Rijksbrede Raamovereenkomst Auditdiensten Perceel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download " Rijksbrede Raamovereenkomst Auditdiensten Perceel "

Transcriptie

1 <Concept> Rijksbrede Raamovereenkomst Auditdiensten Perceel <perceelomschrijving> Zaaknummer: <vul in> De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, zijn zetel hebbende te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te dezen mede handelend namens de Ministeries van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Defensie Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Financiën Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en, Autoriteit Consument en Markt Tweede Kamer der Staten-Generaal Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen hierna te noemen: Opdrachtgever, en 2. [volledige naam en rechtsvorm contractant], (statutair) gevestigd te..., te dezen vertegenwoordigd door... (en...) [naam ondertekenaar] hierna te noemen: Opdrachtnemer, OVERWEGENDE DAT: 1. Opdrachtgever mede optreedt namens de in het Beschrijvend document genoemde onderdelen van de verschillende Ministeries; 2. Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van Diensten op het gebied van <perceel> gedurende een zekere tijd vaste afspraken met <aantal leveranciers binnen perceel>] dienstverleners wil maken; 3. Opdrachtgever daartoe een raamovereenkomst met een looptijd van twee [2] jaar met twee [2] maal een verlengingsoptie van één [1] jaar (hierna te noemen: de Raamovereenkomst), waarin de voorwaarden voor alle door Opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het verrichten van Diensten zijn vastgelegd, wil sluiten; 4. een Europese aanbesteding voor de gunning van de deelname aan deze Raamovereenkomst heeft plaatsgevonden op basis van het Beschrijvend document met referentienummer onder toepassing van de Aanbestedingswet 2012; 5. Opdrachtnemer een Inschrijving d.d. [ ] aan Opdrachtgever heeft uitgebracht;

2 Pagina 2 van 8 6. Opdrachtgever de aanbieding van Opdrachtnemer, alsmede de aanbiedingen van <aantal leveranciers binnen perceel min 1> andere partijen als economisch meest voordelige Inschrijving heeft beoordeeld; 7. in deze Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle opdrachten tot het verrichten van Diensten die Opdrachtgever voornemens is te gunnen gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst en die na een (nadere) concurrentiestelling tussen de Raamcontractanten op basis van het gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving al dan niet aan Opdrachtnemer worden gegund; 8. Opdrachtgever met <aantal leveranciers binnen perceel min 1> andere Raamcontractanten een soortgelijke overeenkomst als de onderhavige aangaat. 9. partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen schriftelijk wensen vast te leggen in een Raamovereenkomst die de basis vormt voor een Nadere overeenkomst. VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-2014). In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Raamovereenkomst verstaan: Beschrijvend document: het document van Opdrachtgever d.d. 20 augustus 2015 met TenderNed-kenmerk ten behoeve van de Europese aanbesteding waarin de scope van de opdracht nader wordt uitgewerkt en toegelicht en de gunningcriteria ten behoeve van de aanbesteding worden beschreven en toegelicht. Deelnemers: Deelnemende organisatie onderdelen van Opdrachtgever. Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van een onder deze Raamovereenkomst gesloten Nadere Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden op het gebied van <perceel>. Inschrijving: de in het kader van deze Europese aanbesteding oor Opdrachtnemer op basis van het Beschrijvend document ingediende Inschrijving d.d. [ datum ] met kenmerk [ ]. Kandidaat Een door Opdrachtnemer aangeboden kandidaat voor het vervullen van Nadere Opdrachten. Nadere Overeenkomst: de nadere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, op basis waarvan Opdrachtgever gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst aan Opdrachtnemer opdrachten tot het verrichten van Diensten kan verstrekken Nadere Offerte: een aanbieding tot het verrichten van Diensten die Opdrachtnemer naar aanleiding van een Nadere Offerteaanvraag uitbrengt aan Opdrachtgever ten behoeve van een uit hoofde van deze Raamovereenkomst te gunnen opdracht

3 Pagina 3 van 8 Nadere Offerteaanvraag: een uitnodiging door Opdrachtgever onder deze Raamovereenkomst aan de Raamcontractanten tot het uitbrengen van een Offerte voor een opdracht tot het verrichten van Diensten Nadere Opdracht: Een opdracht tot het verrichten van Diensten op basis van deze Raamovereenkomst. Raamcontractant: De Inschrijver met wie, na de voorafgaande Europese aanbesteding, de Raamovereenkomst is gesloten. 1. Voorwerp van de Raamovereenkomst 1.1 Gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst kunnen Deelnemers aan Opdrachtnemer een Nadere Offerteaanvraag doen voor een Nadere opdracht tot het verrichten van Diensten, welke vallen onder de scope van de Raamovereenkomst. Opdrachtnemer is, behoudens het bepaalde in artikel 3.1, verplicht naar aanleiding van een Nadere Offerteaanvraag een Nadere Offerte uit te brengen, die niet minder gunstig is dan de door Opdrachtnemer in het kader van de Europese aanbesteding ingediende Inschrijving. Indien de Nadere opdracht vervolgens aan Opdrachtnemer wordt gegund, wordt tussen de Deelnemer en Opdrachtnemer een Nadere overeenkomst gesloten. Opdrachtnemer is alsdan verplicht die Nadere opdracht uit te voeren overeenkomstig de voorwaarden van de Raamovereenkomst en de Nadere overeenkomst. 1.2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde: 1. deze Raamovereenkomst; 2. de ARVODI-2014; 3. het Beschrijvend document van Opdrachtgever d.d. 20 augustus 2015 inclusief de Nota(s) van inlichtingen; 4. de functieprofielen en aangeboden tarieven in het Tarievenblad; 1.3 Opdrachtgever en Deelnemers zijn niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst Nadere opdrachten tot het verrichten van Diensten te verstrekken, maar zijn daartoe gerechtigd. Opdrachtnemer kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van Nadere opdrachten tot het verrichten van Diensten gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst. 1.4 De voorwaarden van deze Raamovereenkomst zijn integraal van toepassing op alle Nadere Overeenkomsten, die gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst tussen Deelnemers enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten met betrekking tot opdrachten tot het verrichten van in een Nadere Offerteaanvraag gespecificeerde Diensten, tenzij in een Nadere Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken. 1.5 In een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd met betrekking tot welke specifieke Diensten en gedurende welke periode en onder welke project of opdrachtspecifieke voorwaarden de desbetreffende Nadere Overeenkomst wordt aangegaan. 2. Duur van de Raamovereenkomst 2.1 Deze Raamovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen.

4 Pagina 4 van Deze Raamovereenkomst heeft een looptijd van twee [2] jaar met een optie, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot verlenging van deze Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een door Opdrachtgever nader aan te geven periode van maximaal twee maal één [1] jaar. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk drie [3] maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie. Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de Raamovereenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn / op dat moment geldende termijn. 2.3 Beëindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit (een) Nadere Overeenkomst(en) onverlet. De voorwaarden van deze Raamovereenkomst blijven van toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die na het eindigen van deze Raamovereenkomst nog voortduren. 2.4 De duur en opzegtermijn van de Nadere Overeenkomst(en) die onder deze Raamovereenkomst aan Opdrachtnemer wordt / worden gegund worden in de Nadere Overeenkomst(en) per opdracht vastgelegd. 3. Nadere gunning 3.1 Opdrachtnemer is verplicht om binnen vijf [5] Werkdagen na ontvangst van een Nadere Offerteaanvraag en binnen één [1] Werkdag voor een spoedaanvraag, met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst, een Nadere Offerte uit te brengen. Aan het verkrijgen van een Nadere Offerte zijn voor Opdrachtgever of Deelnemer geen kosten verbonden. In uitzonderlijke gevallen kan de verplichting te offreren vervallen, mits gemotiveerd en na overeenstemming met de Opdrachtgever. 3.2 In de Nadere Offerteaanvraag wordt aangegeven aan welk functieprofiel (Bijlage 3 bij deze Raamvereenkomst), kwalificaties en/of specifieke kennis en ervaring de door Opdrachtnemer aan te leveren Kandidaten dienen te voldoen ten behoeve van het verrichten van Diensten op grond van de Nadere Overeenkomst. In de op basis van de Nadere Offerteaanvraag uitgebrachte Nadere Offerte biedt Opdrachtnemer een of meerdere Kandidaten aan die voldoen aan het gestelde profiel. Opdrachtnemer stuurt als bijlage bij de Nadere Offerte de curricula vitae van de betreffende Kandidaat mee. 3.3 Indien de Nadere Offerte niet binnen de in lid 1 gestelde termijn door Opdrachtgever is ontvangen, of deze niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen, dan wordt Opdrachtnemer geacht geen Nadere Offerte te hebben gedaan. 3.4 Indien Opdrachtnemer bij herhaling nalaat een Nadere Offerte in te dienen, kan Opdrachtgever deze Raamovereenkomst ontbinden. 3.5 Op verzoek van Opdrachtgever vinden selectiegesprekken met het in artikel 3.2 van deze Raamovereenkomst bedoelde Personeel van Opdrachtnemer plaats. 3.6 Het door Opdrachtgever geselecteerde Personeel van Opdrachtnemer is beschikbaar in geval van reguliere aanvragen binnen maximaal twintig [20] Werkdagen na de Nadere Offerteaanvraag en in geval van spoedaanvragen binnen maximaal drie [3] Werkdagen na Nadere Offerteaanvraag. 3.7 De Nadere Offerte en daarin opgenomen prijscalculatie moet voldoen aan, en mag niet minder gunstig zijn dan, de aangeboden tarieven in de Inschrijving.

5 Pagina 5 van Indien geen van de Raamcontracten met wie Opdrachtgever deze Raamovereenkomst heeft gesloten, na een daartoe verstrekkend verzoek van een van de Deelnemers een Nadere Offerte indient, welke op zich voldoet aan alle eisen, is de Deelnemer gerechtigd om de Nadere Opdracht onderhands te gunnen aan een niet bij deze Raamovereenkomst betrokken derde. 4. Prijs en overige financiële bepalingen 4.1 De in <Bijlage 2> bij deze Raamovereenkomst opgenomen tarieven bepalen de maximale vergoeding die aan Opdrachtnemer kan worden betaald voor wordt voor de dienstverlening van de door Opdrachtnemer aangedragen Kandida(a)t(en) 4.2 Opdrachtnemer verricht de Diensten tegen een vaste totaalprijs of tegen een vergoeding op uurbasis. 4.3 Indien is gekozen voor een vergoeding op uurbasis factureert Opdrachtnemer aan Deelnemer met wie de Nadere overeenkomst is gesloten de door hem op basis van de Nadere Overeenkomst geleverde Diensten deugdelijk gespecificeerd per maand op nacalculatiebasis tegen het in de Nadere Overeenkomst afgesproken of in Nadere Offerte aangeboden en aanvaarde tarief. Opdrachtnemer verstuurt betreffende facturen en specificatie van de uren naar het overeengekomen factuuradres. Deze urenspecificatie dient goedgekeurd te zijn door de Opdrachtgever. 4.4 Het is Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan om in een Nadere Offerte lagere tarieven dan de in deze Raamovereenkomst opgenomen aangeboden uurtarieven te hanteren ter calculatie van de prijs van de Diensten. 4.5 De aan de Diensten verbonden vaste totaalprijs dan wel uurvergoeding met bijbehorend geoffreerd maximum totaalbedrag wordt vastgelegd in de desbetreffende Nadere Overeenkomst. 4.6 De in voorgaande artikelen ( ) van deze Raamovereenkomst bedoelde prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Nadere Overeenkomst te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen en is inclusief eventuele reis- en verblijfskosten, alle eventueel bijkomende kosten, alle door Opdrachtnemer te betalen premies en exclusief BTW. 4.7 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten laste komt van Opdrachtgever. 4.8 De overeengekomen maximum tarieven staan vast tot en met 31 december 2017 en kunnen eerst per 1 januari 2018 en telkens na ommekomst van twaalf [12] maanden, worden bijgesteld met een percentage tot maximaal het door CBS vastgestelde en openbaar gemaakte prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen categorie zakelijke dienstverlening (overheid) mits Opdrachtnemer uiterlijk 6 weken voorafgaand aan ingangsdatum indexering aan Opdrachtgever aantoont dat de markttarieven per indexeringsdatum de op dat moment geldende in de Raamovereenkomst opgenomen maximum tarieven overstijgen. Daarbij geldt te allen tijde dat Opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bepaalt of en met welk percentage de maximum tarieven mogen worden bijgesteld, waarbij een bandbreedte kan worden gehanteerd tussen 0% tot maximaal het vermelde prijsindexcijfer. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de voorafgaande maand gehanteerd, waarbij het indexcijfer van oktober 2015 wordt gesteld op 100%.

6 Pagina 6 van Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een Nadere Overeenkomst verrichte Diensten Met de verdere invoering van elektronisch bestellen en factureren wijzigt de wijze van facturering en mogelijk het Nadere Offerteproces. 5. Contactpersonen 5.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is de Strategisch contractmanager Ella Westerhoff ( telefoon: ) Contactpersoon voor Opdrachtnemer is Ten minste één [1] maal per jaar vindt overleg plaats tussen de contactpersonen van partijen over de wijze waarop deze Raamovereenkomst wordt uitgevoerd (tussentijdse evaluatie(s)). 6. Tijden en plaats werkzaamheden 6.1 De werkzaamheden, verband houdend met de in een Nadere Overeenkomst gespecificeerde Diensten, worden verricht op de in de Nadere Overeenkomst aan te geven plaats(en). 6.2 Partijen verplichten zich het Personeel van de andere Partij toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden verband houdend met de in de Nadere Overeenkomst gespecificeerde Diensten moeten worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden. Partijen verplichten zich hun Personeel op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende huisregels na te leven. 7. Overige Voorwaarden 7.1 Op deze Raamovereenkomst, alsmede op een opdracht tot het verrichten van Diensten overeenkomstig een Nadere Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ARVODI-2014 (Bijlage C Voorwaarden bij het Beschrijvend document), voor zover daarvan in deze Raamovereenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van de (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten. 7.2 In aanvulling op artikel 13.4 van de ARVODI-2014: Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer terzake van de opdracht een dossier aanhoudt en blijft houden met daarin kopieën van relevante stukken. Opdrachtnemer zal zijn dossier bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. Opdrachtnemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van zijn dossier te waarborgen. 7.3 Opdrachtnemer conformeert zich aan het Rijksbeleid op het gebied van Social Return. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever binnen 30 kalenderdagen na tekening van deze Raamovereenkomst een plan van aanpak waarin minimaal staat beschreven: a) De wijze waarop Opdrachtnemer invulling geeft aan de Social Return verplichting met hierin minimaal: de aard van de werkzaamheden waarvoor; de mate waarin; en de wijze waarop Opdrachtnemer medewerkers uit de doelgroep inzet.

7 Pagina 7 van 8 b) De garanties die Opdrachtnemer inbouwt om de werkwijze beschreven op basis van punt a) daadwerkelijk te realiseren. 8. Integriteitsverklaring 8.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij in het kader van de gunning van deze Raamovereenkomst en evenmin ter verkrijging van opdrachten tot het verrichten van Diensten onder Nadere Overeenkomsten, Personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven, respectievelijk zal bieden, geven, zal doen aanbieden of zal doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten. 8.2 Opdrachtgever verklaart dat hij tijdens de uitvoering van de opdracht op geen enkele wijze de onafhankelijkheid van de Opdrachtnemer zal schenden. 9. Slotbepaling 9.1 Afwijkingen van deze Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 9.2 Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten al dan niet onder een Nadere Overeenkomst. Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend, Den Haag, [datum] DE MINISTER/STAATSSECRETARIS VAN Ministerie van Infrastructuur en Milieu namens deze, DE HOOFDDIRECTEUR FINANCIËN, MANAGEMENT EN CONTROL [Plaats], [datum] [naam Opdrachtnemer] namens deze, [functie en naam ondertekenaar] Dhr. J.L.M. van Wesemael Bijlagen: 1. Deelnemers 2. Tarievenblad 3. Functieprofielen

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2014 tussen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Directie Stelselontwikkeling en Bestuursondersteuning Bureau ABD en inzake ABD magazine

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2016 inzake inhuur

Raamovereenkomst ARVODI-2016 inzake inhuur Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

1. Connekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek uitvoert;

1. Connekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek uitvoert; Model Raamovereenkomst Projectnummer: PTL01.[nummer] Projectnaam: Programma-manager NLIP Datum: [datum] De ondergetekenden: enerzijds 1. de Stichting Connekt, gevestigd en kantoorhoudende te Delft, aan

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer 1 Instructie: teksten die cursief zijn gedrukt zijn optioneel (Datum: 28 oktober 2011) Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Nadere informatie

Inkoop Concept Overeenkomst

Inkoop Concept Overeenkomst Inkoop Concept Overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage A Kenmerk 201500123.029.016 Betreft Europese

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

BIJLAGE D Concept Raamovereenkomst Uitvoering Mobiliteitstrajecten Sectorplan VVT-GHZ-GGZ

BIJLAGE D Concept Raamovereenkomst Uitvoering Mobiliteitstrajecten Sectorplan VVT-GHZ-GGZ 1 BIJLAGE D Concept Raamovereenkomst Uitvoering Mobiliteitstrajecten Sectorplan VVT-GHZ-GGZ DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg,

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Inkoop Concept Nadere overeenkomst

Inkoop Concept Nadere overeenkomst Inkoop Concept Nadere overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage B Kenmerk 201500114.137.013 Betreft

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Bijlage 15. Model Nadere overeenkomst. ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT Werkplekken)

Bijlage 15. Model Nadere overeenkomst. ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT Werkplekken) Model Nadere overeenkomst Programma Aanbesteding IWR Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 15 Model Nadere overeenkomst

Nadere informatie

Raamovereenkomst. inzake inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10. perceel 1: personeel en organisatie. Kenmerk: tussen:

Raamovereenkomst. inzake inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10. perceel 1: personeel en organisatie. Kenmerk: tussen: - de - Basisadministratie - / Ministerie n Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raamovereenkomst inzake inhuur extern personeel vanaf circa schaal 0 43 perceel : personeel en organisatie tussen: De

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag NED~ Groenendaal _ Bureau voor verkiezingen Betreft: Getekende contracten Beste Erna, Bijgaand de getekende contracten retour. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Dit document is op 18 mei 2016 ook separaat gepubliceerd op:

Dit document is op 18 mei 2016 ook separaat gepubliceerd op: Bijlage 6: Concept Raamovereenkomst Dit document is op 18 mei 2016 ook separaat gepubliceerd op: www.tenderned.nl. LET OP: Dit document dient u uit te printen, per pagina te paraferen, de laatste pagina

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI IASA 2014 Informatie en onderzoeksrapporten Kenmerk

Raamovereenkomst ARVODI IASA 2014 Informatie en onderzoeksrapporten Kenmerk 1 Raamovereenkomst ARVODI - 2014 IASA 2014 Informatie en onderzoeksrapporten Kenmerk 2014.01123.023 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Raamovereenkomst Inhuur GIS medwerkers Auteur Registratienummer Datum Versie Status Afdeling

Raamovereenkomst Inhuur GIS medwerkers <Opdrachtgever> <Opdrachtnemer> Auteur Registratienummer Datum Versie Status Afdeling Raamovereenkomst Inhuur GIS medwerkers tussen en Auteur GJ. de Groot Registratienummer 14.0027334 behorende bij inschrijvingsleidraad 140027325 Versie 1.0 Status Concept

Nadere informatie

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever',

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', Bijlage 3, RAAMOVEREENKOMST HULP BIJ HET HUISHOUDEN Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', en 2. Het bedrijf als vermeld op het tekenblad

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST BIJ RAAMOVEREENKOMST INKOOPADVIESDIENSTEN. Gemeente Haarlemmermeer.

NADERE OVEREENKOMST BIJ RAAMOVEREENKOMST INKOOPADVIESDIENSTEN. Gemeente Haarlemmermeer. <Naam opdrachtnemer> NADERE OVEREENKOMST BIJ RAAMOVEREENKOMST INKOOPADVIESDIENSTEN TUSSEN Gemeente Haarlemmermeer en INHOUDSOPGAVE Blz. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag

> Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag > Retouradres: Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rvo.nl Contactpersoon. T 088602. sbir@rvo.nl Projectnaam Referentienummer SBIR..

Nadere informatie

«corresp_barcode» «CORRESP_ORGANISATIE» T.a.v. «CORRESP_STRAAT» «CORRESP_PLAATS» Datum. Opdracht diensten «CORRESP_AANHEF» «CORRESP_NAAM»,

«corresp_barcode» «CORRESP_ORGANISATIE» T.a.v. «CORRESP_STRAAT» «CORRESP_PLAATS» Datum. Opdracht diensten «CORRESP_AANHEF» «CORRESP_NAAM», > Retouradres Postbus 20105, 2500 EC Den Haag «CORRESP_ORGANISATIE» T.a.v. «CORRESP_STRAAT» «CORRESP_PLAATS» «corresp_barcode» Datum Betreft Opdracht diensten «CORRESP_AANHEF» «CORRESP_NAAM», U hebt op

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Nadere Overeenkomst Gemeentelijke Telecommunicatie Mobiele Telecommunicatie

Nadere Overeenkomst Gemeentelijke Telecommunicatie Mobiele Telecommunicatie Nadere Overeenkomst Gemeentelijke Telecommunicatie Mobiele Telecommunicatie 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Opzet van de Nadere Overeenkomst... 4 Artikel 2. Begrippen... 4 Artikel 3. Voorwerp van de Nadere

Nadere informatie

Raamovereenkomst Accountantsdiensten

Raamovereenkomst Accountantsdiensten Raamovereenkomst Accountantsdiensten De ondergetekenden De gemeente, gevestigd te , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, Hierna te noemen: Opdrachtgever; En, gevestigd te

Nadere informatie

overeenkomst voor levering schelpen

overeenkomst voor levering schelpen overeenkomst voor levering schelpen Tussen: En: Waterschap Hunze en Aa s Overeenkomst nummer: WHA 2015-01 Datum: CFBD8A3F-0950-45E4-B0E5-8E0DFA704796,24,30CFBD8A3F-0950-45E4-B0E5-8E0DFA704796,24,30

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2016 Contractnummer:.

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2016 Contractnummer:. Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LEVERING EN AANVERWANTE DIENSTVERLENING BEDRIJFS-EN VEILIGHEIDSKLEDING PERCEEL (nr. en naam) TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTE VENLO

OVEREENKOMST INZAKE DE LEVERING EN AANVERWANTE DIENSTVERLENING BEDRIJFS-EN VEILIGHEIDSKLEDING PERCEEL (nr. en naam) TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTE VENLO OVEREENKOMST INZAKE DE LEVERING EN AANVERWANTE DIENSTVERLENING BEDRIJFS-EN VEILIGHEIDSKLEDING PERCEEL (nr. en naam) TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTE VENLO Partijen: 1. De gemeente Venlo, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair

Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair Raamovereenkomst Kantoor- en schoolmeubilair De ondergetekenden: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Fraijlemaborg 141 (1102 CV)

Nadere informatie

Raamovereenkomst Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Partijen:

Raamovereenkomst Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Partijen: Partijen: De Rijksuniversiteit Groningen, gevestigd aan de Broerstraat 5, 9712 CP te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur, prof. dr. S. Poppema,

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en...

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Bijlage 9 Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersonen gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg.

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer

Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer A gemeente Eindhoven Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer Contractnummer: PLN xxx Periode: 1 maart 2012 tot 1 januari 2015 Versie: 20 november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER Bijlage IX Concept Raamovereenkomst Aan onderstaande concept Raamovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER TUSSEN ZONNEPANELEN

Nadere informatie

Overeenkomst voor Inspectie, onderhoud en revisie van roostergoedreinigers.

Overeenkomst voor Inspectie, onderhoud en revisie van roostergoedreinigers. Overeenkomst voor Inspectie, onderhoud en revisie van roostergoedreinigers. Tussen: En: Waterschap Hunze & Aa s Overeenkomst nummer: 2011/WHA 2011-10 Datum: 8-12-2011 Versie 0.1 concept

Nadere informatie

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening

Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening datum versie bijlage(n) Model Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Nadere Overeenkomst Arbodienstverlening 3 1 Voorwerp van

Nadere informatie

Raamovereenkomst IT-hardware Ten behoeve van

Raamovereenkomst IT-hardware Ten behoeve van Raamovereenkomst IT-hardware Ten behoeve van Stichting Katholiek Onderwijs NO-Twente door Logo Opdrachtnemer Pagina 1 van 8 ONDERGETEKENDEN: Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente, statutair gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI IASA 2014 Informatie en onderzoeksrapporten Kenmerk

Raamovereenkomst ARVODI IASA 2014 Informatie en onderzoeksrapporten Kenmerk Raamovereenkomst ARVODI - 2014 IASA 2014 Informatie en onderzoeksrapporten Kenmerk 2014.01123.023 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', te dezen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Raamovereenkomst Extern Callcenter ARVODI-2014

Raamovereenkomst Extern Callcenter ARVODI-2014 1 Raamovereenkomst Extern Callcenter ARVODI-2014 Contractnummer:. De ondergetekenden: 1. de Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te s-gravenhage, Ministerie van Financiën, Directoraat Generaal

Nadere informatie

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en Contractnummer:

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer: Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk 1100014441 Gemeente Utrecht en Contractnummer: 1100014441 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs, Voion, hierna ook te noemen Opdrachtgever, statutair gevestigd te Utrecht, voor het ondertekenen van deze overeenkomst

Nadere informatie

SCHOONMAAKOVEREENKOMST

SCHOONMAAKOVEREENKOMST SCHOONMAAKOVEREENKOMST met toepassing van de AVSN 2008 deel A en B Partijen: A. Omroep Brabant Mediafaciliteiten CV gevestigd en kantoor houdende te Son, aan Science Park Eindhoven 5550 (5692 EL) rechtsgeldig

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2014 inzake inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst

Raamovereenkomst ARVODI-2014 inzake inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst 1 (Datum: maart 2015) Raamovereenkomst ARVODI-2014 inzake inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst Perceel: [ ] (instructie: invullen indien de aanbesteding in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR AANNEMING VAN WERK Delven en opruimen van graven begraafplaatsen gemeente Venlo

OVEREENKOMST VOOR AANNEMING VAN WERK Delven en opruimen van graven begraafplaatsen gemeente Venlo Bijlage 4 bij offerteaanvraag. OVEREENKOMST VOOR AANNEMING VAN WERK Delven en opruimen van graven begraafplaatsen gemeente Venlo Contractnummer: 0846921 Partijen: 1. De gemeente Venlo, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Overeenkomst ICT-Marktplaats IUC-Noord

Overeenkomst ICT-Marktplaats IUC-Noord Overeenkomst ICT-Marktplaats IUC-Noord met betrekking tot de inzet van: «Voornaam» «tussenvoegsel» «Achternaam» ONDERGETEKENDEN 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, rechtsgeldig

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Modelovereenkomst ARBIT inzake

Modelovereenkomst ARBIT inzake Modelovereenkomst ARBIT inzake 20140407 - Modelovereenkomst ARBIT 2014 met toelichting.doc De ondergetekenden: 1. Staatsbosbeheer, gevestigd

Nadere informatie

Raamovereenkomst voor Mobiliteit - full operational lease

Raamovereenkomst voor Mobiliteit - full operational lease Raamovereenkomst voor Mobiliteit - full operational lease Tussen: En: Waterschap Hunze en Aa s Overeenkomst nummer: WHA2016-27 Datum: 8B370094-44B0-4CB0-9B70-0C125793D822,24,308B370094-44B0-4CB0-9B70-0C125793D822,24,30

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST van opdracht

RAAMOVEREENKOMST van opdracht RAAMOVEREENKOMST van opdracht De ondergetekenden: Moneypenny BV, gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 26 te (1391 AB) Abcoude, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Sturman, en XXXXX,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Ministerie von Binnenlandse Zaken en Kon/nfcri/ksre/aries

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Ministerie von Binnenlandse Zaken en Kon/nfcri/ksre/aries 0408201600124 Ail, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Ministerie von Binnenlandse Zaken en Kon/nfcri/ksre/aries Raamovereenkomst ARVODI-2014 Inzake IASA2016 De ondergetekenden: 1. De Staat der

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Raamovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN I II Gemeente Wageningen, hierna te noemen: Opdrachtgever ; Zorgaanbieder @@ naam @@ statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer

(Concept)Overeenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer (Concept)Overeenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer Contractnummer: xxx Periode: xxx tot en met xxxxx Versie:23 oktober 2015 Overeenkomst behorende bij de (Europese) aanbesteding Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Concept (Dienstverlenings) Overeenkomst

Concept (Dienstverlenings) Overeenkomst Concept (Dienstverlenings) Overeenkomst Europese aanbesteding Administratieve diensten HRM/PSA Datum :19 april 2013 Versie : Concept Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl De digitale marktplaats van IGOM.nl is een hulpmiddel voor deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur van derden te komen. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Bijlage B Overeenkomst

Bijlage B Overeenkomst Bijlage B Overeenkomst DE ONDERGETEKENDEN: GGD Zaanstreek Waterland, statutair gevestigd te Zaandam, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd de heer mr. F.H.J. Strijthagen, en X, statutair gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. inzake. de Uitvoering van inburgeringstrajecten. ten behoeve van de. Gemeente Venray

RAAMOVEREENKOMST. inzake. de Uitvoering van inburgeringstrajecten. ten behoeve van de. Gemeente Venray RAAMOVEREENKOMST inzake de Uitvoering van inburgeringstrajecten ten behoeve van de Gemeente Venray 1 De ondergetekenden A. Gemeente Venray, gevestigd en kantoorhoudende te Venray aan de Raadhuisstraat

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1 kenmerk 110.0013131 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de turnkey realisatie van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Diensten: Alle door of namens opdrachtnemer op basis van

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Bijlage 7 Model Overeenkomst elektriciteit

Bijlage 7 Model Overeenkomst elektriciteit Bijlage 7 Model De ondergetekenden Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), statutair gevestigd te Maastricht te dezer vertegenwoordigd door.., hierna te noemen Afnemer; en , statutair gevestigd

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Raamovereenkomst Huur Groenmachines. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer (DSB)

Raamovereenkomst Huur Groenmachines. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer (DSB) <Naam Opdrachtnemer> 1 Raamovereenkomst Huur Groenmachines Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer (DSB) Opdrachtgever : Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer (DSB) Vertegenwoordigd door : Adressering : Stadhuis

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v.

Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v. Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Arcus I & P b.v., gevestigd te Skarspaed 3, 8621 CB Heeg opdrachtgever:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie