KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

2 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

3 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek van kanker Oost: voor vroege opsporing 5 van kanker 5 rhaal van Bevolkingsonderzoek 2.1 Oost Het verhaal van Bevolkingsonderzoek Oost : uitblinken in uitvoering 2.2 bevolkingsonderzoeken : uitblinken in uitvoering bevolkingsonderzoeken 7 7 e : continu verbeteren, 2.3 blijven Ambitie vernieuwen : continu verbeteren, blijven 8 vernieuwen 8 3. Resultaten 9 9 ingsonderzoek borstkanker 3.1 Bevolkingsonderzoek borstkanker 9 9 ingsonderzoek baarmoederhalskanker 3.2 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ingsonderzoek darmkanker 3.3 Bevolkingsonderzoek darmkanker activiteiten 4. Organisatie en activiteiten nderzoeken 5. Projecten en onderzoeken Governance rmatie 7. Financiële informatie Bijlagen ctuur per 31 december 2014 Organisatiestructuur per 31 december nogram Uitgebreid organogram Afkortingenlijst oordenlijst Verklarende woordenlijst Jaarverslag Kom over de brug Jaarverslag Pagina 1 van 35 Pagina 1 van 35 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Pagina 2

4 1. Voorwoord Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Oost presenteert alweer voor de vijfde keer haar inhoudelijk jaarverslag. Vorig jaar brachten we onze belangrijkste activiteiten nog samen in een aantal korte filmpjes. Dit jaar, het jaar waarin de borstkanker screening al 25 jaar in onze regio uitgevoerd wordt, bieden wij een jaarverslag met infographics aan. Het jaar 2014 was een goed jaar voor onze organisatie. Het meest in het oog springend was de start van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Na enkele jaren van intensieve voorbereiding gingen de eerste uitnodigingen succesvol de deur uit! We continueerden de lijn van stabilisering en consolidatie en konden het fundament van onze organisatie verder versterken. Onder meer een gunstig exploitatieresultaat en daarmee de groei van ons eigen vermogen naar nagenoeg 10% van de subsidie opbrengsten. We zijn er trots op dat we de meeste zaken die we ons voornamen ook als resultaten voor dit jaar kunnen inboeken. Helaas haalden we net onze taakstelling voor het borstkankeronderzoek niet als gevolg van ongeplande beperktere openstelling van de units. Bij het baarmoederhalskankeronderzoek behaalden we een bijzonder positief resultaat. De opkomst was hoog! We verwachtten bij de darmkankerscreening een hogere opkomst dan 60% te realiseren. We konden voor 2014 een deelnamepercentage van 72,7% in de boeken noteren. Bevolkingsonderzoek Oost wil uitblinken in de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken. Naast de harde resultaten besteden we veel aandacht aan de wijze waarop we dit doen. Na de thema s Bouwen doe je samen (2012) en Bruggen Bouwen (2013) riepen we medewerkers in 2014 op om zichzelf verder met de organisatie en de doelstellingen te verbinden via het thema Kom over de brug. Op het nationale sportcentrum Papendal spraken we hier intensief over met elkaar. In 2015 zal ik de organisatie gaan verlaten. Het is goed om dit te kunnen doen in de wetenschap dat een stevige en gezonde organisatie met een prachtige doelstelling bezig is. Bevolkingsonderzoek Oost is klaar voor de toekomst. Ik dank alle medewerkers, externe samenwerkingspartners en andere betrokkenen voor hun inzet en betrokkenheid bij het behalen van deze prestaties. Met vriendelijke groet, Mw. Drs. G.A. Bentvelsen Prins Bestuurder Bevolkingsonderzoek Oost Kom over de brug Jaarverslag Pagina 3 van 35 Pagina 3 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

5 Raad van Toezicht Als Raad van Toezicht houden wij de doelstelling van de organisatie in de gaten met een effectieve inzet van mensen en middelen. Ook houden wij toezicht op een juiste, tijdige en volledige verantwoording van onze maatschappelijke functie. In vergaderingen en de daaraan verbonden commissies laten wij ons uitvoerig informeren over de voortgang in de bedrijfsvoering en staan we stil bij de manier waarop Bevolkingsonderzoek Oost haar doelen wil bereiken. Daarnaast adviseren wij de Raad van Bestuur bij onderwerpen die zij aanreikt of door de Raad van Toezicht zelf worden ingebracht. Naast de vier reguliere vergaderingen kwamen wij in een special themadag bij elkaar. Dit jaar was het thema Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst en hoe verhouden we ons hiertoe. Onder leiding van een extern deskundige uit de wereld van zorg en openbaar bestuur spraken wij over de beleidsagenda In 2014 besteedden we aandacht aan de totstandkoming van het Meerjarenbeleidskader , ontwikkelingen op het terrein van ICT en de activiteiten van de gezamenlijke coöperatieve vereniging Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB). Ook vormden de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de voorbereiding van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vaste punten op de agenda. Daarnaast behandelden wij een aantal specifieke onderwerpen, waaronder het treasurystatuut, de aflossing van leningen, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de uitkomsten van de tussentijdse HKZ-audit, het initieel onderzoek en interim controle van de nieuwe accountant EY. Wij constateren naar tevredenheid dat er sprake is van consolidatie van beleid en uitvoering in Na een aantal turbulente jaren is de organisatie stabiel en op koers. De interne organisatie is in control, de algemene medewerkerstevredenheid is prima en de externe partners zijn tevreden over de samenwerking. Er is sprake van een gezonde kwaliteits- en financiële situatie. De Raad van Toezicht is trots op de resultaten die in 2014 zijn gerealiseerd. Zij wil haar waardering uitspreken voor de bestuurder, het management en de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Oost. Namens de Raad van Toezicht, De heer K. Strik Voorzitter Kom over de brug Jaarverslag Pagina 4 van 35 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Pagina 4

6 2. Bevolkingsonderzoek Oost: voor vroege opsporing van kanker 2.1 Het verhaal van Bevolkingsonderzoek Oost Wilson & Jungner, formuleerden bijna 50 jaar geleden criteria om vast te stellen of een screening verantwoord is. Zij kregen de opdracht om namens de World Health Organisation (WHO) onderzoek te doen naar een set algemeen aanvaarde uitgangspunten omdat het onderwerp van screening in de ontwikkelde landen aan het groeien was. Hun werk resulteerde in een rapport van bijna 170 pagina s. Daarin formuleerden ze 10 criteria waaraan een bevolkingsonderzoek zou moeten voldoen. In 2008 stelde de WHO een lijst met aanvullende criteria op. Uitgangspunten van beide lijsten is dat voor zowel grootschalig bevolkingsonderzoek als voor andere screeningen geldt dat screening is verantwoord als de voordelen voor de deelnemers opwegen tegen de nadelen. Nog geen 20 jaar nadat Wilson & Jungner hun criteria formuleerden werden er, na succesvolle proefbevolkingsonderzoeken in Nijmegen en Utrecht, diverse initiatieven ontplooid in Nederland voor de opzet van de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en borstkanker. Start van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Op een zolderkamertje van een statig pand op de Oranjesingel in Nijmegen werden plannen gesmeed om een organisatie op te richten die vrouwen zou gaan screenen op baarmoederhalskanker. De Stichting Kankerscreening Oost Nederland (SKON) werd op 20 november 1985 opgericht; mobiele screeningsunits werden ingericht en personeel aangenomen. De stichting nam onder meer zogenaamde uitstrijksters aan, die de uitstrijkjes maakten. De vrouwen die deelnamen betaalden een geringe eigen bijdrage. Dit onderzoek duurde een aantal jaren totdat de herstructurering een feit was en de huisartsen het onderzoek samen met de GGD en overnamen. Jaren later, in 1996, ontstonden in ons werkgebied drie stichtingen die het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitvoerden. In het programma voerden de stichtingen een groot aantal verbeteringen door, onder andere om de kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek te verbeteren. Het programma werd landelijk dekkend met een combinatie van centrale coördinatie en regionale uitvoering. De leeftijd waarop vrouwen worden gescreend, werd veranderd, van 35 tot en met 53 jaar naar 30 tot en met 60 jaar. Ook werd het screeningsinterval verlengd van drie jaar naar vijf jaar. 25 jaar bevolkingsonderzoek borstkanker In Nederland was er al vroeg belangstelling voor mammografische screening. In 1974 en 1975 startten in Utrecht en in Nijmegen twee proefbevolkingsonderzoeken. Na zeven jaar follow-up bleek dat deelnemers aan de screening maar ongeveer half zoveel kans hadden om aan borstkanker te overlijden in vergelijking met de niet-deelnemers. Naar aanleiding van de uitkomsten van de proefbevolkingsonderzoeken begon men in Nederland serieus een landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker te overwegen. In Twente start het bevolkingsonderzoek borstkanker door Stichting Vroege Opsporing Borstkanker (SVOB). Er zit er een half jaar tussen de oprichtingsakte in 1989 en de daadwerkelijke start op 21 mei Die tijd is nodig voor de bouw van de allereerste unit, de M2 en het werven en opleiden van laboranten en radiologen. Gestart werd met zes laboranten, één receptioniste en drie kantoormedewerkers. Het kantoor beslaat één gang van een pand aan de Deurningerstraat in Enschede. In datzelfde jaar, toen de Gezondheidsraad positief adviseerde over het advies de screening op landelijke schaal in te voeren, nam de Nijmeegse groep het initiatief om het Landelijk Kom over de brug Jaarverslag Pagina 5 van 35 Pagina 5 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

7 Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoeken (LRCB) op te richten voor de kwaliteitsbewaking en opleidingen voor de laboranten. Ruim een jaar later, op 24 juni 1991, start in Nijmegen het bevolkingsonderzoek borstkanker door de Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost-Nederland (SVOKON). In de eerste jaren werden de röntgenfoto s door laborantes zelf ontwikkeld en in fotomappen opgeborgen. De dossiers werden in een koffer per fiets vervoerd: één koffer heen en één koffer terug. Doordat er nog geen foto s uit voorgaande jaren waren, waren de koffers nog licht van gewicht. Vanaf 93 kwam er een koerier in dienst die per auto de koffers vervoerd tussen kantoor, de units en de ziekenhuizen. De onderzoeken breidden zich als inktvlekken uit en de twee regionale organisaties (SVOB en SVOKON) groeien en professionaliseren zich gestaag. In 1994 maakt de toenmalige minister van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Els Borst, de weg vrij voor de leeftijdsuitbreiding. In 1998 is dit een feit en worden vrouwen tussen de 50 en 75 jaar één keer in de twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. De onderzoeken werden jarenlang analoog gedaan wat betekende dat de foto s ontwikkeld moesten worden in een zogenaamde donkere kamer. Dit veranderde in 2008 toen de digitalisering zijn intrede deed. Een grote vooruitgang in het bevolkingsonderzoek! De kwaliteit van de foto s verbeterde sterk en het maakte het werken een stuk eenvoudiger. Bevolkingsonderzoek Oost In 2006 wordt bekend dat de diverse organisaties voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker moeten fuseren zodat er landelijk vijf screeningsorganisaties overblijven. In 2010 fuseren de twee stichtingen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker en de drie stichtingen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker tot één nieuwe organisatie: Bevolkingsonderzoek Oost. In 2011 ging het project Samenvoegen en Kantelen van start. Samenvoegen staat letterlijk voor het samenvoegen van de vijf verspreide business units op één locatie. Kantelen gaat over omvormen van de productgerichte organisatie naar een procesgerichte uitvoering van de activiteiten. Na een intensieve tijd van voorbereiden en uitvoeren is het in 2012 zover. Medewerkers nemen hun intrek in het kantoor aan de Zuthpenseweg in Deventer, van waaruit voortaan de bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker worden uitgevoerd. Nadat de medewerkers gewend zijn aan elkaar en het werken vanuit één organisatie staat het volgende grote project voor de deur. De invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker, het derde bevolkingsonderzoek naar kanker. In 2012 startten de vijf screeningsorganisaties samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere partijen met de voorbereiding. In januari 2014 is het dan zover; de eerste uitnodigingen worden verstuurd. Het stof was nog niet neergedaald toen bekend werd gemaakt dat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd moest worden. Dit project is op het moment van schrijven nog gaande en moet in 2016 zijn beslag krijgen. Dit jaar, in 2015, maakte de Raad van Bestuur Susanne Bentvelsen bekend dat zij de organisatie gaat verlaten na er ruim 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest. Met haar vertrek breken er nieuwe tijden aan. Ook gaan de voorbereidingen voor de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onverminderd door, werken we mee aan diverse onderzoeken, bereiden we de opening van een vaste screeningsunit in Zwolle voor en zijn er nog tal van andere werkzaamheden. De wereld voor de bevolkingsonderzoeken blijft voortdurend in ontwikkeling en we kijken uit naar wat de toekomst ons gaat brengen. Kom over de brug Jaarverslag Pagina 6 van 35 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Pagina 6

8 : uitblinken in uitvoering bevolkingsonderzoeken Onze strategische ambitie is: in 2020 uitblinken als organisatie in de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Dit betekent dat wij de onderzoeken veilig en betrouwbaar uitvoeren tegen zo laag mogelijke kosten en met een optimale tevredenheid van medewerkers, cliënten en stakeholders. Om te werken aan deze ambitie heeft een globale verkenning van interne en externe ontwikkelingen plaatsgevonden, waarna in de Kaderbrief een top vier van speerpunten in 2014 werden benoemd. 1 Uitvoeren van het strategisch huisvestingsbeleid 2 Implementeren van ISO voor de zorg 3 Versterken van de externe positie in zorgketen 4 Implementeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker voor zes leeftijdscohorten 1 Verschillende ontwikkelingen maakten dat we een strategische visie op onze huisvesting moesten ontwikkelen: het opheffen van de beoordelingseenheden in de ziekenhuizen, de wens om tegemoet te komen aan klachten van cliënten rondom de vaste unit in Arnhem, groei van de doelgroep, een betere toegankelijkheid voor rolstoelcliënten en het aflopen van huurcontracten. Daarom openden we in 2014 een vaste unit in Enschede, verhuisden we naar een beter toegankelijke locatie in Nijmegen en vervingen we de vaste unit in Arnhem door een mobiele unit. Ook openden we drie beoordelingseenheden voor radiologen in Deventer en Nijmegen. De voorbereidingen voor een vaste unit in Zwolle in zijn in volle gang. 2 In 2013 ontvingen we het bericht dat het HKZschema voor de kwaliteitsaudit van de borstkankerscreening niet meer zou worden onderhouden. Tegelijkertijd startten we met het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker. Hierop besloten de screeningsorganisatie over te stappen op het certificeringsschema NEN (ISO voor de Zorg). Eén schema voor de drie bevolkingsonderzoeken. In 2014 bereidden we ons op de overstap naar deze certificering voor. In 2015 zullen we de initiële audit doorlopen. 3 Samenwerking in de zorgketen en onze rol in deze samenwerking vraagt in toenemende mate aandacht. In 2014 voerden we een stakeholdersreputatieonderzoek uit. Dit vormde de basis voor de visie en het beleid rondom externe betrekkingen. Wij hebben bij het uitvoeren van onze taken te maken met een veelheid aan externe relaties. Door onze stakeholdercommunicatie gedifferentieerd toe te passen, spelen we zo goed mogelijk in op de behoeftes en wensen die bij de verschillende stakeholders leven. Het toegankelijk maken van onze organisatie en de kennis die we bezitten gecombineerd met een klantvriendelijke opstelling van onze medewerkers vormen speerpunten waarmee we de komende jaren verder aan de slag gaan. 4 In 2013 testten we alle verschillende stappen in de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in een pilot in de screeningsregio Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Oost verzond de eerste uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker op 13 januari Een bijzonder moment! De mannen en vrouwen geboren in 1938 die oorspronkelijk voor 2013 gepland stonden werden in 2014 uitgenodigd. Uiteindelijk het voorgenomen uitnodigingsschema niet volledig in 2014 uitgerold worden. De mannen en vrouwen met het geboortejaar 1948 worden in 2015 Kom over de brug Jaarverslag Pagina 7 van 35 Pagina 7 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

9 uitgenodigd. In 2014 werden wel de mannen en vrouwen uit 1938 uitgenodigd. Door een iets latere start zouden zij anders buiten het bevolkingsonderzoek vallen. 2.3 Ambitie : continu verbeteren, blijven vernieuwen We hebben ons tot doel gesteld om in 2020 een operationeel excellente organisatie te zijn. Dit hebben wij als volgt gedefinieerd. De komende jaren, van 2015 tot 2018 ligt de nadruk op vier accenten waaraan wij gaan werken. Op onze website staat een samenvatting van ons Meerjarenkader : 'Continu verbeteren, blijven vernieuwen'. Deze geeft globaal weer, aan de hand van een aantal voorbeelden, waarop onze focus ligt. Kom over de brug Jaarverslag Pagina 8 van 35 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Pagina 8

10 3. Resultaten 3.1 Bevolkingsonderzoek borstkanker Dit jaar, in 2015, bestaat het bevolkingsonderzoek borstkanker 25 jaar. Om precies te zijn startte het bevolkingsonderzoek borstkanker op 21 mei Verschillende medewerkers die vanaf het begin werkzaam zijn bij Bevolkingsonderzoek Oost en haar rechtsvoorgangers, zijn er nu nog steeds werkzaam. Twee van hen zijn Annelies Verbeke en Erna Dijkslag, Medisch beeldvormingsen bestralingsdeskundige (MBB er). Ook wel screeningslaborant genoemd. Zij begonnen ongeveer 25 jaar geleden in Enschede, samen met nog een aantal collega s en radiologen. Hoe het allemaal begon Annelies: In Enschede, Nijmegen en Utrecht startte het bevolkingsonderzoek borstkanker. Net als nu moesten wij, als laborante, gedurende zes weken een opleiding volgen voordat wij aan het werk mochten binnen het bevolkingsonderzoek. We begonnen met z n zessen hieraan. Dit deden we tegelijkertijd met een aantal radiologen bij het LRCB in het Radboudumc. Na het afronden van de opleiding begon het dan echt, aan de Deurningerstraat hadden we ons kantoor. Hier werkten een receptioniste en drie kantoormedewerkers, waaronder een projectleider. Gezamenlijk maakten we een roosterplanning, voor onszelf en voor de cliënten. We planden drie laboranten per dag in, en elk kwartier één cliënt. Erna: In het begin was het echt pionieren, bedachten we alles zelf en ging er dus ook wel eens iets mis. Zo kan ik me nog goed herinneren dat we op een gegeven moment herinneringen uitstuurden naar cliënten die niet waren gekomen. Per ongeluk stuurden we op één dag 100 herinneringen uit en veel van deze cliënten kwamen vervolgens op hun afspraak. Stonden we dan, drie laboranten en heel veel cliënten. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en hebben we sommige cliënten op een andere dag in kunnen plannen. Mijlpalen Gedurende de 25 jaar dat wij hier nu werkzaam zijn, zijn er uiteraard een aantal belangrijke momenten geweest. Bijzonder was het moment in 1998 dat de doelgroep verder werd uitgebreid en ook vrouwen van 75 jaar voortaan werden uitgenodigd. Tien jaar later, in 2008, kreeg de digitalisering zijn beslag en moesten alle mobiele screeningsunits vervangen worden en kwam er een aanbesteding voor het gehele land. Een grootste operatie met heel veel voorbereidingen. Door de digitalisering verbeterde de kwaliteit van de foto s sterk. We konden nu direct zien of een foto wel of niet goed gelukt was. Dat was in het analoge tijdperk niet zo. Een sterke verbetering! Nu in 2015, is het wederom een bijzonder jaar, en vieren wij dat het bevolkingsonderzoek borstkanker 25 jaar bestaat én ook wij vieren ons 25-jarig jubileum. Want 25 jaar bij de zaak, dat is ook een bijzonder moment. Erna Dijkslag en Annelies Verbeke Kom over de brug Jaarverslag Pagina 9 van 35 Pagina 9 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

11 Iedere twee jaar krijgen vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging om een mammografie te laten maken. Het onderzoek vindt plaats in één van de 14 onderzoeksunits. Door ons gecontracteerde radiologen bekijken de mammografieën. Zij beoordelen deze als eerste of tweede lezer afzonderlijk van elkaar en komen samen tot een uitslag. Deze uitslag ontvangt de cliënt thuis. Hebben de radiologen een verdenking op borstkanker? Dan informeren wij eerst de huisarts voordat wij de cliënt informeren. In 2014 nodigden wij vrouwen uit om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarvan lieten vrouwen zich onderzoeken in één van onze onderzoeksunits. Het gemiddelde opkomstpercentage was 80,99%. Het target was om in vrouwen te onderzoeken. We hebben onze taakstelling dus net niet behaald. De redenen hiervoor zijn storingen in de apparatuur op de screeningsunit en het hogere ziekteverzuim van medewerkers. Hierdoor moesten we ongepland een aantal units langer sluiten dan gewenst. Non-participatie en non-respons In 2014 besloten vrouwen (8,59%) niet mee te doen aan het onderzoek. Zij maakten dit vooraf kenbaar aan ons vrouwen (10,42%) namen zonder opgaaf van reden niet deel aan de borstkankerscreening. Zij reageerden niet op de uitnodiging en de herinnering. Wij zien een lichte stijging bij deze laatste groep die we op dit moment niet kunnen verklaren. Om hierin inzicht te krijgen voeren wij in 2015 een non-respondentenonderzoek uit met betrekking tot de samenstelling van doelgroep, de afstand tot de standplaatsen en de invloed van de eigen bijdrage. Doorverwijzing In dit verslagjaar zijn vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek. Het verwijscijfer bedraagt 23,80 per cliënten. In 2013 was dit 25,92 en in 2012 was dit 23, Aantal uitnodigingen Aantal onderzoeken Opkomst 80,99% 82,45% 81,67% Non-participanten % non-participatie 8,59% 8,88% 9,28% Non-respondenten % non-respondentie 10,42% 8,68% 9,05% Aantal verwijzingen Gemiddeld verwijscijfer (per cliënten) 23,80 25,92 23,65 Werkelijk aantal onderzoeken ,88% ,56% ,53% 1 Aantal onderzoeken is het aantal onderzoeken die zijn uitgevoerd op basis van het aantal uitnodigingen. 2 Werkelijk aantal onderzoeken is het aantal onderzoeken uitgevoerd in het betreffende jaar. Dit aantal onderzoeken wijkt af van de onderzoeken op basis van het aantal uitnodigingen omdat sommige cliënten pas later deelnemen dan in het jaar waarin ze de uitnodiging ontvangen. Kom over de brug Jaarverslag Pagina 10 van 35 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Pagina 10

12 3.2 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Huisartsassistente Heidi Meijerink werkt bij Huisartsengroep Glanerbrug in Enschede. Vrouwen in de leeftijd tussen de 30 en 60 jaar kunnen bij de huisarts een uitstrijkje laten maken. Dit doet de assistente vaak. Al vanaf het begin voer ik voor onze praktijk de uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uit. Bevolkingsonderzoek Oost ondersteunt ons hierin, onder meer door de scholingen die zij aanbiedt en de digitale nieuwsbrief waarmee men ons van het laatste nieuws op de hoogte houdt. Bevolkingsonderzoek Oost voelt voor mij vertrouwd. Ondanks de fusies uit het verleden heb ik nog steeds met dezelfde mensen van doen. Ik ervaar de communicatie met de organisatie als heel prettig. De bereikbaarheid is goed en medewerkers staan je altijd bereidwillig te woord. Welke vraag ik ook heb, ik schroom niet om m hen voor te leggen! Kom over de brug Jaarverslag Pagina 11 van 35 Pagina 11 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

13 Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar ontvangen iedere vijf jaar een uitnodiging van ons om een uitstrijkje te laten maken. Dit onderzoek voert een huisarts of assistente uit. Eén van de acht door ons gecontracteerde laboratoria beoordeelt vervolgens het uitstrijkje. De uitslag ontvangt de cliënt thuis. Vindt het laboratorium een afwijking? Dan informeren wij eerst de huisarts voordat wij de cliënt informeren. Jaarlijks nodigen wij rond de vrouwen uit voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In 2014 ontvingen vrouwen één of meerdere uitnodigingen (herinneringen, uitnodigingen na uitstel op verzoek of na zwangerschap) voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het aantal vrouwen dat zich liet onderzoeken op basis van de uitnodiging was Daarmee werd een opkomst van 70,7% gerealiseerd. Cliënten kunnen er echter voor kiezen om niet direct deel te nemen aan het onderzoek. Zij hebben in principe vijf jaar de tijd om het onderzoek uit te laten voeren. Daardoor is het werkelijke aantal onderzoeken in 2014 groter. Er zijn eerste onderzoeken uitgevoerd in 2014 en herhaalonderzoeken. Het target was om in vrouwen te onderzoeken. Dit is gelukt. Participatie en non-response Geboortejaar Uitnodigingen 3 Actieve % Non Participatie 4 response % Passieve participatie Anoniem ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,9% ,3% ,7% ,1% ,4% ,5% ,9% ,6% ,5% ,6% ,1% ,4% ,9% ,0% 800 4,2% ,0% ,6% ,5% ,8% ,0% ,2% % Totaal ,9% ,3% ,8% Specificatie passieve participatie Uit bovenstaande overzicht blijkt dat vrouwen (non response en passieve participatie) ervoor kozen om niet mee te doen aan het onderzoek. Hiervan meldde zich (1,7%) definitief af en (5,3%) tijdelijk. Vrouwen hebben diverse reden waarom zij zich af melden, waaronder: verwijderde baarmoeder, recent (korter dan een jaar) geleden laten uitstrijken, zwanger, principiële reden, uitstel, etc. Beoordeling Aan vrouwen werd gevraagd om het uitstrijkje na 6 weken te laten herhalen omdat de kwaliteit van het uitstrijkje niet voldoende was om deze te beoordelen vrouwen adviseerden we om na 6 maanden opnieuw een uitstrijkje te laten maken. Bij hen constateerden we een lichte afwijking. Het aantal vrouwen dat we in 2014 doorverwezen met een grote(re) afwijking was Aantal verstuurde uitnodigingen inclusief herinneringen en uitnodigingen na uitstel op verzoek of na zwangerschap. 4 Deelname op basis van een uitnodiging, herinnering of uitnodiging na uitstel op verzoek of na zwangerschap. Kom over de brug Jaarverslag Pagina 12 van 35 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Pagina 12

14 3.3 Bevolkingsonderzoek darmkanker Waar we in de bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker gewend zijn alleen vrouwen uitnodigen behoren sinds het bevolkingsonderzoek darmkanker ook mannen tot de doelgroep. Hoe het is om als man deel te nemen aan een bevolkingsonderzoek vertelt Henri Olde Reuver. In december 2014 ontving ik een vooraankondiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker met daarin informatie over het bevolkingsonderzoek en dat de uitnodiging met daarin de ontlastingstest zo n twee weken later zou volgen. En dat gebeurde uiteraard. Een paarse envelop lag in de brievenbus. Deze heb ik eerst maar even aan de kant gelegd, tot na de feestdagen, en na de geboorte van mijn eerste kleinkind. Toen de feestdagen achter de rug waren moest het er dan toch maar eens van komen. De paarse envelop bevatte uitgebreide informatie met een zogenaamd drie stappen plan. Stap één was het doornemen van de brief en folder, stap 2 de gebruiksaanwijzing, antwoordformulier en het buisje (de ontlastingstest). Tot slot stap 3 met daarin een zakje om de ontlastingstest in te doen en de retourenvelop om het op te sturen. Heel erg duidelijk. Het is wel even opletten op welke dag je de ontlastingstest naar de brievenbus kunt brengen want bewaren in de koelkast, wat het alternatief is, leek me niet zo aantrekkelijk. En dan de test. Hoe doe je dat met een diepspoeltoilet? Dat bleek goed te gaan met wat extra toiletpapier. Dezelfde dag ging de buis in de retourenvelop op de brievenbus. Binnen een week was de uitslag er al. Erg snel want dat kan zo n twee weken duren. En gelukkig was de uitslag goed. Dit is een spannende tijd en ik was dan ook opgelucht dat het goed was. Ik ben blij dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. In mijn nabije omgeving heb ik de ziekte darmkanker van dichtbij meegemaakt. Als je weet dat je dit kunt voorkomen, of er in ieder geval vroeg bij kunt zijn, met zo n eenvoudige test dan is dat veel waard. De volgende keer, over twee jaar, doe ik zeker weer mee. Kom over de brug Jaarverslag Pagina 13 van 35 Pagina 13 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

15 13 januari 2014 was een bijzondere dag. Die dag startte officieel het bevolkingsonderzoek darmkanker en verstuurden we de eerste uitnodigingen. Het onderzoek wordt tot 2019 gefaseerd ingevoerd totdat alle geboortejaren minimaal één keer een uitnodiging hebben ontvangen. Het bevolkingsonderzoek darmkanker kan over de periode de sterfte aan darmkanker met personen per jaar verminderen. Op langere termijn kunnen jaarlijks minder mensen overlijden aan darmkanker (zie advies Gezondheidsraad). Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar ontvangen iedere twee jaar een uitnodiging van ons om deel te nemen. Het bevolkingsonderzoek bestaat uit een ontlastingstest, de immunologische fecale occult bloedtest (ifobt test). Dit onderzoek voert de cliënt thuis uit. Eén van de drie landelijk gecontracteerde laboratoria beoordeelt vervolgens de test. De uitslag ontvangt de cliënt thuis. Vindt het laboratorium een afwijking? Dan plant het geautomatiseerde systeem ScreenIT een intake-afspraak in voor de cliënt bij een coloscopiecentrum. Op basis van het intakegesprek wordt al dan niet een coloscopie gepland voor de cliënt. Deelname In 2014 nodigden we mannen en vrouwen geboren in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 uit voor het bevolkingsonderzoek darmkanker in onze regio. Hiervan namen deel. Daarmee werd een deelnamepercentage van 72,7% gerealiseerd. 5 In juli 2015 wordt de landelijke monitor van het RIVM met de exacte landelijke en regionale cijfers bekend. Daarin presenteren zij onder andere de doorverwijs- en follow up cijfers. 5 Peildatum: 31 december 2014 Kom over de brug Jaarverslag Pagina 14 van 35 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Pagina 14

16 4. Organisatie en activiteiten Wij richten ons op een excellente uitvoering van de bevolkingsonderzoeken. Van uitnodiging tot uitslag. Dat doen we met elkaar voor onze cliënten. Personeelsbeleid Per 1 juli 2014 is het project invoering darmkankerscreening afgerond en is de darmkankerscreening in de staande organisatie ingebed. We vervulden succesvol een aantal nieuwe functies in de organisatie. Ook is de personele bezetting op afdeling Cliënten Service & Administratie (CSA) uitgebreid. We leidden medewerkers op om de taken rond de darmkankerscreening adequaat te kunnen uitvoeren. Sociaal Statuut Aan de afbouwregelingen die in het sociaal statuut zijn opgenomen wordt tot 1 februari 2016 uitvoering gegeven. Dit sociaal statuut was opgesteld om de gevolgen van het project Samenvoegen en Kantelen voor het personeel op te vangen. Formatie In dienst Aantal vrouwen Aantal mannen 13 9 Leeftijd % 0% 9% 7% jaar Totaal aantal fte % 25% jaar jaar Verloop jaar In 2014 zijn er 15 medewerkers uit dienst getreden in verband met pensionering, het vinden van een baan elders en het eindigen van tijdelijke contracten. Er zijn 23 medewerkers in dienst getreden. De formatie op 31 december 2014 is 10 fte hoger dan het voorgaande jaar. Dit is te verklaren doordat het bevolkingsonderzoek darmkanker sinds 1 januari 2014 wordt uitgevoerd. Hierdoor is er formatie ophoging aan verschillende functies toegekend en zijn er nieuwe functies ingevuld. Tevens is de formatie voor de functie MBB er in de screening verhoogd om te kunnen voldoen aan de vraag om het gewenste aantal borstonderzoeken uit te kunnen voeren. Verzuim In 2014 lag het verzuimpercentage op 4,68% (tegenover 4,58% in 2013). We hadden tot doel gesteld om maximaal 4,5% ziekteverzuim te hebben. Deze doelstelling hebben we helaas niet behaald. De ziektemeldingsfrequentie was 1,1 het afgelopen jaar. Het verzuimpercentage laat over 2014 een stijging zien. De werkgroep Gezondheidsmanagement is in 2014 van start gegaan. Het doel is om te komen tot duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en het verlagen van het ziekteverzuim. De werkgroep werkt aan een beleidsplan, waarin doelen en activiteiten worden voorgesteld om dit te bereiken. Kom over de brug Jaarverslag Pagina 15 van 35 Pagina 15 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

17 Cliëntreacties Ons werk doen wij voor de bevolking, onze cliënten. Om kanker zo vroeg mogelijk op te sporen. Wij streven ernaar om dit op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Daarom nodigen wij onze cliënten uit om hun reacties en ervaringen kenbaar te maken. Dit kan via de website, telefoon, het reactieformulier Uw mening telt!, een en schriftelijk. Aantal reacties In 2014 ontvingen wij in totaal cliëntreacties van 913 cliënten. Een cliënt kan meerdere reacties geven waardoor het aantal reacties hoger is dan het aantal cliënten. Van deze reacties hadden er (91,4%) betrekking op het bevolkingsonderzoek borstkanker, 28 (2,5%) op het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en 67 (6,1%) op het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het aantal reacties afgezet tegen het aantal uitgevoerde onderzoeken is klein. Er zijn borstkanker-, baarmoederhalskanker- en darmkankeronderzoeken uitgevoerd. Per 100 cliënten maakten iets minder dan 0,02 hun reactie kenbaar. Top 3 klachten 58% van de reacties betreffen klachten. De top 3 van klachten: 1. Pijn: klachten gaan over de pijnbeleving van het onderzoek of de onderzoeksmethode. 2. Bejegening: klachten gaan over de bejegening door MBB er in de screening of andere medewerker. 3. Organisatorisch-bereikbaarheid van de standplaats: klachten gaan dan bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van het onderzoekscentrum met het openbaar vervoer, de reisafstand vanaf de woonplaats of over de parkeergelegenheid. Complimenten Cliënten geven ons ook regelmatig een compliment. Dit uiten zij schriftelijk, via de website, het reactieformulier of mondeling. Deze cliënten ontvangen van ons een ansichtkaart met een bedankje, tenzij een cliënt een niet gunstige uitslag van het onderzoek ontvangt of aangeeft geen reactie te willen ontvangen. Verdeling op basis van soort reacties per bevolkingsonderzoek Bevolkingsonderzoek Soort reactie per bvo BK 1005 (91,4%) Compliment 359 Klacht 558 Suggestie 45 Vraag 43 BMHK 28 (2,5%) Compliment 1 Klacht 22 Vraag 5 DK 67 (6,1%) Klacht 61 Vraag 6 Eindtotaal 1100 Kom over de brug Jaarverslag Pagina 16 van 35 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Pagina 16

18 Verdeling op basis van soort reacties Soort reactie Totaal Percentage Compliment % Klacht % Suggestie 45 4% vraag 54 5% Aantal reacties Verdeling op basis van categorieën Soort per categorie Compliment Klacht Suggestie Vraag Eindtotaal Bejegening Leeftijdsgrenzen Medisch Organisatorisch uitnodiging uitslag voorlichting Afspraak Buisje (DK) 1 1 Kosten bij doorverwijzen Wachttijd Openingstijden 3 3 Organisatorisch bereikbaarheid standplaats faciliteiten Overig Pijn Verwonding Eindtotaal Totaal aantal reacties verdeeld over wijze van binnenkomst Wijze van binnenkomst Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal % Afmeldformulier ,4 Brief ,5 Contactformulier website , ,1 Reactieformulier ,5 Telefoon ,1 Medewerker ,1 Eindtotaal % Kom over de brug Jaarverslag Pagina 17 van 35 Pagina 17 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

19 Wij richten ons in eerste aanleg op een excellente uitvoering van de bevolkingsonderzoeken. Van uitnodiging tot uitslag. Deze strategische ambitie was conform het beleidskader van deze periode vervat in negen accenten. Onze werkzaamheden, naast de going concern activiteiten, richten zich op deze accenten. 1. Accent op versterking van monitoring Kwaliteitsmanagementsysteem In 2014 startten we met de voorbereiding voor de implementatie van een nieuwe kwaliteitsnorm ISO voor Zorg en Welzijn (NEN-EN15224) voor de drie bevolkingsonderzoeken. De voorbereiding werd tot het project Slim & Slank gedoopt waarbij processen, procedures en formulieren efficiënter werden ingericht. De nieuw ingerichte processen zijn in het kwaliteitsmanagementsysteem gezet en begin 2015 gepubliceerd. Medewerkers werden geïnformeerd en getraind in werkoverleggen en door middel van demo s en handleidingen zodat we goed voorbereid zijn op de audit die in april 2015 plaatsvindt. Natraject De afdeling Natraject verzamelt, verwerkt en archiveert gegevens van terecht-positief en foutpositief verwezen cliënten en gegevens van cliënten met een interval carcinoom ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hierbij vindt data-uitwisseling plaats met IKNL zodat wij onze gecontracteerde radiologen terugkoppeling kunnen geven op hun advies voor wel of geen verwijzing voor nader onderzoek. Afdeling Onderzoek & Ontwikkeling analyseert de natrajectgegevens voor mogelijk onderzoek. In 2014 is een plan rondom natraject- interval- en visitatiegegevens en fotobesprekingen voor de screening op borstkanker opgesteld, waarin verwoord is hoe dit georganiseerd is. Er is een splitsing gemaakt in het operationele proces op korte termijn en beleidsvorming op lange termijn. In het operationele proces vinden regelmatig vooraf vastgestelde natraject-, fotobesprekingen en auditbijeenkomsten plaats. De bevindingen zijn in een verslag vastgelegd en zijn in de contract evaluatie besprekingen mee genomen. 2. Accent op optimalisatie van de interne organisatie en processen Certificering ISO voor Zorg & Welzijn Medio 2015 wordt de organisatie ge-audit voor certificering volgens de nieuwe norm ISO voor Zorg & Welzijn-norm (NEN-EN15224) voor alle drie bevolkingsonderzoeken. Deze nieuwe normering vervangt de HKZ- en ISO-normering die wij tot op heden hanteren. De voorbereidingen zijn in 2013 en 2014 getroffen. We voerden een nulmeting uit om te kunnen inschatten wat de impact van de invoering van de nieuwe norm was. We stelden deze in de tweede helft van het jaar vast. Acties die we nog moesten uitvoeren, monitoren we zorgvuldig. Beleid rolstoelgebonden cliënten In 2014 stond het rolstoelbeleid volop in de aandacht. Die aandacht reikte zelfs tot aan de Tweede Kamer, waar minister Schippers werd bevraagd over de toegankelijkheid van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen die aan een rolstoel gebonden zijn. Tot het moment waarop het rolstoelbeleid wordt herzien, biedt Bevolkingsonderzoek aan rolstoelgebonden cliënten meerdere opties om zich te laten screenen. Voldoen onze eigen vaste of mobiele units niet, dan bieden we een uitwijkmogelijkheid naar het ziekenhuis aan. Onze eigen radiologen beoordelen deze foto s dan vervolgens alsnog. Kom over de brug Jaarverslag Pagina 18 van 35 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Pagina 18

20 3. Accent op optimalisatie van het HRM-beleid HRM-beleid In de ontwikkeling van het jaarplan 2015 sprak het managementteam (MT) over het opzetten van het competentie-management. Besloten is om dit als onderdeel van het strategisch HRM-beleid op te nemen. Dit beleid staat in 2015 op de agenda. Het opleidingsplan MBB er in de screening is aangeboden aan de OR ter advisering. Evenals het competentiemanagement is besloten het opleidingsbeleid op te nemen in het strategisch HRM-beleid dat in 2015 verder vorm moet gaan krijgen. Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers Sinds twee jaar organiseren wij met enige regelmaat een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst volgt uitleg over de organisatie, hoe wij landelijk georganiseerd zijn en allerlei overige relevante zaken. In 2014 vond deze bijeenkomst drie keer plaats en werd het BVO Oost introductiespel gespeeld om de nieuwe medewerkers wegwijs te maken in het kantoor en met de organisatie. Nieuwe collega s waarderen deze wijze van kennismaken. Arbo Arbobeleid is het beleid dat de werkgever voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Doel van dit beleid is om je veilig en gezond te laten werken. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Het arbobeleidsplan is herzien en werd begin 2015 goedgekeurd door het MT. Bedrijfshulpverlening Alle BHV ers volgden in 2014 een BHV-herhalingscursus. De ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden op kantoor Deventer. Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) De uitvoering van de RI&E op de vaste screeningsunits in Nijmegen en Enschede, en de rolstoellift heeft plaatsgevonden in laatste helft van In 2015 wordt het plan van aanpak voor de RI&E opgesteld. Melding bijna-ongevallen Er zijn 8 bijna-ongevallen gemeld bij de Arbo-coördinator. De meldingen worden gerapporteerd aan het MT en, indien nodig, worden maatregelen getroffen. Eind 2013 constateerden we legionella in onze mobiele screeningsunits. Landelijk werd er een legionella beheersplan geschreven. In onze regio voerden we een aantal acties en handelingen uit om de legionella uit te bannen. De legionella is beheersbaar en levert geen gevaar op voor medewerkers en cliënten. In 2017 start het groot onderhoud van onze units en de waterhuishouding is, in verband met legionella, één van de onderdelen die aangepakt wordt. 4. Accent op uitgebalanceerd financieel beleid Optimalisering vermogenspositie In december 2014 werd door de bank de mogelijkheid geboden een lening versneld af te lossen tegen gunstige voorwaarden. Hiervan is gebruik gemaakt. De vermogenspositie is als gevolg van het positieve exploitatieresultaat in 2014 opnieuw versterkt en is daarmee gekomen op het vastgestelde gewenste niveau van 10% van de subsidie-opbrengsten. Uiteraard blijft de ontwikkeling van de vermogenspositie onder de blijvende aandacht van de controller. Kom over de brug Jaarverslag Pagina 19 van 35 Pagina 19 Kom over de brug - Jaarverslag 2014

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost Jaarbericht 2011 2011: het jaar van samenvoegen en kantelen Voor u ligt het tweede jaarbericht van. De stichting is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van vijf business units uit Enschede, Nijmegen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3 JAARBERICHT 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie pagina 3 2. Organisatie pagina 4 I. Personeel en verzuim pagina 4 II. Financieel resultaat pagina 4 III. Kwaliteit pagina 5 3. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom 2014 Endometriumcarcinoom Jaarbericht In dit jaarbericht vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en cijfers over 2014. Een volledig overzicht vindt u in ons jaarverslag en onze jaarrekening

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Dokter op Dinsdag Bevolkingsonderzoek darmkanker Dr. Anneke De Schryver, MDL arts 25 maart 2014 Het slijmvlies van de dikke darm Het ontstaan van poliepen Poliepen + Goedaardig + Maar: kunnen kwaadaardig

Nadere informatie

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt Jaarbericht 2012 Jaar van de communicatie: loop eens mee 2012: in teken van voorbereiding op verandering Cervix-team: vast aanspreekpunt Mammo XL: snelle en eenvoudige uitwisseling van beelden In dit jaarbericht

Nadere informatie

Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN

Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN 1 Je vleugels uitslaan in een nieuwe omgeving 2012, het jaar waarin we als Bevolkingsonderzoek Oost eigenlijk pas echt fuseerden. Het project

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. In 2014

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2014 Bevolkingsonderzoek darmkanker In deze folder leest u meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en wat dit voor u kan betekenen. Waarom een bevolkingsonderzoek? Darmkanker

Nadere informatie

Samenvatting Jaarbericht 2012

Samenvatting Jaarbericht 2012 Hierbij presenteren wij een overzicht van de belangrijkste productiecijfers van 2012. Verder treft u een overzicht aan van een aantal van onze activiteiten. Aanvullende informatie vindt u op onze website

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2015 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. Elk jaar

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2017 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2018 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid)

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Huisartsen nascholing en GIO-keten Marleen de Leest (MDL-arts), Arnhem, 28 mei 2013 Marcel Spanier (MDL-arts), Zevenaar, 11 juni 2013

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek darmkanker Stand van zaken 12 april 2016 Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm Jaarbericht 2013 Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening in Groningen Basisscholing cervixscreening: leren uitstrijkjes

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker

Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker Verstuur uw test niet op vrijdag na 17.00 uur, zaterdag, zondag of een feestdag!! Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker Proefbevolkingsonderzoek darmkanker Colofon Deze brochure

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten Bevolkingsonderzoek borstkanker 15 feiten Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om zich gratis te laten onderzoeken op borstkanker. Er worden dan röntgenfoto s gemaakt

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging Wat is het bevolkingsonderzoek borstkanker? Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een onderzoek naar borstkanker. Alle vrouwen in Nederland van 50 tot en met

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Bruggen bouwen. Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Oost

Bruggen bouwen. Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Oost Bruggen bouwen Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Oost Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van Toezicht 5 1. Bevolkingsonderzoek Oost 6 1.1 Strategie en beleid 6 1.2 Operational

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen

Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen Jaarbericht 2011 2011 startpunt van ingrijpende vernieuwingen Kwaliteit up to date Voorscreenen verrijking voor laborant én radioloog Organisatie klaar voor de toekomst In dit jaarbericht vindt u een overzicht

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit colonscreening

Kosteneffectiviteit colonscreening Kosteneffectiviteit colonscreening 19 januari 2016 Arjan de Kwant (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Rapportage uitkomsten Q-koorts Herpen II onderzoek

Rapportage uitkomsten Q-koorts Herpen II onderzoek Rapportage uitkomsten Q-koorts Herpen II onderzoek 22 juni 2015 De GGD Hart voor Brabant voerde dit onderzoek uit in samenwerking met AMPHI de academische werkplaats van het Radboud universitair medisch

Nadere informatie

Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten

Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten Kwaliteitsproject Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten Hetty Spijker november 2015 Inleiding Net als in andere onderdelen van de samenleving, zoals

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening

Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Centrum voor Bevolkingsonderzoek Principes van screening Arjan Lock, 25 september 2009 Inhoud presentatie 1. wat onder screening wordt verstaan 2. de eisen waaraan een screening moet voldoen 3. het besluitvormingstraject

Nadere informatie

Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen

Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen Samenvatting Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen In Nederland bestaat al decennia een succesvol programma voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daarmee

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2013 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Per Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN

Per   Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht Per e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN Bezoekadres: Stadsplateau

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights:

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights: SPECIAL BMHK Screenmaart 2012 In deze speciale uitgave van Screen staat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) centraal. Highlights: praktijkondersteuners BMHK stellen zich aan u voor > 2

Nadere informatie

JURYRAPPORT. Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING

JURYRAPPORT. Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING JURYRAPPORT Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag reikt de Best Practice Award 2013 voor

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2016 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2012 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012 Folders Voor beide bevolkingsonderzoeken worden folders gebruikt om cliënten te informeren. Deze folders worden meegestuurd met de uitnodigingen en herinneringen en ze staan in onze folderrekken in de

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2017 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is LANDELIJKE KWALITEITSEISEN SCREENINGSORGANISATIE 1. De onderstaande kwaliteitseisen zijn van toepassing op de taken van de screeningsorganisatie in het primaire van het bevolkingsonderzoek darmkanker (selectie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk. februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening

Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk. februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening Inhoud Inleiding en achtergrondinformatie Proces van uitnodigen tot

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL)

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL) Darmkanker Het bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed. In het eerste jaar namen zelfs meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Door

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk www.embraze.net Aanleiding Toename kanker patiënten, complexe behandelingen, maatwerk. Toename van kwaliteitseisen/normen, krimpend budget, wijziging rol

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad idee en tekst Netty Roersma OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad Dwars door de tuin Met dit jaarverslag 2007 gaat de OR je niet om, maar juist dwars door de tuin leiden. We willen jullie laten zien

Nadere informatie

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Dit kan levensbedreigend zijn.

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Dit kan levensbedreigend zijn. WELOVERWOGEN BESLISSEN OF U EEN SCREENINGSMAMMOGRAFIE LAAT NEMEN. DE INFORMATIE IN DEZE FOLDER HELPT U DAARBIJ. 1. WAT IS BORSTKANKER? Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Dit kan levensbedreigend

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Plenaire opening. Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013

Plenaire opening. Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013 Plenaire opening Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013 Opening door Anke Leibbrandt Iedereen wordt van harte welkom geheten namens de BVN en de programmacommissie erfelijkheid (betrokken

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T: Â Â 0573-442646Â M: 06-10519390

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens  Jan Voortman MBA Postbus 23 7240 AA Lochem Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 F: 0573-442582 E: j.voortman@pdunamiq.nl I: www.dunamiq.nlâ

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie