Bruggen bouwen. Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bruggen bouwen. Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Oost"

Transcriptie

1 Bruggen bouwen Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Oost

2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van Toezicht 5 1. Bevolkingsonderzoek Oost Strategie en beleid Operational excellence Missie en kernwaarden 7 2. Governance Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Organisatiestructuur in Raad van Toezicht Ondernemingsraad Cliëntenpanel 9 3. Interne organisatie Kwaliteit HRM Arbo Communicatie Externe Betrekkingen ICT Financiën Overige ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Cliëntreacties Bevolkingsonderzoek borstkanker Non-participatie en non-respons Doorverwijzing Onderzoek en ontwikkelingen Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Participatie en non-response Specificatie passieve participatie Beoordeling Onderzoek en ontwikkelingen Bevolkingsonderzoek darmkanker Opzet en invoering De uitnodiging Het onderzoek Informeren en verwijzen Het vervolgonderzoek De pilot Start bevolkingsonderzoek darmkanker Financieel verslag Balans 31 Bijlagen 32 Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 2 van 37

3 Raad van Bestuur 32 Managementteam 32 Raad van Toezicht 32 Ondernemingsraad 32 Cliëntenpanel 33 Uitgebreid organogram 33 Afkortingenlijst 34 Verklarende woordenlijst 35 Colofon 36 Dankwoord 37 Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 3 van 37

4 Voorwoord Raad van Bestuur Na de fusie van de vijf business units in Gelderland en Overijssel stonden de daarop volgende jaren in het teken van samen bouwen aan een nieuwe, samengevoegde organisatie. In dit verslagjaar werd de basis die in 2011 en 2012 werd gelegd, verder uitgebouwd onder de noemer Bruggen Bouwen. Het was het jaar van stabilisering, het verder bouwen op een stevig fundament en zorgen voor een robuuste organisatie die de uitdagingen van nieuwe en vernieuwde bevolkingsonderzoeken goed aan zou kunnen. Daarin zijn we goed geslaagd! Dat is mede te danken aan de opdracht die de verschillende afdelingen meekregen met de focus op procesoptimalisatie en cultuuropbouw. Hiervoor werkten afdelingen samen en werden multidisciplinaire werkgroepen opgericht. De werkgroep harmonisering werktijden laboranten is hier een voorbeeld van, maar ook de projectgroep die de opdracht kreeg het strategisch huisvestingsbeleid uit te voeren of de groep die de aanbesteding van de radiologische diensten uitvoerde. Vanuit diverse disciplines droegen medewerkers bij aan de resultaten. Naast interne verbinding besteedden we ook veel aandacht aan het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met onze ketenpartners. Met hen gingen we onder meer in gesprek over de invoer van het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker en over de op stapel staande veranderingen in de bevolkingsonderzoeken baarmoederhals- en borstkanker. Samen weet je immers meer dan alleen en we hebben elkaar hard nodig om tot een excellente uitvoering van deze programma s te komen. Ook behaalden we onze productiedoelstellingen met ruime cijfers en boekten we een mooi financieel resultaat. Hierdoor groeide ons Eigen Vermogen verder en verbeterden we onze balanspositie. Veel aandacht ging uit naar de voorbereiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De breed samengestelde regionale projectgroep boog zich over een grote hoeveelheid vraagstukken rondom de implementatie en informatievoorziening. De regionale projectleider was vertegenwoordigd in de landelijke projectorganisatie en ook andere medewerkers droegen bij aan de realisatie van centrale componenten van dit bevolkingsonderzoek. Een prestatie van formaat! Een organisatie als de onze kan de omvang, diversiteit en complexiteit van de werkzaamheden alleen uitvoeren door een grote betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers en ketenpartners. Ook de leden van het cliëntenpanel staan ons met raad en daad bij. We mogen steeds rekenen op de toegewijde inzet van een ieder. Dat is een groot goed! En iets waar we erg trots op zijn. Wij willen iedereen hiervoor zeer danken. Wij hopen dat u ons jaarverslag met plezier zult lezen. Dit jaar laten wij ons uitgebreide verslag vergezeld gaan van enkele korte filmpjes waarin u kunt zien wat wij dit jaar allemaal hebben gedaan. De films kunt u op onze website bekijken. Mw. Drs. G.A. Bentvelsen Prins Bestuurder Bevolkingsonderzoek Oost Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 4 van 37

5 Voorwoord Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Bevolkingsonderzoek Oost heeft een belangrijke rol in de toetsing van de strategie, het beleid, de bedrijfsvoering en de (financiële) verantwoording van beleidsuitvoering en resultaten. Wij doen dit op basis van de statuten, de opgestelde reglementen en de Zorgbrede Governance Code. Daarnaast hebben wij een belangrijke rol als werkgever, klankbord en adviseur van de Raad van Bestuur. Wij houden het integrale belang van de organisatie, mensen en middelen in de gaten. En voelen ons verantwoordelijk voor de maatschappelijke verantwoording van de activiteiten van Bevolkingsonderzoek Oost in de externe omgeving. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de daaraan verbonden commissies laten wij ons uitvoerig informeren over de voortgang in de bedrijfsvoering. En staan we stil bij de manier waarop Bevolkingsonderzoek Oost haar doelen wil bereiken. Daarnaast adviseren wij de Raad van Bestuur bij alle onderwerpen die deze aanreikt. Naast de reguliere vergaderingen komen wij in speciale themadagen bij elkaar. Bovendien voeren wij jaarlijks overleg met het managementteam en de ondernemingsraad. In deze vergaderingen is steeds op een open, kritisch opbouwende en constructieve wijze gesproken over de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De hoofdthema s van 2013 waren het strategisch huisvestingsbeleid en de verdere professionalisering van de interne organisatie. Uiteraard vormde de voorbereiding van de darmkankerscreening een terugkerend onderwerp op de agenda. Daarnaast behandelden wij een aantal specifieke onderwerpen, waaronder afronding aanbesteding radiologische diensten en het traject Bruggen Bouwen. De Raad van Toezicht is trots op de resultaten die in 2013 zijn gerealiseerd. Wij spreken onze waardering uit voor de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Oost. De reorganisatie in 2012 heeft geleid tot een robuuste en stabiele organisatie. Daarnaast vormden de complexiteit van de invoering van een nieuw bevolkingsonderzoek, het hoge tempo waarin dit gebeurde en de ontwikkelingen binnen de reguliere screeningsprogramma s voor alle betrokkenen een uitdaging. Wij geven onze goedkeuring aan het inhoudelijk jaarverslag over 2013 en willen op deze plaats de Raad van Bestuur, managementteam, medewerkers en ketenpartners hartelijk danken voor alle geleverde inspanningen. Het bevolkingsonderzoek in Overijssel en Gelderland is bij onze organisatie in goede handen! Namens de Raad van Toezicht, De heer K. Strik Voorzitter Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 5 van 37

6 1. Bevolkingsonderzoek Oost Het jaar 2012 en 2013 stond in het teken van samen bouwen aan de nieuwe, samengevoegde organisatie. Deze expeditie met hobbels en hoogtepunten resulteerde in een stevige basis voor de toekomst. Eén van de uitgangspunten van deze samenvoeging is dat we voortaan organiseren volgens de lijn van primaire processen en niet meer op basis van onze producten (bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker). Hierdoor waren we klaar om in 2013 het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker uit te voeren. Dit jaar kwamen we in rustiger vaarwater en werd de basis verder uitgebouwd onder de noemer Bruggen Bouwen. Onderlinge verbindingen in de organisatie en de externe positie in de keten kregen gestalte. Eén kantoor betekent snellere en kortere overleglijnen en een efficiëntere inzet van middelen en materiaal maar ook één gezicht naar buiten toe waar onze ketenpartners zich tot kunnen wenden. 1.1 Strategie en beleid Bestuurders hebben onder begeleiding van een extern adviseur meerdere dagen gediscussieerd over de doelen van de screeningsorganisaties met een horizon tot Belangrijkste nieuwe bevindingen waren: Komen tot een gedeelde missie van de vijf screeningsorganisaties. Duidelijk handhaven van het publieke profiel: sober, doeltreffend, doelmatig, transparant, afrekenbaar op resultaat. Individualiseren van het bevolkingsonderzoek op basis klantpreferenties, biomedische kenmerken: maatwerk binnen massa wordt gevraagd. Toenemend belang van de databases van screeningsorganisaties voor preventing en predicting (datavalidatie en dataverrijking). Grotere rol in de keten van zorg, organiseren van een regionaal netwerk. ICT als backbone van de screening. Streven naar operational excellence, daarvoor is voldoende schaalgrootte essentieel. Binnen regio Oost heeft een strategiedag plaatsgevonden rondom deze landelijke thema s. Er is draagvlak voor de aansluiting bij de landelijke koers en het inzetten op het optimaliseren van de uitvoering ( van goed naar excellent ). Hierbij kijken we naar doelmatigheid en doeltreffendheid binnen de organisatie door bijvoorbeeld aan te sluiten bij landelijke processen (darmkankerscreening), foutgevoelig menselijk handelen vervangen door digitale checks en zoeken naar procesoptimalisatie in het primair proces. Daarnaast zullen we inzetten op het versterken van de regionale positie in de keten door de functie van externe betrekkingen goed te ontwikkelen, samenwerking in de keten te versterken en datamanagement te verbeteren. 1.2 Operational excellence Landelijk werden bruggen geslagen waarbij de bestuurders van de vijf screeningsorganisaties kwamen tot een visie met een horizon tot aan Het streven is om operationeel excellent te zijn in het kostenleiderschap. Dit betekent tegen zo laag mogelijke kosten zo hoog mogelijke kwaliteit (betrouwbaarheid en veiligheid) leveren met tevreden medewerkers, cliënten en ketenpartners. Van Bouwen doe je samen via Bruggen Bouwen naar een operationeel excellente organisatie. Interne aandachtspunten als hoe we met elkaar omgaan en samenwerken, wederzijdse verwachtingen en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden zijn daarin van belang. Op 30 september 2013 organiseerden we een teambuildingsdag met als titel Bruggen Bouwen. Onder leiding van een extern deskundige kwamen thema s als samenwerken, communicatie en Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 6 van 37

7 werkhouding aan bod. Als locatie voor deze dag hadden we heel toepasselijk Burgers Bush in Arnhem gekozen, alwaar we een goed vergelijk konden maken tussen menselijk en dierlijk gedrag. Leiderschapsprofiel Bij de keuze voor operational excellence hoort ook een bepaalde vorm van leiderschap. Het managementteam (MT) en de hoofden Screening hebben hiertoe onder begeleiding van een externe coach een leiderschapstraject doorlopen. Hierdoor is de samenhang binnen het team en de eenheid die het uitstraalt naar de organisatie verbeterd. Ook hebben de verschillende individuen helderder inzicht gekregen in hun rol in de organisatie en de wijze waarop zij hun functie uitvoeren. Een manager bij Bevolkingsonderzoek Oost is: resultaatgericht; neemt verantwoordelijkheid; stuurt op effectiviteit en efficiëntie; is toegewijd aan zijn/haar taak; is professioneel; stuurt op een plezierig en ontspannen werkklimaat. Teamontwikkeltrajecten Ook binnen de verschillende teams in de organisatie vonden in 2013 ontwikkeltrajecten plaats. De medewerkers van de Cliënten Service Administratie (CSA) stapten in het traject om gezamenlijk uit te werken wat het betekent om tot een resultaatgerichte afdeling te komen in een organisatie die streeft naar operational excellence. Op de afdeling Planning, Logistiek en Administratie (PLA) hebben de medewerkers planning een vervolg gehad op de teamontwikkeling die eind 2012 startte. Hierdoor verbeterde de onderlinge samenwerking waardoor de continuïteit van werk werd gegarandeerd omdat alle taken onderling vervangbaar werden. Afdeling Bedrijfsbureau wilde in 2013 een meer resultaatgerichte afdeling worden. Door te kijken naar de waarden, het formuleren van een eigen missie en inzicht te verschaffen in de profielen van de individuele medewerkers, is een hechte afdeling ontstaan, waar zo goed mogelijk wordt samengewerkt. De missie van het Bedrijfsbureau is dan ook: Het Bedrijfsbureau zorgt op optimale en efficiënte wijze voor een betrouwbare en laagdrempelige ondersteuning en dienstverlening aan alle organisatieonderdelen binnen Bevolkingsonderzoek Oost. 1.3 Missie en kernwaarden Naast een landelijk gezamenlijke visie werd ook de missie geüniformeerd: De screeningsorganisaties dragen door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een vroegtijdige behandeling van ziekten waaronder kanker, met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen. Ook kwamen de bestuurders tot een set van vier landelijke kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, bewezen effectief en directe aansluiting met het vervolgonderzoek. De nieuwe kernwaarden vormen het DNA van de screeningsorganisaties en gelden zowel intern als extern. Deze kernwaarden vormen de basis waarop al onze toekomstige activiteiten gericht zijn. Zij zijn als het ware de fundering van de organisaties. Om deze kernwaarden te laten leven binnen en buiten de organisatie wordt in 2014 een kernwaardentraject doorlopen. Nadat invulling is gegeven aan de kernwaarden en -boodschappen ontwikkelen we een teksthuisstijl (tone of voice). Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 7 van 37

8 2. Governance 2.1 Bestuur en toezicht Onze inkomsten ontvangen wij vanuit de Subsidieregeling Publieke Gezondheid. Door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en gemaakte kosten. Een extern accountant controleert onze jaarrekening en bespreekt deze met de Raad van Bestuur, de controller, de auditcommissie Financiën en de Raad van Toezicht. 2.2 Bedrijfsvoering Wij gebruiken een planning- en controlcyclus. Deze start in juni met een kaderbrief waarmee de eerste aanzet voor de jaarplannen en begroting gemaakt wordt. Na vaststellen en goedkeuren van de begroting dienen wij in oktober de subsidieaanvraag in. Per kwartaal stellen we een financiële rapportage op om de opbrengsten en uitgaven ten opzichte van de begroting te bewaken. De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de controller bespreken deze rapportage ieder kwartaal waarin ook de niet-financiële prestaties zijn opgenomen. 2.3 Organisatiestructuur in 2013 Onze organisatie kent een Raad van Bestuur die eindverantwoordelijk is, de organisatie aanstuurt, de beleidskaders stelt en richtinggevende besluiten neemt. De taken zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de Raad van Bestuur. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bestuurder, manager Screening, manager Bedrijfsbureau, manager PLA en de controller vormen samen het MT. Het MT is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en heeft tot taak om de hen betreffende organisatieonderdelen te managen, zorg te dragen voor onderlinge afstemming door de verbindingen tussen de organisatieonderdelen te organiseren en het stellen van kaders in de directe aansturing van de uitvoering. Zij leggen verantwoording af aan de bestuurder. Periodiek vinden MT-vergaderingen plaats waarin de bedrijfsvoering, zowel qua productie als financieel, wordt besproken. Het uitgebreide organisatieorganogram is te vinden in de bijlagen, op pagina Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een belangrijke rol in de toetsing van de strategie, het beleid, de bedrijfsvoering en de (financiële) verantwoording van beleidsuitvoering en de resultaten. Zij doet dit op basis van de statuten, de opgestelde reglementen en de Zorgbrede Governance Code. Daarnaast heeft zij een belangrijke rol als werkgever, klankbord en adviseur van de Raad van Bestuur. In 2013 bestond de Raad uit 7 leden. In dit verslagjaar namen zij afscheid van 4 leden en traden 2 nieuwe leden toe. Met ingang van 1 januari 2014 zal de Raad van Toezicht, conform afspraken en statuten, worden teruggebracht naar vijf leden. In de bijlage, op pagina 32, is een overzicht te vinden van wie de leden zijn, welk aandachtsgebied en functie zij hebben. Per 1 januari 2013 vond een wisseling in het vice-voorzitterschap plaats. De heer Strik werd als vice-voorzitter benoemd en de heer Wink trad terug uit deze functie. Op 1 januari 2014 treedt voorzitter mevrouw Janssen af en wordt de heer Strik de nieuwe voorzitter. Mevrouw Koller wordt de nieuwe vice-voorzitter. Op onze website staat het uitgebreide jaarverslag van onze Raad van Toezicht. Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 8 van 37

9 Huidige Raad van Toezicht. Van links naar rechts: dhr. Geerling, mevr. Vos, dhr. Strik, mevr. Koller en dhr. Hoekstra 2.5 Ondernemingsraad Op 14 mei 2013 stonden de Ondernemingsraad (OR) verkiezingen gepland. Deze hoefden uiteindelijk niet plaats te vinden omdat er precies voldoende kandidaten waren voor een voltallige OR. Op 29 juni traden twee leden af en op 30 juni werden deze plaatsen opgevuld door twee nieuwe leden. Wie dit zijn is te vinden op pagina 32. De Raad van Bestuur heeft in 2013 vijf keer met het Dagelijks Bestuur van de OR overleg gevoerd. De voltallige OR heeft in 2013 vijf maal met de bestuurder overleg gevoerd. De OR vermeldt de overige gegevens in haar eigen jaarverslag. Dus ook instemmingsverzoeken en adviesaanvragen komen in dat jaarverslag aan de orde. 2.6 Cliëntenpanel Bevolkingsonderzoek Oost is de enige screeningsorganisatie in Nederland met een cliëntenpanel. Dit panel voedt de organisatie vanuit cliëntperspectief. In 2013 kwam het cliëntenpanel drie maal bijeen en boog zich onder meer over zaken die betrekking hadden op de invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker en de actualisatie van de brieven die cliënten van het borst- en baarmoederhalskankeronderzoek ontvangen. Ook gaven enkele leden van het panel input aan de werkgroep die de bestaande Birads-0 procedure tegen het licht hield. Met de komst van de nieuwe adviseur Externe Betrekkingen, die het panel onder haar hoede heeft, kwam er ruimte voor nieuwe ideeën over de positionering van het cliëntenpanel binnen de organisatie en de werkwijze die we hanteren. Het is denkbaar dat we ons in de toekomst mede gaan focussen op een digitaal cliëntenpanel dat ons snel feedback kan geven wanneer er bepaalde zaken spelen. Het huidige panel zou daarnaast als een kwalitatieve variant kunnen blijven bestaan. Deze ideeën krijgen in de loop van 2014 verder gestalte. De samenstelling van het cliëntenpanel van eind 2013 vindt u op 6. Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 9 van 37

10 3. Interne organisatie Wij zijn een organisatie die zich in eerste aanleg richt op een excellente uitvoering van de operationele processen, oftewel een excellente uitvoering van de screeningsprogramma s van uitnodiging tot uitslag. Zover zijn we nog niet. Op meerdere onderdelen in de organisatie zal een verbeterslag moeten plaatsvinden. Innovatieve activiteiten zullen zich in 2013, 2014 en 2015 vooral richten op deze excellente uitvoering. 3.1 Kwaliteit Managementreview De kaderbrief geeft beleidskaders aan voor de jaarplannen van de afdelingen. Deze beleidskaders zijn onderverdeeld in 9 accenten. De kaderbrief vormt het uitgangspunt voor de managementreview. Twee keer per jaar beoordeelt het MT de beleidszaken op effect en proces. In de managementreview I concludeerde het managementteam dat er gestaag is gewerkt aan de 9 accenten. Zij is tevreden over de financiële rapportages over het eerste half jaar van De belangrijkste financiële doelstelling groei eigen vermogen is behaald. De doelstelling registratie indicatoren is niet gehaald. De informatie is wel beschikbaar in de organisatie maar de controle is nog niet georganiseerd op het gewenste niveau, namelijk in een dashboard. Van papier naar digitaal Een kenmerk van operationeel excellente organisaties is dat zij verspilling afkeuren. Reden om eind 2012 af te stappen van de papieren kwaliteitshandboeken en over te gaan op een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), Manual Master. In dit systeem worden de processen en kwaliteitsdocumenten beheerd voor de borst- en baarmoederhalskankerscreening en straks ook voor de darmkankerscreening. Nieuwe of gewijzigde documenten doorlopen een digitale goedkeuringsroute voordat ze worden gepubliceerd. Positief doorlopen externe audit Van 3 tot en met 5 juni voerde een externe auditor van Det Norske Veritas (DNV) samen met een materiedeskundige van Bevolkingsonderzoek Noord de 1 e tussentijdse externe audit uit, waarbij verschillende borst- en baarmoederhalskankerprocessen onder de loep werden genomen. Bijzonder was dat deze keer de Raad van Accreditatie aanwezig was om de leadauditor van DNV op zijn beurt te auditen. De auditgesprekken waren openhartig, constructief en positief. Het auditteam was enthousiast over de bedankkaart die de Klachtenfunctionaris stuurt naar cliënten die ons een compliment geven, de functie van aandachtsfunctionaris bij de afdeling CSA en de grote stap die gemaakt is door invoering van het digitale KMS en intranet. Interne audits Jaarlijks neemt een intern auditteam, bestaande uit 6 medewerkers, diverse processen kritisch onder de loep. In dit verslagjaar zijn 15 procedures geaudit. Veel verbeteracties betreffen het aanpassen, aanvullen of weglaten van teksten in procedures of werkwijzen. Voorbereiding op de ISO voor de Zorg norm Op advies van de kwaliteitsadviseurs hebben de bestuurders besloten om de overstap te maken van de HKZ/ISO-norm naar de ISO voor de Zorg (NEN 15224:2012). De voorbereidingen hiervoor vinden plaats in 2014 zodat we in 2015 klaar zijn om geaudit te worden volgens deze nieuwe norm. De ISO-norm voor zorg en welzijn biedt veel ruimte voor de kwaliteitskenmerken of kernwaarden die de organisatie zelf heeft geformuleerd. De ISO-norm 'dwingt' een zorginstelling als het ware het kwaliteitssysteem op te bouwen vanuit kernwaarden die de organisatie zelf belangrijk vindt als het gaat om kwaliteit in de zorg. Tegelijkertijd is dit ook de kracht van de ISO-norm. Het kwaliteitssysteem wordt concreter en herkenbaarder. Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 10 van 37

11 Beheer afwijkingen Volgens de procedure Melden en registreren afwijkingen zijn 129 afwijkingen gemeld. 71 meldingen betroffen problemen met de mammograaf, 4 meldingen gingen over ibob, er was 10 keer sprake van een stroomstoring en 3 keer van inbraak. Dit had tot gevolg dat er voor 442 cliënten een nieuwe afspraak is gemaakt. Topdesk meldingen De incidenten met betrekking tot ICT worden geregistreerd. Echter, het inrichten van het proces van monitoren is momenteel nog onvoldoende compleet om hieruit conclusies te trekken. Verwachting is dat in de loop van 2014 meer helderheid is over deze afwijkingen (ITIL incidentmanagement). Kwaliteitsmeter voor passanten In september 2012 is het passantenbeleid ingevoerd. Een passant is een cliënt die zich buiten de afgesproken datum op de onderzoeksunits meldt en niet op de daglijst staat. Besloten is om deze cliënten niet meer te screenen. De cliënt kan een nieuwe afspraak maken. Om dit beleid te monitoren is een kwaliteitsmeter bijgehouden om in kaart te brengen hoe vaak passanten zich melden en welke problemen we ondervinden. Eind 2013 is dit onderzoek afgerond. In 2014 worden de resultaten bekend. 3.2 HRM Stond 2012 voor HRM in het teken van het project Samenvoegen (fuseren) en Kantelen (van taakgericht naar procesgericht werken), in 2013 werd veel aandacht besteedt aan de inrichting en de uitvoering van de werkprocessen. Een nieuwe manier van werken die hierop aansluit is plaatsen tijdonafhankelijk werken oftewel Het Nieuwe Werken (HNW). Er is een beleidsnotitie goedgekeurd en in 2014 wordt dit geïmplementeerd. Sociaal Statuut Met de definitieve (her)plaatsingen van alle medewerkers is de looptijd van het Sociaal Statuut verstreken met uitzondering van de afbouwregelingen voor medewerkers die op kantoor in Deventer werken. Aan deze afbouwregelingen wordt uitvoering gegeven tot 1 februari Personele regelingen Kort voor de samenvoeging van de verschillende business units zijn diverse personele regelingen geharmoniseerd en vastgesteld. In de praktijk is gebleken dat een aantal personele regelingen niet duidelijk en specifiek genoeg waren beschreven. In 2013 is gestart met het herzien van de personele regelingen. In 2014 zal besluitvorming over de herziening plaatsvinden. Functiebeschrijvingen In 2013 zijn bijna alle functiebeschrijvingen geactualiseerd en aan de medewerkers aangeboden. Introductieprogramma nieuwe medewerkers Om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met Bevolkingsonderzoek Oost, de cultuur, werkwijzen en andere nieuwe collega s organiseren wij introductiebijeenkomsten. In 2013 vonden er twee introductiebijeenkomsten plaats. Nieuwe medewerkers geven aan dat zij hierdoor een goed beeld krijgen van de organisatie en waarderen de bijeenkomst goed. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Iedere drie jaar voeren wij een MTO uit onder alle medewerkers omdat wij het belangrijk vinden dat er een goede balans is tussen de bijdrage van de medewerker en werkgever en de verwachtingen richting en vanuit de medewerker en werkgever. Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 11 van 37

12 In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor dit onderzoek dat in maart 2014 plaatsvindt. Dit onderzoek vindt in alle 5 regio s gelijktijdig plaats zodat ook onderlinge vergelijkingen getrokken kunnen worden. Formatie In dienst Aantal vrouwen Aantal mannen 9 8 Totaal aantal fte Leeftijd % 2% 7% jaar jaar 26% 49% jaar jaar jaar 1% 12% Leeftijd % 6% jaar jaar 25% 52% jaar jaar jaar Verloop In de kaderbrief van werd aangegeven dat de formatie ten opzichte van 1 januari 2013 niet overschreden mocht worden. Dit doel is behaald. De vacatures die ontstonden wegens vertrek uit de organisatie zijn ingevuld of de arbeidsuren van zittende medewerkers zijn opgehoogd. In 2013 zijn 15 mensen uit dienst getreden in verband met pensionering, het vinden van een baan elders of het eindigen van tijdelijke contracten. Als invulling voor de ruimte die is ontstaan binnen de FTE factor, zijn 16 medewerkers in dienst getreden. Verzuim In 2013 lag het verzuimpercentage op 4,58% (tegenover 4.39% in 2012). Het verzuimpercentage laat over 2013 een daling zien. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgevers om er alles aan te doen om een zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Ook de werknemer moet zich hiervoor inspannen. Bij het reintegreren van arbeidsongeschikte medewerkers worden we bijgestaan door een arbodienst en externe deskundigen op het gebied van re-integratie. Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 12 van 37

13 Ontwikkeling van medewerkers Om medewerkers de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen is in 2013 gestart met het opstellen van een opleidingsbeleid dat geïmplementeerd zal worden in de eerste helft van De medewerker maakt afspraken met zijn of haar leidinggevende over de ontwikkelingsmogelijkheden passend binnen de kaders en het vastgestelde opleidingsbudget. Fotobesprekingen Periodiek organiseren wij fotobesprekingen. De radiologen instrueren tijdens de fotobespreking de MBB ers in de screening (medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen) rondom de (instel)technische kwaliteit en geven feedback op de mammogrammen. Tevens is er de mogelijkheid vragen van MBB ers in de screening te beantwoorden op een ingebrachte casus. In 2013 zijn er 11 fotobesprekingen georganiseerd. Intercollegiale toetsing In het kader van het opleidingsbeleid vindt er tweejaarlijks voor iedere MBB er een intercollegiale toetsing plaats. Op een vooraf samengesteld portfolio worden de mammogrammen op negen verschillende criteria beoordeeld waaraan een score is verbonden. Na de toetsing worden de resultaten en eventuele verbeterpunten getoond. Voldoet een MBB er niet aan een bepaalde score op een criterium dan is dit een verbeterpunt voor haar of hem. Screeningslaboranten score (SLS) De SLS-training maakt vast onderdeel uit van de opleiding MBB er in de screening. De SLS is de beoordeling van de mammografieën volgens de Birads classificatie. European Congress of Radiology Jaarlijks vindt in Wenen het European Congress of Radiology (ECR) plaats. Dit is een grootschalig evenement waar lezingen, presentaties en workshops worden gehouden. Tijdens het congres wordt een grote beurs gehouden waar leveranciers en aanbieders uit de hele wereld de nieuwste technologieën en werkmethodieken presenteerden. Twee medewerkers van Bevolkingsonderzoek Oost zijn naar dit congres geweest. Zij werden geïnformeerd over nieuwe technologische mogelijkheden van mammografietoestellen van verschillende leveranciers. Zo oriënteerden zij zich op de ontwikkelingen rondom tomosynthese. 3.3 Arbo Bedrijfshulpverlening In 2013 zijn er 2 extra medewerkers tot bedrijfshulpverlener (BHV er) opgeleid zodat iedere werkdag een BHV er aanwezig is op het kantoor in Deventer. Ook vond hier een ontruimingsoefening plaats. Alle MBB ers in de screening hebben in 2013 de training BHV er gevolgd. Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) Er is een RI&E op het kantoor in Deventer en op de vaste onderzoeksunit in Apeldoorn uitgevoerd. Uit de RI&E op kantoor bleek dat het klimaat niet optimaal is. In 2014 vindt hier een onderzoek naar plaats. Melding bijna-ongevallen Er zijn 13 bijna-ongevallen gemeld bij de arbo-coördinator. Vijf hiervan waren afkomstig van kantoor en 8 meldingen van de onderzoeksunits. Er zijn maatregelen getroffen. 3.4 Communicatie Tijdens en vlak na een fusie is het belangrijk om de interne communicatie goed op orde te hebben. Medewerkers willen geïnformeerd worden over de veranderingen die een fusie zich meebrengt, willen weten welke kant de nieuwe organisatie op gaat en ook kennis maken met nieuwe collega s. Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 13 van 37

14 Daarom richtte de communicatie zich in 2012 en begin 2013 voornamelijk op dit gebied. Dit resulteerde in het regelmatig uitbrengen van het personeelsblad de Screenflits die ieder kwartaal bij alle medewerkers op de deurmat valt om zo ook het thuisfront bij het reilen en zeilen te betrekken. Om ook op actuele gebeurtenissen in te kunnen spelen, procesinformatie te bieden en nieuwtjes met elkaar te delen, is in 2012 gestart met de bouw van een intranet. Begin 2013 vond de livegang van ons intranet met de naam BVOnline plaats. Met name de terugkoppeling van managementteamvergaderingen via intranet wordt erg gewaardeerd. Bruggen bouwen Nadat we in 2012 startten met de organisatiebrede teambuildingsdag Bouwen doe je samen, waarin zowel aandacht was voor ontspanning als inspanning, gaven we in 2013 hier een vervolg aan onder de noemer Bruggen bouwen. Aandacht was er voor de samenwerking binnen en buiten afdelingen, welke richting de organisatie op wilde en wat je als medewerker daaraan kan bijdragen. Diverse opdrachten in groepsverband passeerden de revue. Naast werkgerelateerde bruggen slaan werd duidelijk dat buiten het werk om collega s elkaar ook opzochten om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Om iedereen de kans te geven om hieraan te kunnen deelnemen is eind 2013 besloten om een personeelsvereniging op te richten. Van binnen naar buiten Nadat de rust was wedergekeerd en de interne communicatie op voldoende niveau was werd het tijd om intern en extern met elkaar in verbinding te brengen. Dit gebeurde in goede samenwerking met de nieuwe adviseur Externe Betrekkingen. We lieten op diverse bijeenkomsten ons gezicht zien en gingen in gesprek met onze ketenpartners. Op landelijk niveau kwam het positionerings- en profileringsvraagstuk aan de orde wat leidde tot een gedegen strategisch communicatiebeleid. Nieuwe landelijke kernwaarden werden bepaald en diverse kernboodschappen geformuleerd. Toekomst Het strategisch communicatiebeleid wordt in 2014 op verschillende onderwerpen uitgewerkt, waaronder op kernwaarden en boodschappen, crisiscommunicatie en online communicatie waaronder social media. Dat jaar willen we nog meer in contact komen met onze externe omgeving en onze organisatie als een sterk merk neerzetten. Dat doen wij niet alleen maar daarbij zijn wij afhankelijk van wat onze ketenpartners van ons vinden en verwachten. 3.5 Externe Betrekkingen Het versterken van onze positie in de keten van zorg is een belangrijke doelstelling. Om die doelstelling te realiseren is in maart 2013 een nieuwe adviseur Externe Betrekkingen gestart. Zij heeft haar focus vooral naar buiten gericht en houdt zich bezig met het aangaan en versterken van externe relaties stond wat dit aangaat in het teken van het inventariseren, invoelen en het creëren van intern draagvlak voor deze functie. Externe relaties reageerden positief. Men voelde zich (meer) gehoord en kon zich gemakkelijk tot één aanspreekpunt wenden. Qua communicatiestijl focussen wij steeds meer op het aangaan van een dialoog in plaats van het traditionele zenden van informatie. Netwerken en bezoeken In 2013 bezochten we diverse relaties. Ingegeven door bijvoorbeeld een klacht, een vraag, het MammoXL project, maar ook om gewoon eens met elkaar in gesprek te gaan om te ervaren hoe deze huisarts, radioloog of belangenvereniging tegen ons aankijkt en hoe men de samenwerking ervaart. Met de komst van de adviseur Externe Betrekkingen kreeg het personeelsblad Screenflits voortaan ook een externe component. We brachten steeds beter in kaart welke externe bijeenkomsten voor ons interessant waren, als bezoeker of om er als organisatie zelf actief aan deel te nemen of te organiseren. De landelijke beurs voor huisartsassistenten en het jaarlijks terugkerende Papendalsymposium zijn hier sprekende voorbeelden van. Naast de bestaande Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 14 van 37

15 communicatiemiddelen zochten we ook naar nieuwe manieren om met onze ketenpartners in contact te komen, door bijvoorbeeld de inzet van social media. Intensievere berichtgeving in de pers en de monitoring daarvan, maakte het mogelijk om onszelf als organisatie in de media steviger neer te zetten. Positionering Meer aandacht voor public relations leidt bijna vanzelf naar de vraag hoe je jezelf als organisatie wilt positioneren. In 2013 startten we met een landelijk positioneringstraject, met daaraan verbonden nieuwe kernwaarden die we communicatief verder zullen moeten gaan laden. Cliëntenperspectief De adviseur Externe Betrekkingen is verantwoordelijk voor de aansturing van het cliëntenpanel. Het panel, dat in dit jaar uit 8 vrouwen bestond, boog zich in 2013 onder meer over zaken als het aanpassen van teksten in uitslagbrieven en de bejegening van cliënten. Deze input vanuit de praktijk is voor ons als organisatie zeer relevant. In 2013 experimenteerden we voor het eerst met de verzending van open uitnodigingen, waarin vrouwen van 50 en 51 jaar die voor het eerst werden uitgenodigd voor de borstkankerscreening, zelf konden kiezen op welke datum en tijd zij een afspraak wilden inplannen. In een kort kwalitatief onderzoek toetsten we de reacties van degenen die een dergelijke uitnodiging ontvingen en deden we bruikbare tips op om de uitnodigingen en de manier om een afspraak te maken nog klantvriendelijker te maken. 3.6 ICT Europese aanbesteding landelijk glasvezelnetwerk De transitie van de landelijke infrastructuur voor het verzenden van data, zoals borstfoto s van en naar het landelijk datacentrum in Eindhoven, is voorbereid en landelijk in uitvoering genomen. Dit traject waarbij we overstapten van Surfnet naar UNET is afgerond. MammoXL Met de landelijke implementatie van MammoXL is de volgende stap gezet in de digitalisering van de borstkankerscreening. Met MammoXL vindt de uitwisseling van beelden en screeningsverslagen tussen de screeningsorganisatie en het ziekenhuis plaats via een beveiligde internetverbinding. Het gebruik van CD-ROM s voor de overdracht van beelden is daarmee verleden tijd. Eind 2013 was ongeveer de helft van de ziekenhuizen in onze regio aangesloten bij MammoXL. De overige ziekenhuizen volgen in Video conferencing Om de communicatie tussen de vijf regio s te vereenvoudigen is een video-conferencing systeem geïnstalleerd. Op deze wijze vinden regelmatig overleggen plaats. Narrowcasting in units In 2013 is besloten om over te gaan tot narrowcastingsysteem in de units. Door middel van schermen in de wachtkamers willen we cliënten informeren over de bevolkingsonderzoeken, onderzoeken, vacatures en overige informatie. Afdeling Communicatie boog zich over het ontwerp, de beelden en teksten. Afdeling ICT zorgde voor de aanschaf van schermen, software en hardware. Tijdens het groot onderhoud van de units worden de schermen in de units opgehangen. Dit zal begin 2014 gereed zijn. 3.7 Financiën Planning- & controlcyclus Bevolkingsonderzoek Oost maakt gebruik van een planning- en controlcyclus die voorziet in het jaarlijks opstellen van een jaarplan inclusief een bijbehorende begroting en het opstellen van een jaarverslag en jaarrekening. Parallel hieraan worden ten behoeve van de subsidieverstrekker een subsidieaanvraag en een aanvraag vaststelling subsidie opgesteld. Deze documenten dienen vóór Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 15 van 37

16 1 oktober van het jaar voorafgaand, respectievelijk vóór 1 mei van het jaar opvolgend te worden aangeleverd bij de subsidieverstrekker. Per kwartaal wordt een financiële rapportage opgesteld om de uitgaven ten opzichte van de begroting te bewaken. Daarnaast wordt per kwartaal een inhoudelijke rapportage opgesteld. Alle actiepunten worden gecoördineerd vanuit het MT. De planning en control-cyclus is beter inzichtelijk doordat een schematisch overzicht van alle financiële processen is opgesteld. Er is een projectgroep HRM/Payroll samengesteld om te onderzoeken welke systemen wij nodig hebben om gegevensverwerking te optimaliseren. De projectgroep is breed samengesteld om vanuit alle mogelijke invalshoeken, aandachtspunten, ideeën de benodigde systemen optimaal te kunnen inrichten en uit te dragen in de organisatie. Na grondig onderzoek en bezoeken aan ziekenhuizen die werken met bepaalde programma s is op de drempel van 2014 de keuze gevallen op AFAS en Harmony. Voor het fiatteren van facturen is gekozen voor het systeem Exact Synergy. In 2014 worden de systemen geïmplementeerd. Budgethouderschap De invoering van het budgethouderschap heeft vorm gekeken door de invoering van kostenplaatsen en het benoemen van budgethouders. De controller voert gesprekken met deze budgethouders om hen in het traject van bewaken en de verbetering in financieel inzicht te begeleiden. 3.8 Overige ontwikkelingen Harmonisatie screeningstijden Na de fusie in 2010 hanteerden we verschillende werktijden en reizen in werktijd bij de MBB ers in de screening. Er was behoefte aan harmonisatie van de werktijden. Met ingang van 1 oktober 2013 zijn de werktijden geharmoniseerd. Planningsmodule KPMG-PLEXUS Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) verzocht KPMG-PLEXUS een best practice te ontwikkelingen voor een landelijk uniforme planningsmodule voor de borstkankerscreening met als doel landelijk meer uniformiteit en betere centrale beheersbaarheid. In 2013 zijn wij gestart met de invoer van deze landelijke module binnen ibob voor de planning. Visitaties beoordelingseenheden De beoordelingseenheden in Apeldoorn en Nijmegen zijn door ons en het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) gevisiteerd. De uitkomsten zijn goed. De maatschappen kennen een doorverwijs- en detectiegraad die past binnen de landelijke normen. De beoordelingseenheid in Apeldoorn presteert goed ten opzichte van landelijke prestaties en minimaal te behalen normen. Het is opvallend dat zij een lage doorverwijzing kennen, maar wel degelijk een goede detectie halen. In Nijmegen is een tendens van een stijgend doorverwijscijfer zichtbaar, wat aandacht vraagt. Op de insteltechniek scoorden de MBB ers in de screening voldoende en volgen uit de visitaties gerichte aanbevelingen tot bijscholing waar noodzakelijk. Rolstoelbeleid In 2013 is het rolstoelbeleid stapsgewijs ingevoerd. Rolstoelgebonden cliënten die woonachtig zijn binnen een enkele reisafstand van drie kwartier van de vaste unit nodigen wij daar uit. Hier worden zij gescreend door geregistreerde MBB ers in de screening in een daartoe gekwalificeerde Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 16 van 37

17 onderzoeksunit. In de toekomst kunnen rolstoelgebonden cliënten ook terecht in mobiele onderzoeksunits. Huisvesting Er waren een aantal directe aanleidingen om ons huisvestingsbeleid in 2013 opnieuw onder de loep te nemen. Zo moesten er nieuwe contracten met radiologen worden afgesloten wat betekende dat nagedacht moest worden over de locatie van de beoordelingseenheden. Op 1 januari 2014 moesten we overstappen op een nieuwe ICT-infrastructuur. Hier viel een efficiencyslag te maken in combinatie met de locatie van de beoordelingseenheden. Ook eindigden huurcontracten en werd er geklaagd over de locatie van de vaste screeningsunit in Arnhem. In 2013 zijn de beoordelingseenheden verhuisd naar een nieuwe locatie in Nijmegen en in het kantoor in Deventer. In 2014 staan er meer verhuizingen op stapel. Zo verhuist de vaste unit in Nijmegen naar een nieuwe locatie, sluit de vaste unit in Arnhem en wordt in Enschede juist een vaste screeningsunit geopend. Natrajectgegevens In het najaar sloten wij, samen met regio Noord, een contract met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Hiermee is een eind gekomen aan verschillende werkwijzen binnen onze regio. Niet langer proberen we de natrajectgegevens uit ziekenhuizen te verkrijgen maar hebben een uitwisselcontract afgesloten met IKNL om geautomatiseerd de gegevens van doorverwezen cliënten te verkrijgen vanuit onze gehele regio. De natrajectgegevens tot en met december 2012 zijn ingevoerd en beschikbaar voor radiologen, fotobesprekingen en visitaties. We gebruiken deze gegevens samen met de gegevens uit voorgaande jaren voor nadere analyse en om te kunnen benchmarken. Hiervoor werken de medewerkers van Onderzoek & Ontwikkeling de nodige tabeluitwerkingen uit. Samenvoegen standplaatsen Besloten is om standplaatsen waar de mobiele screeningsunits korter dan drie weken staan te combineren met een standplaats in de buurt waardoor we langere tijd op één plaats vrouwen kunnen screenen. Dit zorgde voor een kostenreductie en een efficiëntieslag omdat de mobiele onderzoeksunit minder vaak verhuisd hoeft te worden. Betrokken gemeenten en cliënten zijn door ons tijdig hierover geïnformeerd. In dit verslagjaar verhuisden de mobiele screeningsunits 90 keer. Dat zijn 5 verhuizingen minder dan de screeningsronde van 2 jaar geleden in 2011 omdat 5 standplaatsen zijn samengevoegd. Nauwlettend houden we de tevredenheid van cliënten en de opkomst in de gaten. Er vindt bij de volgende screeningsronde in 2015 een evaluatie plaats. 3.9 Landelijke ontwikkelingen Wij dragen volop bij aan de vormgeving en implementatie van landelijke ontwikkelingen. Medewerkers maken actief deel uit van diverse landelijke overlegorganen en werkgroepen en nemen de uitvoering van taken die regio-overstijgend worden uitgevoerd voor hun rekening. De bestuurders besteedden aandacht aan de vergaderefficiency. Dit leidde onder meer tot een verdeling van portefeuilles en aandachtsgebieden binnen het landelijk overleg. De bestuurders volgden gezamenlijk een mediatraining. Daarnaast overlegden zij regelmatig met de programmacoördinatoren van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Ook schoven verschillende malen externe sprekers aan voor een jaarlijks gesprek of toelichting op een specifiek onderwerp. Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) Iedere screeningsorganisatie is via een deelnemersovereenkomst aangesloten bij de Coöperatieve Vereniging Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken U.A. (FSB). De FSB onderhoudt en ontwikkelt de digitale systemen die vitaal zijn voor de landelijk uniforme uitvoering van het Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 17 van 37

18 bevolkingsonderzoek. Er is een landelijke beheerorganisatie (LBO) ingericht, die de activiteiten uitvoert. Daarnaast vinden binnen de FSB verschillende activiteiten plaats die ten behoeve van alle screeningsorganisaties worden ingekocht of uitgevoerd. Onderwerpen die de agenda vooral bepaalden, waren: professionalisering van de landelijke beheerorganisatie en werving manager; de overgang van de Surfnet dataverbinding naar een nieuwe leverancier (UNET); de planning&control-cyclus van de FSB; de ontwikkeling van de verschillende ICT-systemen; de ontwikkeling van een datawarehouse; koppeling met het IKNL ten aanzien van gegevens rondom intervalcarcinomen; het informatiebeveiligingsbeleid; diverse convenanten rondom privacy en gegevensuitwisseling; landelijke projecten als Arbeidsmarktontwikkeling Laborantes (AMOL), blauwe ton - procedure, alternatieve verwijsroute BIRADS-0; huisvesting van de landelijke beheerorganisatie. Het bestuur van de FSB wordt gevormd door de regionale bestuurders van de vijf screeningsorganisaties. In 2013 ontstond een verschil van inzicht tussen de bestuurders en de regionale Or s rondom de inrichting van de medezeggenschap ten aanzien van de FSB. Dit heeft eind 2013 geleid tot regionale afspraken. Datawarehouse Landelijk was het doel gesteld om voor het eerste halfjaar 2013 te komen tot een landelijk datawarehouse. Dit doel is niet gehaald en het traject is nog steeds in de ontwikkelfase. Wij concentreren ons op het ontwikkelen van een format met kengetallen om een betere benchmark uit te kunnen voeren ten opzichte van de andere screeningsorganisaties en de Landelijke Evaluatietabellen. Dit format medio 2014 gerealiseerd te zijn. Vervolgens zal een bestand met de gevraagde kengetallen worden gevuld en vind in het derde kwartaal van 2014 een analyse van de benchmark plaats. De implementatie van activiteiten rondom de BK en BMHK-indicatoren worden in de tweede helft van 2014 uitgevoerd. Open uitnodigingen In 2013 experimenteerden we voor het eerst met de verzending van open uitnodigingen, waarin vrouwen van 50 en 51 jaar die voor het eerst werden uitgenodigd voor de borstkankerscreening, zelf konden kiezen op welke datum en tijd zij een afspraak wilden inplannen. Vanwege verwacht dalingsrisico in opkomst startten we dit in pilotvorm binnen één gemeente, namelijk Ede. Een tussenevaluatie na daling in de opkomst deed ons besluiten de brief tekstueel aan te passen en onderzoek te verrichten onder de doelgroep over deze wijze van uitnodigen. De doelgroep ervaart de uitnodigingswijze als positief en de aangepaste brieftekst heeft de opkomst direct positief beïnvloedt. In gemeente Warnsveld voeren we een vervolgpilot uit, waarvan we de uitkomsten in 2014 verwachten. Op grond daarvan besluiten we of we de open uitnodiging regionaal inzetten voor deze doelgroep. Uitnodigingsproces bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker geüniformeerd In 2013 zijn voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker de geboortecohorten van de uit te nodigen vrouwen geüniformeerd. Landelijk is, op één screeningsorganisatie na, een uniform uitnodigingsschema vastgesteld voor Dit heeft tot doel om de opkomstpercentages van de verschillende leeftijdscategorieën landelijk en regionaal te benchmarken. Tevens bereiden we ons hiermee voor op de herinrichting van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dat in 2016 wordt ingevoerd. Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 18 van 37

19 Centrale Interne Bezwarencommissie en Landelijke Klachtencommissie De vijf screeningsorganisatie hebben twee gezamenlijke onafhankelijke commissies ingericht. De Centrale Interne Bezwaarcommissie is het orgaan waar medewerkers bezwaar kunnen aantekenen tegen hun functiebeschrijving of de uitkomsten van de weging. De landelijke klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die klachten behandelt van cliënten en medewerkers. Beide commissies staan onder voorzitterschap van een onafhankelijke jurist. Zij schrijven jaarlijks een eigen verantwoordingsverslag. Pilot functiedifferentiatie De (toekomstige) schaarste aan MBB ers in de screening is een voortdurend probleem dat steeds indringender op ons afkomt. De uitstroomprognoses voorspellen nog steeds binnen enkele jaren een groot tekort. Daarom is een pilot functiedifferentiatie gestart. Deze pilot houdt in dat mensen met afgeronde MBO opleiding het opleidingstraject tot MB er kunnen doorlopen. Als MB er assisteer je de MBB er. In maart 2012 werd al gestart met deze pilot in regio Zuid-West. Door de beperkte opzet van deze pilot is besloten om een tweede pilot te starten. In november 2013 zijn de regio s Zuid-West en Midden-West samen met onze regio gestart met het werven van kandidaten. Het eerste half jaar van de opleiding vindt plaats in Utrecht met zowel een praktijk- als theoriegedeelte. Andere onderwerpen die in 2013 de agenda s bepaalden, waren onder meer: landelijke communicatiestrategie en landelijk communicatieplan; landelijk uniforme klachtenregelingen; onderzoek naar herijking van de tarieven voor borstkankerscreening en baarmoederhalskankerscreening; diverse landelijk uniforme richtlijnen rondom screening; inrichting landelijke overlegstructuur; aanbesteding Groot Onderhoud screeningsunits; diverse personele zaken (landelijk uniform vastgestelde functies en functiebeschrijvingen); introductie van de nieuwe landelijke planningsmodule borstkanker; wetenschappelijk onderzoek. Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 19 van 37

20 4. Cliëntreacties Wij nodigen onze cliënten uit om hun reacties en ervaringen met onze organisatie kenbaar te maken. Dit kan via de website, telefoon, het reactieformulier Uw mening telt!, een en schriftelijk. Deze reacties stellen wij zeer op prijs en bieden de mogelijkheid om onze zorg- en dienstverlening te evalueren en te verbeteren. Aantal reacties In 2013 ontvingen wij in totaal 780 reacties van 690 cliënten. Eén cliënt kan meerdere reacties geven waardoor het aantal reacties hoger is dan het aantal cliënten. Van deze reacties hadden er 767 betrekking op het bevolkingsonderzoek borstkanker, 12 op het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en 1 op het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het aantal reacties afgezet tegen het aantal uitgevoerde onderzoeken is klein. Er zijn onderzoeken uitgevoerd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Per 1000 cliënten maakten iets minder dan 4 hun reactie kenbaar. Opvallend is het geringe aantal reacties die betrekking hebben op het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit is mogelijk te verklaren door de ruimschootse vertegenwoordiging van zelf-uitnodigende huisartsen in onze regio. Doordat de huisarts(assistente) het uitstrijkje maakt, denken de meeste cliënten bij een klacht wellicht niet gelijk aan Bevolkingsonderzoek Oost. Top 3 klachten Iets meer dan de helft van de reacties betreffen klachten. De top 3 van klachten: 1. Organisatorisch - bereikbaarheid van de standplaats Klachten gaan dan bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de unit met het openbaar vervoer, reisafstand vanaf de woonplaats of over de parkeergelegenheid. 2. Pijn Klachten gaan bijvoorbeeld over de gevoeligheid van het onderzoek of de onderzoeksmethode. 3. Bejegening Klachten gaan over de bejegening door MBB er in de screening of andere medewerker. Bedankkaartje Cliënten geven ons ook regelmatig een compliment. Dit kan een cliënt schriftelijk, via de website, het reactieformulier of mondeling uitten. Deze cliënten ontvangen van ons een ansichtkaartje met een bedankje, tenzij een cliënt een niet gunstige uitslag van het onderzoek ontvangt of aangeeft geen reactie te willen ontvangen. Bruggen Bouwen - Jaarverslag 2013 v 1.0 Pagina 20 van 37

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost Jaarbericht 2011 2011: het jaar van samenvoegen en kantelen Voor u ligt het tweede jaarbericht van. De stichting is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van vijf business units uit Enschede, Nijmegen,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding mammografen. Amersfoort, 13 december 2016

Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding mammografen. Amersfoort, 13 december 2016 Inlichtingenbijeenkomst Europese aanbesteding mammografen Amersfoort, 13 december 2016 Agenda 15.00 Deel 1: Welkom en introductie Introductie FSB Achtergrond en aanleiding van de aanbesteding Doel van

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Bevolkingsonderzoek darmkanker Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit en mortaliteit aan darmkanker door: Eerdere opsporing van darmkanker

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie