Professionalisering in praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionalisering in praktijk"

Transcriptie

1 Professionalisering in praktijk Dynamiek en dialoog in scholen

2 Dynamiek en dialoog in scholen Jos van Kuijk Gerrit Vrieze Hans van Gennip Oktober 2011

3 Projectnummer: Opdrachtgever: SBO 2011 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. ii

4 Voorwoord Professionalisering van de leraar en van de schoolorganisatie staan in hoge mate in de belangstelling. Bijblijven, groeien, verbeteren en aanpassen aan de eisen van de tijd zijn de achterliggende motieven. Hoewel de school de leraren en de schoolleiding staat voor gezamenlijke doelen, lopen de wensen, ambities en behoeften ten aanzien van professionalisering niet altijd parallel. Een constructieve dialoog om te komen tot afstemming is dan van belang. Vanuit eerder verricht onderzoek is over de wijze waarop professionalisering plaatsvindt in scholen al veel bekend. Het gaat dan vooral over kwantitatieve gegevens zoals het percentage scholen waar functioneringsgesprekken wordt gevoerd, hoeveel en welke cursussen gevolgd worden en hoeveel tijd hieraan wordt besteed. Hoe er in de praktijk omgegaan wordt met de dialoog en afstemming tussen schoolleider en docenten, vanuit welke optieken dat gebeurt, hoe bewust dat plaatsvindt, tot welke resultaten dat leidt en waar bevorderende en belemmerende factoren spelen, is veel minder bekend. Het is om deze reden dat het SectorBestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen de opdracht heeft gegeven onderzoek uit te voeren naar professionalisering in praktijk. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op acht scholen voor voortgezet onderwijs in de vorm van casestudies. Gesprekken zijn gevoerd met besturen / directies, leraren en de Medezeggenschapsraad. Zonder de medewerking van deze scholen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Wij danken deze scholen dan ook hartelijk voor hun medewerking en openheid. Verder danken wij Rob Hoffius en Yvonne Hoogeveen van SBO voor hun begeleiding en constructieve bijdrage aan dit onderzoek. Wij hopen dat dit onderzoek inzicht geeft in en dat het handvatten biedt voor leraren, schoolleiders en anderen die hierbij betrokken zijn. Nijmegen, oktober 2011 iii

5 iv

6 Inhoud Voorwoord iii 1 Achtergrond, probleem- en vraagstelling en plan van aanpak Achtergrond en probleemstelling Vraagstellingen Plan van Aanpak 4 2 Accent School Algemene typering professionalisering Professionaliseringspraktijken Terugblik professionaliseringspraktijken De rol van de Medezeggenschapsraad Samenvatting en aandachtspunten 14 3 Martinuscollege School Algemene typering professionalisering Professionaliseringpraktijken Terugblik professionaliseringspraktijken De rol van de Medezeggenschapsraad Samenvatting en aandachtspunten 20 4 Thamen School Algemene typering professionalisering Professionaliseringspraktijken Terugblik professionaliseringspraktijken De rol van de Medezeggenschapsraad Samenvatting en aandachtspunten 26 v

7 5 Trajectum College School Algemene typering professionalisering Professionaliseringspraktijken Terugblik op professionaliseringspraktijk De rol van de Medezeggenschapsraad Samenvatting en aandachtspunten 31 6 De Thij School Algemene typering professionalisering Professionaliseringspraktijken Terugblik op professionaliseringspraktijken De rol van de Medezeggenschapsraad Samenvatting en aandachtspunten 39 7 Het Graaf Huyn College School Algemene typering professionalisering Professionaliseringspraktijken Terugblik op professionaliseringspraktijken De rol van de Medezeggenschapsraad Samenvatting en aandachtspunten 46 8 RSG Slingerbos / Levant School Algemene typering professionalisering Professionaliseringspraktijken Terugblik op de professionaliseringspraktijken De rol van de Medezeggenschapsraad Samenvatting en aandachtspunten 51 9 PENTA college CSG De Oude Maas School Algemene typering professionalisering Professionaliseringspraktijken Terugblik op de professionaliseringspraktijken De rol van de Medezeggenschapsraad Samenvatting en aandachtspunten 58 vi

8 10 Samenvatting en conclusies Professionaliseringspraktijken in scholen Sturingsprocessen en dialoog Opbrengsten Belemmerende en bevorderende factoren Professionalisering gericht op individuele ontwikkeling Professionalisering gericht op onderwijsontwikkeling Professionaliseringspraktijken in balans Aanbevelingen 70 Literatuur 72 Bijlage 74 vii

9 viii

10 1 Achtergrond, probleem- en vraagstelling en plan van aanpak SBO werkt aan een notitie over professionaliseringsbeleid in de school. Er is al veel bekend uit met name kwantitatief onderzoek over het professionaliseringsbeleid (Vink e.a. 2010, Van Kuijk, e.a. 2008). Zo zou ruim 80 procent van de scholen een scholingsplan hebben waarin activiteiten en budgetten zijn beschreven. De nadruk zou hierbij liggen op onderwijsontwikkeling. De Lerarenbeurs (eerste en tweede tranche) is inmiddels goed bekend en bereikt op basis van de aanvragen 5 procent van het totale lerarenbestand en over drie tranches hebben meer dan leraren een beurs toegekend gekregen. Functioneringsgesprekken / de gesprekscyclus worden verder in vrijwel alle scholen gehouden en de bekwaamheidseisen zijn in veel scholen de basis voor deze gesprekken. Deze gegevens bieden een deelvisie op het geheel. Wat zit er achter de cijfers? SBO en de CAO-tafel voortgezet onderwijs wilde dit aangevuld zien met hoe het er in de praktijk feitelijk aan toegaat en hoe medewerkers zich professionaliseren. Het hier uitgevoerde onderzoek voorziet hierin. Het is er op gericht de mechanismen en processen zichtbaar te maken volgens welke het professionaliseringsbeleid in de praktijk gestalte krijgt. Hoe vindt daarbij sturing plaats, vanuit welke optiek vindt professionalisering plaats en wat zijn de verdeelmechanismen van scholing over medewerkers? Op basis van eerder onderzoek (Van Kuijk e.a. 2008) bestaat de indruk dat de schoolleiding professionalisering nog maar weinig als beleidsinstrument inzet en daardoor mogelijkheden laat liggen. Meer zicht op de achterliggende factoren kan helpen om het professionaliseringsbeleid op scholen te verbeteren. 1.1 Achtergrond en probleemstelling Professionalisering is een middel dat diverse doelen kan dienen. Wat die scholingsdoelen zijn is mede afhankelijk van of de oogmerken van de leiding voorop staan of dat de persoonlijke wensen en behoeften van leraren binnen de school meer leidend zijn of dat deze in onderlinge afstemming, in dialoog tot stand komen. Met andere woorden de initiatieven van beide partijen, de afstemming, de mate van sturing door de schoolleiding en de sturing door de leraar vormen een essentiële invalshoek in het voorliggende onderzoek. 1

11 Professionalisering vatten we in dit onderzoek breed op en we verstaan er onder het groeien en het (nog) beter worden in je vak, in je functie, je positie in de school en in het onderwijs. Vanwege de praktijkgerichtheid hanteren we in dit onderzoek het begrip professionaliseringspraktijken, waarmee we aangeven dat professionalisering een specifieke combinatie van scholingsdoelen, actorenrollen en inzet van personeelsinstrumenten aanduidt. Vanuit onze betrokkenheid bij verschillende onderzoeken naar professionalisering (Van Kuijk e.a.; 2008, 2009, 2010; Van Gennip; 2007) onderscheiden we de volgende professionaliseringspraktijken waarbij professionalisering als beleidsinstrument gericht is op specifieke doelen. 1. Professionalisering als beleidsinstrument voor de loopbaan van de individuele leraren: de keuzen die hier worden gemaakt hoeven niet per se te sporen met wat voor de school van belang is. Professionalisering met het oog op loopbaanwensen van leraren. Scholingsdoelen zijn mogelijke functieverandering of veranderingen in het takenpakket van betrokkene. 2. Professionalisering als beleidsinstrument bij ontwikkeling en verandering van het onderwijs van de school. Professionalisering met het oog op onderwijsontwikkeling. 3. Professionalisering als beleidsinstrument om het onderwijs/leerrendement te verhogen (opbrengstgericht werken). Professionalisering met het oog op het vergroten van de opbrengstgerichtheid van de school als geheel. Scholingsdoelen zijn bijvoorbeeld het vergroten van vakkennis en didactische vaardigheiden. 4. Professionalisering als beleidsinstrument om de voor het beroep vereiste competenties te verkrijgen of op peil te houden en om leraren zich verder te laten ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de school. Scholingsdoelen zijn vakkennis en didactische vaardigheid vergroten. 5. Professionalisering als beleidsinstrument om in meerjarige personeelsbehoeften te voorzien (oudere leraren vitaal houden, kweekvijvers, vrouwen in de leiding). Het gaat om professionalisering met het oog op de instandhouding van de kwaliteit van het personeelsbestand. Het scholingsdoel is duurzame inzetbaarheid. Bij elke professionaliseringspraktijk kunnen schoolleiding en leraren meer of minder het initiatief nemen en meer of minder sturend zijn. In de interactie, de dialoog, zal het streven gericht zijn op afstemming tussen individuele belangen en schoolbelangen en zal overeenstemming over verdeling van middelen tot stand (moeten) komen. De ingezette personeelsinstrumenten (gesprekscyclus, bekwaamheidsdossier, profielen en functiemix, scholingsplan) geven dit proces vorm en bepalen sterk het structurele en systematische karakter ervan als beleidsinstrument. 2

12 Context Professionalisering vindt altijd plaats binnen een dynamische context. Allereerst is er natuurlijk de schoolinterne omgeving waarbinnen sociale structuren en een eigen cultuur met expliciete en impliciete opvattingen over individuele scholing en teamscholing. In sommige scholen is het niet ongewoon om collegiaal te leren, elkaars lessen te bezoeken en om feedback te geven. Op andere scholen heerst een meer individuele leercultuur. Ook het schoolbestuur speelt een rol bij de invulling van het professionaliseringsbeleid binnen de school. Deze rol zal groter zijn naarmate het strategisch personeelsbeleid meer is uitgewerkt. Verder is van invloed in hoeverre de personeelsfunctie is uitgebouwd. Grotere besturen en scholen hebben steeds vaker een aparte afdeling met functionarissen die het personeelsbeleid mee uitvoeren. Tenslotte is de rol van de (G)MR van belang. Vanuit de schoolexterne omgeving doen zich ook invloeden gelden. Daarbij is te denken aan het beleid van OCW (bijvoorbeeld functiemix, lerarenbeurs), de rol van de sociale partners en de cao voor het onderwijs. De hier uit voortvloeiende regelgeving bepaalt mede de speelruimte van de schoolleiding en van leraren om de professionalisering in te vullen. Ook de krapte op de regionale onderwijsarbeidsmarkt kan van invloed zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk de discussies over het beroep van de leraar (o.a. brede inzetbaarheid, extended oriëntatie van de leraar of een restricted oriëntatie, Jongmans, e.a. 2004) en ontwikkelingen in de beroepsgroep (beroepsregister) mogelijk een rol. Randvoorwaarden Zoals gezegd slagen er nog maar weinig scholen in professionalisering ten volle uit te buiten als beleidsinstrument. Vaak zijn de professionaliseringsactiviteiten die we feitelijk binnen de school aantreffen nog weinig planmatig en systematisch en springt het ad hoc karakter in het oog (Van Kuijk, Vrieze, 2008). Het is natuurlijk niet zonder reden dat we een minder structureel professionaliseringsbeleid aantreffen. Het onderhavige onderzoek wil daarom niet alleen de huidige professionaliseringspraktijken van scholen beschrijven, maar ook aan het licht brengen welke belemmerende en bevorderende factoren in de praktijk zijn te onderkennen. Deze zijn van belang om verbeteringen te realiseren. Deze belemmerende en bevorderende factoren kunnen voorkomen zowel binnen actoren als in de interactie, binnen de school en in de doorwerking van de schoolexterne omgeving. Vaker genoemde belemmeringen zijn werkdruk, de gelijkheidscultuur in het onderwijs, de bureaucratisering van de gesprekkencyclus in het kader van het personeelsbeleid en scholing als sluitpost. Bevorderend daarentegen zijn: visie bij de schoolleiding, het op gang komen van de dialoog, en heldere selectie en beoordelingsprocedures (Van Kuijk, Van Gennip, Vrieze, 2009). 3

13 1.2 Vraagstellingen Op basis van de door SBO gestelde vragen hebben we de volgende onderzoeksvraagstellingen geformuleerd: Welke professionaliseringspraktijken met welke scholingsdoelen treffen we aan in scholen voor voortgezet onderwijs? Hoe verhouden die praktijken zich tot elkaar? Hoe bewust worden deze gehanteerd? Welke sturingsprocessen door welke actoren zijn karakteristiek binnen een professionaliseringspraktijk? Welke sturende rol speelt de schoolleiding? Welke personeelsinstrumenten worden ingezet? Wat zijn de gepercipieerde opbrengsten van de diverse professionaliseringspraktijken? Welke opbrengsten worden optimaal en welke worden suboptimaal bevonden? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij de inzet van de diverse professionaliseringspraktijken? Onder welke voorwaarden kan de opbrengst van scholing verbeterd worden? Wat voor verbeterpunten zijn scholen aan te reiken? 1.3 Plan van Aanpak Gezien de problematiek en de vraagstelling heeft het ITS dit onderzoek uitgevoerd in de vorm van casestudies. We hebben hierbij gekozen voor de school als eenheid van analyse omdat professionaliseringsbeleid en de wijze waarop dat uitpakt voor de diverse betrokkenen op schoolniveau vorm en inhoud krijgt. Dit uit zich in de mate waarin professionalisering als beleidsinstrument wordt gezien en de wijze waarop daar in de interactie tussen schoolleiding en leraren vorm aan wordt gegeven. De verhouding tussen de wensen van beide partijen parallel lopen, elkaar beïnvloeden en / of stimuleren en / of tegen elkaar inwerken zijn is een interessant gegeven en komt in dialoog tot stand. De context binnen het bestuur en de school (aanwezigheid beleid, aanwezigheid p&o, rol MR, scholingsafspraken, relatie onderwijskundig beleid, relatie met personeelsbeleid) waarin een en ander plaatsvindt is hierin medebepalend. De rol van afspraken op intermediair niveau (Cao, beroepsregister) en landelijk niveau (bekwaamheidseisen, bekwaamheidsdossier, lerarenbeurs) vormen de wat verder weg gelegen constellatie. Casestudies Om deze praktijk van professionalisering en scholing beter in het vizier te krijgen, hebben we acht casestudies verricht en deze beschreven in de vorm van schoolportretten. De eenheid is de school en per eenheid zijn aparte gesprekken gevoerd met: de schoolleiding en p&o (centraal / decentraal); (gemeenschappelijke)medezeggenschapsraad (voorzitter); 4

14 docenten (groepsgesprekken met diverse categorieën leraren: ouderen, jongeren, deelnemers lerarenbeurs) 1. Per school zijn minimaal drie (groeps)gesprekken gevoerd. De meeste (groeps)gesprekken duurden minimaal een uur. Zo nodig is nadere toelichting gevraagd aan het bestuur over hun strategisch personeelsbeleid. Als achtergrondinformatie is steeds kennis genomen van documenten op het terrein van personeelsbeleid en professionaliseringsbeleid van besturen / scholen. Het gaat hierbij om schoolgidsen, professionaliseringsbeleid, personeelsbeleid, afspraken over de gesprekscyclus, scholingsbeleid en scholingsbudget, promotiebeleid, beloningsbeleid. De volgorde van de gesprekspartners per school verschilde. Vrijwel altijd hebben we met leraren gesproken na het gesprek met de leidinggevende. Dit om te toetsen of het beleid zoals voorgesteld en opgeschreven ook daadwerkelijk zo werkt. In enkele gevallen is na het gesprek met leraren nog kort met de leidinggevende gesproken om eventueel gevonden discrepanties tussen beleid en praktijk nader te bespreken. De casestudies zijn uitgevoerd in de maanden mei en juni. Selectie Bij de selectie van de scholen in het voortgezet onderwijs is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de diverse situaties die kunnen voorkomen en die mogelijk relevant zijn voor de invulling van het professionaliseringsbeleid. De Cao-tafels en SBO zijn behulpzaam geweest bij de selectie van de scholen in die zin dat ze scholen hebben aangereikt die op een of andere wijze actief bezig zijn met professionalisering. De uiteindelijke selectie heeft geresulteerd in acht scholen die verspreid zijn over het land, van verschillende omvang, waarin verschillende schooltypes en schoolsoorten voorkomen en die al of niet onder een groot bestuur vallen. Bij de schoolportretten in de hoofdstukken twee tot en met negen wordt kort op kenmerken van deze scholen ingegaan 1 We betrekken het obp niet bij de gesprekken. We nemen deze beperking voor lief zodat de focus kan komen te liggen op het beleid richting leraren. De positie van het obp verdient naar onze mening een apart onderzoek. 5

15 Schema geselecteerde scholen 1 Accent bestuur met meer scholen 2 Martinus college Bestuur Schooltype Omvang Ligging éénpitter 3 Thamen bestuur met meer scholen 4 Trajectum College bestuur met meer scholen 5 De Thij bestuur met meer scholen 6 Graaf Huyn College 7 RSG Slingerbos / Levant bestuur met meer scholen éénpitter 8 Penta College nestuur met meer scholen 4 scholen voor praktijkonderwijs vmbo, havo, vwo en gymnasium leerlingen groot stedelijk zuid west Nederland landelijk noord west Nederland vmbo ruim 900 klein stedelijk noord west Nederland vmbo ongeveer 300 groot stedelijk midden Nederland locatie van een sg. vmbo-t, havo en vwo klein stedelijk oost Nederland vmbo en havo/vwo stedelijk zuid Nederland mavo, havo, vwo (2 vestigingen) klein stedelijk noord Nederland vmbo, mavo 860 klein stedelijk zuid west Nederland Opzet van de gesprekken In de gesprekken zijn de eerder onderscheiden vijf professionaliseringspraktijken een belangrijk uitgangspunt geweest. We hebben deze praktijken voorgelegd om te kijken in hoeverre ze herkenbaar zijn en uit de verf komen in de scholen. Daarbij is ingegaan op de sturing door de verschillende actoren, de ingezette personeelsinstrumenten en de gepercipieerde opbrengsten. Wat belemmert hierbij en wat werkt wel? Onderzoeksinstrument Voor elke groepering die geïnterviewd is, hebben we in principe hetzelfde gesprekssjabloon gehanteerd. Bij de verschillende doelgroepen zijn daarbij eigen accenten gelegd. Hieronder tippen we deze accenten aan. Een en ander is uitgewerkt tot een gespreksleidraad die besproken is met de opdrachtgever en die aan alle betrokkenen ruim voor de interviews is voorgelegd. Directie en P&O (centraal-decentraal) In deze gesprekken stonden het perspectief en de rol van de schoolleiding centraal: Algemene typering professionaliseringsbeleid. Mate van initiatief en sturing leiding op de vijf modellen. 6

16 Inzet van instrumenten. Discrepanties tussen beleid op papier en feitelijke professionalisering. Beleid van de overheid, mede in relatie tot eigen beleid van school / bestuur. Gerealiseerde successen of opbrengsten. Bevorderende en belemmerende factoren en oplossingen. Dilemma s bij invulling van het professionaliseringsbeleid (gelijkheid versus excellentie / deficiëntie, belang school versus individu); De mate van ondersteuning door p&o bij professionalisering, op welke onderdelen sturend; De adequaatheid van procedures volgens p&o (gesprekkencyclus). Mogelijkheden en beperking van het scholingsbudget. Voorzitter (G)MR Mate waarin geïnformeerd over en betrokken bij regelingen en personeelsbeleid en scholingsbeleid. Standpunten ten aanzien van de ontwikkeling van professionalisering (in de vijf onderscheiden praktijken) en indruk over de feitelijke invulling ervan (bijvoorbeeld beloning en aanpak van disfunctioneren). Rol van cao en sociale partners. Leraren Het perspectief van de leraar staat centraal. Draagvlak voor scholingsbeleid. Typering professionaliseringsbeleid op school. Wijze waarop professionalisering (in de onderscheiden vijf praktijken) feitelijk ingevuld wordt. Met aandacht voor eigen initiatief, sturing door de leiding inzet van welke instrumenten, wat zijn opbrengsten, bevorderende en belemmerende factoren en dilemma s. Verschil tussen afspraken en praktijk. Gevoel zelf sturing te kunnen geven aan eigen ontwikkeling en professionalisering. Analyse en rapportage De opdrachtgever wenste vooral beschrijvingen van praktische invullingen van professionalisering / scholing in scholen. Dit wil zeggen dat ITS in acht hoofdstukken schoolportretten oplevert die op een gelijksoortige wijze zijn beschreven en die een helder beeld scheppen van de praktijk van professionalisering. Als rode draad door deze schoolportretten loopt de schoolspecifieke vormgeving van de vijf professionaliseringspraktijken waarbinnen de sturing, de personeelsinstrumenten, kritische factoren en opbrengsten worden uitgewerkt. Bij de beschrijving is steeds ingegaan op de verschillen in perspectief tussen schoolleiding en leraren. 7

17 Leeswijzer In de volgende acht hoofdstukken wordt steeds een schoolportret integraal weergegeven. Dit gebeurt telkens op een identieke wijze, te weten: School Algemene typering professionalisering Professionaliseringspraktijken Terugblik professionaliseringspraktijken De rol van de Medezeggenschapsraad Samenvatting en aandachtspunten De schoolportretten geven vooral de mening weer van de geïnterviewden. Deze portretten zijn ter verificatie ook voorgelegd aan de geïnterviewden. In de eerste paragraaf wordt de school kort getypeerd op een aantal kenmerken. In de volgende drie paragrafen staat de feitelijke professionalisering beschreven waarbij in de terugblik wordt gekeken naar de sturing en ingezette instrumenten, gerealiseerde doelen en belemmerende en bevorderende factoren. In de samenvatting en de aandachtspunten wordt door de onderzoekers kort teruggekeken op de professionalisering in de school. In hoofdstuk 10 geven we over de portretten heen een balans op van de professionalisering in praktijk in de scholen. 8

18 2 Accent De functiemix is een cadeautje. Dat pakken we dankbaar uit 2.1 School Accent is een onderdeel van het bestuur Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in Rotterdam. Accent bestaat uit een samenwerkingsverband van vier scholen voor Praktijkonderwijs, een expertisecentrum ten dienste van de CVO-scholen, een onderwijsopvangvoorziening voor jongeren die dreigen uit te vallen en een avondschool voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Accent telt totaal leerlingen en 275 personeelsleden. De vier Praktijkscholen van Accent bevinden zich in Rotterdam e.o. (Capelle a/d IJssel, Hoogvliet, Delfshaven, Rotterdam-Centrum). Het streefcijfer aan LC-functies is bereikt en men wil ook een LD-functie creëren. Het overkoepelend bestuur CVO Rotterdam bestuurt scholen voor voortgezet onderwijs en heeft leerlingen en in totaal personeelsleden. 2.2 Algemene typering professionalisering CVO is een actief schoolbestuur op het gebied van personeelsbeleid en professionalisering. In toenemende mate worden scholing, begeleiding en opleiding intern uitgevoerd om dure uitbesteding te voorkomen. Goed en innovatief personeelsbeleid is voor CVO één van de belangrijkste opdrachten. Uitgangspunten van het personeelsbeleid zijn: Aantrekkelijke werkgever zijn. Goed arbeidsvoorwaardenpakket bieden. Uitdagend werkklimaat voor de medewerker organiseren. Met de professionalisering wil het bestuur stimuleren dat medewerkers elkaars deskundigheid erkennen, benutten en bediscussiëren. Het gesprek tussen leidinggevende en docent is het vliegwiel van de professionalisering. De scholen kunnen tot op zekere hoogte een eigen invulling geven aan het centrale professionaliseringsbeleid. Ook de scholen vinden professionalisering belangrijk maar de middelen zijn gering, aldus de directeur van Accent. Er zijn op CVO-niveau vier HRM-functionarissen werkzaam voor alle personeelsleden. Dit betekent dat een belangrijk deel van de HRM-taak bij de directie van de scholen ligt. Professionalisering krijgt in de praktijk gestalte door directeuren en teamleiders. Dit zijn 9

19 mensen, aldus de directeur van Accent, die primair met het onderwijs bezig zijn en die het personeelsbeleid erbij hebben gekregen. Leraren op Praktijkscholen zijn bevlogen mensen. Het vereist specifieke competenties om te werken met kinderen met een beperking. Leraren willen dat zo goed mogelijk doen, terwijl hun werk niet altijd gemakkelijk is. De aandacht voor professionalisering, personeelsbeleid, CAO s, arbeidsomstandigheden is dan ook geen usance bij leraren, aldus de directeur. Directie en leraren zijn primair bezig met het onderwijs. 2.3 Professionaliseringspraktijken Algemeen De vijf invalshoeken (individueel, onderwijs, rendement, competentiepeil, meerjarige personeelsbehoeften) worden herkend door de directeur van Accent, de leraren en de MR-voorzitter. Op alle vijf invalshoeken worden activiteiten uitgevoerd. De geïnterviewde leraren benadrukken de individuele ontwikkelingsmogelijkheden in school. Van leraren wordt ondernemingszin verwacht. Individuele ontwikkeling Er is binnen Accent veel ruimte voor leraren om zich te scholen. Zo volgen veel leraren de opleiding Master Special Educational Needs (Master SEN) en worden cursussen gevolgd op het gebied van Sociale Vaardigheden en Coaching. Ook genoemd worden de opleidingen basis en master Omgangskunde, Zorgcoördinator in het VO, Leerwegondersteuning en Praktijkonderwijs. Individuele wensen van leraren worden gehonoreerd; er wordt wel gekeken of de scholing past in de schoolontwikkeling. Initiatieven van onderop worden gesteund door de directie. Eén van leraren heeft de kelder die leeg stond, ingericht als keuken en restaurant. Vrienden en kennissen kunnen daar nu dineren verzorgd door leerlingen van de school In een gesprek met de locatiedirecteur is dit plan ontstaan. Er wordt veel overgelaten aan eigen initiatief. Leraren krijgen de ruimte om iets op te zetten. Er zijn leraren die op persoonlijk initiatief branche-gerichte opleidingen voor leerlingen uit het Praktijkonderwijs zijn gestart. Ze zijn daarvoor gecertificeerd door de kenniscentra beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Er is ook een docent die het mogelijk heeft gemaakt dat enkele leerlingen een assistent-diploma hebben gekregen. Accent geeft leraren de mogelijkheid zich te ontwikkelen en nieuwe trajecten en opleidingen voor leerlingen te starten/te ontwikkelen. Leraren leggen de nadruk op de mogelijkheden voor individuele ontwikkeling, maar het opzetten van nieuwe trajecten en opleidingen straalt ook uit naar onderwijsontwikkeling en verhoging van het onderwijsrendement. 10

20 Accent heeft de verplichting tot invoering van de functiemix voortvarend opgepakt. De gestelde criteria voor de in te vullen LC- en LD-functies zijn vooral geschreven op het reguliere voortgezet onderwijs en zijn in beperkte mate valide voor het Praktijkonderwijs. De directie van Accent heeft in 2009 speciale criteria voor de LC-functie in het Praktijkonderwijs ontwikkeld. De functiemix wordt door zowel de directeur als de leraren als een cadeautje gezien. Het is een kans. Het quotum dat binnen CVO aan Accent was toebedeeld, is inmiddels ingevuld. De functiemix staat weliswaar op gespannen voet met het entreerecht, maar de voordelen zijn veel groter dan de nadelen, aldus de directeur van Accent. De functiemix is een stimulans voor leraren om zich te scholen en te ontwikkelen. Het bevordert het nadenken over het werk. Het geeft leraren mogelijkheden op een loopbaan. De sector onderwijs wordt aantrekkelijk gemaakt en de schoolorganisatie kan op een andere manier ingevuld worden. Het biedt toekomstperspectief. Leraren zien het als een uiting van waardering. Binnen het CVO-kader zijn er enkele accenten gelegd voor de LC-functie in het Praktijkonderwijs. Er wordt nu gezocht naar de mogelijkheid om ook voor het Praktijkonderwijs de LD-functie mogelijk te maken. Dit moeten leraren zijn die de zorgbreedte groter maken, zodat er aantoonbaar minder uitval is. Dit is nog toekomst. De functiemix is zo transparant mogelijk ingevoerd. Het vinden van harde criteria en goede procedures blijf een issue voor de leraren. In de beleving van leraren is het opleidingsniveau doorslaggevend om in een hogere salarisschaal te komen, aldus de directeur van Accent. Sommige oudere leraren, zo zeggen de directeur en leraren, blijven liever in LB. Ze zijn even enthousiast in hun werk, maar voor hen hoeft de gang van zaken erom heen niet. Onderwijsontwikkeling De onderwijsontwikkeling krijgt gestalte met studiemiddagen en 1 x per jaar wordt een tweedaagse gehouden. Onder begeleiding van de Rodin-groep (experts in kwaliteitsverbetering) is een dwarsdoorsnede van het personeel een paar dagen naar Kloosterburen geweest om na te denken over persoonlijke ontwikkeling in relatie tot schoolontwikkeling. Leraren in het Praktijkonderwijs zijn, zoals gezegd, zeer bevlogen en willen zich verder ontwikkelen en scholen. Dit geldt voor alle leraren en sommige leraren moeten er nog aan wennen dat de ene leraar daarvoor wel extra beloond wordt en de ander niet. Alle leraren worden geacht hun best te doen om de prestaties te verhogen. Deze intrinsieke motivatie lijkt soms wel eens op gespannen voet te staan met beloningsdifferentiatie, aldus de gesprekspartners. Verhoging onderwijsrendement De laatste jaren is de aandacht voor lezen, taal en rekenen toegenomen op de vier scholen voor Praktijkonderwijs. Alle leerlingen zijn getoetst en veel praktijkleerlingen kunnen meer dan werd verwacht. Dit betekent dat de tijd voor taal- en rekenpres- 11

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 BELONINGSBELEID & FUNCTIEMIX ( V E R S I E 1. 1 ) Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 I NLEI DI NG In de notitie beloningsbeleid en de functiemix geeft het bestuur uitvoering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

CONVENANT LEERKRACHT. Invulling docentfuncties VO

CONVENANT LEERKRACHT. Invulling docentfuncties VO CONVENANT LEERKRACHT Invulling docentfuncties VO 1 www.aob.nl www.cmhf.nl www.cnvo.nl www.vo-raad.nl Colofon Deze brochure is een gezamenlijke publicatie van de VO-raad en de werknemersorganisaties AOb,

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Opleidingsbeleid Alliantie VO Mei 2009 1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Competente, vitale en betrokken medewerkers met hart voor onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs maakt zich er

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB)

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Uitspraken over de implementatie van Integraal Personeelsbeleid blijken vaak lastig te onderbouwen. Waar denken we eigenlijk aan als we het hebben over goed

Nadere informatie

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis:

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis: Introductie tot Project Stoer en OGW Synopsis: In deze hand-out staat zo kort en bondig mogelijk uitgelegd vanuit welk project deze workshop en bronnenboek ontstaan is. Met welke doelen het project gestart

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs Het ministerie van OCW heeft een aantal plannen gelanceerd, om het onderwijs in alle sectoren naar een hoog,

Nadere informatie

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten.

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. VMBO PRO De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. Alle aspecten zijn t.o.v. vorig jaar fors verbeterd. Met 5,62 scoort organisatie het laagst. Er zijn dus geen onvoldoende

Nadere informatie

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs Scholingsbeleid in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0078 Inhoud Inleiding Inzet scholingsbudget Integraal Personeelsbeleid Scholingsplan Vergoeding Meer informatie Inleiding Jaarlijks

Nadere informatie

CAO-enquête Werkdruk VO

CAO-enquête Werkdruk VO CAO-enquête Werkdruk VO Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt drs. H.S. Vrielink drs. M. Thomassen drs. B. Kurver drs. L. Hogeling ResearchNed maart 2010 2010 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 Werving van leraren Onderzoek in opdracht van SBO Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 2008 ResearchNed Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Investeren in leraren verhoogt onderwijskwaliteit

Investeren in leraren verhoogt onderwijskwaliteit Professionalisering Helft leraren scoort onvoldoende op didactische of differentiatievaardigheden Investeren in leraren verhoogt onderwijskwaliteit De afgelopen jaren zijn er diverse publicaties verschenen

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2018

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2018 Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2018 Aanmeldingsprocedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2018. Elke school/schoolsoort die wil deelnemen aan het traject dient uiterlijk

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Welkom! Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Kees Verbeek; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn Hans de Braal; Gomarus

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105620-13.02 Instemmingsgeschil PO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (vaststelling of wijziging beleid personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie) De PGMR heeft instemming

Nadere informatie

Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester

Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht Rapportage Menno Wester Maart 2014 Projectnummer: 34001333 Opdrachtgever: Stichting HIO 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 CSG De Lage Waard HAVO VWO Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C1 BRIN nummer : 16QA 00 HAVO BRIN nummer : 16QA 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Eindrapportage maatregel 8 uit de aanpak lerarentekort Rotterdam

Eindrapportage maatregel 8 uit de aanpak lerarentekort Rotterdam Eindrapportage maatregel 8 uit de aanpak lerarentekort Rotterdam Over de kennisbundeling van integraal personeelsbeleid ofwel slimmer werken binnen de scholen. Deze uitgave is gemaakt in opdracht van het

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE HULPMIDDEL 4 HOE BEPAALT U HET EMPLOYABILITYGEHALTE VAN UW HUIDIGE ORGANISATIEBELEID EN PERSONEELSBELEID? 1 Dit hulpmiddel kunt u gebruiken

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Aan de slag met de functiemix

Aan de slag met de functiemix Aan de slag met de functiemix 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het Actieplan Leerkracht 3. Van visie tot beheer 4. Beleid vormgeven 5. Gesprekkencyclus 6. Bekwaamheidsdossier 7. Criteria 8. Strategische

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

TIJD VOOR VISIE, TIJD VOOR KWALITEIT!

TIJD VOOR VISIE, TIJD VOOR KWALITEIT! CAO VO 2010-2014 TIJD VOOR VISIE, TIJD VOOR KWALITEIT! Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs opgesteld door 5 december 2010 Pre-ambule Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie