Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland"

Transcriptie

1 Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens. Geen windmolens op het land of bij de kust. Wel voor grootschalige zonnecollectoren, Smart Grids, getijde-, osmose-, waterkrachtcentrales. Voor verduurzaming bedrijventerreinen en Afsluitdijk. Bij positieve beoordeling bij proef N203, voor uitbreiding SolaRoads. Verduurzaming energiehuishouding bij grote waterhuishoudingsprojecten. Geen uitbreiding natuurgebieden. Komende 12 jaar minimaal 7000 hectare natuur realiseren. Er komt ecologisch berm- en slootbeheer, gezamenlijk aanbesteed met gemeenten en waterschappen. Asbest en oude afvalstortplaatsen blijven gesaneerd worden. In 2050 Noord- Holland geheel voorzien van duurzame energie. Voor biobased energy, zon en wind. In MW aan windmolens op het land, oude windmolens saneren. Zonnecollectoren op nieuwbouw, bij verduurzaming woningen, kantoren en scholen, en via aanleg zonneweiden. Participatiefonds Duurzame Energie wordt doorgezet. Er wordt ingezet op energiebesparing door energieneutrale bouw en renovatie. Er wordt geld gereserveerd voor fonds duurzame economie en leefbaarheidsfonds voor steden en dorpen. Investeren in energiezuinig maken bestaande woningen en gebouwen, waaronder sociale huurwoningen. Provinciaal energiebeleidsplan met turbines in de sluizen van de Afsluitdijk, gebruik schrale landbouwgrond voor zonne-energie, plaatsing windturbines (685 MW) op industriegebieden. Stimuleren decentrale initiatieven burger- of bedrijfscollectieven. Provinciale gebouwen klimaatneutraal. Aanleg ondergrondse hoogspanningskabels in dichtbevolkte gebieden. Geen financiële steun bouw nieuwe kerncentrale Petten. Afmaken EHS en mogelijk verdere uitbreiding natuurgebieden. Meer aandacht voor behoud plantsoenen en tuinen BBG. Geen bouw bungalowparken in groene gebieden. Steun aan asbestsanering. Stimuleren energiebesparing. Oprichten provinciaal bedrijf voor duurzame energie. Windmolens concentreren in Amsterdams havengebied, of ver weg op zee, maar niet in Waddengebied. Stimuleren zonnepanelen, getijdenenergie. In kaart brengen afvalwarmtestromen om deze te gebruiken. Samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wordt een plan uitgewerkt voor ondersteuning innovatie en groei naar een circulaire economie. Voltooien geplande Natuurnetwerk Noord-Holland. Beheerplannen alle Natura gebieden zijn voor einde collegeperiode vastgesteld. Tegen verstening recreatiegebieden. Voor aanleg ecoducten en faunapassages. Er wordt een programma opgesteld voor energiebesparing bij woningen, kantoren en productiebedrijven. Nieuwbouw dient direct klimaatneutraal te zijn. Herstructurering en nieuwbouw windmolens vooral in het zuiden van Noord-Holland. Provincie richt eigen duurzame energiebedrijf op. Provinciale energiebedrijven worden energieneutraal gemaakt. Verdubbelen windmolencapaciteit in het Noordzeekanaalgebied. Er komt geen nieuwe onderzoeksreactor in Petten. Pagina 1 van 9

2 Voor de bouw van de nieuwe Pallasreactor. Geen windparken in de Waddenzee en op Texel. Terughoudendheid met windmolens op het land. Voor windmolens in het Noordzeekanaalgebied en ver op zee, wanneer vissers en geen last van hebben. Volgens concept power to the people isoleren bestaande en nieuwe woningen, meer zonne-energie toepassen, faciliteren warmte-koudeopslag en geothermie, stimuleren smart grids. Provincie neemt voortouw in energieneutraal maken Metropoolregio. Oprichten provinciaal duurzaam energiebedrijf. Ecologisch bermbeheer en energiebesparende verlichting op provinciale wegen. Stimuleren aanleg oplaadpunten voor elektrische auto s EHS wordt afgemaakt. Stimuleren verduurzaming havengebieden. Stimuleren zonne-energie in wegdek. Voor plaatsing windmolens op het land onder bepaalde voorwaarden, en op zee, liefst buiten de 12 mijl zone. Voor plaatsing zonnepanelen op woningen, bedrijven, industrieterreinen, loodsen, kades, akkers en onontwikkelde locaties. Stimulering energiebesparing, hiervoor meer samenwerking met corporaties en gemeenten. Meer gebouwen en kassen aansluiten op restwarmte. Stimuleren duurzame projecten met aardwarmte, blauwe energie en zeewierteelt. Initiatieven worden ondersteund via revolverend fonds. Duurzame Energie. Saneren vervuilde bodemlocaties. Provincie ondersteunt bouwbedrijven die nul-opde-meter projecten willen uitrollen. Gehele stop op windenergie. Voor zonne-energie, biovergassing, getijdenstroom, koude fusie en Thoriumkernenergie. Pagina 2 van 9

3 Woningbouw, bedrijventerreinen en andere utiliteiten Woningbouw wordt in de toekomst vaak gerealiseerd rond OV-knooppunten. Woningbouw wordt regionaal afgestemd. Vraaggestuurd bouwen. Nadruk op middensegment om doorstroming te bevorderen. Mogelijk maken bouw levensloopbestendige en kangoeroewoningen. Regionale afstemming werklocaties en detailhandel. Meer ruimte voor agrarische ondernemers. Reserveringen natte bedrijventerreinen gehandhaafd. Provincie doet onderzoek naar grootschalige vrachtwagenparkeerplaatsen. Herstructurering bestaande bedrijventerreinen. Voor verdere uitbreiding Schiphol. Voor aanleg nieuwe Zeesluis bij IJmuiden. Vraaggestuurd bouwen. Nadruk op sociaal bereikbare woningen voor starters met middeninkomen (koopprijs tot , huurprijs tussen 700 en 900). Bij nieuwbouw 25% sociaal bereikbaar. In nieuwe woningen in Metropoolregio A dam. In nieuwe woningen in Noord-Holland. Akkoord met alle eerder afgesproken locaties, behalve Waterlands Wonen. Mogelijk ook bouwen in de Purmer. In % van de woningbehoefte gerealiseerd rond OVknooppunten. Zoveel mogelijk BBG bouwen, behalve als ARO anders bepaald. Er wordt een plan opgesteld voor sanering en transformatie leegstaande en verouderde panden. Alleen bedrijvigheid in landelijk gebied als deze duurzaam is. Bij nietgrondgebonden bedrijvigheid wordt clustering gestimuleerd. Functiemenging krijgt meer ruimte. Provincie stimuleert beleid woonzorgboerderijen en mantelzorg op het platteland. Bewaken scheiding landelijk en stedelijk gebied. Voor opknappen en herstructureren verouderde bedrijventerreinen. Provincie speelt regierol bij transformatie en gebruik lege kantoorpanden. Provincie moet landbouwgrond robuuste natuurgebieden ontwikkelen. Verspreid liggende glasgebieden worden gesaneerd. Ontwikkeling Deltaplan leegstaande boerderijen. Stimuleren eet- en drinkgelegenheden, campings en Bed&Breakfasts op het platteland, en voorzieningen bij strandjes. Waterschappen worden betrokken bij bouw nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Nieuwbouw wordt BBG gebouwd. Stimuleren betaalbare huurwoningen. Ondersteunen CPO. Ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk bij OV-knooppunten. Leegstaande agrarische gebouwen hergebruiken als woonruimte. Zorgboerderijen toestaan. Tijdelijke agrarische werknemers huisvesten in fatsoenlijke woningen in woonwijken. Geen aanleg nieuwe bedrijventerreinen, zo nodig huidige terreinen herstructureren. Ondersteunen gemeenten bij versterking, instandhouding en transformatie buurtwinkelcentra en winkelstraten. Tegen nieuwe weidewinkels, outlets, winkelcentra. Bestaande centra mogen met max. 500m 2 uitbreiden. Nieuwe zeesluis IJmuiden niet vóór Leegstaande agrarische gebouwen hergebruiken als bedrijfspand. Renovatie leegstaande kantoor- en bedrijfsruimte. Mogelijk maken multifunctionele agrarische bedrijven. Geen megastallen. Geen vergroting maximale grootte bouwblokken op agrarisch terrein. Steun aan behoud en uitbreiding zwembaden. Er wordt gebouwd Binnen Bestaan Gebied en bij reeds aanwezige knooppunten van infrastructuur en OV. Langdurig leegstaande kantoren moeten worden getransformeerd voor andere functies. Stop op de bouw van nieuwe bedrijventerreinen. Pagina 3 van 9

4 Inzetten op herstructurering. Per direct stopzetten aanleg Distriport langs A7 bij Hoorn. Stimuleren geven andere functie aan beeldbepalende gebouwen. Geen megastallen. Provincie zorgt voor compacter ruimtegebruik met het combineren van functies. Er komt een provinciaal grondbedrijf ter ondersteuning van ruimtelijke ontwikkeling en controleren prijzen. Provincie stelt kaders vast hoeveel er gebouwd mag worden per regio, gemeenten vullen dit verder in. Het blijft in Noord- Holland inzetten op de verplaatsing van de nieuwbouwbehoefte van de Metropoolregio van Almere naar Noord- Holland Noord. Rode contourenbeleid vervangen door maatwerk. Meer aandacht voor bouwen met water. Provincie speelt regisserende rol om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. Specifieke inzet voor woningen 50-plussers en aangepast wonen. Geen groen in de dorpen en steden volbouwen. Stimuleren omvorming leegstaande gebouwen naar woningen. Stimuleren CPO. Tegen megawinkels en winkelcentra in het landelijk gebied. Investeren in uitbreiding (lucht-) havens, waaronder die van Den Helder. Samen met gemeente Den Helder inzetten op regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooijpunt. De Ruimte voor Ruimte regeling moet minder afhankelijk worden van compensatiewoningen, maar meer mogelijkheden tot compensatie bieden. Doorzetten herstructurering bedrijventerreinen. Er komt een Fonds Waardevolle Herbestemming, voor herbestemming cultureel erfgoed. Voor een divers woningaanbod, waarbij er gebiedsgericht en vraaggericht wordt gekeken naar bouwlocaties. Voor binnenstedelijke bouw, geen nieuwe woningen in open landschap tot tenminste Heroverwegen project Waterlands Wonen, alleen bijbouwen bij aantoonbare woningbehoefte. Geen provinciale steun voor project Bennewerf op Marken. Zuidoost- Beemster niet verder bebouwen dan wat op basis van uitspraak Raad van State mogelijk is. Coen- en Vlothaven worden geen woongebied voor Realiseren bestaande plannen op de Bloemendalerpolder, Crailo en de Westflank. Leegstaande agrarische bebouwing krijgt nieuwe functie of wordt gesloopt. De ondergrond moet beter geordend worden. Geen extra start- en landingsbaan voor Schiphol. Houtrakpolder wordt opengehouden, geen uitbreiding havenareaal. Grote zeesluis IJmuiden wordt in 2019 vervangen. Versterking van de bouwsector door inzet op verduurzaming van de bestaande bouw en innovatieve nieuwe bouwprojecten. Alleen bouw nieuwe kantoren, bedrijfspanden of winkellocaties wanneer bestaande capaciteit vervuld is. Provincie speelt hier een coördinerende rol. Herbestemming in bestaand bebouwd gebied wordt gemakkelijker. Geen bouw weidewinkels en outletcentra buiten winkelgebieden. Kansen voor landwinkels, horeca en evenementen op cultureel erfgoed. De komende jaren zullen bouwprojecten van start gaan en zal de bouwmarkt weer aantrekken. Dit soort projecten vormt naar mening van de -NH een ideale gelegenheid om twee vliegen in één klap te slaan en om aan de vraag naar betaalbare starters- en huurwoningen te voldoen en werkgelegenheid te creëren voor de bouwmarkt. Pagina 4 van 9

5 Infrastructuur en mobiliteit Voor de aanleg van de Duinpolderweg. Voor studie naar de zuidring van Haarlem. Voor verbinden A8 met A9 met 2x2 rijstroken. Voor onderzoeken naar 2x2 rijstroken weg naar Den Helder (N9) en vaste oeververbinding Burgervlotbrug. Combineren groot onderhoud met nieuwbouw. Tijdig reserveren geld voor onderhoud. Investeren in bestaande provinciale fietsnetwerk + financieel ondersteunen gemeenten. Provincie zorgt voor voldoende waterberging. Bij wegen onderhoudsniveau R, bij fietspaden R+. Onderhoudsuitgaven wegen worden beperkt. Geen nieuwe asfaltprojecten. Stimulering fietssnelwegen en meer hoogwaardige fietsroutes tussen de steden en dorpen. Binnen 4 jaar toegankelijk maken alle bushaltes voor mensen die minder mobiel zijn. Gedeeltelijke spoor verdubbeling Hoorn-Enkhuizen; inhaalsporen bij stations tussen Heerhugowaard, Zaanstad en in t Gooi; verdiept aanleggen van het spoor tussen Bussum-Zuid en de Comeniuslaan in Bussum; realisatie spoorboog tussen Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid; een snellere spoorverbinding naar Almere door een nieuwe korte ondergrondse spoorverbinding tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de Gooilijn ten zuiden van Holendrecht; Nieuwe stations in Heerhugowaard, Haarlem West, Kwadijk-Oosthuizen, Vogelenzang-Bennebroek, Amsterdam Rietlandpark, Amsterdam Geuzeveld en Amsterdam Westerpark; Onderzoek naar koppeling metronetwerk aan het spoor. Provinciale wegen waar mogelijk om dorpskernen heen. Realisatie ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer o.a. bij Westelijke Randweg Haarlem. Afronden verkeersplein bij AZ stadion. Verbreden Waarderweg in Haarlem. Aanleg van de Mariatunnel. Investeren in doortrekken A8-A9. Onderzoek naar verbreden N9. In 2035 alle provinciale wegen op 3 sterren van EuroRAP. Geen bezuiniging op onderhoud, heldere afspraken onderhoudsniveau en budget kunstwerken Fietssnelwegen tussen Velsen, Haarlem en Schiphol. Hiervoor komt er een nieuwe brug over de Ringvaart bij Haarlemmerliede (Zoete Inval) zodat deze route kilometers korter wordt. Ook komen er fietssnelwegen tussen Heiloo en Heerhugowaard, tussen Enkhuizen en Hoorn, tussen Purmerend en Amsterdam en tussen Amsterdam en Uithoorn/Aalsmeer Terughoudendheid t.o.v. aanleg nieuwe wegen. Tegen komst Duinpolderweg. Geen medewerking aan aanleg Rijkswegen. Enkel ondertunneling of omlegging wegen, wanneer dit milieubelasting vermindert, tegen reële kosten, en wanneer alternatieven in de vorm van OV zijn uitgesloten. Aanleg provinciaal netwerk snelfietspaden. Drukke buslijnen vervangen door light rail. Intensief onderzoek naar veiligheid en kwaliteit waterwerken en keringen. Tegen de IJmeer-brug en buitendijkse weg in Volendam. Voor uitbreiding treinverbinding bij Hollandse Brug in Muiden. Voor de aanleg van fiets-, wandel-, schaats- en vaarroutes naar landelijke gebieden. Verbeteren en uitbreiden provinciale fietsnetwerk. Vertramming Zuidtangent. Terughoudendheid t.o.v. aanleg nieuwe wegen. Schrappen Duinpolderweg en verbinding A8-A9. Meer P+R-terreinen, carpoolplaatsen en oplaadpunten elektrische voertuigen. Bij komst nieuwe start- /landingsbaan Schiphol, moet een oude baan worden geschrapt. Op termijn nieuwe sluis Noordzeekanaal, echter geen haast hiermee. Verbeteren en veiliger maken provinciaal fietsnetwerk. Pagina 5 van 9

6 Met aanleg en opwaardering van wegen, meer aandacht voor landbouwverkeer. Versterking recreatieve wandel- en fietsroutes. Provincie blijft aanleg snelle fietsroutes stimuleren. Voor verbinding A8-A9, nieuwe aftakking A9 bij Heiloo, verbreding N244 bij Purmerend, garantie bereikbaarheid N201 (ondermeer via logistieke verbinding voor vrachtwagens tussen Greenport en Schiphol), verbinding N205-A4, onderzoek naar oplossing verkeersdrukte Waterland. Verbetering ontsluiting Stichtse Brug. Verbeteren veiligheid provinciale wegen bij onderhoud. Fietspaden veiliger maken, door deze te scheiden van de rijbanen voor gemotoriseerd verkeer. Dijkversterkingen vanaf 2016 moeten flexibel en uit te bouwen zijn. Kustversterking moet zandig en zeewaarts zijn. Betere afstemming verkeer en vervoer door provinciale omgevingsvisie. Participatiefonds duurzame economie gebruiken voor stimuleren innovatie. Verbeteren kwaliteit leefomgeving door geluidsdempend asfalt, bosschages of geluidsschermen. Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, scooters en auto s. Wegnemen knelpunten voor fietsers. Ontwikkeling fietssnelwegen. Herijking provinciale wegennet, om beheer van sommige wegen over te dragen aan gemeenten. Onderzoek naar verlenging Noord-Zuidlijn naar Schiphol, Amstelveen en/of Zaanstad. Omzetten treinverbindingen Haarlem-Zandvoort en Haarlem-Beverwijk naar lightrail. Als nut en noodzaak Duinpolderweg wordt aangetoond, wordt er gekozen voor een tracé dat niet door het Bos en Binnenduinrandgebied loopt. Afmaken ring Haarlem voor betere doorstroming. Aanleg verbinding tussen A8 en A9. Verbetering doorstroming N9. Verkeersveiligheid vergroten door infrastructurele aanpassingen en betere verlichting. Principe voor Deltaprogramma kuststreek: zacht waar het kan, hard waar het moet. Oplossen fileprobleem door aanleggen meer wegen. Doortrekken A8 naar A9. Snel verhogen veiligheid provinciale wegen. Verbeteren verlichting op straat. Pagina 6 van 9

7 Inkoop, onderwijs en werkgelegenheid Stimuleren innovatie. Actief acquisitiebeleid internationale bedrijven. Realiseren samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Er wordt een provinciale werkambassadeur benoemd die voor stages en leerwerkplekken gaat zorgen. Streven naar betere aansluiting regionale onderwijs op arbeidsmarkt. Invoering onderwijsvouchers voor omscholing, samen met vakbonden en werkgevers. Invoering Social Return (min. 5% aanneemsom voor werknemers met afstand arbeidsmarkt, min. 1 stageplek per 50 werknemers, goed werkgeverschap zonder schijnconstructies. Verantwoord en duurzaam inkoop-, aanbestedings- en vergunningenbeleid. Bij aanbestedingsbeleid meer kansen voor regionaal MKB. Provincie en ondernemers werken samen aan koppelen onderwijs aan bedrijven met arbeidsleerplaatsen e.d. Inkoopbeleid op basis van eerlijke en transparante aanbestedingen. Enkel subsidies economie wanneer deze leiden tot extra arbeidsplaatsen. Stimulering schone en niet-ruimte-intensieve werkgelegenheid. Meer stages en leerwerkplekken creëren voor mensen met (V)MBO-opleiding. Provincie voert duurzaam inkoopbeleid. Uitbreiden hoger onderwijs, met opleidingen die aansluiten op het regionaal bedrijfsleven. Provincie koopt duurzaam in en houdt met aanbestedingen rekening met MKB door projecten op te delen. Provincie verbindt regionale economische clusters. Betere afstemming onderwijs op bedrijfsleven. Aansluiten onderwijs op arbeidsmarkt. Pagina 7 van 9

8 Bestuur, regelgeving en financiën Provincie stelt omgevingsvisie en verordening vast. Provinciale ARO wordt opgeheven. Verruiming onderscheid tussen bouwen binnen en buiten bestaand gebied. Kleinere overheid door meer regisserende rol provincie, deregulering en meer overlaten aan (samenwerkende) gemeenten Er komt één Provinciale Omgevingsvisie en meer samenwerking met andere Randstadprovincies. Samenwerking tussen gemeenten wordt gestimuleerd. Verhogen opcenten om 6 miljoen te realiseren. Algemene reserve verlagen naar 15%. Herprioritering restant Nuon-gelden. Sceptisch over samenwerkingsverbanden tussen gemeentes. Voor duidelijke bestuurlijke taakverdeling. Tegen superprovincie. Vereenvoudigen provinciale regelgeving voor het bedrijfsleven. Wegnemen regelgeving die grensoverschrijdende samenwerking belemmert. Geen verhoging provinciale belastingdruk. Voor structureel sluitende begrotingen. Stimuleren regionale ontwikkeling door revolving funds e.d. Tegen gebruik Crisis- en Herstelwet. Voor versobering voorzieningen voor provincie bestuur en statenleden. Terughoudendheid met financieel mogelijk nadelige vormen van PPS. Er komt een commissie die ieder jaar het nut van alle regelgeving controleert. Gemeenten alleen laten fuseren met een referendum, voldoende bereikbaarheid gemeentehuis aantoonbare voordelen. Geen fusie provincies. Geen uitzonderingen en ontheffingen op regelgeving natuur, groen en open gebied. ARO moet ruimtelijke kwaliteit controleren. Provinciale fondsen voor leefbaarheid vergroten. Enkel bezuinigen op voorzieningen wanneer is aangetoond dat deze geen nut meer hebben. Restanten NUON-gelden inzetten voor instandhouding busdiensten, groen en natuur. Regelgeving voor verduurzaming bedrijfsvoering wordt vereenvoudigd, in het bijzonder voor het MKB. Opbrengst opcenten blijft, met mogelijk een kleine indexatie, op niveau In plaats van sectorale budgetten, wordt er gebruik gemaakt van regionale budgetten. Soepel omgaan in bestemmingsplannen met veranderend of gemengd gebruik winkelpercelen. ARO opheffen en vervangen door provinciale adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit, die aan het begin van een project meekijken en wijzigingsvoorstellen doen. Provincie zet zich proactiever in om projecten te realiseren. Er komt meer deregulering door afschaffing en vereenvoudiging regels. Geen afdwinging gemeentelijke herindelingen. Investeringen en uitgaven worden sterker getoetst op rendement. Voorkomen kostenoverschrijdingen. Overheid moet efficiënter werken. Provincie werkt niet met open projectfinancieringen en betaalt facturen binnen dertig dagen. Pagina 8 van 9

9 Provincie speelt meer coördinerende en verbindende rol op het gebied van RO, zodat steden minder concurreren. Uitgebreide nieuwe algemene planologische benadering. Provinciale opschaling als er een goed voorliggend plan is. Stimuleren dat kleine gemeenten met weinig bestuurskracht fuseren. Verlagen administratieve lasten voor ondernemers, afschaffen overbodige regelgeving. Opcenten niet verhogen, mogelijk zelfs verlagen. Snijden in subsidies. Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus AH Zoetermeer t (079) f (079) e Pagina 9 van 9

Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema

Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema Bouwend Nederland Regio Randstad Noord/05-02-2015 PvdA CU/SGP GL Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens (p. 11). Geen windmolens

Nadere informatie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie De provincie als aanjager van de regionale economie PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015-2019 PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015 De provincie als aanjager van de regionale economie Van werkloosheid

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Zo weinig mogelijk windmolens in Fryslân. Ook is de voorstander van kleinschalige lokale

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Teveel Natura 2000gebieden zijn aangewezen. Gebieden die in de afgelopen periode zijn ingericht

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Geen nieuwe windmolenlocaties in de directe nabijheid van woongebieden. Inzetten op transitie

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie windenergie.

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland

Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland Amendementen PS Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland Nr. Naam amendement Afdeling Regio DEELSESSIE 1 6 Ondersteuning Kredietunies H'meer Amstel- en Meerlanden 7 Streekproducten

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De provincie moet zelf geen natuur beheren. In het waterbeheer geeft de de hoogste prioriteit

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Overijssel

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Overijssel Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Overijssel Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De ontwikkeling van duurzame energie biedt goede economische mogelijkheden, maar is geen

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Maastricht Belvédère Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Planoppervlak 56 hectare (als onderdeel van 280 hectare herstructurering oude bedrijventerreinen) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Flevoland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Flevoland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Flevoland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De vindt dat met de uitvoering van het natuurbeleid pragmatisch moet worden omgegaan en

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

WERKBOE. STRUCTUURVISIEKAART versie 3.1 THEMAKAARTEN. Noord-Holland. Analyses en verkenning. Bijlage bij de Structuurvisie en het Uitvoeringsprogramma

WERKBOE. STRUCTUURVISIEKAART versie 3.1 THEMAKAARTEN. Noord-Holland. Analyses en verkenning. Bijlage bij de Structuurvisie en het Uitvoeringsprogramma Bijlage bij de Structuurvisie en het Uitvoeringsprogramma NH2040 STRUCTUURVISIEKAART versie 3.1 THEMAKAARTEN - Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast - Voldoende bescherming van grond-,

Nadere informatie

RESULTAAT ONDERHANDELINGSAKKOORD COALITIE N- HOLLAND VOOR SECTOR RECREATIE & TOERISME

RESULTAAT ONDERHANDELINGSAKKOORD COALITIE N- HOLLAND VOOR SECTOR RECREATIE & TOERISME RESULTAAT ONDERHANDELINGSAKKOORD COALITIE N- HOLLAND VOOR SECTOR RECREATIE & TOERISME De onderhandelaars hebben op woensdag 20 mei hun coalitieakkoord 2015 2019 gepresenteerd in aanwezigheid van diverse

Nadere informatie

Î Seaport! Landschapstypologie. !#Efficiënter benutten OV-knooppunt. ! Linieforten. Kustplaats Zuiderzeeplaats

Î Seaport! Landschapstypologie. !#Efficiënter benutten OV-knooppunt. ! Linieforten. Kustplaats Zuiderzeeplaats 333 Kustplaats Zuiderzeeplaats #Efficiënter benutten OV-knooppunt % Nieuwe zeesluis IJmuiden Î Seaport # Greenport % Seedvalley 4 ) Agriport A7 onderdeel Greenport Noord-Holland Noord Aalsmeer onderdeel

Nadere informatie

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt De volgende sjablonen voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn te onderscheiden: gezonde wijk Klimaatvriendelijke wijk / gebied Prachtig compacte wijk

Nadere informatie

Motor Achter Noord-Holland

Motor Achter Noord-Holland [001]De Motor Achter Noord-Holland 1/17 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Preambule... 5 Gerealiseerde punten 2011-2015... 6 Verkeer en Vervoer... 8 Ruimtelijk Ordening en Wonen... 10 Economie en Werkgelegenheid...

Nadere informatie

Bijdrage PvdA over Koersdocument in het kader van Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

Bijdrage PvdA over Koersdocument in het kader van Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 Bijdrage PvdA over Koersdocument in het kader van Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 Door Nico Papineau Salm Inleiding In mei 2016 hebben deze staten de startnotitie om te komen tot een omgevingsvisie voor

Nadere informatie

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016 MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat 29 november 2016 Aantrekkelijk groen is van groot belang voor de economie. De fiets is het beste vervoermiddel om in

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema

Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema Bouwend Nederland regio Randstad Noord/05-02-2015 Duurzaamheid, groen, milieu PvdA Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

DE MOTOR ACHTER NOORD-HOLLAND

DE MOTOR ACHTER NOORD-HOLLAND DE MOTOR ACHTER NOORD-HOLLAND Verkiezingsprogramma VVD Noord-Holland 2015-2019 Verkiezingsprogramma VVD Noord-Holland 2015-2019 VVD: DE MOTOR ACHTER NOORD-HOLLAND 10 hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord- Holland , ingesproken door Job Cohen.

Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord- Holland , ingesproken door Job Cohen. Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord- Holland 2015-2019, ingesproken door Job Cohen. Woensdag 18 maart 2015, verkiezingen voor de Provinciale Staten. Elk provinciebestuur wordt rechtstreeks

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Milieustandpunten politieke partijen Noord-Holland in kader PS-verkiezingen 2015

Milieustandpunten politieke partijen Noord-Holland in kader PS-verkiezingen 2015 Milieustandpunten politieke partijen Noord-Holland in kader PS-verkiezingen 2015 Milieudefensie Haarlem heeft de programma's van de Noord-Hollandse partijen die meedoen met de Provinciale Staten verkiezing

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost Achtergrond Het bedrijventerrein Groningen Zuidoost is een groot bedrijventerreinencluster in het zuidoosten van de stad. Het ligt globaal tussen de spoorlijn Groningen Bad Nieuweschans en de A7 in. Het

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT -

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - 1. Inleiding Deze notitie bevat het concept Ruimtelijk afwegingskader zonne-energie als antwoord op motie M28.2014 zoals op 23 juni 2014

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Programmabegroting 2016. Versie: 6.0.0.0.0.0

Programmabegroting 2016. Versie: 6.0.0.0.0.0 begroting 2016 Versie: 6.0.0.0.0.0 5.2.5 Toelichting reserves programma 5 Reserve asbestsanering Nummer/Afd. 8100303 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken Raadsbesluit 11.0044 Reservering voor sanering asbest

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 1 Werk 2 Natuur en milieu Mobiliteit 4 Duurzame energie 5 Wonen en leefbaarheid

Inhoud Voorwoord 1 Werk 2 Natuur en milieu Mobiliteit 4 Duurzame energie 5 Wonen en leefbaarheid Inhoud Voorwoord..3 1 Werk 5 1.1 We helpen Noord-Holland aan het werk 5 1.2 We laten het onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt..5 1.3 We pakken de jeugdwerkloosheid aan 6 1.4 We voeren Social Return

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. nu investeren in de toekomst

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. nu investeren in de toekomst nu investeren in de toekomst 52 > Financiën D66 hanteert een aantal principes rondom de provinciale financiën: Een sluitende begroting. Structurele uitgaven structureel dekken: structurele wensen nooit

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 1 Leefbaarheid kleine kernen 1 1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen 1.1.2 I - programmakosten 300-300

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Fundamentals Onvoldoende innovatiekracht MKB Zuidvleugel Triple helix samenwerking op bestuurlijk

Nadere informatie

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Visie op overdracht wegen Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Versie 2.0: 16 november 2006 Visie op overdracht wegen - definitief - 16 november 2006 2 van 7 Leeswijzer Voor u ligt de notitie

Nadere informatie

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk

Inspiratieboek. beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Inspiratieboek beeldkwaliteitsplan oeververbinding Krimpen-Ridderkerk Datum 9 november 2011 Inhoud Pagina Toelichting 1 Aanpak 2 Analyse ruimte 3 Analyse verkeer 4 Integrale visie 5 Drie oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Zuid-Holland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Zuid-Holland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Zuid-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Door eenvoudige procedures worden duurzame ontwikkelingen ruimtelijk gefaciliteerd.

Nadere informatie

Structuurvisie RO 2010 partiële herziening Vastgesteld. Nota van wijzigingen. Gedeputeerde Staten. Datum. 17 december 2013

Structuurvisie RO 2010 partiële herziening Vastgesteld. Nota van wijzigingen. Gedeputeerde Staten. Datum. 17 december 2013 Structuurvisie RO 2010 partiële herziening 2014 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 17 december 2013 Inhoud 2 Inleiding Ontwerp Structuurvisie RO 2010 partiële herziening 2014 Op

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Noord-Holland 2015-2019. Nu vooruit. Ruimte bieden, kansen pakken.

Verkiezingsprogramma D66 Noord-Holland 2015-2019. Nu vooruit. Ruimte bieden, kansen pakken. Verkiezingsprogramma D66 Noord-Holland 2015-2019 Nu vooruit Ruimte bieden, kansen pakken. Inhoudsopgave Voorwoord Alexander Pechtold 2 Voorwoord Joke Geldhof 3 De vijf sociaal-liberale richtingwijzers

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie