Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland"

Transcriptie

1 Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens. Geen windmolens op het land of bij de kust. Wel voor grootschalige zonnecollectoren, Smart Grids, getijde-, osmose-, waterkrachtcentrales. Voor verduurzaming bedrijventerreinen en Afsluitdijk. Bij positieve beoordeling bij proef N203, voor uitbreiding SolaRoads. Verduurzaming energiehuishouding bij grote waterhuishoudingsprojecten. Geen uitbreiding natuurgebieden. Komende 12 jaar minimaal 7000 hectare natuur realiseren. Er komt ecologisch berm- en slootbeheer, gezamenlijk aanbesteed met gemeenten en waterschappen. Asbest en oude afvalstortplaatsen blijven gesaneerd worden. In 2050 Noord- Holland geheel voorzien van duurzame energie. Voor biobased energy, zon en wind. In MW aan windmolens op het land, oude windmolens saneren. Zonnecollectoren op nieuwbouw, bij verduurzaming woningen, kantoren en scholen, en via aanleg zonneweiden. Participatiefonds Duurzame Energie wordt doorgezet. Er wordt ingezet op energiebesparing door energieneutrale bouw en renovatie. Er wordt geld gereserveerd voor fonds duurzame economie en leefbaarheidsfonds voor steden en dorpen. Investeren in energiezuinig maken bestaande woningen en gebouwen, waaronder sociale huurwoningen. Provinciaal energiebeleidsplan met turbines in de sluizen van de Afsluitdijk, gebruik schrale landbouwgrond voor zonne-energie, plaatsing windturbines (685 MW) op industriegebieden. Stimuleren decentrale initiatieven burger- of bedrijfscollectieven. Provinciale gebouwen klimaatneutraal. Aanleg ondergrondse hoogspanningskabels in dichtbevolkte gebieden. Geen financiële steun bouw nieuwe kerncentrale Petten. Afmaken EHS en mogelijk verdere uitbreiding natuurgebieden. Meer aandacht voor behoud plantsoenen en tuinen BBG. Geen bouw bungalowparken in groene gebieden. Steun aan asbestsanering. Stimuleren energiebesparing. Oprichten provinciaal bedrijf voor duurzame energie. Windmolens concentreren in Amsterdams havengebied, of ver weg op zee, maar niet in Waddengebied. Stimuleren zonnepanelen, getijdenenergie. In kaart brengen afvalwarmtestromen om deze te gebruiken. Samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wordt een plan uitgewerkt voor ondersteuning innovatie en groei naar een circulaire economie. Voltooien geplande Natuurnetwerk Noord-Holland. Beheerplannen alle Natura gebieden zijn voor einde collegeperiode vastgesteld. Tegen verstening recreatiegebieden. Voor aanleg ecoducten en faunapassages. Er wordt een programma opgesteld voor energiebesparing bij woningen, kantoren en productiebedrijven. Nieuwbouw dient direct klimaatneutraal te zijn. Herstructurering en nieuwbouw windmolens vooral in het zuiden van Noord-Holland. Provincie richt eigen duurzame energiebedrijf op. Provinciale energiebedrijven worden energieneutraal gemaakt. Verdubbelen windmolencapaciteit in het Noordzeekanaalgebied. Er komt geen nieuwe onderzoeksreactor in Petten. Pagina 1 van 9

2 Voor de bouw van de nieuwe Pallasreactor. Geen windparken in de Waddenzee en op Texel. Terughoudendheid met windmolens op het land. Voor windmolens in het Noordzeekanaalgebied en ver op zee, wanneer vissers en geen last van hebben. Volgens concept power to the people isoleren bestaande en nieuwe woningen, meer zonne-energie toepassen, faciliteren warmte-koudeopslag en geothermie, stimuleren smart grids. Provincie neemt voortouw in energieneutraal maken Metropoolregio. Oprichten provinciaal duurzaam energiebedrijf. Ecologisch bermbeheer en energiebesparende verlichting op provinciale wegen. Stimuleren aanleg oplaadpunten voor elektrische auto s EHS wordt afgemaakt. Stimuleren verduurzaming havengebieden. Stimuleren zonne-energie in wegdek. Voor plaatsing windmolens op het land onder bepaalde voorwaarden, en op zee, liefst buiten de 12 mijl zone. Voor plaatsing zonnepanelen op woningen, bedrijven, industrieterreinen, loodsen, kades, akkers en onontwikkelde locaties. Stimulering energiebesparing, hiervoor meer samenwerking met corporaties en gemeenten. Meer gebouwen en kassen aansluiten op restwarmte. Stimuleren duurzame projecten met aardwarmte, blauwe energie en zeewierteelt. Initiatieven worden ondersteund via revolverend fonds. Duurzame Energie. Saneren vervuilde bodemlocaties. Provincie ondersteunt bouwbedrijven die nul-opde-meter projecten willen uitrollen. Gehele stop op windenergie. Voor zonne-energie, biovergassing, getijdenstroom, koude fusie en Thoriumkernenergie. Pagina 2 van 9

3 Woningbouw, bedrijventerreinen en andere utiliteiten Woningbouw wordt in de toekomst vaak gerealiseerd rond OV-knooppunten. Woningbouw wordt regionaal afgestemd. Vraaggestuurd bouwen. Nadruk op middensegment om doorstroming te bevorderen. Mogelijk maken bouw levensloopbestendige en kangoeroewoningen. Regionale afstemming werklocaties en detailhandel. Meer ruimte voor agrarische ondernemers. Reserveringen natte bedrijventerreinen gehandhaafd. Provincie doet onderzoek naar grootschalige vrachtwagenparkeerplaatsen. Herstructurering bestaande bedrijventerreinen. Voor verdere uitbreiding Schiphol. Voor aanleg nieuwe Zeesluis bij IJmuiden. Vraaggestuurd bouwen. Nadruk op sociaal bereikbare woningen voor starters met middeninkomen (koopprijs tot , huurprijs tussen 700 en 900). Bij nieuwbouw 25% sociaal bereikbaar. In nieuwe woningen in Metropoolregio A dam. In nieuwe woningen in Noord-Holland. Akkoord met alle eerder afgesproken locaties, behalve Waterlands Wonen. Mogelijk ook bouwen in de Purmer. In % van de woningbehoefte gerealiseerd rond OVknooppunten. Zoveel mogelijk BBG bouwen, behalve als ARO anders bepaald. Er wordt een plan opgesteld voor sanering en transformatie leegstaande en verouderde panden. Alleen bedrijvigheid in landelijk gebied als deze duurzaam is. Bij nietgrondgebonden bedrijvigheid wordt clustering gestimuleerd. Functiemenging krijgt meer ruimte. Provincie stimuleert beleid woonzorgboerderijen en mantelzorg op het platteland. Bewaken scheiding landelijk en stedelijk gebied. Voor opknappen en herstructureren verouderde bedrijventerreinen. Provincie speelt regierol bij transformatie en gebruik lege kantoorpanden. Provincie moet landbouwgrond robuuste natuurgebieden ontwikkelen. Verspreid liggende glasgebieden worden gesaneerd. Ontwikkeling Deltaplan leegstaande boerderijen. Stimuleren eet- en drinkgelegenheden, campings en Bed&Breakfasts op het platteland, en voorzieningen bij strandjes. Waterschappen worden betrokken bij bouw nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Nieuwbouw wordt BBG gebouwd. Stimuleren betaalbare huurwoningen. Ondersteunen CPO. Ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk bij OV-knooppunten. Leegstaande agrarische gebouwen hergebruiken als woonruimte. Zorgboerderijen toestaan. Tijdelijke agrarische werknemers huisvesten in fatsoenlijke woningen in woonwijken. Geen aanleg nieuwe bedrijventerreinen, zo nodig huidige terreinen herstructureren. Ondersteunen gemeenten bij versterking, instandhouding en transformatie buurtwinkelcentra en winkelstraten. Tegen nieuwe weidewinkels, outlets, winkelcentra. Bestaande centra mogen met max. 500m 2 uitbreiden. Nieuwe zeesluis IJmuiden niet vóór Leegstaande agrarische gebouwen hergebruiken als bedrijfspand. Renovatie leegstaande kantoor- en bedrijfsruimte. Mogelijk maken multifunctionele agrarische bedrijven. Geen megastallen. Geen vergroting maximale grootte bouwblokken op agrarisch terrein. Steun aan behoud en uitbreiding zwembaden. Er wordt gebouwd Binnen Bestaan Gebied en bij reeds aanwezige knooppunten van infrastructuur en OV. Langdurig leegstaande kantoren moeten worden getransformeerd voor andere functies. Stop op de bouw van nieuwe bedrijventerreinen. Pagina 3 van 9

4 Inzetten op herstructurering. Per direct stopzetten aanleg Distriport langs A7 bij Hoorn. Stimuleren geven andere functie aan beeldbepalende gebouwen. Geen megastallen. Provincie zorgt voor compacter ruimtegebruik met het combineren van functies. Er komt een provinciaal grondbedrijf ter ondersteuning van ruimtelijke ontwikkeling en controleren prijzen. Provincie stelt kaders vast hoeveel er gebouwd mag worden per regio, gemeenten vullen dit verder in. Het blijft in Noord- Holland inzetten op de verplaatsing van de nieuwbouwbehoefte van de Metropoolregio van Almere naar Noord- Holland Noord. Rode contourenbeleid vervangen door maatwerk. Meer aandacht voor bouwen met water. Provincie speelt regisserende rol om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. Specifieke inzet voor woningen 50-plussers en aangepast wonen. Geen groen in de dorpen en steden volbouwen. Stimuleren omvorming leegstaande gebouwen naar woningen. Stimuleren CPO. Tegen megawinkels en winkelcentra in het landelijk gebied. Investeren in uitbreiding (lucht-) havens, waaronder die van Den Helder. Samen met gemeente Den Helder inzetten op regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooijpunt. De Ruimte voor Ruimte regeling moet minder afhankelijk worden van compensatiewoningen, maar meer mogelijkheden tot compensatie bieden. Doorzetten herstructurering bedrijventerreinen. Er komt een Fonds Waardevolle Herbestemming, voor herbestemming cultureel erfgoed. Voor een divers woningaanbod, waarbij er gebiedsgericht en vraaggericht wordt gekeken naar bouwlocaties. Voor binnenstedelijke bouw, geen nieuwe woningen in open landschap tot tenminste Heroverwegen project Waterlands Wonen, alleen bijbouwen bij aantoonbare woningbehoefte. Geen provinciale steun voor project Bennewerf op Marken. Zuidoost- Beemster niet verder bebouwen dan wat op basis van uitspraak Raad van State mogelijk is. Coen- en Vlothaven worden geen woongebied voor Realiseren bestaande plannen op de Bloemendalerpolder, Crailo en de Westflank. Leegstaande agrarische bebouwing krijgt nieuwe functie of wordt gesloopt. De ondergrond moet beter geordend worden. Geen extra start- en landingsbaan voor Schiphol. Houtrakpolder wordt opengehouden, geen uitbreiding havenareaal. Grote zeesluis IJmuiden wordt in 2019 vervangen. Versterking van de bouwsector door inzet op verduurzaming van de bestaande bouw en innovatieve nieuwe bouwprojecten. Alleen bouw nieuwe kantoren, bedrijfspanden of winkellocaties wanneer bestaande capaciteit vervuld is. Provincie speelt hier een coördinerende rol. Herbestemming in bestaand bebouwd gebied wordt gemakkelijker. Geen bouw weidewinkels en outletcentra buiten winkelgebieden. Kansen voor landwinkels, horeca en evenementen op cultureel erfgoed. De komende jaren zullen bouwprojecten van start gaan en zal de bouwmarkt weer aantrekken. Dit soort projecten vormt naar mening van de -NH een ideale gelegenheid om twee vliegen in één klap te slaan en om aan de vraag naar betaalbare starters- en huurwoningen te voldoen en werkgelegenheid te creëren voor de bouwmarkt. Pagina 4 van 9

5 Infrastructuur en mobiliteit Voor de aanleg van de Duinpolderweg. Voor studie naar de zuidring van Haarlem. Voor verbinden A8 met A9 met 2x2 rijstroken. Voor onderzoeken naar 2x2 rijstroken weg naar Den Helder (N9) en vaste oeververbinding Burgervlotbrug. Combineren groot onderhoud met nieuwbouw. Tijdig reserveren geld voor onderhoud. Investeren in bestaande provinciale fietsnetwerk + financieel ondersteunen gemeenten. Provincie zorgt voor voldoende waterberging. Bij wegen onderhoudsniveau R, bij fietspaden R+. Onderhoudsuitgaven wegen worden beperkt. Geen nieuwe asfaltprojecten. Stimulering fietssnelwegen en meer hoogwaardige fietsroutes tussen de steden en dorpen. Binnen 4 jaar toegankelijk maken alle bushaltes voor mensen die minder mobiel zijn. Gedeeltelijke spoor verdubbeling Hoorn-Enkhuizen; inhaalsporen bij stations tussen Heerhugowaard, Zaanstad en in t Gooi; verdiept aanleggen van het spoor tussen Bussum-Zuid en de Comeniuslaan in Bussum; realisatie spoorboog tussen Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid; een snellere spoorverbinding naar Almere door een nieuwe korte ondergrondse spoorverbinding tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de Gooilijn ten zuiden van Holendrecht; Nieuwe stations in Heerhugowaard, Haarlem West, Kwadijk-Oosthuizen, Vogelenzang-Bennebroek, Amsterdam Rietlandpark, Amsterdam Geuzeveld en Amsterdam Westerpark; Onderzoek naar koppeling metronetwerk aan het spoor. Provinciale wegen waar mogelijk om dorpskernen heen. Realisatie ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer o.a. bij Westelijke Randweg Haarlem. Afronden verkeersplein bij AZ stadion. Verbreden Waarderweg in Haarlem. Aanleg van de Mariatunnel. Investeren in doortrekken A8-A9. Onderzoek naar verbreden N9. In 2035 alle provinciale wegen op 3 sterren van EuroRAP. Geen bezuiniging op onderhoud, heldere afspraken onderhoudsniveau en budget kunstwerken Fietssnelwegen tussen Velsen, Haarlem en Schiphol. Hiervoor komt er een nieuwe brug over de Ringvaart bij Haarlemmerliede (Zoete Inval) zodat deze route kilometers korter wordt. Ook komen er fietssnelwegen tussen Heiloo en Heerhugowaard, tussen Enkhuizen en Hoorn, tussen Purmerend en Amsterdam en tussen Amsterdam en Uithoorn/Aalsmeer Terughoudendheid t.o.v. aanleg nieuwe wegen. Tegen komst Duinpolderweg. Geen medewerking aan aanleg Rijkswegen. Enkel ondertunneling of omlegging wegen, wanneer dit milieubelasting vermindert, tegen reële kosten, en wanneer alternatieven in de vorm van OV zijn uitgesloten. Aanleg provinciaal netwerk snelfietspaden. Drukke buslijnen vervangen door light rail. Intensief onderzoek naar veiligheid en kwaliteit waterwerken en keringen. Tegen de IJmeer-brug en buitendijkse weg in Volendam. Voor uitbreiding treinverbinding bij Hollandse Brug in Muiden. Voor de aanleg van fiets-, wandel-, schaats- en vaarroutes naar landelijke gebieden. Verbeteren en uitbreiden provinciale fietsnetwerk. Vertramming Zuidtangent. Terughoudendheid t.o.v. aanleg nieuwe wegen. Schrappen Duinpolderweg en verbinding A8-A9. Meer P+R-terreinen, carpoolplaatsen en oplaadpunten elektrische voertuigen. Bij komst nieuwe start- /landingsbaan Schiphol, moet een oude baan worden geschrapt. Op termijn nieuwe sluis Noordzeekanaal, echter geen haast hiermee. Verbeteren en veiliger maken provinciaal fietsnetwerk. Pagina 5 van 9

6 Met aanleg en opwaardering van wegen, meer aandacht voor landbouwverkeer. Versterking recreatieve wandel- en fietsroutes. Provincie blijft aanleg snelle fietsroutes stimuleren. Voor verbinding A8-A9, nieuwe aftakking A9 bij Heiloo, verbreding N244 bij Purmerend, garantie bereikbaarheid N201 (ondermeer via logistieke verbinding voor vrachtwagens tussen Greenport en Schiphol), verbinding N205-A4, onderzoek naar oplossing verkeersdrukte Waterland. Verbetering ontsluiting Stichtse Brug. Verbeteren veiligheid provinciale wegen bij onderhoud. Fietspaden veiliger maken, door deze te scheiden van de rijbanen voor gemotoriseerd verkeer. Dijkversterkingen vanaf 2016 moeten flexibel en uit te bouwen zijn. Kustversterking moet zandig en zeewaarts zijn. Betere afstemming verkeer en vervoer door provinciale omgevingsvisie. Participatiefonds duurzame economie gebruiken voor stimuleren innovatie. Verbeteren kwaliteit leefomgeving door geluidsdempend asfalt, bosschages of geluidsschermen. Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, scooters en auto s. Wegnemen knelpunten voor fietsers. Ontwikkeling fietssnelwegen. Herijking provinciale wegennet, om beheer van sommige wegen over te dragen aan gemeenten. Onderzoek naar verlenging Noord-Zuidlijn naar Schiphol, Amstelveen en/of Zaanstad. Omzetten treinverbindingen Haarlem-Zandvoort en Haarlem-Beverwijk naar lightrail. Als nut en noodzaak Duinpolderweg wordt aangetoond, wordt er gekozen voor een tracé dat niet door het Bos en Binnenduinrandgebied loopt. Afmaken ring Haarlem voor betere doorstroming. Aanleg verbinding tussen A8 en A9. Verbetering doorstroming N9. Verkeersveiligheid vergroten door infrastructurele aanpassingen en betere verlichting. Principe voor Deltaprogramma kuststreek: zacht waar het kan, hard waar het moet. Oplossen fileprobleem door aanleggen meer wegen. Doortrekken A8 naar A9. Snel verhogen veiligheid provinciale wegen. Verbeteren verlichting op straat. Pagina 6 van 9

7 Inkoop, onderwijs en werkgelegenheid Stimuleren innovatie. Actief acquisitiebeleid internationale bedrijven. Realiseren samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Er wordt een provinciale werkambassadeur benoemd die voor stages en leerwerkplekken gaat zorgen. Streven naar betere aansluiting regionale onderwijs op arbeidsmarkt. Invoering onderwijsvouchers voor omscholing, samen met vakbonden en werkgevers. Invoering Social Return (min. 5% aanneemsom voor werknemers met afstand arbeidsmarkt, min. 1 stageplek per 50 werknemers, goed werkgeverschap zonder schijnconstructies. Verantwoord en duurzaam inkoop-, aanbestedings- en vergunningenbeleid. Bij aanbestedingsbeleid meer kansen voor regionaal MKB. Provincie en ondernemers werken samen aan koppelen onderwijs aan bedrijven met arbeidsleerplaatsen e.d. Inkoopbeleid op basis van eerlijke en transparante aanbestedingen. Enkel subsidies economie wanneer deze leiden tot extra arbeidsplaatsen. Stimulering schone en niet-ruimte-intensieve werkgelegenheid. Meer stages en leerwerkplekken creëren voor mensen met (V)MBO-opleiding. Provincie voert duurzaam inkoopbeleid. Uitbreiden hoger onderwijs, met opleidingen die aansluiten op het regionaal bedrijfsleven. Provincie koopt duurzaam in en houdt met aanbestedingen rekening met MKB door projecten op te delen. Provincie verbindt regionale economische clusters. Betere afstemming onderwijs op bedrijfsleven. Aansluiten onderwijs op arbeidsmarkt. Pagina 7 van 9

8 Bestuur, regelgeving en financiën Provincie stelt omgevingsvisie en verordening vast. Provinciale ARO wordt opgeheven. Verruiming onderscheid tussen bouwen binnen en buiten bestaand gebied. Kleinere overheid door meer regisserende rol provincie, deregulering en meer overlaten aan (samenwerkende) gemeenten Er komt één Provinciale Omgevingsvisie en meer samenwerking met andere Randstadprovincies. Samenwerking tussen gemeenten wordt gestimuleerd. Verhogen opcenten om 6 miljoen te realiseren. Algemene reserve verlagen naar 15%. Herprioritering restant Nuon-gelden. Sceptisch over samenwerkingsverbanden tussen gemeentes. Voor duidelijke bestuurlijke taakverdeling. Tegen superprovincie. Vereenvoudigen provinciale regelgeving voor het bedrijfsleven. Wegnemen regelgeving die grensoverschrijdende samenwerking belemmert. Geen verhoging provinciale belastingdruk. Voor structureel sluitende begrotingen. Stimuleren regionale ontwikkeling door revolving funds e.d. Tegen gebruik Crisis- en Herstelwet. Voor versobering voorzieningen voor provincie bestuur en statenleden. Terughoudendheid met financieel mogelijk nadelige vormen van PPS. Er komt een commissie die ieder jaar het nut van alle regelgeving controleert. Gemeenten alleen laten fuseren met een referendum, voldoende bereikbaarheid gemeentehuis aantoonbare voordelen. Geen fusie provincies. Geen uitzonderingen en ontheffingen op regelgeving natuur, groen en open gebied. ARO moet ruimtelijke kwaliteit controleren. Provinciale fondsen voor leefbaarheid vergroten. Enkel bezuinigen op voorzieningen wanneer is aangetoond dat deze geen nut meer hebben. Restanten NUON-gelden inzetten voor instandhouding busdiensten, groen en natuur. Regelgeving voor verduurzaming bedrijfsvoering wordt vereenvoudigd, in het bijzonder voor het MKB. Opbrengst opcenten blijft, met mogelijk een kleine indexatie, op niveau In plaats van sectorale budgetten, wordt er gebruik gemaakt van regionale budgetten. Soepel omgaan in bestemmingsplannen met veranderend of gemengd gebruik winkelpercelen. ARO opheffen en vervangen door provinciale adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit, die aan het begin van een project meekijken en wijzigingsvoorstellen doen. Provincie zet zich proactiever in om projecten te realiseren. Er komt meer deregulering door afschaffing en vereenvoudiging regels. Geen afdwinging gemeentelijke herindelingen. Investeringen en uitgaven worden sterker getoetst op rendement. Voorkomen kostenoverschrijdingen. Overheid moet efficiënter werken. Provincie werkt niet met open projectfinancieringen en betaalt facturen binnen dertig dagen. Pagina 8 van 9

9 Provincie speelt meer coördinerende en verbindende rol op het gebied van RO, zodat steden minder concurreren. Uitgebreide nieuwe algemene planologische benadering. Provinciale opschaling als er een goed voorliggend plan is. Stimuleren dat kleine gemeenten met weinig bestuurskracht fuseren. Verlagen administratieve lasten voor ondernemers, afschaffen overbodige regelgeving. Opcenten niet verhogen, mogelijk zelfs verlagen. Snijden in subsidies. Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus AH Zoetermeer t (079) f (079) e Pagina 9 van 9

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 VNO-NCW en MKB-Nederland Maart 2013 Een

Nadere informatie