 Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs Datum 14 december 2015 Bestuurskantoor Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Financieel Statuut ZorgGoedBrabant

Financieel Statuut ZorgGoedBrabant Financieel Statuut ZorgGoedBrabant september 2008 081105 financieel statuut ZGB vastgesteld 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Algemene uitgangspunten... 5 2 Cashmanagement... 6 3 Financieringsmanagement...

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Treasury statuut Hogeschool ipabo

Treasury statuut Hogeschool ipabo Treasury statuut Hogeschool ipabo Inleiding De instandhouding van de Hogeschool ipabo wordt voor het overgrote deel bekostigd uit middelen die worden verstrekt door het Ministerie van OCW. Dit betreft

Nadere informatie

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 2 december 2009 Treasurystatuut pagina 1 van 25 Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1

Hoogheemraadschap van Delfland NOTA TREASURYBELEID. Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008. Nota Treasurybeleid 1 NOTA TREASURYBELEID Versie: 1.0 Datum: 25 november 2008 Nota Treasurybeleid 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Rapportages 3 3 Liquiditeitsprognoses 4 4 Uitgangspunten financiering 4 5 Geldleningen 5 6 Kasbeheer

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Auteur Frank aan de Wiel Afdeling Financiën Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming...

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2015-001 Ingangsdatum : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 9 juni 2015 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 9 juni 2015 2 INHOUDSOPGAVE 0

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden. Nr. 57 23 januari 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 24 Verbonden partijen Voor een toelichting op de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen wordt verwezen naar noot 23. Er is in het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasurystatuut. W oningstichting Maasvallei te Maastricht. Wim Pijffers. Molenwei 2 Postbus 63 5680 AB Best

Treasurystatuut. W oningstichting Maasvallei te Maastricht. Wim Pijffers. Molenwei 2 Postbus 63 5680 AB Best Molenwei 2 Postbus 63 5680 AB Best tel: 030 693 60 00 fax: 0499 33 83 88 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Treasurystatuut W oningstichting Maasvallei te Maastricht Wim Pijffers Datum

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Treasury Statuut Wonen Zuid

Treasury Statuut Wonen Zuid Treasury Statuut Wonen Zuid Juni 2012 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2012 Vastgesteld door Bestuur d.d. 19 juni 2012 Inhoudsopgave 1. De inrichting van de treasuryfunctie bij Wonen Zuid

Nadere informatie

Notitie Rente-instrumenten

Notitie Rente-instrumenten Notitie Rente-instrumenten Referentienummer BCS/Beverwijk Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Traditionele Methoden... 2 3 Rente-instrumenten... 3 3.1 Rentetermijncontracten... 3 3.2 Rente-opties... 4 3.3 Renteswaps...

Nadere informatie

Treasurysta tuut. Steelande wonen. December 2012

Treasurysta tuut. Steelande wonen. December 2012 Treasurysta tuut Steelande wonen December 2012 Inhoud INLEIDING.4 1. ALGEMEEN S 2. TREASURYORGANISATIE & -BESLUITVORMING 7 2.1. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 7 2.2. TREASURYCOMMISSIE /

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Productwijzer. Rentederivaten ( )

Productwijzer. Rentederivaten ( ) Productwijzer Rentederivaten 6.0012.96 (08-01-2009) 1 Rentederivaten Afhankelijk van uw situatie, de marktsituatie en marktverwachtingen kan het voor u bijzonder interessant zijn (of wellicht zelfs noodzakelijk)

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...

Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2. 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2. 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid... Inhoudsopgave 1. DE MISSIE...2 1.1. Algemene missie van de gemeente Beemster...2 1.2. Missie en doelstellingen van het treasurybeleid...2 1.3. Risico-attitude...2 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Versienummer 2010.01 Datum: 7 september 2010 Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Het treasurystatuut op hoofdlijnen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie