Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),"

Transcriptie

1 Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over dit document dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Inhoud Nascholing... 2 Kind gesprekken Kind- oudergesprekken en begrijpend lezen en - luisteren Begrijpend lezen en luisteren De Vreedzame school Evaluatie nascholingstraject Cursus met sprongen vooruit... 3 Opbrengsten... 4 Zien... 5 Zien voor onderwijs ingevuld door leerkrachten Zien voor onderwijs ingevuld door leerlingen Toetsen van het leerlingvolgsysteem... 6 Schooljaar

2 Nascholing Kind gesprekken Deze dag hebben we veel informatie opgedaan over kindgesprekken. We hebben gekeken naar onze eigen communicatiestijl en wat dat wil zeggen over de gesprekken die we voeren met de kinderen. We hebben gesproken over de juiste vragen stellen en op welk moment heb je een gesprek met het kind en waar moet het dan om gaan? Aan het einde van de dag hebben we afspraken gemaakt over hoe we verder willen gaan. Er is afgesproken dat er in de onderbouw elke week een gesprek gevoerd wordt met een kind, in de bovenbouw zullen er in totaal 3 kind gesprekken gevoerd worden tot 2 november. Dit om te oefenen met kindgesprekken. Evaluatie volgt bij de volgende studiedag. Kind- oudergesprekken en begrijpend lezen en - luisteren De ochtend stond in het teken van kindgesprekken. We hebben geëvalueerd hoe het de afgelopen periode is gegaan. Wat ging goed, wat liep minder en ook hoe gaan we verder? Tijdens de gesprekken gaven de collega s aan dat ze bijna elke dag kind gesprekken voeren. Het is belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. Wanneer is het echt een kind gesprek en hoe registreren we dit? Allemaal vragen waar we ook nog antwoorden op moeten vinden. Collega s gaven aan dat het soms ook best lastig is om de juiste open vragen te stellen? De komende periode gaan we kijken hoe we de officiële kindgesprekken in willen gaan zetten. In de visie van de school staat dat de kinderen eigenaar zijn van het leerproces, hier moeten we ze dan ook in horen. De middag stond in het teken van begrijpend lezen en -luisteren. We hebben de theorie bekeken van de leerlijnen. Een woord wat heel veel voorkwam was modelen. Modelen is, dat je als leerkracht de denkstappen bij bijvoorbeeld begrijpend lezen, rekenen of spelling hardop verwoord voor de klas. Zodat de kinderen zien wat jij doet en daarvan ook leren. Dit werkt zeer effectief. De leerkrachten hadden aan het einde van een intensieve dag veel zin om dit in de praktijk toe te passen.

3 Begrijpend lezen en luisteren Ook tijdens deze middag hebben we de kindgesprekken geëvalueerd. We merken dat kinderen zich gehoord en gezien voelen als we gesprekken met ze hebben. Ook van verschillende ouders hebben we positieve feedback gekregen. Er is afgesproken dat we aan het einde van het jaar met elk kind een officieel kindgesprek hebben gehad. Zo is er in groep 5/6 na het uitdelen van de rapporten met elk kind een gesprek gevoerd. Waar ben je trots op? Wat zou je op je volgende rapport anders willen en wat heb je nodig om te zorgen dat dit gaat lukken? Dit geeft mooie gesprekken. Ook in andere groepen zijn er al prachtige gesprekken geweest. Het tweede onderdeel ging weer over begrijpend luisteren en lezen. Hoe ziet een goede les eruit en hoe zijn de lessen de afgelopen periode gegaan? Wat zijn de opbrengsten en wat is ervoor nodig, wil begrijpend lezen een succes worden. In maart hebben alle leerkrachten een klassenbezoek gehad van onze studiebegeleiders. Hier zijn prachtige tips uit voortgekomen en kregen de leerkrachten veel complimenten. De Vreedzame school Deze middag hadden de leerkrachten die dit schooljaar begonnen zijn op de Bron een snel cursus De Vreedzame school gevolgd. Vanaf de start van de school werken we met deze methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook de nieuwe leerkrachten moeten weten hoe de methode werkt, welke afspraken we met elkaar hebben gemaakt en wat de uitgangspunten van deze methode zijn. De ochtend begon met een klassenbezoek in de klas, s middags zijn deze lessen besproken en hebben we veel geleerd over De Vreedzame school. Dit was een nuttige en gezellige middag. Evaluatie nascholingstraject Deze middag hebben we het traject van kindgesprekken en handelingsgericht werken geëvalueerd. Alle collega s gaven aan dat de kind gesprekken van grote meerwaarde zijn. Vooral kinderen vanaf groep 3 kunnen heel goed aangeven wat goed gaat, minder goed gaat of wat ze willen leren. Leerkrachten geven aan dat ze dit vast willen houden en volgend jaar ook tijd vrij willen maken om met elk kind individueel een wat langer gesprek te voeren. Kindgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van het handelingsgericht werken. Begrijpend lezen en luisteren heeft voor de meeste collega s veel opgeleverd. Ze merken dat de lessen goed aansluiten bij de kinderen en dat de kinderen meer betrokken zijn bij de lessen, doordat ze o.a. meer samenwerken.

4 Cursus met sprongen vooruit Vanaf maart 2016 heeft juf Netty de cursus Met Sprongen Voouit gevolgd. En wel de basis voor groep 3 en 4. In deze cursus is er gekeken naar de zes basale vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed te leren rekenen. Deze vaardigheden zijn: Getallen: * Leren tellen * Ordenen en Lokaliseren * Springen van getallen Opereren met getallen: * Aanvullen tot 10 * Splitsingen * Sprong van 10 Bij deze vaardigheden zijn er veel activiteiten en spelletjes aangeboden om dit te oefenen, zowel in klassikaal verband, voor een kleine groep of individueel. Het was een erg interessante en leuke cursus waarmee juf Netty in de praktijk veel zal kunnen om de kinderen verder te helpen met rekenen. Volgend jaar gaat juf Netty ook het vervolg hierop doen. Dan gaat ze zich meer verdiepen in de didactiek van het rekenen en hoe kinderen geholpen kunnen worden die met rekenen uitvallen.

5 Opbrengsten Zien We werken in ParnasSys met het observatiesysteem ZIEN. Dit geeft een individueel en groepsbeeld van de sociale zelfredzaamheid en een beeld hoe een leerling in de groep functioneert. Naast het signaleren geeft dit systeem ook handelingsadviezen weer. De leerkrachten scoren van alle leerlingen een scorelijst, vanaf groep 5 vullen kinderen deze lijst ook in. De resultaten kunnen met elkaar vergeleken worden. De resultaten worden besproken met de Intern Begeleider. Bij het onderdeel pestbeleving en pestgedrag geldt dat hoe lager het percentage is, hoe beter het is. Zien voor onderwijs ingevuld door leerkrachten Betrokkenheid 73,2 % 100,0 % 89,6 % 85,9 % 80,2 % 87,5 % 100,0 % Welbevinden 79,2 % 93,8 % 93,1 % 85,9 % 76,0 % 87,5 % 68,8 % Sociaal initiatief 78,3 % 100,0 % 97,9 % 82,8 % 74,0 % 75,0 % 56,3 % Sociale flexibiliteit 79,7 % 87,5 % 93,8 % 87,5 % 80,2 % 83,0 % 75,0 % Sociale autonomie 78,8 % 93,8 % 96,5 % 85,9 % 76,0 % 78,6 % 68,8 % Impulsbeheersing 85,0 % 100,0 % 86,1 % 65,6 % 72,9 % 93,8 % 100,0 % Inlevingsvermogen 88,8 % 93,8 % 94,4 % 78,1 % 88,5 % 87,5 % 93,8 % Zien voor onderwijs ingevuld door leerlingen. BT WB SI SF SA IB IL PB PG Groep 4 72 % 62 % 58 % 63 % 64 % 68 % 54 % 45 % 56 % Groep 5 77 % 75 % 72 % 71 % 66 % 80 % 74 % 41 % 33 % Groep 6 74 % 69 % 70 % 58 % 62 % 70 % 68 % 29 % 31 % -24 = laag = beneden gemiddeld = bovengemiddeld = hoog BT= betrokkenheid WB= welbevinden SI=sociaal initiatief SF=sociaal flexibiel B= impulsbeheersing IL= inlevingsvermogen SA= sociaal autonoom PB= pestbeleving PG = pestgedrag

6 Toetsen van het leerlingvolgsysteem Rekenen: Spelling: Lezen: Begrijpend lezen: Met rekenen scoren we met alle groepen boven de inspectienorm en boven het landelijk gemiddelde van soortgelijke scholen. Eén groep scoorde tijdens de citotoets in januari/februari net onder het landelijk gemiddelde en ruim boven de inspectienorm. Met spelling scoren we in de groepen 3 t/m 6 boven het landelijk gemiddelde van soortgelijke scholen, voor spelling is er geen inspectienorm. Eén groep scoorde tijdens de citotoetsen in januari/februari net onder het landelijk gemiddelde. Met lezen scoren we in groep 3, 4 en 6 boven de inspectienorm en het landelijk gemiddelde. Groep 5 scoorde tijdens de citotoets in januari/februari net onder het landelijk gemiddelde en boven de inspectienorm. Tijdens de citotoets aan het einde van het schooljaar scoort groep 5 onder de inspectienorm. Met begrijpend lezen scoren we in groep 3 en 4 boven het landelijk gemiddelde van soortgelijke scholen. Er is geen inspectienorm voor groep 4 en 5. Groep 5 scoort onder het landelijk gemiddelde en groep 6 scoort onder de inspectienorm. Bovenstaande gegevens zijn zeer kort weergegeven, maar geeft u wel een kleine indruk van de scores per groep. Tijdens het teamoverleg zijn de scores bekeken en besproken en indien nodig zijn daar actiepunten uit voort gekomen. Naast de scores per groep, kijken de leerkrachten in de klas naar de individuele kinderen. Behalen de kinderen het niveau wat er van ze verwacht wordt. U kunt de gegevens van uw kind thuis in het ouderportaal bekijken. Wilt u de gemiddelde gegevens van de groepen bekijken dan kunt u een afspraak maken met de IB er of de directie van de school. Gelukkig bepalen de cijfers niet hoe we de kinderen zien of met ze omgaan. Achter de cijfers gaat veel schuil, dit proberen we te onderzoeken. Het belangrijkste is dat een kind zich veilig voelt. Vanuit veiligheid kan het kind groei laten zien. Voor de leerkrachten is dit de uitdaging, deze uitdaging willen we graag samen met u aangaan.

7 Schooljaar Naar aanleiding van de opbrengsten van het afgelopen jaar, de evaluatie van het schooljaar en het schoolplan wat gemaakt is voor de komende jaren willen we het komende jaar onder andere bezig zijn met: 1. Onderzoeken hoe we tablets in kunnen zetten bij kleuters. 2. Onderzoeken hoe we de doorgaande lijn Engels van groep 4 naar 5 kunnen verkleinen. 3. Verder gaan met nascholing met de groepen 4 t/m 7 over het vak begrijpend lezen en doelen maken op leerling niveau. 4. Borgen van De Vreedzame school en Handelingsgericht werken. 5. Studiedag over het inzetten van kwaliteiten van het team. 6. Starten met de Medezeggenschapsraad. 7. Bekendheid geven aan de vertrouwenspersoon van de school. 8. Verschillende collega s volgen individuele studies. (orthopedagogiek, management opleiding, met Sprongen vooruit, vakleerkracht bewegingsonderwijs) We hopen u d.m.v. dit document inzicht te geven, in de ontwikkelingen die onze school doormaakt. Als u vragen heeft over bepaalde ontwikkelingen of over dit document dan bent u welkom om hier samen over door te praten. Uiteindelijk gaat het ons erom dat wij de kinderen die u ons heeft toevertrouwd, veiligheid en geborgenheid bieden, zodat de talenten en mogelijkheden die ze van God hebben gekregen op een zo goede en adequaat mogelijke manier benutten. Met vriendelijke groet, Namens het team van De Bron A. van de Mheen B. van Ramshorst

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Veenendaal, 27-6-2017 Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Veenendaal, 25-6-2018 Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 22-6-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-06-18 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Stellingen en normering leerlingvragenlijst

Stellingen en normering leerlingvragenlijst Stellingen en normering leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 3.0 oktober 2014 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN!PO leerlingvragenlijst 3.0 Stellingen

Nadere informatie

ZIEN!leerlingvragenlijst BETROKKENHEID WELBEVINDEN. Dit klopt soms. Dit klopt vaak. Dit klopt (bijna)nooit. Dit klopt (bijna) altijd

ZIEN!leerlingvragenlijst BETROKKENHEID WELBEVINDEN. Dit klopt soms. Dit klopt vaak. Dit klopt (bijna)nooit. Dit klopt (bijna) altijd Naam:. Datum:. ZIEN!leerlingvragenlijst Dit klopt (bijna)nooit Dit klopt soms Dit klopt vaak Dit klopt (bijna) altijd BT BETROKKENHEID VH Volharding 1. Als mijn juf of meester iets uitlegt, let ik op.

Nadere informatie

Ouderinformatie over ZIEN!

Ouderinformatie over ZIEN! Ouderinformatie over ZIEN! Algemene ouderavond 1 november 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN op school Aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen. Sanne

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag

Protocol gewenst gedrag Openbare Basisschool De Skeauwen 18 9247 BT Ureterp 0512-302112 info@obsdetwirre.nl www.obsdetwirre.nl Protocol gewenst gedrag In dit protocol staat omschreven wat er op De Twirre wordt gedaan om gewenst

Nadere informatie

Stellingen en normering leerlingvragenlijst

Stellingen en normering leerlingvragenlijst Stellingen en normering leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 2.0 juli 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN!PO leerlingvragenlijst 2.0 Stellingen

Nadere informatie

Schooljaarverslag Conclusie en consequenties

Schooljaarverslag Conclusie en consequenties Schooljaarverslag 2017-2018 School Brinnummer Directeur Teamleider Intern Begeleider Hoogholtje 05 CJ Margreet de Boer Judith Wilthof Greet Smid Ontwikkeling schoolpopulatie Overzicht populatie: Het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schoolgids Deel b SO De Leeuwerik

Schoolgids Deel b SO De Leeuwerik Schoolgids 2018-2019 Deel b SO De Leeuwerik Inleiding Onze schoolgids is opgeknipt in twee delen, deel A en B. Dit is deel B. Dit deel gaat met name over de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten.

Nadere informatie

Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), In de nieuwbrieven heeft u kunnen lezen welke ontwikkelingen er zijn binnen de school voor de komende jaren. Door middel van dit

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan

Verantwoording van ons onderwijs in Evaluatie jaarplan Verantwoording van ons onderwijs in 2015-2016 Evaluatie jaarplan 2015-2016 Als school werken wij met jaarplannen. In dit jaarplan beschrijven we de doelen die we hebben voor onze school. Hieronder kunt

Nadere informatie

Stellingen leerlingvragenlijst

Stellingen leerlingvragenlijst Stellingen leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 sept 2011 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN!PO leerlingvragenlijst Stellingen en toelichtingen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in maart 2017 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Agenda december. Kwink. Leeuwarden,

Agenda december. Kwink. Leeuwarden, Leeuwarden, 30-11- 2018 Thomasnieuws De maand december staat voor de deur. Een spannende maand vanwege de Sint maar ook een gezellige maand rondom de Kerst. De afgelopen maanden zijn wij als team hard

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Inleiding. Wat is kwalitatief goed onderwijs?

Inleiding. Wat is kwalitatief goed onderwijs? Extra editie Torenpraat kwaliteitszorg. RKBS De Toren Schooljaar 17-18 Inleiding. Door deze extra editie van de Torenpraat houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op onze school als het om kwaliteit

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Verbeterplan OBS De Winde

Verbeterplan OBS De Winde Verbeterplan OBS De Winde 2018-2019 Ouderversie 1.Inleiding Voor u ligt de ouderversie van het verbeterplan 2018-2019 van openbare basisschool De Winde te Nootdorp. Het verbeterplan 2018-2019 is met inbreng

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Kindgesprekken met kleuters

Kindgesprekken met kleuters Kindgesprekken met kleuters Al een aantal jaar voeren wij ook in de kleuterklassen kindgesprekken. Vandaag ga ik graag in op dit onderwerp: kindgesprekken met kleuters. Waarom? Hoe voer je een kindgesprek?

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2017

Informatieavond groep september 2017 Informatieavond groep 4 14 september 2017 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Maart Leerlingen 57 Ouders Personeel 15/ 16 Aantal respondenten Aantal respondenten Aantal respondenten

Maart Leerlingen 57 Ouders Personeel 15/ 16 Aantal respondenten Aantal respondenten Aantal respondenten Overzicht, analyse en conclusies nulmeting RKBS De Toren. Maart 2016. Wat is kwaliteit? Een vraag die niet zomaar te beantwoorden is. Het leveren van kwaliteit heeft in ieder geval te maken met transparantie:

Nadere informatie

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn)

HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) HET KAN BETER PLAN REKENEN EN WISKUNDE DEELPLAN 4 (school: Tamboerijn) UITGANGSSITUATIE Na een jaar werken met het Het kan beter plan heeft het team op alle punten vooruitgang geboekt. In de groepen wordt

Nadere informatie

Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten

Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Jaarplan 2018/2019 St. Cyriacusschool Uitwerking van verbeterpunten en ontwikkelpunten Aan de hand van onderstaande verbeterpunten, maakt de directeur een vergaderoverzicht. Daarin staat vermeld, wat er

Nadere informatie

Onze Jarigen. Er is er een jarig Hoera, hoera En sommige zijn nieuw op school, dus: Hallo, hoe heet jij?

Onze Jarigen. Er is er een jarig Hoera, hoera En sommige zijn nieuw op school, dus: Hallo, hoe heet jij? Nieuwsbrief 2017-12-01 Samenwijs Willibrordus Onze Jarigen. Er is er een jarig Hoera, hoera En sommige zijn nieuw op school, dus: Hallo, hoe heet jij? Ma 4 Di 5 Do 7 Zo 10 Ik heet Fenna van Dal Welkom

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden:

Binnen deze driehoek geldt een aantal randvoorwaarden: Beleidsstuk ouderbetrokkenheid 3.0 In onderstaand document geven wij weer hoe we als school omgaan met oudercommunicatie en het weergeven van de behaalde resultaten van leerlingen. Dit beleidsstuk is geschreven

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018 Nieuwsbrief juni 2018 Contactgegevens: Website: www.sbo3boor.nl SBO Cornelis Leeflang Overschie: 010-4371756 SBO : 010-4205314, via De Piloot Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2017-2018 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2017 Laatst geactualiseerd: 8 juni 2017 Inleiding In ons jaarplan 2017-2018 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Bidden. Kerstviering. In dit nummer: Pagina 1. Jaargang 4 nummer 4 25 november 2015

Bidden. Kerstviering. In dit nummer: Pagina 1. Jaargang 4 nummer 4 25 november 2015 Jaargang 4 nummer 4 25 november 2015 In dit nummer: Bidden Kerstviering Kerstbrunch Te laat Sinterklaasfeest Ouderportaal Wonderlijk gemaakt Instroomkinderen Welkom Studiedag Personeel We hebben oor voor

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2017-2018 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015)

Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015) Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015) Op Daltonschool Neptunus willen we elk kind het onderwijs bieden dat het nodig heeft. Wij vormen ons onderwijs voor elk kind zo optimaal mogelijk,

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op November 2018 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Trots zijn op jezelf en op elkaar!

Gedragsprotocol. Trots zijn op jezelf en op elkaar! Gedragsprotocol Trots zijn op jezelf en op elkaar! Voorwoord Op de Ekke de Haan verwachten we dat de leerlingen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat er

Nadere informatie

Oudertevredenheidspeiling TriVia

Oudertevredenheidspeiling TriVia Oudertevredenheidspeiling TriVia Uitslagen Vragenlijst Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van het responspercentage

Nadere informatie

In de bijlage van deze brief vindt u een samenvatting van ons jaarverslag en ons jaarplan

In de bijlage van deze brief vindt u een samenvatting van ons jaarverslag en ons jaarplan Beste ouders/verzorgers, In de bijlage van deze brief vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2012-2013 en ons jaarplan 2013-2014. Het jaarverslag dient als evaluatie van alle speerpunten die wij

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2018-2019 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

De Ploeterklas* OG ZWeM

De Ploeterklas* OG ZWeM De Ploeterklas* OG ZWeM *De naam voor de afzonderlijke groepen wordt met medewerking van de leerlingen bepaald aan het begin van het schooljaar. De Ploeterklas biedt een aanvullend aanbod voor leerlingen

Nadere informatie

Kalender. In en om de groepen - In unit 1, groep 1 heten we welkom Corné van der Hoef en Vera Versteeg. Een fijne tijd op De Hoeksteen gewenst!

Kalender. In en om de groepen - In unit 1, groep 1 heten we welkom Corné van der Hoef en Vera Versteeg. Een fijne tijd op De Hoeksteen gewenst! Nr. 9, 16 januari 2019 Kalender Woensdag 6 februari 9.00-11.30 uur: open ochtend voor nieuwe ouders Zondag 10 februari 10.00 uur: School-kerk-gezinsdienst in de Ichthuskerk, Tromplaan 8 Dinsdagmiddag 12

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2018-2019 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2018 Laatst geactualiseerd: 5 juli 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Carnavalsvakantie. 1 maart KRANTEN- ACTIE

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Carnavalsvakantie. 1 maart KRANTEN- ACTIE Nieuwsbrief Basisschool De Wieling februari 2018 Nr. 6 Schooljaar 17-18 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 19 20 Hoofdluiscontrole. 21 Carnavalsvakantie 22 23 24 25 26 27 28 2 1

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen

Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Rekenverbeterplan Basisschool Crescendo: algemeen Visie Doel Concreet te bereiken In het schooljaar 2011-2012 Uitgangspunten Concrete actiepunten Het rekenverbeterplan richt zich op: het optimaliseren

Nadere informatie

Toelichting zeven dimensies

Toelichting zeven dimensies Toelichting zeven dimensies Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs December 2009 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoudsopgave Zeven dimensies 3 1. De kwaliteitsdimensies

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 1 Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2017-2018 september 2017 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Schoolverbeterplan

Schoolverbeterplan Schoolverbeterplan 2018-2019 uit het schoolplan 2015 2019 en na evaluatie sop 2017-2018 Uitwerking van de ontwikkeldoelen per. Bij onderwerpen die in de WMK worden behandeld dienen de kernkwaliteiten,

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Sylvia Woudstra directeur

Met vriendelijke groet, Sylvia Woudstra directeur Hierbij presenteren wij het 3 e jaarverslag van IBS de Ceder, het jaar van inzichten. In dit jaarverslag kijken we terug op het schooljaar 2017-2018. We benoemen een aantal verplichte onderdelen. Tevens

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

HANDBOEK ZIEN! CBS De Regenboog Zandbos DE Hoofddorp

HANDBOEK ZIEN! CBS De Regenboog Zandbos DE Hoofddorp HANDBOEK ZIEN! CBS De Regenboog Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 info@deregenbooghoofddorp.nl Inhoudsopgave Blz. Visie 3 Inleiding 5 Groep 1 t/m 4 6 Groep 5 t/m 8 7 Wat doen we met de gegevens

Nadere informatie

Borgshof CS Farmsum

Borgshof CS Farmsum Borgshof 20 9936 CS Farmsum 0596-614118 1 Vastgesteld op: datum Inhoudsopgave Pagina Inleiding x 1. Algemene gegevens van de school x 2. Missie en Visie van de school x 3. Basis- en extra ondersteuning

Nadere informatie

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af. Leerlingvolgsysteem. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen in hun groep nauwgezet. Veel methoden die wij gebruiken, leveren toetsen die wij afnemen om vast te stellen of het kind de leerstof

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Evaluatie (School)jaarplan Jaar

Evaluatie (School)jaarplan Jaar (School)jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School De Toermalijn Schoolleider Willem Kamper Datum 20 juni 2016 Inleidend In de evaluatie van het jaarplan 2015-2016 kijken we terug op de verbeterpunten van

Nadere informatie

REISVERSLAG

REISVERSLAG REISVERSLAG 01-12-2016 Beste ouders, De hele school staat op dit moment in het teken van het komende Sinterklaasfeest. De rommelpieten zijn 24 november langsgekomen en hebben een enorme rommel in de school

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief tevredenheidsonderzoek 2016

Nieuwsbrief tevredenheidsonderzoek 2016 Nieuwsbrief tevredenheidsonderzoek 2016 directie.speelenwerkhoeve@degroeiling.nl www.speelenwerkhoeve.nl In deze nieuwsbrief Tevredenheidsonderzoek p 1 Rapportcijfers p 1 Onderwerpen p 2 Sociale veiligheid

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Nummer Van Heemstraschool Mr Vergadering. Vanuit de directie

Nieuwsbrief. Agenda. Nummer Van Heemstraschool Mr Vergadering. Vanuit de directie 1 Nieuwsbrief Nummer 13 10-02-2017 2016-2017 Vanuit de directie In de afgelopen week was de griepgolf op school goed merkbaar. Er zijn veel ziekmeldingen. Voor iedereen die ziek is: beterschap gewenst,

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Nieuwsbrief Week 44 Vrijdag 30 oktober 2015

Nieuwsbrief Week 44 Vrijdag 30 oktober 2015 Nieuwsbrief Week 44 Vrijdag 30 oktober 2015 OBS Het Palet Dorpsweg 33 8051 XS Hattem Tel. 444 1924 www.hetpalethattem.nl Contact: brieven@hetpalethattem.nl Sociaal emotionele vaardigheden De aankomende

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Opbrengstgerichte nieuwsflits

Opbrengstgerichte nieuwsflits Jaargang 16 Nummer 14 Vrijdag 27 maart 2015 Opbrengstgerichte nieuwsflits In deze nieuwsflits willen we u informeren over de opbrengsten van de verschillende Cito toetsen van midden schooljaar 2014/2015

Nadere informatie

Beleid en werkwijze Klusklas School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland

Beleid en werkwijze Klusklas School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland Beleid en werkwijze Klusklas School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland Aanleiding In de achterliggende jaren hebben we op onze school veel geïnvesteerd in het aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; JUNI 2016 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; JUNI 2016 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; JUNI 2016 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. De enquête is door 63% van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vaarboom

Nieuwsbrief De Vaarboom Oktober 2013 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is alweer vier weken bezig. We willen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toewensen, waarin we weer veel Nederlands zullen leren. Een speciaal

Nadere informatie

team De gelukkige groep

team De gelukkige groep pedagogisch klimaat... sociaal-emotionele ontwikkeling team Aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren De gelukkige groep Op school en in uw groep speelt veel meer dan alleen het schoolse leren. Het

Nadere informatie

INFORMATIE FEBRUARI 2014 NUMMER 6

INFORMATIE FEBRUARI 2014 NUMMER 6 INFORMATIE FEBRUARI 2014 NUMMER 6 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In deze eerste nieuwsbrief van 2014 leest u over reeds bekende zaken, maar ik vraag ook uw aandacht voor

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Meidoornlaan januari 2017

Nieuwsbrief Meidoornlaan januari 2017 Nieuwsbrief Meidoornlaan januari 2017 Agenda 16 januari 18 januari 19 januari 23 januari t/m 6 februari 17 februari 20 t/m 24 februari 3 maart 6 t/m 10 maart Ouderraadvergadering Studiedag MR-vergadering

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs Koningin Juliana

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs Koningin Juliana RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs Koningin Juliana Plaats : Wilnis BRIN nummer : 09UW C1 Onderzoeksnummer : 292388 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 6 april 2017 Pagina

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

JAARPLAN BS Buurse De Noor RL Buurse

JAARPLAN BS Buurse De Noor RL Buurse JAARPLAN 2017 2018 BS Buurse De Noor 101 7481 RL Buurse 053-5696363 directie@bsbuurse.nl www.bsbuurse.nl Voorwoord Het onderwijs op BS Buurse is continu in ontwikkeling. Wij streven naar optimaal onderwijs.

Nadere informatie