JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM..."

Transcriptie

1

2

3 AANBIEDINGSBRIEF... 3 Jaarverslag Algemeen Staat van Baten en Lasten Balans Begroting voor Liquiditeitspositie Resultaten per wijk Ledenaantallen Kasstroom Fiscaliteit Tenslotte... 6 JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM... 7 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten Kasstroomoverzicht... 9 Algemene toelichting en grondslagen Algemeen Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Materiële vaste activa Financiële vaste activa Kortlopende vorderingen Voorzieningen Overige activa en passiva Resultaatbepaling Resultaten per wijk Toelichting op de balans Overige onroerende goederen Installaties en inventarissen Langlopende vorderingen Effecten, deposito s en spaarrekeningen Kortlopende vorderingen Algemene reserve Herwaarderingsreserve Investeringsreserve Wervende Kerk (Durffonds) Onderhoudsvoorziening kerk- en wijkgebouwen Onderhoudsvoorziening orgels Onderhoudsvoorziening overig onroerend goed Overige voorzieningen Bijzondere pastoraatskosten Matrixformatie Kerkelijk opbouwwerk Jeugdwerk SSJ Werknemersrisico Jaarverslag

4 Uitkering vervanging predikanten bij ziekte Archief Tenach & Evangelie Werkgemeenschap van predikanten Studentenpastoraat Predikantenfonds Nieuwendam Pastoraatsfonds De Ontmoeting Evangelisatieraad Jacobuskapel Voorziening Knobbe-Kwestro Pastoraatsfonds Muiderkerk Langlopende schulden Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Toelichting op de Rekening van baten en lasten over Bijdragen levend geld Exploitatie kerk- en wijkgebouwen Exploitatie overig onroerend goed Beleggingen / intrest Overige baten Kosten pastoraat Salarissen en vergoedingen Bestuurs- en bureaukosten Bovenwijkse activiteiten Bovenplaatselijk Overige lasten Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen bijlage 1. Analyse bijdragegegevens bijlage 2. Ledengegevens bijlage 3. Pastoraatskosten bijlage 4. Salarissen en vergoedingen bijlage 5. Voorziening onderhoud kerk- en wijkgebouwen bijlage 6. Voorziening onderhoud orgels bijlage 7. Voorziening onderhoud overig onroerend goed bijlage 8. Overige voorzieningen bijlage 9. Investeringsreserve Wervende Kerk bijlage 10. Exploitatie kerk- en wijkgebouwen bijlage 11. Overige onroerende goederen: waarde bijlage 12. Overige onroerende goederen: exploitatie bijlage 13. Balansen en resultaten per wijk bijlage 14. Resultaat op kerntaken per wijkgemeente en per lid per wijkgemeente VERKLARINGEN

5 Aanbiedingsbrief Aan de leden van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Geachte dames en heren, Hierbij bieden wij u het financiële jaarverslag 2013 aan ter vaststelling. In dit verslag is naast de officiële jaarrekening 2013 ook ter nadere toelichting een aantal bijlagen opgenomen. Wij hopen u hiermee een goed inzicht te verschaffen in de financiële gang van zaken binnen onze kerk. Tot het beantwoorden van eventuele vragen en het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Het jaar 2013 is in zijn geheel bezien op financieel gebied een relatief goed jaar geweest voor de PKA. Relatief, omdat er nog steeds met een tekort op de exploitatie moest worden afgesloten. Maar het tekort van is aanzienlijk lager dan het begrote tekort voor 2013 van en ook lager dan het werkelijke tekort in 2012 ( ). De belangrijkste reden voor het betere resultaat is echter een financiële en niet een operationele. Door het herstel van de aandelenbeurzen hadden we een goed resultaat op onze beleggingen. In totaal waren de lasten in 2013 ruim 6,5 miljoen. De inkomsten uit levend geld lagen iets onder de begroting 2013, maar waren wel hoger dan werkelijk Sinds enige jaren wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende taakvelden, met als belangrijkste de kerntaken van de wijken en het beheer van de (kerk)gebouwen. Toen werd als doel gesteld om het tekort op de kerntaken van de wijken sterk terug te dringen en uiteindelijk tot nul terug te brengen. Helaas moet geconstateerd worden dat ondanks alle inspanningen, die in sommige wijken ook tot resultaat hebben geleid, als totaal de wijken er ook in 2013 niet in slaagden om het tekort op kerntaken terug te dringen. Dat tekort blijft staan op ongeveer 1,1 miljoen, net als in Ook de (kerk)gebouwen tonen in 2013 een groter verlies, maar dit wordt veroorzaakt door een extra toevoeging aan de voorziening voor buitengewoon onderhoud. Aan legaten en erfenissen werd ontvangen. Het is mooi te zien dat leden op deze wijze geld nalaten voor de Kerk. De PKA ontving ook nog aanzienlijke bedragen van derden. Aan bijdragen voor de kernactiviteiten werd in ontvangen en aan subsidies op groot onderhoudsprojecten De financiën zijn natuurlijk maar één aspect van het kerk zijn. Gezonde financiën zijn echter een noodzakelijke voorwaarde om onze relatief grote organisatie, bestaande uit professionele medewerkers en vele vrijwilligers de middelen te verschaffen om hun werk te doen. De jaarrekening beoogt een helder beeld te geven van de financiële situatie van de PKA. De hoofdreden voor het gunstiger jaarresultaat 2013 ligt aan de kant van de Baten. Daar zijn de inkomsten uit beleggingen aanzienlijk hoger dan begroot (+169%) en ook hoger dan in 2012 (+89%). Het is goed om hier even bij stil te staan. De aandelenbeurzen lieten in 2013 een flink herstel zien ten opzichte van 2012 en de PKA haalde een hoog beleggingsrendement van ruim 6%. Dit leverde na de rentevergoeding op de rekening courant en de inflatiecorrectie op de Algemene Reserve nog een mooie bijdrage op aan de exploitatie. Het probleem is echter de onvoorspelbaarheid op kortere termijn van de effectenkoersen. Zo zijn bijvoorbeeld de koersen in het eerste kwartaal van 2014 al weer flink gedaald. Jaarverslag

6 Omdat de PKA relatief veel in aandelen belegt, heeft dit een onmiddellijk effect. Ook de blijvend lage rente op obligaties speelt ons parten. Daarom kunnen we bij het begroten niets anders doen dan uitgaan van vaststaande opbrengsten, zoals rente en dividenden, en niet vooruitlopen op mogelijke koerswinsten. Dat geldt ook voor de begroting van De inkomsten uit levend geld waren in 2013 licht hoger dan in 2012 (+1,3%), maar iets lager dan begroot (-1,9%). Kerkgebouwen en overig onroerend goed samen kwamen ongeveer uit op de begroting De hoger dan begrote baten van voorgaande jaren betreffen nabetalingen uit het faillissement van Lehmann Brothers en heeft verder als boekhoudkundige post het feit dat IJburg als wijk werd begroot en als project werd afgerekend. De totale baten 2013 liggen boven die van 2012 (+31%) en boven de begroting 2013 (+44%). Aan de Lasten-kant valt op dat de kerkgebouwen meer gekost hebben dan begroot (+23,4%), hoewel minder dan in 2012 (-9,5%). Energie, onderhoud en huur zijn de voornaamste oorzaken. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening kerkgebouwen is in 2013 eenmalig verhoogd met het op grond van de inventarisatie van de Gebouwencommissie in de komende jaren benodigde bedrag van voor buitengewoon groot onderhoud. Met het vormen van deze voorziening is uiteraard nog geen groen licht gegeven voor de investeringen. De lasten van het Overig Onroerend Goed waren circa 10% hoger dan begroot door onvoorzien groot onderhoud. De kosten voor Bovenwijkse Activiteiten waren ongeveer op begroting, maar doordat IJburg is afgerekend als project in Bovenwijkse Activiteiten, maar niet op die post was begroot, is er toch sprake van onderbenutting van de budgetten. De bovenstaande analyse van de Staat van Baten en Lasten toont het grote belang van de opbrengsten van het vermogen om tot een sluitende exploitatie van de PKA te komen. Dat onderstreept de strategische keuze, die al eerder gemaakt is, om te trachten zoveel mogelijk het vermogen in stand te houden om deze inkomstenbron ook voor de toekomst te behouden. Daarbij zal wel steeds rekening moeten worden gehouden met fluctuerende opbrengsten vanwege de volatiliteit van de effectenmarkt. In dat licht is te hopen dat de verwachte verbetering van de economie ook daadwerkelijk plaats gaat vinden. Gezien het nog steeds teruglopende ledenaantal alsmede het lagere aantal betalende leden is het verheugend te mogen constateren dat de totale bijdragen van de leden op peil blijft. Voor de bijdragen van de leden zijn wij zeer dankbaar. Kerkelijke bijdragen van de leden blijven van wezenlijk belang voor het in stand houden van de Kerk. Idealiter zouden de opbrengsten uit Levend Geld de kosten van de kerntaken moeten dekken. Het tekort is in 2013 echter uitgekomen op , iets hoger dan de begroting 2013 en nagenoeg gelijk aan het tekort in Ook ten aanzien van onze kerkgebouwen is onze jas te ruim geworden. Het tekort over 2013 is na correctie voor de extra voorziening buitengewoon groot onderhoud gestegen met 158% ten opzichte van de begroting. Het tekort is wel met circa 30% gedaald ten opzichte van Vanuit het Kerkelijk Bureau wordt veel aandacht besteed aan het vinden van nieuwe wegen om leden te bewegen kerkelijke bijdragen te geven en aan fondsenwerving. Vernieuwing, pionieren, en innovatieprojecten zijn nodig om de boodschap van de PKA ook in de 21e eeuw op een aansprekende 4

7 wijze uit te dragen en daarvoor is geld nodig! Dat geld moet ook gezocht worden binnen de bestaande wijkgemeenten door daar op een zo kosteneffectieve wijze te werken. Aan de Activa-kant van de balans zijn er in 2013 ten opzichte van 2012 geen grote wijzigingen opgetreden. Aan de Passiva-kant van de balans zien we een lichte daling van het Eigen Vermogen. Het Eigen Vermogen bestaat uit drie componenten: de Algemene Reserve, de Herwaarderingsreserve Beleggingen en de Reserve Wervende Kerk (Durffonds). De Algemene Reserve is conform het vigerende beleid verhoogd met de inflatiecorrectie (+2%). De Herwaarderingsreserve Beleggingen is gehandhaafd op het eerder gestelde bedrag, waarbij de beleggingsverliezen van 2008 weer geheel zijn ingelopen. Door toekenning van gelden aan diverse Durffondsprojecten is de Reserve Wervende Kerk afgenomen met Het totale Eigen Vermogen is met 0,2% afgenomen tot De vermogenspositie van de PKA is onverminderd goed te noemen. De toename van de Langlopende Schulden wordt verklaard door toegewezen Durffondsprojecten, die bij toewijzing voor het gehele bedrag als toekomstige verplichting worden geboekt. De sterke toename van de Kortlopende Schulden wordt verklaard door ten eerste groot onderhoudsprojecten (o.a. Westerkerk) en ten tweede een extra storting van de Stichting tot Steun aan het Protestants Godsdienstonderwijs, waarmee de PKA een rekening-courantverhouding heeft. Het tekort op de in november 2013 goedgekeurde begroting voor 2014 bedraagt Vergelijken we de werkelijke baten en lasten voor 2013 met de begroting 2014 dan wordt het verschil vrijwel geheel verklaard door de veel lager begrote beleggingsopbrengsten. Zoals al in 2 genoemd kunnen we niet anders dan de beleggingsopbrengsten prudent begroten. Niemand kan immers voorspellen of er koerswinsten of koersverliezen geleden zullen worden in enig jaar. Het blijft belangrijk om de baten en lasten van de PKA meer met elkaar in evenwicht te brengen. We weten dat er grenzen zijn aan het vergroten van de reguliere inkomsten, dus moet de aandacht meer komen te liggen op reduceren van de kosten. De liquiditeitspositie (dat is het vermogen om op korte termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen) is in 2013 verder teruggelopen, voornamelijk door aangegane verplichtingen en te betalen bedragen met betrekking tot groot onderhoud aan de Westerkerk. Inclusief de saldi van dagelijks opvraagbare spaarrekeningen is de liquiditeitspositie nog steeds gezond (ultimo ,1 miljoen, ultimo ,9 miljoen). De resultaten per wijk zijn opgenomen op de bladzijden 42 tot en met 49. Voor de bestuurbaarheid van de Protestantse Kerk Amsterdam is de opstelling daarvan conform de Begroting Zoals al in paragraaf 1 aangegeven, is het niet gelukt het totaal resultaat op kerntaken van de wijken in 2013 terug te brengen. Dit tekort blijft op een niveau van 1,1 miljoen. In bijlage 14 op pagina 51 zijn de resultaten per wijk grafisch weergegeven. Aan de wijken zijn in de Jaarrekening 2013 nog geen kosten algemeen ten behoeve van de wijken doorbelast. In de Begroting 2013 is dit wel gebeurd. Bij het vergelijken van de cijfers moet daar rekening mee worden gehouden. Het doel van de doorbelasting is om een beter bedrijfseconomisch inzicht te krijgen in de wijkcijfers. Het voorstel is om daarover in 2014 met de wijken te overleggen en tot een besluit te komen. Over de rekening-courantsaldi is conform de afspraak de wettelijke rente aan de wijken vergoed. Deze bedroeg over 2013 gemiddeld: 3% (2012: 3,5%). Jaarverslag

8 De ledenaantallen staan vermeld in bijlage 2 op bladzijde 31. Het totaal aantal bij de Protestantse Kerk Amsterdam ingeschreven personen is licht gedaald. Dit betreft het totaal van belijdende leden, doopleden en blijkgevers van betrokkenheid (dit zijn personen die met de PKA sympathiseren of zelfs meer dan dat, maar niet zijn gedoopt of belijdenis hebben gedaan). In de toekomst zullen actief blijkgevers van betrokkenheid worden geworven. De daling van het ledenaantal is met 0,59% lager dan het landelijk gemiddelde (-2,87% in 2013) Uit het Kasstroomoverzicht blijkt dat in 2013 in totaal bijna 1,4 miljoen moest worden gefinancierd voor met name de kerkelijke activiteiten. Financiering vond voornamelijk plaats uit toename van schulden en ontvangsten van derden. In 2012 heeft de Protestantse Gemeente Amsterdam een overeenkomst gesloten met de Belastingdienst, waarin wordt beschreven welke onderdelen BTW-plichtig zijn (met recht op vooraftrek) en welke dat niet zijn conform de wet. Samengevat vallen het Eetlokaal LT en enige diensten die het Kerkelijk Bureau aan andere protestantse gemeenten verleent wel onder de BTW, alle andere activiteiten niet. Nieuw op te zetten, andersoortige activiteiten vallen buiten de overeenkomst. Voor wat betreft de vennootschapsbelasting wil de PKA tot een soortgelijke overeenkomst komen. Dit financiële jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de medewerking van zeer velen. Wij danken allen hier heel hartelijk voor. Wij hopen dat dit document voor een ieder inzichtelijk is en voldoende informatie biedt om beleid op te baseren. Met deze Jaarrekening wordt verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid in Zoals in de inleiding al opgemerkt zijn de financiën maar één aspect van de kerk. De PKA onderneemt talloze activiteiten, waaronder ook veel vernieuwende. Dat gebeurt met veel inzet en elan door zowel professionals als vrijwilligers. De vermogenspositie van de PKA is goed maar de exploitatie blijft onverminderd zorgen baren. Met name moet de focus blijven liggen op het in evenwicht brengen van baten en lasten van de kerntaken. Namens het College van Kerkrentmeesters, A. Langstraat, penningmeester 6

9 Jaarverslag Protestantse Gemeente te Amsterdam 31 december december 2012 Activa Materiële vaste activa Kerk- en wijkgebouwen Overige onroerende goederen Installaties en inventarissen Financiële vaste activa Langlopende vorderingen Effecten, deposito s en spaarrekeningen Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Herwaarderingsreserve Investeringsreserve Wervende Kerk Voorzieningen Onderhoudsvoorziening kerken Onderhoudsvoorziening orgels Onderhoudsvoorziening overig onroerend goed Overige voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Jaarverslag

10 Begroot Uitkomst Begroot Uitkomst Baten Vrijwillige bijdragen Collecten, giften, acties Doorzend collecten Inkomsten uit levend geld Kerkgebouwen Overig onroerend goed Beleggingen / intrest Voorgaande jaren / diversen Totaal baten Lasten Pastoraat Ontvangen bijdragen in het pastoraat Salarissen en vergoedingen Kerkdiensten en gemeenteleven Kerkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorziening kerkgebouwen Dotatie onderhoudsvoorziening orgels Bestuurs- en bureaukosten Overig onroerend goed Dotatie onderhoudsvoorziening overig onroerend goed Kosten bovenwijkse activiteiten Verplichtingen en bijdragen inzake landelijke organen Doorzend collecten Voorgaande jaren / diversen Totaal lasten Tekort

11 Te financieren Resultaat Af: Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen Dotatie overige voorzieningen Amortisatie Afschrijvingen Kasstroom rekening van baten en lasten Uitgaven uit Durffonds Uitgaven uit voorzieningen Uitgaven gefinancierd door derden Investeringen in onroerend goed Afname langlopende schulden Toename kortlopende vorderingen en overlopende activa Afname kortlopende schulden en overlopende passiva Te financieren Financiering Legaten en nalatenschappen Vervreemden onroerend goed Ontvangsten van derden Ontvangsten ten gunste van voorzieningen Ontvangen langlopende vorderingen Toename langlopende schulden Toename vermogensbeheer Koersresultaten (naar balans) Ontvangen liquidatieuitkeringen (naar vermogen) Toename/afname spaarrekeningen Afname kortlopende vorderingen en overlopende activa Toename kortlopende schulden en overlopende passiva Afname/toename liquide middelen Financiering Te verklaren Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december Jaarverslag

12 Deze jaarrekening omvat de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht van de Protestantse Gemeente te Amsterdam met vergelijkende cijfers en de toelichtingen daarop. Alle bedragen zijn in euro s, tenzij anders vermeld. In verband met afrondingen kunnen gepresenteerde totalen afwijken. De kerkgebouwen, inclusief de aanwezige orgels en inventarissen, worden gewaardeerd op 1 per gebouw. De overige onroerende goederen worden gewaardeerd tegen de boekwaarden zoals deze voorkwamen op de balansen van de zelfstandige kerken per 31 december 2004 of, indien een pand later is verkregen, tegen de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden niet meer plaats, met uitzondering van het sociaal restaurant in het Eltheto wijkgebouw. Dit wordt met ingang van 2012 in 30 jaar (inventaris in 5 jaar) afgeschreven. Bij verkoop gerealiseerde meerwaarden worden, nadat noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen, direct toegevoegd aan het Eigen vermogen. Onder de Financiële vaste activa worden mede begrepen de spaarrekeningen en deposito s met een looptijd van minder dan 1 jaar. De effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zoals gebruikt door de vermogensbeheerders. De kortlopende vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd in verband met het ongelijkmatig voorkomen van uitgaven voor kosten van groot onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening komen ten laste van de Rekening van baten en lasten en worden bepaald op basis van de geschatte kosten en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. De uitgaven voor groot onderhoud komen ten laste van de voorziening. Bedragen voor klein onderhoud komen rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening. Bij verkoop van een kerk of pand wordt de voorziening voor groot onderhoud ten gunste van de Rekening van baten en lasten vrijgenomen danwel wordt er een andere logische bestemming aan gegeven. Ontvangen nalatenschappen en schenkingen met een bestemmings- en uitkeringsverplichting worden opgenomen als afzonderlijke voorzieningen. Nalatenschappen zonder bestemming worden toegevoegd aan de Algemene reserve. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De lasten en baten worden zo veel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen. 10

13 Bij verkoop van materiële vaste activa wordt het verschil tussen opbrengst en boekwaarde toegevoegd aan de Algemene reserve binnen het Eigen vermogen, met inachtneming van noodzakelijke voorzieningen. Negatieve koers- en valutaresultaten komen ten laste van de Herwaarderingsreserve. Positieve koers- en valutaresultaten komen ten gunste van de Herwaarderingsreserve tot dat deze reserve een niveau van ,28 heeft bereikt. Nadat de Herwaarderingsreserve het genoemde niveau heeft bereikt worden de positieve koers- en valutaresultaten toegevoegd aan de Algemene reserve, tot maximaal de inflatiecorrectie over de Algemene reserve. Resultaten daarboven worden ten gunste van het resultaat gebracht onder Beleggingen/Intrest. De inflatiecorrectie wordt berekend op basis van het gezinsprijsindexcijfer, naar beneden afgerond op hele procenten. Indien de koersresultaten niet toereikend zijn om de inflatiecorrectie aan de Algemene reserve toe te voegen, wordt dit in volgende jaren ingehaald. Het resultaat wordt gemuteerd in de Algemene reserve onder het Eigen vermogen. De Exploitatierekening wordt opgesplitst in resultaten per wijk. Dit wordt gedaan om het geheel inzichtelijk te maken en de wijken richting te geven hoe hun exploitatie kan worden verbeterd. Zo kan worden bijgedragen aan het terugdringen van het totale tekort van de Protestantse Kerk Amsterdam. In eerste instantie worden de directe baten (levend geld) en lasten (pastoraat, salarissen en vergoedingen, kerkgebouwen en gemeenteleven) aan de wijken toegerekend. De centrale beleggingsopbrengsten worden aan de wijken toegerekend op basis van de stand van de rekening-courant met algemeen beheer. Het aan de wijken vergoede intrestpercentage is voor 2013 vastgesteld op 3,0%, zijnde de gemiddelde heffingsrente (2012: 3,5%). De bovenplaatselijke kosten worden aan de wijken toegerekend op basis van de matrix De Bovenwijkse lasten en de centrale kosten worden met ingang van 2009 niet meer aan de wijken doorberekend om een sterke stijging van de doorbelaste kosten te voorkomen en gezien het karakter van de activiteiten. De resultaten per wijk zijn opgenomen als bijlage 13 vanaf pagina 42. Jaarverslag

14 Kerk- en wijkgebouwen De kerkgebouwen zijn elk gewaardeerd op 1. Verzekerde Boekwaarde Verzekerde waarde waarde orgels Keizersgrachtkerk Westerkerk ¹ Noorderkerk ¹ Nieuwe Kerk ² 1 p.m. p.m. Nieuwendammerkerk De Ark (Noord), complex Bethelkerk Schellingwouderkerk ² 1 p.m. p.m. Nassaukerk (erfpacht exp. 31/10/2048) Orgel van De Poort De Ontmoeting (erfpacht exp.15/02/2036) Jeruzalemkerk De Ark (Slotervaart) Jacobuskapel, complex De Opgang (erfpacht exp. 15/09/2041) Sloterkerk Willem de Zwijgerkerk Thomaskerk Oranjekerk Muiderkerk Totaal kerkgebouwen Wijkgebouw Nieuwendam (Brede Kerkepad 6) p.m Wijkgebouw Eltheto Eetlokaal LT zie wijkgebouw Eltheto Vink en Boer (Osdorperweg 22) p.m Westerwijk (Adm. de Ruyterweg ) Totaal wijkgebouwen Totaal kerk- en wijkgebouwen ¹ De Westerkerk en de Noorderkerk zijn verzekerd via een zgn. vork-constructie. ² De Nieuwe Kerk is in erfpacht uitgegeven aan de Stichting Nieuwe Kerk (tot 17/4/2020). De Schellingwouderkerk is in erfpacht uitgegeven aan Stadsherstel Amsterdam NV (tot 31/12/2049). ³ De Jacobuskapel is in 2011 verkocht onder ontbindende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn per komen te vervallen, zonder dat er gebruik van is gemaakt. Levering vindt naar verwachting plaats in De Opgang is verzekerd via de Vereniging van Eigenaren. 12

15 5 Het appartementsrecht van de Muiderkerk en de Oranjekerk, rechtgevende op kantoorgedeelten, is in erfpacht uitgegeven aan respectievelijk het Koninklijk Instituut voor de Tropen (tot 31/12/2046) en Stadsherstel Amsterdam NV (tot 31/12/2049). De kerkgedeelten zijn via de Vereniging van Eigenaren verzekerd. 6 Het wijkgebouw Eltheto met bovenliggende woningen is in gerenoveerd. Het wijkgebouw met het daarin gevestigde restaurant is in 2012 opgeleverd en is als wijkgebouw geactiveerd. Op het sociaal restaurant (Eetlokaal LT) wordt afgeschreven ( per jaar). 7 Westerwijk is in beheer gegeven aan de Stichting Westerwijk. Pastorieën / kosterijen Overige panden Landbouwgronden Onderhanden werk Een specificatie van de ultimo 2013 in bezit zijnde panden treft u aan in bijlage 11 op pagina 40. Onderhanden werk betreft vooruitbetaalde kosten voor de renovatie van De Ark in Slotervaart. In 2012 zijn de inrichtingskosten voor het Eetlokaal LT geactiveerd, welke in 5 jaar zullen worden afgeschreven. De inrichting van het casco gehuurde kerkgebouw op IJburg is opgenomen voor 1. Leningen in samenhang met huisvesting predikanten Lening Westerwijk (2014) Lening Stichting Adullam (2016) Stichting Restauratiefonds De Oude Kerk te Amsterdam Wie goed doet, goed ontmoet -lening Op de lening Westerwijk wordt jaarlijks afgelost. Aan de Stichting Restauratie Oude Kerk werd jaarlijks een bedrag van ruim betaald. Deze bijdrage is in 2010 eeuwigdurend afgekocht voor Dit bedrag wordt in 25 jaar geamortiseerd. In 2011 is een legaat van ontvangen met als bestemming het onderhoud van de Oude Kerk. Deze is van de vordering afgetrokken, waardoor de amortisatieperiode met 4 jaar wordt verkort. Ter zekerstelling van de Wie goed doet, goed ontmoet -lening zijn participaties in het Triodos Cultuurfonds in onderpand genomen. Jaarverslag

16 Eind 2007 is in verband met de toename van het belegde vermogen besloten over te gaan op vermogensbeheer door derden. Na een offertetraject is gekozen voor een drietal vermogensbeheerders. In 2012 is besloten om een beherende partij te vervangen. Na een nieuw offertetraject is een vervangende beheerder gekozen. De overdracht van het vermogen heeft begin 2013 plaatsgevonden. Het totaal in beheer gegeven vermogen bedraagt ultimo (ultimo 2011: ) Het verloop van de balanspost is als volgt. Stand per 1 januari Mutatie deposito s en spaarrekeningen Stortingen / onttrekkingen vermogensbeheer per saldo Koers- en valutaresultaten vermogensbeheer Inkomsten en kosten vermogensbeheer Totaal effecten, deposito s en spaarrekeningen De verdeling over de vermogenscategorieën is als volgt. Aandelen Obligaties Overige beleggingen Totaal effecten Deposito s (langer dan 1 jaar) Spaarrekeningen (dagelijks opvraagbaar) Liquiditeiten in vermogensbeheer Totaal belegde effecten, deposito s, spaarrekeningen en liquiditeiten

17 Nationaal Restauratie Fonds Verbouwing Willem de Zwijgerkerk-uit verkoop Jacobuskapel Huren, rekening houdend met oninbaarheid Te ontvangen subsidies/bijdragen Overlopende rente Salarislasten derden Voorraden (m.n.westerkerk) Vooruitbetaalde kosten Collecten/vrijwillige bijdragen Predikanten/afrekeningen met derden Verkoopkosten Jacobuskapel Bijdragen diverse projecten Stichting Vrienden van de Westerkerk Schade-uitkering Eltheto Rek. crt. St. Missionaire Activiteiten Amsterdam Diaconie Amstelveen Wijkcommissies/-kassen Belastingdienst inz. personeel Vitaliseringsfonds Waarborgsommen Uitkeringen ziekengeld BTW (saldo) Dividendbelasting 101 EFRO Westerkerk EFRO Elthetocomplex Water- en energielasten derden/afrekeningen Diverse te vorderen posten Overige vorderingen wijkgemeenten De Jacobuskapel is verkocht in 2011 en zal naar verwachting in 2014 worden geleverd. In de tussentijd wordt het zalencentrum opengehouden. De door de aanstaande sluiting gederfde inkomsten zijn als verkoopkosten geactiveerd onder de kortlopende vorderingen. Dit wordt berekend door het verschil in opbrengsten tussen het verslagjaar en de gemiddelde opbrengst van de jaren voor de verkoop te nemen. Deze geactiveerde kosten zullen worden verrekend met de verkoopopbrengst. Jaarverslag

18 Stand per 1 januari Ontvangen nalatenschappen Dotatie inflatiecorrectie Ontvangen uit faillissement Vrijval voorzieningen Verkoop Muidertoren 1 Met verkoop Parkkerk samenhangende opbrengsten Tekort op baten en lasten Stand per 31 december De inflatiecorrectie over 2013 bedraagt (2% van de Algemene Reserve). Dit is aan de Algemene reserve gedoteerd. Het beleggingsbeleid van de Protestantse Kerk is gericht op de lange termijn: 10 jaar of langer. In de verwachting dat negatieve koersresultaten in de loop der jaren worden ingehaald door positieve resultaten is binnen het Eigen Vermogen een afzonderlijke reserve gevormd waarop de koersresultaten worden gemuteerd en waardoor kan worden gevolgd of het negatieve resultaat inderdaad in de toekomst zal worden ingehaald. Dit is het geval wanneer de stand van is bereikt. In 2012 zijn de koersen zo ver hersteld dat de herwaarderingsreserve weer geheel gevuld is, zodat in 2013 geen mutatie heeft plaatsgevonden. Indien in een jaar negatieve koersresultaten optreden, zullen deze van de herwaarderingsreserve worden afgeboekt, waarna deze weer zal worden aangevuld vanuit latere koerswinsten. Stand per 1 januari Herwaardering effecten Ontvangen liquidatieuitkeringen Stand per 31 december De Protestantse Kerk Amsterdam is bezig met een omvangrijk veranderingsproces: De Wervende Kerk. Hiermee dient de terugloop in leden te worden omgebogen in toename van leden en moeten de financiële tekorten in positieve resultaten worden getransformeerd. Hierbij zal geïnvesteerd moeten worden in projecten met een groter risico. Te denken is aan kerk(her)planting, activiteiten gericht op niet-christelijke jongeren enzovoorts. Dit zullen investeringen zijn met een durfkarakter. Hiervoor is 4 miljoen euro apart gezet in een Investeringsreserve Wervende Kerk binnen het Eigen Vermogen. Er zijn richtlijnen opgesteld om een beroep op deze reserve te kunnen doen. Toegekende bedragen worden aan de reserve onttrokken en geadministreerd onder de langlopende schulden. Aan het eind van een project resterende middelen vloeien terug in de reserve. In 2013 is toegekend aan het project Kinderwerk Nieuwendam, aan het project Zinnig Noord, aan het project Citykerk en aan het project Pionieren in Nieuw West. 16

19 Stand per 1 januari Toegekende bedragen Terugvloeiing resterende middelen Stand per 31 december Een specificatie van alle toegekende projecten treft u aan in bijlage 9 op pagina 38. Stand per 1 januari Besteding Toevoeging (ten laste van het resultaat) Overboekingen en ontvangen van derden Stand per 31 december Een specificatie per kerk-/wijkgebouw treft u aan in bijlage 5 op pagina 34. Stand per 1 januari Besteding Toevoeging (ten laste van het resultaat) Overige mutaties Stand per 31 december Een specificatie per kerkgebouw treft u aan in bijlage 6 op pagina 35. Stand per 1 januari Besteding Toevoeging (ten laste van het resultaat) Overboekingen Stand per 31 december Een specificatie per complex wordt gegeven in bijlage 7 op pagina 36. Jaarverslag

20 Een specificatie van de overige voorzieningen is opgenomen als bijlage 8 op pagina 37. Uit deze voorziening worden bijzondere pastoraatskosten ondersteund, zoals studentenpastoraat en jongerenbezoekwerk. De centrale voorziening is niet bestemd voor financiering van pastorale formatie boven de matrix. De predikantenformatie is ultimo 2013 circa 1,3 fte hoger dan de normatieve formatie op basis van de matrix. Aan predikanten die vrijwillig de PKA verlaten wordt per persoon op basis van volledige werktijd een uitkering verstrekt van maximaal In het kader van stedelijke kerkvernieuwing vinden binnen de Protestantse Kerk Amsterdam op enkele plaatsen experimentele onderzoeken plaats naar andere vormen van kerkelijke presentie. Voor zover hiervoor binnen de wijken geen specifieke fondsen aanwezig zijn, kunnen deze activiteiten uit deze voorziening worden ondersteund. De Stichting Steun Jeugdzorg heeft zichzelf opgeheven en het positief saldo onder voorwaarden overgemaakt aan de Protestantse Kerk Amsterdam. Het bedrag is als voorziening apart gezet waarna de nog te ontvangen bijdragen over 2009 en 2010 zijn onttrokken. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegevoegd. Een deel van de kosten van de jongerenbezoekwerkers (Amsterdam PACT) wordt aan de voorziening onttrokken. Deze voorziening is bestemd voor risico s van arbeidsongeschiktheid, voor zover die niet uit wettelijke regelingen kunnen worden bestreden. Er is geen verzekering afgesloten voor vervanging van predikanten in geval van langdurige ziekte. Na vergelijking van voorwaarden van verzekeraars is besloten eigenrisicodrager te blijven, op voor de wijken vergelijkbare voorwaarden en premie als de gunstigste verzekering. De premie wordt bij de traktementslasten genomen en aan de voorziening toegevoegd. Eventuele uitkeringen zullen ten laste van de voorziening komen. De Protestantse Kerk Amsterdam bezit een omvangrijk maar verouderd archief. Deze voorziening dient voor bestrijding van de kosten om het archief meer toegankelijk te maken. Door de werkgroep LATE wordt aandacht gegeven aan Tenach & Evangelie. De kosten worden gedeeltelijk uit deze voorziening betaald. Deze voorziening is in 2013 uitgeput. Deze voorziening is bestemd voor de werkkosten van de Werkgemeenschap van predikanten, dan wel voor projecten door de Werkgemeenschap geëntameerd. Onder andere de leiderschapstraining is hieruit betaald. 18

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM...

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM... AANBIEDINGSBRIEF... 5 Jaarverslag 2014... 5 Toelichting bij de Jaarrekening PKA 2014... 5 1. Algemeen... 5 2. Staat van Baten en Lasten... 6 3. Balans... 7 4. Liquiditeitspositie... 7 5. Resultaten per

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting 2015... 9 Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente... 10 Resultaat op kerntaken per wijkgemeente...

Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting 2015... 9 Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente... 10 Resultaat op kerntaken per wijkgemeente... Aanbiedingsbrief en toelichting... 4 Begroting 2015... 9 Begroting 2015 per wijk- en kerngemeente... 10 Resultaat op kerntaken per wijkgemeente... 20 Resultaat op kerntaken per lid per wijkgemeente...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2016 Adres: College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Leidsche Rijn Hogeweide 6 3541 BC Utrecht E - mail: kerkrentmeestersdehoef@gmail.com Prot. Gem. Leidsche Rijn Jaarrekening 2016

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66.

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66. Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 (2011) Collecten

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en toelichting... 5 Begroting Begroting 2016 per wijk- en kerngemeente Begroting 2016 per regio...

Aanbiedingsbrief en toelichting... 5 Begroting Begroting 2016 per wijk- en kerngemeente Begroting 2016 per regio... Aanbiedingsbrief en toelichting... 5 Begroting 2016... 13 Begroting 2016 per wijk- en kerngemeente... 14 Begroting 2016 per regio... 24 Ledenaantallen... 26 Levend geld per betalende pastorale eenheid

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Jaarrekening 2014 van de Hervormde Gemeente Sint-Maarten te Zaltbommel Opgesteld d.d. 19 mei 2015 blz. 1 Algemene informatie 1 HERVORMDE GEMEENTE SINT-MAARTEN te ZALTBOMMEL JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Ingevolge

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk te Ermelo

Gereformeerde Kerk te Ermelo te Ermelo JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Ermelo, 29 mei 2017 INHOUD Bladnummer Algemene informatie 1. Bestuursleden 3 2. Administratie en samenstelling jaarrekening 3 3. Kengetallen 3 4. Verklaringen

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( )

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) 217 218 219 216 215 214 213 212 211 21 29 28 BATEN 8 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging) 33.5 34.5 35.5 31.5 4.276 3.949

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014 jaarrekening 2014 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2013 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2013 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. De ontvangen huuropbrengsten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Opgericht 17 november 1986 Statutair gevestigd te Rhenen Balans 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 31 december 2015 van Stichting Predik Het Woord.

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financiële planning 2015 2020

Financiële planning 2015 2020 Financiële planning Inleiding De meerjarenbegroting (2021) is in geactualiseerd. Tevens is de naam gewijzigd in Financiële planning. Bij het opstellen van de Financiële planning zijn de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 versie 5 19.05.2015 Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hilversum over 2014 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Rekening van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE DIACONIE JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE blz. Algemene informatie... 1 Algemene toelichting... 3 Verklaringen... 4 Balans... 5 Rekening van baten en lasten... 6 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe Stichting de Zaaier gevestigd te Epe Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Jacobikerk Protestantse Gemeente Utrecht 25 april 2016 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente Jacobikerk van

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie