Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad"

Transcriptie

1 Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Regionaal Huurdersberaad Postbus LC UTRECHT Tel : Fax : Postbanknummer : K.v.K Utrecht :

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DOELSTELLINGEN EN SPEERPUNTEN RHB Bestuur RHB en deelnemende organisaties Missie Visie Algemene doelstellingen Speerpunten op de woningmarkt AANPAK WONINGMARKT PARTICIPATIE EN DEELNAME Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) Bestuur Regio Utrecht (BRU) - Werkgroep volkshuisvesting Portefeuillehouders overleg (PFO) Overleg woonbond Afstemmingsoverleg woonruimteverdeling (SWRU) PRODUCTEN EN DIENSTEN De nieuwsbrieven Straynotes De RHB website Werkplan en jaarverslag Overleggen De algemene ledenvergaderingen De bestuursbijeenkomsten BEGROTING Contributie Inkomsten Uitgaven Toelichting op de begroting BIJLAGE BEGROTING

3 INLEIDING Voor u ligt het werkplan van het Regionaal HuurdersBeraad (RHB) voor Hierin kunt u lezen welke activiteiten het RHB het komende jaar wil uitvoeren. Met een lager ledental hebben we veel activiteiten naar de website verschoven. Er is in 2014 een nieuwe webmaster aangesteld die de ontwikkeling van de website onmiddellijk naar een hoger niveau heeft getrokken. Zo hebben we naast de nieuwsbrief nu ook een nieuwsgenerator op de site. De nieuwtjes op de woningmarkt wordt hier snel gedeeld. Bijkomend onderdeel is de poll. Hierin geven we informatie over de laatste knelpunten zodat er een gedegen stemming kan plaatsvinden. Deze statistieken zetten ons vervolgens weer aan om dit in diverse gremia aan de kaak te stellen. Onze overige activiteiten zijn echter niet veranderd. We kiezen er alleen wel voor om deze niet alleen via de Algemene ledenvergadering en via diverse gremia kenbaar te maken, maar dit met een hogere frequentie via de website aan een bredere groep beschikbaar te stellen. Het RHB maakt geen gebruik meer van de externe adviesorganisatie Stade Advies. Het werk wordt geheel overgenomen door de vrijwilligers zelf. Dit zorgt ook voor een betaalbare kostenstructuur die het mogelijk maakt om met een lagere contributie de werkzaamheden voort te zetten en de drempel te verlagen voor huurdersorganisaties. Ondanks dat corporaties alsnog veel 1 op 1 sparren met bewonersorganisaties blijven wij het belangrijk vinden dat de regionale vertegenwoordiging actief blijft. Met een verlaagde contributie willen we huurderskoepels daarom verzoeken om opnieuw lid of toehoorder te worden in ons overleg. Op deze manier willen we toch weer een groot gebied binnen de U10 vertegenwoordigen. We verwachten dat de woningmarkt grillig blijft in 2015, maar meer stabiel dan in 2013 en Waar we ons dan wel druk om maken is de betaalbaarheid van woningen. Demografische ontwikkelingen laten zien dat de scheefwonen acties en allerlei verhogingen geleid hebben tot een verhoging in woonkosten die niet door iedere huurder zonder slag of stoot bekostigd kan worden. De scheve verhoudingen tussen koop en huur weegt zwaar op de maatschappelijke ladder. Het RHB zal hierin blijven zoeken naar de mogelijkheden om protest te leveren en invloed uit te oefenen op deze gang van zaken. 3

4 1. DOELSTELLINGEN EN SPEERPUNTEN RHB 1.1 Bestuur RHB en deelnemende organisaties Het RHB is de regionale bewonersorganisatie in de regio Utrecht. Het bestuur bestaat per 31 december 2014 uit: Ruud van Zwol (voorzitter), Jeanette Overbeek (penningmeester), Edson Amstelveen (secretaris) en algemeen bestuurslid en webmaster Fred Duindam. Per 1 januari 2015 zijn de volgende organisaties lid van het RHB: Huurdersorganisatie Woningcorporatie Plaats Soort De Bundeling Utrecht Toehoorder Huurders Netwerk Mitros Mitros Utrecht, Nieuwegein Toehoorder Huurdersraad Viveste Viveste Houten Toehoorder STOK BO-EX Utrecht Toehoorder Woonspraak SSW De Bilt Lid 1.2 Missie Het RHB vertegenwoordigt op regionaal niveau de collectieve belangen (geen individuele) van huidige en toekomstige huurders in de sociale huursector in de regio Utrecht. 1.3 Visie De doelgroep moet kwalitatief in een goede woning kunnen wonen voor een voor hem/haar betaalbare huur in een door de bewoner als prettig ervaren omgeving en in de door hem/haar gewenste gemeente en buurt. 1.4 Algemene doelstellingen 1. Monitoring en beïnvloeding van corporaties en gemeenten teneinde de balans van voldoende woningen in het algemeen en sociale huurwoningen in het bijzonder te bevorderen 2. Focus op een rechtvaardig systeem van woningtoewijzing zodat er een betere match tussen woning en woningzoekende bewerkstelligd wordt 3. Toezien op het beleid van corporaties om een rechtvaardige balans te creëren van bewoners in een gemeente, wijk of buurt, waarbij de focus op starters, financieel zwakkeren en senioren ligt 4. Het bevorderen van voldoende leefbaarheid in de wijk door focus op groen, schoon en veilig en mogelijkheden voor spelen en recreëren. 5. Het controleren van de woningcorporaties op een daadkrachtig en rechtvaardig gebruik van wet, recht en beleid 4

5 1.5 Speerpunten op de woningmarkt 1. Woningtoewijzing 2. Huurprijzenbeleid: 3. Huisvestingswet 4. Klantenpanels (samenwerking corporaties met koepels) 5. Energie en duurzaamheid 6. Regionale klachtencommissie 2. AANPAK WONINGMARKT 2015 Het huurprijzenbeleid blijft hoog op de lijst. De afgelopen jaren zijn er zoveel voorstellen geweest van allerlei systemen om de waarde van woningen te meten. En ieder systeem leidt tot verhoging, maar wordt nooit teruggedraaid. Het is dus steeds een opsomming. Hier is strakke monitoring noodzakelijk. In ieder overleg laten we de stem van het volk horen. Het gaat dus niet alleen om beleidsmatige wijzigingen, maar vooral ook duidelijk maken wat voor effect dit heeft op de individuele calculerende bewoner anno Zolang de huurverhoging nog boven inflatie mag worden ingezet, raakt dit de huurder. Hier zullen we voor waken en protesteren. Het RHB overleg biedt voor de koepels de mogelijkheid om overeenkomsten en verschillen met elkaar te delen. Dit leidt soms tot nieuwe inzichten en aanknopingspunten om meer teweeg te brengen in de eigen regio. Uiteraard worden de koepels gevoed met informatie die wij uit diverse gremia verzamelen en via de website beschikbaar stellen. 3. PARTICIPATIE EN DEELNAME Met de dynamiek en vele veranderingen bij corporaties, huurdersorganisaties en ook vanuit de politiek, is het van belang om bij voldoende gremia aanwezig te zijn. De informatie wordt vervolgens via de ALV, nieuwsbrief en de website gedeeld met onze ledenorganisaties. 3.1 Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) Het RWU is het platform van woningcorporaties in het BRU gebied van de regio Utrecht. Doel van dit overleg is om informatie met elkaar uit te wisselen en na te gaan op welke thema s de woningcorporaties elkaar kunnen versterken. Het overleg is voor en door woningcorporaties. Bij specifieke onderwerpen mag het RHB als regiopartner voor huurders aanschuiven. Daarnaast vindt er tussentijds ook contact plaats met de voorzitter om goede aansluiting te blijven behouden. 3.2 Bestuur Regio Utrecht (BRU) - Werkgroep volkshuisvesting Het BRU is het bestuur van de gemeenten in de regio Utrecht. In het BRU werken gemeenten samen op gebied van ruimtelijke ordening en verkeer. In de werkgroep volkshuisvesting komt de woningmarkt dus aan bod. Ook de voorzitter van het RWO neemt deel aan dit overleg. Daar vindt dus ook overleg en afstemming plaats tussen RHB en RWU. Beide partijen scherpen in dit overleg de gemeentelijke ontwikkelingen aan. 3.3 Portefeuillehouders overleg (PFO) Ter advisering van het dagelijks bestuur is voor de meeste beleidsterreinen een portefeuillehoudersoverleg ingesteld. De leden zijn burgemeesters of wethouders uit de deelnemende gemeenten. Het RHB en RWU waren ook hier vaste deelnemers en ook hier geldt dat vaste participatie van het RHB en RWU niet langer gewenst is om het vertrouwelijk te houden. De verslagen worden echter wel met het RHB gedeeld. 5

6 3.4 Overleg woonbond De woonbond opereert landelijk. Zij werken graag samen met gemeentelijke en regionale huurdersorganisaties. Wij willen deze samenwerking in 2015 graag activeren. 3.5 Afstemmingsoverleg woonruimteverdeling (SWRU) Dit platform is ten behoeve van de aansturing van de woonruimteverdeling. Dit platform zorgt tevens voor de juiste afstemming naar de BRU en diverse betrokken gemeenten. Het RHB is deelnemer namens de woningzoekenden uit de regio. 4. PRODUCTEN EN DIENSTEN 4.1 De nieuwsbrieven De nieuwsbrief kent diverse vormen van informatievoorziening, te weten: 1. Informatie over de woningmarkt vanuit diverse partijen uit het beleidsnetwerk 2. Informatie over de werkzaamheden van het RHB, maar ook de mening van het RHB over de ontwikkelingen op de woningmarkt 3. Informatie vanuit de koepels waarin regionaal nieuws over huurders en koepels de ledenorganisaties beter bereikt Conform onze doelstelling om strakker met de ledenorganisaties samen te werken, is er gekozen om naast de problematieken ook de succesverhalen van onze ledenorganisaties centraal te stellen in de nieuwsbrief. Zodoende leren we van elkaar en weten we ook meer wat er regionaal speelt. De nieuwsbrieven worden 4 keer per jaar digitaal verstuurd en op de website geplaatst. 4.2 Straynotes Omdat er op regionaal gebied veel informatie over de woningmarkt beschikbaar is, heeft het RHB besloten om via de straynotes de belangrijkste punten betreffende onze regio te verzamelen en samen te vatten. Het gaat voornamelijk om informatie vanuit Aedes, maar ook vanuit de woonbond en andere bronnen. Deze straynotes worden circa 10 keer per jaar op de website geplaatst en digitaal doorgestuurd. 4.3 De RHB website De website is in 2014 doorontwikkeld. We hebben een nieuwsmodule om tussentijds ook steeds nieuws te genereren. Dit zetten we ook in 2015 voort. 4.4 Werkplan en jaarverslag Het werkplan en het jaarverslag zullen digitaal worden opgestuurd. Daarnaast zullen deze stukken ook op de website worden geplaatst. 4.5 Overleggen Het is onze doel om een goede informatievoorziening en samenwerking met onze ledenorganisaties te bewerkstelligen. Om dit te realiseren is er sprake van de volgende overleggen: De algemene ledenvergaderingen Deze bijeenkomsten zullen drie keer per jaar plaats gaan vinden in De deelnemers worden twee weken voor de bijeenkomst uitgenodigd en ontvangen daarbij schriftelijk informatie over de te bespreken onderwerpen De bestuursbijeenkomsten In 2015 gaan we uit van minimaal 7 bestuursbijeenkomsten (behoudens extra bijeenkomsten), waarbij het dagelijks bestuur bijeen komt. 6

7 5. BEGROTING Contributie In 2015 geldt een bedrag van 0,17 per wooneenheid. Het RHB volgt daarmee het gegeven dat woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten bezuinigen. 5.2 Inkomsten In 2015 is Woonspraak nog betalend lid is en huurdersraad Viveste in de nieuwe vorm. Dit betekent dat het aantal wooneenheden voor het RHB daarmee uitkomen op circa 9844 wooneenheden. Dat betekent dat de inkomsten voor 2015 uitkomen op 1.673, Uitgaven In 2015 ontkoppelen we ook de overige werkzaamheden van Stade Advies. In 2015 hebben we daarom 2.050,- nodig. In de bijlage is de begroting opgenomen waarin ook de bezuinigingen van de laatste jaren goed zichtbaar zijn. 5.4 Toelichting op de begroting We starten ook dit jaar met een negatieve begroting. We hebben meer uitgaven dan inkomsten. We hebben dan ook een tekort van 376,52. Dit tekort kan worden betaald uit het eigen vermogen (stand ) ad 9.062,19. 7

8 6. BIJLAGE BEGROTING 2015 Begroting Inhoudelijke ondersteuning en advisering Uren Bedrag Uren Bedrag Uren Bedrag Uren Bedrag ALV bijeenkomsten: voorbereiding 4 x 2,5 uur ,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Expertisesessie voorbereiding tijdens ALV (2 x 3 uur) ,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Schrijven inspraakreacties en inhoudelijke thema's ,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Bijdrage nieuw sbrief 2 302,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jaarstukken redigeren (Werkplan en Jaarverslag) 4 604,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Voorbereiding en deelname overleggen externe partijen RHB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 Bestuursvergaderingen: uitvoering x 2 uur ,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Onvoorzien ,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Subtotaal 0 uur x 139,15 incl. BTW (151,13 in 2012) ,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Secretariaat 2 ALV bijeenkomsten: verzending stukken, notuleren en uitw erken notulen x 6 uur , , ,96 0 0,00 4x Verzending nieuw sbrieven (digitaal) 2 342,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tussentijds verzenden berichten vanuit RHB aan leden 6 342,72 0 0, ,24 0 0,00 Organisatie excursie 1x per jaar 1 228,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Verzending jaarstukken (w erkplan en begroting/ jaarverslag) 4 228, ,32 2,5 145,20 0 0,00 Bijhouden papieren archief en adressenlijsten 8 456, , ,32 0 0,00 Intern overleg (secretaris) 2x per jaar (1 uur per keer) 0 0, , ,16 0 0,00 Overdracht en Archief Citybox halen 0 0,00 0 0,00 2,5 145,20 0 0,00 Afhandelen KvK, Bank, enz. 0 0,00 0 0, ,24 0 0,00 Onvoorzien 4 228, , ,24 0 0,00 Subtotaal 32 uur x 58,08 incl. BTW , , ,56 0 0,00 Financiën Betalingen verw erken, jaarrekening, kw artaaloverzichten , , ,48 0 0,00 Overleggen financiën met penningmeester: 3 x 1 uur 3 342, , ,08 0 0,00 Afronding financien 0 0,00 0 0, ,16 0 0,00 Onvoorzien 0 0,00 0 0, ,08 0 0,00 Subtotaal 10 uur x 58,08 incl. BTW , , ,80 0 0,00 Bureaukosten Kopieerkosten 400,00 200,00 0,00 50,00 Portokosten 400,00 200,00 100,00 50,00 Kamer van Koophandel 35,00 35,00 35,00 0,00 Briefpapier en enveloppen 350,00 250,00 0,00 0,00 Subtotaal 1.185,00 685,00 135,00 100,00 Bestuurskosten Bestuurskosten (vrijw illigersvergoeding inclusief afkoop vervoersen parkeerkosten, print/kopieerkosten e.d.) 2.000, , , ,00 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 250,00 250,00 250,00 250,00 Subtotaal 2.250, , , ,00 Activiteiten Onvoorzien 100,00 100,00 100,00 100,00 Zaalhuur inclusief consumpties (3 x soepsessies a 50 euro) 300,00 200,00 0,00 0,00 Representatie (kaarten, bloemetjes, etc) 50,00 100,00 100,00 100,00 Excursie 200,00 0,00 0,00 0,00 Teambuilding 0,00 500,00 500,00 0,00 Website - hosting en onderhoud 500,00 0,00 50,00 50,00 Activiteitenbudget en scholing 100,00 0,00 0,00 0,00 Subtotaal 1.250,00 900,00 750,00 250,00 Totale uitgaven , , , ,00 Inkomsten w ooneenheden à 0, , , , ,48 Saldo ,88-376,52-8

HBO Tiwos. jaarverslag 2012

HBO Tiwos. jaarverslag 2012 HBO Tiwos jaarverslag 2012 Van de voorzitter HBO Tiwos Steeds als ik denk dat het beter zal gaan, gaat het toch weer mis. In 2012 kwamen er nieuwe verkiezingen, Gelukkig! dacht ik. Nu gaat er eindelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

HUURDERSVERENIGING BREDERODE CONCEPT JAARVERSLAG 2014

HUURDERSVERENIGING BREDERODE CONCEPT JAARVERSLAG 2014 Secretariaat Bos en Duinlaan 2 d 2061 VP Bloemendaal telefoon 023-5765928 email: info@huurdersverenigingbrederode.nl website: huurdersverenigingbrederode.nl KvK nummer 53913027 Inleiding HUURDERSVERENIGING

Nadere informatie

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden.

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden. Van de voorzitter van HBO Tiwos. Wat vliegt de tijd: dit jaar bestaat de HBO alweer 10 jaar. 10 Jaar en ik kan zeggen dat ik trots ben op zo n bestuur. Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

De VNG afdeling Utrecht Jaarverslag en jaarrekening 2005. Uitgebracht in de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2006 in Maarssen - 1 -

De VNG afdeling Utrecht Jaarverslag en jaarrekening 2005. Uitgebracht in de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2006 in Maarssen - 1 - De VNG afdeling Utrecht Jaarverslag en jaarrekening 2005 Uitgebracht in de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2006 in Maarssen - 1 - Met omslag INHOUD Bericht van de Voorzitter 4 1. De VNG afdeling Utrecht,

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur

1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur Werkplan & Begroting 2015 1. Inleiding Onze missie kan worden omschreven als: In samenwerking met bewoners, Havensteder en wijkpartijen werken aan een betaalbaar mooi, groen, leefbaar, Vreewijk waar mensen

Nadere informatie

STOK Werkplan 2014 / vastgesteld in ALV 19 november 2013 1

STOK Werkplan 2014 / vastgesteld in ALV 19 november 2013 1 STOK WERKPLAN 2014 De STOK is de vereniging van bewonerscommissies, bestaande uit huurders van Bo-Ex die zich vrijwillig actief inzetten voor hun complex en directe woonomgeving, en heeft als doel de belangen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Werkplan 2012 De Bundeling. Oktober 2011

Werkplan 2012 De Bundeling. Oktober 2011 Werkplan 2012 De Bundeling Oktober 2011 Vastgesteld in de ledenvergadering van De Bundeling van 21 september 2011 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Missie en Visie De Bundeling 3 1. Geworteld in het Utrechtse:

Nadere informatie

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Nadere informatie

Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014

Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014 Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014 9 maart 2015 De wijkvereniging sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van 882,-, boven de begroting die rekening hield met een klein tekort.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Werkplan 2014-2015 De Bundeling. Augustus 2013

Werkplan 2014-2015 De Bundeling. Augustus 2013 Werkplan 2014-2015 De Bundeling Augustus 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering d.d. 26 september 2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Hier staat De Bundeling voor 1 Positie huurders

Nadere informatie

Werkplan Duwoners 2012

Werkplan Duwoners 2012 Werkplan Duwoners 2012 Voor 2012 heeft Duwoners er voor gekozen om de kernpunten die vorig bestuursjaar geformuleerd zijn, ook dit jaar als leidende principes te laten gelden. Deze kernpunten zijn als

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Versie 1: 10-05-2013 Versie 2: 14-05-2013 bestemd voor ALV Gastvrijheidsgilde Postbus 386 6710 BJ Ede Inhoudsopgave Voorwoord 1 Budget 2012 2 Budget 2012 2 Toelichting bij budget

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Amsterdam mei 2015 Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Rapportage door Gerard Jager Colofon Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT

BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT Inhoud BEGROTING 2016... 3 1. ALGEMEEN... 3 2. DE VOORNEMENS 2016... 3 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?... 3 WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?... 4 WAT GAAT DAT

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Bestuur.

Jaarverslag 2010. Bestuur. Voorwoord. Om te beginnen wil ik graag alle vrijwilligers bedanken, die ook dit jaar weer met veel inzet en enthousiasme zich hebben ingezet voor de huurdersvereniging. Zeker in deze tijd is het bepaald

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

FINANCIELE JAARSTUKKEN 2014

FINANCIELE JAARSTUKKEN 2014 FINANCIELE JAARSTUKKEN 2014 van Vereniging Toonkunst Nederland te Amsterdam mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Doelstelling 3 2. Samenstelling bestuur 3 3. Voorwoord penningmeester 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1 2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten Huishoudelijk Reglement ZZP Houten De Kleine Alv heeft op dinsdag 22 april 2014 met dit Huishoudelijk Regelement ingestemd, onder toepassing van de tekstuele inbreng van een van de leden. Het betreft de

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Voorwoord. Regiobijeenkomsten

Voorwoord. Regiobijeenkomsten 28 maart 2013 Jaargang 5, nummer 1 Bijzondere artikelen Algemene Vergadering 29 mei 2013 Huurverhogingen per 1 juli 2013 Informatieboekje Wat treft u in deze nieuwsbrief: Algemene vergadering 2 Huurverhoging

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning

Huurdersvereniging In De Goede Woning Huurdersvereniging In De Goede Woning Jaarverslag 2013 INHOUD Blz. 3 INLEIDING Doel van het jaarverslag en verantwoording van het beleid. 4 ALGEMEEN Algemene informatie met betrekking tot de huurdersvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting 26 September 2011 Woonvisie Van buiten naar binnen Crisis Regeerakkoord Klanten kritischer Staatssteunregels EU Vergrijzing Duurzaam Woonvisie kabinet Rijksbegroting

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015

Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015 Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015 Het campagnefonds is de gemeenschappelijke spaarpot voor de gemeentelijke verkiezingen eens in de 4 jaar. Het fungeert tevens als centrale verdeelrekening

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Jaarverslag 2005 Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Olofsbuurt/Westerkwartier Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Indeling van de jaarrekening van de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT

COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT COOPERATIE REGLEMENT DORPSCOOPERATIE LIEROP LEEFT Organisatieonderdelen: Algemene Ledenvergadering De ingeschreven leden vormen samen de Algemene Ledenvergadering. De ALV stelt, op voorstel van het bestuur,

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode

Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Huurders Belangen Vereniging Sint-Oedenrode Actieplan 2014-2015 Samen thuis in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2014/2015 Pag. 6 Samen thuis

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) 2 Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u als

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HUURDERSBELANG STADSWONEN

JAARVERSLAG 2013 STICHTING HUURDERSBELANG STADSWONEN JAARVERSLAG 2013 STICHTING HUURDERSBELANG STADSWONEN INHOUD Inleiding... 3 Activiteiten... 4 Algemeen... 4 Activiteiten in cijfers... 4 Burgerinitiatief... 4 Rechtszaak... 4 Verkoop aan SSH... 5 Inventarispakket...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD ten opzichte van begroot Begroot Werkelijk Inkomsten Contributies (leden begroot 250/werkelijk 268) 2.500,00 2.790,00 Subsidie 6.200,00 6.229,40 Rente 0,00 72,67 Totaal inkomsten 8.700,00 9.092,07 Uitgaven

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

BEGROTING VOOR HET JAAR 2010

BEGROTING VOOR HET JAAR 2010 VERENIGING VAN NOORDHOLLANDSE GEMEENTEN F.R. van Lang, adjunct-secretaris Postbus 20, 1530 AA Wormer, telefoon kantoor: 075 6429127, Fax: 075 6429100, E-mail: r.vanlang@wormerland.nl, privé: 072 5895429

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STEDELIJK OVERLEG KOMMISSIES BO-EX (STOK)

JAARVERSLAG 2012 STEDELIJK OVERLEG KOMMISSIES BO-EX (STOK) JAARVERSLAG 2012 STEDELIJK OVERLEG KOMMISSIES BO-EX (STOK) Voor u ligt het jaarverslag over 2012 van STOK. Dit jaarverslag is door het STOK-bestuur opgesteld en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden gevestigd te s-gravenhage vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 19 maart 2015 Inleiding

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 Begroting voor het jaar 2014 Met vergelijkende begroting voor het jaar 2013 2014 2013 Verschil 2014 t.o.v. 2013 Baten Contributies 44.550 40.050 4.500 Giften 150 200-50 Rente 230

Nadere informatie

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015 Bijlage B Staat van baten en lasten Begroot 2014 Begroot 2015 Baten: Baten uit eigen fondsenwerving 356,067 449,994 Baten uit gezamenlijke acties 0 0 Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 A: Naam Artikel l De vereniging draagt de naam van: 'Werkgroep voor

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie