Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad"

Transcriptie

1 Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Regionaal Huurdersberaad Postbus LC UTRECHT Tel : Fax : Postbanknummer : K.v.K Utrecht :

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DOELSTELLINGEN EN SPEERPUNTEN RHB Bestuur RHB en deelnemende organisaties Missie Visie Algemene doelstellingen Speerpunten op de woningmarkt AANPAK WONINGMARKT PARTICIPATIE EN DEELNAME Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) Bestuur Regio Utrecht (BRU) - Werkgroep volkshuisvesting Portefeuillehouders overleg (PFO) Overleg woonbond Afstemmingsoverleg woonruimteverdeling (SWRU) PRODUCTEN EN DIENSTEN De nieuwsbrieven Straynotes De RHB website Werkplan en jaarverslag Overleggen De algemene ledenvergaderingen De bestuursbijeenkomsten BEGROTING Contributie Inkomsten Uitgaven Toelichting op de begroting BIJLAGE BEGROTING

3 INLEIDING Voor u ligt het werkplan van het Regionaal HuurdersBeraad (RHB) voor Hierin kunt u lezen welke activiteiten het RHB het komende jaar wil uitvoeren. Met een lager ledental hebben we veel activiteiten naar de website verschoven. Er is in 2014 een nieuwe webmaster aangesteld die de ontwikkeling van de website onmiddellijk naar een hoger niveau heeft getrokken. Zo hebben we naast de nieuwsbrief nu ook een nieuwsgenerator op de site. De nieuwtjes op de woningmarkt wordt hier snel gedeeld. Bijkomend onderdeel is de poll. Hierin geven we informatie over de laatste knelpunten zodat er een gedegen stemming kan plaatsvinden. Deze statistieken zetten ons vervolgens weer aan om dit in diverse gremia aan de kaak te stellen. Onze overige activiteiten zijn echter niet veranderd. We kiezen er alleen wel voor om deze niet alleen via de Algemene ledenvergadering en via diverse gremia kenbaar te maken, maar dit met een hogere frequentie via de website aan een bredere groep beschikbaar te stellen. Het RHB maakt geen gebruik meer van de externe adviesorganisatie Stade Advies. Het werk wordt geheel overgenomen door de vrijwilligers zelf. Dit zorgt ook voor een betaalbare kostenstructuur die het mogelijk maakt om met een lagere contributie de werkzaamheden voort te zetten en de drempel te verlagen voor huurdersorganisaties. Ondanks dat corporaties alsnog veel 1 op 1 sparren met bewonersorganisaties blijven wij het belangrijk vinden dat de regionale vertegenwoordiging actief blijft. Met een verlaagde contributie willen we huurderskoepels daarom verzoeken om opnieuw lid of toehoorder te worden in ons overleg. Op deze manier willen we toch weer een groot gebied binnen de U10 vertegenwoordigen. We verwachten dat de woningmarkt grillig blijft in 2015, maar meer stabiel dan in 2013 en Waar we ons dan wel druk om maken is de betaalbaarheid van woningen. Demografische ontwikkelingen laten zien dat de scheefwonen acties en allerlei verhogingen geleid hebben tot een verhoging in woonkosten die niet door iedere huurder zonder slag of stoot bekostigd kan worden. De scheve verhoudingen tussen koop en huur weegt zwaar op de maatschappelijke ladder. Het RHB zal hierin blijven zoeken naar de mogelijkheden om protest te leveren en invloed uit te oefenen op deze gang van zaken. 3

4 1. DOELSTELLINGEN EN SPEERPUNTEN RHB 1.1 Bestuur RHB en deelnemende organisaties Het RHB is de regionale bewonersorganisatie in de regio Utrecht. Het bestuur bestaat per 31 december 2014 uit: Ruud van Zwol (voorzitter), Jeanette Overbeek (penningmeester), Edson Amstelveen (secretaris) en algemeen bestuurslid en webmaster Fred Duindam. Per 1 januari 2015 zijn de volgende organisaties lid van het RHB: Huurdersorganisatie Woningcorporatie Plaats Soort De Bundeling Utrecht Toehoorder Huurders Netwerk Mitros Mitros Utrecht, Nieuwegein Toehoorder Huurdersraad Viveste Viveste Houten Toehoorder STOK BO-EX Utrecht Toehoorder Woonspraak SSW De Bilt Lid 1.2 Missie Het RHB vertegenwoordigt op regionaal niveau de collectieve belangen (geen individuele) van huidige en toekomstige huurders in de sociale huursector in de regio Utrecht. 1.3 Visie De doelgroep moet kwalitatief in een goede woning kunnen wonen voor een voor hem/haar betaalbare huur in een door de bewoner als prettig ervaren omgeving en in de door hem/haar gewenste gemeente en buurt. 1.4 Algemene doelstellingen 1. Monitoring en beïnvloeding van corporaties en gemeenten teneinde de balans van voldoende woningen in het algemeen en sociale huurwoningen in het bijzonder te bevorderen 2. Focus op een rechtvaardig systeem van woningtoewijzing zodat er een betere match tussen woning en woningzoekende bewerkstelligd wordt 3. Toezien op het beleid van corporaties om een rechtvaardige balans te creëren van bewoners in een gemeente, wijk of buurt, waarbij de focus op starters, financieel zwakkeren en senioren ligt 4. Het bevorderen van voldoende leefbaarheid in de wijk door focus op groen, schoon en veilig en mogelijkheden voor spelen en recreëren. 5. Het controleren van de woningcorporaties op een daadkrachtig en rechtvaardig gebruik van wet, recht en beleid 4

5 1.5 Speerpunten op de woningmarkt 1. Woningtoewijzing 2. Huurprijzenbeleid: 3. Huisvestingswet 4. Klantenpanels (samenwerking corporaties met koepels) 5. Energie en duurzaamheid 6. Regionale klachtencommissie 2. AANPAK WONINGMARKT 2015 Het huurprijzenbeleid blijft hoog op de lijst. De afgelopen jaren zijn er zoveel voorstellen geweest van allerlei systemen om de waarde van woningen te meten. En ieder systeem leidt tot verhoging, maar wordt nooit teruggedraaid. Het is dus steeds een opsomming. Hier is strakke monitoring noodzakelijk. In ieder overleg laten we de stem van het volk horen. Het gaat dus niet alleen om beleidsmatige wijzigingen, maar vooral ook duidelijk maken wat voor effect dit heeft op de individuele calculerende bewoner anno Zolang de huurverhoging nog boven inflatie mag worden ingezet, raakt dit de huurder. Hier zullen we voor waken en protesteren. Het RHB overleg biedt voor de koepels de mogelijkheid om overeenkomsten en verschillen met elkaar te delen. Dit leidt soms tot nieuwe inzichten en aanknopingspunten om meer teweeg te brengen in de eigen regio. Uiteraard worden de koepels gevoed met informatie die wij uit diverse gremia verzamelen en via de website beschikbaar stellen. 3. PARTICIPATIE EN DEELNAME Met de dynamiek en vele veranderingen bij corporaties, huurdersorganisaties en ook vanuit de politiek, is het van belang om bij voldoende gremia aanwezig te zijn. De informatie wordt vervolgens via de ALV, nieuwsbrief en de website gedeeld met onze ledenorganisaties. 3.1 Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) Het RWU is het platform van woningcorporaties in het BRU gebied van de regio Utrecht. Doel van dit overleg is om informatie met elkaar uit te wisselen en na te gaan op welke thema s de woningcorporaties elkaar kunnen versterken. Het overleg is voor en door woningcorporaties. Bij specifieke onderwerpen mag het RHB als regiopartner voor huurders aanschuiven. Daarnaast vindt er tussentijds ook contact plaats met de voorzitter om goede aansluiting te blijven behouden. 3.2 Bestuur Regio Utrecht (BRU) - Werkgroep volkshuisvesting Het BRU is het bestuur van de gemeenten in de regio Utrecht. In het BRU werken gemeenten samen op gebied van ruimtelijke ordening en verkeer. In de werkgroep volkshuisvesting komt de woningmarkt dus aan bod. Ook de voorzitter van het RWO neemt deel aan dit overleg. Daar vindt dus ook overleg en afstemming plaats tussen RHB en RWU. Beide partijen scherpen in dit overleg de gemeentelijke ontwikkelingen aan. 3.3 Portefeuillehouders overleg (PFO) Ter advisering van het dagelijks bestuur is voor de meeste beleidsterreinen een portefeuillehoudersoverleg ingesteld. De leden zijn burgemeesters of wethouders uit de deelnemende gemeenten. Het RHB en RWU waren ook hier vaste deelnemers en ook hier geldt dat vaste participatie van het RHB en RWU niet langer gewenst is om het vertrouwelijk te houden. De verslagen worden echter wel met het RHB gedeeld. 5

6 3.4 Overleg woonbond De woonbond opereert landelijk. Zij werken graag samen met gemeentelijke en regionale huurdersorganisaties. Wij willen deze samenwerking in 2015 graag activeren. 3.5 Afstemmingsoverleg woonruimteverdeling (SWRU) Dit platform is ten behoeve van de aansturing van de woonruimteverdeling. Dit platform zorgt tevens voor de juiste afstemming naar de BRU en diverse betrokken gemeenten. Het RHB is deelnemer namens de woningzoekenden uit de regio. 4. PRODUCTEN EN DIENSTEN 4.1 De nieuwsbrieven De nieuwsbrief kent diverse vormen van informatievoorziening, te weten: 1. Informatie over de woningmarkt vanuit diverse partijen uit het beleidsnetwerk 2. Informatie over de werkzaamheden van het RHB, maar ook de mening van het RHB over de ontwikkelingen op de woningmarkt 3. Informatie vanuit de koepels waarin regionaal nieuws over huurders en koepels de ledenorganisaties beter bereikt Conform onze doelstelling om strakker met de ledenorganisaties samen te werken, is er gekozen om naast de problematieken ook de succesverhalen van onze ledenorganisaties centraal te stellen in de nieuwsbrief. Zodoende leren we van elkaar en weten we ook meer wat er regionaal speelt. De nieuwsbrieven worden 4 keer per jaar digitaal verstuurd en op de website geplaatst. 4.2 Straynotes Omdat er op regionaal gebied veel informatie over de woningmarkt beschikbaar is, heeft het RHB besloten om via de straynotes de belangrijkste punten betreffende onze regio te verzamelen en samen te vatten. Het gaat voornamelijk om informatie vanuit Aedes, maar ook vanuit de woonbond en andere bronnen. Deze straynotes worden circa 10 keer per jaar op de website geplaatst en digitaal doorgestuurd. 4.3 De RHB website De website is in 2014 doorontwikkeld. We hebben een nieuwsmodule om tussentijds ook steeds nieuws te genereren. Dit zetten we ook in 2015 voort. 4.4 Werkplan en jaarverslag Het werkplan en het jaarverslag zullen digitaal worden opgestuurd. Daarnaast zullen deze stukken ook op de website worden geplaatst. 4.5 Overleggen Het is onze doel om een goede informatievoorziening en samenwerking met onze ledenorganisaties te bewerkstelligen. Om dit te realiseren is er sprake van de volgende overleggen: De algemene ledenvergaderingen Deze bijeenkomsten zullen drie keer per jaar plaats gaan vinden in De deelnemers worden twee weken voor de bijeenkomst uitgenodigd en ontvangen daarbij schriftelijk informatie over de te bespreken onderwerpen De bestuursbijeenkomsten In 2015 gaan we uit van minimaal 7 bestuursbijeenkomsten (behoudens extra bijeenkomsten), waarbij het dagelijks bestuur bijeen komt. 6

7 5. BEGROTING Contributie In 2015 geldt een bedrag van 0,17 per wooneenheid. Het RHB volgt daarmee het gegeven dat woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten bezuinigen. 5.2 Inkomsten In 2015 is Woonspraak nog betalend lid is en huurdersraad Viveste in de nieuwe vorm. Dit betekent dat het aantal wooneenheden voor het RHB daarmee uitkomen op circa 9844 wooneenheden. Dat betekent dat de inkomsten voor 2015 uitkomen op 1.673, Uitgaven In 2015 ontkoppelen we ook de overige werkzaamheden van Stade Advies. In 2015 hebben we daarom 2.050,- nodig. In de bijlage is de begroting opgenomen waarin ook de bezuinigingen van de laatste jaren goed zichtbaar zijn. 5.4 Toelichting op de begroting We starten ook dit jaar met een negatieve begroting. We hebben meer uitgaven dan inkomsten. We hebben dan ook een tekort van 376,52. Dit tekort kan worden betaald uit het eigen vermogen (stand ) ad 9.062,19. 7

8 6. BIJLAGE BEGROTING 2015 Begroting Inhoudelijke ondersteuning en advisering Uren Bedrag Uren Bedrag Uren Bedrag Uren Bedrag ALV bijeenkomsten: voorbereiding 4 x 2,5 uur ,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Expertisesessie voorbereiding tijdens ALV (2 x 3 uur) ,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Schrijven inspraakreacties en inhoudelijke thema's ,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Bijdrage nieuw sbrief 2 302,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Jaarstukken redigeren (Werkplan en Jaarverslag) 4 604,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Voorbereiding en deelname overleggen externe partijen RHB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 Bestuursvergaderingen: uitvoering x 2 uur ,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Onvoorzien ,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Subtotaal 0 uur x 139,15 incl. BTW (151,13 in 2012) ,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Secretariaat 2 ALV bijeenkomsten: verzending stukken, notuleren en uitw erken notulen x 6 uur , , ,96 0 0,00 4x Verzending nieuw sbrieven (digitaal) 2 342,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tussentijds verzenden berichten vanuit RHB aan leden 6 342,72 0 0, ,24 0 0,00 Organisatie excursie 1x per jaar 1 228,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Verzending jaarstukken (w erkplan en begroting/ jaarverslag) 4 228, ,32 2,5 145,20 0 0,00 Bijhouden papieren archief en adressenlijsten 8 456, , ,32 0 0,00 Intern overleg (secretaris) 2x per jaar (1 uur per keer) 0 0, , ,16 0 0,00 Overdracht en Archief Citybox halen 0 0,00 0 0,00 2,5 145,20 0 0,00 Afhandelen KvK, Bank, enz. 0 0,00 0 0, ,24 0 0,00 Onvoorzien 4 228, , ,24 0 0,00 Subtotaal 32 uur x 58,08 incl. BTW , , ,56 0 0,00 Financiën Betalingen verw erken, jaarrekening, kw artaaloverzichten , , ,48 0 0,00 Overleggen financiën met penningmeester: 3 x 1 uur 3 342, , ,08 0 0,00 Afronding financien 0 0,00 0 0, ,16 0 0,00 Onvoorzien 0 0,00 0 0, ,08 0 0,00 Subtotaal 10 uur x 58,08 incl. BTW , , ,80 0 0,00 Bureaukosten Kopieerkosten 400,00 200,00 0,00 50,00 Portokosten 400,00 200,00 100,00 50,00 Kamer van Koophandel 35,00 35,00 35,00 0,00 Briefpapier en enveloppen 350,00 250,00 0,00 0,00 Subtotaal 1.185,00 685,00 135,00 100,00 Bestuurskosten Bestuurskosten (vrijw illigersvergoeding inclusief afkoop vervoersen parkeerkosten, print/kopieerkosten e.d.) 2.000, , , ,00 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 250,00 250,00 250,00 250,00 Subtotaal 2.250, , , ,00 Activiteiten Onvoorzien 100,00 100,00 100,00 100,00 Zaalhuur inclusief consumpties (3 x soepsessies a 50 euro) 300,00 200,00 0,00 0,00 Representatie (kaarten, bloemetjes, etc) 50,00 100,00 100,00 100,00 Excursie 200,00 0,00 0,00 0,00 Teambuilding 0,00 500,00 500,00 0,00 Website - hosting en onderhoud 500,00 0,00 50,00 50,00 Activiteitenbudget en scholing 100,00 0,00 0,00 0,00 Subtotaal 1.250,00 900,00 750,00 250,00 Totale uitgaven , , , ,00 Inkomsten w ooneenheden à 0, , , , ,48 Saldo ,88-376,52-8

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie