VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus"

Transcriptie

1 Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december V erb o fsta d t op d e V.U.B. ECONOMISCHE LOGICA VERSUS LOGICA W oensdag 8 nov em b er organis e e rd e LVSV e e n m e e tin g w a a r V erhofstadt zijn visie o p het crisisplan van D ehaene gaf en zijn altern a tie f. D e "in fo rm atie" d ie o p d e z e m e e tin g g e g e v e n w e rd k o s tte v o o r lib e ra le n 4 0,-, v o o r n iet-lib eralen 60,-. D e bijd rag e w as n o d ig o m h e t g a t in h e t b u d g e t v a n LVSV te d e m p e n, zo w e rd mij v e rz e k e rd. Ik tw ijfel e r e c h te r a a n o f dit gat g e d e m p t is; h e t lo k aal zat n a g e n o e g vol m et lib eralen die het geluk h adden d e dem ocratische prijs te betalen... De eurofitom eter V erh o fstadt b e g o n zijn rela a s m et e e n d o e m b e e ld te s c h e p p e n van o n s la n d d a t o n g e v e e r in "alles" d e s le c h ts e, d e la a ts te is in v e rg elijk in g m et d e a n d e re lan d e n in E u ro p a. H ier w e rd al d u idelijk w e lk u itg a n g s p u n t g e h a n te e rd w e r d ; d a t v a n d e n e o lib e ra le e c o n o m isch e logica. D e VLD heeft e e n " E u ro fito m e te r" o p g e s te ld w a a ru it b Jijkt d a t B e lg ië zich a c h te r a a n d e ran g lijst b e v in d t. D e z e fito m eter m ee t e c h te r en k el d e f ith e id v a n e c o n o m is c h e fa c to re n z o n d e r even,w el a n d e re, m ijns in ziens, to ch w el b elangrijke facto re n zo als w elzijn, kw aliteit van h e t le v e n in b e s c h o u w in g te n e m e n. H e t is a ls o f m e n d e kw aliteit v an m u zie k g aat m eten in h itlijste n d ie g e b a s e e r d zijn o p b asis v a n h e t c o m m e rc ie el su cces d a t e e n b e p a a ld e g r o e p b e re ik t m its d e n o d ig e in v e s te rin g e n in m a r k e tin g e n p r o m o t ie. Al o n m id d e l li jk h a a l t h ij a ls m o d e lv o o rb e e l J a p a n e n d e V.S. a a n. D aar is e r g e e n "stro efh eid v a n d e a rb e id sm a rk t z o a ls die bij o n s bestaat"en zie d a a r, d a a r gaat alles goed. D e m o d elvoorb eeld en Jap an is een corporatistische m aats c h a p p ij g e c e n tr e e r d r o n d h e t g ro o tk a p ita a l d at c irc u le e rt in d e b e d rijv e n e n ja h o o r, J a p a n zou g o e d sc o re n o p d e h itlijst v an d e V.L.D.. H et h ele le v e n is g erich t o p h e t zich ten d ien ste ^ te lle n van h e t b e d rijf w a a r m e n w e rk t. O nderw ijs wordt verschaft in functie v an het inpassen v an individ u e n in d e b e d rijv e n. V rijetijd w o rd t ingericht in fu n ctie v an d e p ro d u k tiv ite it o p d e b e d rijv e n. P o litie k e partijen zijn n e t a ls alle m aatschappelijke groeperingen afh a n k e lijk v an d e fin a n c ië le ste u n v a n bedrijven. D e g e v o e rd e p o litie k is d e z e g ew en st d o o r d e b e drijv en. V ak b o n d en w a re n to t v o o r k o rt o n b e sta a n d e. D it so o rt m aa t sc h ap p ij, die V erhofstadt w e lisw aa r z o n ie t v o o rstelt in zijn th e o rie m a a r d ie e r in p ra k tijk w e l uit v o o rtv lo eit en die hij als v o o rb ee ld neem t, doet mij persoonlijk d e n k e n a a n het D uitslan d uit d e jaren '30... D e V.S., h et lan d v a n d e vrijheid, h e t la n d m et h e t v rijh e id ssta n d - b e e ld w at o o k o p d e foldertjes van L.V.S.V. prijkt, n e e m t V erh o fstadt d us ook als voorbeeld. O m even o o k h ier e e n s e e n a n d e r licht o p te late n schijn e n zal ik e v e n e e n c ijf e r v a n U N IC E F c ite r e n. UNICEF k w a m n a e e n o n d e rz o e k to t d e c o n c lu sie d a t h e t k in d e r sterftecijfer in Amerika nu op d e zelfd e h o o g te ligt als dit v an het g e m id d e ld e d e rd e w ereld -Ian d. In G ro o t-b rittan ië is d e situ atie n o g duidélijker; d a a r lev en nu 10% van de kinderen ben ed en de arm oed e g re n s. D at is tw e e k e e r m e e r dan toen neoliberaal Tatcher aantra d (K n a c k, 2 9 sep t. - 25okt. p. 155). N o g m o o ie cijfers? In 1979 w a s 1/10 v an d e b ev o lk in g arm in G root-b rittanië. In 1993 is 1/4 arm (K n ack, o k t. p.1 8 ) Heerlijk d ie vrijheid, niet? D em okratisering V e rh o fsta d t w il o p h et p o litie k e v la k 'o o k k o m en to t e e n v olledige h e rv o rm in g. Hij w il a f v an h et B e lg isc h "co m p ro m issen m o d e l". C o n creet m o et dit g e b e u re n d o o r d e afschaffin g v a n d e stem p lich t, het houden van referenda o p aanv ra a g vari d e b u rg e r (m e t als v o o rw a a rd e h e t v e rz a m e le n van h a n d te k e n in g e n ), h e t afschaffen v an d e k o p stem, enz. Dit is h e t k o n in g in n e stu k je v an zijn th e o rie. H o e z o e t k linkt h et o n s alle n n iet in d e o ren. Eindelijk, d e w e g n a a r d e radicale d em o cratie is gevonden. In praktijk zou het echter w el eens anders kunnen w ord e n. Ik stel mij d e n o d ig e vragen bij referenda, niet vanuit behoudsgezindheid zoals misscliien d e trad itio n e le p a rtije n d a t d o e n, m aar w el vanuit een kritische ingesteldh eid. H et g ro te g e v a ar ligt im m ers v o o r d e h a n d ; d e m a n ip u la tie. V e rh o fsta d t stelt d a t h e t h o u d e n v an re fe re n d a e e n p o sitie f effect h e e ft o p h e t p o litie k b ew u stzijn v an d e b u rg er. D e vraag is echter: zal m en in fo rm e re n o f zal m en a c tu a lite it o m d a t z e e v e n te d u id elijk d e e c o n o m is c h e logica h a n te e rd e. D e h e re n b eslisten om v o o r d e a u to v e r z e k e r in g v o o r b e p a a ld e "risicocategoriën" h o g ere p re m ie s in te v o e re n. T o t d ie risic o c a te g o rie ë n b e h o o rd e n d a n jo n g eren, g e h a n d ic a p te n, o u d e re n, m ig ra n te n, en z... T en e e rs te kan m e n d a n d e v ra a g s te lle n in h o e v e r r e d i e m a a t r e g e l g e fu n d e e rd w o rd t d o o r o n d e rz o e k e n in w e l k e m a te d o o r co n serv a tie v e, rec h tse v o o ro o rd e len. T e n tw e e d e ste l ik m ij d e v raag w a t e r g a a t g e b e u re n als m en p uur sociale aangelegenhed e n in h a n d e n g a a t g e v e n van dergelijke priv é-in stellin g en. Ik info m e e rd e e e n jaar g e le d e n bij een v e rz e k e rin g sm a a tsch a p p ij w at h et zou kosten om mijn com puter teg e n d iefstal te v e rz e k e re n w a n n e e r ik d e z e o p m ijn k o t o p d e c a m p u s zo u zetten. M en w o u dit niet verzekeren om dat uit o n d erz o e k g e b le k e n w as d a t h et aan tal d ie fsta lle n h ie r te h o o g lag. De* econom isch e logica is d u s d a t m en zich n o g e n k e l k a n v e rz e k e ren teg e n risico 's als d e z e zo g o e d als o n b e s ta a n d e zijn. W at e e n g eluk dat er nog verzekeringen zijn... vervolg o p pg. 3 VERKEERSVEILIGHEID Actie rond de campus Lu diek... Maandag 13 december was er een ludieke actie aangekondigd. Een stoet studenten zou rond de campus Oefenplein trekken en op de vier knelpunten wat verkeersveiligheid betreft ( m e e r b e p a a ld : S c h o o f s la a n, K a z e rn e la a n, N ie u w e la a n en Pleinlaan ) een verkeersongeval ensceneren in de hoop zo de autom obilisten te sensibiliseren. De voorbereidingen w aren behoorlijk v erlo pen. Via verschillende kanalen w erden de V.U.B.-stu d e n te n op de hoogte gebracht van de geplande actie en opgeroepen m assaal deel te nem en ( vergaderingen w erkgroep v erkeersveiligheid, laatste praesesconvent, stro o ib rie fje s...).o p e n kele schoonheidsfoutjes na verliep alles de bewuste dag zoals gepland. Maar te braaf... Nadat iedereen verzam eld was kon de pret m et de nodige dosis ernst beginnen. Het was echter opvallend dat de 'iedereen' niet m eer dan 60 è 70 m an bedroeg en dus b lijkbaar dat v e rk eersv eilig h eid v o o r studenten niet tot hun hoofdzorgen behoort (hoeveel doden m oeten er nog vallen? 60 a 70 m an zeker!!!). D eze vorm van absenteïsm e onder de studenten is w aarschijnlijk eens te m eer toe te schrijven aan het recente klim aat van desinteresse waar studenten en kel nog v o elin g hebben m et de hoorcolleges e.d. m aar niet m eer met de problem atiek van een universiteit an sich. De betoging z e lf verliep opm erkelijk rustig (te rustig zeggen som m i gen zelf). E igenlijk iets nieuws voor de V.U.B., om dat er deze keer geen w aterkanonnen en brullende klakken aan te pas kw am en. D e nostalgici ten spijt!!. O nder escorte van de p o litie (d ie h eel het tra ject de betogers letterlijk binnen de lijnen hield) kon men zijn aanw ezigheid k o rt 'm a n ife stere n ' d o o r en k ele geënsceneerde verkeersongevallen. D e o p v o e rin g v e rliep zo n d er m o m en t v an a a rz e lin g en de 'ingehuurde acteurs-studenten' gaven b l i j k v a n e e n g r o o t professionalism e. W at u had kunnen zien o f nog beter zelf heeft gezien: verkeersslachtoffers zoals in 't echt, doden die doder leken dan toetancham on, verkeerslichten daar waar het norm aal zou m oeten... Media Deze originele aanpak van de actie en de vele contacten vooraf maakten er toch een g ro o t su cces van. V erschillende k ranten w aren ter plekke, TV Brussel stuurde een een ploeg en dinsdag was Joeri VM, de vader van het dossier, op de radio te horen. Donderdag werd de werkgroep verkeersveiligheid zelfs uitgenodigd op het Brusselse Gewest om hun eisen en doelstellingen te bespreken. Het geval van de Schoofslaan is nu in een stroom versnelling geraakt. Er was al in de plannen van de gem eente O udergem opgenom en dat deze straat verkeersvrij zou worden gemaakt. Nu wordt er m isschien een streefdatum opgeplakt.een begin. Spijtig dat het zolang m oest duren en dat een gestoffeerd dossier niet volstond. H et m oest eerst nog de n o d ig e in ed ia-aan d ach t k rijg en, b lijk b a ar. S p ijtig d at e r geen m a s s a le o p k o m st w as v an m edestudenten om dat desinteresse ook gevaarlijk is. M&H r e d a c t i o n e e l Ja, lieve lezers, h e t e in d e v an het k a le n d e rja a r is in zicht. M aar n iet g e tre u rd, wij w e rk e n n e t z o als jullie m et e e n acad em iejaar e n zijn e r v o o r h e t k lo k k e lu id e n e n e ie re n b re k e n w eer. Voor diegene die m et deze sfeervolle d a g e n al e e n s a a n d e M oeial d e n k e n, d e re d a c tie led e n d a n k e n hen voor de generositeit o p reken in g n u m m e r alsw a a r u o o k d e a b o n n e m e n ts g e ld e n k w ijt k a n (5 0 0 bf. s te u n a b o n n. 250 Bf. gew oon abonn.) Zalig Pasen! INHOUD V LD op de VUB 1 V erkeersveiligheid 1 O pen B rief 2 M ededeling 2 Vervolg pg 1 St.-V é " 3 K ultuurpagina : M exico 4 B SG -Troubles 5 N og w at SoR... V liegenzw am 6 Rood tegen grasgroen 6 Pleitoefening 7 A m nesty Intern. 7 Parochieblad 8 A genda 8 De Moeial 1 lde jaargang - nummer 6-22 december

2 OPEN BRIEF Dit is geen publiciteit, neen geen publiciteit... De Moeial "N.S.V., houzee!", "M.L.B. weg e r m ee", "N.S.V. ook op de V.U.B." in fleurig groen/ rood/ zw art op witte achtergrond, dit alles gelardeerd m et een honderdtal stick ertjes m et fijnzin n ig e m ed ed elin g en als "B elgië barst", "Geen stemrecht voor gastarbeiders", "V rijheid o f m arxism e?" en natuurlijk de onverm ijdelijke hakenkruisjes (te bew onderen op de ruiten van het V.O.-lokaal naast het K.K.) : h et resu ltaat van de noeste arbeid van een groepje dagschuw e N.S.V.- ers die verleden w oensdagnacht het Oefenplein met een bezoekje vereerden. Het ziet er naar uit dat de jongens (m eisjes zijn eerder zeldzaam in deze kringen) deze vortn van nachtelijk v andalism e to t in de finesses w illen leren b e h eersen (cfr. hun k la d p a r tij v a n v e rle d e n ja a r). O verigens toch wel een rare tacktiek voor m ensen die grafitti genuanceerd om schrijven als "vuilspuiterij" en er een erg o rig in ele san ctie voor in p etto hebben : "T ypisch dat geen m ens er aan denkt om die hele grafitti-rotzooi streng te bestraffen, in plaats van ze te legitim eren." M aar soit, "ze" w aren er dus weer. H et zou niet eens zo verw onderlik zijn m oesten ze in de nabije toekomst weer eens een toegang te forceren tot de V.U.B, m et voor hen op het lijf geschreven m ethodes. Het recente verleden heeft im m ers m eer dan eens aangetoond dat deze zich a ls s tu d e n tik o o s v o o rd o e n d e g ro ep erin g te vinden is voor het m eer gespierd vennaak. D e bedoeling van dit artikel is zeker niet het zo v eelste steriele debat te o penen over het al dan niet nazistis c h, fa s c istisc h o f ra c is tis c h karak ter van de g ro ep in kw estie m aar wel 0111 wat bekende en minder b ek en d e feiten o p e e n rijtje te zetten. De lezer oordeelt zelf maar. Korte historiek en organigram D e N.S.V. ( N a tio n a lis tis c h e Studenten V ereniging) ontstond begin 1976 na een d issidentie in het K.V.H.V. ( K a th o lie k V la a m s H o o g stu d en ten V erbond). Edw in T ru y en s, d e toenm alige K.V.H.V.- p raeses, kon zich niet m eer vinden in de gevolgde koers. H ij stapte.op en stam pte de N.S.V. uit de grond. "V ervlakking van ideeëngoed en het steeds m eer wegebben van de nation a lis tis c h e le v e n s b e s c h o u w in g brachten tw eedracht tew eeg in de rangen van deze eens zo roem rijke v eren ig in g ". Nog naar eigen zeggen beg in t de N.S.V. aan een onstu itb are groei. Zo ontstonden, er kernen er kernen in W est-v laan d e re n, M ech elen, Leuven, H asselt, G ent en Brussel. De N.S.V. w erd echter niet overal m e t o p e n a rm e n o n tv a n g e n. T ra d itie g e tro u w w aren (en zijn) G ent, Leuven en Brussel erg lastige klanten voor de N.S.V., die graag ro n d leu rt m et de m ythe van "de linkse superdem ocraten", die de arme n ationalisten graag het ziekenhuis in m eppen. De hand in eigen boezem steken is er e c h te r nog steeds niet b ij, w ant d e bew ust p ro v o k ato risch e h o u d in g van de N.S.V. heeft m eer dan eens aan de basis gelegen van ern stig e rellen. D at ze hiervoor een orgaan hebben, m.n. hun Verbondswacht, die er niet voor terugdeinst om gew apend op colportage te gaan, zal je niet zo gauw in hun p u b lic a tie s terug vin d en. D eze o n g e v e er v eertig k o p p e n d e te lle n d e s to o ttr o e p verneem t zijn orders via het interne V erb o n d sb e ric h te n, een b laad je enkel en alleen voor leden. Het hoeft dan ook niet gezegd dat de meeste universiteiten niet echt staan te springen om zulk een halve privém ilitie te erkennen. Koren op de molen van de N.S.V. echter dat gaat scherm en m et grote w oorden als " v r ij e m e n i n g s u itin g " en "dem ocratie". D e a fd e lin g e n in H a sselt en M echelen zijn o n dertussen opgedoekt (de o nstuitbare groei w aarschijnlijk) en ook de andere afdelingen kennen zo hun hoogtes en vooral hun laagtes. Benevens de U fsal in B russel en de U fsia in Antwerpen, w aar ze een vrij openlijke werking kunnen tentoonspreiden (mits de nodige intim idatie echter), is het op de andere universiteiten huilen m et de pet op voor de N.S.V.. O p de R.U.G. zijn ze niet e rk e n d (g e e n s u b s id ie s en akkom odatie), op de V.U.B, zijn ze zelfs persona non grata en in Leuven slagen ze er ook niet in om erkend te worden door de Kringraad. Dit wil e c h ter n iet zeggen d at ze geen werking zouden ontplooien : naast het studentikoze (kroegentochten, cantussen met Voorpost en Vlaams B lok) is er natuurlijk ook plaats v o o r het m eer serieu ze werk am nestiefakkeltochten, a n tim a rx istis c h e b o ek e n b eu rz e n w aar w erk van L eon D e g re lle w o rd en in b e sla g g en o m en. p o litie k e d e b a tte n m e t zo verschillende mensen als de top van het V laam s B lok en H ans Janm aat van de Nederlandse Centrum partij en a f en toe eens een verdw aald Hitler w o r d t h o n d e r d j a a r - verjaardagsfeestje. N a a s t d e r e e d s g e n o e m d e V erbondsw acht bestaat er op nationaal v la k n o g een p u b lic a tie. Branding, die dient als verbindingselem ent tussen de leden en tevens als spreekbuis naar de buitenw ereld toe. O p het afd elin g sv lak sch rijft m et w is s e le n d s u c c e s K ra a ie p o o t (B russel), Signaal (Gent) en Spijker (Leuven) vol. V o o rts is e r n o g e e n o u d - Studentenbond, die, zoals de aandachtige lezer reeds verm oedde, de oude coryfeeën groepeert. Volgend stukje proza kunnen wij u echt niet o n th o u d e n : "D e N.S.V.-O S B - Brabant is d e beste m anier om in kontakt te blijven met oude kameraden en studiegenoten, evenals m et de jo n g ere generatie van natio n alistische studenten uit Leuven o f Brussel. O ns verenigt een o n verbreekbare band : het zw art-w it-rood van onze v la g. O n ze E er is T ro u w!". O efening : vertaal dit stukje naar het D uits. "De N.S.V. heeft nooit enig gesprek geweigerd..." 1 m ei 1981 N.S.V.-e rs P ie te r H u y b re c h ts, Robert D e W ele, Carl van den Ven en Philip V an d er Sande doen een raid o p een m ig ra n te n c a fé in Sint- N iklaas. Z e vernielen de zaak en steken ze dan in brand. 10 oktober 1982 Een N.S.V.-com m ando valt binnen in d e C a c tu s in B ru g g e. H ospitalisatie voor een aantal klanten. 'O p 20 oktober worden de ruiten van het café ingegooid. i februari 1984 In c afé 'K lisje e' in S in t-n ik laas trachten N.S.V.-ers Luc Onbekent en Patrick Vergauwen een Marrokaan de keel over te snijden. "M arrokanen horen in hun eigen land" verklaart O n b ek en t op zijn p ro ces. H et N.S.V. zet een steunfonds op om de gerechtskosten te betalen N.S.V.-praeses S int-n iklaas en tev e n s V.M.O.-v e ra n tw o o rd e lijk e W aasland Jan C rève (onlangs op tv te b ew o n d eren als w oordvoerder v o o r d e a c tie s ro n d h et V erreb ro ek d o k in het W aasland) lanceert een cam pagne om "linkse o n d erm iin ers in het onderw ijs te ontm askeren. Er dient "hardhandig" een einde w orden gem aakt aan het "m ollenw erk". 1 december 1984 Drie N.S.V.-ers gaan gewapend met kettingen te keer in de Villa Djava in B ru g g e. 3 m en se n in het ziek en h u is. 21 maart 1985 D e V erbondsw acht slaagt een antirak e tte n b lo k k a d e u ite e n op de G entse Blandijn. Verschillende g e w onden. 22 novem ber 1985 D e V erbondsw acht duikt op aan de V.U.B. T o t het m eegebrachte " v e rd e d ig ïn g s " a rs e n a a l b e h o re n boksbeugels, m atrakken en koppelriem en. F ilip D ew inter leidt zijn storm troepen voortreffelijk. Balans : verschillende gewonden. 21 decem ber 1985 B randstichtin g in b o ekhandel D e Geus in Sint-Niklaas. Luc Onbekent wordt hiervoor veroordeeld. Ditmaal echter geen steunkom itee. 15 oktober 1986 De N.S.V. kom t terug : de V.U.B, w ordt w eer het toneel van niet zo vriendelijk N.S.V.-geknuffel. 28 februari 1987 De V.U.B, blijft doelw it. Bij gevechten vallen verschillende gew onden In Leuven wordt bij een bestorming van 't S tuc door de N.S.V. een student voor het leven gehandicapt geschopt. D e verm oedelijke dader is Jurgen Ceder, vandaag hoofd van de pers-cel van het Vlaams Blok. 20 april 1989 C afé H et K roegske in A ntw erpen opent zijn deuren voor de N.S.V. om hen in de m ogelijkheid te stellen de Ultiem e L eider te eren. Aangepaste kleding gew enst. april 1992 N.S.V.-ers doen een raid op de A lte r n a tie v e B o e k e n b e u rs in A ntw erpen. 2 Jongsocialisten belanden tegen hun in wil in het ziekenbed. N.S.V.-er R ob Verreycken slaat een P.V.D.A -er een gebroken neus. 10 novem ber 1992 Bij het colporteren m et hun krant op de Blandijn kan de N.S.V. andermaal de handen niet thuis houden. Turks student wordt van een trap gegooid. 21 novem ber 1992 Een kritisch artikel over voorgaande rel zorgt er voor dat bijna de ganse oplage van Schamper, Gents studentenblad, verdw ijnt. De N.S.V. m isschien? Al bij al is er hier sprake van een grote openheid van geest bij de N.S.V.. B ovengaand palm ares is echter alles behalve e x h austief : "sam e n w e rk in g sv e rb an d e n " m et V.M.O., V oorp o st en N ationaal Front zijn niet opgenomen. De N.S.V. en "de Vlaamse Beweging" "De grote meerderheid van de Vlaams Blok Jongeren-kaders, kom en uit de N.S.V.. Toch vinden sommigen dat de doorstrom ing de laatste tijd niet optim aal is." "Ik m oet dat tegenspreken. V.B.J. bestaat nog niet zolang en in de beginfase moesten alle plaatsen opgevuld worden. Het resultaat was dat het eerste Dagelijks Bestuur volledig uit ex-n.s.v.-ers bestond. Nu verlo o p t a lles g e le id e lijk e r. W e moeten trouwens niet vergeten dat er ook m ensen zijn die buiten de p a r t i j p o l i t i e k g o e d w e rk verrichten... Een vereniging als de N.S.V. is een beetje de kaderschool voor de h ele n a tio n a lis tis c h e bew eging.". Alzo sprak M arcel Gerritsen, brandnieuw praeses N.S.V.-nationaal, van uit zijn appartem entje in Heverlee. Hij heeft immers volkom en gelijk. De N.S.V. blijkt de perfecte springplan k voor een carrière in het Vlaams Blok. Op alle niveaus binnen het V laam s B lok vinden we N.S.V.-ers. W at bestuursm acht betreft is er vooreerst het parlement : Karim Van Overmeire (N.S.V.-Gent), M arijke Dillen (N.S.V.-Antwerpen), Joris Van Hauthem (N.S.V.-Leuven en B russel) en F ilip D ew inter. Provincieraadsleden uit de N.S.V. : Paul Beheyt (N.S.V.-Gent), Daniël D e k n ijf (N.S.V.-G ent) in O ost- Vlaanderen, Niek Lootens (N.S.V.- Brussel) in Brabant en P hilip Van der Sande (N.S.V.-Antwerpen). De gem eenten B erchem en Lokeren treffen het met gem eenteraadsleden P atrick M olle (N.S.V.-A ntw erpen) en W em er M arginet (N.S.V.-Gent). Het partijwerk trekt ook heel wat exm ilitanten aan. Zo stikt de studied i e n s t, h e t N a tio n a lis tis c h V o rm in g sin stitu u t, van de ex- N.S.V.-ers : Hans Carpels (N.S.V.- A ntw erpen), Jurgen C eder (N.S.V.- Leuven, Pieter Huybrechts (N.S.V.- A n tw e rp e n ) z ijn e r e n k e le n. Provinciaal secretaris van Brabant voor het Vlaams Blok is M are Raes (N.S.V.-Brussel). Frank Van Hecke is ondervoorzitter van de Technische Fractie Eurorechts. H et Vlaams Blok is natuurlijk rriet de hele "n atio n alistisch e b ew eging". Er beweegt immers nog m eer aan het front van wat gemeenzaam extreemrech ts g en o em d w ordt. E dw in T ruyens vinden w e tegenw oordig terug in het V orm ingsinstituut W ies M oens, een wat schim m ige club die zich o.m. bezig houdt m et het wijzen op het Islam gevaar. H ier voelen ook Jan A rnou (N.S.V.-G ent) en P ieter H uys (N.S.V.-G ent) zich thuis. D e laatste heeft ondertussen zijn eigen blaadje, m.n. N ucleus, dat open doekjes krijgt in R evolte, blad van Voorpost. Voorpost dan, natio n alistisch e actie g ro ep b ij u itste k, h e e ft een nieuw e v oorzitter : de heer Johan van Slam brouck en jaw el hoor ex- N.S.V.-er. Ook Storm, het blad van h e t V la a m s N a tio n a lis tis c h Jeugdverbond heeft nog niet zo lang een nieuw e hoofdredacteur : Rob Verreycken, zoon van V laam s Bloksen ato r W im V erreycken en ex- N.S.V.-er. W e kunnen nog een tijdje doorgaan m et het fam iliefeestje : R oeland B uisseret, zoon van handenw apperende X avier, pleegt af en to e e e n s een a rtik e ltje in B ra n d in g... Eric Arckens is één van de redactieleden van het duur ogende Teksten, Kommentaren en Studies, het blad bij uitstek voor al diegenen die het vechten beu zijn en zich m eer willen toeleggen op het theoretische van "de zaak". Som m igen noem en dit "nieuw -rechts". D e ideologie van het N.S.V. is het onderw erp van een artikel dat in de volgende M oeial zal verschijnen. In de hoop u hierm ee van dienst geweest te zijn, groeten wij u M et hoogachting, Manu Menu Binnenkort de mogelijkheid in uw Moeial om allerliefste, intiemste, fictiefste, hitsigste, heetste, koelste, ontroerendste, adembenemende, declaratoire, hallucinante, afsabbelende, misleidende bewustzijnsontwikkelende, kortom gevoelsgenuanceerde St. Valentijnswensen (voor of door u) gepubliceerd te zien (V ooreen zacht prijsje) % " De M oeial 1 ld e jaargang - nummer 6-22 decem ber 1993

3 De M oeial vervolg van pg. 1 H et sociale karakter van d e VLD H et k o m t e r eig enlijk allem aal o p n e e r d e w a re a a rd van d e VLD v a n o n d e r h u n o p g e p o e ts t im ag o v a n d a a n te h a le n. "The g o d fath er" lib eraal W illy d e C lercq d o e t m et zijn u ite e n z ettin g o v e r h e t h u id ig e c risisp la n e e n s ta p in d e g o e d e rich tin g ; "H et p ro b le e m is n iet o f e r e e n e v e n w ic h t b e sta a t tu sse n de diverse inkom ens en of iedere e n g e lijk w a a rd ig e in sp a n n in g e n levert." (K n ack c a h ie r, nov. P. 24) Terug naar... O p e c o n o m is c h g e b ie d w il V erhofstadt "terug naar d e econ o m isc h e realiteit", w at in co n creto bij h e m b e te k e n t d a t v o o r taan het overleg tussen vakbonden en p a tro o n s n iet m e e r g lo b aa l g e b e u rt m aar p e r bedrijf. Dit is in a n d e re w oorden gesteld een langzam e afb o u w v a n d e al lu ttele m ac h t van d e arbeiders. " W anneer een bep a a ld b ed rijf sp ecifieke concurrentië le p ro b le m e n h eeft m o et m en d a a r r e k e n in g m e e h o u d e n m et h e t o o g o p d e lo n en " zo lu id t het nog. W el, ik stel m e de vraag w ann e e r e e n b e d c i j f g e e n "c o n c u rre n tië le p ro b le m en " heeft. De e c o n o m isch e realiteit is dat bem a n ip u le re n, e n v e rd e r; w ie heeft h e t m eeste g e ld o m te m a n ip u le re n. E r zal te lk e n s e e n g e h e le p ro p a g a n d a m a c h in e in g a n g k o m e n bij h e t o rg a n is e re n v an e e n r e f e r e n d u m. M e n k a n h e t e n i g s z i n s v e r g e l i j k e n m e t v e rk ie z in g e n in A m erik a. D a a r m o e te n d e p a rtije n o n g elo fe lijk d u re ca m p a g n e s v o e re n om in d e g u n st v a n h et v o lk te k o m en. O f d ie c a m p a g n e s b ijd ra g en to l e e n v e r h o g i n g v a n h e t p o litie k b e w u s tz ijn is e e n a n d e re z a ak. W e te n h o e d e h o n d v an Cl in to n h e e t o f m e t w e lk e e n s o o rt s c h a m p o o zijn v ro u w h a a r c o u p e v e rz o rg t, zijn v o o r m ij n iet echt d o e ls te llin g e n o m v o o r o p te s te lle n o m te k o m e n to t e e n b e t e r p o l i t i e k b e w u s t z i j n. B o v e n d ie n is h e t g e w e te n d at d e p resid e n te n d ie in dit systeem aan d e m a c h t k w a m e n s le c h t m a r io n e tte n w a r e n v a n h u n i n d u s t r ië l e l o b b y 's d ie z o "vriendeli^k" w a re n o m d ie cam pagnes te betalen. Met deze m aatreg e l o n tsta a t e r e e n m ach t o v e r d e w a a rh e id d ie in h a n d e n van het kapitaal komt. D e vrije inarkt als h eilige koe H et b a s ise le m e n t v a n d e lib erale e c o n o m is c h e th e o r ie ; d e v rije m ark t, staat o o k in d ien st v an e e n b e p a a ld e p o litie k. O p v raag v a n A m e rik a m o e te n o o k c u ltu re le "p ro d u k ten " vrij v e rh a n d e lb aar zijn (in h e t k a d e r v a n d e G A TT-onderhandelingen ). In realiteit zal dit erto e le id e n d a t h et al e n o rm g ro te a a n d e e l v an A m erik aan se p u lp in d e B elg ische b io sc o p e n (o n g ev e e r 80% ) n o g zal v erg ro ten. D ie p u lp v e rv u lt in te g e n s te llin g to t w a t m e n m is s c h ie n z o u v e rw a c h te n e e n re ë le fu n ctie; ze leidt to t d e n iv ellerin g e n v erv lak k in g v a n d e b e v o lk in g d ie s te e d s m e e r e n m e e r in te resse b e g in t te v e rto n e n v o o r d in o sa u ru s se n d a n v o o r info rm a tie o v e r d e m a c h te n d ie d iep g a a n d z u lle n ingrijp en in h u n le v e n e n e r w el e e n s v o o r z o u d e n k u n n e n z o rg e n d a t m en d e p rijs v a n d ie p u lp n iet m eer zal k u n n e n b e ta le n. D ie v e rv la k te b ev o lk in g zal d a n o o k z e e r v a tb a a r zijn v o o r d e p ro p ag a n d a v an h e t kapitaal die gevoerd zal w ordeii bij de eventu e le referen d a. Flexibiliteit o f onderdanigheid V erhofstadt wil e e n g ro o t d eel van d e a m b te n a re n ontslaan! H et d eel d a t n o g m a g b lijv e n zal z ich "flexibeler " m o ete n o p stellen, (of' d u id elijk e r:... n a a r d e -afk o m stig van e e n lu x u eu z e co llectie - pijp en d a n s e n v a n..) F lexibiliteit k a n in c o n c re to b e te k e n e n ; e e n a m b te n a a r d ie zich zijn g e h e le lev en m et d e b u s n a a r zijn dichtbij g e le g e n w e rk v e rp la a ts te, m o e t z ic h n u e e n a u to a a n sc h a ffe n o m o p 100 km a fsta n d te g a a n w e rk e n n a a r h e t d e p a rte m e n t w a a r e r n o g w el e v e n w e rk v o o r h e m is. D e trein n a a r zijn w erk zal hij w aarschijnlijk n iet k u n n e n n e m e n d o o rd a t e e n g e p riv a tise erd e v e rv o e rs m a a ts c h a p p ij k o s te n e n b a te n zal m o e te n a fw e g e n e n b ijg evolg e e n g ro o t a an tal lijnen zal m o e te n la te n v a lle n w e g e n s e c o n o m is c h e onproduktiviteit. (En w a t m et h e t m ilieu? En w a t m et d e so c ia le rech tv a ard ig h e id? ) Dit a l l e s lijk t m is s c h ie n w a t o v e rd re v e n m aar is h e t allerm inst! Als je h iero v e r a n d e rs d e n k t, raad ik te n stelligste a a n e e n s m et e e n a rb e id e r te p r a te n u it G ro o t- B rittanië. P e rso o n lijk h e b ik d it g e n o e g e n g e h a d. D e m a n is 28, w e r k t r e e d s v a n a f zijn 16d e (o n d erw ijs is o n b e ta a lb aar v o o r d e b re d e m assa ), e n h e e ft in al die tijd n o g n iet g e n o e g v erd ien d o m e e n a u to o f h u is te k o p e n ; o o k h ier w e rd e n d e lo n e n g e d ru k t om d e concurrentiepositie te verbeteren. Hij krijgt tijdelijk werk aangeb o d e n e n k an dit n ie t w e ig e re n o m d a t m e n a n d e r s a ls "n ie t w erkw illig" b estem p eld w ordt. Een k lein detail; d e w erk p laats bev o n d z ich 200km v an zijn th u is. Dit is g e e n a lle e n s ta a n d g e v a l. Een g ro o t g e d e e lte van d e arb e id e rs in G ro o t-b ritta n ië b re n g e n h u n tijd d o o r m et 'c o n tin u te v e rh u iz e n n a a r p la a ts e n w a a r e r e v e n tje s w e rk is. Een so ciaal lev e n w o rd t aldus onm ogelijk. In de econom i s c h e lo g ica n o e m t m en d it: "de w et van vraag en aanbod naar arbeid". Gezondheid ais produkt? V erhofstadt wil het gezondheidss y ste e m p riv a tise re n. D e b u rg e r zal z e lf zijn p re m ie b e ta le n a a n p riv é -v erz e k e rin g sin stellin g e n. D e o v e rh e id zal d e p rem ie "g e h e e l f g e d e e l t e l i jk " b e ta le n v a n m en sen m et "lage" in k o m en s. Dit is o p zijn.m inst o p v a lle n d vaag; w at is gedeeltelijk?, w at is e e n laag in k o m e n? W e e r. zit dv k e rn van h e t p ro b le e m h ie r v o lg en s mij in d e i n c o m p a tib ilite it v a n d e e c o n o m isch e logica e n d e so ciale r e c h t v a a r d i g h e i d. D e v e rz e k e rin g s m a a ts c h a p p ij A n h y p kw am e e n jaar g e le d e n n o g in d e d r i j v e n e n h e t k a p i t a a l v o o r td u r e n d n ie u w e h o riz o n te n o p z o e k e n w a a r e r lag e lo n e n zijn, so c ia le z e k e rh e id o n b e s ta a n d e is e n h et w ild e kapitalism e, zoals w e d a t g e k e n d h e b b e n in h et b egin v an d e tw in tig ste e e u w, n o g kan f lo r e re n. D ie u itb u itin g k e u rt V e r h o f s ta d t g o e d. En v e rd e r m e e n t hij d a t o p la n g e term ijn... o p lan g e term ijn... o p z e er lange t e r m i j n... d e l e v e n s o m sta n d ig h e d e n v a n d e m en sen g in d er ook autom atisch zullen verbeteren ; hier w ankelt zelfs z ijn v ertrouw en in de moraal van het kapitaal. Mijn v ertro u w en in d at kapitaal ligt al lang o p één van d e vele gifsto rte n d ie o n s o m rin g e n, w aar het mijns inziens thuishoort... P e te De M oeial 1 ld e jaargang - num m er 6-22 decem ber 1993 VERSLAG S t.-v é : H et w eer zat wel m ee Het St-Vé-verslag komt er wat laat aan, m aar onze ma n ter plekke bleef er twee weken langer dan voorzien in hangen. (Hij is er trouwens nog niet helemaal uit). O p v rijd ag 19 n ovem ber vierden m en de 159ste v erjaardag van de U niversité Libre de Bruxelles. D it ging gepaard m et tal van officiele plechtigheden. V ooreerst een bloem enhulde aan de T ir N ational (N ationale schietbaan) w aar vele stu d en ten en docenten voor het vrije gew eten gefusillieerd werden, vervolgens naar de grafsteen van T heodore V erhaegen (stichter van de U L B) op het kerkhof van Brussel. R ond de m iddag hield men nog w at to esp rak en op de ULB (Solbosh), bijgew oond door beide rectoren, alsook een bloem enhulde aan het standbeeld van Verhaegen en Fransisco Ferrer om dan af te sluiten m et een diner. De V U B -delegatie trók ook nog naar het m onum ent van Charles Decoster (auteur van Tijl U ilenspiegel) op het Flageyplein. Jam m er genoeg worden dè officiele herdenkingen door weinig studenten bijgewoond. De reden is wellicht dat v elen zich o p m aak ten voor een g r o o ts e e n m in d e r s tijv e (plechtigheid) : de St-Vé stoet. Deze stoet ging dit jaar voor de 105ste m aa l d o o r m e t a ls th em a: "In san itatis S plendor" (schittering der w aanzin), een parodie op de p a.iselijk e e n c y cliek : "V eritatis Splendor" (schittering der waarheid) De o p tocht w erd naar aloude g e w oonte georganiseerd door-de overkoepelende organisaties van beide u n iv e rs ite ite n, z ijn d e h et BSG (B ru ssels S tu d en ten G en o o tsch ap - VU B) en de ACE (A ssociation des Cercles Etudiantines-ULB) die speciaal voor d e gelegenheid weer St-Vé badges lieten vervaardigen. Hoewel nogal duur (300 fr) zijn deze kleinoden zeer gegeerde objecten bij het gros van de klakkem annen. Ze zijn te vergelijken m et de eretekens van de oud-strijders en zij w orden bij v o o rb aat op de k lak vastgenaaid. Dan kan iedereen zien hoeveel St- V é 's d e b e tr o k k e n p e rs o o n m e e g e m a a k t h e e f t. E e n randfenom een is het verspreiden van de z o g e n a a m d e p ira te n v e rs ie s. H oew el het BSG hierover vroeger nogal afw ijzend sto n d, doen zij sedert twee jaar ook hun duitje in het zakje. Piratenversies zijn badges die afwijken van de officiele versies; ze v erschillen in tekening, k leu r en zelfs thema. Veelal zijn deze versies beter dan de officiele. Voorbeelden zijn er bij de vleet : de ULB-versie van 1990 Le K uw eit interrom pu' (Saddam Hoessein die een penis afknijpt) ipv 'Le Pacifisme (twee koppelende duiven); de VUB-versie van '91 l'onion fait la Farce' (ajuin in de vorm van to en m a lig e r p rem ier M a rte n s) ip v 'C a v a Z a ïre ' (karikatuur van het vaandel van Zaïre). Dit was ook dit jaar weer zo : hoewel de them a s dezelfde waren v o n d ik d e V U B p ira a t overzichtelijker en beter (penis die de paus een stomp in de maag geeft). O m stre e k s 11 u u r w as het verzam elen geblazen aan de BSGzaal. Daar moesten immers de vaten opgeladen worden en kon men nog bierpotten kopen. De cam ions, in a lle s o o r t e n e n m a te n vertegenw oordigd, m anoeuvreerden dat het een lust was, de eerste eieren vlogen in de lucht en er werd ook d u ch tig g ek lasjt (stu d en ts voor bekladden). Eens iedereen opgeladen v ertro k men o n d er lu id g ejo el Zavelw aarts. De bourgeois die men onderw eg tegenkw am w erden niet ontzien; een Euro-parlem entarier die uit een taxe stapte werd bewerkt met bloem en eieren. Ook enkele chique m ad am s d ie u it een tre n d y k ap p erzaak k w am en zagen hun (peperdure) kapsel in een mum van tijd in een hooiberg veranderen. Eenmaal aan de Zavel gekomen was h et gedaan m et de leu te, de k la s jc o n tro le u rs, h o o fd z a k e lijk ULB'ers kweten zich bijzonder goed van hun taak. M aar ook zij hadden niet kunnen voorzien dat er langs het trajekt munitie was verstopt. Het rangeren van alle wagens (35) was voor de organisatoren echter de zwaarste kluit. Vooral dikwijls door de bedenkele staat waarin bepaalde cam io n s v e rk e e rd e n (m et als belangrijkste uitschieter de oplegger van het VRG die m et motorpe.ch te kampen had). Nu iets over de stoet zelf: hoewel het prachtig St-Vé w eer was (ijskoud, helder weer zonder regen) was de opkom st dit jaar wat minder. Opvallend was dat deze keer weinig anciens m eevierden in tegenstelling tot het g ro te p e rc e n ta g e s c h a c h te n. Verrassend was ook de grote opkomst van de afgestudeerden. O ver de wagens valt helaas weinig goeds te vertellen. Norm aal gezien is het de bedoeling dat iedere kri'ng zijn best d o et om een w agen conform het them a te versieren. De best versierde praalwagen wordt door een team van experts gekeurd en g o e d b e v o n d e n. D e b e id e o u d stu d e n te n b o n d en m ak en hier jaarlijks werk van. De ULB ers zijn traditioneel het best versierd: iedereen heeft w aarschijnlijk d e r e u z e p a u s ( C e rc le Polytechnique) kunnen bew onderen en ook de ezelspaus van LIBREX (de ULB-tegenhanger van VO) was niet mis. Van de UAE (Union des Anciens Etudiants - ULB) was er een collage te zien (St-V é foto's van 1936 tot h eden) die de m o eite van het. bekijken waard was. Van de VUB w aren er sle c h ts tw ee w agens v e rsie rd. D e re g io n a le k rin g e n (R.R.) hadden een kerk gebouwd van w el 5 m eter h oog die 's avonds verlicht werd door een "electrische" fakkel. Bovendien hadden ze op een ingenieuze m anier de bierdistributie geregeld, (aan de buitenkant had men h e t b o v e n s t e l v a n e e n m annequinpop in paus verkleed en een reuzelul fungeerde als tapkraan). BSG en folklore academ ie (F.A.) hadden op hun achterstel een grote paus g eco n stru eerd die m et een "zieltjesnet" verdw aalde gelovigen tra c h tte te v a n g e n. O o k de zijpanelen w aren, hoew el niet goed u itg e w e rk t, to ch o rig in e e l. H et geheel stelde een k arik atu u r voor van de tien geboden en de zeven w erken van b arm h artig h eid. H et A V S O ( A a ls te r s V r ijz in n ig S tu d e n te n g e n o o tsc h a p ) van zijn kant, had een overvalw agen van de rijksw acht op de kop kunnen tikken en net zoals verleden jaar zorgden zij voor de m uzikale om lijsting van het g ebeuren (m u z iek in sta lla tie ). D it j a a r g e b e u rd e d it o p e e n constructieve m anier. M en speelde loeihard studentenliederen zodanig d at ied e re en de a m b ian ce kon ondergaan. D e stoel vorderde traag m aar gestaag en tegen valavond bereikten we de beurs. Op de trappen werd achtereenvolgens le sem eur (officieel lied van de U L B) en het lied van geen taal (officieel lied van de VU B) gezongen, d it zow el d o o r V lam ing als W aal. B elgië b esto n d w eer. D it luidde het einde van de optocht in. Aan de BSG-zaal werden alle versieringen verbrand w at resulteerde tot een groot vreugdevuur. L ater op de a v o n d r i c h t t e d e O S B (Oudstudentenbond) nog een geuzemaal in m et als afronding een T.D.. In den Brosser en Luigi's werd eveneens alles dunnetjes overgedaan, alvorens m oe, m aar gelukkig de bedstede op te zoeken. Globaal gezien was het een goede St- V é, v e e l a m b ia n c e, w e in ig gew onden en geen am bras. M aar toch zou ik nog een warm e oproep willen doen aan de anciens om het volgend jaar niet afzijdig te blijven (ge gaat u toch niet laten doen door de schachten zek er!!!) Sam en m et hen hopen w e dat St-V é ooit nog eens een groot broederfeest wordt w aar ied er ja a r naar u itgekeken w ordt. U itsla g b e s tv e rsie rd e cam io n 's: lste: R.K. ( F) 2 de: B.S.G. en F.A. (6000 F) De derde prijs werd niet uitgereikt. G.D.P. 3

4 Sociaal-politieke context M e x ic o, l a n d van. d ro m en van Europalia Mexico D e 2 2 ste editie, van het kultuurfestiv a l E u ro p a lia is gew ijd aan M exico. N og tot 19 decem ber kan m en tentoonstellingen, voorstellin g en, co n certen, colloquium s en d e rg e lijk e in B e lg ië en en k ele om ringende landen m eem aken. De o rg an isatie van d it alles kost een sm ak g e ld en de v o o r de hand liggende vraag is dan: waarom? D e doelstelling van E uropalia is een beeld te scheppen van de M exicaanse k u n st en c u ltu u r. A c h te r deze doelstellin g schuilen onverm ijdelijk ook (u raadde het al) econom ische m otieven. M exico, een land dat o.a. m et grote econom ische problem en te k a m p e n h e e ft, w il z ich op een bepaalde w ijze profileren naar buiten to e e n w il zo p o te n tië le investeerders warm m aken. P o litie k D e g e v o e rd e p o litie k in M exico stem t echter tot nadenken. D e partij van de huidige president Salinas ( De P R 1; P a r tid o R e v o lu tio n a rio I n s titu c io n a l) is al -60 ja a r o n afg eb ro k en aan de m acht. D e p resident zelf kwam in 1988 aan de m acht via de nodige fraude bij de verkiezingen. 40% van de bevolking verdient een scham ele 150 frank per dag. O ok het IM F heeft zoals vaak zijn steentje bijgedragen tot de e l lende; de w erkloosheid steeg enorm e n d e k o o p k r a c h t v a n h e t m in im u m lo o n w as in 1984 nog slechts de helft van die in (zie L a ro u sse en cy clo p e d ie ) D e stad M ex ico is de g ro o tste en te g elijk ertijd ook de v uilste van de w ereld. In h et d agelijk s leven is corruptie de regel. D e voorbije jaren zijn m iljoenen M exicanen naar de V.S. getrokken om e r als goedkope arbeidskrachten aan het werk te gaan (lees: uitgebuit te worden). Frida Kahk>: vervukl van pijn Vrij handelsverdrag M exico ziet een oplossing voor een d eel v an zijn p ro b lem en in het afsluiten van een vrijhandelsverdrag (naar het voorbeeld van de EG ) met de V.S..en C anada. Als ze echter d e z elfd e fo u te n m aken als hun voo rb eeld zie ik de lev en s om standigheden van de gem iddelde M exicaan nog niet verbeteren; zelfs integendeel. Als m en net als in de EG enkel het econom ische aspect van h e t s a m e n le v e n a ls lo c o m o tie f gebruikt, zullen de al achterliggende w ag o n s van het so ciale en het c u ltu rele o nverm ijdelijk ontsporen. D e b elangrijkste consequentie van z o 'n v rijh a n d e ls v e rd ra g is het p lav e ie n van de w eg v o o r het kapitaal. D it kapitaal holt over de grenzen en de nodige m ensen. Dit zal niet leiden to t de nodige verhoging van de levensstandaard; het kapitaal kent im m ers enkel... de moraal van het kapitaal. De Arend en de Zon D e cen trale tentoonstelling van het E uropalia-festival, "De arend en dé zon", gaat door in het paleis voor s c h o n e k u n ste n en tra c h t een o v e rz ic h t te g ev en van de g e sch ied en is van het land en ineens o o k van de andere ten to o n stellin gen. D e tentoonstelling is in 2 grote b rokken gehakt en diegene die de bijl hanteerde was Hernan Cortés die in 1519 overging tot de verovering van M exico en ervoor zorgde dat de p laatselijk e bevolking gereduceerd w erd van 30 m iljoen tot 2 m iljoen (L arousse). H et eerste deel van de te n to o n s te llin g b e h a n d e lt de p reco lu m b iaan se cu ltu ren a.d.h.v. v o o rw e rp e n v an d e O lm ek e n ( v a n a f l5 0 0 V.C.), Z a p o te k e n, T o lte k e n en de m eer b ek en d e (beruchte?) A zteken en M aya's. De arend stond voor de dag. De slang, Q uetzalcoatl representeerde de aarde en de zon stond cen traal in hun g eh ele cu ltu u r. D eze "prim itieve" v o lk ere n k w am en im m ers veel v r o e g e r d a n w ij to t h et heliocentrism e. M en kan het als een gepaste nederigheid beschouw en niet de aarde (g eo cen trism e) of, zoals later het geval was in onze cultuur, de m en s (v e rlic h tin g ) c e n tra a l te stellen. Deze volkeren beseften meer dan wie ook dat de mens slechts een onderdeel is van de gehele kosm os en zich daarom moet inschakelen in d(it geheel zonder de pretenties te h ebben o p p erm ach tig te zijn. W e w eten wat er gebeurt als de mens de natuur naar zijn hand tracht te zetten. O ok de huidige inwoners van de stad M exico zouden dit m oeten weten, als ze tenm inste niet te bedw elm d zijn door de smog die de gehele stad quasi voortdurend overkoepeld. D oor te trachten de natuurlijke bep erk in g en van de m enselijke c a p a c ite ite n qua sn elh eid te o v e r w innen (via auto bv.), ontneem t de m ens zichzelf de enige m ilieuvriendelijke energiebron; de zon. En aan die snelheid kan m en ook al b eginnen tw ijfelen m et de huidige files. T erug n aar de tentoonstelling. Bij het binnenw andelen van het tweede d eel v an de tentoonstelling krijgt men een schop in de onderbuik. Een bloederige kristus aan het kruis, h e ilig en aan a lle k anten, O.K., b e g re p e n, d e S p a n jaa rd e n zijn g earriv eerd. H et contrast m et het v orige d eel is onvoorstelbaar en de reden ligt voor de hand. In naam van die gekruisigde m an werd van dan af de b ev o lk in g en d e p laatselijk e cultuur - en bijgevolg een deel van de natuur - verm oord. W ij westerlingen v o elen ons h ier n iet zo goed "a l'aise". M isschien is het daarom dat een aantal jo u rn alisten (zoals Max B orka in K n ack ) w elisw aar het b lo ed v erg ieten bij de S panjaarden aanklagen, m aar verontw aardigd zijn o v e r h et ro m a n tis e re n van de p laatselijk e cultu ren van voor de S panjaarden. H et is zo dat er ook to en m assa's b loed v loeiden. Dat bloed w erd geofferd voor de zon en Z a n g e re s zo n d er N aam het was vanuit hun kijk op de wereld en vanuit de universele angst voor het donker, voor de nacht, nodig om die g u lle G od aldus te voeden. W elisw aar w erden deze gebruiken o o k m is b ru ik t d o o r b e p a ald e "im perialistische" volkeren uit die tijd in hun zucht naar m acht. Die zucht naar m acht lijkt im m ers universeel te zijn, m aar laten we niet v e rg e te n d at het h o o fd d o el en elem ent ter verrechtvaardiging van al het gedane van de Spanjaarden, het goud was. Goud M eer van dat goud vind je nu nog in de KB-galerij. W eliswaar wordt enkel het goud uit M exico ten toongesteld... en dit in de tentoonstellin g "G rafgiften van Zapoteken en M ixteken." V anaf 1519 gingen de Spanjaarden over tot de plundering van de b e graafplaatsen. S lechts een m iniem d eel v an de g e sto le n gouden v o o rw e rp en b le e f b ew aard. H et m erendeel werd onm iddellijk versm olten to t goudstaven (die nu in F ort K nox achter slot en grendel lig g en?). D e graven zijn nu van b e la n g r ijk e w e te n s c h a p p e lijk e w aarde. Na het bestuderen van die graven besefte men pas hoe rijk die culturen van voor en vlak na het b egin van onze tijd rek en in g wel waren. M eerdere kenners stellen zich echter vragen over de kw aliteit van de tentoonstelling. Er is een gebrek a a n i n f o r m a t ie o v e r d e ten to o n g esteld e zaken en ook de o m v an g is b e d ro e v e n d k le in. M isschien is het wel gewoon nuttig eens te kijken o f bij de aanblik van al dat goud jouw hoofd net zo hard op hol slaat als dat bij de Spanjaarden het geval w as. A ls bij een groot aantal m ensen dan de glinstering van het goud hun oogjes beginnen op te lichten, kan je het in itiatief nemen om de K.B. af te breken en op zoek te gaan naar het goud in de kluizen. Het Belgische avontuur Niet alleen de Spanjaarden, m aar ook de B e lg e n b e z o e k te n M ex ico. M axim iliaan, gehuw d m et Charlotte (dochter van Leopold I) werd in 1864 princes ( 3iark>tte als keizer aangesteld na de wettelijk v e r k o z e n p r e s i d e n t J u a re z u itg esch ak eld te h ebben, (= een praktijk w aarvoor v ooral de V.S. later bekend zou worden in Latijns- A m e rik a ). In 1867 w e rd hij geëxecuteerd. M anet vond het, bij gebrek aan andere berichtgeving in die tijd (of door de censuur), nodig 3 v e rs ie s te sc h ild e re n v an die executies. Voor m eer informatie over d it m in d e r b e k e n d e B elg isch e a v o n tu u r kan je tere c h t in de tentoonstelling "De doorbraak van de hoop" in de B B L-galerij op het K oningsplein. U vindt er wat u niet in de geschiedenisles hoorde... Communisten, muralisten en K ahlo O ok de liefhebbers van de schilderkunst kom en aan hun trekken in E uropalia. C entraal staan de m u ralisten en F rida Kahlo. In 1921, v lak na de rev o lu tie, begonnen Doodleuk D e leukste, m eest toegankelijke en te g e lijk e rtijd z eer lee rrijk e ten to o n stellin g is "het feest van de dood" die o n dergebracht is in le Botanique. De tentoonstelling is een feest voor het oog! De creativiteit van de M exicanen leidde tot een bonte m engeling van voorw erpen die een bijdrage m oesten leveren aan de ja a rlijk se herd en k in g van de doden. D eze h e rd e n k in g is een feestelijk e aan g elegenheid. G een taboes! Kinderen participeren net als volw assen en. O p de dag van de herdenking worden alle zaken die de dode lekker o f leuk vond, voorbereid en uitgestald; dit drankje, dat merk van sig a re tte n, enz. (H ier geen plaats voor anti-alcohol, anti-drugs, anti-tabak-extrem ism e) Het getuigt m ijns inziens van m eer respect en in ieder geval van m eer persoonlijke betrokkenheid de dode te schenken wat hij graag had dan - wat bij ons de gew oonte is - bij iedere dode een chrisant op zijn buik te zetten. Maar genoeg daarover; anders krijgen we de g eh ele bende van B elgische chrisantenkw ekers ook nog bij op de lijst van w erklozen. In onze gemeenschap wordt de dood verdrongen, uit het leven verbannen. Al o n ze h andelingen zijn echter g erich t op het verm ijden van die toestand en de dood staat dus centraal in onze geest, hoe hard we ook trachten d it weg te wissen door het h a n te re n v an u itd ru k k in g e n als " h e e n g e g a a n ", " k a a r s j e uitgeblazen", "is niet meer", enz. Dit D e M o d al M exicaanse schilders te schilderen op de m uren van de openbare gebouwen. De m eeste van hen werden aanhangers van het communism e. De m u ra lis te n b e ric h tte n in hun m uurschilderingen over het dagelijks leven van de M exicanen. Datzelfde berichten over de vaak harde realiteit vinden we bij ons terug in de grafitti. De grafitti w ordt hier echter m inder gew aard eerd... Is de confrontatie met de realiteit voor de heersende politieke m achten te hard o f is de inhoud als boodschap te gevaarlijk? Eén van de belangrijkste muralisten, D iego R iv e ra, p ro jecteerd e zijn e x trav erte perso o n lijk h eid in een uitgesproken sensualiteit en warme kleuren. Zijn vrouw Frida Kahlo had g ro te fy s ie k e en p s y c h is c h e problem en en de pijn die daaruit v oort vlo eid e loopt als een rode d ra a d d o o r h a a r w e rk. "D e M exicaanse m uralisten" loopt in het m useum voor Schone K unsten van Gent tot 12 december. H et fe e s t v a n d e d o o d taboe rond de dood is ook in onze cultuur een relatief recent gegeven. Dit taboe is geleidelijk aan ontstaan doord at de dood letterlijk steeds verder van de m ensen kwam te staan; m en leefde altijd langer. In M exico leeft m en m inder lang en m en heeft een zeer hoge kindersterfte, m.a.w. de dood is reëel aanwezig en schuilt achter elk hoekje. Wat de M exicanen doen is ; de dood van achter dit hoekje halen en hem bij zich laten vertoeven. Zo hoeft m en er geen angst m eer v o o r te hebben. Het m aakt het leven ook intensiever en d at b lijk t; a ls het op feesten a a n k o m t h e b b e n w e v a n de Mexicanen nog wat te leren!! Europalia biedt natuurlijk nog veel m eer dan h ier beschrevefn. Zoals gezegd biedt het een beeld van een gehele cu ltu u r w aarm ee we niet vertrouw d zijn. M aar Europalia is vooral aan te raden als m iddel tot reflexie over de eigen cultuur. Men kan zijn eigen cultuur enkel verder ontw ikkelen door deze naast andere culturen te plaatsen, en na te gaan wat we van die vreem de culturen nog kunnen leren. Verzet u tegen het E u ro -cen trism e en g e e f toe; we m oeten nog veel leren! Pete 4 De M oeial lld e jaargang - num m er 6-22 decem ber 1993

5 De Moeial SOR -VERKIEZINGEN Verliezers w o o rd aan het In vorige Moeial hadden we reeds enkele gesprekken met de nieuw verkozen leden van de SoR. De zes die volgend jaar 'zetelen' werden uit één enkele lijst verkozen, De Lijst. "Een sociaal selectief beleid". zo luidt het als men de nieuwe leden vraagt naar hun aspiraties. Uiteraard is niet iedereen het eens met het 'sociaal selectief beleid', noch met het huidige kiessysteem. Dit kiessysteem bevordert sterk het ontstaan van één sterke lijst en houdt geen rekening met relatieve successen van individuele kandidaten en kleinere lijsten. Zoals ieder jaar was er ook dit jaar een kleine MLB-lijst. De kandidaten bij MLB haalden gemiddeld zo een 220 stemmen. Men kan dus stellen dat zo'n 10 % van de uitgebrachte stemmen naar de MLB-lijst ging. Het is duidelijk : een aanzienlijk deel van de kiezers wil een MLB-lia in de SoR zien zetelen. En toch moet die groep met lede ogen toezien hoe ook dit jaar geen enkele stoel voor MLB gereserveerd bleef. Wij hadden een gesprekje met de trieste maar hoopvolle Jaap D c M o e ia l: c n w e lk e z ijn u w in d r u k k e n v a n d e la a tste SoR -verkie zingen? J a a p : D e a lg e m e n e in d ru k is dat e r ju ist é é n lijst w e rd g e v o rm d o m d a t d it d e g a ra n tie b ied t v e rk o z e n te w o rd e n. M en p a st zich d u s a a n o m in d e SoR te g e ra k e n. Vorig jaar w aren er tw ee grote lijste n : SvS e n V u b ra tie. V u b ratie h e e ft e e n k a te r o v e r g e h o u d e n a a n h e t feit d a t z e n e t n ie t m et v e le n v e rk o z e n w a re n (h e t k w am v a a k o p e e n 3 a 4 -tal ste m m e n a a n, JO ). Zij h a a ld e n 40% v an d e s te m m e n e n k r e g e n sle c h ts 15% v an d e z etels. H et is d u id elijk dat h e t k ie s s y s te e m to t é é n g ro te s te rk e lijst, iem a n d d ie in d e SoR w il ra k e n m o e t o p d ie lijst terecht k u n n e n k o m en. D M : H et is o o k o p m e r k e lijk h o e w e in ig k am p agn e er gev o erd w erd te g e n o v e r v o r ig ja a r, to e n w a r e n e r tw e e sterk e lijste n d ie h e e l w at geld pom pten in kampagnc. J a a p : Ja, e n 'D e Lijst' k w a m o p m et een vaag prograpim a w aar ied e re e n k o n ach te rsta a n. Er schuilt e e n e n o rm g e v a ar in d ieg e n e n die n u v e rk o z e n zijn. O n d e r h é n vind m e n im m e rs e e n z e e r n e e rb u i g e n d e h o u d in g te n o p z ic h te van h e t d a le n d e b e s c h ik b a re b u d g et. Ik c ite e r h ie r e v e n Stijn B ro u cke in vorige M oeial, die stelt dat er ind e rd a a d m e e r g e ld z o u m o e te n v r ijg e m a a k t w o r d e n v o o r d e S o c ia le S e c to r S tu d e n te n. O p G e e rt A cke (v e rk o z e n e Sor 1992, J O ) zijn u its p ra a k, nl. d a t d e v e r k o z e n e n z i c h z o u d e n n e e rle g g e n bij h e t b e s c h ik b a re b u d g e t re p lic e e rt hij d at d a t i n z e k e re z in o o k z o is. A ls h e t k a n m o e te n w e b ij d e R a a d v a n B e h e e r a a n d r i n g e n ' o p,e e n b u d g e tv e r b o g in g, ste lt d e v o o rzitter. M aar, e n ik c ite e r v e rd e r, een a n d e r e m o gelijkheid, d egene w a a r w e o n s n u m e e b e z ig h o u d e n is h e t z o e k e n n a a r a n d e r e b ro n n e n van inkom sten. En w at zijn die and e re b ro n e n d a n w el? E en b ed ien in g s r e s ta u r a n t ( z ie 2 M o eials teru g, JO ). DM : p e r s o o n lijk d e n k ik o o k dat d it n ie u w e restaurant n iet rendabel zal zijn. J a a p : M aar d e h ele red e n e rin g dat w e W in stg e v en d e z a k e n m o e te n z o e k e h b in n e n d e Sociale Sector is fout. H et budget w ordt alsm aar k le in e r e n d a a rd o o r d e d ru k o m w in s tg e v e n d e z a k e n te z o e k e n groter. M aar e e n sociale secto r kan to c h m o eilijk d o o r d e s tu d e n te n zélf g e fin a n c ie rd w o rd e n. W ant er is m aar e e n k lein p e rc e n t o n d e r d e s tu d e n te n d ie rijk e o u d e rs h e b b e n, e n d e m e e rd e rh e id van d e s tu d e n te n h e b b e n n a a r m ijn m e n in g re c h t o p e e n so c ia le sector. DM : M aar m e n r e k e n t n ie t o m m aaltijden aan studenten te verkopen, m en dacht eerder aan professoren en VUB -personeel... J a a p : Maar n eem nu d e m aaltijden in h e t alg e m e en, m en krijgt pas een m aaltijdkaart als m en beurss tu d e n t is. Een s tu d e n t h e e ft m eestal g e e n inkom en e n het zijn d u s d e o u d e rs d ie b e ta le n. Nu vind ik d at d e o u d ers niet m o eten o p d raaie n v o o r d e k o sten v an h et s tu d e re n. Ie d e re s tu d e n t h e e ft recht o p onderwijs los van het ink o m en van d e o u d e rs. H et geld m oet d a n o o k niet gehaald w o rd en bij de m eerderheid van de bevolking, m aar d a a r w a a r het geld zit. Wat we eigenlijk willen is gratis onderwijs. DM : D e n k je w e rk elijk d at d a t te realiseren valt o p d c VUB? J a a p : D at zal inderdaad n iet voor v o lg en d jaar zijn. M aar d a t is het p ro b le e m van d e n ieu w v e rk o z e n e n. zij leg g e n zich n e e r bij het.b esc h ik b are -d alen d e- b u d g e t, zij v o e re n d u s zélf d e b e sp a rin g e n d o o r. Zij zullen e c h te r w el trachten s o ciaal o p te tre d e n b in n e n h et b u d g e t, m aar b in n e n k o rt valt e r n ik s m e e r te v e rd e le n. S pijtig is h e t o o k vast te ste lle n d a t d e S or -leden n iet d e m o eite n e m e n d e stu d e n te n te m o b iliseren ro n d h et k risisplan van d e regering. De SoR b e p e rk t zich d u s tot d e SoR e n d e VUB, d a a rd o o r n eem t m en d u s e e n p a ssie v e h o u d in g aan. M en m ag n ie t v e rg e te n d at alle sociale v o o rzie n in g e n d ie w e nu k e n n e n e r g e k o m e n zijn d o o r strijd. DM : O m a f te slu ite n, n o g iets o ver d e verkiezingsnederlaag? J a a p : De m o tiv atie o m m ee te doen daalt natuurlijk wel m aar volg e n d jaar staan w e e r w eer. DM : Bedankt v o o r h et g e sp r ek JO BIOTECHO BREEKT IN OP EIGEN FUIF... H e t is w e e r z o v e r. T h e BSG strik es again! Na d e p e rik e le n met "de g o u d e n teg el" na d e fuif van M&E, m o rt h e t B io te c h o -v o lk je o v e r e e n b o e te o p g e le g d d o o r het BSG. Ik v e rh a a l e v e n d e feiten. Z o a ls h e t d e g e w o o n te is, b e tra d e n e n ig e B T -b e stu u rsle d e n e e n p a a r u u r v o o r d e d o o r h e n g e o r g a n is e e r d e fu if d e BSGfeestzaal. Ze h a d d e n v a n w e g e h et BSG e n ig e sim p e le aanw ijz in g en g e k re g e n o m h e t in b re k e rsa larm van d e sy m p a th ie k e b u n k e r uit te sch ak e le n. T ijd ens h et v o lb ren g en v a n d e z e e e n v o u d ig e richtlijn en lie p h e t m is. T o e n d e laatste s le u te l in h e t s le u te lg a t w e rd g e sto k e n, g in g h et alarm to ch af. Ie d e re e n d a a r a a n w e z ig sch ro k zich n atu u rlijk e e n h o e d je, tem e e r d aar ze d e instructies strikt gevolgd h a d d e n. H et eu v el k o n e c h te r v o o rlo p ig v e rh o lp e n w o rd e n d o o r d e sleutel in h et sleu telg at v an h e t b e d ie n in g sp a n e e l te laten zitten. D e fu if k o n d u s a a n v an g e n z o n d e r d a t d e alarm b el g e d u re n d e d e g a n se fuif b leef rin k e len, w al to ch w el lastig zo u g e w e e st zijn, nietw aar? Na d e overigens g e slaag d e p a rty b leek d e zaalverantw o o rd e lijk e e e n b o e te v an 5000 Bfr (vijf ruggen!!!) a a n te re k e n e n w e g e n s d e z e affaire. Er w e rd n o g e e n p o g in g g e d a an o m alles uit te leg g e n, m aar n iets hielp. D e BTb e s tu u r s le d e n b e w e e r d e n a lle s volgens het boekje te hebben g e d a a n bij d e u itsch ak elin g van het ala rm sy stee m, e n d e B S G -verantw o o rd elijk e zei d at h et niet zo was. H e t is n a tu u rlijk e e n feit d a t het b e lle tje w e l d e g e lijk g e rin k e ld h e e ft, m aar m e n m ag e c h t w el a a n n e m e n d a t d e g e n e d ie h e t alarm h eeft w illen uitsch ak elen, de richüijnen daarom trent niet onderste b o v e n h e e ft g elezen. O o k w eet ik d a t d e p e rs o o n in k w estie niet g e h an d icap t is, z o d at liij echt w el in sta a t w as d ie taak to t e e n g o e d e in d e te b ren g en. In zo 'n geval is h e t n atuurlijk w el d u idelijk d at het BSG a a n h e t la n g s te e in d trek t, daar zij het BSG -zaalreglement achte r zich h e b b e n. H ierin staat n a m elijk g e s c h re v e n d a t bij h et "O N N O D IG AFLOPEN VAN HET ALARM" e e n b o e te w o rd t aan g ere k e n d van 5000 Bfr. Ik wil hier tw ee bedenkingen m a k e n bij d e z e situatie. W aarom wil h et BSG - o f beter: zijn zaalverantw oordelijke - n iet luisteren n aar d e m e n se n d ie e e n red e lijk e uitleg w illen g e v e n aan h e tg e n e dat d aar is voorgevallen? Naar verluid w er- OBJEKTIEF "500 Mè ne keer!" D ahm an i Fatiha (Fatja), Objektief Kampioene op de VUB J a a p : H o e v e e l h a n d te k e n in g e n vo o r g e lijk e re c h te n h e b j e d it academ iejaar opgehaald? Fatja: M eer dan 500! Jaap: Hoe heb je d at geflikt? Fatja: Ik b e n voóral th u is in G enk- W a te rsc h e i ro n d g e g a a n. O p e e n c u ltu reel feest in G en k h e b ik m et tw e e v rie n d in n en in é é n slag 200 h a n d te k e n in g e n o p g e h a a ld. Het m e re n d e e l w a re n m ig ra n te n van o.a. T u rk se, M arokaanse, Italiaanse e n P o rtu g e s e afk o m st. Ied e re e n h e e ft m e t e n th o u s ia s m e g e te kend! Ik b e n o o k e e n s m et m ijn zus, d ie a a n g e slo te n is bij d e h u ursyndikalisten, o p hun etentje ro n d g e w eest. O ok deze "gewone" m ense n m et dikw ijls e e n laag in k o m en te k e n d e n d e petitie. Ik zet m ij n atuurlijk o o k actief in h i e r o p d e VUB b ij d e O b je c tie f w e r k g r o e p v a n d e R echten. V o o ral d e a cties o p d e M etro leverden veel handtekening e n e n in te ressa n te discu ssies op. Jaap: W aar haal je je motivatie vand a a n ' F a tja : J a, m o e t d a t n u n o g g e vraagd w orden, ik wil gew oon gelijke p o litie k e e n so ciale rech ten. B vb., v o o r e e n b e z o e k je a a n d e fam ilie in D u itslan d m o ete n w e 2 to t 3 m aa l n a a r h e t g e m e e n th u is é n 500 fra n k n e e rte lle n v o o r e e n visum. Als stu d e n t rech te n v in d ik dat het m o e ilijk e r is o m h e t racism e te b e strijd e n als m e n n o g m et e e n racistische w etgeving zit. Door de a u to m a tisc h e to e k e n n in g v a n d e B elgische n atio n aliteit te v erlen en aan alle inw oners van België verv a lle n in e e n s a lle o n g e lijk h e d e n tu sse n "Belgen" e n "m igranten". J a a p : Vind je n u da t je taak volbracht is? Fatja: N ee, ik ga z o lan g d o o r to t h e t w e tsv o o rstel van O jectief e e n w e t is g e w o rd e n. V erder zijn w e vorige w eek m et een 15-tal stud enten van d e Rechten een proces g a a n b ijw o n en i.v.m. d e m oord op Ghaleb. D e portier van de dancing d e B olero heeft hem verm o o rd to e n G h a le b b in n e n w o u gaan. De verdediging is kom en afd ra v e n m et h e t a rg u m e n t v an d e z elfv erd edig in g. M aar G h aleb w as o n g e w a p e n d, hij h eeft en k el m et zijn v u ist o p d e d e u r geslag en! H e t g e re c h t ziet g e e n racistisch e m o tieven v o o r d e m o o rd. M aar het w as juist o m d at hij M arokkaan w as d a t hij d e d a n c in g n ie t b in n e n m o ch t, terw ijl e r n e t tev o re n w el tw e e m aro k k a a n se m eisjes w erd en binnengelaten. H et proces is uitg e ste ld to t e in d e m aart. Ik ro e p iedereen op om m ee te gaan kijk e n h o e n e u tra a l o n s g e re c h t w el is. O o k w o rd t e r in h e t C en tru m d e S le u te l in S c h a a r b e e k e e n A larm lijn g e ïn s ta lle rd w a a r a lle s la c h to ffe rs v a n h e t ra c is m e terecht kunnen m et hun klachten. Als je w il m e e w e rk e n : J o k e, tel.: Fatja, Kam pus kot 363. D it artikeltje w erd o n s tocgcstuurd door MLB. Dank u wel Sinterklaas! d e n d e m en sen van BT nogal k lein e re n d te w o o rd g e sta a n to en zij d e zaak w ild en v erduidelijken. Een m eer a lg e m e n e o p m erk in g b etreft d e b e d ra g e n v an d e b o e te s d ie d o o r het BSG w o rd e n g ehanteerd : B fr. v o o r h e t o n n o d ig a flo p e n van h e t alarm, 1000 Bfr. v o o r e e n teg el. K an e r n o g m eer bij? B in n e n k o rt le z e n w e in h et z a a lre g le m e n t:" Bfr. b o e te w e g e n s h e t la te n v a n e e n b ie rsc h e e t in d e g e p o e ts te BSGfeestzaal." Een p ittig detail bij dit voorval is d a t, to e n h et alarm o n n o d ig w as afgelopen, de m ensen van de bew a k in g sd ie n st o o k n iet b lek e n te w e te n h o e d e z e anti-in b raak b ev eiliging werkt. Met nogal-zinnige groeten. BRONTO m woe 22 dec, 20 u : M A C EO PA R K ER & R O O TS R EV ISITED featuring Fred Wesley & Pee W ee Ellis + A FUNKY X-MAS A FTER PA R TY vrij 31 dec, om 23 u : OUDEJAARSAVOND 'R ISIN G ABOVE BRUSSELS' concerten van GARY C L A IL 'S ON-U SOUND JA H W O B B LE & TH E INVADERS O F T H E H EA R T + party ianuari '94 don 13 jan, om 20 u AFGHAN W IGS De M oeial 1 ld e jaargang - num m er 6-22 decem ber 1993

6 CU LIN A IR O p in ie : champignons et co. Tobback versus DEBED Een regen kleuren, een handvo! kruiden, een w oord, een m ond, een leven.en toen was er......h a llo m ijn naam is A m an ita M uscaria -oh ja, de m eesten noemen m e gew oon v liegenzw am -en ju llie kennen me zeker uit de sprookjeswereld en m ythologie.m et een rode witg estip te hoed en een bijp assen d e steel ga ik door dit leven. Ik ben een thuis v o o r k abouters en dergelijke, m aar dat alles wordt me niet in dank afgenom en.ja hoor, ze zeggen dat ik g i f t ig, z e lf s d o d e lijk b e n. Onderwijzers, ouders en andere pedag ogische in stanties verspreiden dit g eru ch t en m aken m ij tot 'public enem y' in berg en dal. Is het om dat enkele fam ilie leden zoals mijn liefste neef, Amanita Phalloides,een dodelijk nasm aakje heeft dat m en alle rood-w itte paddestoelen in één korf m oet steken? O nze p ro e fp e rso o n die VOOR D e vliegenzw am is een bedreigde p lantsoort gew orden enkel en alleen om dat enkele fanatici hem /haar 'het recht op leven ontkennen en via d i verse inform atieve kanalen iedereen p ro b eren te o v e rtu ig en van zijn s c h ad e lijk h e id. W an t w ie is die m o o rd e n a a r 'eigenlijk? D e A m anita M u scaria is e e n p sy ch o tro p isch e paddestoel m et als belangrijkste hallucinogeen (u leest het ju ist -flip p e n en trippen- niet zom aar een paddestoeltje die M uscaria hé) bestanddeel m uscim ol. D eze natuurlijke roesverw ekker kan gerust vers geplukt o f in h et zonlicht gedroogd geconsum eerd w orden. M aar een kenner vertelde me dat m en hem /haar best in de koelkast k a n b e w a re n. M e n k an b est b e g in n e n m et k le in e s tu k je s v lie g e n z w a m te e te n en de ingenom en hoeveelheid per half uur doen toenem en. Het is aangeraden.niet m eer dan drie eenheden te eten. D it is tro u w en s h et aan tal dat S ib erisch e stam m en gew oonlijk tot zich nem en. In S iberië zorgt men door zijn eigen urine te drinken ervoor dat men langer h igh blijft omdat de urine nog een grote hoeveelheid m uscol b lijft bev atten ( dit noem t m en pas recyclag e!!!). In Siberië - het land van de kerstm an (rood-wit gekleed: geen toeval zou ik zo zeggen) - w as de vliegenzw am trouwens evenveel waard als een rendier. Nu is hij/zij vervangen door v odka, de n ationale psychoactieve drugs van de ex-sovjetunie. De vliegenzw am is een belangrijk cultu reel gegeven in verschillende streken en een inspiratiebron voor velen. D enken we m aar aan de sjamanen in het land van de bovengecieen vliegenzwam at. NA De A m anita Muscaria stimuleert de haargroei teerde kerstm an o f aan de Vedische teksten w aar hij/zij m eer dan 3000 jaar geleden zijn entree deed. Ook in de w esterse kuituur vinden we deze sym patieke gabber terug (A lice in wonderland -bijvoorbeeld). Robert Graves beschreef zijn ervaringen m et de psilocybe-paddestoel in "A journey to Paradise. "... At seven-thirty he p repared us fo r our journey by giving us a preparation made from the psilocybe mushroom. A t eight, he began turning out the lights one by one, while we settled down in easy chairs and awaited the revelation... W e rem em bered the m ystagogue's warning: 'You are going where God dwells, and will be granted all knowledge...w hoever nurses e vil in his heart sees hideous demons and nameless horrors, m ore pro p er to H ell than to Paradise, and wishes he had never been born'... S in c e even th e h a lf-lig h t had becom e uncom fortably strong fo r m y eyes, I kept them closed. I knew fro m a study o f C eltic and M iddle E astern religion that the road to Paradise often begins under the sea o r fro m a la ke bottom, so the greenish water now lapping around m e came as no surprise. I entered a m arble g ro tto, p a ssin g a p ile o f m assive sunken statuary, and fo u n d m y se lf in a high-roofed tunnel lit by b rillia n tly. colored lamps. T he sea lay behind... Still in a trance, I reached fo r a notebook and wrote: '9P.M. Visions of..' but got ho further: things were happ en in g to o fa st. B esides, the pen fe lt stra n g e in m y hand, and its s c r a tc h o n p a p e r s o u n d e d o ffensively loud." Tot slot wil ik hier iedereen oproepen deel te nem en aan de 'red de vliegenzw am '-actie en sm akelijk natuurlijk. Een vliegenzwam fan. A ls lid van de organisatie DEBED (D e Bond voor een Em ancipatorisch Druggebruik), wens ik graag het volgende kw ijt. O p w oensdag 15 d e cem ber was ik aanwezig op een debat in cafe "De Roos" in Gent. De organisatie DEBED was uitgenodigd om weerwoord te bieden aan de uitlatingen van m inister Tobback en enkele andere SP ers, zoals prof. D e Ruyver en nog iem and van de D O M IN O- g ro ep. De m o d erato r van het bewuste debat was ook iemand die tot deze partij behoort. O nze spreker, Jean Blancquart, was dus de enige die n ie t to t d e S P b e h o o rd e. W a a rsc h ijn lijk had T o b b ack en com pagnie niet n a g elaten heel wat p u b lic ite it te m aken ro n d dit gebeuren. Dat was dan ook de reden w aarom er heel w at volk kwam o p d a g e n in h e t s o c ia lis tis c h e cafeetje. De bedoeling zal ongetwijfeld gew eest zijn onze organisatie t.o.v. 'het volk' in discrediet te brengen. De m inister heeft achtereenvolgens getracht ons als fascisten en als neoliberalen te verslijten, iets w aar hij m et zijn sim plistische en populistische argum enten totaal niet in is geslaagd. Voor mij is het een h ele teleurstelling dat een sociaaldem ocratisch m inister zich tot zulke p rak tijk en m oet verlagen om zich ten o p zich te'v an het volk te bew ijzen. Ik vind het dan ook niet meer dan terecht dat Jean Blancquart opm erkte dat wij geen lessen in socialism e nodig hebben van een sociaaldem ocraat. Het was mij trouwens al o pgevallen dat L ouis Tobback op ernstige kritieken vanuit het publiek slechts wist te reageren m et opm erk ingen in de stijl van : "Ach gij flauwe" en "Als ge dat moest vertellen waar mijn zoons bij zijn, zou ik u een blauw oog kloppen". D it toont slechts aan dat zelfs beleidsm akers in een land als Belgie zich n iet kunnen redden' als e r w etenschappelijk gefundeerde argum enten aangevoerd worden zonder hun toevlucht te zoeken tot fascistische methodes. De 'heer' Tobback m ag zich gelukkig prijzen dat ik niet heb toegegeven aan een plotselinge impuls hem een bierglas in zijn gezicht te smijten na deze (en een heleboel andere) opm erkingen die ik zelfs niet van een V laam s B lokker zou v erwachten. Eerlijk gezegd denk ik dal sujetten die een illegale drugsm arkt, w aar alleen de m afia en hun verteg en w o o rd ig ers aan verdienen, tot elke prijs in stand w illen houden, zich meer schuldig maken aan criminele activiteiten dan de door m inister Tobback geviseerde gebruikers. Een g enationaliseerde en gelegaliseerde m arkt met eigen produktie-en distrib u tie kanalen zou im m ers een uitgebreide k w a l it e it s - e n p r ijs c o n tr o le m ogelijk m aken. D e illegale m arkt is im m ers vrij en alles (ook het grootste bedrog) is er p erfect m ogelijk. O p deze w ijze bom bardeert m inister Tobback zichzelf tot woordvoerder van de georganiseerde m isdaad. Eveneens verweet de minister de VZW DEBED een uitgesproken in tellectu alistisch standp unt in te nem en, w aarschijnlijk uit angst dat de toehoorders van het door zijn partij georganiseerde debat niet ten gronde zouden begrijpen waar het in feite om ging. Het zou niet eerlijk zijn iem and aan te vallen op zijn intellectuele bekw aam heden, doch van een m inister zou m.i. toch wel verwacht mogen worden dat hij het versch il tussen g ein teg reerd en nietgeintegreerd druggebruik begrijpen kan. Schijnbaar was dat teveel verwacht. D e m inister begon trouwens zijn betoog m et "duidelijk te stellen dat hij drugs als een p laag b e schouwt" en dat "alle gebruikers crim inelen zijn". A pplaus van u it de zaal ten voordele van de gebruikersverenigingen toonde overigens aan dat zelfs de sym pathisanten van de SP het beu zijn om als onm ondigen en onverantw oordelijken behandeld te worden. Het standpunt van professor De Ruyver was veel beter gemotiveerd, o o k al kan hij n iet b e schouw d worden als en voorstander van legalisering. M et deze m an is echter een beschaafde dialoog mogelijk, en hij heeft dan ook respect afgedw ongen voor zijn standpunten, evenals de w o o rd v o erd er van de groep DOM INO, die duidelijk uit zijn op een hervorm ing van de SP, een hervorm ing w aar nieuw e en jonge gedachten niet bij voorbaat afgedaan worden als 'gezever', een w oord dat ons aller m inister van Binnenlandse Zaken m aar al te graag gebruikt als het de degelijk gefundeerde m ening van andersgezinden betreft. De b e doeling van dit artikel is - en laten we dit voor eens en voor altijd duidelijk stellen- niet om beleidsactoren als bedoelde m inister belachelijk te maken, m aar eerder om de bevolking te waarschuwen voor sluipende populistische en zelfs uitgesproken fascistische tendenzen die nu zelfs binnen een partij als de SP gemeengoed schijnen te zijn. W il deze partij zichzelf verder pro fileren als een spreekbuiis voor de arbeidersklasse en de. hum anitaire w aarden die aan haar verbonden zijn, dan is het wenselijk dat reactionairen die de drugsm afia verteg en w o o rd ig en daaruit gew eerd w orden. De vrees dat de Belgische bevolking anders nog liever opteert voor een nationaal-socialism e, is niet ongegrond. Er was een zinnetje dat schrijver dezes behoorlijk trof. Louis Tobback v erteld e h et p u b liek d at hij in M aastricht op een bepaald pleintje De Moeial de verslaafden w as gaan bekijken. Even later deed hij alsof hij m et deze m e n s e n 'o m g in g ' ( le tte r lijk ). V olgens mij is hij daar veel te sjiek en te rijk voor. De schrijver van dit artik el h e e ft een d ik ja a r m et hero in everslaafd en- en g ebruikers doorgebracht, m et hen gesproken, m ei nen sam engew oond, m et hen uitgegaan en z... U kunt dus wel begrijpen dat zulke uitlatingen van een beleidsactor bij m ij niet in goede aarde vallen, v o o ral om dat zulks g e tu ig t v a n e e n d o o r tr a p te le u g e n a c h tig h e id. Iem an d die reg elm atig m et g e b ru ik ers e n /o f verslaafden om gaat kent hun problem en, hun noden en behoeften. Er is geen enkele, uitlating van m inister Tobback die zulks, al was het maar in m iniem e m ate, kan onderschrijven. D it zijn slechts enkele van de uitlatingen op dat 'debat' die ik wens te bekritiseren : over al de rest wat L ouis T obback daar verteld heeft weiger ik zelfs m ijn mening te geven om voornoemde niet helemaal in discrediet te brengen. STEFAN ROUMEN KASTEELSTRAAT ELSENE iedere woensdag : REDACTIE VERGADERING om uur Gebouw Y* Moeial lokaal 6 De M oeial 1 ld e jaargang - num m er 6-22 decem ber 1993

7 De M oeial 't is niet dat ik veel wil leuteren, noch dat ik,weet w aar ik sta zu lle. Barricaden of moeras? het pruttelt alleszins. Zinken of verdrinken! Ik weet dat ik met iets bezig ben. Maar ben ik wel echt met iets bezig? Is er nog wel iets aan te doen? De PAUS weet het alleszins wèl. Geen uitstel van het leven (neen aan de kalotieke vrijzinnigaards) e en in itiatief van studiekring V rij O nderzoek en d e M oeial 0» NOW Let's leave the planet. een initiatief van stu d iek rin g V rij O nderzoek en d e M oeial ER WORDT TEVEEL GELEUTERD een initiatief van studiekring V rij O nderzoek en de M oeial Is hier een dwaas de baas? een initiatief van studiekring V rij O nderzoek en de M oeial Hij berijdt zijn octopus D ei. O f om gekeerd natuurlijk. En moet ik daarom de schuld op mijzelf steken? Die NSVers doen het toch ook m aar, met hun sp u itbussen komen kladden. Viezerikken! Doe dus rustig uw ding, amuseer u. Blijft trouw aan uzelf Enne, Geld Perverteert sn initiatief van studiekring V rij O nderzoek en de M oeial you are entering a VUB disasterarea een initiatief van studiekring V rij O ndeizoek en de M oeial Universiteit Universiteit? een initiatief van studiekring V rij O nderzoek en de Moeial ZIEDAAR WAAR WIJ HEDEN STAAN (niet op de barricaden maar in het moeras) een initiatief van studiekring V rij O nderzoek en de Moeial plakken waar het thuishoort plant een sticker. een initiatief van studiekring V rij O ndeizoek en de Moeial Of beter: verzin er zelf een! Wij pruttelen hem voor u uit ons printm achien. Of nog vooruitstrevender: schrijf hem met een échte pennestok! Of koop een SPUITBUS! plakken w aar h et thuishoort Het ware Vrij Onderzoek leeft enkel nog ONDERGRONDS een initiatief van studiekring V rij O nderzoek en de Moeial Schrijfkern V.U.B.... k a n je o p v ele p la a tsen, m et verschillende schrijfapparatuur, verschille n d e stijlen, in verschillende talen, o m v e rsc h ille n d e in h o u d en w e e r te g ev en, enz... Schrijven o m m en se n te bevrijden k a n je e n k e l bij d e A m n esty In tern atio n al - schrijfkern. D e sc h rijfa c tiv ite it g a a t te lk e n s d o o r o p e e n d in sd a g, o m u in het C o m p le x, m eer b ep aald op: 7 d e c e m b e r , 21 d e c e m b e r, 11 januari 1994, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 m aart e n 22 m aart Voor m eer inform atie kan je terech t bij Ruth van Dyck, A m n esty In te rn atio n al-sc h rijfk ern VUB p /a C entrum v o o r P oliticologie De Moeial werft aan m edew erkers redactieleden cartoonisten kuisvrouw (want ook in '94 zijn we er weer) VRG: PLEITOEFENING A ls s e rie s a ls "M atlock" e n "L.A. law " je w el w at' zeg g en m aar je het verhaal m eestal slap vindt, de p ersonages saai e n het einde voorsp elb aar, sp its d a n je oren! HUWELIJKSBEDROG N a a r g o e d e tw e e ja a rlijk s e g e w o o n te o rg a n is e e rt h et VRG d it jaar w e e r e e n pleito efen in g. A lhoew el m et d e traditie g eb ro k e n w e rd : in te g e n s te llin g to t d e v o rig e jare n b re n g e n w e dit jaar g e e n b e s ta a n d e A ssisenzaak. N ee, w e k o z e n v o o r e e n fictief verh aal e n i.p.v. te w e r k e n m e t e e n b e s ta a n d d o s s ie r, m o c h te n d e s tu d e n te n h u n fan ta sie d e vrije loop laten en klom m en ze diep in d e p e n o m h u n k e n n is in praktijk o m te zetten. O v e r h e t v e rh a a l k u n n e n w e het volgende zeggen : een m an verd e n k t zijn v ro u w v an o v ersp el. Na h a a r te h e b b e n b e tra p t, krijgen ze, slaande ruzie en in een w oedea a n v a l lo st d e m a n e e n sch o t. H ierbij raak t hij zijn v ro u w in d e sch o u d er. E r zijn d u s v o ld o e n d e ele m e n te n aanw ezig om verschillende facetten v an h et g erech telijk lan d sch ap n a a r v o o r te b ren g en : d e v aststellin g v an h e t o v e rsp e l, e e n p ro c e d u re in k o rt g e d in g e n d e e ig e n lijke re c h tz a a k b e s ta a n d e uit een co rrectio n eel en burgerlijk g e d e e lte. O m alles in g o e d e b a n e n te leiden, k r e g e n w e h u l p v a n M vr. B oesm ans e n o m d at w e w e te n dal d e p le ito e fe n in g e n uit h e t v e rle den som s w el w at eentonig kond e n zijn, n a m e n w e d it jaar e e n p ro fe ssio n e e l re g isseu r o n d e r d e arm. O p h e t e in d e krijgt h e t v erh aal n o g e e n o n v e rw a c h te w e n d in g, m aar m eer k u n n e n w e e r echt niet o v e r kw ijt. O m dit te w e te n te k o m e n m o e t je m a a r o p di. 1 1 / 0 1 / 9 4 k o m e n k i jk e n. T ro u w e n s, d e in g an g is v o lle d ig gratis, d u s b ren g je k o tg en o o t, lief o f s c h o o n o u d e rs g e ru st m ee. Zo k o m e n z e o o k n o g e e n s d e d e u r uit. R odriguez Rubbens P leito efenin g '94: D in sd ag Vanessa V erheyden Aula Qa De M oeial ll d e jaargang - num m er 6-22 decem ber 1993 De Moeial-redactie wenst u instant karma voor f94 %

8 t P a r o c h i e b l a d Deze rubriek is er om alle gefrustreerde geesten de kans te geven hun gal uit te spuien. Nozems aller tijden verenig u Post jullie briefje in de Moeial-brievenbus in de cafetaria (tussen kiosk en kassa. De publikatles m het Parochieblad vallen niet onder verantwoordliikheid van de redaktie DE M AN EN ZIJN FILE H ij dacht: "ik ben een vrouw ". Hij dacht: "N een, m isschien ben ik wel echt een vrouw. Niet in lijf en leden w ant borsten heb ik niet, en tastbaar ben ik m an. N een, in karak ter en m ijn lach en zo." M isschien had hij gelijk, m isschien was hij geen echte m an meer. De gedachte was gekom en tijdens het filerijden, w anneer de voltallige mierenhoopstad in drie lange rijen m e kaars bum pers staat op te vrijen? Hij had zom aar wat aan denken gedaan, tussen Studio B russel en het m eisje in de blauw e colt naast hem door. Zom aar wat dingen die in zijn hoofd zw eefden en die hij later toch weer vergat, zoals elke dag tijdens het filerijden. M aar toen hij naast zich had gekeken. m et zijn v erm aard e glim lach naar het m eisje in de blauw e colt had gezw aaid en zij het gebaar m et een abrupte plooi in haar gezicht had w eggeproest, was de gedachte als een ongenodigde gast gekom en. H et kon toch niet. U ren had hij de subtiele versierk u n stjes uit Fam ilie. D allas, Paradise Beach en T he Bold And The B eautiful geoefend m et een spiegel. Hij kon elke spier van zijn gespierde lijf exact spannen, elke huidplooi in de perfecte versierstan d leggen. En d a n d ie g lim la c h ; de p e rfe c te k r u is in g v a n T o m C r u is e s k inderlijkheid en Al P acinos rauwe m a n n e lijk h e id, k o n h ij in een w o n d e r b a a r l i j k e g e n e t i s c h e m anipulatie op zijn gezicht toveren. Hij raakte som s zelf bedw elm d als hij in de sp ie g e l keek. Z ijn tanden h agelw it, glad g esch o ren en perfect ingeaftershaved als hij w as. had hij een p erfect g eo rg an iseerd en uitgebalanceerd voorspel op haar afgevuurd. E n toch had het m eisje links van h em g e la c h e n. N iet lu id, niet om standig, m aar m et de hand voor de m o n d a ls g u n d e ze hem de d u id e lijk h e id n ie t. H e t w as o ndenkbaar. A lsof ze wou zeggen, e ig en lijk ben je belachelijk, m aar het is te dom om dat in een serieuze file te tonen. H et was tragisch, zonderm eer tragisch geweest. "M isschien m oet ik zo'n duffelcoat kopen m et een B orsalino, dat staat m annelijk", tw ijfelde hij, terw ijl hij e en h alv e m ete r v o o ru itsch o o f. "V ro u w e n k u n n e n m ek aar n iet luchten. Als ze een echte m an zien laten ze mekaar als ratten op een zinkend schip vallen. W eer een halve m eter. En dat m eiske daar. die ziet in m ij geen echte m an, dat is het probleem. daarom lachte ze. Ze lacht me gew oon vierkant uit. Ik lach als een w ijf. Een dom wijf. En dal heeft ze o n m id d e llijk door, n a tu u rlijk. Ze lacht me godverdom m e vierkant uit. Al die tv-figuren zijn godverdom m e nut." Hij b esloot van tactiek te veranderen. Als het gefleem niet hielp moest het m aar op zijn m iddeleeuw s. En m et een gem ene zwaai sm eet hij zijn vlakke hand op de toeter. Hij floepte de koplam pen aan en uit en aan en uit en aan en uit. Toen keek hij. H et m eisje zat doodnorm aal voor zich uit te staren, m et een serieus die je alleen van onderw ijzende academ ici verw acht. O p een onw erkelijke m anier had ze bij zoveel uitgesproken m achtsvertoon haar horm onen perfect onder controle w eten te houden. Niet van deze wereld. Hij toeterde nog eens. Langer deze keer. A lle horm onen in zijn lichaam kropen via zijn hand in de gillende toeter, alle vochten in zijn aders borrelden om zo v eel m achteloosheid. Hij voelde zijn rood vlees koken en uit de ijzeren kannibalenpot van zijn aders spoten de kookbellen uit zijn neus. En nog eens toeterde hij zeer lang, tot zijn toeter het begaf. "Ze kijkt!". Met een paar diepblauwe kijkers die hij nachtenlang niet meer vergeten zou, zat ze hem van over haar versnellingspook aan te staren. Z oals vrouw en alleen kunnen staren, de verbazing verstorven in halve bewondering, de ogen uitpuilend van de em otie. "Ze kijkt! Z e kijkt! Ze Jpjkt!" Hij kw ijlde een beetje en kon zijn hollende gedachten niet m eer bijhouden. Er w as geen houden m eer aan. Maar to en ging haar v in g er naar haar voorhoofd. Een niet te1 versm aden gebaar. D e wanhoop nabij, zijn horm o n en b laas v o l o p gekropte haat, kon hij zich toen niet langer beheersen. Het dak ging open, hij ging op de zetel staan en brulde luid: " Is het daar godverdom m m e bekanst gedaan ja? D 'er zijn hier m ensen die naar huis w illen ja!". En hij zette zijn woorden kracht bij met woest armgezw aai en een w elgem eend gegild godverdom m e. Toen zakte hij terug achter het stuur, klopte zich hard op de behaarde borst, krabte nog even zijn* kruis en dacht: "Ach ja, vröuw en. W at w eten die nu van filerijden?" CARGO (van TW ) A a n C A R G O ( v a n T W ), g e lie v e j e n a a m b ij d e red actie bekend te m aken. A lles w a t d o o r d e m en s g e m aak t w ordt, is functioneel. T ik fo u te n w o rd e n d o o r d e m en s gem aakt. Dus: tikfouten zijn functioneel. (Ja! aan een onleesbare Moeial!) i (NVDR: e n k e l v o o r d c o n g elu k k i- gen die niet kunnen lezen ) G isteren zag ik d e Sint o p h et dak lope-n. E v en la te r b e g o n m ijn r a d ia to r v e rd a c h te g e lu id je s te p r o d u c e r e n. M o et ik e r n u d e brandw eer bijhalen? K.P. uit Peenie P.S. M ag ik d e k ad o o tjes houden? (En zw arte Piet ook?) S in te rk la a sje b o n n e - b o n n e - b o n n e g o o i w at in m ijn lege reg en to n n e g o o i w at in m ijn blaasje d a n k u stekelbaarsje... IV AH V an n ach t lan g s h e t M oeial-lokaal gelo p en. H o o rd e e e n v e rd a c h t g e k n o r en gesn u rk. Besluit: d e M oeial h o u d t e r e e n varken o p na (rara wie is het?) P.S. En w a t m et h e t m estdecreet? Johanne II - Geacht Paroehiepubliek O n la n g s k re e g jullie d ie n a a r w el e c h t d e stu ip e n o p h et - o verigens tere - lijf. W ant, w at kwam daar razen d sn e l e n k a a rsre ch t v an u it e e n p ie tlu ttig h o e k je o p h e m af? Ind erdaad, een vervaarlijk uitzie n d e w esp, z o o o o g root, w aarde p a r o c h i a n e n! " B w a h a a h a ", b u ld e rd e ze, "h e b je n u o p e e n s schrik v an e n k e le lo sse atom en?". L iev er le k k e r w rie m e le n in e e n m o o ie, z in v o lle, g e z e llig e en w o llig e o m g e v in g, n ie tw a a r? L e k k e r w a rm, z o n a a st e lk a a r b e v re d ig d z itte n e n je b u u r zijn p a p je in le p e le n ; m m m m m m m m m m ja m m m ja m m m. A n d e r s zo u d e n jullie n o g e e n o n b e ste m d e e x is te n tië le a n g st k rijg e n. B rrrr, n e e, ju llie m o g e n e r n ie t a a n d e n k e n, ju llie m o tto is; lie v e r s o lid a ir m e t o n z e g e lijk e n d a n c o ll a b o r e r e n m e t b a r b a a r s e a a n b id d e r s v a n h e t s u c c e s. T ro u w e n s, b ro o d ro o f is h e t, zij m o g e n h u n b o k sid e a a l s p re e k g e sto elte g e v e n, zij m o g en h u n unifo rm ism e p re d ik e n, e n w ij niet? A an o n s h e t b o k ssp reek g esto elte! E n d e re s t v a n h e t m e u b ila ir eveneens, uiteraard! "Maar", w anh o o p te jullie d ie n a a r sta m e le n d ; " probeer jij ze m aar eens te overtu ig e n d a t z e h e t m e t m in d e r m o e te n doen?". "Jaja", b u ld e rd e d e w e s p o n g e sto o rd v erd er, "zal ik ze dw ingen?. H ah a, o n e n ig h e id ja, d at w o rd t e r in d erd aad terecht niet g e n u a n ce e rd ; A ktief Linxe stu d e n t e n, L i b e r a a l V l a a m s e S tu d e n te n v e rb o n d, M a rx istisch - L e n in is tis c h e B e w e g in g, VLD Jo n g e re n, jo n g so cialisten, e n z., ja z e lfs D e m o k ra tis c h e s tu d e n te n, o n g e lo o flijk, w a t e e n im m e n se s c h o o n h e id d ru ip t d a a r to c h v a n af!" W a aro p Ab A bsurdo, zelfvertro u w d e r als n o o it v o o rh ee n grijnz e n d c ite e rd e : "w ie m ét m o d d e r g o o it, v erliest terrein ", w aarn a hij d e M o eial te r h a n d n a m, e n...pats! W eg w esp! Ab A bsurdo A an d e lie v e A b, z o u je je e e n s w ille n b e k e n d m a k e n a a n de redactie? Lieve groetjes. - i i/' 9 -> _ V I \ De Moeial Tweewekelijks studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met het Brussels Studentengenootschap, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur. Pleinlaan 2, 1050 Brussel tel. 02/ fax 02/ Coördinator Jurgen Oste B. S. G. A g e n d a Redactie Haroun Amira, Michel V.H., Steven,Pete m m - g g m j wo 12/01 ZAAL ZWK wo 22/12 do 13/01 HLB-TD IG do 23/12 ma 17/01 ZWK Cantus VSKM ma 10/01 di 18/01 KEPS BEACH- KBS PARTY di 11/01 VRG FILM Ma 20 dec.: Lotin^ aula's JETTE wo 22/12 FK : Coktail & Tequila fuif do 23/12 GK : Film (P. Brouwer) vr 31/12 GK-FK-TK Oudejaarsdiner, Nieuwjaars-TD. Medewerkers Jack Van Handenhove, Aagje, Sofie, Stefan, Matrick, Geert A.. Illustraties Geert Rondou, Wim Castermans, archief Verantwoordelijke uitgever Karin Vereist Pleinlaan 2, 1050 Brussel De Redactie is niet verantwoordelijk voor artikels van het BSG en VO. De M óèial lld e jaargang - num m er 6-22 decem ber 1993

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Nederlands Radiogenootschap

Nederlands Radiogenootschap Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 25 No. 4 1960 T E N G E L E ID E H e t4 0 - ja r ig Ju bileu m v an h e t N e d e rla n d s R a d io G e n o o ts c h a p h e b b e n wij g em een d

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii VIJFDE JAARGANG - Nr 10 15 P R IJS VRÜJDAG 10 AART 1950 HET NIEUW 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG - VISSCHERUBLAD ardí maa bel íe n b boo op i AART 1 W 10.20 22.4» 2 D 11.08 23.30 4 5 6 7 8 9 10 11 Z 0.07

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam : D atum van invullen: 1. Ik kan m ijn A. M IJN A A N D OEN IN G aandoening beschrijven. 2. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. 3. Ik w eet w elke m edicijnen

Nadere informatie

H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828

H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828 H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828 D e g ro n d sla g e n v a n h e t r ijk so n d e rw ijs in B e lg ië w e r d e n te n tijd e v a n h e t H o lla n d s b e w in d, en m e e r b e p a a

Nadere informatie

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur Nr. I G E M E E N T E C U L E M B O R G RAPPORT VOOR/güRQEMEESTER EN WETHOUDERS* r 9 o - ^ \%*ii I O n d e r w e r p : Redichemse Waard. B ijlag en : Op verzoolt

Nadere informatie

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoeretinжйd Vlaas Waterbouwkundig Laboratoriu M inisterie van de Vlaase Geeenschap Departeent

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

D e afschrikking voorbij

D e afschrikking voorbij D e afschrikking voorbij E e n e m p iris c h e stu d ie n a a r a fs c h rik k in g, g e n e ra le p re v e n tie en re g e l- n a le v in g in d e N e d e rla n d s e a fv a lb ra n c h e K arin van

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42 KJ ai u tytomjd woedt H e t u itg e m e r g e ld e I n d ië h e e ft r e c h t o p h a a r a r b e id. (D e m i n is te r v a n O v e rz e e s e G e b ie d e n in z ijn r a d i o - r e d e v a n 5 O o

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36498

Nadere informatie

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW.

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. L. D E V L I E G H E R 0 T ijd en s de E erste W ereldoorlog, op 8 au gustu s 1915, steld e P. P oullet, M in iste r van W eten sch ap p en en K

Nadere informatie

Samen Duurzaam Groen en Sociaal

Samen Duurzaam Groen en Sociaal Samen Duurzaam Gren en Sciaal Ve rkie zin gsp r gram m a 2 0 1 4-2018 Gr e n Lin ks Lin ge waard 1 8 n vem be r 2013 Sam e n Du u rzaam Gr e n e n S ciaal In le id in g In leid in g Gr en Lin k s ga a

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting B E

Nadere informatie

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* *

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* * standpunt B & W I g e e n m e d e w e r k in g a a n w i j z i g i n g "bes t e m m in g s p la n t b v a a n l e g n ie u w e g e u l, e n "b e z w a a r t e g e n [ i n w i l l i g i n g o n t g r o

Nadere informatie

CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA. Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.)

CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA. Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.) CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA Ju r a Fa l c o n is Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.) Met bijdragen van Hans D e W ulf Kristof M a r e sc e a u Eric D e B ie Filip Je n n é Axel H a

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN 2380 8 M O N IT E U R B E L G E 0 4.0 5.20 0 7 B E L G IS CH S T A A T S B L A D GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook.

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. I brailleliga Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. WJH llül in: Je hoeft niet altijd goed te kunnen zien om goed te w erken. De Brailleliga begeleidt blinde en slechtziende personen

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Borgerhout BIBLIOTHEEK

Borgerhout BIBLIOTHEEK 62-13 Borgerhout BIBLIOTHEEK 3 ü 3 i MODEL DER SCHELDE VAN HANSWEERT TOT OOSTERWEEL (verlengd Mod. 11 P ro ev en in verband m et de dw ars stro m en b i j m a^m m n_vloed_ter hoogte van_de_mttoqj^van_

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er Stormnacht Jim Butcher Stormnacht U itg ev erij D e V lieg end e H olland er U itg ev erij D e V lieg en d e H o lla n d er s telt a lles in het w erk o m o p milieuv rien d elijk e en d uurz a me w ijz

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Luistervaardigheid - 1

Luistervaardigheid - 1 bijlage - 4.1 Luistervaardigheid - 1 In het bezoekwerk zij n wij kt eam leden regelm at ig m et m ensen in gesprek. Tij dens deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. 1 Wat is volgens

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN o NATIONALE BANK VAN BELGIË AFDELING STUDIËN EN DOCUMENTATIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1941-1950 DEEL I Verschijnt om de tien jaar NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeling Studiën en Documentatie T

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st. 23. Ja c. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 394 R o u v e e n

1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st. 23. Ja c. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 394 R o u v e e n 1 KANDIIDATENLIIJJST 2010 1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st 2. J. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 235 R o u v e e n 3. ir. L. T a le n G e m e e n te w e g 33 S ta p h o r st 4.

Nadere informatie

Risicomanagement bij grote infrastructurele projecten: regulier werk of een uitdaging? Victor Ludlam, Risicomanager OV SAAL 20 mei 2010

Risicomanagement bij grote infrastructurele projecten: regulier werk of een uitdaging? Victor Ludlam, Risicomanager OV SAAL 20 mei 2010 Risicomanagement bij grote infrastructurele projecten: regulier werk of een uitdaging? Victor Ludlam, Risicomanager OV SAAL 20 mei 2010 Victor Ludlam Zeven jaar werkzaam in consultancy branche (Eiffel)

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/87179

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico H oud rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR D o o r J.H. L O G E M A N N. IN L E ID IN G T en e in d e enig b egrip te k rijgen van de tem p e ra tu u rb eh o e fte n van p la n te n en d ieren in het zeea q u a riu m, zullen

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA-

TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA- TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA- EN R A D IO G E N O O T S C H A P TIJDSCHRIFT VAN HET nederlands elektronica - en radiogenootschap D E E L 31 1966 U itgegeven door het N E D E R L

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

OCTOPUS ALS LEERLING

OCTOPUS ALS LEERLING Afb. 1. Zwemmende Octopus vulgaris Lam. De oogspleet blijft ongeacht de stand van het lichaam en dus ook tijdens het zwem m en horizontaal. OCTOPUS ALS LEERLING D it artikel is een bew erk ing van het

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Fact sheet 200-4 Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Auteur: M. Tumewu Het ministerie van Justitie acht het van belang dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat conflicten escaleren en (onnodig)

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht D a d e r s c h a p b ij w e t t e l ij k e s t r a f r e c h t e l ij k e z o r g p l ic h t b e p a l in g e n Ov e r h e t g e d r a g in g s b e s t a n d d e e l z o r g e n in h e t m a t e r ië

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 21 Zou u Kaailanden 6191 bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1 Ervaringen m et m aaltijden

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Nieuws vanuit groep 4

Nieuws vanuit groep 4 Nieuws vanuit groep 4 De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de winter. Tijdens de natuurlessen hebben we gesproken over verschillende weersoorten en de vorming van sneeuw en ijs. We hebben

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Na het uitspreken van de vragen om vergeving zingen wij telkens allen samen:

Na het uitspreken van de vragen om vergeving zingen wij telkens allen samen: Z AT E R D A G 2 2 j a n u a r i 2 0 11 E N G A G E M E N T S V I E R I N G L a a t m i j e e n st e r z i j n V O R ME L IN G E N S I N T- MIC H IE L K U U R N E OPENINGSLIED Mensen onderweg, ze gaan

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

Dag jongens en meiden,

Dag jongens en meiden, ag jongens en meiden, e basisschool zit er voor jullie bijna op. og eventjes en jullie gaan de grote stap zetten naar het voortgezet onderwijs. pannend hoor! ebben jullie er al zin in? r gaat wel veel

Nadere informatie

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m A fb. 1. V erklaringen in de tekst. Foto s van de schrijver BOB ENTROP P L A S T IC A L L E R L E I v o o r het v e ld w e rk en het practicu m We w orden nog eens plastic is een uitd ru k k in g die we

Nadere informatie