Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus"

Transcriptie

1 Smart Paper Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus SmartCare: Drie speerpunten naar excellente informatievoorziening in de zorg

2 Inhoudsopgave SmartCare Stap 1 Intern informatie delen Stap 2 Ketenintegratie Stap 3 Inzicht in kosten en kwaliteit van zorg Samenvatting Meer weten over de visie van Imtech ICT op SmartCare? Ga naar of neem contact op met Raymond van Ham, of bel T , 2

3 SmartCare Drie speerpunten naar excellente informatievoorziening in de zorg De langdurige zorg (care) staat voor grote uitdagingen. Meer maatwerk, de individuele cliënt aan het roer en verbeterde ketensamenwerking; dat zijn de doelstellingen van de sector. Dat kan alleen als de communicatie en samenwerking wordt verbeterd, enerzijds binnen de muren van een instelling en anderzijds in de gehele keten. Geïntegreerde informatievoorziening is daarin een noodzakelijke randvoorwaarde. In deze whitepaper leest u hoe een slimme ICT-strategie het management kan helpen bij het doorvoeren van deze veranderingen. Met SmartCare bedoelen wij dat de zorg in Nederland kwalitatiever, socialer en meer efficiënt kan worden gemaakt door inzet van slimme ICT-voorzieningen. De sleutel ligt bij samenwerken, beter kennis benutten en processen verbeteren en digitaliseren. Wetswijzigingen in stroomversnelling Het kabinet heeft bij het schrijven van het regeerakkoord geluisterd naar de sector. Veel onderdelen zijn overgenomen uit het ActiZ Deltaplan Ouderenzorg, de Position Papers Gehandicaptenzorg (van de Regieraad Kwaliteit van Zorg en de VGN) en het SER Ontwerpadvies. De al eerder in gang gezette stelselwijziging wordt doorgezet. Dat komt voor de meeste zorgorganisaties niet als een verrassing. Wat nieuw is, is het tempo waarmee veranderingen nu worden doorgevoerd. Er is vaak meer aandacht voor huisvesting en financiering dan voor ICT. Rol van ICT in zorg onderbelicht In bestuurskamers wordt al langer nagedacht over hoe invulling moet worden gegeven aan thema s als de kern-awbz en maatwerk voor de individuele cliënt. Daarbij gaat begrijpelijkerwijs veel aandacht uit naar beleidsgebieden als huisvesting (scheiden wonen en zorg) en financiering. Het onderwerp ICT sneeuwt dan mogelijk onder, terwijl een gedegen ICT-strategie juist op veel terreinen kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van een centraal informatieplatform voor alle doelgroepen, betere onderlinge communicatie, samenwerken via mobiele apparaten, het leveren van stuurinformatie via business intelligence, ketenintegratie door het koppelen van systemen van verschillende zorgverleners in de keten en het ondersteunen van workflows zodat medewerkers informatie krijgen in de context van hun werk. Hoewel de mogelijkheden in de wat verder weg gelegen toekomst groot zijn, focust deze whitepaper zich op bewezen oplossingen die nu al beschikbaar zijn en die in andere sectoren al jarenlang worden toegepast. T , 3

4

5 Denkt u ook wel eens na over: Het digitaliseren van de vele papierstromen in uw organisatie? De informatiesilo s die een integraal klantbeeld beperken? Hoe u cliënten en mantelzorgers actiever kunt betrekken in het zorgproces? Hoe u kennisdeling en samenwerking in de zorg kunt verbeteren, zowel binnen uw eigen zorginstelling als in de keten? Hoe u mobiele apparatuur kunt inzetten voor registratie en/of het raadplegen van informatie? Lees in deze whitepaper hoe een gestandaardiseerd informatieplatform dat informatie uit verschillende applicaties integreert het antwoord vormt op deze uitdagingen. Cliënt centraal: wat betekent dat? De cliënt centraal en zelf aan het roer. Het versterken van de zelfredzaamheid. En het organiseren van zorg in samenspraak met de sociale omgeving. Dat is wat de caresector graag wil en vaak ook predikt. T , 5

6 Waar ligt in 2013 úw prioriteit? Op websites en in brochures van organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg is de cliënt centraal een veelgehoorde kreet. Toch is de praktijk weerbarstig. Het vergt een grote omslag in het denken en handelen om de cliënt écht centraal te stellen. Allereerst van de medewerkers zelf. Zij hebben jarenlang geleerd om dingen te dóen en nu wordt plotseling van hen gevraagd dat ze niet zelf het werk verrichten, maar gebruikmaken van de krachten in de samenleving om zorg op een andere manier te organiseren. In plaats van het zelf uit te voeren, moeten medewerkers hun organisatietalent inzetten om anderen te betrekken bij het welzijn van hun cliënten. Dat vinden veel medewerkers moeilijk. Ze krijgen daarvoor in de plaats een andere belangrijke taak: het faciliteren van het medische en sociale netwerk rondom de cliënt (zie afbeelding op de vorige pagina). Daarin speelt informatievoorziening een cruciale rol. Op dit moment ontbreekt het echter vaak aan ICT-voorzieningen in de zorg om medewerkers te laten samenwerken met de cliënt en zijn/haar sociale omgeving. Zij realiseren zich onvoldoende dat zonder ICT de slogan de cliënt centraal een wassen neus is. Alleen als informatie eenvoudig door alle betrokkenen kan worden gedeeld is het mogelijk om de cliënt écht centraal te stellen. Wij schetsen in een strategisch 3-stappenplan wat hiervoor nodig is. T , 6

7 Stap 1 Intern informatie delen Er wordt in de zorgsector veel gesproken over ketenintegratie, maar om dit mogelijk te maken is het belangrijk kennis eerst intern toegankelijk te maken en te delen. Hier zijn diverse mogelijkheden voor te bedenken, bijvoorbeeld via een zorgportaal. Zo n portaal bundelt informatie uit verschillende onderliggende systemen, denk aan zorgplannen, medicatie, protocollen en roosters. De informatie zelf komt daarbij uit verschillende applicaties. Die zijn er immers al en die wilt u ook behouden. Door over die systemen een schil te leggen, kunt u deze informatie centraal ontsluiten. Die schil noemen we een integratielaag. Single sign-on bespaart tijd en verhoogt de gebruiksvriendelijkheid voor uw medewerkers. Door deze integratielaag hebben medewerkers niet langer te maken met verschillende applicaties die gebruikmaken van verschillende inlogprocedures. Ze hoeven nog maar één systeem te kennen en één inlognaam en wachtwoord. Dat scheelt een hoop tijd en verhoogt de gebruikersvriendelijkheid. Als dit zorgportaal dan ook nog eens met ieder device kan worden benaderd, is dat een enorme stap voorwaarts in een intensiever gebruik van ICT-voorzieningen op de werkvloer. De integratielaag maakt het ook mogelijk dat informatie die in meer systemen voorkomt nog slechts één keer hoeft te worden ingevoerd. Dit wordt automatisch overgenomen in andere systemen. Dit verlaagt de foutkans, want het kan niet meer gebeuren dat informatie in het ene systeem wordt aangepast en in het andere systeem niet. Bovendien scheelt dit veel tijd. Handig organiseren Om duidelijk te maken hoe een zorgportaal werkt, nemen we als voorbeeld het gezamenlijk organiseren van een seminar, sportevenement of feest. In zo n situatie is het belangrijk om taken onderling goed te verdelen en hier afstemming over te houden. Tot voor kort gebruikten we daarvoor naast de telefoon en face-to-face overleg ook digitale tools zoals , spreadsheets en Word documenten. Ondanks al die afstemming ging het toch geregeld mis. Iemand maakte een aanpassing in een document, vergat die met de groep te delen en binnen de kortste keren waren verschillende versies van een budgetplan, draaiboek of deelnemerslijst in omloop. Moderne organisatietalenten gebruiken daarom tegenwoordig tools om handig informatie te delen, zoals SharePoint (voor bedrijfsmatige toepassingen) of Dropbox (veel gebruikt door verenigingen). In plaats van dat iedereen het document op zijn eigen pc heeft staan, staat het op een afgeschermde plek op internet (in de cloud). Iedereen die van de documenteigenaar toestemming heeft gekregen het document te bekijken, krijgt toegang tot die afgeschermde plek. Op die manier kunnen er nooit meer versies van eenzelfde document in omloop zijn. T , 7

8

9 Waarom organiseren we de zorg rondom een cliënt niet op een soortgelijke manier, gebruikmakend van beschikbare digitale hulpmiddelen? Het principe is immers hetzelfde: u wilt de zorg rondom uw cliënt namelijk zo goed mogelijk afstemmen met collega s, mantelzorgers, familie, thuiszorg, huisarts, vrijwilligers, etc. De stap na eilandautomatisering Er zijn natuurlijk zorginstellingen die hierin al stappen hebben gezet, maar bij het merendeel van de caresector is er nog sprake van eilandautomatisering of aparte informatiesilo s. Dat betekent dat er voldoende applicaties zijn om deelprocessen te ondersteunen, maar deze applicaties werken vaak niet (goed) samen. Daardoor moet informatie vaak dubbel worden ingevoerd en moeten rapportages voor verschillende instanties steeds opnieuw worden gemaakt hoewel ze vaak erg op elkaar lijken. Tot dusver zijn zorginstellingen vaak succesvol geweest om dit met diverse work-arounds te ondervangen, maar voor een geïntegreerd klantbeeld dat nodig is om de cliënt centraal te stellen, is het de hoogste tijd voor de volgende stap. Een praktijkvoorbeeld Hoe efficiënt werkt u? Onderzoek maar eens in uw eigen instelling hoe vaak het voorkomt dat informatie twee, drie of vier keer moet worden ingevoerd: in het ECD, in een naar de huisarts, in een HKZ-rapportage of geconsolideerd als verantwoording voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het zorgkantoor. En vaak wordt diezelfde informatie dan ook nog eens telefonisch gedeeld met een familielid van de cliënt. SmartCare staat voor kwaliteitsmanagement De zorg in Nederland kan en moet efficiënter worden georganiseerd, met vooral meer nadruk op kwaliteit. Dat is wat Imtech ICT verstaat onder SmartCare. Een zorgportaal op instellingsniveau maakt onderdeel uit van onze visie op SmartCare. Zo n portaal is een eerste stap op weg naar kwaliteitsverbetering. Alle artsen, therapeuten, zorgmanagers, verpleegkundigen en verzorgenden hebben toegang tot dezelfde informatie. Het zorgportaal integreert verschillende onderdelen: het zorgplan, de te gebruiken protocollen, het medicatiegebruik, inzicht in de zorghistorie en de actuele situatie, contactgegevens van alle betrokkenen (zorgverleners, mantelzorgers, familie) en indien van toepassing het zorgpad. T , 9

10 Een praktijkvoorbeeld Als verschillende informatie wordt gebundeld, kan beter invulling worden gegeven aan de slogan de cliënt centraal. Nadat bijvoorbeeld een fysiotherapeut een nieuwe therapie heeft voorgeschreven, is het belangrijk dat de verzorgende weet hoeveel sessies met welke interval moeten plaatsvinden, zodat hij of zij het behandelschema kan integreren in het dagprogramma van de cliënt. Een ander voorbeeld is een cliënt die klaagt over maagpijn of plotseling blauwe plekken krijgt. Dat kan wijzen op problemen met medicatie. Als een verzorgende dit eenvoudig kan registreren in het ECD en de arts via workflowautomatisering automatisch een seintje krijgt, wordt er sneller ingegrepen. Bovendien kan de melding 24x7 worden gedaan, dus ook tijdens een nachtdienst. De arts ziet de volgende ochtend direct het bericht zodra hij of zij inlogt. Zo kan een dergelijke kwestie bovendien niet tussen wal en schip vallen bij een overdracht. 1 3 Fysio Behandelschema Familie Mantelzorg Cliënt 2 Verzorging Dagprogramma T , 10

11

12 Stap 2 Ketenintegratie Als u de interne informatievoorziening binnen uw zorginstelling op orde heeft, kunt u zich oriënteren op externe integratie van processen en informatie. Met andere woorden: nadat een zorgportaal op instellingsniveau zijn meerwaarde heeft bewezen, kan dit stap voor stap worden uitgebreid naar andere betrokken partijen: huisarts, ziekenhuis, mantelzorgers, gemeenten etc. Op dit moment is dat voor de meeste care-instellingen nog toekomstmuziek, al erkent vrijwel iedereen dat betere ketensamenwerking vooral de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieke mensen ten goede komt. Omdat velen van hen verblijven in een ouderenzorg- of gehandicapteninstelling of juist langer thuiszorg ontvangen, moeten zorginstellingen zich erop voorbereiden dat ze cliëntinformatie met anderen kunnen delen. Op die manier kunnen ze faciliteren dat de cliënt aan het roer komt. Nu de komende jaren de AWBZ verder wordt uitgekleed en er minder geld beschikbaar is in de Wmo-pot, wordt het belangrijker dan ooit om kostenverlagingen te bewerkstelligen. Dit verhoogt de noodzaak om ketenzorg goed op te pakken. Dat initiatief tot ketenzorg wordt nu meestal genomen door huisartsen. Een praktijkvoorbeeld Regionale ketenzorgprojecten Sinds 2004 stelt de overheid subsidie beschikbaar voor regionale ketenzorgprojecten. Op verschillende plekken in het land is hiermee inmiddels ervaring opgedaan. Hoewel het opzetten van deze projecten in vrijwel alle gevallen moeilijk was, plukken veel van die initiatieven nu de vruchten. Een voorbeeld is de ketenzorg voor diabetespatiënten in de regio Amstelland. Waar voorheen de samenwerking in de zorg tussen huisartsen en andere zorgverleners nogal eens langs elkaar heen liep waardoor lang niet alle patiënten volgens de in het Zorgplan Diabeteszorg vastgestelde protocollen werden behandeld, ontvangt nu iedereen de juiste zorg op maat dankzij verbeterde ketenintegratie. Dit leidt tot minder complicaties, en daarmee tot lagere kosten. T , 12

13 De integratielaag zorgt ervoor dat systemen van andere partijen onderdeel worden van het zorgportaal Wie organiseert de informatievoorziening in de keten? De overgang van de laagste ZZP s naar de Wmo betekent niet alleen dat de kosten moeten worden verlaagd. Het betekent ook dat de keten langer en complexer wordt. In die nieuwe complexe keten is het de vraag wie straks de hierboven beschreven geïntegreerde informatievoorziening gaat leveren. Voor mensen die bijna nooit iets mankeren is die vraag vrij eenvoudig te beantwoorden. Dan lijkt de huisarts de aangewezen partij om per patiënt een volledig en up-to-date dossier op te bouwen. Die heeft in zijn HIS immers al een beeld van de geschiedenis van zijn patiënten. Hij kan informatie over specialistische behandelingen opvragen bij het ziekenhuis. Maar hoe zit het met ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking? Mensen die zoals in het regeerakkoord staat meer gebruik moeten maken van de kracht van de samenleving. Is het niet zo dat de zorginstellingen zorg en welzijn van deze cliëntengroep moeten faciliteren? Naarmate de cliënt meer problemen krijgt (multiproblematiek), wordt de component zorg door steeds meer zorgverleners ingevuld. En voor de invulling van de component welzijn zal de cliënt steeds vaker een beroep moeten doen op zijn sociale netwerk: familie, buren en andere mantelzorgers. Al deze zorgverleners zullen informatie moeten delen. De zorginstelling speelt in dit proces een belangrijke rol. Ketenbreed zorgportaal Dit betekent dat zorginstellingen hun ICT op orde moeten maken, bijvoorbeeld door de implementatie van een zorgportaal. Op dezelfde manier waarop interne applicaties via een zorgportaal worden ontsloten, kunnen namelijk ook externe applicaties toegankelijk worden gemaakt. Cruciaal hierin is de integratielaag. Die zorgt ervoor dat systemen van andere partijen onderdeel worden van het zorgportaal. Op die manier kan een zorginstelling informatie van externe partijen naar binnen halen, maar kan ook eenvoudig interne informatie delen met externen. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn. 1 3 Thuiszorg ECD Apotheek Cliënt Huisarts 2 Medicatiedossier T , 13

14 Stap 3 Inzicht in kosten en kwaliteit van zorg Geïntegreerde informatievoorziening is niet alleen nodig om de cliënt te helpen bij het nemen van de regie, maar ook om inzicht te krijgen in de kosten en kwaliteit van zorg. Gemeenten zullen bij de inkoop van Wmodiensten sterk sturen op prijs, kwantiteit en kwaliteit. Als u kunt aantonen dat u hoogwaardige zorg levert en tevreden cliënten heeft, dan is de kans op een langdurige en succesvolle samenwerking met de gemeenten het grootst. Als u niet transparant kunt maken welke zorg u precies levert, staat u buitenspel in de onderhandelingen met zorginkopers van morgen. Registratie waterdicht maken Dat betekent dat u als zorginstelling heldere maatstaven moet ontwikkelen en hanteren voor het meten van de kwaliteit en kwantiteit. De HKZ-normen en de Normen Verantwoorde Zorg kunnen hierbij helpen, maar wellicht wilt u ook eigen instrumenten ontwikkelen die beter aansluiten bij de sterke punten van uw instelling. Inzichtelijk maken in hoeverre u als instelling aan de afgesproken maatstaven voldoet, is straks een voorwaarde om überhaupt met gemeenten te kunnen en mogen onderhandelen. Als u niet transparant kunt maken welke zorg u precies levert, staat u buitenspel in de onderhandelingen met de zorginkopers van morgen. Dit vergt echter wel waterdichte registraties. Hierbij kan een zorgportaal helpen. Een zorgportaal maakt het via single sign on voor medewerkers eenvoudiger om aan hun registratieverplichtingen te voldoen. Ze hoeven namelijk niet op iedere applicatie apart in te loggen, maar hebben door één keer in te loggen toegang tot alle relevante systemen. Workflow ondersteuning zorgt er daarbij voor dat registratie niet ervaren wordt als extra last, maar een integraal onderdeel vormt van het zorgproces. Als registraties plaatsvinden in de context van het werk, zullen medewerkers zorgvuldiger zijn en minder snel vergeten te registreren dat ze een bepaalde handeling hebben verricht. Het kost ze bovendien minder tijd en moeite. Inzicht in kosten per cliënt Om te kunnen onderhandelen met de zorginkopers van morgen de gemeenten heeft u daarnaast ook beter inzicht nodig in de kosten. Tot voor kort was het niet nodig om alle kosten toe te rekenen aan een cliënt. Het was voldoende om inzicht te hebben op het niveau van een resultaatverantwoordelijke eenheid (vaak een locatie). In de toekomst zullen met gemeenten afspraken worden gemaakt per cliënt. En dat betekent dat u de kostencomponenten per cliënt moet kunnen uitsplitsen. Hiervoor dient u dus flexibel rapportages te kunnen maken over kosten voor bijvoorbeeld primaire zorg, dagbehandeling, wonen en voeding. Rapportages die liefst op een uniforme manier kunnen worden samengesteld en gepresenteerd, ondanks het feit dat de onderliggende systemen allemaal anders werken en een andere opbouw kennen. T , 14

15 Samenvatting De cliënt centraal. Het is iets wat alle zorginstellingen graag willen, maar tegelijkertijd is de praktijk weerbarstig. Naast een grote omslag in denken en doen, vergt dit integraal inzicht in alles wat er rondom een cliënt gebeurt. Zorginstellingen zijn dé aangewezen partij om dit inzicht te verschaffen met betrekking tot alle mensen die nu al zorg via hen ontvangen: ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken. Dit inzicht is immers nodig om mensen te helpen om zelf de regie te nemen over hun eigen leven en eigen zorg. Dit inzicht kan in drie stappen worden verkregen: 1. intern informatie delen tussen alle betrokken zorgverleners (arts, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten) 2. ketenintegratie waarbij cliëntinformatie wordt gedeeld met alle betrokkenen in de keten: de cliënt zelf, mantelzorgers en andere zorgverleners en betrokken instanties 3. inzichtelijk maken van de kosten die aan de verleende zorg zijn verbonden en de kwaliteit die door de zorginstelling en de keten wordt geleverd. Hoe nu verder voor een excellente strategische informatievoorziening? In deze whitepaper hebben we geschetst dat kennis over cliënten een belangrijke asset is voor zorginstellingen. Zorginstellingen moeten een visie ontwikkelen hoe zij deze cliëntinformatie willen inzetten. Dat vraagt eveneens een visie op uw informatiearchitectuur: welke cliëntinformatie sla ik nu al op, in welke systemen en zijn deze met elkaar verbonden? En ook: welke informatie heb ik nog nodig als ik de cliënt écht centraal wil stellen. Imtech ICT kan helpen bij het ontwikkelen van een visie op dit terrein. Als u uw informatie-architectuur al wel in kaart heeft gebracht en u heeft een visie op hoe u cliëntinformatie wilt gaan inzetten, dan kan Imtech ICT u helpen bij de volgende stap: het toegankelijk maken van deze informatie via een zorgportaal op instellingsniveau en uiteindelijk ook ketenniveau. Wilt u weten hoe een zorgportaal u kan helpen de kwaliteit van zorg en de efficiency te verhogen, lees dan het artikel Geïntegreerde informatievoorziening sleutelfactor in slimme zorg. Bent u benieuwd welke stappen u moet zetten op het gebied van ICT in de zorg, dan biedt de whitepaper SmartCare vereist slimme en robuuste informatie-architectuur u de benodigde handvaten. Meer weten over de visie van Imtech ICT op SmartCare? Ga naar of neem contact op met Raymond van Ham, of bel T , 15

16 SmartCare: De zorg kan kwalitatiever, socialer en efficiënter door de inzet van slimme ICT T , F

Smart Paper. De business case voor een geïntegreerde informatie-architectuur

Smart Paper. De business case voor een geïntegreerde informatie-architectuur Smart Paper De business case voor een geïntegreerde informatie-architectuur SmartCare: Hogere efficiency en lagere foutkansen door slimme ICT in de care www.smartcare.imtech.com Inhoudsopgave 3 H1. Ontwikkel

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

JOURNAALNUMMER 9. De samenhang tussen ECD en omgeving

JOURNAALNUMMER 9. De samenhang tussen ECD en omgeving Elektronisch Cliënten Dossier N U M M E R 1 8 JOURNAALNUMMER 9 APRIL 2007 s e p t e m b e r 2 0 1 0 De brug tussen kwaliteit en kwantiteit Haal meer uit het ECD door een goede aansluiting met de overige

Nadere informatie

3 november 2015. Inge Cantatore

3 november 2015. Inge Cantatore 3 november 2015 Inge Cantatore ! APP opgericht in november 2014! verenigt de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, mensendieck, oefentherapie en logopedie in Amsterdam.! APP is voor deze

Nadere informatie

Hogere kwaliteit van zorg en lagere kosten met zorgwerkplek op maat. Whitepaper - 2016

Hogere kwaliteit van zorg en lagere kosten met zorgwerkplek op maat. Whitepaper - 2016 Hogere kwaliteit van zorg en lagere kosten met zorgwerkplek op maat Whitepaper - 2016 Hogere kwaliteit van zorg en lagere kosten met zorgwerkplek op maat De langdurige zorg staat onder druk. De budgetten

Nadere informatie

Houtens KIS. Margreet van Beek, huisarts, bestuurslid Stichting Houtense Huisartsen Marco Santing, senior project manager Protopics

Houtens KIS. Margreet van Beek, huisarts, bestuurslid Stichting Houtense Huisartsen Marco Santing, senior project manager Protopics Houtens KIS Margreet van Beek, huisarts, bestuurslid Stichting Houtense Huisartsen Marco Santing, senior project manager Protopics Zorgprogramma s Vijf eerstelijns medische centra Zes kerndisciplines:

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

Platformen in praktijk

Platformen in praktijk Platformen in praktijk 30 mei 2012 Ruud Coppens Hoofd Informatisering & Automatisering Agenda Over SDW Uitgangspunten organisatie I&A Strategie & Dilemma s Urenregistratie MIC Meldingen KMS OVER SDW Organisatie

Nadere informatie

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2.1 Zijn zorgprofessionals voorbereid op de toekomst? Onvoldoende voorbereid op toename chroniciteit Curatief denken nog dominant Voorbeeld: Chronic Care Model Zijn

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg

Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg A. Algemeen Proactieve zorgplanning: markering Het palliatief overdrachtsdocument is bedoeld voor palliatieve patiënten. Vaak

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.3. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.3. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.3 Slim en eenvoudig Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren

Nadere informatie

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie Juni 2015 zetacom.nl 02 Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel

Nadere informatie

Releaseplan Zorg 2014

Releaseplan Zorg 2014 Releaseplan Zorg 2014 Inleiding De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de zorgprofessional. Door noodzakelijke bezuinigingen en de vergrijzing is verandering onvermijdelijk.

Nadere informatie

een goed begin is het halve werk

een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult in het

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie Juni 2015 zetacom.nl 02 Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

ZORG VOOR STERVENDEN

ZORG VOOR STERVENDEN ZORG VOOR STERVENDEN TOEKOMST PALLIATIEVE ZORG IN NEDERLAND overheidsbeleid en strategie Cilie Alberda November 2006 Inhoud presentatie Tweedelige inhoud A. Waar staan we nu Toekomstig beleid B. Politiek

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz

TRANSITIE AWBZ. Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz TRANSITIE AWBZ Hoe organiseert u toegang? Gouda, 11 oktober 2013 Stefan Meulesteen - Stimulansz AFTRAP Stimulansz ondersteunt gemeenten en welzijnsinstellingen. Sterk gericht op uitvoeringspraktijk. Voor

Nadere informatie

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Datum ID Nummer 19 december 2013 13014 Auteur(s) Irene van Duijvendijk (Nictiz) Michiel ten Hove (Vektis) Eindredactie Kim Idzardi 1 19

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker Improve Condition Technology Guido Peters & Frank Kistemaker Agenda Introductie Innov8 4life Uitgangspunten ICT & zorg Patiënt Consument Gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen Huidige oplossingen

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Een heldere. Zicht op. kijk op zorg. PlanCare 2. voor Zorggroep Rijnmond. PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier

Een heldere. Zicht op. kijk op zorg. PlanCare 2. voor Zorggroep Rijnmond. PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier Een heldere Zicht op kijk op zorg PlanCare 2 voor Zorggroep Rijnmond PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier PlanCare 2 PlanCare 2 is een geavanceerd en compleet elektronisch cliënten dossier, dat de

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

KNMG flexibel en klantgericht met Dynamics CRM en SharePoint

KNMG flexibel en klantgericht met Dynamics CRM en SharePoint Als landelijke artsenfederatie behartigt de KNMG de belangen van alle artsen en studenten geneeskunde. Tot voor kort werden de gegevens over artsen en specialisten in diverse databronnen opgeslagen, waaronder

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwing mijncaress. Beste relatie, eenvoud niet genoeg.

Highlights. Vernieuwing mijncaress. Beste relatie, eenvoud niet genoeg. Highlights Vernieuwing mijncaress Beste relatie, Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Het nieuwe werken in de zorg doet

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg 4-sporen-aanpak Wijkverpleging Verstand van Zorg Positionering, rolontwikkeling én instroom Vraagstukken wijkverpleging De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorgorganisaties voor complexe

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

De innovatie ZWIP. Zorg & welzijn informatie portaal voor kwetsbare burgers

De innovatie ZWIP. Zorg & welzijn informatie portaal voor kwetsbare burgers De innovatie ZWIP Zorg & welzijn informatie portaal voor kwetsbare burgers Kees Vermaat, projectleider kwetsbare ouderen Nijmegen Zelfstandig adviseur, Vermaat Advies www.zowelnn.nl of www.zwip.nl Agenda

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg CNV Publieke Zaak zet zich in voor kwalitatief hoogstaande zorg. Goede zorg is een groot goed voor iedereen in Nederland. Naast onze ideeën over

Nadere informatie

Inleiding Rob van Gijzel Studiedag WMO

Inleiding Rob van Gijzel Studiedag WMO Inleiding Rob van Gijzel Studiedag WMO 2 september 2005 te Den Bosch De organisatoren hebben mij gevraagd om, naast mijn rol als dagvoorzitter, vooraf kort een inleiding te houden over de context waarbinnen

Nadere informatie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie

Zorgarrangement ZZP 9b. Informatie voor bewoners en familie Zorgarrangement ZZP 9b Informatie voor bewoners en familie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat kunt u van ons verwachten?... 4 3. Zorg (persoonlijke verzorging en verpleging)... 5 4. Welzijn (begeleiding

Nadere informatie

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn Wie ben ik? Jan Pons (1959) HTS Chemie 10 jaar AutoCAD 15 jaar eigen online advertising bedrijf 14 maanden verantwoordelijk voor verkoop ComfiCare Ik ben géén techneut Ik heb géén achtergrond in de zorg

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

De 24-uurs zorg van morgen.

De 24-uurs zorg van morgen. De 24-uurs zorg van morgen. Samen verbonden voor innovatieve zorg en gezondheidsdiensten. We delen de zorg. Voor wie is Centrale24? We geloven dat we de zorg in Nederland samen beter kunnen maken. Daarom

Nadere informatie

Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server

Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server Provincie Fryslân ervaart dat 'zaakgericht' werken veel efficiënter en goedkoper kan zónder papier en mét SharePoint Server Organisatie De provincie Friesland wordt net als alle andere Nederlandse provincies

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Winvision s hybride werkplekconcept voor zorginstellingen Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

BESPAREN VAN TIJD EN KOSTEN IS DE NIEUWE STANDAARD

BESPAREN VAN TIJD EN KOSTEN IS DE NIEUWE STANDAARD ZORG INITIATIEF BUNDELT KRACHTEN MET HRM-KOPPELING BESPAREN VAN TIJD EN KOSTEN IS DE NIEUWE STANDAARD De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Terwijl de roep om kwaliteit almaar groter wordt, gaan

Nadere informatie

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Z O R G A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Balans tussen toegankelijkheid en beveiliging "Is het mogelijk dat de medische staf overal en snel over medische gegevens kan beschikken, terwijl

Nadere informatie

Is Jouw Omgeving een PGD?

Is Jouw Omgeving een PGD? dinsdag 13 oktober 2015 Is Jouw Omgeving een PGD? Bij Jouw Omgeving staan we op dagelijkse basis in contact met professionals in allerlei verschillende takken van de zorg. Tijdens die gesprekken en daarbuiten

Nadere informatie

Transitie in de zorg Omslag naar arrangementen

Transitie in de zorg Omslag naar arrangementen Una Fortes Transitie in de zorg Omslag naar arrangementen Lars Nieuwenhoff 17 april 2014 Onderwerpen 1. Ontwikkelingen in de zorg en financiering 2. Hoofdlijnen toekomstige zorg arrangementen 3. Invulling

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg.

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg. Asset 1 van 5 Groei en benut kansen. ERP voor uw branche Gepubliceerd op 10 march 2014 Branche-specifieke events met als invalshoek: hoe een ERP systeem groei stimuleert en kansen creëert. U wilt verder

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Breng uw zorgdeclaraties op koers

Breng uw zorgdeclaraties op koers Breng uw zorgdeclaraties op koers It s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change (Charles Darwin) Onzekere tijden Zorginstellingen

Nadere informatie

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Activiteit monitoring Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Hebt u weleens slecht geslapen? Inleiding delen kennis en ervaring activiteitenmonitoring

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie