Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente Resultaat op kerntaken per wijkgemeente...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting 2015... 9 Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente... 10 Resultaat op kerntaken per wijkgemeente..."

Transcriptie

1

2

3 Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente Resultaat op kerntaken per wijkgemeente Resultaat op kerntaken per lid per wijkgemeente Ledenaantallen Levend geld per betalende pastorale eenheid Pastoraatskosten Salarissen en vergoedingen Bijdragen aan de PKN Exploitatie kerk- en wijkgebouwen Onderhoudsvoorziening kerk- en wijkgebouwen Onderhoudsvoorziening orgels Exploitatie onroerend goed Geraamd verloop onderhoudsvoorziening overig onroerend goed Beleggingen / intrest Diverse baten Algemene kosten Centrale kosten Bestuur en bureau Bovenwijkse activiteiten Investeringsreserve Wervende Kerk (Durffonds) Geraamd verloop overige voorzieningen Kasstroomoverzicht Balansbegroting Verklaringen Begroting

4 Aan de leden van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Amsterdam, november 2014 Betreft: Begroting 2015 Geachte dames en heren, De Protestantse Kerk Amsterdam is een actieve kerkgemeenschap verspreid over de gehele stad en met een ambitieus programma en vele activiteiten. Daarvoor is een goede financiële basis en goed financieel beheer een vereiste. In dat kader bieden wij u hierbij de begroting 2015 van de PKA aan ter vaststelling. De begroting geeft de best mogelijke schatting van de wijken en van stedelijk voor de uitgaven en inkomsten in De wijken en stedelijk stellen hun eigen begrotingen op, die door de Financiële Afdeling van het Kerkelijk Bureau worden samengesteld tot het bijgevoegde document. De begroting is een belangrijk sturingsinstrument voor beslissingen van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, respectievelijk hun moderamen. De begroting 2015 is op nagenoeg dezelfde wijze opgesteld als die van In de begroting worden eerst de cijfers van de kernactiviteiten van het totaal van de PKA en van de wijkgemeenten gegeven. Onder kernactiviteiten wordt verstaan het houden van kerkdiensten en het in stand houden van het gemeenteleven. De lasten hiervan zijn samen met de baten (de laatste vaak aangeduid als levend geld ), bestaande uit de kerkelijke bijdragen en de collectes en giften bij elkaar gerubriceerd. Het saldo van de baten en lasten vormt het resultaat op de kernactiviteiten. Het feit dat het saldo negatief is geeft aan dat het huidige levend geld zelfs niet voldoende is om de kernactiviteiten te financieren. Dit is een probleem waar later in deze aanbiedingsbrief in de paragraaf bespreking resultaten kernactiviteiten op wordt teruggekomen. In de opstelling van de begroting worden vervolgens de baten en lasten van de kerk- en wijkgebouwen bij elkaar gezet. Het resultaat hiervan geeft aan in hoeverre de verhuuropbrengsten de eigen kosten van de gebouwen bestrijden. Sommige kerken slagen daar wel in, maar niet alle gebouwen zijn daar even geschikt voor en voor het geheel blijft deze exploitatie jaar in jaar uit negatief. Ook op dit probleem wordt hieronder teruggekomen in de paragraaf over kerk- en wijkgebouwen. De volgende rubriek in de begroting zijn de opbrengsten uit bezit. Allereerst de baten en lasten van het overig onroerend goed van de PKA, die een positief saldo hebben. De beleggingsopbrengsten uit effecten zijn echter wanneer we naar de werkelijke cijfers van 2012 en 2013 kijken de belangrijkste component. Onze afhankelijkheid van de beleggingsopbrengsten is zeer groot. Het goed begroten van de beleggingsopbrengsten is echter niet eenvoudig. De te ontvangen rentes op leningen en obligaties en de dividenden op aandelen zijn nog redelijk goed te schatten. Zij lijden wel onder de al jaren lage rente en onder minder dividendgevende aandelen in de portefeuille. Opbrengsten van beleggingen door eventuele koerswinsten op effecten werden vanwege de onzekerheid van het zich voordoen 4 Protestantse Kerk Amsterdam

5 daarvan tot nu toe niet begroot. Bovendien moeten eerst de koersverliezen uit het verleden gecompenseerd worden via de Reserve Koersverschillen Beleggingen (voorheen Herwaarderingsreserve genoemd), alvorens eventuele resterende koerswinsten naar het resultaat vloeien. Dat maakt goed begroten zeer moeilijk. Anderzijds is het begroten van een groter tekort dan waarschijnlijk in werkelijkheid geleden gaat worden ook onbevredigend. Daarom hebben we in de begroting 2015 een verandering doorgevoerd die beschreven wordt in de paragraaf: Wijzigingen ten opzichte van vorige begrotingen. Tenslotte worden in de kolommen de stedelijke kosten getoond, gesplitst in kosten die door het kerkelijk bureau voor de wijken worden gemaakt en in overige stedelijke kosten inclusief de bovenwijkse kosten. Bij het bepalen van de kosten ten behoeve van de wijken is uitgegaan van de personeelskosten van hen die op het kerkelijk bureau overduidelijk ten behoeve van de wijken werkzaamheden verrichten. Hierbij continueren we de in 2013 ingezette lijn om dit in de begroting te tonen. Deze kosten ten behoeve van de wijken worden echter in 2015 niet langer in de begroting van de wijken opgenomen. Ook dit wordt nader toegelicht in de paragraaf: Wijzigingen ten opzicht van vorige begrotingen. Zoals gebruikelijk zijn in de volgens hetzelfde stramien opgezette kolommen de resultaten per afzonderlijke wijkgemeente eveneens inzichtelijk gemaakt. Hoewel officieel nog geen wijk, is IJburg als een afzonderlijke wijk gepresenteerd. Tevens is een aantal specificaties die de uitkomsten verduidelijken in de begroting bijgevoegd. Tenslotte zijn zowel voor de totale PKA als voor de wijken statistieken van leden weergegeven. Hieruit blijken het aantal ingeschreven leden, het aantal pastorale eenheden (gezinnen), het aantal hiervan dat een financiële bijdrage betaalt en het aantal dat meer dan bijdraagt aan de actie Kerkbalans. In de begroting 2015 zijn twee wijzigingen doorgevoerd van voldoende belang om hier apart te vermelden. Het betreft: 1. Het begroten van de opbrengst uit beleggingen. Zoals hierboven reeds genoemd werden tot nu toe alleen de van te voren redelijk goed te schatten opbrengsten van rentes en coupons van leningen en obligaties en van te verwachten dividenden op aandelen bij deze post opgenomen. Er werd geen rekening gehouden met (positieve) koersverschillen van effecten, omdat de uitkomsten daarvan niet te voorspellen zijn. Omdat deze opbrengsten echter aanzienlijk kunnen zijn wanneer de economie aantrekt, is gezocht naar een aanvaardbare argumentatie om toch iets van die opbrengsten in de begroting op te nemen. Zoals bekend wordt vanuit de centrale beleggingsopbrengsten de officiële heffingsrente voor particulieren (begroot 2015: 3%) vergoed over de interne rekening-courantverhouding van de wijken. Deze post hebben we ook nu aan de resultaten van de wijken toegevoegd, echter zonder hem tegen te boeken bij stedelijk, zoals vroeger. Dit heeft een positief effect op het begrote resultaat van circa Kostendoorbelasting Kerkelijk Bureau naar wijken. Vooruitlopend op het aanvaarden van het rapport van de Werkgroep Kostendoorbelasting, die daar in opdracht van het CKR een onderzoek naar heeft gedaan worden de kosten die op het Kerkelijke Bureau worden gemaakt ten behoeve van de wijken niet doorbelast aan de wijken. Tot nu toe werden deze kosten wel opgenomen in de begroting, maar nog niet verwerkt in de jaarrekeningen. Dat laat onverlet dat Begroting

6 die kosten natuurlijk nog wel gemaakt worden en daarom worden ze ook apart getoond in de begroting in de totaalkolom. Ondanks het door de Algemene Kerkenraad genomen besluit dat op een termijn van twee jaar tot een sluitende begroting moet worden gekomen, biedt de begroting 2015 net als vorig jaar nog geen enkele ontwikkeling in die richting. Dit maakt het noodzakelijk om tot een andere opzet van de begroting te komen. Er moet in het vervolg een meerjarenbegroting worden opgesteld, waarin cijfers worden gepresenteerd waaruit blijkt hoe en op welke termijn de doelstelling van een sluitende begroting per wijk gehaald gaat worden. In dat verband moet er ook kritisch gekeken worden naar de kosten van de stedelijke begroting (vnl. kerkelijk bureau en bovenwijkse activiteiten). Dit is al onderkend als een essentieel onderdeel van Koers. Al enige jaren is het tekort op de kernactiviteiten van de orde van grootte van 1 miljoen. Dat geldt ook voor Ruim 1 miljoen verlies op deze post betekent dat bijna 40% van de uitgaven voor de kerntaken wordt niet gedekt door levend geld! Positief is dat onze leden het totaal aan kerkelijke bijdragen op niveau houden. Als we naar het tekort op kernactiviteiten kijken kan de conclusie echter niet anders zijn dan dat we in financiële zin te weinig voor onze kerkelijke activiteiten over hebben en dat we onze leden moeten aansporen tot hogere kerkelijke bijdragen. Zoals gezegd moeten we tegelijkertijd kritisch kijken naar ons kostenniveau. In feite zijn dit de enige knoppen waaraan we zelf kunnen draaien om tot een sluitende begroting te komen. Van de wijken heeft een kleine helft een beter resultaat uit kerntaken dan begroot voor 2013, bij de andere ruime helft moet een verslechtering van het (begrote) resultaat geconstateerd worden. Dit vraagstuk vraagt om een structurele analyse en aanpak, die buiten het bestek van deze aanbiedingsbrief valt, maar die zeker in 2015 op de agenda van het College van Kerkrentmeesters zal staan. 1. Resultaten kerk- en wijkgebouwen Het tekort hierop bedraagt Dat is iets lager dan begroot in Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en beroepskrachten worden de lopende kosten, ook die van de wijkgemeenten, per saldo gedekt door de verhuuropbrengsten. Nu de verhuurmarkt door de aanhoudende crisis stagneert, wordt het belang van het in balans houden van kerntaken voor vele wijken zichtbaar. Dat moet een stimulans zijn om kritisch naar ons gebouwenbezit te kijken en het aan te houden tegen de behoeften van de PKA anno Kleiner, doelgerichter, flexibel, multi-inzetbaar en duurzaam (in de zin van energiezuinig, etc.) moeten daarbij de sleutelwoorden zijn. Terwijl we dit schrijven zijn wij ons ervan bewust dat gemeenteleden in het algemeen zeer gehecht zijn aan hun eigen kerkgebouw. 2. Resultaat uit bezit Dit komt uit op een positief bedrag van De opbrengsten uit onroerend goed fluctueren elk jaar enigszins, afhankelijk van het geplande onderhoud, maar geven een redelijk stabiel beeld. De verwachte opbrengst uit beleggingen, veruit de belangrijkste component binnen deze rubriek, wordt begroot op basis van werkelijke inkomsten over het eerste halfjaar Door de lage rentes van obligaties is deze post beduidend lager dan voorheen. We verwachten dat de lage renteniveaus op spaarrekeningen en obligaties zullen aanhouden en dat ook de dividenden gematigd zullen blijven. Bij het begroten van de opbrengst uit beleggingen werd, zoals in de paragraaf Wijzingen ten opzichte van vorige begrotingen al is beschreven in het verleden geen rekening gehouden met (positieve) 6 Protestantse Kerk Amsterdam

7 koersverschillen, maar wordt in deze begroting nu de rentevergoeding over de rekening-couranten van de wijken meegenomen in de begrotingen van de wijken. De vergelijkbare bedragen van de begroting 2014 zijn aan deze wijziging aangepast. 3. Resultaat overige baten en lasten Het resultaat is lager dan in voorgaande jaren omdat sinds de begroting 2013 bijdragen van derden in mindering zijn gebracht op de uitgaven voor de projecten waarvoor ze bestemd zijn. 4. Algemeen ten behoeve van wijken Dit betreft zoals hierboven vermeld de kosten die centraal ten behoeve van wijken worden uitgegeven. Deze kosten worden in de begroting toegerekend om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke kosten van de wijken en omdat de wijken indien zelfstandig ook deze lasten zouden dragen. In totaal wordt aan de wijken toegerekend. 5. Algemeen stedelijk Dit betreft het saldo van de overige kosten die centraal worden gemaakt, de daarvoor van derden te ontvangen, toegezegde bijdragen en de onttrekkingen aan het durffonds of aan voorzieningen. Voor 2015 wordt dit saldo begroot op , circa hoger dan over De stijging komt vooral door hogere bovenwijkse kosten en daarnaast door hogere centrale kosten voor bestuur en bureau. Als nieuwe projecten zijn voor 2015 opgenomen kosten samenhangend met de implementatie van het beleidstraject Koers, de stadspredikant en een bijdrage aan een promotieonderzoek over pionieren. Ook in deze begroting worden diverse uitgaven voor een bedrag van circa ten laste van Durffonds en Overige voorzieningen gebracht. Die uitgaven staan dus niet in de rekening van baten en lasten. Naar verwachting is in 2015 uit het Durffonds nog 1,2 miljoen beschikbaar voor projecten die voldoende perspectief geven om bij te dragen aan onze stedelijke kerkvernieuwing. In 2013/2014 is mede in het kader van de besprekingen over Koers het beleid ten aanzien van het vermogen van de PKA ongewijzigd gebleven. Dit beleid komt er op neer dat de PKA het vermogen reëel, d.w.z. gecorrigeerd voor inflatie, vanwege het nastreven van continuïteit die een kenmerk is van de kerk, in stand wil houden en dat de daarna resterende opbrengsten van het vermogen ten goede komen aan de exploitatie van de PKA. Het totaal aantal leden daalde met 1,1%. In de statistieken zijn ook de Betrokkenen opgenomen. Het totaal hiervan bedroeg 495 per 1 oktober Door het registreren van de betrokkenen bij de vele pioniersprojecten hopen wij dit aantal uit te breiden. Zonder de Betrokkenen daalde ons ledenbestand met 1,2%. Weliswaar ligt dit percentage onder het landelijk gemiddelde, maar het geeft toch aan dat het in stand houden en uitbreiden van ons ledenbestand een kernprobleem is en om grote aandacht vraagt. Uit het Kasstroomoverzicht op bladzijde 38 blijkt dat in 2015 per saldo ruim 6,5 miljoen moet worden gefinancierd. Voor een bedrag van 2,6 miljoen komt dit voort uit tekorten en uitgaven uit Begroting

8 voorzieningen. De overige 3,9 miljoen betreft de renovatie van de Ark in Slotervaart en het bouwen van woningen aldaar. Het te financieren bedrag wordt voor ca. 3 miljoen bestreden uit de door de verkoop van de Jacobuskapel en de Maranathakerk beschikbaar gekomen middelen. Het resterende bedrag zal worden onttrokken aan spaarrekeningen bij banken en aan liquide maken van een gedeelte van het vermogen.. In de begroting 2014 werd een drietal taakstellingen genoemd: 1. Grote aandacht moet worden besteed aan ons ledenbestand 2. Het financieel tekort op kernactiviteiten terugbrengen 3. De effectiviteit van de uitgaven via het Durffonds en Bovenwijkse kosten bewaken Deze taakstellingen gelden onverminderd voor het begrotingsjaar Daarnaast moet aandacht worden besteed aan buitengewoon onderhoud van (kerk)gebouwen en het opbouwen van voorzieningen daarvoor. In 2013 is daarvoor een extra dotatie aan de voorzienig groot onderhoud gedaan. De Gebouwencommissie werkt aan een voorstel. Ook voor onze kerkgebouwen is het noodzakelijk dat er meerjarenonderhoudsbegrotingen komen. In 2015 begroten we een tekort van , ondanks de veel hoger begrote beleggingsopbrengsten volgens de gewijzigde methode. Dit verlies komt ten laste van het vermogen. Het vermogen is echter géén bron voor structurele verliesdekking. Dat is in strijd met het goed rentmeesterschap van de kerk en het beleid om het vermogen in stand te houden. Vandaar het belang dat in deze brief wordt toegekend aan het komen tot sluitende begrotingen en het belang dat in dit kader aan het gaan opstellen van meerjarenbegrotingen wordt toegekend. Wellicht dat sommigen deze aanbiedingsbrief als nogal streng zullen ervaren. Het is echter van belang om in het kader van Koers de zaken helder voor te stellen en de dingen bij hun naam te noemen. Het is echter geenszins de bedoeling dat iemand daardoor ontmoedigd raakt. De PKA is een kerk vol met ideeën en plannen en we moeten de vele goede activiteiten binnen onze Protestantse Kerk Amsterdam nooit uit het oog verliezen. Alle activiteiten van de wijkgemeenten en de innovatieve projecten zijn zaken waar we trots op mogen zijn en dankbaar dat we daarvoor tot nu toe geld hebben kunnen vinden. Cruciaal voor de toekomst zal zijn of we ons ledenbestand, en daarvan dan vooral degenen die bijdragen, in stand kunnen houden en, nog beter, kunnen uitbreiden. In de ledenstatistieken wordt sinds 2011 ook het aantal Betrokkenen vermeld. Hierin zitten mogelijk kansen voor uitbreiding. Verhoging van de bijdragen is, zoals hierboven aangegeven, een belangrijk doel. We eindigen dit voorwoord met het uitspreken van dank aan allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze begroting, alsmede aan allen die als vrijwilliger of als betaalde kracht bijdragen aan onze vitale Protestantse Kerk Amsterdam. Namens het College van Kerkrentmeesters, A. Langstraat Penningmeester 8 Protestantse Kerk Amsterdam

9 Begroot Aangepast Begroot Uitkomst Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorziening kerk Dotatie onderhoudsvoorziening orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten ten laste van stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Begroting

10 B 2015 B B 2015 B Totaal Totaal Totaal Totaal Keizersgr Keizersgr Keizersgr Keizersgr Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per PKA totaal Keizersgrachtkerk De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 18,06% 30,39% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

11 B 2015 B B 2015 B B 2015 B Wester Wester Wester Wester Oude Oude Oude Oude Noorder Noorder Noorder Noorder Westerkerk Oude kerk Noorderkerk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,81% 17,40% 21,05% Begroting

12 B 2015 B B 2015 B Nieuwend Nieuwend Nieuwend Nieuwend MiddenN MiddenN MiddenN MiddenN Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per Nieuwendam Midden Noord De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 28,08% 18,31% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

13 B 2015 B B 2015 B B 2015 B Bethel Bethel Bethel Bethel Noord Noord Noord Noord Nassau Nassau Nassau Nassau Bethelkerk Noord Nassaukerk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,30% 24,78% 10,54% Begroting

14 B 2015 B B 2015 B Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem Jeruzalem Pniëlgem Pniëlgem Pniëlgem Pniëlgem Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per Jeruzalemkerk Pniëlkerkgemeente De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 11,72% 11,64% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

15 B 2015 B B 2015 B B 2015 B De Ontm. De Ontm. De Ontm. De Ontm. Ark/Jac Ark/Jac Ark/Jac Ark/Jac Osd-Sltn Osd-Sltn Osd-Sln Osd-Sltn De Ontmoeting De Ark-Jacobus Osdorp-Sloten Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,71% 16,41% 28,16% Begroting

16 B 2015 B B 2015 B WdZ WdZ WdZ WdZ Thomas Thomas Thomas Thomas Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 14,67% 18,33% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

17 B 2015 B B 2015 B B 2015 B Oranje Oranje Oranje Oranje Muider Muider Muider Muider Eltheto Eltheto Eltheto Eltheto Oranjekerk PKAO-Muiderkerk PKAO-Elthetokerk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,87% 9,66% 8,93% Begroting

18 B 2015 B B 2015 B PKAO PKAO PKAO PKAO Binnenw Binnenw Binnenw Binnenw Kerntaken wijken Baten Kerkelijke bijdragen Collecten, giften en acties Doorzendcollecten Totaal baten kerntaken wijken Lasten Pastoraat Af: Ontv bijdragen in pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Bestuurs- en bureaukosten Bijdragen aan PKN Doorzendcollecten Totaal lasten kerntaken wijken Resultaat kerntaken wijken Kerk- en wijkgebouwen Baten kerk- en wijkgebouwen Lasten kerk- en wijkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorz kerk Dotatie onderhoudsvoorz orgel Resultaat kerk- en wijkgebouwen Baten en lasten uit bezit Baten overig onroerend goed Lasten overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorz ov og Opbrengsten beleggingen / intrest Resultaat uit bezit Overige baten en lasten Diverse baten Diverse lasten Resultaat overige baten en lasten Wijkkosten tlv stedelijk Algemeen stedelijk Totaal resultaat Statistieken per PKAO De Binnenwaai De grafieken geven de aantallen leden per leeftijdscategorie weer. Belijdend lid Dooplid Betrokkene Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Ingeschreven Pastorale eenheden Betalende PE (obv ontvangsten) Percentage BPE 9,36% 13,31% Meer dan in Protestantse Kerk Amsterdam

19 B 2015 B B 2015 B VVP VVP VVP VVP Stedelijk Stedelijk Stedelijk Stedelijk VVP Stedelijk Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal Belijdend lid Dooplid Betrokkene Totaal ,15% 15,79% Begroting

20 20 Protestantse Kerk Amsterdam

21 Begroting

22 Leeftijdscategorie B: Aantallen belijdende leden D: Aantallen doopleden Betr: Aantallen betrokkenen B D Betr Totaal B D Betr Totaal Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude Kerk Noorderkerk Nieuwendam Midden-Noord Bethelkerk Noord Naussaukerk Jeruzalemkerk Pniëlgemeente De Ontmoeting De Ark - Jacobuskapel Osdorp-Sloten Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk Muiderkerk Elthetokerk PKA-O Subtotaal VVP De Binnenwaai Algemeen Totaal Duizenden Bet. Leden 2013 Leden Leden Protestantse Kerk Amsterdam

23 BPE: Betalende pastorale eenheid ( gezin ): Pastorale eenheid die een kerkelijke bijdrage geeft. Levend geld ( ) Aantal BPE Levend geld per BPE ( ) incl. doorzendcollecten Begroot Begroot Uitkomst Uitkomst Begroot Keizersgrachtkerk Westerkerk Oude kerk Noorderkerk Nieuwendam Midden Noord Bethelkerk Noord Nassaukerk De Ontmoeting Jeruzalem Pniëlgemeente De Ark / Jacobuskapel Osdorp-Sloten Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk Muiderkerk Elthetokerk PKA-O VVP Binnenwaai Algemeen Totaal Begroting

24 Bedragen in Verwachte formatie 2015 Matrix Begroot 2015 Huidige bezetting Beroepbaar (2014) Totaal Wijkgemeenten Keizersgrachtkerk 0,80-0,80 0,84 0,80 66, ,2-71,0 Westerkerk 1, ,10 1,28 1,00 83, ,15 10,0-5,0-98,5 Oude kerk 0,60-0,60 0,87 0,60 50, ,0 1,5 3,4-55,0 55,0 Noorderkerk 1,00-1,00 4 0,99 1,00 83, ,0-11,5-53,0 92,0 Totaal in predikants-fte Predikantenformatie.Kosten predikanten.formatie Hulppredikanten Formatie Past. werkers Kosten Hulppredikanten Kosten Past. werkers Preekbeurten Jongerenbezoekwerk Nieuwendam 1,00-1,00 0,69 1,00 83, ,7-3,2-15,7 86,7 Midden Noord 0,50-0,50 0,40 0,50 41, ,0 0,8 4,7-22,0 47,3 Bethelkerk 0,50-0,50 0,40 0,50 41, ,0 0,8 6,0-22,0 48,6 Nassaukerk 1,43-1,43 0,91 1,43 119, ,0-2,5-75,2 71,0 De Ontmoeting 1,00-1,00 0,50 1,00 83, ,5 4,5-89,5 Jeruzalemkerk 1,00 6-1,00 0,85 1,00 83, ,5 9,0-94,0 Pniëlgemeente 0,30-0,30 0,35 0,30 25, ,1 De Ark/Jacobuskapel 1,03 3-1,03 1,08 0,70 58, ,50 30,0 1,5 2,0-92,0 Osdorp-Sloten 1,04 2-1,04 0,99 1,00 83,5 0,05 4, ,5 8,8-98,0 Willem de Zwijgerkerk 0,80-0,80 0,74 0,80 66, ,2-70,0 Thomaskerk 0, ,99 0,92 0,90 75,2 0,10 7, ,3-3,0 82,3 Oranjekerk 1,00-1,00 0,93 1,00 83, ,5-86,0 Muiderkerk 0,90-0,90 0,77 0,90 75, ,8 3,0-79,0 Elthetokerk 0,80 6-0,80 0,48 0,80 66, ,7 2,2-25,0 44,7 Binnenwaai 0,50-0,50-0,50 41, ,5 5,2-48,5 VVP 0,50-0,50 5-0,50 49, ,0 0,0 Subtotaal (= Pastoraat - Ontvangen bijdragen )16,79 13,99 16, ,1 0,15 12,0 0,65 228,7 12,1 83,2-319, ,2 Overige formatie 0,80-0,80-0,80 66, ,8 Protestants Jongerenteam , ,6 0,0 Diversen Subtotaal -353, ,0 In Bovenwijks en Bestuur en Bureau Kerk en buurt -werk 0,20-0,20 0,20 16, ,7 Zuidas 0,10-0,10 0,10 8, ,4 Missionair predikant Oud Zuid 0,50-0,50 0,50 41, ,8 0,0 Heilig Vuur West 0,34 2-0, ,40 28, ,7 0,0 Wijs met grijs 0,50-0,50 0,25 20, ,9 Tenach en Evangelie 0,30-0,30 0,30 25, ,1 Studentenpastoraat 1,00-1,00 1,00 83, ,5 0,0 Scribaat AK 0,50-0,50 0,50 41, ,9 13,9 Stadspredikant 0,50-0,50 0,50 41, ,8 Pionierprojectbegeleider 0,50-0,50 0,50 41, ,8 Totaal 22,03 13,99 20, ,7 0,55 40,7 0,65 228,7 45,7 83,2-535, ,6 De begroting is gebaseerd op de per (datum) 2014 verwachte bezetting Formatie in vergelijking tot de matrix Formatie wijken (excl VVP en tlv fondsen) 16,23 1 Betreft (gedeeltelijke) invulling vanuit predikantenpool waarvan VVP/uit fondsen -1,40 2 Betreft (gedeeltelijke) invulling door predikant voor hulpdiensten; 1 fte = 0,85 predikants fte Overige formatie 0,80 3 Betreft (gedeeltelijke) invulling door pastoraal werker; 1 fte = 0,65 predikants fte Pastoraal werkers (0,65 65%) 0,42 4 Het gedeelte boven de matrix wordt gedragen door de Vrienden van de Noorderkerk waarvan uit fondsen 0,00 5 Gefinancierd door de VVP 16,05 6 Gefinancierd (deels) uit een legaat of fonds Matrix 13,99 7 Bij begrote maar nog niet gecontracteerde formatie kan de vacature eerst opengesteld Boven matrix 2,06 worden na goedkeuring Dagelijks bestuur 24 Protestantse Kerk Amsterdam

Aanbiedingsbrief en toelichting... 5 Begroting Begroting 2016 per wijk- en kerngemeente Begroting 2016 per regio...

Aanbiedingsbrief en toelichting... 5 Begroting Begroting 2016 per wijk- en kerngemeente Begroting 2016 per regio... Aanbiedingsbrief en toelichting... 5 Begroting 2016... 13 Begroting 2016 per wijk- en kerngemeente... 14 Begroting 2016 per regio... 24 Ledenaantallen... 26 Levend geld per betalende pastorale eenheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM...

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM... AANBIEDINGSBRIEF... 3 Jaarverslag 2013... 3 1. Algemeen... 3 2. Staat van Baten en Lasten... 3 3. Balans... 5 4. Begroting voor 2014... 5 5. Liquiditeitspositie... 5 6. Resultaten per wijk... 5 7. Ledenaantallen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM...

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM... AANBIEDINGSBRIEF... 5 Jaarverslag 2014... 5 Toelichting bij de Jaarrekening PKA 2014... 5 1. Algemeen... 5 2. Staat van Baten en Lasten... 6 3. Balans... 7 4. Liquiditeitspositie... 7 5. Resultaten per

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. INLEIDING De begroting 2016 is opgesteld volgens bestaand beleid, rekening houdend met recente ontwikkelingen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Utrecht

Protestantse Gemeente Utrecht Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2015, versie 4 van het College van Kerkrentmeesters 22 oktober 2014 Bureau PGU Margeretha van Parmadreef 14 3561SR Utrecht 030-27 37 540 bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente avond Pniel

Gemeente avond Pniel Gemeente avond Pniel Inzicht in de Financiën Zeist breed Gereformeerd en Hervormd Leden Resultaten Vermogen Zeist breed Hervormd Resultaten Pniel Waar staan we Wat is nodig 9 januari 2013 1 Zeist breed

Nadere informatie

Financiële planning 2015 2020

Financiële planning 2015 2020 Financiële planning Inleiding De meerjarenbegroting (2021) is in geactualiseerd. Tevens is de naam gewijzigd in Financiële planning. Bij het opstellen van de Financiële planning zijn de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G 2 015 MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G 2 015 MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G 2 015 MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN Hoofdstukindeling Hoofdstuk: Pagina: 1 Aanbiedingsbrief en algemene

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen De toelichting vind u op blz. V t/m VI I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2012 is door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering

Nadere informatie

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2011 2016 CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters

Nadere informatie

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE 6 (alle bedragen in hele euro's) STAAT VAN BATEN EN BATEN 80 Baten onroerende zaken 166.500 187.900 183.826 81 Renten/dividenden

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. EEN ANDERE OPZET. De begroting 2015 is anders opgezet dan vorig jaar. Dit is een gevolg van het besluit van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Delfzijl.

Protestantse Gemeente te Delfzijl. Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2014 Samenvatting Kerken 80335 61.550 71.842 Verenigingsgebouwen 9058 7.000 7.731 Pastorieën 12950 15.100 14.030 Kerkelijk Inf. Bureau 2763 4.300 3.619 Begraafplaatsen

Nadere informatie

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Jaarrekening 2014 van de Hervormde Gemeente Sint-Maarten te Zaltbommel Opgesteld d.d. 19 mei 2015 blz. 1 Algemene informatie 1 HERVORMDE GEMEENTE SINT-MAARTEN te ZALTBOMMEL JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Ingevolge

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN Toelichting op de begroting 2018 PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN College van Kerkrentmeesters, 9 oktober 2017. voor deze Ben Versluis penningmeester Protestantse Gemeente te Dronten BATEN B-18 B-17 W-16

Nadere informatie

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017.

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017. versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw * (juiste kerknaam invullen) Opgesteld door het college van diakenen (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Over het boekjaar:

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. De Lege Geaën 213 Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën" INHOUD 213 Pag. Uitgangspunten 213 213 Toelichting begrote exploitatierekening 213 1 2 3 Uitgangspunten 213 : Algemeen: Als basis voor de begroting 213 hebben

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014. PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Toelichting op de jaarrekening 2014. Inleiding. In het voorwoord bij de jaarrekening zijn de wijzigingen in de opzet van de rekening vermeld die een gevolg zijn van het

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP Aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leiderdorp Het College van Kerkrentmeesters biedt u hierbij de jaarcijfers

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2015

Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2015 Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2015 Samenvatting Kerken 96.600 80335 114.103 Verenigingsgebouwen 8.400 9058 9.835 Pastorieën 15.130 12950 15.237 Kerkelijk Inf. Bureau 5.600 2763 5.961 Begraafplaatsen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2013 Algemene informatie 1 Blad 1. Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2013 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal

Nadere informatie

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters.

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE BEGROTING 2012 BEGROTING van de PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE voor het begrotingsjaar 2012 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. Algemene informatie Begroting

Nadere informatie

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

Geteld, Gewogen, Gebroken. Hoofd, Hart, Handen. Een meerjaren doorrekening van de effecten van het herstructureringsplan van de AK.

Geteld, Gewogen, Gebroken. Hoofd, Hart, Handen. Een meerjaren doorrekening van de effecten van het herstructureringsplan van de AK. Geteld, Gewogen, Gebroken Hoofd, Hart, Handen Een meerjaren doorrekening van de effecten van het herstructureringsplan van de AK. November 2011 P. van den Boogert (penningmeester PGG) Aanleiding In de

Nadere informatie

Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum Baten en lasten Budget 2015 Realisatie 2015 Budget 2016 Inkomsten Vrijwillige bijdragen 100.000 106.010 90.000 Collecten 6.000 7.135 6.000 Giften 1.060 Schenkingen/legaten 21.011 Overige bijdragen 90 Bijdragen

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk te Ermelo

Gereformeerde Kerk te Ermelo te Ermelo JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Ermelo, 29 mei 2017 INHOUD Bladnummer Algemene informatie 1. Bestuursleden 3 2. Administratie en samenstelling jaarrekening 3 3. Kengetallen 3 4. Verklaringen

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2013 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2013 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. De ontvangen huuropbrengsten

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( )

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( ) College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis ANBI gegevens Hoofdstuk 9 en 10 aangepast (24-06-2016) 1. Formele naam van de Kerkelijke Gemeente: Hervormde Gemeente Pernis

Nadere informatie

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2016 Totaal begroting 2015 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen interest bank 500 200 8.570 9.270 6.720 81.40 Rente

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 1 datum 30102014 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen 2 datum 30102014 * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie 3

Nadere informatie

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE 2004-2009 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Enschede, September 2004, vs3 1 1.INLEIDING In 2000 is tussen de Algemene

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK'

JAARREKENING 2012 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK' JAARREKENING 2012 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK' Kascontrole heeft plaatsgehad op 7 juni 2013. De algemene ledenvergadering van de Hervormde wijkvereniging 'Jacobikerk' heeft deze jaarrekening goedgekeurd

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( )

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) 217 218 219 216 215 214 213 212 211 21 29 28 BATEN 8 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging) 33.5 34.5 35.5 31.5 4.276 3.949

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Diaconaat Protestantse Gemeente Assen Assen,14 November 2014. Geachte dames en heren, Bijgaand presenteren wij u de begroting voor 2015 van het College van Diakenen. De begrote bedragen is een schatting, die gebaseerd is op de werkelijke kosten

Nadere informatie

Centraal

Centraal Aan het College van Kerkrentmeesters de Vergadering van Kerkrentmeesters de Algemene Kerkenraad Geachte dames en heren, Voor u ligt de jaarrekening 2013 van de Protestantse Gemeente te s-gravenhage (PGG).

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Jacobikerk Protestantse Gemeente Utrecht 25 april 2016 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente Jacobikerk van

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE DIACONIE JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE blz. Algemene informatie... 1 Algemene toelichting... 3 Verklaringen... 4 Balans... 5 Rekening van baten en lasten... 6 Toelichting

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

MIJN KERK VERBINDT MIJN KERK IN BALANS

MIJN KERK VERBINDT MIJN KERK IN BALANS Kerkbalans 2017 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot Verbinding gevraagd! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en

Nadere informatie

Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief Financiële onderbouwing

Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief Financiële onderbouwing 1 Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief Financiële onderbouwing Doelstelling van het Besluit Het optimaal inzetten van de beschikbare middelen, met name gericht op het efficiënt

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Utrecht. Begroting 2017

Protestantse Gemeente Utrecht. Begroting 2017 Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2017 van het College van Kerkrentmeesters kerk in de stad, kerk vóór de stad versie 8 1 december 2016 - PGU begroting 2017 - Inhoudsopgave pagina Toelichting 3 Verklaringen

Nadere informatie

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE 2011-2016 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Enschede, 11 oktober 2011 vs1. 1. INLEIDING In 2000 is tussen de

Nadere informatie

Begroting DMO 2016. Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting DMO 2016. Protestantse Gemeente Utrecht Begroting DMO 2016 Concept, versie 3, 21-10-2015 inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard Protestantse Gemeente Utrecht Margeretha van Parmadreef 14 3561 SR Utrecht (030) 273

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u hierbij de jaarrekening 2014 van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG Protestantse Gemeente Utrecht 2 april 2015 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente EUG van de Protestantse

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE DIACONIE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE blz. Algemene informatie... 1 Algemene toelichting... 3 Verklaringen... 4 Balans... 5 Rekening van baten en lasten... 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK

JAARREKENING 2013 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK JAARREKENING 2013 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK Kascontrole heeft plaatsgehad op 12 juni 2014. De algemene ledenvergadering van de Hervormde wijkvereniging Jacobikerk heeft deze jaarrekening goedgekeurd

Nadere informatie

Wijkgemeente Emmen-Oost

Wijkgemeente Emmen-Oost Wijkgemeente Emmen-Oost Protestantse Kerk Emmen-Oost Agenda Financiële gemeenteavond 16 januari 2014, Schepershof, 19:30 uur Door: 1) Opening Petra ten Cate, voorzitter Kerkenraad 2) Uitleg avond Roelof

Nadere informatie

Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN

Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN Werkplan Taakgroep BEHEER & FINANCIËN 2015 2017 1 Uitgangspunten van beleid De Taakgroep Beheer en Financiën (Wijkraad van Kerkrentmeesters voor de wijkgemeente Emmaüs) heeft tot taak het, in overleg met

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Staat van baten en lasten Begroting 2016

Staat van baten en lasten Begroting 2016 PROTESTANTSE GEMEENTE ANNA PAULOWNA Staat van baten en lasten Begroting 2016 BATEN Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 80 Baten onroerende zaken 3.722 7.640 8.080 81 Rentebaten en dividenden 13.027

Nadere informatie

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopige resultaten Kerkbalans 2013 en levend geld 2007-2012 1. Methodiek, steekproef en respons De Raad voor de Plaatselijke

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016 begroting 2016 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting 2016 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-9 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( ) 1 versie 3 (1-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 2 versie 3 (1-02-2006) Gebruik van deze begroting

Nadere informatie

Exponentieel (Leden historie)

Exponentieel (Leden historie) 7. Middelen In dit hoofdstuk staan de financiële middelen van de Lambertikerkgemeente centraal. Daarbij wordt alleen gekeken naar het levende geld, het geld dat via het college van kerkrentmeesters binnen

Nadere informatie

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE 2002-2007 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Enschede, September 2002 1.INLEIDING In 2000 is tussen de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters JAARREKENING van de Protestantse Gemeente te Eindhoven voor het boekjaar 2010 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters Eindhoven, 4 juli 2011 ALGEMENE INFORMATIE Protestantse Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Scheveningen

Protestantse Gemeente te Scheveningen Wat betekent de kerk voor u? Protestantse Gemeente te Scheveningen Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt.

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd.

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd. Memo Financieel perspectief 2013 2017 Vervolg op memo Financieel perspectief 2012 2017 n.a.v. jaarrekening 2011 Aan Algemene Kerkenraad Geachte college, N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van

Nadere informatie

Toelichting op de jaarrekening 2016.

Toelichting op de jaarrekening 2016. Versie 2017-3-21 PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Toelichting op de jaarrekening 2016. Inleiding. In het voorwoord bij de jaarrekening is kort ingegaan op de systematiek die volgens de nota Vitaal en

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2016 Adres: College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Leidsche Rijn Hogeweide 6 3541 BC Utrecht E - mail: kerkrentmeestersdehoef@gmail.com Prot. Gem. Leidsche Rijn Jaarrekening 2016

Nadere informatie

Rekening en Begroting 2014-2015

Rekening en Begroting 2014-2015 Rekening en Begroting 2014-2015 Exploitatierekening Begroting Rekening Begroting 2014 2014 2015 Baten Algemeen Vaste vrijwillige bijdragen 37,500 38,852 36,125 Collecten 6,000 4,337 4,500 Giften 3,000

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2017 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 64.800 70.500 127.671 81 rentebaten en dividenden 2.000 4.766 83 bijdragen levend geld 280.500 283.000 303.604

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Actie Solidariteitskas Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro thuisbezorgd.

Actie Solidariteitskas Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro thuisbezorgd. Actie Solidariteitskas De protestantse gemeente Barendrecht vraagt u mee te doen aan de jaarlijkse actie Solidariteitskas. Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht. Levend geld overige wijkgemeenten

Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht. Levend geld overige wijkgemeenten Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2017 Totaal begroting 2016 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen

Nadere informatie