Nederlandse Waterski & Wakeboard bond meerjaren beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Waterski & Wakeboard bond meerjaren beleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 Nederlandse Waterski & Wakeboard bond meerjaren beleidsplan

2 De NWWB is het overkoepelend orgaan en dé belangenbehartiger van de waterski- en wakeboardsport in Nederland Voorpagina: Han Scherpenzeel

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 6 2. Procesbeschrijving 6 3. Stand van zaken 7 4. Toekomstperspectief 9 5. Fundering Pijler 1: Boeien & Binden sporters, vrijwilligers, kader leden en Council-leden Pijler 2: Topsport & Talentontwikkeling Pijler 3: Vermarkten & Promotie van de NWWB Pijler 4: NWWB als dienstverlener Budgetten Bijlage 1 18

4 Voorwoord Met een zekere trots bied ik u namens het bestuur van de NWWB het meerjarenbeleidsplan aan. Het voorliggende beleidsplan zal voor belangrijke delen van ons bestuurlijke handel en wandel richting en inhoud geven aan de komende beleidsperiode. Onze focus in de komende periode zal met name liggen in het gestalte geven aan een nieuwe organisatie van de bond, waarvan met de vaststelling van de naar de huidige tijd aangepaste statuten en huishoudelijk reglement een eerste begin is gemaakt. Nu dient zich de fase aan van de implementatie. De doelstelling komt er kort en goed op neer dat de leden in 2016 het gevoel hebben dat ze zelf (mede) verantwoordelijk zijn voor de bond als organisatie, helderheid hebben in de meerwaarde die de bond biedt en dat zij ervaren en beseffen dat zij zelf de spil zijn van de bond, naast het bestuur, de medewerkers op het bureau en onze (top) sporters. Onze focus dient ook gericht te zijn op het minder afhankelijk zijn van externe financieringsstromen door het aanboren van nieuwe mogelijkheden tot fondsenwerving en het zoeken naar hedendaagse inkomstenstromen. Er liggen wat dat betreft allerlei kansen en uitdagingen. Hierbij is het essentieel dat onze bond meer marktgericht gaat opereren en zich nog nadrukkelijker gaat afvragen wat zij voor betekenis kan hebben voor het uitdragen van onze sporten en sportidealen. In dit kader zullen wij - extra financieel gefaciliteerd - meer aandacht gaan schenken aan het creëren van een veilig sportklimaat. Dat dit geen overbodig luxe is, is de afgelopen periode in al zijn heftigheid naar buiten gekomen. Robbert F. de Vries Voorzitter Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond Ik spreek de wens uit dat wij gezamenlijk en met zijn allen - ieder op zijn eigen wijze de doelstellingen van het beleidsplan zullen realiseren. -4-

5 Samenvatting Het meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de komende beleidsperiode. Om dit plan gestalte te geven is de bond beschreven vanuit de fundering en wordt er aan de hand van een viertal pijlers toegewerkt naar concrete ambities en doelstellingen die in 2016 behaald dienen te zijn. Een van de belangrijkste ambities voor deze periode ligt in de fundering van de organisatie. Aan het eind van deze beleidsperiode kan het niet meer zo zijn dat de leden van de bond vragen stellen over de meerwaarde van de bond en moeten alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op staan. Dit begint intern bij de bestuurskamer en dient binnen alle lagen van de organisatie tot aan de leden van de verenigingen gedragen te worden. Belangrijk middel om dit te bereiken is het project naar een veiliger sportklimaat, wat in 2013 start in samenwerking met het NOC*NSF. Kortom, de leden moeten in 2016 weer het gevoel hebben dat ze zelf (mede) verantwoordelijk zijn voor de bond als organisatie, helderheid hebben in de meerwaarde die de bond biedt, dat de bond van hen is en dat allemaal in een veilige (sport)omgeving. Naast deze interne doelstellingen heeft de NWWB ook een uitvoerende functie te vervullen, onder andere op het gebied van topsport en talentontwikkeling. Belangrijk punt binnen de pijler Topsport en Talentontwikkeling is het behoud- en bereiken van internationale topposities binnen alle disciplines die de NWWB rijk is. Door optimalisering van de organisatiestructuur en de professionalisering van bijvoorbeeld de bondscoaches wordt getracht dit te bereiken. Naast deze ambitie op topsportgebeid liggen er ook twee droomambities als stip aan de horizon van de NWWB; het realiseren van een Nationaal Trainingscentrum en Olympische deelname. Het jarenlange zorgenkindje van de NWWB; de vermarkting en promotie van de bond verdient ook de nodige aandacht in deze beleidsperiode. Hoofddoelstelling van deze pijler is dan ook de aanstelling van een bestuurslid Marketing, met het uiteindelijke doel om een gestructureerd marketing en promotie plan voor de bond te ontwikkelen. Sponsoring valt hier ook onder en daarbij dient de NWWB als organisatie haar unieke positie te vermarkten en in te zetten bij het zoeken naar sponsoren. Tenslotte is het voor de NWWB zaak om meer uit de NWWB als product te halen. Gekeken naar de huidige ontwikkelingen binnen de maatschappij en de sportwereld specifiek, dient een organisatie als de NWWB meer in te spelen op haar unieke positie als specialist en meer gebruik te maken van haar dienstverlenende mogelijkheden; de NWWB als product. Achterliggende gedachte is de moeilijke periode, waarin structurele financiële middelen achteruit lopen en dus minder financiële afhankelijkheid nagestreefd dient te worden. Daarbij is het tevens zaak om als organisatie minder faciliterend bezig te zijn, om juist meer vertegenwoordigend op de voorgrond te kunnen treden en nadrukkelijk aanwezig te kunnen zijn binnen de wereld van de sport. In dit meerjarenbeleidsplan worden bovenstaande ambities en doestellingen nader uiteengezet. Het plan begint met een inleiding, procesbeschrijving, een beschrijving van de stand van zaken en het toekomst perspectief. Deze introducerende paragraven gaan dieper in op de eerste fase van de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan. Na deze introductie komen de fundering en pijlers aan bod en wordt er uiteindelijk afgesloten met een verantwoording van de budgetten. -5-

6 1. Inleiding Het meerjaren beleidsplan dat voor u ligt, is het vervolg op de reeds eerder verschenen meerjarenbeleidsplannen van de NWWB. In 2009 is het vorige meerjarenbeleidplan geschreven, het laatste jaar van de beleidsperiode periode (2012) is gebruikt om tot een actueel meerjarenbeleidsplan over de huidige periode te komen. De korte maar belangrijke terugblik weerspiegeld de stand van zaken binnen de bond op dit moment, maar even zo belangrijk is het toekomst perspectief van de bond. Dit toekomst perspectief is gestoeld op de actuele situatie van de bond, de tak van sport, de sportsector in het algemeen en de breed maatschappelijke ontwikkelingen. Door te kijken naar de sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen is dit toekomst perspectief realistisch uiteengezet. In samenwerking met NOC*NSF, sportassist, de watersportverenigingen, het technisch kader, het bestuur en andere betrokkenen binnen de bond is deze realiteit zo nauwkeurig mogelijk benaderd, met dit meerjaren beleidsplan als eindproduct. 2. Procesbeschrijving 15 Februari 2012 heeft het bestuur van de NWWB onder onafhankelijke begeleiding van SportAssist een voorzet gegeven richting de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan Middels een kick-off bijeenkomst is er teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode, hierbij is gekeken naar de huidige stand van zaken binnen de NWWB en de sport. Vervolgens is het toekomst perspectief ingedeeld aan de hand van een aantal ambities, die later in dit plan worden toegelicht. In samenwerking met SportAssist is het traject vastgesteld en is besproken de volgende stappen te doorlopen om tot het gewenste beleidsplan te komen: 1. Kick-off bijeenkomst met het bestuur. 2. Uiteenzetten vragenlijst voor deelnemers van de heidag (input voor). 3. Heidag met verenigingen, technisch kader en bestuur. 4. Presentatie first draft ALV. 5. Verdiepingsbijeenkomst MJBP commissie. 6. Verwerking input MJBP commissie ten behoeve van het eerste concept meerjarenbeleidsplan. 7. Eerste concept aanpassen naar definitieve versie meerjaren beleidsplan. Tijdens dit proces zijn na afloop van stap 2 (uitzetten vragenlijst) en tijdens de organisatie van stap 3 (Heidag) wijzigingen aangebracht in de stappen. Wegens de beperkte betrokkenheid tijdens deze stappen, is in overleg met de onafhankelijke procesbegeleidende partij besloten om de heidag te laten vallen. Dit gegeven heeft een belangrijke rol gehad tijdens het verdere proces, maar ook voor de inhoud van dit beleidsplan. Uiteindelijk heeft het geleidt tot een kritische zelfreflectie en een scherp omschreven fundering van de bond. Hierbij zijn de ziel, de visie en de missie van de NWWB nauwkeurig onder de loep genomen door het bestuur, sportassist en de leden van de bond. Om de gewenste input vanuit het werkveld uiteindelijk toch mee te nemen, zijn de contouren tijdens de voorjaars ALV 2012 gepresenteerd, waar tevens ingestemd is met deze contouren. Daarnaast is in een later stadium een commissie uit het werkveld aangesteld om deze contouren verder in te vullen. Bij de vorming van deze commissie is getracht een representatieve vertegenwoordiging uit het ledenbestand te bereiken. In de najaars ALV van 2012 is het meerjarenbeleidsplan van ter goedkeuring voorgelegd en ook daadwerkelijk goedgekeurd. -6-

7 3. Stand van zaken Tijdens de bestuurlijke kick-off heeft het bestuur de positie van het meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Het dient een overzichtelijk en gevat document te worden, die voor algemene sturing van de bond gebruikt dient te worden en een leidraad biedt voor de jaarplannen. Het meerjarenbeleidsplan geeft sturing aan hoofdpunten in de komende beleidsperiode. Concretere invulling van deze hoofdpunten komen terug in de jaarplannen, waarin tevens de project opdrachten en de jaarlijkse voortgang rapportages geformuleerd staan. Successen & Tegenvallers Gekeken naar de afgelopen periode, vanuit de optiek van het bestuur zijn de volgende successen en tegenvallers naar voren gekomen; Bepalen sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen Voortkomend uit de reflectie op het voorgaande meerjarenbeleidsplan, waarbij de successen en tegenvallers zijn benoemd, kunnen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen geactualiseerd worden. Deze zijn terug te zien in de SWOT- analyse, figuur 1 op de volgende pagina. -7-

8 Figuur 1, SWOT analyse -8-

9 4. Toekomstperspectief Om de doelen die de NWWB wil bereiken in 2016 ook daadwerkelijk te behalen dient een gestructureerd en overzichtelijk meerjarenbeleidsplan als basis. Om dit te bereiken zijn alle voorgaande gegevens als imput gebruikt en schematisch weergegeven in de volgende figuur: Figuur 2, Basis Meerjarenbeleidsplan Aan de basis van het Meerjarenbeleidsplan ligt de fundering van de bond. In die fundering worden de Missie en Visie beschreven en tevens de vraag beantwoord Wie we zijn en wat doen we. Op die fundering staan de vier pijlers: Topsport & Talentontwikkeling, Vermarketing & Promotie, De NWWB als dienstverlener en het Boeien & Binden van de Sporters. Deze pijlers corroleren hevig en kunnen dan ook moeilijk los van elkaar gezien worden. Hieronder worden de pijlers en hun doelstellingen kort uiteen gezet en in de volgende hoofdstukken zullen ze nader beschreven worden. 1. Boeien & Binden sporters, vrijwilligers, kader leden en Councilleden. - Alle neuzen binnen de bond dezelfde kant op. - Meerwaarde duidelijk uitdragen. - Naar een veiliger sportklimaat. - ALV beter producerend. 2. Topsport & Talentontwikkeling. - Behouden en uitbouwen van internationale topposities binnen alle disciplines. - Nationaal trainingscentrum. - Op naar de Olympische spelen. 3. Vermarkten & Promotie van de NWWB (als product van de sport). - Bestuurslid Marketing. - Sponsoring. - Social Media. - Promotionele activiteiten. 4. NWWB als dienstverlener (producten / diensten). - Financiële onafhankelijk, minder leden afhankelijkheid. - Faciliterend, minder vertegenwoordigend. - De NWWB als product. -9-

10 5. Fundering De NWWB is het overkoepelend orgaan en dé belangenbehartiger van de waterski- en wakeboardsport in Nederland....en vormt dé verbindende factor tussen alle betrokkenen, van sporter tot vrijwilliger tot toeschouwer binnen alle aangesloten disciplines. Vanuit de kracht en unieke positie van de waterski- en wakeboardsport wil de NWWB als verbinder en expertisecentrum de eigen NWWB identiteit, -cultuur, -tradities en waarden behouden en de beoefening en de betekenis van de waterski en wakeboardsport in al haar vormen bevorderen! Deze visie komt voort uit de benoemde sterktes, zwaktes en kansen van de bond, waarbij een sterke nadruk ligt op de waarde van de bond voor de sport en haar leden. De Missie van de bond omvat de kernwaarden en is als volgt omschreven; De NWWB is een dienst verlenende organisatie en houdt zich bezig met de coördinatie van zaken als breedte- en wedstrijdsport, belangenbehartiging, kaderopleidingen, talentscouting, talentontwikkeling en uitzendingen van deze talenten naar internationale titelwedstrijden. Gekeken naar de zwaktes en de strubbelingen in de afgelopen jaren kunnen de ambities van de NWWB voor de komende beleidsperiode als volgt omschreven worden; - Draagvlak en aansluiting bereiken onder haar leden. - Realiseren van continuïteit binnen de bond op alle niveaus. - Voortgang, waarbij de vastgestelde doelen uit dit meerjarenbeleidsplan als handvat dienen. Om deze ambities waar te kunnen maken moet de organisatie nader omschreven worden. Zakelijk gezien bestaat de NWWB uit: de individuele sporter, verenigingen, de Algemene Leden Vergadering, het bondsbureau en het dagelijks bestuur. Zie bijlage 1 in voor het professionaliseringsmodel van Tack & Huizenga, waarin duidelijk is gemaakt hoe de NWWB zich hiertot verhoudt. Noot: Gedetailleerde uitwerkingen van de organisatie zijn gevangen in de statuten, het organogram, een specifieke beschrijving van goed sportbestuur, het directie statuut voor de algemeen directeur en de technisch directeur en het huishoudelijk regelement Figuur 3, Missie en Visie

11 Marc Kroon Bas Hagenbeek, Europacup 100-jarig bestaan NOC*NSF EK Handy; Roger Pop, Wim v Veldhuijsen, Toon vd Ploeg, Ad Kraakman Pemm Huisman, EJK Maurik

12 6. Pijler 1: Boeien & Binden sporters, vrijwilligers, kader leden en Council-leden Te vaak wordt de vraag gesteld welke meerwaarde heeft het lidmaatschap van de bond. Dit moet voor 2016 duidelijk zijn voor heel waterskiënd Nederland. Door beter te communiceren, meer faciliterend aanwezig te zijn en meer sport (gerelateerde) diensten te verlenen dient dit gerealiseerd te worden. Dit moet een passend aanbod te zijn om te voorzien in de behoefte die heerst bij de verenigingen en heel waterskiënd Nederland. Alle neuzen binnen de bond dezelfde kant op en meerwaarde duidelijk uitdragen Om dit te bereiken dient de communicatie met de verenigingen te verbeteren. De vernieuwde website is een stap in de goede richting, zaak is wel om dit vast te houden en in te spelen op de komende trends. Denk hierbij aan social media, verbeterde infrastructuur op de site en bijvoorbeeld het aanbieden van een mobiele applicatie, zodat leden laagdrempelig en eenvoudig in contact met de bond staan. De NWWB wordt door de verenigingen gezien als belangenbehartiger van de sport. An sich wordt er door de bond voldoende gedaan om deze rol naar behoren in te vullen, maar de terugkoppeling in de vorm van communicatie naar de leden en aanwijsbare uitingen, laat nog wel eens te wensen over. Belangrijk is dat expliciet vermeld moet worden waar de NWWB voor staat, zodat duidelijk is voor de verenigingen wat de bond voor hen doet! Tenslotte is er tijdens de afgelopen beleidsperiode meermaals aangegeven dat de verenigingen behoefte hebben aan een rondje door het land van het bestuur van de bond. Alhoewel dit een tijdrovende en arbeidsintensief proces is, dient hier naar een gedegen oplossing gezocht te worden, die bevredigend is voor alle betrokkenen. Leden boeien en binden. Het boeien en binden van sporters is de doelstelling die centraal staat tijdens de hele levensloop van de bond. Bij het boeien van bestaande leden is het luisteren en ondersteunen van initiatieven uit het land geboden. Korte lijnen en een openstaande houding vanuit de bondsorganisatie zijn van wezenlijk belang voor een prettig klimaat binnen de bond. Daar waar mogelijk kan de bond een ondersteunende rol bieden, in de breedste zin van het woord; financieel, kennis uitdragend, belangenbehartigend, enz, enz. Het binden van (nieuwe) sporters luistert nauw en flexibiliteit is hierbij noodzakelijk. Bij het realiseren van een ledengroei ligt een belangrijke stap bij de eerder aangehaalde aansluiting van de Nederlandse commerciële kabel waterski banen. Het potentieel is hier enorm, maar daartoe dient een goede verstandhouding tussen de bond en deze bedrijven. Deze goede verstandhouding dient in 2016 gerealiseerd te zijn, waarbij idealiter ook een aansluiting binnen de bond een feit is. Gezamenlijk dient dan een plan opgesteld te worden hoe deze leden groei, in de praktijk tot uiting gebracht kan komen. Naast de kabelwaterski banen dient er ook gekeken te worden naar andere mogelijkheden. Deze kunnen bijvoorbeeld gevonden worden bij studentenverenigingen die gericht zijn op boardsports, onaangesloten talenten die wel actief zijn binnen de wedstrijdsport en samenwerking met andere watersport/ boardsport gerelateerde organisaties of bonden, ook de mogelijkheid van het betrekken van waterskischolen kan worden meegenomen. Naar een veiliger sportklimaat Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen, maar de emoties die bij het sporten horen kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Daartoe is het NOC*NSF in samenwerking met de bonden het programma naar een veiliger sportklimaat gestart. -12-

13 -13- De NWWB sluit zich hierbij aan en vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaat de NWWB in samenwerking met de verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zichzelf kan zijn en zich prettig en veilig voelt binnen onze tak van sport. Het doel van dit programma is het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainer, coaches, begeleiders, jury, councilleden en officials. Het Nederlandse kader geniet nationaal en internationaal een goede naam en de NWWB wenst dit te behouden en uit te bouwen. Om dit te bereiken worden er cursussen aangeboden voor de kaderleden, informeert en verbindt de NWWB de verenigingen en investeert zij in betrouwbare vrijwilligers met als gemeenschappelijk doel een veilig (sport)klimaat binnen de waterskisport. ALV beter producerend. In het verlengde van de doelstelling alle neuzen dezelfde kant op, ligt ook het spanningsveld van de productie en de ledenopkomst van de ALV. In 2016 dient de ledenopkomst constant en verhoogd te zijn ten opzichte van de voorgaande beleidsperiode en dient de ALV tevens een betere weerspiegeling te zijn van het ledenbestand van de bond. Een constante en verhoogde ledenopkomst zorgt voor stabiliteit in de besluitvorming en het richtingsgevoel van de organisatie. Beide punten zijn van belang voor de productie van de ALV en de bond in zijn algeheel, hierbij moet de vergadering een open, maar scherp karakter hebben zodat er constructief gedacht kan worden. De NWWB streeft er tevens naar om meer en nieuwe afgevaardigden uit te zenden en in het algemeen meer kader op te leiden. De eerste stap is dat de bestuurlijke waardering voor het internationale en nationale werk van de kaderleden, nadrukkelijker geuit dient te worden. Daaropvolgend moet er spoedig een inhaalslag komen binnen de opleiding van het kader. De komende beleidsperiode dient er een plan in werking gesteld te worden om meer kaderleden te binden en te zorgen voor follow up. Vanaf 2013 wordt er intern binnen de bond meer aandacht gegeven aan deze pijler. Hierbij richt de bond zich vooral op bewustwording en communicatie, effectief tuchtrecht en de aanpak van excessen. In 2013 dient dit project in samenwerking met NOC*NSF gestart te worden. Hierbij dient een inventarisatie van de huidige stand van zaken gemaakt te worden waar een plan uit voort vloeit om zo de gewenste doelen in 2016 te kunnen bereiken.

14 7. Pijler 2: Topsport & Talentontwikkeling Het beleid op topsportgebied heeft wegens de drastische wijzigingen in de subsidiestromen vanuit het NOC*NSF een grote impact op het beleid voor de komendeperiode. Het tijdelijke sporttechnische beleidsplan 2013 dient als leidraad voor deze paragraaf. In de loop van 2013 zal de definitieve notitie uitkomen, welke vanwege de drastische wijzigingen vanuit het NOC*NSF meer tijd nodig heeft. Een van de voornaamste factoren bestaat uit het self-provding worden van de nationale selectie. Dit zal voor 1 november 2013 gebeurt moeten zijn, anders wordt het onhaalbaar om een dergelijk trainingsplan van de afdeling topsport te handhaven. Het tweede focus punt is het haalbaarheidsonderzoek naar een nationaal trainingscentrum en het derde punt is de ontwikkelingen met betrekking tot het worden van een Olympische demonstratiesport. Behouden en uitbouwen van internationale topposities binnen alle diciplines Dit blijft een van de speerpunten binnen de topsport, welke wegens de beperkte middelen voornamelijk zal bestaan uit talentherkenning en talentontwikkeling. Doel is een format te ontwikkelen voor talentherkenning en talentontwikkeling dat door alle disciplines kan worden gebruikt. De focus binnen talentherkenning ligt hierbij op het scouten van talenten en de beschrijving daarvan, waarbij verenigingen kunnen helpen. Bij talentontwikkeling ligt de focus op het bieden en doorontwikkelen van het Meerjaren OpleidingsPlan (MOP), dit betreft een persoonlijk ontwikkel- en begeleidingsplan. Daarnaast dient er meer onderzoek gedaan te worden naar de fysieke belastbaarheid van onze jonge talenten binnen de disciplines die de NWWB rijk is. De opzet van deze teams is dat deze voor 1 November volledig volledig financieel onafhankelijk kunnen opereren. Voor een uitgebreidere uitwerking van de nationale selectie en de opzet van de NWWB teams wordt verwezen naar de beleidsnotitie Topsport, seizoen Nationaal trainingscentrum Het nationaal trainingscentrum is een lang gekoesterde wens van de NWWB, de haalbaarheid zal dit jaar worden onderzocht door een student van de Fontys Sporthogeschool. Door een samenwerking met stichting Het Bassin komen de mogelijkheden voor een rendabele opzet van de wintertraining steeds dichterbij. Hier liggen wellicht kansen, ook voor een nationaal trainingscentrum, maar dat zal het komende seizoen uitwijzen. Op naar de Olympische spelen 2013 zal meer duidelijkheid verschaffen voor de Cableski en/of Wakeboard Cable en of zij al dan niet een Olympische demonstratiesport worden. Dit is een gegeven waar wij als bond voorafgaand aan de beslissing vrijwel geen invloed op uit kunnen oefenen, maar mocht het zover komen dan ligt bond gezien de huidige ontwikkelingen wel op de juiste koers. Als er een discipline Olympisch wordt dan zijn wij er als bond klaar voor om de sporters op te leiden voor het podium! De nationale selectie, gebaseerd op het Selectieregelement van de NWWB, blijft gehandhaaft. De specifieke eisen voor selectie zullen, net als ieder jaar, aangepast worden aan het internationale niveau. Trainingen van de nationale selectie zullen komen ter vervallen, in plaats daarvan worden er NWWB teams opgericht. -14-

15 8. Pijler 3: Vermarkten & Promotie van de NWWB Bij de vermarkting van de NWWB wordt een onderscheidt gemaakt op twee gebieden; marketing & PR. Beide punten kwamen ook terug in het vorige meerjaren beleidsplan, maar hier is in de voorgaande beleidsjaren minimale aandacht aan besteed. Hoe in 2016 de doelstellingen bereikt zullen zijn is in de onderstaande ambities en resultaten uitgewerkt. Bestuurslid Marketing Om de marketing en PR niet weer het ondergesneeuwde kindje binnen de organisatie van de bond te laten worden, wordt een bestuurslid aangesteld als verantwoordelijke. Dit bestuurslid zal zijn taken in samenwerking met het bondsbureau en eventuele commissies verder uitvoeren. De aandachtsgebieden binnen het functieprofiel liggen op PR, marketing en communicatie, waarbij de taken vooral gericht zijn op de inzet van social media, (interne) communicatie richting de leden, events, sponsoring en ledenwervingsacties. Sponsoring Om naast de bestaande sponsor(en) van de NWWB, meer en idealiter ook een hoofdsponsor te realiseren dient in het eerste jaar van de beleidsperiode een sponsorpakket samen gesteld te worden. Belangrijke gegevens hiervoor zijn het motief van de bond voor een dergelijke samenwerking, de visie en missie van de bond en het aanbond richting een potentiële sponsor. Naast het samenstellen van een sponsorpakket wordt er meer nadruk gelegd op de aanwezigheid van promotionele middelen tijdens events. Sponsormiddelen zullen worden ingezet om de professionele uitdrukking van de bond tot zijn recht te laten komen en andere sponsoren te verleiden. Vooralsnog lijken vooral facebook, twitter en het gebruik van mobiele applicaties (verder App genoemd) belangrijk binnen het sportdomein. Daar waar facebook en twitter inmiddels al ingeburgerd zijn binnen de organisatie dienen trends binnen beide social media nadrukkelijk in de gaten gehouden te worden en verder vermarkt te worden. Het gebruik van een App dient onderzocht te worden en indien de behoefte bestaat naar een dergelijk communicatie middel- of als er een duidelijke meerwaarde aangetoond kan wordenmoet dit tijdens de beleidsperiode gerealiseerd worden. Promotionele activiteiten Ook promotie die gevonden kan worden tijdens samenwerking met andere natte bonden behoort tot de mogelijkheden, mits dit kosten efficiënt en effectief is. De waan van de dag is hierbij van belang en een besluit hiertoe moet gedegen en gegrond zijn. Aan een dergelijke samenwerking kan gedacht worden tijdens evenementen als de HISWA of de Nationale Sportweek. Social media Een recente ontwikkeling op het gebied van technologie en IT is het gebruik maken van het communicatie middel; social media. De NWWB dient deze ontwikkelingen te volgen en in de loop van deze beleidsperiode de juiste beslissingen te maken om haar leden in behoefte te voorzien. -15-

16 9. Pijler 4: NWWB als dienstverlener Hiermee wordt bedoeld dat de NWWB naast de huidige ledenstructuur meer producten en diensten aan moet bieden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het afnemen van (waterski)boot verzekeringen, het praktijk vaarbewijs herintroduceren of het begeleiden van bedrijfsevenementen. Deze pijler is uitgesplitst in ambities om te kunnen komen tot de later beschreven gewenste resultaten in Financiële onafhankelijk, minder leden afhankelijkheid. De crisis zorgt voor moeilijke tijden in Nederland en ook binnen onze tak van sport is het lastig het hoofd boven water te houden. Tot noch toe houdt de bond het prima uit en worden de begrotingen naar tevredenheid van de ALV niet (te ver) over schreden. Het doel is dan ook dat zit zo moet blijven, maar met terugvallende subsidies en het deels wegvallen van de VAMEX gelden, moeten er andere bronnen van inkomsten gevonden worden. Deze beleidsperiode wordt er dan ook gestreefd naar minder leden afhankelijkheid. Dat wil zeggen dat het streven is om de contributie niet te verhogen, en indien mogelijk te verlagen. Het verlagen van de ledenafhankelijkheid is louter op financieel terrein. Faciliterend, minder vertegenwoordigend. Natuurlijk is en blijft de NWWB de vertegenwoordiger voor waterskiënd Nederland, het aanspreek punt en kennisexpert op het gebied van waterskiën en wakeboarden. Echter, in deze tijd is dit niet voldoende en moet er ook gekeken worden naar andere mogelijkheden. Met een schuin oog gekeken naar andere bonden (bijvoorbeeld de Nederlandse Skivereniging), kan een bond meer dan vertegenwoordigen alleen. De komende beleidsperiode is de opdracht voor het bestuur dan ook om meer samenwerkingen te zoeken op dit gebied, partners te vinden en de mogelijkheden optimaal te benutten. Dit is ook noodzakelijk gezien de financiële onafhankelijkheid die nagestreefd wordt. NWWB als product. Dat de NWWB meer als product gezien moet gaan worden staat in het verlengde van de meer faciliterende rol van de bond. De NWWB heeft een grote waarde als product, zaak is het om dit optimaal te vermarkten en toonbaar te maken richting de leden. Deze waarde dient meer zichtbaar te worden in de Nederlandse maatschappij en intern bij de leden van de bond. Financiële onafhankelijkheid kan bereikt worden door het vinden van sponsoren en/of een hoofdsponsor. Verder streeft de bond naar het aanbieden van diensten op commercieel gebied, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bedrijfscursussen aangeboden via partnerschappen met kwalitatief goede en gezonde skischolen en verenigingen. Ook de lobby omtrent de invoering van de praktijk vaarbewijzen dient doorgevoerd te worden, inmiddels hebben diverse bepalende partijen hun interesse getoond en dit biedt ook kansen. De NWWB is immers nog steeds in het bezit van praktijk vaarbewijs instructeurs, doel is dan ook dit te her-introduceren en verder uit te zetten gedurende deze beleidsperiode. -16-

17 10. Budgetten Bij een inhoudelijk meerjarenbeleidsplan behoort ook een meerjarenbegroting. Dit is een begroting op hoofdlijnen, waarbij de verwachte en gewenste ambities en ontwikkelingen financieel vertaald zijn. Uiteraard zal ieder jaar bij het jaarplan een gedetailleerde jaarbegroting worden opgesteld. Lasten - Personeel, huisvesting en organisatie De lasten van vooral de huisvesting en organisatie zijn de afgelopen beleidsperiode gedrukt, een grotere besparing hierbinnen is niet wenselijk met het oog op de kwaliteit van de service verlening richting de verenigingen In hoofdlijnen heeft de NWWB te maken met teruglopende subsidiemogelijkheden, bij zowel de overheid (ministerie VWS) als bij de Lotto (via NOC*NSF). Daarnaast zijn er strikte voorwaarden aan deze subsidies verbonden. Om dit te ondervangen en minder afhankelijk te zijn van subsidies moet er naar alternatieven gezocht worden, deze zijn reeds beschreven in de voorgaande hoofdstukken, maar worden nu cijfermatig weergegeven. Baten - Contributies Gekeken naar de afgelopen beleidsperiode is de NWWB geconfronteerd met een lichte terugloop in het ledental. De verwachtte ledengroei is uitgebleven en de contributie verhoging is doorgevoerd. Deze beleidsperiode wordt gestreefd naar een ledengroei op een alternatieve manier en tevens minder ledeninkomsten afhankelijk te worden, flexibiliteit is hierbij geboden. Het streven is om geen contributie verhoging in te zetten gedurende deze beleidsperiode. Baten - Subsidies In deze beleidsperiode is de verwachting dat subsidies voor vooral de topsport gekort zullen worden. Subsidies worden alleen verstrekt onder strikte voorwaarden, daartoe moet er gekeken worden naar alternatieve inkomsten bronnen. Baten - Resultaten deelnemingen. Voor de resultaten deelnemingen geldt hetzelfde als bij de subsidies, ook dit loopt sterk terug en ook deze baten zullen ondervangen moeten worden met alternatieve inkomsten bronnen. Lasten - Communicatie, PR en Marketingkosten Conform de ambities zal hier een beperkte intensivering nodig zijn. Primair zal echter gekeken worden om met de huidige beschikbare middelen een hogere effectiviteit te bereiken, onder andere door een bestuurslid voor deze tak aan te stellen. Lasten (Top)trainings- en wedstrijdwezen De ambities uit pijler 3 leiden niet automatisch tot een substantieel hoger uitgavenpalet. Evenredig aan de subsidies van de topsport moet een realistische uitgave voor de aanstelling van een topsportcoördinator gereserveerd worden. Lasten - Meerjaren financiering Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen, voortvloeiend uit de ambities van de NWWB in de periode wordt op hoofdlijnen de volgende financiële ontwikkeling verwacht. De ontwikkeling is inzichtelijk gemaakt voor de jaren 2013, 2014, 2015 en De cijfers zijn afgezet tegen de meest recente begroting (2012) en een sluitende begroting is het uitgangspunt. Komende jaren zien er positief uit maar men kan zien dat de Topsport afgebouwd wordt. Gezien deze recente kennisname is (o.a.) het bestuur op dit moment aan het brainstormen over deze ontwikkeling om eene manier te vinden om dit ook richting de praktijk te vertalen en om een goede organisatie neer te zetten nu de financiering vanuit NOC*NSF er na 2014 niet meer is. -17-

18 6. Bijlage 1 De NWWB kan ingedeeld worden als Beleidsvoerend Dagelijks Bestuur -18-

Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond Meerjaren beleidsplan 2013-2016

Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond Meerjaren beleidsplan 2013-2016 Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond Meerjaren beleidsplan 2013-2016 1 P a g i n a Inhoudsopgave Pagina Resumé...3 Inleiding...4 Procesbeschrijving...4 Stand van zaken...5 Toekomstperspectief...7 Fundering...8

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010 2015. van de WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD

BELEIDSPLAN 2010 2015. van de WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD BELEIDSPLAN 2010 2015 van de WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD Een visie zonder plan is een droom.. INHOUDSOPGAVE Titelpagina Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Hoofdstuk 1: Inleiding Pagina 3 Hoofdstuk 2: Visie

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage De kwaliteitsbevordering van de arbitrage in de korfbalsport is geformuleerd als onderwerp binnen het KNKV als ook een thema binnen het gehouden Masterplan Arbitrage

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN Profiel Bestuur Taekwondo Bond Nederland December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN INHOUDSOPGAVE: 1. WERKVELD 3 2. HOOFDTAKEN 3 3. BENOEMING LEDEN VAN BESTUUR 3 4. OMVANG VAN HET BESTUUR 3 5. ALGEMENE TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

Focusactiviteiten 2016

Focusactiviteiten 2016 Focusactiviteiten 2016 Inleiding De basis voor de focusactiviteiten 2016 is het Business Model Canvas van Badminton Nederland (27 juni 2015). De focusactiviteiten worden hieronder nader uitgewerkt. Voor

Nadere informatie

Toelichting begroting 2017

Toelichting begroting 2017 Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Een leven lang zorgeloos watersporten Toelichting begroting 2017 Toelichting 2016 Het begrote resultaat van 2016 was vastgesteld op negatief 104.130,-. Het definitieve

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Voorwaarden Topsportverenigingen

Voorwaarden Topsportverenigingen Voorwaarden Topsportverenigingen Inleiding Reeds in het Meerjarenplan 2009-2012 Kiezen voor de toekomst wordt de loopbaan naar topschutter beschreven. Bij de wedstrijdschutter met topsportambitie en de

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Meerjarenbeleidsplan 2016-2018 Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Inleiding Toerfietsvereniging Vélo Heuvelrug is met veel enthousiasme op 17 februari 2015 opgericht. Eind 2015 heeft de vereniging

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011

Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 NGoB AV11-2 Bijlage 2 Nederlandse Go Bond Beleidsplan 2013-2016 Concept augustus 2011 1 Inleiding In dit document wordt het beleid voor de periode 2013-1016 uiteengezet. Eerst worden de beleidsdoelen gepresenteerd,

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Inleiding Dit bestuursprofiel gaat uit van de ideale situatie. In de praktijk zijn er anno 2016 twee actieve bestuursleden en zijn ook de regio s in

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk Rabo Versterkt HV Bleiswijk Voorstel ondersteuningstraject 2017-2018 Inleiding Rabo Versterkt In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF is Rabobank een pilot gestart om sportverenigingen in Nederland naast

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar Meerjarenbeleidsplan 2014-2023 VV Dongen op weg naar 100 jaar Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inleiding Beschrijving van de vereniging 2.1 Historie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Vereniging

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015

BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015 BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015 Contactgegevens: Fiep Westendorpplein 84 5302 TA ZALTBOMMEL W www.shamajo.nl E info@shamajo.nl Fiscaalnummer: 8168.09.203 Auteur(s): Jan Kregting (voorzitter), Hans

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Boxmeer, januari 2014 Inleiding bsv Olympia 1918 over vijf jaar? Onze vereniging (volledige naam bsv Olympia 1918 en hierna te noemen Olympia 18)

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek Haalbaarheidsonderzoek Inleiding Het verwerven van een topsportevenement begint met een idee of een wens. Vanuit de oriëntatiefase, waar het idee concreter is uitgewerkt kan die wens een duidelijke ambitie

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? WAAROM EEN VERENIGINGS BOX? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2016/2017

Jaarverslag 2016/2017 Jaarverslag 2016/2017 Voorwoord Voor u ligt het beknopte jaarverslag van het voetbalseizoen 2016/2017. In deze periode kenden we in Zuidlaren nog 3 voetbalverenigingen. Het was een bewogen voetbalseizoen

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld?

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? 1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? Door het fijnmazige systeem van ca. 29 000 sportverenigingen in ons land zal elk talent dat zich aandient als zodanig

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010

Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Welkom Algemene ledenvergadering 5 oktober 2010 Missie IJCT IJCT wil een breedtesportvereniging zijn voor sport en bewegen en in het bijzonder een schaats hardrijvereniging met een trainingsaanbod dat

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke StichtingCocreatieCulemborg ANBIinformatie versievanjuni2014 Heeftuvragenoverofnaaraanleidingvandeinformatieinditdocument (inclusiefbijlagen)?beldannaargerwinverschuur,telefoon0610405635. Ukuntookcontactopnemenviahetformulieropdesite.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

Project Vertrouwenspersoon

Project Vertrouwenspersoon Project Vertrouwenspersoon Workshop Basketballseminar 06 September 2014 6 september 2014 evbv octopus 1 Agenda Het Project Uitgangspunten Planning Stappen In veilige handen VSK Wat viel ons op Activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Samen Top. uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen. top- en wedstrijdsport binnen het verband van de

Samen Top. uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen. top- en wedstrijdsport binnen het verband van de www.propatria.nl Samen Top uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen top- en wedstrijdsport binnen het verband van de gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer Samen Top versie pp / 25 juni 2012

Nadere informatie

Oude Kerkstraat BB Dussen

Oude Kerkstraat BB Dussen Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante bedrijf Correspondentieadres: Dhr J. van der Westen Beleidsplan afdeling Altena Biesbosch 1. Inleiding/voorwoord en inhoudsopgave Dit beleidsplan

Nadere informatie

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV

Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Besturingsmodel en bestuursprofielen NKBV Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) De NKBV kent de volgende doelen zoals vastgelegd in de statuten: het bevorderen van de klim- en bergsport;

Nadere informatie

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9.

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9. Uitvoeringsprogramma Sportnota Ploegenspel 2.0 - November 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer Pagina 3. Thema 1. Sport en bewegen in de buurt Pagina 4. A. Opstellen sport- en beweegprofiel per wijk Pagina 4.

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Profielschetsen bestuur NPO

Profielschetsen bestuur NPO Profielschetsen bestuur NPO Algemeen Hierna zijn korte profielschetsen beschreven van de verschillende functies binnen het bestuur NPO. Bewust is er gekozen voor een zo compact mogelijke omschrijving.

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 maar geen geld? Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 Doel workshop Instellingen in zorg & welzijn zijn voor nieuwe projecten en ontwikkelingen vaak op zoek naar 3 e geldstromen. In deze

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén platform voor dansend Nederland. Oktober 2015

Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond. Eén platform voor dansend Nederland. Oktober 2015 Jaarplan 2016 Nederlandse Algemene Danssport Bond Eén platform voor dansend Nederland Oktober 2015 1 Missie De NADB is de nationale autoriteit op het gebied van de dans als sport en ontspanningsbezigheid

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN WOS 2009- VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN 2005-2008 2008 SAMEN WINNEN Inleiding: Kerntaak CAO. Professionaliseren gaat verder! WOS als belangenbehartiger: CAO Sport, maatwerk, decentralisatie,

Nadere informatie

Bestuursprofiel HB. 1. Werkveld. 2. Hoofdtaken. 3. Benoeming leden van bestuur

Bestuursprofiel HB. 1. Werkveld. 2. Hoofdtaken. 3. Benoeming leden van bestuur 1. Werkveld Het bestuur van de KNVvL is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van de KNVvL. In dit kader stelt zij het jaarbeleid

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter

Vacature Voorzitter Squash Bond Nederland. Profiel Squash Bond Nederland. Profiel Voorzitter Profiel Squash Bond Nederland Squash Bond Nederland is opgericht in 1938 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt SBN deel uit van de Europese Federatie (ESF) en de World Squash Federation

Nadere informatie