Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII"

Transcriptie

1 De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende opsomming van alle karakteristieken van het daarin beschreven product. Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is. Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen. Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document. The Royal Bank of Scotland N.V., The Royal Bank of Scotland plc en/of hun dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ) accepteren geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Stichting Autoriteit Financiële Markten. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Services Authority. De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. **** Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 Op 6 februari 2010 wijzigde ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer ) zijn naam in The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) en op 1 april 2010 wijzigde ABN AMRO Holding N.V. zijn naam in RBS Holdings N.V. Op 23 september 2011 kondigden RBS N.V. en The Royal Bank of Scotland plc (met hoofdkantoor te 36 St Andrew Square, Edinburgh, Schotland) ( RBS plc ) aan dat de Court of Session (civiel hooggerechtshof) in Schotland de implementatie heeft goedgekeurd en bekrachtigd van een overdrachtsregeling voor bankactiviteiten waarbij de daarvoor in aanmerking komende activiteiten die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd door RBS N.V. worden overgedragen aan RBS plc in overeenstemming met Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (de Regeling krachtens Deel VII ). De Regeling krachtend Deel VII werd van kracht op 17 oktober 2011 (de Ingangsdatum ). Per de Ingangsdatum is RBS plc de emittent geworden van de aanvankelijk door RBS N.V. uitgegeven effecten die werden overgedragen aan RBS plc krachtens de Regeling krachtens Deel VII. In het kader van de Regeling krachtens Deel VII werden met ingang van de Ingangsdatum wijzigingen aangebracht in de voorwaarden van de overgedragen effecten en in de daarmee verband houdende overeenkomsten met het oog op de uitvoering van de Regeling krachtens Deel VII, met inbegrip van (onder andere) het feit dat verwijzingen naar RBS N.V. moesten worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar RBS plc. De details van deze wijzigingen zijn uiteengezet in het Scheme Document, dat kan worden geraadpleegd op Voor nadere details over welke effecten zijn overgedragen aan RBS plc onder de Regeling krachtens Deel VII kunnen de beleggers terecht op of, voor effecten die zijn uitgegeven vanaf circa 21 juli 2011, kunnen de beleggers de voorwaarden van de uitgifte- of aanbiedingsdocumenten (met inbegrip van de term sheets) raadplegen (wanneer deze documenten aangeven dat RBS plc de emittent zou worden van de effecten onder de Regeling krachtens Deel VII, is RBS plc de emittent geworden, tenzij de effecten zijn uitgeoefend, ingekocht of teruggekocht en geannuleerd voorafgaand aan de implementatie van de Regeling krachtens Deel VII). Voor nadere informatie over de Regeling krachtens Deel VII in het algemeen, kunnen beleggers terecht op The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 ABN AMRO 5% Wereld Rolling Covered Call Certificaat Stabiele inkomsten uit een defensieve aandelenbelegging Kans op een aantrekkelijk rendement in een vlakke, licht stijgende of licht dalende markt Het gemak van een wereldwijde aandelenbelegging Vaste uitkering van 5% per jaar

3 Wilt u wereldwijd beleggen in aandelenindices en wilt u regelmatig inkomsten ontvangen uit uw beleggingen? Dan is het ABN AMRO 5% Wereld Rolling Covered Call Certificaat (de 5% Wereld ROCC of het Certificaat ) wellicht iets voor u. Hiermee belegt u in aandelenindices van Europa, de Verenigde Staten, Japan én China. Door de toepassing van een consequente optiestrategie in de 5% Wereld ROCC kunt u onder bepaalde omstandigheden zelfs een beter rendement behalen dan bij een directe belegging in de aandelenindices. Bovendien keert de 5% Wereld ROCC jaarlijks 5% per Certificaat uit. Het Certificaat heeft geen afloopdatum.

4 Beleggen in de 5% Wereld ROCC. De ABN AMRO 5% Wereld ROCC is een Certificaat dat belegt in toonaangevende aandelenindices uit Europa, de Verenigde Staten, Japan en China, waarbij elke maand volgens een vaste strategie call-opties worden verkocht. Daarbij wordt ingespeeld op wisselende marktomstandigheden met een zogenoemde 'momentum-strategie'. Het Certificaat heeft geen vaste looptijd en wordt genoteerd op Euronext Amsterdam. Een overzicht van de indices waarin wordt belegd, vindt u terug in de marge naast deze paragraaf. De regio- en sectorverdeling is weergegeven in figuur 1. Hoe werkt 'covered call writing' in de 5% Wereld ROCC? 'Covered call writing' is een beleggingsstrategie waarbij maandelijks call-opties op indices worden verkocht ('geschreven'). Dit levert elke maand inkomsten op ('premie'). Bij dit Certificaat wordt deze premie maandelijks toegevoegd aan de waarde van het Certificaat. Eén keer per jaar worden deze premies uitgekeerd. In ruil voor de premie wordt een bovengrens gesteld aan het maximale rendement van de belegging in de indices. Op het moment dat een optie afloopt - in dit geval elke maand - wordt een nieuw optiecontract aangegaan (dit noemen we 'doorrollen'). De hoogte van de te ontvangen premie is daarbij afhankelijk van marktomstandigheden en de uitoefenprijs van de gekozen optie. Verdeling onderliggend mandje 1. Europa De DJ EURO STOXX 50 Index: weging van 40% in het mandje. Verenigde Staten De S&P 500 Index: weging van 30% in het mandje. Japan De Nikkei 225 Index: weging van 20% in het mandje. China De Hang Seng China Enterprises Index: weging van 10% in het mandje. 1 Dit is de weging op uitgiftedatum. Gedurende de looptijd van het product vindt jaarlijks een herweging van het mandje plaats, zodat alle indices weer dezelfde weging hebben als bij aanvang van het product. In sterk stijgende markten presteert de 5% Wereld ROCC minder dan een directe aandelenbelegging, omdat een bovengrens is gesteld aan het maximale rendement. In een licht stijgende, vlakke of licht dalende markt bestaat de mogelijkheid om met dit Certificaat een hoger rendement te behalen dan met een directe aandelenbelegging. Door de consequente strategie van opties schrijven, die op de volgende pagina nader zal worden toegelicht, ontvangt u immers een premie die u anders niet had geïnd. In een dalende markt kunt u met de 5% Wereld ROCC, net als bij een directe aandelenbelegging, uw gehele belegging verliezen. Echter, door de te ontvangen premie zal een verlies over het algemeen lager zijn. Lagere volatiliteit dan aandelen. Door het systematisch schrijven van call-opties zijn de koersfluctuaties van de 5% Wereld ROCC kleiner dan die van een directe belegging in de onderliggende aandelenindices zelf. Als de markt snel stijgt, stijgt de waarde van dit Certificaat minder snel doordat de call-opties het rendement aftoppen. Als de markt snel daalt, daalt de waarde van de 5% Wereld ROCC minder snel doordat de premies van de callopties een soort buffer vormen. Op die manier bezien kent dit Certificaat een lagere koersbewegelijkheid dan de onderliggende aandelenbelegging. Dit maakt de 5% Wereld ROCC een minder offensieve belegging dan een directe aandelenbelegging. Financiële instellingen 28,2% Industrie 12,0% Energie 10,6% Telecommunicatie 10,5% Luxe Goederen & Diensten 9,0% Consumptiegoederen 8,1% Nutsbedrijven 6,0% Informatie technologie 5,7% Farmacie 5,6% Basismaterialen 4,4% Figuur 1. Sectorindeling onderliggende mandje per 25 augustus Bron: Bloomberg, 25 augustus 2006.

5 Werking van de momentum-strategie. Met de 5% Wereld ROCC belegt u dus in een mandje van vier indices waarbij op elk van die vier indices elke maand een call-optie wordt geschreven. Hierdoor ligt het maximale rendement voor iedere maand vast. Per markt is de keuze voor de uitoefenprijs van de maandelijkse call-opties gebaseerd op een momentum-strategie. Hierbij wordt aan de hand van het 40- en 200-daags gemiddelde van de indices een inschatting van de marktontwikkeling gemaakt. Op basis van deze twee gemiddelden en de actuele koersen wordt vervolgens een inschatting gemaakt van de marktontwikkeling voor de volgende maand en de uitoefenprijs bepaald. Indien de indexstand op een observatiedatum onder het 40- en 200-daags koersgemiddelde ligt, wordt een daling verwacht. Bij een stand boven deze gemiddelden wordt een stijging verwacht. In alle overige gevallen is de verwachting neutraal. Zo wordt elke maand per markt opnieuw een marktverwachting bepaald. De covered call writingstrategie wordt zo op een dynamische manier toegepast. Figuur 2 geeft voor elke marktverwachting weer welke call-opties worden verkocht. Huidige stand van de individuele indices Marktverwachting Uitoefenprijs call-optie 2 t.o.v. 40- en 200-daags gemiddelde Boven Stijging 3% boven de indexstand Tussen de gemiddelden of gelijk aan één van beide Neutraal Indexstand Onder Daling 3% onder de indexstand Figuur 2. Momentum-strategie. 2 De uitoefenprijs van de te verkopen call-optie wordt gelijk gesteld aan de uitoefenprijs van de genoteerde Index call-optie die hier het dichtst bij in de buurt ligt. Historische prestatie van de 5% Wereld ROCC Wereld ROCC in euro (incl. herbelegging uitkering van 5%, na fees) Wereld mandje met indices in euro (incl. herbelegging dividenden en jaarlijkse herweging) Figuur 3. Met een belegging in de 5% Wereld ROCC zou over de afgelopen 8,5 jaar (inclusief herbelegging van de uitkering van 5% per jaar) een jaarlijks effectief rendement van 10,3% zijn behaald. Een belegging in het Wereld mandje zou daarentegen een jaarlijks effectief rendement van 6% hebben behaald met herbelegging van de dividenden. De grafiek is gebaseerd op backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Bron: Bloomberg, 17 augustus De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

6 Scenario analyse. Onderstaande tabel geeft de prestatie weer van de 5% Wereld ROCC onder negatieve, neutrale en positieve marktomstandigheden. Er is ten behoeve van de tabel gesimuleerd dat er vanaf 16 januari 1998 tot en met 6 augustus 2005 elke dag opnieuw gedurende een jaar in de 5% Wereld ROCC is belegd. Hieruit blijkt dat de 5% Wereld ROCC het relatief goed doet in neutrale en mindere beursjaren maar ook in positieve beursjaren goed presteert. Wereld mandje 3 5% Wereld ROCC 3 Positief scenario 27,6% 24,2% (jaren waarin de aandelenbeurzen minimaal 10% zijn gestegen) [10,8% ; 53,4%] [6,6% ; 48,5%] Neutraal scenario 2,1% 7,4% (jaren waarin de aandelenbeurzen met niet meer dan 10% [-9,4% ; 9,7%] [-2,9% ; 20,8%] zijn gedaald en maximaal 10% zijn gestegen) Negatief scenario -22,9% -6,5% (jaren waarin de aandelenbeurzen meer dan 10% zijn gedaald) [-36,6% ; -10,8%] [-17,2% ; 7,1%] Figuur 4. Drie scenario s van de performance van de 5% Wereld ROCC. De tabel is gebaseerd op backtesting (januari augustus 2006). Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Bron: Bloomberg, 17 augustus Percentages zijn het effectief rendement per jaar. De percentages tussen de vierkante haken geven het 95% betrouwbaarheidsinterval weer. Jaarlijkse uitkering van 5%. Jaarlijks ontvangt u een uitkering van 5% per Certificaat (5% van de dan geldende Certificaat waarde), die wordt betaald uit de waarde van de 5% Wereld ROCC. Dividenden gerelateerd aan de indices worden in de waarde van het Certificaat verrekend. Als de 5% Wereld ROCC in een jaar met meer dan 5% is gestegen, zal het meerdere in het Certificaat worden belegd. Bij een resultaat van minder dan 5%, zal het tekort worden betaald uit de waarde van de 5% Wereld ROCC. Voor u geschikt? De 5% Wereld ROCC is met name interessant voor aandelenbeleggers die wereldwijd willen beleggen en geen grote marktschommelingen verwachten, maar wel willen inspelen op wisselende marktbewegingen en prijsstellen op een periodieke uitkering. U dient zelf of samen met uw adviseur na te gaan of dit product geschikt is voor uw beleggingsportefeuille.

7 De voordelen van de 5% Wereld ROCC. Kans op een aantrekkelijk rendement in een vlakke, licht stijgende of licht dalende markt en daardoor een minder offensief alternatief voor een directe aandelenbelegging; Het gemak van een wereldwijde aandelenbelegging; Vaste uitkering van 5% per jaar (5% van de dan geldende waarde van het Certificaat); Dagelijks verhandelbaar op Euronext Amsterdam, dus u kunt gemakkelijk in- en uitstappen. Verhandelbaarheid. De 5% Wereld ROCC wordt genoteerd op Euronext Amsterdam en wordt dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO Bank N.V. is voornemens een markt te onderhouden onder normale omstandigheden. De indicatieve spread is 1%. De markt is afhankelijk van de marktwaarde van het Certificaat op het moment van handelen. Risico s. Het risico van de 5% Wereld ROCC is vergelijkbaar met dat van een directe belegging in de vier indices. U kunt een aanzienlijk deel van uw belegging verliezen. Daarnaast kan bij een sterke stijging of verkeerde inschatting van de marktbeweging van de individuele indices op basis van de momentum-strategie een lager resultaat worden behaald in vergelijking tot een belegging in de individuele indices. Het valutarisico in dit Certificaat is niet afgedekt. Dit kan de waarde van het Certificaat zowel positief als negatief beïnvloeden. De jaarlijkse uitkering is geen vast bedrag maar een percentage. Als de waarde van het Certificaat daalt, daalt ook het bedrag van de uitkering. Een belegging in de 5% Wereld ROCC biedt kans op een aantrekkelijk rendement, maar brengt ook een bepaald risico met zich mee. De 5% Wereld ROCC is geen garantieproduct. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico's het volledige prospectus.

8 Kosten. De uitgifteprijs van de 5% Wereld ROCC bedraagt 100 euro, inclusief 1 euro emissiekosten. De jaarlijkse kosten bedragen 1,25% van de waarde van de 5% Wereld ROCC. Dit percentage wordt verrekend ten laste van de waarde van dit Certificaat. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Zo schrijft u in. Wilt u meer informatie over het Certificaat? Neem dan contact op met uw Preferred Banker of beleggingsadviseur. Deze kan u informeren over de karakteristieken van het Certificaat en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het prospectus, waarin de risico's en de kosten staan beschreven. U kunt het prospectus vinden op de websites en Inschrijven voor het Certificaat kan van 18 september 2006 tot en met uiterlijk 19 oktober 2006 (15:00 uur Nederlandse tijd). U kunt inschrijven via uw kantoor, via het Preferred Banking Service Center ( , lokaal tarief) of via Internet Bankieren. Vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk.

9 ABN AMRO 5% Wereld Rolling Covered Call Certificaat ABN AMRO 5% Wereld Rolling Covered Call Certificaat. Uitgevende instelling: Looptijd: Inschrijvingsperiode: ABN AMRO Bank N.V. (AA-/Aa3) Open end Uitgiftedatum: 20 oktober 2006 Eerste notering: Stortingsdatum: 25 oktober 2006 Onderliggende waarde: 18 september 2006 tot en met uiterlijk 19 oktober 2006, 15:00 uur of eerder. 23 oktober 2006 ( As If And When Handel) DJ EURO STOXX 50 Index, de S&P 500 Index, de Nikkei 225 Index en de Hang Seng China Enterprises Index. Strategie: De maandelijkse covered call writing-strategie. De uitoefenprijzen van de te schrijven call-opties worden bepaald op basis van een momentumstrategie. Uitgifteprijs: EUR 100 Startwaarde: EUR 99 Uitkering: Jaarlijks 5% van de waarde van het Certificaat, ongeacht het rendement dat met de strategie is behaald. Notering: Eurolist van Euronext Amsterdam ISIN code: NL Fondscode: Informatie op Internet: Het prospectus van de ABN AMRO 5% Wereld Rolling Covered Call Certificaat ('5% Wereld ROCC') is verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO') is de emittent en lead manager van de 5% Wereld ROCC. ABN AMRO is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbod van de 5% Wereld ROCC vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de 5% Wereld ROCC te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. De brochure bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenarioanalyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Een 5% Wereld ROCC kent een zogenaamde Stop-loss Termination Event. Dit betekent dat het Certificaat wordt beëindigd, indien de waarde van het Certificaat een vooraf bepaalde grens bereikt op een Interim Settlement Observation Date of Roll Date. U kunt met dit Certificaat een aanzienlijk deel van uw belegging verliezen. De prijs waartegen een houder van een 5% Wereld ROCC deze kan verkopen kan aanzienlijk onder de marktwaarde van de 5% Wereld ROCC op de uitgiftedatum liggen als op dat moment, naast eventuele andere factoren, de waarde van de onderliggende waarde lager, gelijk of onvoldoende hoger is dan de waarde van de onderliggende waarde op de uitgiftedatum. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat de emittent gerechtigd is de 5% Wereld ROCC onder bepaalde omstandigheden te beëindigen tegen betaling van een bedrag voor voortijdige beëindiging. 'DJ EURO STOXX 50 Index' is een geregistreerde merknaam van STOXX Limited, S&P 500 is een geregistreerde merknaam van The McGraw-Hill Companies, Nikkei 225 is het intellectuele eigendom van Nihon Keizai Shimbun, Inc (de 'Index Sponsoren'). Het gebruik van deze merknamen door ABN AMRO is voor bepaalde doeleinden toegestaan. Index Sponsoren of een aan hen gelieerde onderneming zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van dit product gegeven. De Hang Seng China Enterprise Index is eigendom van Hang Seng Data Services Limited ('HSDS') en gepatenteerd door HSI Services Limited ('HSI'). HSI en HSDS zijn niet aansprakelijk voor enig verlies opgelopen door het Certificaat waarin verwezen wordt naar de Hang Seng China Enterprise Index. Lees het prospectus voor de volledige disclaimer. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 29 augustus 2006.

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 RBS Markets Nummer 415, 6 mei 2014 Turbo s & Trading Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 Technische Analyse TomTom - Rit richting het noorden P2 Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Dan toch geen

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie