Bijlage 7: Concept contract overeenkomst FMIS inzake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 7: Concept contract overeenkomst FMIS inzake"

Transcriptie

1 Bijlage 7: Concept contract overeenkomst FMIS inzake Levering, implementatie en onderhoud van een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) De ondergetekenden: 1. Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en kantoorhoudende aan de Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL te Alkmaar en in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur, de heer J.V.T.M Stierhout, hierna te noemen VR NHN, en 2. <volledige naam en rechtsvorm contractant>, (statutair) gevestigd te <plaats>, te dezen vertegenwoordigd door <functie> <naam ondertekenaar> hierna te noemen: Opdrachtnemer, Overwegende dat: Organisatie en doelstelling van VR NHN a. VR NHN is een veiligheidsregio met taken zoals bedoeld in Art. 10 Wet Veiligheidsregio s; b. VR NHN in het kader van de uitoefening van zijn taak behoefte heeft aan één integraal FMIS om het facilitaire proces te ondersteunen en te ontzorgen; Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 1 van 11

2 INHOUDSOPGAVE Concept contract... 1 Artikel 1. Begrippen... 3 Artikel 2. Voorwerp van de Overeenkomst... 3 Artikel 3. Contactpersonen en rapportage... 4 Artikel 4. Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst... 4 Artikel 5. Aflevering en Oplevering... 4 Artikel 6. Acceptatie... 5 Artikel 7. Vergoeding... 6 Artikel 8. Facturering, verschuldigdheid en betaling... 8 Artikel 9. Algemene en bijzondere voorwaarden... 8 BIJLAGE 1 Contactpersonen BIJLAGE 2 Acceptatieprocedure Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 2 van 11

3 Komen overeen: Artikel 1. Begrippen In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen (al dan niet met een beginhoofdletter) gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de Offerteleidraad, in combinatie met onderstaande begrippenlijst: Vergoeding Financiële compensatie. Fatale Termijn Gebreken Prestatie Overeenkomst Uiterste tijdslimiet waarbinnen een feitelijke handeling of een rechtshandeling dient plaats te vinden. Levering van het product dat niet conform het in A1, B1 en C1 gestelde is. Door Opdrachtnemer uit te voerden opdracht conform Offerteleidraad Dit contract. Artikel 2. Voorwerp van de Overeenkomst 2.1 Partijen sluiten hierbij een Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich tegen de in Artikel 7 bedoelde Vergoeding verbindt tot het verrichten van de Prestatie zoals beschreven in de Offerteleidraad, die in hoofdlijnen bestaat uit: - het leveren van het Product / de Producten: Volg nummer A1 Onderwerp Installatie van een Facilitair Management Informatie Systeem. Aantal Conform in Offerteleidraad opgenomen eisen, wensen en case. - het uitvoeren van de Opdracht / de Opdrachten: Volg nummer B1 Onderwerp Implementeren en onderhouden van het door Opdrachtnemer geoffreerde FMIS, conform in de Leidraad genoemde eisen, wensen en case. Aantal Conform in Offerteleidraad opgenomen eisen, wensen en case. - het verstrekken van één of meer Gebruiksrechten: Volg nummer C1 Onderwerp Benodigde licenties, toegang en soortgelijke gebruiksrechten, welke noodzakelijk zijn om conform in Leidraad opgenomen eisen, wensen en case te kunnen werken in het FMIS. Aantal Conform in Offerteleidraad opgenomen eisen, wensen en case. Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 3 van 11

4 één en ander teneinde VR NHN in staat te stellen daarvan het Overeengekomen gebruik te maken. 2.2 De navolgende stukken vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze stukken met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde stuk boven het later genoemde: 1) De definitieve overeenkomst (definitieve contract); 2) de Service Level Agreement SLA; 3) de Vragenlijst; 4) de Offerteleidraad; 5) het (concept) contract; 6) de door Opdrachtnemer aan VR NHN uitgebrachte offerte van <datum>, met kenmerk <kenmerk>. Artikel 3. Contactpersonen en rapportage 3.1 De personen die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhouden zijn opgesomd in de BIJLAGE 1 Contactpersonen. 3.2 Opdrachtnemer rapporteert conform gestelde SLA over de wijze van uitvoering van de Overeenkomst. SLA is opgenomen in de Offerteleidraad. Artikel 4. Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst 4.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide partijen is ondertekend. 4.2 De Overeenkomst heeft een looptijd van 6 jaar, -1, -1 jaar en eindigt van rechtswege op 1 december VR NHN kan de Overeenkomst door opzegging beëindigen. Indien hij van dit recht gebruik maakt, doet hij mededeling van de schriftelijke opzegging aan Opdrachtnemer waarbij een opzegtermijn van 6 maanden in acht wordt genomen. Artikel 5. Aflevering en Oplevering 5.1 Opdrachtnemer draagt zorg voor Aflevering van de Producten op de in onderstaande tabel aangegeven datum en plaats. Genoemde data zijn Fatale termijnen. Volgnummer A1 Onderwerp Afleveradres Afleverdatum Installatie van een Facilitair n.t.b. 1 december 2014 Management Informatie Systeem. 5.2 Opdrachtnemer draagt zorg voor Oplevering op de in de onderstaande tabel vermelde wijze, datum en plaats. Genoemde data zijn Fatale termijnen. Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 4 van 11

5 Artikel 6. Acceptatie 6.1 De Acceptatie van de Prestatie vindt als volgt plaats: Volgnummer Onderwerp Wijze van Oplevering Adres en datum B1 Ondersteuning en onderhoud. Implementeren van het door Opdrachtnemer geoffreerde 1 december 2014, adres n.t.b FMIS, conform in de Leidraad genoemde eisen, wensen en case. C1 Gebruiksrechten (op Standaardprogrammatuur). Beschikbaarstelling FMIS 1 december 2014, adres n.t.b Volgnummer Onderwerp Acceptatie Uiterste datum van mededeling van (non-) Acceptatie A1 Installatie van een Facilitair Management Informatie Systeem. Na uitvoering Acceptatie procedure (zie Bijlage 2). 14 dagen na Aflevering (11.2 ARBIT 2010). B1 Ondersteuning en onderhoud. Overeenkomstig het bepaalde in de SLA. 14 dagen na Aflevering (11.2 ARBIT 2010). Overeenkomstig het bepaalde in de SLA. C1 Gebruiksrechten (op Standaardprogrammatuur). Na uitvoering Acceptatieprocedure (zie Bijlage 2). 14 dagen na Aflevering (11.2 ARBIT 2010). Combinatie van de bovenstaande Prestaties waarbij Acceptatie afhankelijk is van de werking van het geheel. Na uitvoering Acceptatieprocedure (zie Bijlage2). 14 dagen na Af- en Oplevering (11.2 ARBIT 2010). 6.2 Indien VR NHN de Prestatie accepteert ondanks de aanwezigheid van één of meer Gebreken houdt VR NHN een bedrag in van 10% van de opdracht, op de Vergoeding totdat de Gebreken zijn hersteld. Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 5 van 11

6 Artikel 7. Vergoeding 7.1 Partijen komen de navolgende Vergoeding overeen: Prijzenblad aanbesteding FMIS nr P.1 Jaarlijkse (licentie) kosten FMIS Q* P Prijs p. jaar P1.1 All-in pakket jaarlijkse licentiekosten inclusief modules: Algemeen technisch - Meldingen - werkorders - Reserveringen - Planmatig onderhoud - Middelen- en voertuigenbeheer - Huisvestingbeheer - Contract- en leveranciersmanagement - Documentmangement - Financieel - Rapportages en Monitoring P1.2 Zelf Service portaal op intranet 1800 P1.3 Smartphone applicatie 1800 P1.4 Inkoop (bestellen tot betalen) - Bestellingen - inkooporders plaatsen Bestellingen - inkooporders plaatsen, goedkeuren en vrije tekst orders behandelen 100 P1.5 Helpdesk Inschrijver incl.: onderhoud Applicatie, en onderhoud koppelingen Totaal jaarbasis P.1 Jaarlijkse (licentie) kosten FMIS: nr P2. Implementatiekosten Q P Eenmalige kosten P2.1 Begeleidingskosten inrichting Consultancy / technische begeleiding Trainingen / Opleidingen Training x Training x P2.2 Realiseren koppelingen Qlikview Active Directory Financieel pakket (inkoop binnen FMIS) Webshops (online, betreft hier bijvoorbeeld een OCI koppeling) per koppeling P2.3 Overige eenmalige kosten, indien van toepassing bij implementatie Totaal eenmalige kosten P2. Implementatiekosten: nr P3. Tariefstelling dienstverlening "Op afroep" Q P Tarief p.uur P3.1 Consultancy op afroep (na implementatie, bijv. wijzigingen management) per uur Totaal eenmalige kosten P3. Tariefstelling dienstverlening "Op afroep" Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 6 van 11

7 Alle in dit contract genoemde bedragen dienen exclusief BTW te worden genoemd. 7.2 De Vergoeding kan na de eerste contracttermijn van 4 jaar, éénmaal per navolgend jaar per 1 januari worden bijgesteld met een percentage tot maximaal het <<'CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening'>>. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de voorafgaande maand januari gehanteerd, waarbij het indexcijfer van december 2018 wordt gesteld op 100%. 7.3 Indien de Prestatie als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer niet voldoet aan de Service levels, vindt korting plaats op de in artikel 7 genoemde Vergoeding (voor P.1 + P.2 + P.3) overeenkomstig onderstaande tabel: Service levels KPI Norm Korting Ondersteuning Response, behandel- en 95% wordt binnen gestelde tijd behaald. 10% doorlooptijden meldingen per prioritering. Ondersteuning 95 % bereikbaarheid helpdesk. 5 keer niet bereikbaar 10% Ondersteuning Kwaliteit medewerkers. 0 keer gebruikersvragen niet kunnen 10% beantwoorden binnen de maximale behandeltijd. Ondersteuning 100 % bereikbaarheid 0 keer niet bereikbaar. 10% noodnummer. Beheer en Onderhoud wordt altijd vooraf 0 keer niet voorgelegd en afgestemd 10% onderhoud voorgelegd en afgestemd met VR NHN. met VR NHN. Klanttevredenheid Klanttevredenheid beoordeling Rapportcijfer ten minste 8 (schaal 1-10% door Contractmanager. 10). Wijzigingen & Wijzigingen worden conform 100 % conform afgesproken KPI. 10% Innovatie afgesproken proces en termijnen opgepakt en afgehandeld. Wijzigingen & Een gebruikersgroep overleg 1 overleg per jaar. 5% Innovatie wordt geïnitieerd door Opdrachtnemer. Wijzigingen & Innovatie Ontwikkeling en innovatie wordt tijdens strategisch overleg vanuit Opdrachtnemer actief besproken inclusief onderbouwende verbetervoorstellen. 1 keer per jaar. 10% Vanaf 2016 vindt korting plaats op de in artikel 7 genoemde Vergoeding voor P.1 + P.3, overeenkomstig bovenstaande tabel. Naast genoemde vergoedingen behoudt VR NHN zich het recht voor na herhaaldelijke klachten het contract te mogen ontbinden. Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 7 van 11

8 7.4 Indien de Prestatie als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer niet op de overeengekomen datum is Op- c.q. Afgeleverd, wordt een bedrag van <bedrag - zie wens 14.W1> gekort op de Vergoeding voor elke dag dat de vertraging in de Op- c.q. Aflevering voortduurt, tot een maximum van <bedrag - zie wens 14.W1>. 7.5 Indien de Op- c.q. Afgeleverde Prestatie door VR NHN wordt afgekeurd, wordt een bedrag van <bedrag - zie wens 14.W1> gekort op de Vergoeding voor elke dag dat herstel van de geconstateerde Gebreken uitblijft, tot een maximum van <bedrag - zie wens 14.W1>. Artikel 8. Facturering, verschuldigdheid en betaling 8.1 De Vergoeding is verschuldigd vanaf: Volgnummer Onderwerp Tijdstip van verschuldigdheid A1 Installatie van een Facilitair Management Informatie Systeem 01 December 2014 of na Acceptatie B1 Ondersteuning en onderhoud per live datum (01 December 2014 of na Acceptatie C1 Gebruiksrechten (op Standaardprogrammatuur) per live datum (01 December 2014 of na Acceptatie Combinatie van de bovenstaande Prestaties waarbij Acceptatie afhankelijk is van de werking van het geheel per live datum (01 December 2014 of na Acceptatie 8.2 Een factuur dient de volgende gegevens te bevatten: - factuurdatum - hoogte van de Vergoeding - verschuldigde BTW - contractnummer - verplichtingennummer Opdrachtnemer zendt de factuur met vermelding van de gegevens als bedoeld in dit artikel aan het centrale aanleverpunt voor facturen, Artikel 9. Algemene en bijzondere voorwaarden 9.1 De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer dan wel van door Opdrachtnemer bij het verrichten van de Prestatie te betrekken derden, is uitgesloten. 9.2 In afwijking van artikel 9.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.2, zijn tevens de licentievoorwaarden van Opdrachtnemer dan wel van door Opdrachtnemer bij het verrichten van de Prestatie te betrekken derden van toepassing indien en voor zover: - de toepasselijkheid daarvan niet in de leiddraad is uitgesloten; Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 8 van 11

9 - Opdrachtnemer (a) de toepasselijkheid daarvan expliciet heeft bedongen (b) een exemplaar van de betreffende voorwaarden bij de Inschrijving is gevoegd en (c) deze daarvan expliciet onderdeel uitmaken, en; - het Overeengekomen gebruik daardoor niet wordt uitgesloten of beperkt en; - Opdrachtnemer kan aantonen dat de rechten van VR NHN uit hoofde van de Overeenkomst daardoor niet worden verminderd dan wel diens uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen daardoor niet onredelijk worden verzwaard. 9.3 De voor het gebruik van de Prestatie vereiste acceptatie van algemene of bijzondere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij shrink-wrap - en click-wrap licenties, bindt VR NHN niet. Opdrachtnemer vrijwaart VR NHN dat dergelijke acceptaties niet leiden tot enige beperking op het Overeengekomen gebruik. 9.4 Het bepaalde in artikel 59 ARBIT is niet van toepassing. 9.5 Een exemplaar van de Inkoopvoorwaarden Arbit 2010, is bij de Overeenkomst gevoegd. Aldus overeengekomen op <datum> en ondertekend in tweevoud door: Veiligheidsregio Noord- Holland Noord Naam: J.V.T.M Stierhout Functie: Algemeen Directeur OPDRACHTNEMER Naam: <naam Opdrachtnemer> Functie: <functie> Handtekening: Handtekening: Datum: Datum: Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 9 van 11

10 BIJLAGE 1 Contactpersonen VR NHN De Algemeen Directeur, thans J.V.T.M Stierhout is bevoegd VR NHN te binden voor zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. De inkoper, Bianca Beerse, is contactpersoon aangaande dit contract. Opdrachtnemer De <functie>, thans <naam> is bevoegd Opdrachtnemer te binden voor zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. De <functie>, <naam> is contactpersoon aangaande dit contract. Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 10 van 11

11 BIJLAGE 2 Acceptatieprocedure De Acceptatie van de Prestatie vindt per onderdeel plaats Volgnummer A1 B1 B1 C1 Onderwerp Installatie van een Facilitair Management Informatie Systeem Ondersteuning en onderhoud > Onderdeel ondersteuning Ondersteuning en onderhoud > Onderdeel onderhoud Gebruiksrechten (op Standaardprogrammatuur) Combinatie van de bovenstaande Prestaties waarbij Acceptatie afhankelijk is van de werking van het geheel. Wijze van Acceptatie Het systeem dient On Premise bij VR NHN geïnstalleerd te worden. Het On Premise te installeren FMIS systeem dient geheel gelijk te zijn aan het door Opdrachtgever goedgekeurde On Premise FMIS testsysteem. Ondersteuning dient tijdens de implementatie fase geheel conform Plan van Aanpak van Opdrachtnemer uitgevoerd te worden. Plan van Aanpak dient door VR NHN geaccepteerd en geaccordeerd te worden alvorens Opdrachtnemer start met implementatie. Ondersteuning ná de implementatiefase dient per ondersteuningsgeval al dan niet geaccepteerd te worden. Onderhoud wordt in de regel niet opgeleverd ter Acceptatie, zodat goedkeuring van de dienstverlening en de voor betaling vereiste Acceptatie hier afwijkend zijn geregeld. De beoordeling van de kwaliteit van Onderhoud door of namens VR NHN vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de SLA. Na acceptatie van de in A1 en B1 genoemde producten dient C1 conform geleverd te worden, waardoor A1 en B1realiseerbaar zijn. Producten A1, B1 en C1 zijn in zijn geheel afhankelijk van elkaar, en onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder acceptatie van een van 3 producten is volledige acceptatie niet mogelijk. Bijlage 7 - Concept contract 'Overeenkomst FMIS'.docx pagina 11 van 11

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt>

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Modelovereenkomst ARBIT inzake

Modelovereenkomst ARBIT inzake Modelovereenkomst ARBIT inzake 20140407 - Modelovereenkomst ARBIT 2014 met toelichting.doc De ondergetekenden: 1. Staatsbosbeheer, gevestigd

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

Modelovereenkomst ARBIT-2016 inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt>

Modelovereenkomst ARBIT-2016 inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Indien bij de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, dient tegelijkertijd ook een Bewerkersovereenkomst te worden

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

Modelovereenkomst ARBIT-2016 inzake beheren van laag-3 WAN verbindingen en internettoegang, ten behoeve van de Kamer van Koophandel.

Modelovereenkomst ARBIT-2016 inzake beheren van laag-3 WAN verbindingen en internettoegang, ten behoeve van de Kamer van Koophandel. Modelovereenkomst ARBIT-2016 inzake beheren van laag-3 WAN verbindingen en internettoegang, ten behoeve van de Kamer van Koophandel. Versie: 2 De ondergetekenden: 1. De Kamer van Koophandel, gevestigd

Nadere informatie

Bijlage K RMD Conceptovereenkomst

Bijlage K RMD Conceptovereenkomst Bijlage K RMD 77304 Conceptovereenkomst VMC Roermond De ondergetekenden: 1. De Gemeente Roermond, gevestigd te Roermond, te dezen vertegenwoordigd door de Burgemeester voor deze,

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2014 tussen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Directie Stelselontwikkeling en Bestuursondersteuning Bureau ABD en inzake ABD magazine

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924 Concept Overeenkomst Voor de levering, implementatie en het onderhoud van een systeem voor aansluiten op het stelsel van Basisregistraties en een gegevensmagazijn voor interne opslag en distributie Tussen

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Bijlage 13 - Concept Raamovereenkomst Arbo Zorg, perceel 1

Bijlage 13 - Concept Raamovereenkomst Arbo Zorg, perceel 1 Bijlage 13 - Concept Raamovereenkomst Arbo Zorg, perceel 1 De Concept Raamovereenkomst is tezamen met de Offerteleidraad gepubliceerd. GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST HOLLANDS NOORDEN CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

Nadere informatie

Overeenkomst Openbare Europese aanbesteding Inkoopondersteunend- en Inhuur systeem Gemeente Eindhoven

Overeenkomst Openbare Europese aanbesteding Inkoopondersteunend- en Inhuur systeem Gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Overeenkomst Openbare Europese aanbesteding Inkoopondersteunend- en Inhuur systeem Gemeente Eindhoven Contractnummer Overeenkomst Inkoopondersteunend- en Inhuur systeem - gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Overeenkomst e-hrm Software

Overeenkomst e-hrm Software Overeenkomst e-hrm Software Partijen: [Naam winnende Inschrijver] en Centrum Indicatiestelling Zorg Datum: 1 augustus 2015 PARTIJEN: 1. Het zelfstandig bestuursorgaan Centrum Indicatiestelling Zorg, gevestigd

Nadere informatie

Raamovereenkomst DRUKWERK. Centrum Indicatiestelling Zorg. xxxxxxxxxxxxxx

Raamovereenkomst DRUKWERK. Centrum Indicatiestelling Zorg. xxxxxxxxxxxxxx Raamovereenkomst DRUKWERK Centrum Indicatiestelling Zorg en xxxxxxxxxxxxxx Kenmerk: DRKW 2015 CIZ - GK Raamovereenkomst drukwerk 1 Raamovereenkomst Drukwerk De ondergetekenden: A. Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomst bij de Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Nadere overeenkomst bij de Raamovereenkomst ARBIT inzake Model Nadere overeenkomst bij de Raamovereenkomst ARBIT inzake 20140407 - Model Nadere overeenkomst bij de Raamovereenkomst ARBIT 2014 met

Nadere informatie

Bijlage 15. Model Nadere overeenkomst. ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT Werkplekken)

Bijlage 15. Model Nadere overeenkomst. ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT Werkplekken) Model Nadere overeenkomst Programma Aanbesteding IWR Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 15 Model Nadere overeenkomst

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inkoop Concept Overeenkomst

Inkoop Concept Overeenkomst Inkoop Concept Overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage A Kenmerk 201500123.029.016 Betreft Europese

Nadere informatie

Modelovereenkomst ARBIT inzake

Modelovereenkomst ARBIT inzake Modelovereenkomst ARBIT inzake 20140407 - Modelovereenkomst ARBIT 2014 met toelichting.doc De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden,

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Modelovereenkomst ARBIT inzake

Modelovereenkomst ARBIT inzake Modelovereenkomst ARBIT inzake Modelovereenkomst ARBIT 2011 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst Contractnummer:

Concept Raamovereenkomst Contractnummer: Concept Raamovereenkomst Contractnummer: 201600265.015.001 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door het ministerie van

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Modelovereenkomst PARTIJEN:

Modelovereenkomst PARTIJEN: 1 Modelovereenkomst Bijlage nummer 9 PARTIJEN: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door het, namens deze Directeur DVOM, naam ondertekenaar,

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Inkoop Concept Nadere overeenkomst

Inkoop Concept Nadere overeenkomst Inkoop Concept Nadere overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage B Kenmerk 201500114.137.013 Betreft

Nadere informatie

Bijlage 5, Concept Overeenkomst Taxatie dieren.

Bijlage 5, Concept Overeenkomst Taxatie dieren. Bijlage 5, Concept Overeenkomst Taxatie dieren. Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2016 Contractnummer:. De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [inhuur personeel] op het gebied van [.]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [inhuur personeel] op het gebied van [.] Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Systeem (FMIS) voor Veiligheidsregio Noord- Holland Noord. Service Level Agreement. TenderNed-nummer Distributielijst.

Systeem (FMIS) voor Veiligheidsregio Noord- Holland Noord. Service Level Agreement. TenderNed-nummer Distributielijst. Service Level Agreement Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) voor Veiligheidsregio Noord- Holland Noord Service Level Agreement Projectnaam SLA FMIS TenderNed-nummer 2014.31410.35724 Distributielijst

Nadere informatie

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a.

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. Pagina 1 van 6 Bijlage 3. (concept)raamovereenkomst inzake de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. met kenmerk BHV.ca.ICZ/2015/HS ten behoeve van Inkoopcentrum

Nadere informatie

Dit document is op 18 mei 2016 ook separaat gepubliceerd op:

Dit document is op 18 mei 2016 ook separaat gepubliceerd op: Bijlage 6: Concept Raamovereenkomst Dit document is op 18 mei 2016 ook separaat gepubliceerd op: www.tenderned.nl. LET OP: Dit document dient u uit te printen, per pagina te paraferen, de laatste pagina

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer 1 Instructie: teksten die cursief zijn gedrukt zijn optioneel (Datum: 28 oktober 2011) Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair

Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair De ondergetekenden: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Fraijlemaborg 141 (1102 CV)

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Bijlage 5B RAAMOVEREENKOMST. inzake. Begeleiding Militair Uitzonderlijk Transport in Europa. ten behoeve van het ministerie van Defensie

Bijlage 5B RAAMOVEREENKOMST. inzake. Begeleiding Militair Uitzonderlijk Transport in Europa. ten behoeve van het ministerie van Defensie Bijlage 5B RAAMOVEREENKOMST inzake Begeleiding Militair Uitzonderlijk Transport in Europa ten behoeve van het ministerie van Defensie Referentienummer 089.25.42.8042 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Bijlage 5 Concept Dienstverleningsovereenkomst Montoring pluimvee zoönotische salmonella

Bijlage 5 Concept Dienstverleningsovereenkomst Montoring pluimvee zoönotische salmonella Bijlage 5 Concept Dienstverleningsovereenkomst Montoring pluimvee zoönotische salmonella Contractnummer:. De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te

Nadere informatie

1. Connekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek uitvoert;

1. Connekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek uitvoert; Model Raamovereenkomst Projectnummer: PTL01.[nummer] Projectnaam: Programma-manager NLIP Datum: [datum] De ondergetekenden: enerzijds 1. de Stichting Connekt, gevestigd en kantoorhoudende te Delft, aan

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Concept overeenkomst koop en levering van brillen, bestaande uit brillenglazen, brilmonturen en bijbehorende dienstverlening

Concept overeenkomst koop en levering van brillen, bestaande uit brillenglazen, brilmonturen en bijbehorende dienstverlening Concept overeenkomst De ondergetekenden, A. de Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te 's-gravenhage, ten deze vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën, Directoraat Generaal Belastingen,

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer:

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer: Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk 1100014441 Gemeente Utrecht en Contractnummer: 1100014441 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de verhuur, de plaatsing,

Nadere informatie

Overeenkomst voor de Nieuwbouw Applicatiecluster WOZ-Datacenter

Overeenkomst voor de Nieuwbouw Applicatiecluster WOZ-Datacenter Overeenkomst voor de Nieuwbouw Applicatiecluster WOZ-Datacenter Inleiding Aanleiding overeenkomst Het WOZ-datacenter (www.wozdatacenter.nl) is een uitsluitend voor gemeenten toegankelijk portaal waar gemeenten

Nadere informatie

Overeenkomst <Titel overeenkomst>

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1 kenmerk 110.0013131 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de turnkey realisatie van

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER>

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER> Concept Raamovereenkomst inzake Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST en Kenmerk: EG.I2014_20 : Inhoudsopgave ARTIKEL 1: AARD VAN DE RAAMOVEREENKOMST...

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

SCHOONMAAKOVEREENKOMST

SCHOONMAAKOVEREENKOMST SCHOONMAAKOVEREENKOMST met toepassing van de AVSN 2008 deel A en B Partijen: A. Omroep Brabant Mediafaciliteiten CV gevestigd en kantoor houdende te Son, aan Science Park Eindhoven 5550 (5692 EL) rechtsgeldig

Nadere informatie

... Datum. Betreft... Geachte,

... Datum. Betreft... Geachte, > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag... NL Innovatie Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon Ruben Prins T 088 602 58 01 ruben.prins@agentschapnl.nl

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Vliegend

Nadere informatie

Overeenkomst ICT-Marktplaats IUC-Noord

Overeenkomst ICT-Marktplaats IUC-Noord Overeenkomst ICT-Marktplaats IUC-Noord met betrekking tot de inzet van: «Voornaam» «tussenvoegsel» «Achternaam» ONDERGETEKENDEN 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, rechtsgeldig

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2016 inzake inhuur

Raamovereenkomst ARVODI-2016 inzake inhuur Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer

Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer A gemeente Eindhoven Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer Contractnummer: PLN xxx Periode: 1 maart 2012 tot 1 januari 2015 Versie: 20 november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST BIJ RAAMOVEREENKOMST INKOOPADVIESDIENSTEN. Gemeente Haarlemmermeer. <Naam opdrachtnemer>

NADERE OVEREENKOMST BIJ RAAMOVEREENKOMST INKOOPADVIESDIENSTEN. Gemeente Haarlemmermeer. <Naam opdrachtnemer> NADERE OVEREENKOMST BIJ RAAMOVEREENKOMST INKOOPADVIESDIENSTEN TUSSEN Gemeente Haarlemmermeer en INHOUDSOPGAVE Blz. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Nadere Overeenkomst Gemeentelijke Telecommunicatie Mobiele Telecommunicatie

Nadere Overeenkomst Gemeentelijke Telecommunicatie Mobiele Telecommunicatie Nadere Overeenkomst Gemeentelijke Telecommunicatie Mobiele Telecommunicatie 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Opzet van de Nadere Overeenkomst... 4 Artikel 2. Begrippen... 4 Artikel 3. Voorwerp van de Nadere

Nadere informatie

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag NED~ Groenendaal _ Bureau voor verkiezingen Betreft: Getekende contracten Beste Erna, Bijgaand de getekende contracten retour. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Inkoop Concept Overeenkomst

Inkoop Concept Overeenkomst Inkoop Concept Overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Meer informatie contactubr.his@rijksoverheid.nl BIJLAGE

Nadere informatie

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening datum versie bijlage(n) Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening 3 1 Voorwerp van

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

..vertegenwoordigd door de heer / mevrouw., gevestigd te., hierna te noemen: Opdrachtnemer,

..vertegenwoordigd door de heer / mevrouw., gevestigd te., hierna te noemen: Opdrachtnemer, Wilhelmina Paviljoen Breda Nederland www.defensie.nl Contactpersoon R. van den Akker Projectinkoper M +31 (0)6 12 548 0 58 RJP.vd.Akker@mindef.nl Onze referentie Datum Betreft Raamovereenkomst medezeggenschapsopleidingen

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

<Concept> Rijksbrede Raamovereenkomst Auditdiensten Perceel <perceelomschrijving>

<Concept> Rijksbrede Raamovereenkomst Auditdiensten Perceel <perceelomschrijving> Rijksbrede Raamovereenkomst Auditdiensten Perceel Zaaknummer: De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, zijn zetel hebbende te Den Haag, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Perceel 2: levering, onderhoud en ondersteuning van Wifi-apparatuur

Perceel 2: levering, onderhoud en ondersteuning van Wifi-apparatuur Conceptraamovereenkomst behorend bij de Europese aanbesteding van een ICT-netwerk infrastructuur Perceel 2: levering, onderhoud en ondersteuning van Wifi-apparatuur Friesland College Leeuwarden, 24 februari

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. de [rechtsvorm] [naam] (participant), gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam], aan de

3. de [rechtsvorm] [naam] (participant), gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam], aan de Overeenkomst van opdracht Projectnummer: Projectnaam: Kwantitatieve Arbeidsmarkt Gegevens De ondergetekenden: enerzijds 1. de Stichting Connekt, gevestigd en kantoorhoudende te Delft, aan de Ezelsveldlaan

Nadere informatie

: Naam schoonmaakleverancier te plaats

: Naam schoonmaakleverancier te plaats Schoonmaakovereenkomst I Opdrachtgever : Gemeente Uithoorn Opdrachtnemer I : Naam schoonmaakleverancier te plaats Perceel : XX Schoonmaakovereenkomst I schoonmaak onderhoud en glasbewassing ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Raamovereenkomst Onderhoud en keuring brandmeldinstallaties en inbraak beveiligingsinstallaties (BMI & IBI)

Raamovereenkomst Onderhoud en keuring brandmeldinstallaties en inbraak beveiligingsinstallaties (BMI & IBI) Raamovereenkomst Onderhoud en keuring brandmeldinstallaties en inbraak beveiligingsinstallaties (BMI & IBI) De ondergetekenden: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam, statutair gevestigd

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST voor het leveren van ICT hardware componenten

RAAMOVEREENKOMST voor het leveren van ICT hardware componenten RAAMOVEREENKOMST voor het leveren van ICT hardware componenten DE ONDERGETEKENDEN: Stichting ICTU, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, mr. drs. A. Regtop, hierna

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Raamovereenkomst ARBIT inzake Model Raamovereenkomst ARBIT inzake 20140407 - Model Raamovereenkomst ARBIT 2014 met toelichting.doc De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden,

Nadere informatie