1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding. 2. hvvreewijk, de vereniging. Steunpunt in Vreewijk. Personele ondersteuning. Deskundigheid. Het bestuur"

Transcriptie

1 Werkplan & Begroting 2015

2 1. Inleiding Onze missie kan worden omschreven als: In samenwerking met bewoners, Havensteder en wijkpartijen werken aan een betaalbaar mooi, groen, leefbaar, Vreewijk waar mensen graag wonen en betrokkenheid tonen met elkaar en met de wijk. Dat doen wij op een verscheidenheid van manieren; van individuele gebreken-/ klachtenbehandeling tot informatievoorziening, van overleg tot het faciliteren van bewoners en bewonersgroepen. De komende jaren zullen in het teken staan van de instandhouding van het beschermd Stadsgezicht van Vreewijk, waaronder de ondersteuning van de drie pilots, het verbeteren van de leefbaarheid en de zorgen voor het groen. Al bij de eerste vorming van de plannen brengen wij de gedachten van bewoners in opdat die plannen op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen. 2. hvvreewijk, de vereniging Het bestuur Het bestuur is naarstig op zoek naar uitbreiding met gemotiveerde Vreewijkers om weer te komen tot een bestuurssamenstelling met een representativiteit zoals die er begin 2012 was. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van hvvreewijk en de vertegenwoordiging van hvvreewijk naar derden toe. Het bestuur ziet nog steeds als belangrijkste taak het ondersteunen en faciliteren van huurders en huurdersgroepen in hun streven naar optimale woonomstandigheden. Steunpunt in Vreewijk Sinds 2013 wordt er samengewerkt met BOV en Havensteder vanuit het Vreewijkhuis, Dreef 83a. Vooral de samenwerking met de BOV (en het Trefpunt) zorgt ervoor dat onze huurders ons makkelijker benaderen wanneer zij een probleem hebben. We blijven graag een faciliteit waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en kunnen praten over de oplossingen van hun problemen en hun wijk. Hierbij denken we aan het gastheerschap voor vergaderingen van bewonersgroepen en het uitnodigen van bewoners in verband met huuren leefbaarheid gebonden thema's. Personele ondersteuning Ook in 2015 zal onze administratieve medewerkster hvvreewijk ondersteunen. Deskundigheid De kwaliteit van onze dienstverlening valt of staat met de aanwezige deskundigheid. Wij willen in 2015 de interne deskundigheid op peil houden door scholing van de Woonbond, ook van bewonerscommissies. Voor de drie pilots van het Verbeterprogramma zullen wij gebruik blijven maken van externe deskundige ondersteuning. Door ons volwaardig lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond krijgen wij gemakkelijk toegang tot informatiebronnen, houden wij meer voeling met landelijke ontwikkelingen en kunnen we gebruik maken van de huurderslijn ter ondersteuning van onze dienstverlening aan onze leden. Daarnaast ondersteunt de Woonbond ons met adviezen inzake bestuurszaken. Werkplan en Begroting 2015 Pagina 2 van 6

3 Ledenwerving en draagvlak Ons ledenaantal willen wij jaarlijks zien groeien door akties als wervingsfolders, groepsbezoeken en aanpassing van de website. Voor wat betreft het draagvlak is ons streven altijd gericht op het vergroten van de betrokkenheid van wijkbewoners bij zaken die hen betreffen. Dit komt immers de leefomgeving ten goede. Het streven is om meer bewonerscommissies te vormen. Bewonerscommissie Reigerpad De bewonerscommissie Reigerpad was zeer tevreden met de ondersteuning die wij haar in 2014 hebben geboden. En ook in 2015 zal de hvvreewijk de bewonerscommissie Reigerpad en haar vertegenwoordiging in het planteam volledig ondersteunen in de activiteiten die voortvloeien uit deze eerste pilot van het Verbeterprogramma. Zoals het uitverhuizen, het Renovatieplan en de 70% instemming, het tijdelijk beheerplan en nog veel meer. Bewonersgroep Weimansweg hvvreewijk zal in 2015 de bewonersgroep Weimansweg en haar vertegenwoordiging in het planteam volledig blijven ondersteunen in de activiteiten die voortvloeien uit deze eerste pilot van het Verbeterprogramma. Bewonerscommissie Ikaziaflat De klankbordgroep Ikaziaflat gaat in 2015 verder als bewonerscommissie en zal de daarbij behorende ondersteuning krijgen van de Huurdersvereniging. Bij hen is nu specifieke kennis aanwezig met betrekking tot de Warmtewet. Bewonerscommissie Landbouwtoren Vanuit de problemen rond de pas opgeleverde Landbouwtoren is in 2014 een bewonerscommissie ontstaan, onder de vlag van de Huurdersvereniging. De problematieken zijn veelzijdig en behoeven intensieve ondersteuning. Bewonerscommissie Motorstraat Het streven is om ook voor de flat aan de Motorstraat een grotere mate van zelfredzaamheid te bereiken. Hiertoe wordt gesproken met bewoners om uiteindelijk te komen tot de oprichting van een bewonerscommissie, onder de vlag van de Huurdersvereniging. Bewonerscommissie Enkpunt De bewonersgroep van het Enkpunt heeft zich in 2014 aangesloten bij hvvreewijk als bewonerscommissie. Wij zullen hen met raad en daad terzijde staan. 3. Communicatie Gezien de ontwikkelingen die op Vreewijk afkomen, zullen wij in 2015 naar verwachting meer met onze achterban en andere Vreewijkse huurders gaan communiceren. Hiertoe zullen wij meer gebruik gaan maken van het medium de Vreewijker. En zullen wij, waar nodig, extra informatieve ledenvergaderingen houden. Daarnaast willen wij een meer interactieve website opzetten opdat directere communicatie met onze leden mogelijk wordt. Voor de continuïteit van de website en een sterkere interactie met de huurders zoeken wij een gedreven beheerder. Wij hebben daarvoor een vergoeding in de begroting opgenomen. Werkplan en Begroting 2015 Pagina 3 van 6

4 4. Samenwerking Naast de samenwerking met de bewoners zal de hvvreewijk actief blijven bijdragen aan de samenwerking met de belangrijkste partijen in Vreewijk. De partijen waar hvvreewijk geregeld mee overlegt zijn: Havensteder Bewonersorganisatie Vreewijk BOV Projectgroep Vreewijk (plus werkgroepen) Platform Vreewijk de koepelorganisatie De Brug Daarnaast blijven wij streven naar goede contacten en samenwerking met andere partners in de wijk. 5. Overleg met Havensteder Wij hopen dat de huidige open wijze van overleg in 2015 kan worden voortgezet. Inhoudelijk zal het overleg in 2015 vooral gaan over de toekomst van de wijk, het meerjaren onderhoud, het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk, het groen en de kwaliteit van de dienstverlening van Havensteder. 6. Projectgroep Vreewijk Vanaf begin 2009 neemt hvvreewijk deel aan het overleg over de aanpak van de 3 gebieden Valkenier, Linker halve Vlieger en Buurt 9. Hiertoe is hvvreewijk vertegenwoordigd in de Projectgroep en in de werkgroepen Wonen en Buitenruimte alsmede in de uitvoerende planteams. Enerzijds om de betrokken bewoners te ondersteunen en anderzijds om de belangen van de wijk als totaal te behartigen. Behalve de zaken die direct te maken hebben met de start van de pilots, moet er ook bijzondere aandacht worden besteed aan rapporten over ontwateringsdiepte, ophogen, parkeren en bomen. 7. Samenwerking met de BOV Sinds de verbouwing van het Vreewijkhuis aan de Dreef werken wij al samen met de BOV. En sinds juli 2013 vanuit het Vreewijkhuis. Deze samenwerking is voor beide partijen zeer nuttig gebleken. 8. Platform Vreewijk Het Platform Vreewijk verdient hier een aparte vermelding aangezien hier bij uitstek wijkpartijen samenwerken in projecten die duidelijk op de bewoners zijn gericht. Via de activiteiten van het Platform worden bewoners betrokken bij activiteiten in het belang van de wijk. In het Platform Vreewijk zijn onder andere de volgende partijen vertegenwoordigd: hvvreewijk, Bewonersorganisatie Vreewijk BOV, Tuinenkeuringscommissie TKC, Havensteder, (afd. Wijkontwikkeling) Ondernemend Vreewijk VOV Het Platform Vreewijk biedt de mogelijkheid om redelijk forse projecten te realiseren maar ook om bewonersgroepen te activeren. Het streven is om door financiele ondersteuning de, meestal tijdelijke, betrokkenheid om te zetten in een permanente. Bij alle activiteiten wordt de nadruk gelegd op de lange termijn en op vooral collectieve belangen. Het jaarlijkse budget voor het Platform stamt uit 2000 en is geoormerkt geld. Desondanks heeft Havensteder in 2012 dit bedrag in het totale wijkbudget opgenomen, waardoor andere projecten in het kader van leefbaarheid of, zoals Havensteder het noemt, wijkkracht nu onder druk komen te staan. Werkplan en Begroting 2015 Pagina 4 van 6

5 In 2013 heeft de Stuurgroep van het Platform Vreewijk gevraagd om dit budget en de begeleiding ervan onder te brengen bij de Huurdersvereniging. Het is immers geld van de huurders voor de huurders en door de huurders. Tot nu toe wenst Havensteder hier niet op in te gaan en houdt zij het in eigen beheer. 9. De Brug Eén van onze bestuursleden zit in het bestuur van de koepel van huurdersorganisaties, De Brug. Hierdoor is het contact direct. 10. De politiek Wij streven naar een goede relatie met de plaatselijke overheid. Hoewel hvvreewijk niet een officiële gesprekspartner is voor de gemeente, zal er communicatie nodig blijven, vooral waar het zaken betreffen die de leefbaarheid van de wijk ten goede komen en waar gezamenlijke inzet noodzakelijk is. Dit is ook het komende jaar zeker het geval. Er lopen immers projecten zoals de renovatie, het experiment toewijzingsbeleid en het bomenplan. In dit gebeuren zijn wij blij met de samenwerking met de BOV die meer invloed heeft op het gebied van gemeente en politiek. 11. Begroting In de bijlage is de begroting voor het jaar 2015 weergegeven. Op verzoek van Havensteder wordt sinds 2012 een kasboekhouding bijgehouden. Eveneens op verzoek van Havensteder is een onderscheid gemaakt in bijdrage vanuit het Wijkteam en het Renovatieteam. Om complexe over-en-weer rekeningen te vermijden is afgesproken dat Havensteder Renovatieteam de (gezamenlijke) kosten draagt van de Nutsvoorzieningen en gemeentelijke belastingen, waarop wij totaal geen zicht hebben, en dat wij de (gezamenlijke) schoonmaakkosten, waarop wij goed zicht hebben, voor onze rekening nemen. Over de totale linie zorgen wij voor een flinke besparing. Er zijn echter 2 posten die het totaal doen vergroten. Allereerst de eerder genoemde wens voor een meer interactieve website die ook een betere continuïteit garandeert. Voor de begeleiding daarvan rekenen wij 4000 in. Vervolgens het kopieerapparaat. Deze is allang afgeschreven en wordt, zo goed en kwaad als het kan, aan de praat gehouden. Reservedelen zijn nauwelijks meer te krijgen en vervanging zal binnenkort spelen. Dit gereedschap is essentieel voor een goed functioneren van de organisaties van het Vreewijkhuis en wij hebben voor vervanging een PM opgenomen in onze begroting. november 2014 Het bestuur van hvvreewijk: P.M.L.W. Lamers G.T. van Wel A. van Well voorzitter secretaris penningmeester - Bijlage 1 (begroting 2015) Werkplan en Begroting 2015 Pagina 5 van 6

6 Bijlage 1, begroting aanvraag budget 2015 hvvreewijk Inkomsten Bijdrage Havensteder Wijkteam Bijdrage Havensteder team Vreewijk Totaal Uitgaven A A1 Bestuurskosten 1 Bestuurskosten Cursus + SDU huurrecht Extern Advies fin.admin Bankkosten 165 Totaal Personeel 1 Salaris Salaris lasten Loonadministratie Totaal B en C Informatie achterban 1 Vergaderkosten + nieuwjaarsreceptie Drukkosten Mailings (porti) Vreewijker-pagina Kopieerkosten Website Werkgroepen 600 D E Totaal Eigen kantoor 1 Huur kantoor a extra huur Vreewijkhuis Gas Licht Water uitruil met D5 3 Gem Belastingen uitruil met D5 4 Verzekeringen Kantooronderhoud Keuken 0 7 Kantoormiddelen, onderhoud apparatuur Apparatuur / inventaris / Automatisering a nieuw kopieerapparaat PM 9 Telefoon - fax - internet Totaal Lidmaatschap+abonnementen 1 Abonnementen, contributies Woonbond Totaal F Onvoorzien 0 Totaal Werkplan en Begroting 2015 Pagina 6 van 6

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed

Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Participatie als sleutel naar invloed Dit werkplan geeft inzicht in de activiteiten van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders in. Het werkplan bestaat uit drie onderdelen.

Nadere informatie

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan 2014 2 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid. 7 4. Werkgroep Warmtewet... 8 5. Overige.. 8 5.1.

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Onze ambitie Woonstad Rotterdam hecht veel waarde aan participatie. Uit ervaring weten we dat participatie nodig is om voor gezamenlijke problemen slimme en goede

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2010

Inhoudelijk verslag 2010 Inhoudelijk verslag 2010 Utrecht, juni 2011 Inleiding PGOsupport heeft in 2010 zijn activiteitenniveau ten opzichte van 2009 ruim verdubbeld. Als we alle soorten activiteiten, variërend van het geven van

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontwikkeling Kenmerk 10.081761 Vergadering Commissie Vergaderdatum 18 november 2010 Nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag Dorpsraad 2013

Jaarverslag Dorpsraad 2013 Jaarverslag Dorpsraad 2013 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Organisatie Dorpsraad Sint Anthonis blz. 5 Financieel verslag blz. 7 Visie Dorpsraad blz. 9 Ambitie Dorpsraad blz. 12 2 Voorwoord Beste Dorpsgenoten,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Jaarverslag 2014. Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Jaarverslag 2014 Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2014 2. Verwachte ontwikkelingen in 2015 3. Het werk van het Bureau Sociaal Raadslieden 4. Personeel

Nadere informatie

Kwalitatief jaarverslag 2013

Kwalitatief jaarverslag 2013 Kwalitatief jaarverslag 2013 Inleiding Voor u ligt het tweede jaarverslag van de fusieorganisatie bestaande uit de WSWonen Baarsjes/Bos en Lommer, Westerpark en Oud-West. Van 3 naar 1 WSWonen, luidde de

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Inhoud 01.Inleiding 02.Bestuur 03.Hoofd Secretariaat 04.Kantoor Hv Woonbelang 05.De huurdersvereniging Woonbelang

Inhoud 01.Inleiding 02.Bestuur 03.Hoofd Secretariaat 04.Kantoor Hv Woonbelang 05.De huurdersvereniging Woonbelang Inhoud 01.Inleiding 02.Bestuur 03.Hoofd Secretariaat 04.Kantoor Hv Woonbelang 05.De huurdersvereniging Woonbelang 06.Bewonersoverlegcommissies (BOC s) 07.Algemene Ledenvergadering 16 mei 2011 08.Raad van

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad

Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Regionaal Huurdersberaad Postbus 13124 3507 LC UTRECHT Tel : 030 236 18 61 Fax : 030 234 29 67 E-mail : secretariaat@regionaalhuurdersberaad.nl www.regionaalhuurdersberaad.nl

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie