JAARVERSLAG WE DOEN WAT WERKT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT"

Transcriptie

1 Okt 2013 JAARVERSLAG WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013

2 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid het afgelopen schooljaar. Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. De Vaartis een school die werkt met een Schoolontwikkelplan per schooljaar. We maken daarin keuzes specifiek voor De Vaart. Tegelijkertijd maakt het plan verbinding met de te behalen bedoelen beschreven in het Koersplan van Stichting Flore. In het jaarverslag wordt over de leerlingen gesproken in de mannelijke vorm. Steeds waar wordt gesproken over hem of zijn, kunt u ook haar lezen. Dit om de leesbaarheid van dit document te bevorderen. Het jaarverslag en andere informatie kunt u ook vinden op de website van onze school: We hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest. We zijn trots op; Dat onze school de inspectienorm met betrekking tot de eind- en tussenopbrengsten voor taal/lezen en rekenen wederom heeft behaald. De uitbreiding van activiteiten op het gebied van creativiteit, lezen en sport, zowel onder schooltijd als na schooltijd. Het goede resultaat van de tevredenheidpeiling onder de leerlingen van groep 5 t/m 8: Oktober 2012 Directie: Adjunct-directeur Hanneke van der Goot Directeur Annemiek Ruiter Jaarverslag De Vaart

3 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1. Opbrengsten van de school 4 Opbrengsten, Andere kwaliteitsindicatoren 2. Evaluatie Schoolontwikkelplan 5 Taal/lezen, Rekenen, Gedrag, ICT, cultuureducatie, buitenspel 3. Financiële verantwoording 7 Formatieknip, Schoolknip, Samenvatting financiën 4. Leerlingen, personeel en ouders 9 Leerlingentevredenheid, verzuim, instroom en uitstroom leerlingen Personeelstevredenheid, ARBO, In- en uitstroomgegevens personeel Oudertevredenheid, Klachten, MR jaarverslag 5. Flore Koersplan 13 Opbrengstgericht werken, Talentontwikkeling, Passend Onderwijs, ICT Toekomstbestendige organisatie 6. Brede School 15 Evaluatie plan van aanpak , Toekomst Brede school 7. Afsluiting 17 Blz. Jaarverslag De Vaart

4 1. Opbrengsten van de school Het College van Bestuur en de scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze verantwoordelijkheid omvat het formuleren van doelen in termen van de te realiseren onderwijskwaliteit, de kwaliteitsbewaking en de publieke verantwoording over de kwaliteit. Om te kunnen werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit moeten de scholen systematisch de opbrengsten van het onderwijs evalueren. Om de kwaliteit te kunnen monitoren wordt door het College van Bestuur gewerkt met het instrument verantwoordingslijnen. De verantwoordingslijnen voor wat betreft onderwijskwaliteit zijn gebaseerd op het toezichtskader van de inspectie voor het basisonderwijs. Bij deze indicatoren wordt tenminste gestreefd naar de norm zoals deze door de Onderwijsinspectie is vastgelegd. Daar de onderwijsinspectie ook een basisarrangement geeft als een school meerdere tweeën scoort is de Flore ambitie gesteld op het minimaal scoren van een drie. Door het realiseren van onderwijskwaliteit ontstaat er ruimte voor talentontwikkeling. Immers, binnen Stichting Flore onderschrijven wij dat onderwijs veel meer is dan alleen maar het aanleren van de cognitieve vaardigheden. Naast taal en rekenen staat binnen de Stichting Flore de gehele ontwikkeling van ieder kind centraal. Flore-scholen streven ernaar om het maximale uit hun leerlingen te halen. Na (en naast) het bereiken van de inspectienorm is het bereiken van deze Flore-ambitie van wezenlijk belang voor het realiseren van de kernwaarden, missie en visie. De indicatoren om deze Flore-ambitie in beeld te brengen zijn in ontwikkeling en vormen een onderdeel van dit koersplan. Opbrengsten Onze school heeft ook in het afgelopen schooljaar de opbrengstcriteria van de inspectie behaald. De eindopbrengsten zijn meer dan voldoende en de tussenopbrengsten zijn op uitzondering van groep 4 boven de norm. In het tabel hieronder staan de Cito scores van Medio januari/februari De Vaart doet niet mee aan de landelijke eindtoets voor groep 8, voor de eindopbrengsten van groep 8 is gekozen voor de Cito M toetsen van ons eigen CITO leerlingvolgsysteem. Opbrengsten januari- februari 2013 Cito M Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep8 Rekenen 36,4 49,7 (50) 76,1 90,1 (84) (110) Technisch lezen 22,3 (21) 51,2 (48) Spelling Begr. lezen - 7,6 27,8 32,7 (32) 45,3 65,2 (55) Verklaring van kleuren: Niet elk vakgebied geldt als indicator voor de inspectie. Alleen de resultaten in de grijze vakjes zijn prestatie indicatoren voor de inspectie. Blauw = 25 % boven de inspectienorm Groen= boven de inspectienorm Rood = onder de inspectienorm De scores van groep 4 zijn onder de norm en risicovol. De resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt in een groepsplan voor groep 5. De eerst volgende monitoring vindt plaats tijdens de herfstsignalering van oktober De school werkt aan een inhaalslag, wat betekent een groene score voor alle vakken Cito M in groep 5. We gaan uit van realistische en ambitieuze doelen, die boven de inspectienorm zijn. De volgende stap is dat we deze concreet kunnen benoemen voor taal/lezen en rekenen. Jaarverslag De Vaart

5 Andere kwaliteitsindicatoren: Kwaliteitsindicatoren Inspectie Score l. Opbrengsten Voldoende 2. Leerstofaanbod Voldoende 3. Efficiëntie onderwijstijd Voldoende 4. Veilig en respectvol schoolklimaat Voldoende 5. Didactisch handelen Voldoende 6. Rekening houden met verschillen tussen leerlingen /afstemming Voldoende 7. Systematisch de ontwikkeling van leerlingen volgen /begeleiding Voldoende passende zorg aanbieden 8. Passend zorg aanbieden Voldoende 9 Kwaliteitszorg Voldoende 2. Evaluatie Schoolontwikkelplan Het schoolontwikkelplan is met het team geëvalueerd tijdens studiemomenten, de evaluatie heeft ook plaatsgevonden in diverse werkgroepen. Taal/Lezen De taalwerkgroep, onder leiding van de taalspecialist en tevens adjunct, heeft verder gewerkt aan het uitzetten van het bestaande taalbeleid. Technisch lezen onderwijs is al heel duidelijk op school. Het lesmateriaal Taal in blokjes is voor dyslecten en lees/spellingzwakke leerlingen aangeschaft en ingezet. Twee collega s hebben meegedaan aan het VU onderzoekstraject en spellingcontrole door leerlingen met een stappenplan als onderwerp uitgewerkt. De uitkomst levert succesfactoren op om te gebruiken. De uitvoering van beleid voor spelling en begrijpend lezen verdient nog extra aandacht. Rekenen De leerkrachten van groep 1 t/m 6 hebben de nascholing Met Sprongen Vooruit gevolgd, hierdoor kunnen leerkrachten op een speelse manier allerlei rekenstrategieën met de kinderen oefenen. De rekenspecialisten hebben de leerlijnen van onze rekenmethode Rekenrijk per groep uitgewerkt. Hierdoor hebben de leerkrachten behalve een overzicht van het eigen leerjaar ook een overzicht van de opbouw van de rekenstof door de hele school. Gedrag De werkgroep werd geleid door een van de gedragspecialisten, vanwege ziekte heeft de andere specialist de taak op zich genomen. Ter ondersteuning van het taakgericht werken in de klas, is er in twee groepen het programma Taakspel uitgezet. De opgestelde gedragsregels hangen zichtbaar in de school. Er zijn studiemomenten met het team geweest, in samenwerking met de ambulante begeleider van REC4. We hebben probleemgedrag en de consequenties hierop in beeld gebracht. Hierdoor is er een aanpak ontstaan die in de hele school gehanteerd kan worden. In het begeleidingslokaal krijgen rugzakleerlingen en zonodig andere leerlingen SOVA training (Sociaal Emotionele training. ICT Dit schooljaar zijn we gestart met de digitale methode voor Engels Grove me in de groepen 7 en 8. Hoe gaat een kind om met de informatie op internet, hoe wordt een kind Mediawijs? Mediawijsheid is een onderwerp dat regelmatig onder de aandacht gebracht wordt door de ICT werkgroep. Jaarverslag De Vaart

6 Het nieuwe digitale leerlingadministratiesysteem Parnassys is gestart per 1 januari Deze verandering betekent een omslag in de verwerking van de administratieve taken door het personeel. Het is niet gelukt om in een half jaar het hele programma te kennen, in het komend schooljaar gaan we er mee verder. Een afvaardiging van de ICT werkgroep gaat naar de Flore-studiedagen. Cultuureducatie De Vaart heeft dit schooljaar meegedaan aan het Flore-visitatie-traject. Het betekende dat we bezoek kregen van een andere Floreschool. Tijdens het bezoek werd de kwaliteit van het kunstonderwijs, de cultuureducatie in beeld gebracht. Het bezoek heeft geresulteerd in een verslag met aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn vertaald in een plan van aanpak voor het komende schooljaar. In het verslag zijn vele waardevolle en creatieve activiteiten benoemd, activiteiten die zowel onder schooltijd als na schooltijd op De Vaart plaatsvinden. Buitenspel De kinderen spelen twee keer per dag met de eigen groep buiten. We zijn daarom gestart met een werkgroep Buitenspel omdat we het buitenspelen willen optimaliseren. Sportservice Heerhugowaard ondersteunt de werkgroep. Het schoolplein krijgt tijdens de zomervakantie een opknapbeurt, zodat er beter te onderscheiden speelvelden gecreëerd kunnen worden. De zandbak op stuurboord, zoals hieronder op de foto, is dan verleden tijd. We gaan verder met een enkele zandbak op bakboord. Gemarkeerde (bal)speelvelden komen er onder andere voor terug. Jaarverslag De Vaart

7 3. Financiële verantwoordingslijnen: Meerjarenbegroting De Vaart heeft een sluitende meerjaren (vier jaar) begroting en voldoet aan de eisen die gesteld zijn door Stichting Flore. Formatieknip. De personele reservepositie voldoet aan de minimale norm van 125 per leerling. De Vaart had bij de aanvang van het schooljaar een personele reserve van ,- en juli 2014 een bedrag van Het handhaven van 12 groepen is hierdoor financieel goed mogelijk. De reserve willen we ook inzetten voor het formeren van een extra groep in verband met instroom van nieuwe kleuters. Hoe groot de instroom van nieuwe kleuters is blijken we uit ervaring moeilijk te kunnen inschatten. Financiële rapportage formatieknip definitief schooljaar Jaarverslag De Vaart

8 Schoolknip De reserve in de schoolknip was bij de start van het schooljaar en op het einde van het schooljaar in juli Samenvatting Financiën De begroting is in de MR besproken. Ook de kwartaalcijfers worden in de MR- vergaderingen besproken. Het is prettig om reserves te hebben, het is dan ook een bewuste keuze. We realiseren ons namelijk terdege dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden. De reserve in de formatieknip biedt ons de kans om bijvoorbeeld een extra kleutergroep te starten in schooljaar wanneer dat nodig blijkt te zijn. Het biedt ons ook de mogelijkheid om de te verwachte daling van het aantal leerlingen per augustus 2014 beter te kunnen opvangen. Het aantal groepen zal hierdoor minder drastisch te hoeven dalen. De reserve van de formatieknip kan ook ingezet gaan worden voor het vormgeven van Passend Onderwijs, per augustus Voorbereiding op de uitvoering van het ondersteuningsprofiel in het kader van Passend Onderwijs wordt een belangrijk aandachtspunt voor het schooljaar De reserves die zijn opgebouwd voor de aanschaf van nieuwe methoden zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk hard nodig zijn in verband met het ontwikkelen van een goede moderne digitale leeromgeving. We hopen op deze manier op de (nabije) toekomst voorbereid te zijn en te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Jaarverslag De Vaart

9 4. Leerlingen, Personeel en Ouders De leerlingen We zijn trots op de uitkomst van de tevredenheidpeiling onder de leerlingen. De kinderen waarderen de communicatie met de groepsleerkrachten en de kwaliteit van de lessen die worden gegeven. Verzuim leerlingen: Het verzuim van de leerlingen wordt elke dag bijgehouden in Parnassys. Wanneer leerlingen te laat komen, wordt dit ook genoteerd. Na 3x te laat komen, ontvangen de ouders een brief van de directie en volgt er een gesprek tussen directie en ouders om herhaling te voorkomen. Wanneer leerlingen niet afgemeld zijn wordt er naar de ouders gebeld. Ouders kunnen voor verlof een verlofformulier invullen en de verlofaanvraag indienen bij de directie. In- en uitstroomgegevens leerlingen. Instroom leerlingen Belangstelling 1 oktober Schooljaar 2010/2011: 67 nieuwe leerlingen leerlingen Schooljaar 2011/2012: 53 nieuwe leerlingen leerlingen Schooljaar 2012/2013: 55 nieuwe leerlingen leerlingen Schooljaar 2013/2014: 50 nieuwe leerlingen leerlingen We zien een lichte daling van het leerlingaantal in de afgelopen schooljaren. Aan het einde van schooljaar gaan er 59 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs, de instroom is beduidend lager. Uitstroomgegevens VO afgelopen 4 schooljaren Jaar Aantal Leerl. Praktijk OPDC % VMBO BB/BK /GT % VMBTO T % HAVO % VWO % Verwijzingen SBAO en SO Naar het (SO) Speciaal Onderwijs 4 leerlingen, naar het (SBAO) Speciaal BasisOnderwijs 2 leerlingen. Naar een andere basisschool 4 leerlingen. Jaarverslag De Vaart

10 Personeelstevredenheid Het personeel is tevreden met de schoolorganisatie en de koers die we varen. De werkdruk wordt net zoals in voorgaande onderzoeken in 2008 en 2010 als knelpunt ervaren. De interventies tot nu toe leiden wel tot meer begrip en inzicht met betrekking tot werkdruk en het omgaan met werkdruk. In het 2 e kwartaalverslag van Flore is te lezen dat werkdruk op alle scholen hoog scoort. Een ARBO risico-inventarisatie wordt door Flore genoemd als onderzoeksinstrument. Vervolgens kan er een plan van aanpak opgesteld worden. ARBO 1. Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim van het personeel was in het tweede kwartaal van ,70%, dat is hoog. Er is sprake van langdurig ziekteverzuim bij drie personeelsleden. Het betreft twee leerkrachten en de conciërge. De frequentie van ziekmelding lag in het tweede kwartaal onder het gemiddelde van Stichting Flore. Meldingsfrequentie 0,57 (Flore gemiddelde 0,77). 2. Er is regelmatig overleg en contact met het Arbo-Ned in verband met ziekteverzuim en reïntegratie. 3. Er zijn ontruimingsoefeningen geweest en de oefeningen zijn geëvalueerd en gerapporteerd. De brandweer heeft een jaarlijkse controle uitgevoerd en aandachtspunten zijn in samenwerking met afdeling onderhoud van Flore aangepakt. 4. Een Risico Inventarisatie heeft niet plaatsgevonden. Dit zal in schooljaar plaatsvinden, aan de hand van de nieuwe ARBOmeester2. 5. Registratie van gemelde gevaren vindt plaats. 6. Er zijn twee ongevallen onder schooltijd gerapporteerd. In- en uitstroomcijfers personeel. Uitstroom naar FPU/pensioen; outplacement (buiten) het onderwijs, naar een andere Flore school (binnen de stichting): niet van toepassing in schooljaar Nieuw personeel: -Nienke Borst, leerkracht, komt van een andere Flore school. Liesbeth de Jager, administratief medewerkster, komt van andere Flore school. Annemiek Ruiter is per augustus 2013 twee dagen in de week Themacoördinator Opbrengstgericht werken voor Stichting Flore. Het betekent dat ze werkzaam is buiten de school. In verband met de bovenschoolse taken van de directeur Annemiek Ruiter, heeft Hanneke van der Goot een uitbreiding van adjunct-uren gekregen en meer verantwoordelijkheden. Hanneke is tevens waarnemend directeur wanneer Annemiek niet aanwezig is. Jaarverslag De Vaart

11 Oudertevredenheid. Uit het rapport blijkt dat ouders de volgende aspecten het belangrijkst vinden 1. De leerkracht 2. Begeleiding 3. Kennisontwikkeling 4. Sfeer 5. Persoonlijke ontwikkeling 90% van de ouders is tevreden met het huidige continurooster. Uit het rapport blijkt dat de ouders, net zoals de leerlingen zeer tevreden zijn over de omgang leerkracht-leerling. Ook zijn ze zeer tevreden over de mate waarin leerkrachten naar ouders luisteren en als derde sterke punt wordt de vakbekwaamheid van de leerkacht benoemd. Als kritiekpunt wordt de verkeersveiligheid rondom de school aangegeven. Het team, de Oudervereniging, Flore en de gemeente hebben samengewerkt aan diverse oplossingen, zoals; >Verschillende fasen van het Octopusplan zijn uitgevoerd. >De fietsenstallingen zijn nu beter bereikbaar en overzichtelijker gesitueerd. >Op de Geul is een verkeersdrempel gekomen, waardoor het verkeer wordt afgeremd. >Omdat er veelvuldig geparkeerd werd op de rijstrook voor fietsers is er in samenwerking met de gemeente een verkeersbord geplaatst. Het bord is ontworpen door een leerling van De Vaart. Ook zijn er flyers afgedrukt die gebruikt gaan worden in schooljaar Klachten Een ouder heeft contact gezocht met algemeen directeur, dhr. S. Konst, vanwege de inspectienormen die voor rekenen en taal gehanteerd worden op school. Hij heeft zijn zorgen ook bij de directie geuit. De ouder begrijpt dat we als school de prestatienormen moeten hanteren, maar vindt dat er te weinig tegengas wordt gegeven vanuit het onderwijs zelf naar de regelgevers. Hij vindt het niet in het belang van met name jonge kinderen. Jaarverslag MR basisschool De Vaart, schooljaar Afgelopen schooljaar heeft de MR weer volop gesproken over veel zaken die van belang zijn voor onze school. Zo hebben we gesproken over het passend onderwijs en de grote veranderingen die ons te wachten staan op dit gebied. Maar ook over nieuwe schooltijden, studiedagen, het informeren van ouders en nog veel meer. Met ingang van volgend schooljaar ( ) zal de Wet passend onderwijs in werking treden. Dit heeft als gevolg dat de rugzakken verdwijnen en de school zorgplicht krijgt voor de leerlingen en zorg moeten dragen dat alle leerlingen op een passende plek onderwijs krijgen (de eigen school, met Jaarverslag De Vaart

12 extra ondersteuning in de klas, bij een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs). Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er samenwerkingsverbanden opgericht die de scholen hierbij ondersteunen. Aangezien de gevolgen voor school enorm (kunnen) zijn heeft de MR hier elke vergadering over gesproken en zijn een aantal MR-leden naar voorlichtingsavonden geweest om ons goed te laten informeren. In het huidige schooljaar ( ) zullen steeds meer concrete afspraken gemaakt moeten worden en hierbij zal de MR zich uiteraard sterk maken voor een zo goed mogelijke zorg voor alle leerlingen van de Vaart. De MR heeft zich verder gebogen over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek, welke in het najaar van schooljaar heeft plaatsgevonden. Leerlingen, leerkrachten en ouders is gevraagd naar hun mening over tal van onderwerpen. Er zijn nog voldoende aandachtspunten (het sanitair op school, het schoolplein, het onderhoud van het gebouw en de informatievoorziening naar de ouders toe) maar over het algemeen krijgt school een goede voldoende. Vooral de informatievoorziening naar de ouders toe is uitgebreid besproken in de MR. Er is gekeken naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Voor de overige aandachtspunten is school erg afhankelijk van Stichting Flore en van het bijbehorende (helaas niet aanwezige) budget. In het schooljaar heeft de Vaart een zelfevaluatie project uitgevoerd. Als onderwerp is gekozen voor de cultuureducatie op school. Vanuit de MR wordt al enkele jaren aangegeven dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn. Vanwege dit project is er een delegatie van basisschool De Vlindertuin bij onze school op bezoek geweest, en zij hebben ook verteld hoe cultuureducatie een plek krijgt op de Vlindertuin. Een waardevol project met als gevolg dat er nu een cultuurplan op tafel ligt en duidelijk is hoe cultuuronderwijs de komende jaren een plek krijgt op De Vaart. Uiteraard is ook het continurooster nog regelmatig besproken en daarmee in samenhang de schooltijden. Bij de invoering van het continurooster is er gekozen voor een tijdelijke verlengde schooldag tot uur om alle kinderen tot de verplichte schooluren te laten komen. De noodzaak van deze verlengde schooldag is na dit schooljaar niet meer van toepassing zodat met ingang van schooljaar de schooltijden zijn aangepast en de kinderen tot uur naar school gaan. Zeker voor de leerkrachten heeft deze verandering gevolgen gehad in verband met hun dienstverband en is hier in de MR over gesproken. Verder is het schoolontwikkelingsplan ter sprake gekomen, is de schoolgids weer geëvalueerd en is de MR betrokken geweest bij de aanstelling van twee taalspecialisten vanuit de eigen formatie. Daarnaast is er aandacht geweest voor de begroting / financiën van de school. We hebben in schooljaar ingeteerd op onze reserves maar we zijn nog steeds een financieel gezonde school. Zeker met het zicht op de komende ontwikkelingen rondom het passend onderwijs is dat erg fijn. De MR heeft afscheid genomen van twee zeer gewaarde leden, te weten juf Gudy (teamgeleding) en Rob Ruyer (oudergeleding). We zullen ze missen. Gelukkig hebben we ook weer nieuwe leden: Meester Jan (teamgeleding) en Simone de Vries (oudergeleding). Mede namens de MR, Danielle Bakker (voorzitter MR ) Jaarverslag De Vaart

13 5. Flore Koersplan De volgende vier thema s komen uit het Koersplan van Stichting Flore. Opbrengstgericht werken De Vaart heeft de focus op taal en rekenen. We werken met concrete doelen en volgen de ontwikkelingen van de kinderen. In januari 2013 zijn we gestart met het nieuwe digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys. Het goed leren kennen en gebruiken van het nieuwe systeem is gestart en krijgt ook in schooljaar de nodige aandacht. We werken met drie niveaus in de groepen. De doelen, het aanbod en de werkwijze met de diverse niveaus staan beschreven in onze groepsplannen. Waar nodig maken we een Individuele Handelingsplan voor een kind. De volgende stap is dat alle leerkrachten een groep- of individueel plan in Parnassys kunnen maken. De tussenopbrengsten brengen we twee keer per jaar in beeld. De eindopbrengsten van groep 8 worden in samenhang met de NIO-uitslag in beeld gebracht. Talentontwikkeling We zijn er trots op dat we naast de focus op taal, rekenen en gedrag hebben kunnen werken aan een uitbreiding van activiteiten op het gebied van muziek, creativiteit, lezen en sport. Zowel onder schooltijd als na schooltijd, door samenwerking met Cool, de bibliotheek en Sportservice. We onderscheiden ook binnen de cognitieve vakken van taal en rekenen talenten bij kinderen. Omdat we met drie niveaus werken binnen de lessen, krijgen kinderen die meer kunnen ook meer uitdaging. Dit willen we verder uitbouwen met een structureel aanbod voor pluskinderen in Alle leerkrachten houden hun eigen bekwaamheidsdossier bij, iedereen erkend het belang van nascholing en bijscholing en maakt waar nodig gebruik van de Florekwekerij. Passend onderwijs De Vaart heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. De school beschrijft daarin wat we kinderen nú kunnen bieden en wat we in de nabije toekomst willen en kunnen bieden. De school kent vanaf 2009 een begeleidingslokaal voor rugzakleerlingen, extra ondersteuning voor taal en rekenen en sociale ontwikkeling. We hebben mee gedaan aan een scan voor het personeel omgaan met verschillen, om in beeld te brengen waar we goed in zijn en waar we nog wat te ontwikkelen hebben. De uitkomst was positief, er is al veel ontwikkeld. Het is belangrijk dat we ons richten op wat er reeds is. Op alle onderdelen in onderstaande grafiek scoren we een voldoende tot ruim voldoende. De vertaling van onderstaande grafiek vindt plaats in schooljaar Jaarverslag De Vaart

14 ICT Het nieuwe leerlingadministratiesysteem is collectief met de Stichting aangeschaft. Er heeft centrale ondersteuning plaatsgevonden. De leerkrachten hebben eenvoudige kennis van het leerlingadministratiepakket. De Vaart heeft een internetprotocol. De Vaart is dit jaar overgegaan van domeinl.nl naar mailverkeer via een Flore-account. Dit vergde meer tijd dan verwacht. Leerkrachten met een digibord in het groepslokaal hebben kennis van de werking hiervan en gebruiken het bord bij ondersteuning bij de didactiek van softwarematige ondersteunde lespakketten. Diverse leerkrachten hebben deelgenomen aan door Flore opgezette digitale (bij)scholingscursussen bij de Flore Kwekerij. Het aantal computers op school is voldoende, de werkbaarheid is niet optimaal. De computers voor de kinderen zijn verouderd en traag. De vraag is welk materiaal willen we voor nu en de toekomst aanschaffen? Welke meerwaarde hebben bijvoorbeeld laptops, I-PAD s en digitale software programma s? We beraden ons op de volgende stap in het omgaan met digitaal materiaal, hierbij zullen we onze visie op ICT in het onderwijs opnieuw moeten belichten. Het wordt een belangrijk punt van aandacht voor het nieuwe schooljaar. Toekomstbestendige organisatie De school heeft vanaf de start in augustus 2009 geïnvesteerd in de basisvakken taal/lezen, rekenen en gedrag. Stapsgewijs breiden we deze basis uit, zodat de Vaart kan groeien naar een school met een brede basis voor alle kinderen. Bewegingsonderwijs, Creatieve vakken, Brede School, pluskinderen zijn voorbeelden van onderwerpen die meer aandacht krijgen binnen de school. Er wordt veel aandacht aan het schoolgebouw besteed. Voorlopig zal er namelijk nog geen nieuw gebouw komen. We vinden het belangrijk dat de omgeving waarin de kinderen werken en spelen goed verzorgd is. Jaarverslag De Vaart

15 6. Brede School Brede School Evaluatie Plan van Aanpak 2012/2013 Samenwerkingspartners: Basisschool de Vaart, Stichting Kinderopvang Heerhugowaard en Stichting Welzijnsbevordering Kern8. Doel Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar Subdoelen: Daling taalachterstand en VVE-programma s sluiten op elkaar aan Inzet Samenwerking tussen Samenspel en peuterspeelzaal versterkt door meer overleg te voeren. Inzet van combinatiefunctionaris bibliotheek onder en na schooltijd, er is een boeken uitleen. De ouderkamer besteed aandacht aan dit thema. Resultaat Overdracht van Samenspel naar peuterspeelzaal heeft meer aandacht, men weet van elkaars werk en erkent de waarde van elkaars werk. Er is meer inzet gepleegd op taalstimulering, resultaten zijn nog niet meetbaar Er is een overstap gemaakt naar Uk en Puk bij Samenspel. Pedagogisch medewerker bij de psz heeft de training Piramide voltooid. Door de boeken uitleen op school is zichtbaar dat lezen meer aandacht krijgt bij kinderen en de ouders. De ouderkamer is goed bezocht tijdens de thema ochtenden. Doel Inzet Resultaat Doel Inzet Resultaat Aanbieden van een dagarrangement/breed activiteitenaanbod in en na school voor kinderen Subdoelen: Beleidsplan activiteiten na school en tijdens de vakantie, er zijn sportactiviteiten, andere kinderen uit de wijk nemen deel aan activiteitenaanbod. De activiteiten werden voor een halfjaar vooruit gepland. Aanbod muziek en sport werden doorlopend aangeboden. Aanbod was via website terug te vinden. Overige samenwerkingspartners; Cool en Sportservice. Aanbod in vakanties was voornamelijk Kern8. Activiteit die doorlopend werden aangeboden (muziek en sport) werden goed bezocht. Kortlopend aanbod werden minder opgepakt door de doelgroep. Het aanbieden van het aanbod via de website is nog niet voldoende bekend bij de ouders. Het aanbod vakantieactiviteiten van Kern8 werd wel bezocht door kinderen van de Vaart en hier is door de bso ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Andere kinderen uit de wijk worden niet bereikt, omdat bijna alle kinderen gebruik maken van de Vaart als basisschool. Bijna alle kinderen in de wijk, die niet naar speciaal onderwijs moeten, gaan naar de Vaart, het grootste gedeelte van de kinderen in de wijk wordt hierdoor via school al bereikt. Stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen Subdoelen: Basisschool bouwt voort op sociale ontwikkeling zoals bereikt op voorschoolse instelling, er is een weerbaarheidprogramma Er is een start gemaakt om eenduidig de kinderen aan te spreken binnen de brede school. Er zijn afspraken gemaakt om te komen tot gezamenlijke omgangsregels voor alle onderdelen van de brede school. Het document gedragscode is aanwezig en bekend binnen de school. De plannen zijn gemaakt, uitvoering volgt komend schooljaar Jaarverslag De Vaart

16 Doel Stimuleren educatief partnerschap (doel ) Subdoel: Partners doen allen aan ouderparticipatie Inzet In schooljaar is men bezig geweest met het opzetten en bedenken van de inhoud van dit doel. Ouderparticipatie moet meer ingebed worden in de brede school. Voor komend schooljaar is dit een onderwerp van gesprek tussen directie/management en de werknemers van de brede school. Resultaat Dit doel staat voor komend schooljaar op het programma er is nog niet op ingezet Doel Inzet Resultaat Een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de buurt Subdoelen: Er vinden intergenerationele activiteiten plaats die compentiegericht zijn, er is samenwerking met SCW/buurthuis. Het activiteitenbureau Kern8 heeft samen met de andere partners (o.a. Sociale duurzaamheid Rivierenwijk) het project Wat de pot schaft opgezet. De activiteit: Ouder en kind knutselen is uitgezet. Activiteit: Kerstdeuntjes in de wijk georganiseerd door school en partners in de Rivierenwijk Kinderen koken voor anderen en eten dit samen op, er wordt met een klein budget gekookt wat het (budgetkoken) wat zeer gewaardeerd wordt. De activiteit is een succes, alle deelnemers komen trouw. Na drie keer is het Ouder en kind knutselen afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Er is geen samenwerking geweest met SCW en het buurthuis in de wijk anders dan het project Wat de pot schaft. Kerstdeuntjes kon helaas vanwege het slechte weer niet doorgaan in december Activiteiten Uitgezet door het activiteitenbureau van Kern8 Activiteit Aantal deelnemers Aantal keer Creatief met afval 0 Niet doorgegaan Knutselen - groep 3 en Knutselen - groep 1 en Ouderen en kinderen knutselen 0 0 Kinderen koken voor de wijk per keer 6 per keer 6 en ca 12 bezoekers Speuren in de natuur 2 2 Verzorging 3 3 Activiteiten door anderen als samenwerking binnen de brede school Sportservice Gymles, elke vrijdag Bibliotheek Taalles, 1x 14 dagen hele schooljaar Samenspel Contactgroep 1x per week Ouderkamer 1 x per week inloop 1 x per maand peuterochtend Werkvloer overleg Kinderopvang en onderwijs Dagelijks op uitvoeringsniveau Regelmatig op afstemmingsniveau (inhoudelijk) Toekomst Brede School Per 1 januari 2014 wordt de subsidietoekenning gewijzigd en is Kern8 niet meer de partij die de coördinatietaken uit kan voeren. De Vaart ziet mooie en goede structurele kansen om de Brede School ontwikkelingen voort te zetten en uit te bouwen ten behoeven van de onderwijskansen voor Jaarverslag De Vaart

17 de kinderen van 0-13 jaar. De Vaart kan structureel met de Brede school ontwikkeling verder wanneer er gelden beschikbaar gesteld worden. In september 2013 is er een medewerkeravond gehouden voor alle partners van de brede school. We willen elkaar beter leren kennen. Wie is wie en wat doe je momenteel in de brede school? Vervolgens komt de vraag: wat willen we gezamenlijk ontwikkelen voor kinderen van 0-13 jaar?, zodat er voor 1 januari 2014 een heldere aanvraag voor subsidie gedaan kan worden. 7. Afsluiting We hopen dat u dit jaarverslag met plezier heeft gelezen De leerlingen gaven de school een mooi cijfer. In het schooljaar wordt voortgebouwd op wat er ontwikkeld is. We hebben veel dingen waar leerlingen, ouders en personeelsleden trots op kunnen zijn en dat willen we graag zo houden. We varen verder met De Vaart en houden koers. Onze slogan is: WE DOEN WAT WERKT Jaarverslag De Vaart

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 2013-2014 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Omdat de Vaart 5 jaar bestaat zult ook foto s uit

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2013-2014 Pikemar 17, 8939CR Leeuwarden Telefoon 058-2880250, Info.wynwizer@proloog.nl, www.wynwizer.nl 1. Voorwoord Voor u ligt het schooljaarverslag van Obs Wynwizer. In dit jaarverslag

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

Ouderavond 18 februari 2015 Inspectiebezoek Het Gein

Ouderavond 18 februari 2015 Inspectiebezoek Het Gein Ouderavond 18 februari 2015 Inspectiebezoek Het Gein Programma 19.30 Welkom (doel van de avond) 19.35 Het inspectierapport en het beslisschema 19.45 De uitkomsten van het inspectiebezoek 20.00 Verbeteracties

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarverslag OBS De Dalk Klarenbeek

Jaarverslag OBS De Dalk Klarenbeek Jaarverslag 2016-2017 OBS De Dalk Klarenbeek Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 4 4. Doelen van het onderwijs 5 5. Opbrengsten van het onderwijs

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ALBERT SCHWEITZER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ALBERT SCHWEITZER Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17SW Onderzoeksnummer : 118857 Conceptrapport verzonden op : 26 Datum schoolbezoek : 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2013-2014 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2013 2014 Datum 1-10-2014 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2014-2015 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2014 2015 Datum 1-10-2015 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool Strategisch beleidsplan Minister Calsschool 2013-2015 Een school voor vrije vogels, voor kleine en voor grote waar iedereen een eigen plekje heeft en om de ander geeft. Min Calsschool strategisch plan

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012)

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Financiën: -zorgdragen voor evenwicht tussen kosten van de plannen/beleid en inkomsten binnen ons bestuur -risicomanagement:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Poolster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20ZD Onderzoeksnummer : 127715 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN Plaats : Vught BRIN-nummer : 09LF Onderzoeksnummer : 117890 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Jaarverslag Willibrordschool

Jaarverslag Willibrordschool Opgesteld door: Anita Kraakman 10PN Oktober 2015 Terugblik op het schooljaar 2014-2015 Jaarverslag Willibrordschool Jaarverslag Willibrordschool 2014-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie