JAARVERSLAG WE DOEN WAT WERKT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT"

Transcriptie

1 Okt 2013 JAARVERSLAG WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013

2 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid het afgelopen schooljaar. Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. De Vaartis een school die werkt met een Schoolontwikkelplan per schooljaar. We maken daarin keuzes specifiek voor De Vaart. Tegelijkertijd maakt het plan verbinding met de te behalen bedoelen beschreven in het Koersplan van Stichting Flore. In het jaarverslag wordt over de leerlingen gesproken in de mannelijke vorm. Steeds waar wordt gesproken over hem of zijn, kunt u ook haar lezen. Dit om de leesbaarheid van dit document te bevorderen. Het jaarverslag en andere informatie kunt u ook vinden op de website van onze school: We hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest. We zijn trots op; Dat onze school de inspectienorm met betrekking tot de eind- en tussenopbrengsten voor taal/lezen en rekenen wederom heeft behaald. De uitbreiding van activiteiten op het gebied van creativiteit, lezen en sport, zowel onder schooltijd als na schooltijd. Het goede resultaat van de tevredenheidpeiling onder de leerlingen van groep 5 t/m 8: Oktober 2012 Directie: Adjunct-directeur Hanneke van der Goot Directeur Annemiek Ruiter Jaarverslag De Vaart

3 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1. Opbrengsten van de school 4 Opbrengsten, Andere kwaliteitsindicatoren 2. Evaluatie Schoolontwikkelplan 5 Taal/lezen, Rekenen, Gedrag, ICT, cultuureducatie, buitenspel 3. Financiële verantwoording 7 Formatieknip, Schoolknip, Samenvatting financiën 4. Leerlingen, personeel en ouders 9 Leerlingentevredenheid, verzuim, instroom en uitstroom leerlingen Personeelstevredenheid, ARBO, In- en uitstroomgegevens personeel Oudertevredenheid, Klachten, MR jaarverslag 5. Flore Koersplan 13 Opbrengstgericht werken, Talentontwikkeling, Passend Onderwijs, ICT Toekomstbestendige organisatie 6. Brede School 15 Evaluatie plan van aanpak , Toekomst Brede school 7. Afsluiting 17 Blz. Jaarverslag De Vaart

4 1. Opbrengsten van de school Het College van Bestuur en de scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze verantwoordelijkheid omvat het formuleren van doelen in termen van de te realiseren onderwijskwaliteit, de kwaliteitsbewaking en de publieke verantwoording over de kwaliteit. Om te kunnen werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit moeten de scholen systematisch de opbrengsten van het onderwijs evalueren. Om de kwaliteit te kunnen monitoren wordt door het College van Bestuur gewerkt met het instrument verantwoordingslijnen. De verantwoordingslijnen voor wat betreft onderwijskwaliteit zijn gebaseerd op het toezichtskader van de inspectie voor het basisonderwijs. Bij deze indicatoren wordt tenminste gestreefd naar de norm zoals deze door de Onderwijsinspectie is vastgelegd. Daar de onderwijsinspectie ook een basisarrangement geeft als een school meerdere tweeën scoort is de Flore ambitie gesteld op het minimaal scoren van een drie. Door het realiseren van onderwijskwaliteit ontstaat er ruimte voor talentontwikkeling. Immers, binnen Stichting Flore onderschrijven wij dat onderwijs veel meer is dan alleen maar het aanleren van de cognitieve vaardigheden. Naast taal en rekenen staat binnen de Stichting Flore de gehele ontwikkeling van ieder kind centraal. Flore-scholen streven ernaar om het maximale uit hun leerlingen te halen. Na (en naast) het bereiken van de inspectienorm is het bereiken van deze Flore-ambitie van wezenlijk belang voor het realiseren van de kernwaarden, missie en visie. De indicatoren om deze Flore-ambitie in beeld te brengen zijn in ontwikkeling en vormen een onderdeel van dit koersplan. Opbrengsten Onze school heeft ook in het afgelopen schooljaar de opbrengstcriteria van de inspectie behaald. De eindopbrengsten zijn meer dan voldoende en de tussenopbrengsten zijn op uitzondering van groep 4 boven de norm. In het tabel hieronder staan de Cito scores van Medio januari/februari De Vaart doet niet mee aan de landelijke eindtoets voor groep 8, voor de eindopbrengsten van groep 8 is gekozen voor de Cito M toetsen van ons eigen CITO leerlingvolgsysteem. Opbrengsten januari- februari 2013 Cito M Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep8 Rekenen 36,4 49,7 (50) 76,1 90,1 (84) (110) Technisch lezen 22,3 (21) 51,2 (48) Spelling Begr. lezen - 7,6 27,8 32,7 (32) 45,3 65,2 (55) Verklaring van kleuren: Niet elk vakgebied geldt als indicator voor de inspectie. Alleen de resultaten in de grijze vakjes zijn prestatie indicatoren voor de inspectie. Blauw = 25 % boven de inspectienorm Groen= boven de inspectienorm Rood = onder de inspectienorm De scores van groep 4 zijn onder de norm en risicovol. De resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt in een groepsplan voor groep 5. De eerst volgende monitoring vindt plaats tijdens de herfstsignalering van oktober De school werkt aan een inhaalslag, wat betekent een groene score voor alle vakken Cito M in groep 5. We gaan uit van realistische en ambitieuze doelen, die boven de inspectienorm zijn. De volgende stap is dat we deze concreet kunnen benoemen voor taal/lezen en rekenen. Jaarverslag De Vaart

5 Andere kwaliteitsindicatoren: Kwaliteitsindicatoren Inspectie Score l. Opbrengsten Voldoende 2. Leerstofaanbod Voldoende 3. Efficiëntie onderwijstijd Voldoende 4. Veilig en respectvol schoolklimaat Voldoende 5. Didactisch handelen Voldoende 6. Rekening houden met verschillen tussen leerlingen /afstemming Voldoende 7. Systematisch de ontwikkeling van leerlingen volgen /begeleiding Voldoende passende zorg aanbieden 8. Passend zorg aanbieden Voldoende 9 Kwaliteitszorg Voldoende 2. Evaluatie Schoolontwikkelplan Het schoolontwikkelplan is met het team geëvalueerd tijdens studiemomenten, de evaluatie heeft ook plaatsgevonden in diverse werkgroepen. Taal/Lezen De taalwerkgroep, onder leiding van de taalspecialist en tevens adjunct, heeft verder gewerkt aan het uitzetten van het bestaande taalbeleid. Technisch lezen onderwijs is al heel duidelijk op school. Het lesmateriaal Taal in blokjes is voor dyslecten en lees/spellingzwakke leerlingen aangeschaft en ingezet. Twee collega s hebben meegedaan aan het VU onderzoekstraject en spellingcontrole door leerlingen met een stappenplan als onderwerp uitgewerkt. De uitkomst levert succesfactoren op om te gebruiken. De uitvoering van beleid voor spelling en begrijpend lezen verdient nog extra aandacht. Rekenen De leerkrachten van groep 1 t/m 6 hebben de nascholing Met Sprongen Vooruit gevolgd, hierdoor kunnen leerkrachten op een speelse manier allerlei rekenstrategieën met de kinderen oefenen. De rekenspecialisten hebben de leerlijnen van onze rekenmethode Rekenrijk per groep uitgewerkt. Hierdoor hebben de leerkrachten behalve een overzicht van het eigen leerjaar ook een overzicht van de opbouw van de rekenstof door de hele school. Gedrag De werkgroep werd geleid door een van de gedragspecialisten, vanwege ziekte heeft de andere specialist de taak op zich genomen. Ter ondersteuning van het taakgericht werken in de klas, is er in twee groepen het programma Taakspel uitgezet. De opgestelde gedragsregels hangen zichtbaar in de school. Er zijn studiemomenten met het team geweest, in samenwerking met de ambulante begeleider van REC4. We hebben probleemgedrag en de consequenties hierop in beeld gebracht. Hierdoor is er een aanpak ontstaan die in de hele school gehanteerd kan worden. In het begeleidingslokaal krijgen rugzakleerlingen en zonodig andere leerlingen SOVA training (Sociaal Emotionele training. ICT Dit schooljaar zijn we gestart met de digitale methode voor Engels Grove me in de groepen 7 en 8. Hoe gaat een kind om met de informatie op internet, hoe wordt een kind Mediawijs? Mediawijsheid is een onderwerp dat regelmatig onder de aandacht gebracht wordt door de ICT werkgroep. Jaarverslag De Vaart

6 Het nieuwe digitale leerlingadministratiesysteem Parnassys is gestart per 1 januari Deze verandering betekent een omslag in de verwerking van de administratieve taken door het personeel. Het is niet gelukt om in een half jaar het hele programma te kennen, in het komend schooljaar gaan we er mee verder. Een afvaardiging van de ICT werkgroep gaat naar de Flore-studiedagen. Cultuureducatie De Vaart heeft dit schooljaar meegedaan aan het Flore-visitatie-traject. Het betekende dat we bezoek kregen van een andere Floreschool. Tijdens het bezoek werd de kwaliteit van het kunstonderwijs, de cultuureducatie in beeld gebracht. Het bezoek heeft geresulteerd in een verslag met aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn vertaald in een plan van aanpak voor het komende schooljaar. In het verslag zijn vele waardevolle en creatieve activiteiten benoemd, activiteiten die zowel onder schooltijd als na schooltijd op De Vaart plaatsvinden. Buitenspel De kinderen spelen twee keer per dag met de eigen groep buiten. We zijn daarom gestart met een werkgroep Buitenspel omdat we het buitenspelen willen optimaliseren. Sportservice Heerhugowaard ondersteunt de werkgroep. Het schoolplein krijgt tijdens de zomervakantie een opknapbeurt, zodat er beter te onderscheiden speelvelden gecreëerd kunnen worden. De zandbak op stuurboord, zoals hieronder op de foto, is dan verleden tijd. We gaan verder met een enkele zandbak op bakboord. Gemarkeerde (bal)speelvelden komen er onder andere voor terug. Jaarverslag De Vaart

7 3. Financiële verantwoordingslijnen: Meerjarenbegroting De Vaart heeft een sluitende meerjaren (vier jaar) begroting en voldoet aan de eisen die gesteld zijn door Stichting Flore. Formatieknip. De personele reservepositie voldoet aan de minimale norm van 125 per leerling. De Vaart had bij de aanvang van het schooljaar een personele reserve van ,- en juli 2014 een bedrag van Het handhaven van 12 groepen is hierdoor financieel goed mogelijk. De reserve willen we ook inzetten voor het formeren van een extra groep in verband met instroom van nieuwe kleuters. Hoe groot de instroom van nieuwe kleuters is blijken we uit ervaring moeilijk te kunnen inschatten. Financiële rapportage formatieknip definitief schooljaar Jaarverslag De Vaart

8 Schoolknip De reserve in de schoolknip was bij de start van het schooljaar en op het einde van het schooljaar in juli Samenvatting Financiën De begroting is in de MR besproken. Ook de kwartaalcijfers worden in de MR- vergaderingen besproken. Het is prettig om reserves te hebben, het is dan ook een bewuste keuze. We realiseren ons namelijk terdege dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden. De reserve in de formatieknip biedt ons de kans om bijvoorbeeld een extra kleutergroep te starten in schooljaar wanneer dat nodig blijkt te zijn. Het biedt ons ook de mogelijkheid om de te verwachte daling van het aantal leerlingen per augustus 2014 beter te kunnen opvangen. Het aantal groepen zal hierdoor minder drastisch te hoeven dalen. De reserve van de formatieknip kan ook ingezet gaan worden voor het vormgeven van Passend Onderwijs, per augustus Voorbereiding op de uitvoering van het ondersteuningsprofiel in het kader van Passend Onderwijs wordt een belangrijk aandachtspunt voor het schooljaar De reserves die zijn opgebouwd voor de aanschaf van nieuwe methoden zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk hard nodig zijn in verband met het ontwikkelen van een goede moderne digitale leeromgeving. We hopen op deze manier op de (nabije) toekomst voorbereid te zijn en te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Jaarverslag De Vaart

9 4. Leerlingen, Personeel en Ouders De leerlingen We zijn trots op de uitkomst van de tevredenheidpeiling onder de leerlingen. De kinderen waarderen de communicatie met de groepsleerkrachten en de kwaliteit van de lessen die worden gegeven. Verzuim leerlingen: Het verzuim van de leerlingen wordt elke dag bijgehouden in Parnassys. Wanneer leerlingen te laat komen, wordt dit ook genoteerd. Na 3x te laat komen, ontvangen de ouders een brief van de directie en volgt er een gesprek tussen directie en ouders om herhaling te voorkomen. Wanneer leerlingen niet afgemeld zijn wordt er naar de ouders gebeld. Ouders kunnen voor verlof een verlofformulier invullen en de verlofaanvraag indienen bij de directie. In- en uitstroomgegevens leerlingen. Instroom leerlingen Belangstelling 1 oktober Schooljaar 2010/2011: 67 nieuwe leerlingen leerlingen Schooljaar 2011/2012: 53 nieuwe leerlingen leerlingen Schooljaar 2012/2013: 55 nieuwe leerlingen leerlingen Schooljaar 2013/2014: 50 nieuwe leerlingen leerlingen We zien een lichte daling van het leerlingaantal in de afgelopen schooljaren. Aan het einde van schooljaar gaan er 59 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs, de instroom is beduidend lager. Uitstroomgegevens VO afgelopen 4 schooljaren Jaar Aantal Leerl. Praktijk OPDC % VMBO BB/BK /GT % VMBTO T % HAVO % VWO % Verwijzingen SBAO en SO Naar het (SO) Speciaal Onderwijs 4 leerlingen, naar het (SBAO) Speciaal BasisOnderwijs 2 leerlingen. Naar een andere basisschool 4 leerlingen. Jaarverslag De Vaart

10 Personeelstevredenheid Het personeel is tevreden met de schoolorganisatie en de koers die we varen. De werkdruk wordt net zoals in voorgaande onderzoeken in 2008 en 2010 als knelpunt ervaren. De interventies tot nu toe leiden wel tot meer begrip en inzicht met betrekking tot werkdruk en het omgaan met werkdruk. In het 2 e kwartaalverslag van Flore is te lezen dat werkdruk op alle scholen hoog scoort. Een ARBO risico-inventarisatie wordt door Flore genoemd als onderzoeksinstrument. Vervolgens kan er een plan van aanpak opgesteld worden. ARBO 1. Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim van het personeel was in het tweede kwartaal van ,70%, dat is hoog. Er is sprake van langdurig ziekteverzuim bij drie personeelsleden. Het betreft twee leerkrachten en de conciërge. De frequentie van ziekmelding lag in het tweede kwartaal onder het gemiddelde van Stichting Flore. Meldingsfrequentie 0,57 (Flore gemiddelde 0,77). 2. Er is regelmatig overleg en contact met het Arbo-Ned in verband met ziekteverzuim en reïntegratie. 3. Er zijn ontruimingsoefeningen geweest en de oefeningen zijn geëvalueerd en gerapporteerd. De brandweer heeft een jaarlijkse controle uitgevoerd en aandachtspunten zijn in samenwerking met afdeling onderhoud van Flore aangepakt. 4. Een Risico Inventarisatie heeft niet plaatsgevonden. Dit zal in schooljaar plaatsvinden, aan de hand van de nieuwe ARBOmeester2. 5. Registratie van gemelde gevaren vindt plaats. 6. Er zijn twee ongevallen onder schooltijd gerapporteerd. In- en uitstroomcijfers personeel. Uitstroom naar FPU/pensioen; outplacement (buiten) het onderwijs, naar een andere Flore school (binnen de stichting): niet van toepassing in schooljaar Nieuw personeel: -Nienke Borst, leerkracht, komt van een andere Flore school. Liesbeth de Jager, administratief medewerkster, komt van andere Flore school. Annemiek Ruiter is per augustus 2013 twee dagen in de week Themacoördinator Opbrengstgericht werken voor Stichting Flore. Het betekent dat ze werkzaam is buiten de school. In verband met de bovenschoolse taken van de directeur Annemiek Ruiter, heeft Hanneke van der Goot een uitbreiding van adjunct-uren gekregen en meer verantwoordelijkheden. Hanneke is tevens waarnemend directeur wanneer Annemiek niet aanwezig is. Jaarverslag De Vaart

11 Oudertevredenheid. Uit het rapport blijkt dat ouders de volgende aspecten het belangrijkst vinden 1. De leerkracht 2. Begeleiding 3. Kennisontwikkeling 4. Sfeer 5. Persoonlijke ontwikkeling 90% van de ouders is tevreden met het huidige continurooster. Uit het rapport blijkt dat de ouders, net zoals de leerlingen zeer tevreden zijn over de omgang leerkracht-leerling. Ook zijn ze zeer tevreden over de mate waarin leerkrachten naar ouders luisteren en als derde sterke punt wordt de vakbekwaamheid van de leerkacht benoemd. Als kritiekpunt wordt de verkeersveiligheid rondom de school aangegeven. Het team, de Oudervereniging, Flore en de gemeente hebben samengewerkt aan diverse oplossingen, zoals; >Verschillende fasen van het Octopusplan zijn uitgevoerd. >De fietsenstallingen zijn nu beter bereikbaar en overzichtelijker gesitueerd. >Op de Geul is een verkeersdrempel gekomen, waardoor het verkeer wordt afgeremd. >Omdat er veelvuldig geparkeerd werd op de rijstrook voor fietsers is er in samenwerking met de gemeente een verkeersbord geplaatst. Het bord is ontworpen door een leerling van De Vaart. Ook zijn er flyers afgedrukt die gebruikt gaan worden in schooljaar Klachten Een ouder heeft contact gezocht met algemeen directeur, dhr. S. Konst, vanwege de inspectienormen die voor rekenen en taal gehanteerd worden op school. Hij heeft zijn zorgen ook bij de directie geuit. De ouder begrijpt dat we als school de prestatienormen moeten hanteren, maar vindt dat er te weinig tegengas wordt gegeven vanuit het onderwijs zelf naar de regelgevers. Hij vindt het niet in het belang van met name jonge kinderen. Jaarverslag MR basisschool De Vaart, schooljaar Afgelopen schooljaar heeft de MR weer volop gesproken over veel zaken die van belang zijn voor onze school. Zo hebben we gesproken over het passend onderwijs en de grote veranderingen die ons te wachten staan op dit gebied. Maar ook over nieuwe schooltijden, studiedagen, het informeren van ouders en nog veel meer. Met ingang van volgend schooljaar ( ) zal de Wet passend onderwijs in werking treden. Dit heeft als gevolg dat de rugzakken verdwijnen en de school zorgplicht krijgt voor de leerlingen en zorg moeten dragen dat alle leerlingen op een passende plek onderwijs krijgen (de eigen school, met Jaarverslag De Vaart

12 extra ondersteuning in de klas, bij een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs). Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er samenwerkingsverbanden opgericht die de scholen hierbij ondersteunen. Aangezien de gevolgen voor school enorm (kunnen) zijn heeft de MR hier elke vergadering over gesproken en zijn een aantal MR-leden naar voorlichtingsavonden geweest om ons goed te laten informeren. In het huidige schooljaar ( ) zullen steeds meer concrete afspraken gemaakt moeten worden en hierbij zal de MR zich uiteraard sterk maken voor een zo goed mogelijke zorg voor alle leerlingen van de Vaart. De MR heeft zich verder gebogen over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek, welke in het najaar van schooljaar heeft plaatsgevonden. Leerlingen, leerkrachten en ouders is gevraagd naar hun mening over tal van onderwerpen. Er zijn nog voldoende aandachtspunten (het sanitair op school, het schoolplein, het onderhoud van het gebouw en de informatievoorziening naar de ouders toe) maar over het algemeen krijgt school een goede voldoende. Vooral de informatievoorziening naar de ouders toe is uitgebreid besproken in de MR. Er is gekeken naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Voor de overige aandachtspunten is school erg afhankelijk van Stichting Flore en van het bijbehorende (helaas niet aanwezige) budget. In het schooljaar heeft de Vaart een zelfevaluatie project uitgevoerd. Als onderwerp is gekozen voor de cultuureducatie op school. Vanuit de MR wordt al enkele jaren aangegeven dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn. Vanwege dit project is er een delegatie van basisschool De Vlindertuin bij onze school op bezoek geweest, en zij hebben ook verteld hoe cultuureducatie een plek krijgt op de Vlindertuin. Een waardevol project met als gevolg dat er nu een cultuurplan op tafel ligt en duidelijk is hoe cultuuronderwijs de komende jaren een plek krijgt op De Vaart. Uiteraard is ook het continurooster nog regelmatig besproken en daarmee in samenhang de schooltijden. Bij de invoering van het continurooster is er gekozen voor een tijdelijke verlengde schooldag tot uur om alle kinderen tot de verplichte schooluren te laten komen. De noodzaak van deze verlengde schooldag is na dit schooljaar niet meer van toepassing zodat met ingang van schooljaar de schooltijden zijn aangepast en de kinderen tot uur naar school gaan. Zeker voor de leerkrachten heeft deze verandering gevolgen gehad in verband met hun dienstverband en is hier in de MR over gesproken. Verder is het schoolontwikkelingsplan ter sprake gekomen, is de schoolgids weer geëvalueerd en is de MR betrokken geweest bij de aanstelling van twee taalspecialisten vanuit de eigen formatie. Daarnaast is er aandacht geweest voor de begroting / financiën van de school. We hebben in schooljaar ingeteerd op onze reserves maar we zijn nog steeds een financieel gezonde school. Zeker met het zicht op de komende ontwikkelingen rondom het passend onderwijs is dat erg fijn. De MR heeft afscheid genomen van twee zeer gewaarde leden, te weten juf Gudy (teamgeleding) en Rob Ruyer (oudergeleding). We zullen ze missen. Gelukkig hebben we ook weer nieuwe leden: Meester Jan (teamgeleding) en Simone de Vries (oudergeleding). Mede namens de MR, Danielle Bakker (voorzitter MR ) Jaarverslag De Vaart

13 5. Flore Koersplan De volgende vier thema s komen uit het Koersplan van Stichting Flore. Opbrengstgericht werken De Vaart heeft de focus op taal en rekenen. We werken met concrete doelen en volgen de ontwikkelingen van de kinderen. In januari 2013 zijn we gestart met het nieuwe digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys. Het goed leren kennen en gebruiken van het nieuwe systeem is gestart en krijgt ook in schooljaar de nodige aandacht. We werken met drie niveaus in de groepen. De doelen, het aanbod en de werkwijze met de diverse niveaus staan beschreven in onze groepsplannen. Waar nodig maken we een Individuele Handelingsplan voor een kind. De volgende stap is dat alle leerkrachten een groep- of individueel plan in Parnassys kunnen maken. De tussenopbrengsten brengen we twee keer per jaar in beeld. De eindopbrengsten van groep 8 worden in samenhang met de NIO-uitslag in beeld gebracht. Talentontwikkeling We zijn er trots op dat we naast de focus op taal, rekenen en gedrag hebben kunnen werken aan een uitbreiding van activiteiten op het gebied van muziek, creativiteit, lezen en sport. Zowel onder schooltijd als na schooltijd, door samenwerking met Cool, de bibliotheek en Sportservice. We onderscheiden ook binnen de cognitieve vakken van taal en rekenen talenten bij kinderen. Omdat we met drie niveaus werken binnen de lessen, krijgen kinderen die meer kunnen ook meer uitdaging. Dit willen we verder uitbouwen met een structureel aanbod voor pluskinderen in Alle leerkrachten houden hun eigen bekwaamheidsdossier bij, iedereen erkend het belang van nascholing en bijscholing en maakt waar nodig gebruik van de Florekwekerij. Passend onderwijs De Vaart heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. De school beschrijft daarin wat we kinderen nú kunnen bieden en wat we in de nabije toekomst willen en kunnen bieden. De school kent vanaf 2009 een begeleidingslokaal voor rugzakleerlingen, extra ondersteuning voor taal en rekenen en sociale ontwikkeling. We hebben mee gedaan aan een scan voor het personeel omgaan met verschillen, om in beeld te brengen waar we goed in zijn en waar we nog wat te ontwikkelen hebben. De uitkomst was positief, er is al veel ontwikkeld. Het is belangrijk dat we ons richten op wat er reeds is. Op alle onderdelen in onderstaande grafiek scoren we een voldoende tot ruim voldoende. De vertaling van onderstaande grafiek vindt plaats in schooljaar Jaarverslag De Vaart

14 ICT Het nieuwe leerlingadministratiesysteem is collectief met de Stichting aangeschaft. Er heeft centrale ondersteuning plaatsgevonden. De leerkrachten hebben eenvoudige kennis van het leerlingadministratiepakket. De Vaart heeft een internetprotocol. De Vaart is dit jaar overgegaan van domeinl.nl naar mailverkeer via een Flore-account. Dit vergde meer tijd dan verwacht. Leerkrachten met een digibord in het groepslokaal hebben kennis van de werking hiervan en gebruiken het bord bij ondersteuning bij de didactiek van softwarematige ondersteunde lespakketten. Diverse leerkrachten hebben deelgenomen aan door Flore opgezette digitale (bij)scholingscursussen bij de Flore Kwekerij. Het aantal computers op school is voldoende, de werkbaarheid is niet optimaal. De computers voor de kinderen zijn verouderd en traag. De vraag is welk materiaal willen we voor nu en de toekomst aanschaffen? Welke meerwaarde hebben bijvoorbeeld laptops, I-PAD s en digitale software programma s? We beraden ons op de volgende stap in het omgaan met digitaal materiaal, hierbij zullen we onze visie op ICT in het onderwijs opnieuw moeten belichten. Het wordt een belangrijk punt van aandacht voor het nieuwe schooljaar. Toekomstbestendige organisatie De school heeft vanaf de start in augustus 2009 geïnvesteerd in de basisvakken taal/lezen, rekenen en gedrag. Stapsgewijs breiden we deze basis uit, zodat de Vaart kan groeien naar een school met een brede basis voor alle kinderen. Bewegingsonderwijs, Creatieve vakken, Brede School, pluskinderen zijn voorbeelden van onderwerpen die meer aandacht krijgen binnen de school. Er wordt veel aandacht aan het schoolgebouw besteed. Voorlopig zal er namelijk nog geen nieuw gebouw komen. We vinden het belangrijk dat de omgeving waarin de kinderen werken en spelen goed verzorgd is. Jaarverslag De Vaart

15 6. Brede School Brede School Evaluatie Plan van Aanpak 2012/2013 Samenwerkingspartners: Basisschool de Vaart, Stichting Kinderopvang Heerhugowaard en Stichting Welzijnsbevordering Kern8. Doel Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar Subdoelen: Daling taalachterstand en VVE-programma s sluiten op elkaar aan Inzet Samenwerking tussen Samenspel en peuterspeelzaal versterkt door meer overleg te voeren. Inzet van combinatiefunctionaris bibliotheek onder en na schooltijd, er is een boeken uitleen. De ouderkamer besteed aandacht aan dit thema. Resultaat Overdracht van Samenspel naar peuterspeelzaal heeft meer aandacht, men weet van elkaars werk en erkent de waarde van elkaars werk. Er is meer inzet gepleegd op taalstimulering, resultaten zijn nog niet meetbaar Er is een overstap gemaakt naar Uk en Puk bij Samenspel. Pedagogisch medewerker bij de psz heeft de training Piramide voltooid. Door de boeken uitleen op school is zichtbaar dat lezen meer aandacht krijgt bij kinderen en de ouders. De ouderkamer is goed bezocht tijdens de thema ochtenden. Doel Inzet Resultaat Doel Inzet Resultaat Aanbieden van een dagarrangement/breed activiteitenaanbod in en na school voor kinderen Subdoelen: Beleidsplan activiteiten na school en tijdens de vakantie, er zijn sportactiviteiten, andere kinderen uit de wijk nemen deel aan activiteitenaanbod. De activiteiten werden voor een halfjaar vooruit gepland. Aanbod muziek en sport werden doorlopend aangeboden. Aanbod was via website terug te vinden. Overige samenwerkingspartners; Cool en Sportservice. Aanbod in vakanties was voornamelijk Kern8. Activiteit die doorlopend werden aangeboden (muziek en sport) werden goed bezocht. Kortlopend aanbod werden minder opgepakt door de doelgroep. Het aanbieden van het aanbod via de website is nog niet voldoende bekend bij de ouders. Het aanbod vakantieactiviteiten van Kern8 werd wel bezocht door kinderen van de Vaart en hier is door de bso ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Andere kinderen uit de wijk worden niet bereikt, omdat bijna alle kinderen gebruik maken van de Vaart als basisschool. Bijna alle kinderen in de wijk, die niet naar speciaal onderwijs moeten, gaan naar de Vaart, het grootste gedeelte van de kinderen in de wijk wordt hierdoor via school al bereikt. Stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen Subdoelen: Basisschool bouwt voort op sociale ontwikkeling zoals bereikt op voorschoolse instelling, er is een weerbaarheidprogramma Er is een start gemaakt om eenduidig de kinderen aan te spreken binnen de brede school. Er zijn afspraken gemaakt om te komen tot gezamenlijke omgangsregels voor alle onderdelen van de brede school. Het document gedragscode is aanwezig en bekend binnen de school. De plannen zijn gemaakt, uitvoering volgt komend schooljaar Jaarverslag De Vaart

16 Doel Stimuleren educatief partnerschap (doel ) Subdoel: Partners doen allen aan ouderparticipatie Inzet In schooljaar is men bezig geweest met het opzetten en bedenken van de inhoud van dit doel. Ouderparticipatie moet meer ingebed worden in de brede school. Voor komend schooljaar is dit een onderwerp van gesprek tussen directie/management en de werknemers van de brede school. Resultaat Dit doel staat voor komend schooljaar op het programma er is nog niet op ingezet Doel Inzet Resultaat Een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de buurt Subdoelen: Er vinden intergenerationele activiteiten plaats die compentiegericht zijn, er is samenwerking met SCW/buurthuis. Het activiteitenbureau Kern8 heeft samen met de andere partners (o.a. Sociale duurzaamheid Rivierenwijk) het project Wat de pot schaft opgezet. De activiteit: Ouder en kind knutselen is uitgezet. Activiteit: Kerstdeuntjes in de wijk georganiseerd door school en partners in de Rivierenwijk Kinderen koken voor anderen en eten dit samen op, er wordt met een klein budget gekookt wat het (budgetkoken) wat zeer gewaardeerd wordt. De activiteit is een succes, alle deelnemers komen trouw. Na drie keer is het Ouder en kind knutselen afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Er is geen samenwerking geweest met SCW en het buurthuis in de wijk anders dan het project Wat de pot schaft. Kerstdeuntjes kon helaas vanwege het slechte weer niet doorgaan in december Activiteiten Uitgezet door het activiteitenbureau van Kern8 Activiteit Aantal deelnemers Aantal keer Creatief met afval 0 Niet doorgegaan Knutselen - groep 3 en Knutselen - groep 1 en Ouderen en kinderen knutselen 0 0 Kinderen koken voor de wijk per keer 6 per keer 6 en ca 12 bezoekers Speuren in de natuur 2 2 Verzorging 3 3 Activiteiten door anderen als samenwerking binnen de brede school Sportservice Gymles, elke vrijdag Bibliotheek Taalles, 1x 14 dagen hele schooljaar Samenspel Contactgroep 1x per week Ouderkamer 1 x per week inloop 1 x per maand peuterochtend Werkvloer overleg Kinderopvang en onderwijs Dagelijks op uitvoeringsniveau Regelmatig op afstemmingsniveau (inhoudelijk) Toekomst Brede School Per 1 januari 2014 wordt de subsidietoekenning gewijzigd en is Kern8 niet meer de partij die de coördinatietaken uit kan voeren. De Vaart ziet mooie en goede structurele kansen om de Brede School ontwikkelingen voort te zetten en uit te bouwen ten behoeven van de onderwijskansen voor Jaarverslag De Vaart

17 de kinderen van 0-13 jaar. De Vaart kan structureel met de Brede school ontwikkeling verder wanneer er gelden beschikbaar gesteld worden. In september 2013 is er een medewerkeravond gehouden voor alle partners van de brede school. We willen elkaar beter leren kennen. Wie is wie en wat doe je momenteel in de brede school? Vervolgens komt de vraag: wat willen we gezamenlijk ontwikkelen voor kinderen van 0-13 jaar?, zodat er voor 1 januari 2014 een heldere aanvraag voor subsidie gedaan kan worden. 7. Afsluiting We hopen dat u dit jaarverslag met plezier heeft gelezen De leerlingen gaven de school een mooi cijfer. In het schooljaar wordt voortgebouwd op wat er ontwikkeld is. We hebben veel dingen waar leerlingen, ouders en personeelsleden trots op kunnen zijn en dat willen we graag zo houden. We varen verder met De Vaart en houden koers. Onze slogan is: WE DOEN WAT WERKT Jaarverslag De Vaart

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie