HUURDERSVERENIGING S A V A H. Jaarverslag. Secretariaat: Voorofscheweg 211, 2771 MJ Boskoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUURDERSVERENIGING S A V A H. Jaarverslag. Secretariaat: Voorofscheweg 211, 2771 MJ Boskoop"

Transcriptie

1 HUURDERSVERENIGING S A V A H Jaarverslag 2015 Secretariaat: Voorofscheweg 211, 2771 MJ Boskoop

2 Bladzijde Inhoudsopgave 2 Jaarverslag Voorwoord van de voorzitter 3 Van de secretaris 4 Financieel Verslag Balans en kolommenbalans 7 Verlies- en Winstrekening 9 Begroting

3 Jaarverslag Voorwoord van de voorzitter Het was een intensief jaar voor SAVAH, waarbij een aantal onderwerpen min of meer onverwacht op het pad kwamen. Allereerst de voorgenomen fusie van Trifolium met wonencentraal te Alphen aan den Rijn. Door de toenemende druk van het Rijk op de woningcorporaties en telkens wijzigende omstandigheden en eisen is het volgens Trifolium bijna niet meer mogelijk zelfstandig te blijven. Ik zet daar zo mijn vraagtekens bij, want kennis kun je namelijk inhuren en financieel staat Trifolium er goed voor. Zou de fusie doorgaan dan betreur ik dat, omdat Boskoop steeds meer voorzieningen op die manier gaat missen; Even naar het kantoor op de Zijde is er dan wellicht niet meer bij. Men zal naar Alphen aan den Rijn moeten gaan of via de site moeten communiceren. De onderzoeken en de voorbereiding zijn inmiddels in volle gang. Naar verwachting zal eind 2016 SAVAH wel of niet haar goedkeuring aan de fusie geven waarna het voorstel naar de Minister voor Wonen en Rijksdienst gaat. In 2016 zal via een enquête in de Nieuwsbrief en op de website van SAVAH aan alle huurders van Trifolium worden gevraagd hun mening te geven, die voor het bestuur van SAVAH bijzonder belangrijk is. Een ander onderwerp is de start ingevolge de nieuwe Woningwet voor het maken van een Woonvisie door een gemeente. De daarbij behorende Prestatieafspraken dienen te worden gemaakt door de gemeente, binnen haar grenzen behorende woningcorporaties en huurdersverenigingen. Hiermee leggen deze partijen zich vast hoe onder andere wordt omgegaan met de onderwerpen: veiligheid in de buurt, soort woningbouw, renovaties en voorzieningen. Ook veranderde er voor de huurdersverenigingen veel op het gebied van medezeggenschap, inspraak en advies door de nieuwe Woningwet (en Overlegwet). Kortom een groot aantal onderwerpen die nieuw voor ons zijn en meer kennis en tijd van het bestuur van SAVAH vragen en vereisen. In het verslagjaar bestaat nog steeds een vacature voor de functie van Ledenadministratie en PR. Hopelijk zal in 2016 in deze functie worden voorzien. Door de bovenvermelde (extra) taken blijft de noodzaak voor het bestuur zich verder te professionaliseren door onder andere lezingen bij te wonen, contact met andere huurdersorganisaties te leggen en scholing. Ook dit jaar heeft het bestuur de kennis en het doorzettingsvermogen ingezet om doelen voor de huurders te bereiken, zoals betaalbare huren voor een ieder ongeacht het inkomen, goed en preventief onderhoud, een goede en veilige leefomgeving, woningen voor alle leeftijdsgroepen en een groeiend ledenaantal. Met een groter ledenaantal kunnen wij in het belang van onze huurders nog meer invloed uitoefenen bij Trifolium Woondiensten. In elke geval reken ik, net als afgelopen jaar, op een goede en ontspannen samenwerking met een ieder. 3

4 Van de secretaris Bestuur In het verslagjaar is het bestuur gewijzigd. Afgetreden is de heer K. Slingerland. De Algemene ledenvergadering heeft ingestemd met de benoeming van de heren M.J. Swaalep en M.J. van Veen tot bestuurslid. In 2015 bestaat het bestuur uit: De heer (Tom) T.S. Zoutendijk, voorzitter en lid van het dagelijks bestuur De heer (Peter) P.G. Paauw, penningmeester en lid van het dagelijks bestuur De heer (Maup) M.J. Swaalep, secretaris en lid van het dagelijks bestuur De heer (Michel) M.J. van Veen, bestuurslid/webmaster Ledenstand Stand per 1 januari 283 Nieuwe leden + 60 Beëindigd (overlijden/verhuizing/opzegging) - 10 Stand per 31 december 333 Bestuursvergaderingen In het verslagjaar kwam het Algemeen Bestuur 14 keer in vergadering bijeen. Daarnaast is 4 keer vergaderd met de directie van Trifolium Woondiensten. Algemene ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 14 april in aanwezigheid van 32 personen, waarvan 25 leden inclusief 4 bestuursleden. Verder waren aanwezig de heer A. van der Reijken, directeur bestuurder van Trifolium Woondiensten, mevrouw R. Uittenbogaard en de heer R. el Ousrouti, Huurdercommissarissen van Trifolium Woondiensten en de heer V. Klein, beleidsmedewerker bij Holland Rijnland en 3 niet-leden. De Algemene Ledenvergadering is akkoord gegaan met het desbetreffende voorstel voor wijziging/actualisering van de Statuten en invoering van een Huishoudelijk Reglement. Woonbond Met mevrouw Saskia Lieon van de Woonbond is op 20 januari uitgebreid gesproken over de huurverhoging 2015 en op 9 november over diverse onderwerpen, zoals de samenstelling van de Raad van Commissarissen en hun vergoedingen, de Prestatieafspraken in het kader van de nieuwe Woningwet en vooruitlopende op het nieuwe jaar de huurverhoging Op 10 oktober heeft de Woonbond de Landelijke Huurdersdag georganiseerd. Het voltallig bestuur is bij de bijeenkomst aanwezig geweest. Een van de sprekers was Minister Stef Blok van Wonen. Met de Minister werd onder meer een discussie gevoerd over de betaalbaarheid van de huren en de armoede die bestaat onder huurders vanwege de enorme procentuele stijgingen van de huur. 4

5 Huurbeleid 2015 Op 23 januari, 17 en 26 februari heeft SAVAH op het kantoor van Trifolium Woondiensten uitgebreid gesproken met de directie en op 17 februari ook met de leden van de Raad van Commissarissen over het huurbeleid SAVAH heeft haar standpunt(en) duidelijk gemaakt om de verhoging voor alle groepen huurders te beperken. In eerste instantie zonder resultaat, waarop SAVAH d.d. 9 maart per brief haar bezwaren kenbaar heeft gemaakt en heeft meegedeeld dat SAVAH er is voor alle huurders, dus huurmatiging voor alle huurders. Trifolium Woondiensten heeft per brief d.d. 18 maart haar besluit meegedeeld waarin tot uiting komt dat alle huurders een lagere verhoging krijgen dan door de overheid is geadviseerd. Fusie In het verslagjaar hebben Trifolium Woondiensten Boskoop en wonencentraal te Alphen aan den Rijn per brief d.d. 25 maart bericht dat zij het initiatief hebben genomen voor een onderzoek naar een gezamenlijke toekomst tussen beide woningcorporaties. Het onderzoek is opgedragen aan de heer Dr.Ir. H.M. Koolma. Op 28 april heeft de heer Koolma met het bestuur van SAVAH gesproken. De Woningwet bepaald dat een huurdersorganisatie instemmingsrecht heeft bij een fusie. SAVAH vertegenwoordigt ca verhuureenheden (huurders) en heeft haar standpunten in het belang van de huurders meegedeeld. Eind juni is het rapport met aanbevelingen gepresenteerd en aan alle betrokken partijen uitgereikt. Conclusie in het rapport is dat de heer Koolma een positief advies uitbrengt voor een vervolgtraject dat in 2016 verder gaat. SAVAH is dus een belangrijke partner bij de (toekomstige) onderhandelingen en heeft als doel gesteld dat zij de belangen van alle huurders van Trifolium Woondiensten Boskoop optimaal zullen behartigen. Om duidelijkheid te krijgen hoe de huurders denken over de voorgenomen fusie wordt in 2016 een (digitale) raadpleging (enquête) gehouden onder alle huurders. Prestatieafspraken Op 23 maart heeft een delegatie van het bestuur van SAVAH, op uitnodiging van de gemeente Alphen aan den Rijn, de Dag van het Sociaal Wonen bijgewoond. Op deze dag is het sein gegeven voor de Start opstellen Alphense Woonagenda ofwel overeenkomstig de nieuwe Woningwet 2015, de start van het maken van Prestatieafspraken tussen de gemeente Alphen aan den Rijn, de lokale woningcorporaties en huurdersverenigingen. In het verslagjaar zijn op diverse data bijeenkomsten gehouden waarbij ook enkele leden van het bestuur. De prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt. Website SAVAH In 2015 heeft het bestuur vol trots de nieuwe website van SAVAH gelanceerd. De website is door de webmaster samengesteld en blijkt succesvol te zijn. SAVAH wordt regelmatig bezocht vanuit het binnenland maar ook het buitenland. Deze vorm van communicatie is vandaag de dag een belangrijke en niet meer weg te denken manier van communiceren. Iedereen die geïnteresseerd is in SAVAH kan op de site een kijkje nemen over het presteren van onze huurdersvereniging. 5

6 Nieuwsbrief Met trots heeft het bestuur in het verslagjaar een Nieuwsbrief voor alle huurders geïntroduceerd. De Nieuwsbrief geeft SAVAH een eigen gezicht. Het bestuur stelt dat de Nieuwsbrief een belangrijke bron van informatie is voor huurders die niet over internet beschikken. De Nieuwbrief bevat actuele zaken en gebeurtenissen en is in het verslagjaar 2 x uitgegeven. In het aankomende jaar en verder zal de Nieuwsbrief 3 x per jaar verschijnen. Activiteitenplan Ook nieuw in het verslagjaar is de presentatie van een Activiteitenplan. In het plan heeft het bestuur belangrijke punten (doelstellingen) vermeld voor het jaar Cursussen Op 12 en 19 februari heeft het voltallige bestuur de cursus Oriëntatie Volkshuisvesting van de Woonbond gevolgd. Hierbij zijn onder andere de onderwerpen huurprijzen en de Overlegwet besproken. Op 20 april hebben 2 bestuursleden de dagcursus Werken met de vernieuwde Overlegwet van de Woonbond gevolgd. Andere activiteiten Op 23 april heeft het Algemeen Bestuur een werkbezoek gebracht aan de Vereniging Huurdersraad Albanianae in Alphen aan den Rijn ( de huurdersvereniging van de woningcorporatie wonencentraal te Alphen aan den Rijn). Ook heeft het bestuur contact gelegd met de Stichting Bewonersbelangen van de woningcorporatie HaBeKo wonen te Hazerswoude-dorp. Het bestuur vindt onderling overleg belangrijk om ervaringen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, met elkaar te kunnen bespreken. Op deze wijze wordt tevens inzicht verkregen hoe de andere corporaties en huurdersverenigingen werken. Op 7 april heeft het Algemeen Bestuur op uitnodiging van de directie van Trifolium Woondiensten het gerenoveerde (senioren) complex aan de Mendelweg bezichtigd, op 5 juni was SAVAH aanwezig bij de officiële opening. Op 12 november heeft het bestuur op uitnodiging van de directie van Trifolium Woondiensten het complex op de voormalige Haringkavel aan de Zuidkade bezocht en gesproken met enkele bewoners. Tevens is een woning bezocht om een indruk te krijgen over de indeling. 6

7 Financieel Verslag 2015 Balans BEZITTINGEN (ACTIVA) Nog te ontvangen leden Nog te ontvangen Trifolium Bank 3.552, ,51 Spaarrekening 28,54 28, , ,05 SCHULDEN (PASSIVA) Saldo voorgaande jaren 5.157, ,16 Verschil (2015 negatief) 1.575, , , ,05 7

8 Kolommenbalans Debet Credit Debet Credit Bankrekening 1085,30, ,95 Bankrekening 1011,844,102 28,54 Kas Computersoftware Balansreserve 5.157,05 Debiteuren Crediteuren Vooruitbetaalde kosten Te betalen kosten Resultaat negatief = ,56 TOTAAL 3.581, ,49 BATEN Bijdrage Trifolium 8.500,00 Contributie 2.574,89 Rente LASTEN Bestuursvergoeding 4.710,00 Kosten secretariaat 66,74 Opleidingskosten en teambuilding 2.521,20 Representatiekosten 497,15 Notariskosten i.v.m. statutenwijziging 491,26 Publiciteit en ledenwerving 277,72 Bankkosten 83,94 Lidmaatschap Woonbond 3.389,30 Algemene ledenvergadering 507,80 Website kosten 55,60 Overige kosten 49,74 Resultaat negatief = ,56 TOTAAL KOLOMMEN 3.581, , , ,45 8

9 Verlies en Winstrekening BATEN LASTEN Bijdrage Trifolium 8.500, ,00 Zaalhuur Contributie huurders 2.574, ,06 Bestuursvergaderingen Algemene ledenvergadering 507,80 738,85 Overige ontvangsten Teruggave i.v.m. 48,40 beëindiging postbus Bankkosten 83,94 34,34 Lidmaatschap Woonbond 3.389, ,42 Lidmaatschap Aedes 110,63 Publiciteit en ledenwerving 277,72 Representatiekosten 497,15 648,67 Aanschaf klein materiaal 66,74 104,52 Notariskosten 491,26 Website 55,60 387,21 Overige kosten 49,74 107,81 Opleidingskosten en Teambuilding 2.521, ,00 Vergoeding bestuursleden 4.710, ,00 Totaal lasten , ,45 Resultaat lopend boekjaar , ,01 Totaal , ,46 Totaal , ,46 9

10 Begroting 2016 Baten ,00 Bijdrage Trifolium* ,00 Contributie huurders 2.726,00 Bankrente 28,00 Extra bijdrage i.v.m. hulp woonbond - Lasten ,00 Huisvestingskosten - Bestuursvergaderingen - Algemene ledenvergadering 700,00 Advies Woonbond 500,00 Organisatiekosten - Telefoonkosten - Notariskosten i.v.m. statutenwijziging - Kopieerkosten 44,00 Drukwerk - Aanschaf klein materiaal 130,00 Kamer van Koophandel 25,00 Bankkosten 75,00 Lidmaatschap Woonbond 3.400,00 Publiciteit en ledenwerving 2.726,00 Aanschaf Software - Afschrijving computer - Privégebruik PC - Ontwerpkosten website - Website Hostnet kosten 36,00 Opleidingskosten en Teambuilding 3.960,00 Advisering - Activiteitkosten huurdersvereniging 200,00 Uitnodiging ledenvergadering - Bestuurskosten 6.240,00 Representatiekosten 650,00 Overige kosten 90,00 SALDO ,00 SALDO ,00 VERWACHT RESULTAAT ,00 Bijdrage Trifolium* ,- is door Trifolium op gesplitst in: Bijdrage Trifolium 8.500,00 Aanvullende bijdrage Trifolium voor 3.750,00 deskundigheidsbevordering en publicaties 10