Marketing Balanced Scorecard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketing Balanced Scorecard"

Transcriptie

1 Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard (M-BSC) verkrijgt u inzicht over zowel de financiële als niet-financiële prestaties van uw organisatie. Dit model geeft de commerciële bedrijfsprestaties voor de drie belangrijkste belangengroepen (financiers, klanten en werknemers) weer. Alle relevante marketing investeringen en activiteiten worden hierbij kritisch tegen het licht gehouden. Het model in een notendop De Balanced Scorecard is als geen ander marketing management model in staat om de mystery out of marketing te halen door meer duidelijkheid te verschaffen over de effectiviteit van de marktsegmentatie, de gewenste hoogte van de reclamebudgetten en het nut van product ontwikkelingsprojecten. De Balanced Scorecard is een model dat de afstemming tussen de marketing afdeling en die van andere functies, zoals financiën, R&D, productie en logistiek, stuurt. Op deze manier levert deze tool een bijdrage aan het marktgericht maken van die functies. Dit model hanteert dezelfde 4 perspectieven die ook gebruikt worden bij de Business Balanced Scorecard van Kaplan en Norton. De perspectieven zijn wel op een marketing specifieke wijze ingevuld. In het onderstaande figuur zijn de 4 perspectieven van de Balanced Scorecard weergegeven. Innovatie en organisatie. In dit eerste perspectief komen de verbeterpunten in de marketingfunctie van de organisatie aan de orde. Het geeft aan hoe een organisatie aan haar vermogen bouwt om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige prestaties te blijven leveren. activiteiten. De maatstaven binnen het marketing activiteiten -perspectief meten hoe (met welke marketing processen) een bedrijf de juiste afnemer identificeert, benadert en bedient. Afnemersresponsen. De zachte marketing resultaat variabelen komen in het afnemer responsen -perspectief aan bod. Zij tonen enerzijds aan in hoeverre de klanten de marketing propositie waarderen, en anderzijds in hoeverre de organisatie in staat is om met deze propositie afnemers aan te trekken. resultaten. Leidt de gekozen marketing strategie ook tot een verbetering van de ondernemings-resultaten? Naast harde financiële variabelen als winstbijdrage en omzetgroei, komen ook zogenaamde marketing succesmaatstaven, zoals klantwaarde, merkwaarde en marktpositie aan bod. Elk perspectief van de Balanced Scorecard is opgebouwd uit onderliggende Kritieke Succes Factoren (KSF'en). Deze kritieke succes factoren zijn datgene waar een onderneming goed in moet zijn om haar strategische doelstellingen te bereiken. Het probleem met kritieke succes factoren is dat ze veelal moeilijk meetbaar of toetsbaar zijn. Met behulp van Prestatie-Indicatoren (PI'en) kunnen deze kritieke succes factoren meetbaar gemaakt worden. De scores op enkele prestatie-indicatoren geven samen aan in hoeverre een doelstelling wordt bereikt. Afnemer responsen Resultaten Strategie Innovatie & organisatie activiteiten 1

2 Vier implementatie fasen Om de Balanced Scorecard te implementeren doorlopen we de volgende vier fasen: 1. Vaststellen van de marketingstrategie 2. Invullen van de perspectieven 3. Vaststellen van de prestatie-indicatoren 4. Vaststellen van normwaarden Fase 1: Vaststellen van de marketing strategie Het startpunt van de Balanced Scorecard is de marketing strategie. De marketing strategie van een organisatie bepaalt namelijk in grote mate de keuze van de kritieke succesfactoren van de vier perspectieven. Een organisatie doet er daarom verstandig aan eerst de lange termijn marketing strategie vast te stellen voor een correcte invulling van deze vier perspectieven. Bij de strategische keuze kan hierbij gemaakt worden van de drie waardedisciplines van Treacey en Wiersema: product leadership, operational excellence en customer intimacy. Het idee achter de waardediscipline is dat de keuze uit één van de drie disciplines bepalend is voor de structuur en het proces van de organisatie. Deze waardediscipline staat centraal bij de strategie. De gehele organisatie wordt hierbij ingericht volgens de gekozen waardediscipline. De keuze van de juiste waardediscipline is het resultaat van diepgaande analyse van zowel het bedrijf als zijn markt. Hierbij stelt het bedrijf vast welke plek het op de markt wil veroveren en welke waarde het zijn klanten wil bieden. Fase 2: Invullen van de perspectieven. Vervolgens is het taak de vier perspectieven in te vullen aan de hand van de geformuleerde marketing strategie. Dit gebeurt door de kritieke succes factoren te benoemen voor elk perspectief. We stellen dus per perspectief vast welke factoren bepalend zijn voor het realiseren van de strategische doelstellingen. In deze fase staat overigens niet alleen de keuze van de kritieke succes factoren centraal, maar ook dienen de kritieke succes factoren in onderlinge verbanden geplaatst te worden. In onderstaande figuur zijn enkele kritieke succes factoren per perspectief gegeven. De in dit figuur geselecteerde kritieke succes factoren zijn uiteraard geen vaste selectie. Deze zijn sterk gerelateerd aan de sector en zijn specifieke bedrijfsituatie. Fase 3: Vaststellen van de prestatieindicatoren. Aangezien kritieke succes factoren veelal moeilijk toetsbaar of meetbaar zijn, dient er bij elk van de kritieke succesfactoren prestatieindicatoren vastgesteld te worden. Deze maatstaven zorgen ervoor dat de kritische succesfactoren, de aspecten die het (financiële) succes van de marketingstrategie bepalen, meetbaar worden gemaakt. Op deze manier bent u in staat de kritieke succesfactoren in de tijd te monitoren. Op de volgende pagina vindt u in het grijze tekstblok een casebeschrijving van de keuze van prestatie-indicatoren voor een vleesverwerkend bedrijf. Aan deze noodzakelijke eerste fase voor implementatie van een scorecard wordt veelal (te) weinig aandacht besteed. Het gevolg hiervan is dat vele scorecards een breed spectrum aan meetvariabelen bieden, die helaas niet een goede weergave van de koers van de onderneming weergeven. 2

3 Prestaties meten bij Meat & Co Meat & Co is een fictieve naam voor een van de Nederlandse marktleiders op het gebied van verpakte vleeswaren. Bij Meat & Co dient elk marketing project te voldoen aan een aantal afkapgrenzen in termen van gross profit, ROI en return on sales. Daarnaast moet een project na twee jaar een positieve cashflow gaan opleveren en na drie jaar integraal kostendekkend zijn. De marketingafdeling wordt derhalve gedwongen na te denken in termen van resultaat. De marketingafdeling wordt hierbij ondersteund door een Controller (MC). Deze MC heeft slechts een beperkte kennis van marketing maar dient vooral ter ondersteuning van de marketingafdeling om de resultaten van een ontwikkelde strategie zichtbaar te maken voor het hoger management. Met de hulp van de MC kan de marketingafdeling een cashflowverwachting van ongeveer vijf jaar presenteren aan het hoger management. Op deze wijze is het niet noodzakelijk voor de marketeers alles volledig door te rekenen maar kunnen zij zich bezig houden met de dingen waar zij goed in zijn. De invoering van MC s heeft geleid tot het begrip bij de marketingafdeling dat elke marketinguitgave een bijdrage dient te leveren aan het primaire doel van Meat & Co: het creëren van aandeelhouderswaarde. Sinds de invoering van de MC zijn er duidelijke verbeteringen opgetreden en heeft dit geleid tot hogere winstgevendheid. Er is een aantal producten gesaneerd die geen waarde toevoegden aan de organisatie en de goede plannen vinden nog steeds doorgang. Elke maand wordt per onderdeel van de onderneming (productgroep, merk, land) een soort scorecard ingevuld (zie opsomming hieronder), om de gang van zaken nauw in de gaten te houden. Niet alleen financiële maatstaven spelen hierbij een rol maar ook de kwalitatieve aspecten van marketing. Aangezien het merkenbeleid een belangrijk speerpunt is van Meat & Co bestaat er bij de Europese vleeswaren divisie het begrip brand profitability. De promotiekosten werden in het verleden over de omzet verdeeld maar daarin zat ook private label en niet alleen de omzet van het merk. Hierin is nu een duidelijk onderscheid gemaakt. Scorecard Meat & Co: > Klachten per maand (van retailers en consumenten) > % Branded sales / % private label > Introductie nieuwe producten > Aantal credit nota s i.v.m. problemen > Pricing/sales > Realiseren we groei ambitie: werkelijkheid t.o.v. voorspelling in plan > Winstgevendheid per brand en per kanaal > Omzet per klant/ bruto winst per klant > Awareness/ brand tracking > Share of voice (advertentie uitgaven in verhouding tot de concurrentie) > Ontwikkeling in marktaandeel Fase 4: Vaststellen van normwaarden. Tenslotte zullen er normwaarden (of streefwaarden) aan de prestatie-indicatoren toegekend moeten worden. In deze laatste fase van de implementatie bepalen we dus aan welke streefscores de kritieke succesfactoren moeten voldoen. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de marketingprestaties van de organisatie. Zo kan namelijk bekeken worden hoe een organisatie scoort op de verschillende onderdelen en wat het totaal beeld van de organisatie is. Het vaststellen van norm- of streefwaarden is geen eenvoudig karwei. Er bestaat een drietal methoden om een streefwaarde vast te stellen voor een prestatie indicator: 1. Extrapolatie van historische gegevens Resultaten uit voorgaande perioden worden naast elkaar gezet en vergeleken. De verwachte verbeteringen worden hierin eventueel verdisconteerd om te zien of een verwachte groei behaald wordt. 2. Benchmarking Benchmarking kan op meerdere wijzen geschieden. Een eerste mogelijkheid is het middelen van de resultaten van organisaties in dezelfde bedrijfstak of organisaties met soortgelijke bedrijfsprocessen en het vergelijken hiervan met de eigen resultaten ten aanzien van de gehele organisatie of van een bedrijfsproces. Een tweede mogelijkheid is een Best-in-Class vergelijking. In dit geval worden de resultaten van de eigen organisatie of van een specifiek bedrijfsproces vergeleken met resultaten van organisaties waarvan bekend is dat deze als beste in een bepaalde discipline presteren. 3. Procesoptimalisatie Deze methode betreft het berekenen van de resultaten die de bedrijfsprocessen in optimale toestand kunnen behalen. De optimalisatie van bedrijfsprocessen hangt af van nevenvoorwaarden. Optimalisatie vindt niet plaats in een vacuüm. Dit kan onderhevig zijn aan factoren zoals bijvoorbeeld de situatie van de markt. Ook is niet voor elke indicator even gemakkelijk een optimale waarde te bepalen. Zachtere indicatoren, zoals klanttevredenheid, die mede gemeten worden door middel van enquêtes en vragenlijsten, kennen een zekere mate van subjectiviteit. Optimale waarden zijn in deze moeilijker hard te maken. 3

4 Toegevoegde waarde M-BSC Informatie beheersbaar maken De M-BSC komt tegemoet aan een tegenstrijdigheid waar veel marketingmanagers mee kampen: aan de ene kant willen zij zoveel mogelijk informatie verzamelen om een goed inzicht in hun business te verkrijgen en aan de andere kant moet de informatie relevant zijn bij het opstellen en uitvoeren van het marketingbeleid. De M-BSC verhelpt dit probleem. Informatie wordt verzameld door middel van sterk uiteenlopende prestatie indicatoren, waarbij niet alleen financiële maar alle relevante marketing performance indicatoren worden gemeten. Inzicht in de marketing performance De Balanced Scorecard combineert inzicht met overzicht. Met de Balanced Scorecard wordt voldaan aan twee belangrijke aspecten voor een goed inzicht in de bijdrage van commerciële activiteiten aan het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Ten eerste wordt door middel van KSF'en en PI'en een compact en toch volledig beeld gegeven van de prestaties van de marketingfunctie. Hierbij wordt ook inzicht gegeven in de onderliggende factoren. Zo zou je de prestatie van de klantenondersteuning kunnen afmeten aan het percentage zeer tevreden klanten, de doorlooptijd van ontvangen klachten en het aantal herhaalaankopen. Dit totaaloverzicht biedt het marketing management de mogelijkheid om afwegingen te maken over de inzet van middelen per marketing instrument. Hierdoor ontstaat er op de tweede plaats een beter inzicht in de mate waarin een verbetering van de prestatie op het ene aandachtsgebied eventueel ten koste kan gaan van prestaties op andere aandachtsgebieden. Een veel omvattende analyse De Balanced Scorecard gaat de uitdaging aan om niet alleen van financiële en andere 'makkelijk' meetbare variabelen gebruik te maken (zoals in de meeste scorecards), maar ook om 'moeilijker' meetbare, kwalitatieve variabelen onderdeel van het systeem te laten vormen. Zo worden bijvoorbeeld ook de prestaties op het gebied van serviceverlening, afnemersloyaliteit en marketing oriëntatie in de M-BSC opgenomen. Hierdoor ontstaat er ook een beter inzicht in de bijdrage die de verschillende afdelingen leveren aan de totale prestatie van de marketing performance. Goed communicatiemiddel Naast de prestatiemeting en de indicatie voor het lange termijn potentieel van de organisatie, maakt de Balanced Scorecard het mogelijk op een eenduidige en duidelijke wijze de missie, strategie en doelstellingen, te concretiseren en te communiceren door de hele organisatie. Dit heeft tot gevolg dat de hele organisatie hetzelfde doel voor ogen heeft, wat de kans op realisatie van beleidsbeslissingen vergroot. De communicatie tussen de verschillende organisatielagen zal hierdoor veel opener en helderder zijn. Scan ICSB ICSB en Strategie biedt u kostenloos de Scan aan. Middels de methodiek van de Balanced Scorecard brengt u hiermee de marketing gerichtheid van uw organisatie in kaart. Invullen van de marketing scan neemt slechts 5-10 minuten van uw tijd in beslag. U krijgt daarvoor: > Een gratis Scan met conclusies en aanbevelingen voor de marketing gerichtheid van uw organisatie. Dit wordt binnen enkele werkdagen toegezonden. > Resultaten van de marketing gerichtheid van het bedrijfsleven in de Benelux. De online vragenlijst vindt u op: Beperkingen M-BSC: Eerste implementatie is tijdsintensief Omdat u bij implementatie van de M-BSC de vier genoemde fasen uitgebreid dient door te lopen, kan het gehele proces een flinke druk op uw organisatie uitoefenen. Toch is dit negatieve aspect onvermijdelijk bij de start van ieder grootschalig veranderingstraject. Ook na de implementatiefase zal er tijd gemoeid zijn met het verzamelen en analyseren van alle gegevens. 4

5 Gebruik van kwalitatieve maatstaven De Balanced Scorecard maakt gebruik van kwalitatieve variabelen. Deze variabelen zijn vaak moeilijk meetbaar en hebben hierdoor een lagere statistische relevantie. De voorspellingen voor toekomstige cashflows zijn dus mede gebaseerd op kwalitatieve aannames. Conclusie Tenslotte willen we op basis van een aantal criteria een uitspraak doen over de toepasbaarheid en de beoogde resultaten van de Balanced Scorecard. Voor de gehanteerde criteria maken we gebruik van het zogenaamde Farout framework, dat bestaat uit een oordeel op het gebied van: Future orientation, Accuracy, Resource efficiency, Objectivity, Usefulness en Timeliness. Future orientation: hoog. Bij de Balanced Scorecard komen de verbeterpunten in de marketingfunctie van een organisatie aan de orde. Dit model geeft aan hoe een organisatie aan haar vermogen bouwt om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige prestaties te blijven leveren. Accuracy: gemiddeld tot hoog. De Balanced Scorecard geeft goed inzicht in zowel de financiële als niet-financiële prestaties van een onderneming. Het gebruik van kwalitatieve, moeilijk meetbare variabelen vermindert wel de accuracy van dit model. Resource efficiency: laag tot gemiddeld. De Balanced Scorecard maakt gebruik van vele financiële en niet-financiële variabelen. Hierdoor is het nodig om veel gegevens (zowel intern als extern) te verzamelen. Dit verhoogt de kosten van dit instrument. Objectivity: gemiddeld. De Balanced Scorecard gebruikt gegevens die afkomstig zijn van zowel interne als externe bronnen. Het gebruik van kwalitatieve maatstaven zorgt er verder voor dat de subjectiviteit van het model vergroot kan worden aangezien er verschillende manieren zijn om deze maatstaven te meten. Usefulness: hoog. De Balanced Scorecard geeft op een overzichtelijke en complete wijze de prestaties van de organisatie voor de drie belangrijkste belangengroepen weer. Dit maakt het maakt het model uiterst bruikbaar. Timeliness: gemiddeld. Bij de Balanced Scorecard wordt gebruik gemaakt van meerdere maatstaven. Het gebruik van meerdere maatstaven vergt een relatief grote tijdsinspanning. F A R O U T Achtergrondinformatie Drs. Yousri Mandour is adviseur bij ICSB en is gespecialiseerd in performance management. Drs. Philip Waalewijn RM is partner bij ICSB en is gespecialiseerd in strategisch marketing management en performance management. ICSB is een Rotterdams adviesbureau dat haar klanten helpt succesvol te ondernemen op hun markten, door hen praktische oplossingen te bieden die stevig gefundeerd zijn op de nieuwste inzichten. Wenst u meer informatie of heeft u vragen over dit artikel, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ICSB. Ook voor het vertalen van de concepten en inzichten uit onze artikelen naar concrete resultaten voor uw organisatie kunt u altijd vrijblijvend een afspraak met ons maken. Onze contactgegevens zijn; ICSB en Strategie Kralingse Plaslaan DG Rotterdam Telefoon: Fax: Internet: 5

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

MarketingScan 2003. Aanleiding. De steekproef

MarketingScan 2003. Aanleiding. De steekproef MarketingScan 3 Door: Drs. Yousri Mandour & Drs. Philip Waalewijn De afgelopen maanden heeft ICSB Marketing en Strategie in samenwerking met Marketing Online een online onderzoek uitgevoerd naar de marketing

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04 04 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Interne analysis op verschillende niveau s: F Strategieën kunnen op verschillende niveau

Nadere informatie

Beeckestijn Business School

Beeckestijn Business School Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

De BCG-matrix. Het model in een notendop. intrededrempels, verlaging uittrededrempels of persoonlijke doelstellingen. Door: Yousri Mandour

De BCG-matrix. Het model in een notendop. intrededrempels, verlaging uittrededrempels of persoonlijke doelstellingen. Door: Yousri Mandour De BCG-matrix Door: Yousri Mandour In onze serie van marketing management modellen mag een portfolio-analyse niet ontbreken. Vrijwel alle ondernemingen zijn immers actief met meer dan één product/marktcombinatie.

Nadere informatie

Prestatiemeting op maat:

Prestatiemeting op maat: PRESTATIEMETING Drs. K.B.M. Bessems is recent als bedrijfseconoom afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Drs. J.M.C. Niederer (niederer@telenet.be) is werkzaam in de controllerspraktijk en heeft

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Brand Report Card. Het model in een notendop

Brand Report Card. Het model in een notendop Brand Report Card Door: Philip Waalewijn & Jeroen van Gent De Brand Report Card is een systematische manier om prestaties van uw merk te waarderen op een twintigtal kenmerken. Zo kunt u punten ter verbetering

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Quick Scan Sales is een uitgave van

Quick Scan Sales is een uitgave van Quick Scan Sales maak een globale analyse van je verkooporganisatie en ontdek je verbeterpotentieel Quick Scan Sales is een uitgave van www.salesforceboost.nl Inleiding Elke verkoopleider wil optimale

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011 Resultaatgericht Portfoliomanagement 4 oktober 2011 Portfoliomanagement Van Wat (moeten we doen) naar Hoe (gaan we dat doen): van portfoliomanagement naar operationeel beheer PLAN Vastgoed portfolio DO

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Stuurt u op wat er echt toe doet?

Stuurt u op wat er echt toe doet? Verbindt in de zorg. Stuurt u op wat er echt toe doet? De Balanced Scorecard+ voor de Gehandicaptenzorg Sturen op prestaties in de gehandicaptenzorg blijkt een grotere uitdaging dan in andere zorgsectoren.

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Prestatiemanagement Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting inleiding Bedrijven die prestatiemanagement hebben doorgevoerd, presteren aanzienlijk beter dan organisaties die geen

Nadere informatie

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV)

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Branchevergelijkend onderzoek tussenpersonen Performance verbetering door benchmarking Amsterdam, januari 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken

Nadere informatie

Goede klanten, slechte klanten

Goede klanten, slechte klanten 14-17_Thomassen_10_2005 19-09-2005 08:53 Pagina 14 WAARDERING Drs J-P. Thomassen is directeur van adviesbureau TQM Consult, Rotterdam (tqmconsult@euronet.nl). Rendementsvergroting door sturen op de waarde

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Wim Hoyer Arnhem 28 mei 2009 Opzet Presentatie Introductie Interaction Interim Performance management Balanced Scorecard Basisprincipes Wat kun je ermee Game

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Leerdoelen Aangeven waarom het noodzakelijk is om door middel van concurrentieanalyse inzicht te krijgen in de concurrentie. De grondbeginselen beschrijven van

Nadere informatie

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012 Cross Channel Excellence Rotterdam, 15 november 2012 Mike Hoogveld Partner bij RedFoxBlue: advies en implementatie Wetenschappelijk onderzoek als part-time promovendus Dodelijk voor klantrelaties 85% van

Nadere informatie

De rol van de controller bij VBTB

De rol van de controller bij VBTB Drs. Yolanda van Koppen en drs. Macs Rosielle, management consultants bij CMG Public Sector BV, divisie Management Consultancy OVERHEID Doelstellingen vasthouden met behulp van het INK-managementmodel

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren Proces Financieel Organisatie Dienstverlening Klanttevredenheid n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: p minder tijd besteden aan het invullen van vragenlijsten p geen vragenlijsten op afstand

Nadere informatie

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak ACCUNTPLAN Volgens de pragmatische KSC aanpak Een accountplan maken Aan het eind van het jaar worden verkopers en account managers gevraagd weer na te denken over de doelstellingen, targets en resultaten

Nadere informatie

Introductie. Sales Landing (walk the floor) Interviews met Sales Workshop Beantwoorden E- survey Management wrap-up

Introductie. Sales Landing (walk the floor) Interviews met Sales Workshop Beantwoorden E- survey Management wrap-up Introductie Mystery guest Intake Salesmanagement Uitnodigen organisatie voor E-survey Interviews met Sales Sales Landing (walk the floor) Interviews met Sales Workshop Beantwoorden E- survey Management

Nadere informatie

Resultaatgericht naar een Strategisch Programmaplan

Resultaatgericht naar een Strategisch Programmaplan Resultaatgericht naar een Strategisch Programmaplan Amsterdam, 2014 Auteur: Berne Jansen Resultaatgericht naar een strategisch programmaplan 1/11 Copyright 2014, Lijn3 Management Consulting B.V. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

Klant. Pensioen life cycle indicators

Klant. Pensioen life cycle indicators Pensioen life cycle indicators Klant Rapport om een gefundeerde keuze te maken tussen verschillende premiepensioenproducten. Gebaseerd op analyses op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rendement

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

De Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard De Balanced Scorecard School of Economics/MER Drs. Jeroen V.A. Jansen Haarlem 10 november 2010 Wie is Jeroen Jansen? Erasmus Universiteit Rotterdam (1998) 13 jaar organisatieadviseur bij (oa) KPMG Consulting

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument

Zelfevaluatie-instrument Zelfevaluatie-instrument voor het bepalen van de kwaliteit van een toets Faculteit Management en Bestuur Zoëzi Opleidingsadvies Drs. Hilde ter Horst Drs. Annemiek Metz Versie 4.0, 11 september 2008 1.

Nadere informatie

Geschiedenis. BSC: hype of geen hype?

Geschiedenis. BSC: hype of geen hype? Geschiedenis De bsc-ontwikkeling is aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen door Kaplan en Norton. Het bsc-concept is nog steeds in ontwikkeling. Hiervan getuigen vele recente (en

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Casestudy Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar

Casestudy Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar Casestudy Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar e Aanleiding Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar, bestaande uit gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Uitgeest is opgericht

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten!

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Eén datawarehouse, één informatieverzamelpunt het is een wens die de markt al langer koestert. Market Scan vervult deze

Nadere informatie

Selfservice = Extra service

Selfservice = Extra service Selfservice = Extra service Grote Nederlandse bedrijven overtuigd van winstgevendheid selfservice Dacht u ook dat bedrijven selfservice alleen maar inzetten om kosten te verlagen? En dat bedrijven selfservice

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 1 HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 'Hoe maak ik mij prestaties meetbaar?, luidde de kop van een artikel in de Cobouw van 17 augustus j.l. Het antwoord daarop is eenvoudig. Met

Nadere informatie

PRESTATIEMANAGEMENT. Volgens de Watch-methodiek

PRESTATIEMANAGEMENT. Volgens de Watch-methodiek PRESTATIEMANAGEMENT Volgens de Watch-methodiek 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat is prestatiemanagement? 3. Een plan van aanpak voor invoeren prestatiemanagement 4. Borging prestatiemanagement 2016 Manployee

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

Workshop Accountability. Kader Accountability van communicatie Drs. Cathelijne Janssen

Workshop Accountability. Kader Accountability van communicatie Drs. Cathelijne Janssen Workshop Accountability Kader Accountability van communicatie Drs. Cathelijne Janssen Wat is accountability? De onderdelen van communicatie en hun invloed op het eindresultaat van communicatie ten behoeve

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE STORM? Nuttig advies om de komende recessie goed te overleven

KLAAR VOOR DE STORM? Nuttig advies om de komende recessie goed te overleven KLAAR VOOR DE STORM? Nuttig advies om de komende recessie goed te overleven 2 3 Bent u klaar voor de volgende storm? De recessiegolven komen op ons af. De onzekerheid bij consumenten, leveranciers en werknemers

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren

Nadere informatie

Ervaringen van 2 SIT projecten

Ervaringen van 2 SIT projecten Ondernemers oordelen over SIT Quotes & behaalde resultaten Ervaringen van 2 SIT projecten > MediaMotion Data B.V. Producent van CD s en DVD s > Substra B.V. Producent van steenwol-producten voor de glastuinbouw

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

De Balanced Scorecard en Prestatie Effecten

De Balanced Scorecard en Prestatie Effecten De Balanced Scorecard en Prestatie Effecten BACHELOR SCRIPTIE Meychi Truong 0299987 Scriptiebegeleider: dr. ir. S.P. van Triest 31 juli 2007 (final draft) Accountancy & Control Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie ScanYours online professionals 2 3 Inhoudsopgave 01. 03 02. Samenvatting 04 ALGEMEEN BUZZ

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MARKETING PERFORMANCE MANAGEMENT

MARKETING PERFORMANCE MANAGEMENT Trefwoorden Marketing Performance Management Commerciële effectiviteit Balanced Scorecard MARTIJN JANSEN EN ERNST-JAN MANTE MARKETING PERFORMANCE MANAGEMENT Na een lange periode van het focussen op de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Executive Summary. Voor uitgebreidere. gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het rapport op de volgende pagina s.

Executive Summary. Voor uitgebreidere. gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het rapport op de volgende pagina s. Executive Summary In de periode september t/m oktober 2001 heeft het ICSB, Adviesbureau voor Marketing en Strategie te Rotterdam, in samenwerking met WWW.BALANCED- SCORECARD.NL onderzoek verricht naar

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie