Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema Bouwend Nederland regio Randstad Noord/ Duurzaamheid, groen, milieu PvdA Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie windenergie. Steunen onderzoek naar schone energievormen, zoals biovergisting, aardwarmte, getijde-energie. Met bedrijfsleven ontwikkelen vraaggestuurde innovaties en slimme financieringsconstructies (p. 10). Duurzame energiebronnen moeten door vermindering regelgeving gemakkelijker gebruikt kunnen worden in de landbouw (p. 16) Bij bouw en renovatie woningen, aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. Project Nul op de Meter ( energieneutrale woningen in 2020) ondersteunen en mogelijk overtreffen (p. 6). Geen proefboringen schaliegas. Provinciaal revolving fund investeert in duurzame energie. Energievoorziening Utrecht is in 2020 meer dan 16% duurzaam, met energie uit zon, wind, aardwarmte en biovergisting, en in 2040 geheel klimaatneutraal. Opstellen Regionaal Energieakkoord. Omwonenden participeren en delen in winst windmolens. Steunen experimenten met opwekking duurzame energie voor woningen en bedrijven (?) en met energieleverende wegen (pp ). Verduurzaming landbouw door tegengaan verdroging en vermesting. Snel uitbreiden EHS. Stimuleren natuur in groene contourgebieden met 3000 hectare (pp ). Zoveel mogelijk beperken bodemdaling (p. 8). Ontwikkelen natuur op basis van Akkoord van Utrecht (p. 9). Stimuleren en ondersteunen agrarisch natuurbeheer (p. 10). Omzetten mestoverschotten in duurzame energie. Installeren luchtwassers in de stallen van de intensieve veehouderij (p. 12). Voortzetten programma s energiebesparing en omschakeling naar duurzame energie, met 2% per jaar als norm, en opstelling provinciaal energiebeleidsplan (pp ). Stimuleren initiatieven bewoners- en bedrijfscollectieven voor decentrale opwekking duurzame energie. Ruimte voor energie uit zon, wind, water en biomassa. Geen winning schaliegas. Verduurzamen eigen gebouwen provincie. Stimuleren inzet biomassa. Stimuleren ontwikkeling biogas, osmose-energie, aardwarmte, warmtepompen (p. 15). Behoud Groene Hart, maar organische bouw moet mogelijk zijn (p. 4). Inzetten op zonne-energie. Opnieuw in gebruik nemen waterkrachtcentrale Hagestein. Liever geen grootschalige windenergie. Ruimte voor innovaties op het gebied van duurzame energie. Voorbeeldfunctie provincie met plaatsing zonnepanelen op (semi- )overheidsgebouwen (p. 6). Uitbreiding led-verlichting langs wegen. Stimuleren gebruik aardwarmte. Schaliegas voorlopig nog geen optie. Provincie streeft naar energieneutrale bedrijfsvoering. Bevorderen vulpunten voor waterstof en andere alternatieve brandstoffen auto s (p. 8). Geen verdere initiatieven op natuurgebied buiten Akkoord van Utrecht. Vergroten milieuruimte door aanleg bufferzones rond bedrijventerreinen (p. 10). Geen verdere uitbreiding aantal windmolens. Promoten zonnepanelen. Plaatsen zonnepanelen op openbare gebouwen. Snel saneren vervuilde grond, om grondwater schoon te houden (p. 1). Geen nieuwe windmolens. Geen biogasinstallaties in de buurt van woningen. Geen grootschalige zonneakkers (p. 3). Geen verdere ontpoldering (p. 5). Coördinerende rol provincie voor natuurbehoud. Tegen tekentafelnatuur (p. 9). Geen subsidies voor alternatieve energie, maar financiering ervan door de markt (pp. 9-10). CDA Provincie draagt bij aan behoud en uitbreiding duurzame landbouw in de hele provincie. Verhogen subsidies voor vervanging asbestdaken door zonnepanelen. Vasthouden aan afspraken locaties duurzame energie, met sterkere rol bewonerscoöperaties. Tegen winning schaliegas. Vasthouden aan afspraken natuur van het Akkoord van

2 PvdA Utrecht (p. 8). 10% energiebesparing en 14% duurzame energie in de provincie in Hiervoor wordt met andere partijen een actieplan (Energieakkoord) vastgesteld. Oprichten Energiefonds (p. 3). Energiebesparing woningen via isolatie en zonnepanelen stimuleren, in het bijzonder bij sociale huurwoningen. Ruimtelijk beleid ten gunste van windmolens, bio-energie en zonneparken. Minimaal 65,5 MW windenergie in Provincie lobbyt bij Rijk en Brussel voor ambitieuzer energiebeleid. Provincie zorgt voor energiebesparing bij eigen panden en openbare verlichting, en opwekking zonne-energie op eigen terrein (p. 4). Ontwikkelen 1500 ha extra natuur + ondersteunen extra ontwikkeling in groene contour (p. 5). Provincie neemt initiatief in actieplan veenweidegebied. Er komen pilots met natuur op bedrijventerreinen, tijdelijke natuur en natuur in stedelijk gebied (p. 6). Provincie ondersteunt bedrijven en gemeenten bij realiseren extra (snel)laadpunten elektrische voertuigen (p. 9). Tegen schaliegas en opslag radioactief afval (p. 15). Herstellen waardevolle landschapselementen (p. 17). Provincie stimuleert de ontwikkeling richting een circulaire economie (p. 8). Provincie verspreidt kennis over duurzame energie. Er komt een provinciaal energieakkoord. Energiebesparing via verduurzaming warmtevoorziening, stadsverwarmingssystemen op biomassa, meer gebruik maken restwarmte industrie, warmte/koudeopslag bij kantoren. Verduurzaming energie door warmte (zonneboilers en decentrale productie groen gas). Inzetten op zonne-energie (op daken particulieren en via zonneparken). Beperken rol windenergie. Tegen winning schaliegas (p. 9). Verder ontwikkelen EHS. Stimuleren private natuurontwikkeling in groene contour. (p. 11). Stimuleren van biologische (stads-)landbouw (p. 12). Zonnecellen integreren in asfalt provinciale wegen. Stortplaatsen gebruiken voor opwekking zonne- en windenergie (p. 15). Via vergunningen en subsidies realiseren van snellaadpalen, verwisselbare batterijen en waterstof bij tankstations (p. 18). Provincie stimuleert renovatie en energiezuiniger maken sociale woningen (p. 5). Stimuleren energieneutraal herbouwen kantoren. Geen aantasting groene ruimte: indien groene ruimte in uitzonderlijke gevallen wordt aangetast, dan wordt deze elders gecompenseerd. Natuurplannen Akkoord van Utrecht worden ambitieus uitgevoerd (p. 5). In gebieden rond EHS wordt duurzame en biologische landbouw toegestaan. Bij nieuwbouw woningen of vernieuwing riolering komen er aparte systemen voor opslag en hergebruik regenwater (p. 6). Voor windenergie, op afstand zodat omwonenden geen last hebben, en met voordelen voor bewonerscoöperaties. Tegen winning schaliegas. Stimulering energiebesparing bij scholen, huishoudens, bedrijven en publieke gebouwen. Asbestdaken moeten worden gesaneerd en vervangen door zonnepanelen en boilers (p. 7). Woningbouw Bij ruimtelijke opgaven wordt altijd water en het Deltaprogramma meegenomen (p. 12). Provincie beperkt zich tot planologisch kader en laat maatwerk over aan gemeentes. Bouwen BBG heeft voorrang op uitbreiding. Voor vraaggerichte woningbouw. Voor een afgeslankte huisvestingsverordening voor sociale woningbouw (p. 13). Voor bevordering eigen woningbezit en steun voor PO (p. 14). Bij bouw en renovatie woningen, aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. Project Nul op de Meter ( energieneutrale woningen in 2020) ondersteunen en mogelijk overtreffen (p. 6). Geen proefboringen schaliegas. Provinciaal revolving fund investeert in duurzame energie. Energievoorziening Utrecht is in 2020 meer dan 16% duurzaam, met energie uit zon, wind, aardwarmte en biovergisting, en in 2040 geheel klimaatneutraal. Opstellen Regionaal Energieakkoord. Omwonenden participeren en delen in winst windmolens. Steunen experimenten met opwekking duurzame energie

3 CDA voor woningen en bedrijven (?) en met energieleverende wegen (pp ). Verduurzaming landbouw door tegengaan verdroging en vermesting. Snel uitbreiden EHS. Stimuleren natuur in groene contourgebieden met 3000 hectare (pp ). Bouw nieuwe woningen vrijwel uitsluitend binnen stedelijk gebied. Herbestemming oude kantoor- en winkelpanden tot woonruimte. Onderzoek naar mogelijkheid om woningaantallen die in de laaggelegen polder Rijnenburg zijn gepland, te bouwen in de verstedelijkte zone tussen Nieuwegein en Utrecht (p. 6). Kleine kernen mogen organisch groeien, mits de gemeente met een uitgebalanceerde kernrand-visie aantoont dat kleinschalige woningbouw een duidelijke kwaliteitswinst oplevert. (p. 7). Organische bouw in het Groene Hart moet mogelijk zijn. Bouwen voor behoefte, bevorderen natuurlijke aanwas in kleine kernen. Aanpak scheefwonen door aandacht voor starters- en seniorenwoningen. Zoveel mogelijk (boven)regionale afstemming om bouwen voor leegstand tegen te gaan. Voorkeur voor bouwen binnen bestaande stads- en dorpsgebied. Dorpen mogen uitbreiden, flexibel omgaan met rode contouren (p. 4). Er wordt pas gebouwd in de A12-zone wanneer de Leidsche Rijn helemaal af is (p. 5). Aandacht voor levensloopbestendig en aanpasbaar bouwen. Steunen en bevorderen nieuwe woonvormen, zoals aanleunwoningen. Meer aandacht voor toegankelijkheid woningen voor ouderen. Verzorgingshuizen ombouwen naar servicegerichte huisvesting voor ouderen (p. 1). Stimuleren gemeenten tot hanteren reële grondprijzen en wensen woonconsument. Geen strak contourenbeleid, toestaan bouwen buiten stedelijk gebied. (p. 7). Geen bouwplannen in gebieden met overstromingsrisico (p. 9). Enkel toestaan bouw nieuwe woningen in kernranden, wanneer dit leidt tot verbetering ruimtelijke kwaliteit. Voor herstructurering en vitalisering bestaande wijken en buurten (p. 9). Verdere bouw enkel binnen de huidige bebouwde kom. Provincie zorgt voor balans in het aanbod van verschillende woningen in de regio (inclusief sociale woningbouw), gebaseerd op de vraag (pp ). Eerst afmaken lopende projecten, vóór het starten van nieuwe plannen. Polder Rijnenburg blijft onbebouwd. Grond bij Nieuwegein en Houten wordt enkel bebouwd wanneer Leidsche Rijn klaar is, hoewel een beter alternatief is om te bouwen in A12-zone tussen Nieuwegein en Utrecht (p. 14). Er wordt primair gebouwd in de buurt van OVknooppunten (p. 15). Er wordt ingezet op het bouwen van betaalbare huisvesting voor studenten, starters en ouderen. Voor uitbreiding kernen wordt er duurzaam gebouwd in stedelijke regio s, langs ov-verbindingen en met voldoende voorzieningen. Niet starten met bouw in nieuwe uitleglocaties zoals Rijnenburg, voordat lopende en stagnerende projecten zijn afgerond. Niet bouwen in het Groene Hart. Geen menskracht en middelen besteden aan A12-zone zolang er geen concrete plannen zijn (p. 5). Bevordering stichting kleinschalige woonvoorzieningen en zorgboerderijen (p. 9). Bereikbaarheid en mobiliteit Er wordt geïnvesteerd in wegen om knelpunten op te lossen. Leefbaarheid omwonenden belangrijkste randvoorwaarde, daarna landschappelijke inpassing. Hoge prioriteit voor maatregelen om doorstroming te bevorderen (p. 7). Investeringen in fietsinfrastructuur mogen niet ten koste gaan van autoverkeer (p. 8). PvdA Betere benutting bestaande wegennetwerk. Tegen verbreding A27. Anticiperen op technologische ontwikkelingen op het weggebruik, zoals zelfsturende auto s. Investeren in netwerk van fietssnelwegen (p. 10). Landelijk gebied toegankelijk maken door fijnvertakt stelsel wandelen fietsroutes (p. 14).

4 Realiseren overdekte fietsenstallingen bij ov-opstaphaltes (p. 17). Zorgen voor ruime haltes en perrons met goede verlichting. Betere toegankelijkheid OV voor ouderen en lichamelijk beperkten: binnen 4 jaar zijn alle bushaltes toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. Provincie ondersteunt aanleg tramlijn Utrecht Centraal naar De Uithof, en doet studie naar tramlijn Driebergen-Zeist naar Leidsche Rijn. Samenwerking met Gelderland voor verbetering van de spoorverbindingen van Harderwijk en Barneveld met Utrecht Centraal. Samenwerking met Flevoland, Noord-Brabant en Zuid-Holland voor de toekomstige aanleg van de spoorverbindingen Almere-Utrecht-Breda- Antwerpen-Brussel, en Utrecht-Gorinchem-Dordrecht. Samenwerking met Zuid Holland voor verbetering van de spoorverbinding Utrecht- Leiden. Provincie doet onderzoek naar mogelijkheid extra treinstations. Liever geen verbreding bak van Amelisweerd. Voor een A27 met zoveel mogelijk rijstroken binnen de huidige bak. Indien verbreding toch nodig, dan is er een verkapping nodig bij Amelisweerd die de stukken bos met elkaar verbindt (p. 18). Aanleggen fietssnelwegen naar Amersfoort, Hilversum, Utrecht, Veenendaal en Woerden. Meer passeerstroken aanleggen, om wegen toegankelijk te maken voor landbouwverkeer (p. 19). Wandel- en fietsroutes op het platteland worden beter verbonden (p. 21). Er worden ruiterpaden en skeelerroutes ontwikkeld in het buitengebied (p. 22). Er wordt een geluidswal gerealiseerd langs de A12 (p. 5). Realiseren goede fietsverbindingen op het platteland ter bevordering recreatie en toerisme (p. 10). Aanleg fietssnelwegen. Ondersteunen aanleg carpoolplaatsen en P&R-voorzieningen. Oplossen fileknelpunt Rijnbrug bij Rhenen. Rondwegen aanleggen om dorp- en stadskernen te ontzien. Vergroten asfaltcapaciteit wordt niet geschuwd. Voor verbreding A27 bij Amelisweerd wanneer noodzaak hieromtrent vaststaat (p. 11). Garanderen absolute toegankelijkheid OV voor mindervaliden. Waterwegen optimaliseren. Binnenvaart optimaal faciliteren door aanleggen stroom- en watervoorzieningen, verbeteren laad- en losplaatsen: Een aandachtspunt hierbij is de situatie rond het Amsterdam-Rijnkanaal, in het bijzonder ter hoogte van de Plofsluis. (p. 12). Goede aansluiting bedrijven op infrastructuur (p. 14). Fiets- en wandelpaden op het platteland die beter toegankelijk zijn voor mensen met kinderwagen, rolstoel en rollator. Meer verlichting op straat. Goede bereikbaarheid treinstations, met voldoende parkeercapaciteit en rolstoeltoegankelijke toiletten. Geen verbreding A27, gereserveerde geld in regionale bereikbaarheid en vitaal platteland investeren (p. 2). Uitbreiding aantal elektrische oplaadpunten. Uitbreiding fiets- en wandelroutes voor toerisme en recreatie (p. 3). Oplossen knelpunten provinciale wegen. Mobiliteitsbeleid wordt vraaggestuurd. Beter op elkaar afstellen verkeerslichten voor het creëren van groene golven. Bewoners krijgen meer inspraak bij infrastructurele projecten. Investeren in geluidsschermen (p. 6). CDA Projecten Ring Utrecht, Knooppunt Hoevelaken, en Rijnbrug bij Rhenen worden uitgevoerd (p. 7). [Voor aanleg fietstunnels bij noordelijke randweg Utrecht. Voor aanleg snelfietsroutes (p. 10, in kader zijkant).] Verder uitwerken Actieplan Fiets. Provincie realiseert snelfietspaden. Uithof krijgt fietsverbindingen in alle windrichtingen. Aanleg vrijliggende fietspaden langs alle N-wegen (pp. 8-9). Provincie investeert niet in weguitbreidingen. Tegen verbreding A27. Verdubbeling spoor tussen Woerden en Leiden. Regiostations rond Utrecht krijgen betere voorzieningen. Er wordt een plan uitgewerkt voor regionaal tramnetwerk Utrecht-Amersfoort (p. 9). Verbeteren fiets- en wandelroutenetwerk. Maken van ligplaats voor boten bij Nedereindse Plas (p. 12). Fietsen waar het kan, autorijden waar het nodig is. Voor aanleg snelfietsroutes (p. 17). Voor aanleg spoorlijn Almere-Breda via Utrecht, parallel aan A27 (p. 18). Geen nieuwe wegen als gezondheid omwonenden bedreigd wordt,

5 volgens eigen normen. Er komt een actieplan voor verbetering infrastructuur binnenvaart. Onaantrekkelijk maken sluiproutes. Tegen verbreding A27. Voor de aanleg van een spoorverbinding van Almere via Utrecht naar Breda, parallel aan de A27. Beter toegankelijk maken stations voor mensen met beperking. Aanleg meer goedkope en bereikbare P+R-locaties. Investeren in snelle fietsroutes en fietsverbindingen over rivieren, kanalen en autowegen (p. 8). Veiligheid Inzetten op scheiding fietsverkeer van autoverkeer en gebruik ongelijkvloerse kruisingen, met prioriteit gevaarlijkste plekken (p. 8). Verkeersveiligheid leidend bij aanleg en onderhoud provinciale wegen. Veiligheid vergroten door verbetering infrastructuur (p. 9). PvdA Bij onderhoud, aandacht voor veiligheid provinciale wegen (p. 10). Voor veiligstelling lage gebieden: bouwen op terpen, wegen op dijken en compartimentering van gebieden. Dijken en keringen worden aangepast aan de wettelijke normen. Provincies en waterschappen maken samen een Deltaplan (pp. 7-8). Verbeteren verkeersveiligheid en waterbeheer als aanvullende maatregelen bij landbouwstructuurverbetering (p. 13). Er wordt ingezet op overzichtelijke en ruime verkeerssituaties, gescheiden rijbanen, goede belichting en spreiding vervoersstromen. Waar mogelijk provinciale wegen om dorpskernen heen leggen (p. 18). Gebruik maken van glowing lines en wegdekreflectoren in het landelijk gebied om wegen beter te verlichten. Heldere afspraken over het onderhoudsniveau en -budget van wegen en kunstwerken. Een meerjaren onderhouds- en verbeterprogramma voor de provinciale wegen om in de periode tot 2035 de provinciale wegen op het drie sterren veiligheidsniveau van EuroRAP te brengen. (p. 19). CDA Bouwplannen actief toetsen op waterveiligheid. Geen nieuwbouw meer in laaggelegen gebieden. Voortvarend uitvoeren Deltaplan, met versterking Lek- en Grebbedijk (p. 6). Optimaliseren verkeersveiligheid provinciale wegen, in het bijzonder op kritieke punten: Rondweg Veenendaal, kruising N204 Blokland in Montfoort, N224 tussen Woudenberg en Zeist, diverse oversteekplaatsen op provinciale wegen, Cuneraweg in Rhenen en een aantal landelijke provinciale wegen (p. 11). Onderhoud dijken, waterkeringen en riolering moet zorgvuldiger (p. 1). Veiligheid provinciale wegen krijgt meer prioriteit (p. 6). Geen nieuwe ecoducten erbij (p. 8). Voor versterking Lekdijk en Grebbedijk (p. 5). Veiligheid provinciale wegen en naastgelegen fietsroutes moet omhoog. Bij gepland onderhoud gaat provincie in gesprek met scholen en bewoners over verbeterpunten veiligheid voor fietsers (p. 10). Realiseren ecoducten en andere verkeersmaatregelen tegen gevaar van wild (p. 6). Aanleg vrijliggende fietspaden langs alle N-wegen. Bij groot onderhoud provinciale wegen worden gescheiden rijstroken de norm (p. 9). Mogelijk gebruik maken van signaleringssystemen voor groot wild (p. 13). Verlichting langs de provinciale wegen vervangen door led s op zonne-energie en lichtgevende (glow-in-the-dark) strepen in het wegdek (p. 18). Verkeersluw maken binnenwegen. Investeren in veilige fietsroutes (p. 8). Bedrijventerreinen en overige utiliteiten Tegen ongecoördineerde bouw kantoren. Voor vraaggestuurde bouw kantoren en winkellocaties (p. 6). Beheerders natuurgebieden krijgen

6 PvdA CDA meer vrijheid om bv. horeca en woningen te plaatsen. Ruimte voor groei lokale land- en tuinbouw (p. 15). Er komt ruimte voor agrarische herbestemming, die niet ten koste mag gaan van de agrarische sector (p. 16). Provinciaal aanvalsplan tegen leegstand en verrommeling: prioriteit opknappen bestaande kantoor- en bedrijfspanden boven nieuwbouw. Indien niet renoveerbaar, verouderde panden slopen. Oude bedrijfsgebouwen en agrarische bebouwing kunnen herbestemd worden (p. 7). Ontwikkeling regionaal plan detailhandelaanpak (p. 8). Niet-grondgebonden agrarische productie clusteren, maar tegen komst megastallen (p. 14). Sterk verminderen plancapaciteit nieuwe kantoorpanden en winkels, voorkomen concurrentie gemeente en bouwen voor leegstand. Opknappen en herstructureren oude bedrijventerreinen, voor efficiënter gebruik grond. Blijven werken aan het ondergronds plaatsen van hoogspanningskabels (p. 6). Stimuleren stads- en zorgboerderijen i.c.m. teelt van slowfood en streekproducten (p. 12). Agrarische ondernemers kunnen uitbreiden wanneer dit niet ten koste gaat van milieukwaliteit en dierenwelzijn (p. 13). Ontwikkelen Deltaplan om leegstaande en komende boerderijen te herbestemmen (p. 14). Stop op ontwikkeling grote winkelcentra buiten de bebouwde kom (p. 21). Ondernemers krijgen ruimte om eet- en drinkgelegenheden te beginnen op het platteland (p. 22). Er komt een provinciaal fonds voor instandhouding kerkelijk erfgoed (p. 24). Provincie faciliteert gemeenten bij afstemming sportaccomodaties (p. 26). Herstructurering bestaande bedrijventerreinen boven uitbreiding. Stimuleren intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Leegstaande kantoren herbestemmen of afbreken. Kantoorlocaties centreren rond en bij OV-knooppunten. Ruimte voor uitbreiding agrarische bedrijven. Concentratie bedrijfsbebouwing agrarische bedrijven. Ruimte voor verduurzaming, verbreding en nevenactiviteiten, maar agrarisch gebied blijft primair voor landbouw. Bouwblokgrootte zoals aangegeven in PRS/PRV blijft de maatstaf (p. 5). Recreatiegebieden liggen op korte afstand van de stad, maar niet te dicht bij kleine kernen. Er komt een structuurvisie voor de ondergrond (p. 6). Tegengaan verromeling en leegstand bedrijventerreinen, beter functioneel gebruik. Waar mogelijk meerlaags bouwen op bedrijventerreinen, inclusief parkeergelegenheid. Ruimte vrijmaken voor watergebonden bedrijvigheid. Concentreren detailhandel in dorpen en steden. Ruimte blijven maken voor landbouw (p. 14). Stimuleren groen toerisme en koppeling toerisme en recreatie. Stimuleren kleinschalig ondernemerschap op open terreinen zoals Henschotermeer, Gravebol en Doornse Gat (p. 15). Streven naar minder megastallen (p. 2). Geen nieuwe grootschalige bedrijventerreinen. Voor renoveren en/of opzetten van nieuwe kleinschalige bedrijventerreinen. Aanleg rustpunten en picknickplaatsen met voorzieningen (p. 3). Meer ruimte voor stoppende agrariërs om nieuwe impulsen te ontwikkelen op vrijkomende gronden/erven, zolang kwaliteit landschap en omgeving behouden wordt. Geen uitbreiding bedrijventerreinen bij leegstand (p. 4). Geen verdere ontpoldering landbouwgrond (p. 5). Toekomstige kantoorontwikkelingen blijven geschrapt. Geen nieuwbouw bedrijventerreinen zolang oude kunnen worden geherstructureerd. Provincie coördineert bouw winkelvastgoed, zodat er niet voor leegstand gebouwd wordt (p. 7). Geen megastallen (p. 8). Geen bouwplannen in gebieden met overstromingsrisico (p. 9). Terughoudendheid met nieuwbouw grote winkelcentra en weidewinkels. Provincie helpt gemeenten met alternatieven voor leegstaande winkelpanden. Tegen komst nieuwe kantoorpanden, voor herbestemming lege panden. Provinciale fonds erfgoedparels wordt gebruikt voor restauratie monumenten (p. 9). Tegen megastallen (p. 6). Provincie neemt een regierol aan bij

7 PvdA herstructurering bedrijventerreinen en het geven van nieuwe bestemmingen aan lege kantoorpanden (p. 12). Leegstaande kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden worden hergebruikt, indien nodig met andere bestemming. Bouw nieuwe bedrijfslocaties moet heroverwogen worden (pp ). Erfgoedlocaties worden beter ondersteund (p. 17). Leegstaande stallen moeten worden gesaneerd (p. 18). Vakantieparken en campings worden vernieuwd (p. 8). Voor grondgebonden landbouw, tegen varkensflats (p. 12). Er komt een provinciale visie op winkelgebieden. Eerst opknappen en vernieuwen huidige bedrijventerreinen en kantoorpanden voordat er nieuwbouw komt (p. 14). Herbestemming kantoorpanden voor woningen en kleine ondernemingen (pp ). Agrarische ondernemingen moeten gesteund worden in transitie naar andere bestemming, bijv. zorgboerderij (p. 15). Herbestemmen leegstaande kantoren en te ontwikkelen kantoorlocaties voor sociale woningbouw en studentenkamers. Tegen komst nieuwe bedrijventerreinen. Investering in hergebruik en herbestemming bestaande bedrijventerreinen. Bevorderen meervoudig ruimtegebruik op bedrijventerreinen, zoals parkeerruimten onder gebouwen. Provincie en gemeenten werk plan tegen winkelleegstand uit. Tegen komst megastallen (p. 5). Tegen ombouwen campings tot luxe bungalowparken (p. 6). Tegen komst megawinkelcentra (p. 7). Provinciale gebouwen en voorzieningen toegankelijk maken voor mensen met beperking (p. 9). Werkgelegenheid Versterken Economic Board. Focus op enkele sectoren waarin Utrecht excelleert, met evenwicht tussen grootbedrijf en MKB. Acquisitie buitenlandse bedrijven doorzetten (p. 5). Ondersteuning Techniekpact. Afstemmen onderwijs en arbeidsmarkt (p. 6). Waterschap moet uitvoeringstaken uitbesteden aan de markt (p. 12). Regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid versterken. Kansrijke sectoren (inclusief duurzame bouw) stimuleren, met speciale aandacht voor MBO-banen. Ondersteunen innovatieve starters en toegang MKB tot financiering vergroten. Creëren minstens 2000 stages en leerwerkplekken per jaar. Opdelen provinciale opdrachten, om meer kans voor ZZP ers te creëren. Utrecht (inter)nationaal profileren als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven (p. 5). Ondersteuning Nationaal Railinnovatiecentrum (p. 9). Bij aanbestedingen social return van 5% werknemers(p. 15). Ondersteunen en stimuleren glastuinbouw (pp ). Provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid (p. 15). Provincie stimuleert in kennis en innovatie. In het aanbestedingsbeleid meer kansen voor het regionale MKB. Stimuleren eerlijk ondernemen. Provincie stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderwijs, overheden, ondernemers en onderzoek (p. 20). Provincie verbindt ondernemers en onderwijs. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten voor scheppen leer-werkplaatsen, en het benaderen van werkgevers voor plaatsing mensen met arbeidsbeperking of bijstandsuitkering (p. 22). Duurzame inkoop en aanbesteding van goederen en diensten is de norm. Neem daarbij zoveel als mogelijk een Social Return on Investment (SROI) op. (p. 8). Er wordt gewerkt aan een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. Aansluiting faciliteren op topsectorenbeleid van het Rijk (p. 13). Beter verbinden onderwijs, onderzoek en arbeidsmarkt. Stimuleren stageplaatsen (p. 15). Meer investeringen nodig in nascholing oudere werknemers. Bij grote projecten die meer dan een provincie betreffen kiest 50PLUS Voor het bevorderen van constructieve samenwerking om kostbare concurrentie vermijden. (p. 3). Aanwezige kennis 50-plussers benutten voor overdracht aan jongere generatie (p. 4). Bevorderen samenwerking universiteit, hogeschool en bedrijfsleven. Provincie moet zoveel mogelijk geld uit Brussel verkrijgen, en dat

8 CDA inzetten voor werkgelegenheid (p. 5). Economic Board zorgt voor betere aansluiting bedrijven en onderwijsinstellingen (p. 7, p. 10). Economic Board gaat zich nadrukkelijk op MKB richten, en meer op dienstensector en maakindustrie. Er worden meer stageplaatsen gecreëerd voor mbo- en lbo-studenten. Onderwijs wordt beter aan het bedrijfsleven gekoppeld (p. 11). Ondersteunen start-ups en kleine bedrijven. Faciliteren komst internationale bedrijven (p. 7). Duurzaam gebruik van grondstoffen wordt een selectiecriterium bij aanbestedingen (p. 8). Betere afstemming scholen en MKB (p. 10). Door Provincie gefinancierde organisaties moeten naar divers personeelsbeleid streven, inclusief voor mensen met arbeidsbeperking (p. 4). Economisch beleid gericht op behoud bestaande werkgelegenheid. Provincie stimuleert bedrijven om stages te creëren. Economic Board zet zich in voor extra werkgelegenheid voor lageropgeleiden, en voor het MKB. Provincie koopt duurzaam in (p. 7). Bestuur en regelgeving Zoveel mogelijk ruimte geven aan ondernemers (p. 5). Bedrijven moeten zoveel mogelijk kunnen uitbreiden. Ook in beperkte mate in het buitengebied, indien het leidt tot meer werkgelegenheid. Meer risicogericht toezicht op bedrijven (p. 6). Belemmeringen weghalen op het gebied van cultureel erfgoed, recreatie en toerisme (p. 17). Ondersteunen gemeenschappelijke regelingen en gemeentelijke samenwerking, waarbij provincie controleert op democratische legitimiteit en bestuurlijke daadkracht. Verder werken aan opheffen bestuurlijke lappendeken. Plannen voor provinciale opschaling worden op meerwaarde beoordeeld (p. 19). PvdA Behoud van het Utrechts landschap door landschapstoets voor woningen, bedrijven, wegen. Provincie helpt gemeenten bij versterking bestuurskracht en bevordering regionale samenwerking (p. 14). Sterk verminderen plancapaciteit nieuwe kantoorpanden en winkels, voorkomen concurrentie gemeente en bouwen voor leegstand. Opknappen en herstructureren oude bedrijventerreinen, voor efficiënter gebruik grond. Blijven werken aan het ondergronds plaatsen van hoogspanningskabels (p. 6). Stimuleren stads- en zorgboerderijen i.c.m. teelt van slowfood en streekproducten (p. 12). Agrarische ondernemers kunnen uitbreiden wanneer dit niet ten koste gaat van milieukwaliteit en dierenwelzijn (p. 13). Ontwikkelen Deltaplan om leegstaande en komende boerderijen te herbestemmen (p. 14). Stop op ontwikkeling grote winkelcentra buiten de bebouwde kom (p. 21). Ondernemers krijgen ruimte om eet- en drinkgelegenheden te beginnen op het platteland (p. 22). Er komt een provinciaal fonds voor instandhouding kerkelijk erfgoed (p. 24). Provincie faciliteert gemeenten bij afstemming sportaccomodaties (p. 26). Kies bij ontwikkelingen voor een uitnodigingsplanologie zoals de gemeente, provincie en het waterschap nu al als experiment inzetten bij de ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk. Een vergelijkbare vorm wordt toegepast bij Lopiker Meerwaard. Minder en eenvoudigere procedures voor bouw- en regelgeving (p. 4). Het beleid voor vergunning, toezicht en handhaving milieuregelgeving wordt integraal gemaakt. Handhaving wordt digitaal inzichtelijk gemaakt (p. 7). Afschaffing regelgeving die agrarische bedrijfsvoering onnodig belemmert (p. 9). Minder en/of eenvoudiger regels en snelle vergunningverlening bevorderen voor bedrijven (p. 13). Geen nieuwe bestuurlijke structuren creëren. Geen van bovenaf opgelegde herindeling gemeentes of opschaling provincie (p. 17). Minder lagen in het ambtelijk bestuur (p. 3). Provincie voert alleen de kerntaken uit: Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer; Natuur & Landschap; Economie & Agrarische Zaken, Cultureel en Historisch Erfgoed. Opheffing PCL, OMU, Adviseur

9 CDA PvdA Ruimtelijke Kwaliteit. Tegen fusie provincie, voor referendum bij opschaling provincie (p. 4). Minder regels voor ondernemers (p. 5). Ruimte voor kantoor aan huis (p. 7). Provincie richt zich op kerntaken ruimte, mobiliteit, economie en cultuurhistorie. Provincie moet verbindende rol spelen tussen gemeentes, bedrijven en maatschappelijke organisaties (p. 5). Voor transparante bestuursstijl. Geen fusies gemeenten of provincies zonder draagvlak (p. 6). Wegnemen belemmeringen voor ondernemers. Meer mogelijkheden voor horeca in recreatiegebieden (p. 7). Provincie introduceert sloopregeling oude vrachtwagens en bestelbusjes (p. 9). Aanvullende voorwaarden voor uitbreiding agrarische bedrijven (p. 18). Verbeteren dienstbaarheid en transparantie provincie. Beter ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving (p. 19). Meer transparantie bij afgeven garanties voor financiering ondernemers, aanpassen belemmerende regelgeving voor ondernemers (p. 7). Overbodige regelgeving voor ondernemers schrappen (p. 8). Provincie krijgt meer een faciliterende, initiërende, aanjagende en regisserende rol. Voor afschaffing ontransparante gemeenschappelijke regelingen gemeenten en provincies (p. 21). Beperken inhuur externe adviseurs en gedetacheerden tot de Roemernorm. Invoering mogelijkheid houden raadplegend referendum. Minimaliseren gesloten vergaderingen. Beëindigen privileges gedeputeerden en bestuurders. Er wordt meer gebruik gemaakt van directe inspraak burgers. Tegen fusie provincie (p. 3). Enkel gemeentelijke herindeling na referendum (p. 9). Financiën Europese fondsen zoveel mogelijk benutten voor innovatie en het MKB (p. 6). Motorrijtuigenbelasting moet gebruikt worden voor bereikbaarheid (p. 8). Geen verhoging waterschapsbelasting [geen taak provincie!] (p. 12). Handhaven en mogelijk verlagen niveau opcenten. Fondsen en reserves gebruiken waar deze voor bedoeld zijn. Minder subsidies, meer cofinanciering en revolving funds. Voor een sluitende begroting. Geen bezuinigingen op mobiliteit (p. 18). Soberheid en doelmatigheid van groot belang bij bedrijfsvoering en voor bestuurders. Slimmer inzetten beschikbare middelen. Koppelen publieke en private middelen om ontwikkelingskracht projecten te versterken. (p. 15). Europese fondsen worden gebruikt voor infrastructuur en werkgelegenheid (p. 20). Zolang Europese Structuurfondsen bestaan, zoveel mogelijk hierop een beroep doen, met een verschuiving naar thema s als op het gebied van energie, klimaat, natuur en landschap, onderzoek, innovatie (p. 23). Provincie richt eigen organisatie zo efficiënt mogelijk in. Voor een jaarlijks structureel sluitende (meerjaren)begroting. Tegen verhoging opcenten (p. 30). Enkel participeren in Europese projecten wanneer dit meerwaarde heeft voor de provincie Utrecht (p. 13). Voor een sluitende meerjarenbegroting met een sober financieel beleid en lage lasten. Bij tekorten eerst bezuinigen en richten op kerntaken. Er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen van 2,0. Provinciale leges en opcenten maximaal met inflatie verhogen, nadat er eerst is gekeken naar bezuinigingen (p. 18). Subsidies zijn tijdelijk en aanvullend, en worden jaarlijks geëvalueerd (p. 19). Geen continue verhoging opcenten, proberen deze op peil te houden. Minder lagen in het ambtelijk bestuur als bezuiniging (p. 3). Verlaging opcenten met 20%. Voor een sober en efficiënt financieel beleid. Beperking buitenlandse dienstreizen. Geen verstrekking subsidies onder Beëindigen klimaat- en kunstsubsidies. Strengere controle subsidieontvangers met een zwarte lijst (p. 4). Subsidieontvangers geen salarissen hoger dan 80% salaris

10 Gedeputeerde. Geen structurele subsidieverstrekking. Provincie moet zoveel mogelijk geld uit Brussel verkrijgen, en dat inzetten voor werkgelegenheid (p. 5). Schrappen financiering cultuureducatie (p. 8). Afschaffen provinciale ontwikkelingshulp (p. 9). Afschaffen subsidie voor milieugroepen (pp. 9-10). CDA Provincie voert zuinig beleid. Geen verhoging opcenten (p. 5). Samenwerking met andere provincies voor verwerving Europese subsidies (p. 6). Duurzaam financieel beleid gebaseerd op kleine overschotten. Verhoging opcenten niet hoog op het lijstje, maar wordt niet uitgesloten (p. 19). Inzetten en aanspreken Europese fondsen voor ondersteuning (duurzame) ondernemers (p. 7). Bezuinigen met 50 procent op recepties, symposia en andere borrels, versobering catering. Snoepreisjes gedeputeerden minimaliseren. Nieuwe regels verlagen hoge onkosten declaraties gedeputeerden. Verlaging statenvergoeding en fractiebudgetten. Instellingen krijgen alleen subsidie wanneer er transparantie is en geld niet gebruikt wordt voor exorbitante beloningen bestuurders (p. 3). Openbare informatie Provincie wordt beter gedeeld. Er wordt passend gebruik gemaakt van Europese subsidies (p. 4).

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie windenergie.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROVINCIALE STATEN 50PLUS UTRECHT. 50PLUS DUS, VOOR NU ÉN STRAKS! www.50pluspartij.nl

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROVINCIALE STATEN 50PLUS UTRECHT. 50PLUS DUS, VOOR NU ÉN STRAKS! www.50pluspartij.nl VERKIEZINGSPROGRAMMA PROVINCIALE STATEN 2015 2019 50PLUS UTRECHT 50PLUS DUS, VOOR NU ÉN STRAKS! www.50pluspartij.nl Landelijke kernpunten 50PLUS (met aanpassingen voor de provincie Utrecht) Inleiding Onderstaande

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2019

Verkiezingsprogramma 2015-2019 Verkiezingsprogramma 2015-2019 INLEIDING Dit is het nieuwe programma van de SP Provincie Utrecht voor de komende vier jaar. Zoals altijd zullen wij ons handelen laten bepalen door onze drie kernwaarden,

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 1 Leefbaarheid kleine kernen 1 1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen 1.1.2 I - programmakosten 300-300

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Toekomst voor Gelderland

Toekomst voor Gelderland Toekomst voor Gelderland Speerpunten om voor de VVD te stemmen Gelderland herstelt zich van een zware economische en financiële crisis. De werkgelegenheid komt langzaam uit een diep dal. De financiële

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inleiding van de lijsttrekker De leden van de VVD in de provincie Groningen hebben in november 2014 dit programma vastgesteld voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 18 MAART SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA S 2015-2019

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 18 MAART SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA S 2015-2019 PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 18 MAART SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA S 2015-2019 18 februari 2015 Statengriffie Provincie Utrecht www.kiesjouwutrecht.nl Leeswijzer Voor u ligt een samenvatting van

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

ROUTEKAART DUURZAAM OSS

ROUTEKAART DUURZAAM OSS ROUTEKAART DUURZAAM OSS 2025-2030 Duurzaam Oss Alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal of energieleverend in 2025 Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken Verduurzamen verkeer en vervoer

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Gemeente Boekel. Vrijkomende Agrarische bedrijfsgebouwen. Seminar. 26 mei Ted van de Loo Wethouder grondgebiedzaken

Gemeente Boekel. Vrijkomende Agrarische bedrijfsgebouwen. Seminar. 26 mei Ted van de Loo Wethouder grondgebiedzaken Gemeente Boekel Seminar 26 mei 2016 Vrijkomende Agrarische bedrijfsgebouwen Ted van de Loo Wethouder grondgebiedzaken Gemeente Boekel Gemeente Boekel Gemeente Boekel Kenmerken van Boekel Onze context:

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De provincie moet zelf geen natuur beheren. In het waterbeheer geeft de de hoogste prioriteit

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Zo weinig mogelijk windmolens in Fryslân. Ook is de voorstander van kleinschalige lokale

Nadere informatie

Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011

Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011 Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011 EHS / Natura2000 Energie / Duurzaamheid Landbouw CDA - De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet er komen. - Alle natuurcompensatie moet

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inleiding van de lijsttrekker (volgt nog) Economie & Ruimte De provincie Groningen geeft ruimte aan haar inwoners, bedrijven en maatschappelijk organisaties.

Nadere informatie

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016

Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Beleid vrijkomende bedrijfsbebouwing buitengebied Werkbijeenkomst landelijk gebied 20 april 2016 Agenda 1. Welkom 2. Inleiding (huidig beleid) 3. VAB s in Wierden - (Jochem Besten) 4. Leegstand perspectief

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Structuurvisie RO 2010 partiële herziening Vastgesteld. Nota van wijzigingen. Gedeputeerde Staten. Datum. 17 december 2013

Structuurvisie RO 2010 partiële herziening Vastgesteld. Nota van wijzigingen. Gedeputeerde Staten. Datum. 17 december 2013 Structuurvisie RO 2010 partiële herziening 2014 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 17 december 2013 Inhoud 2 Inleiding Ontwerp Structuurvisie RO 2010 partiële herziening 2014 Op

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING ANNEKE FRANKEN & HANS KOOLEN GIJS HEUTINK ADVOCATEN ARTIKEL 3.1.6 LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING www.gijsheutinkadvocaten.nl Inhoudsopgave Achtergrond Ladder Toepassingsbereik Ladder Ruimtelijke

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN* UITKOMSTENPROVINCIALENAWIJZER:DESTELLINGEN De provincie moet de komst van nieuwe bedrijventerreinen tegengaan en stimuleren dat bestaande terreinenbeterbenutofherbestemdworden. Drachtenalsillustratiefvoorbeeld.Veelvandezeterreinenstaanleeg.Deverwachtingisnietdatzeooit

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Ca. 40 medewerkers

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer StadsOntwikkeling Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer Raadsinformatieavond 4 januari 2011 6-1-2011 1 Schoon vervoer en goederenvervoer in Collegeprogramma 2010 2014 OV én fiets Zo schoon

Nadere informatie

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt De volgende sjablonen voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn te onderscheiden: gezonde wijk Klimaatvriendelijke wijk / gebied Prachtig compacte wijk

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

WERKEN AAN UTRECHT meer banen en goed wonen in een aantrekkelijke omgeving Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Utrecht 2015 Partij van de Arbeid

WERKEN AAN UTRECHT meer banen en goed wonen in een aantrekkelijke omgeving Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Utrecht 2015 Partij van de Arbeid WERKEN AAN UTRECHT meer banen en goed wonen in een aantrekkelijke omgeving Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Utrecht 2015 Partij van de Arbeid Colofon Samenstelling programmacommissie: Rob van Muilekom

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Haags Milieucentrum, 26 februari 2013 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Overzicht CE Delft Mobiliteit kost ons veel Mogelijkheden CO 2 -reductie transport

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Watt anders, Energieagenda Ontwerpbesluit

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Watt anders, Energieagenda Ontwerpbesluit Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Watt anders, Energieagenda 2016-2020-2050 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 105 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Sterker, Slimmer, Schoner

Sterker, Slimmer, Schoner Sterker, Slimmer, Schoner D66 visie op duurzaamheid en groei C100 01-11-2014 Stientje van Veldhoven Groene genen Van Mierlo Terlouw Club van Rome Richtingwijzer: streef naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

D66 Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma provinciale statenverkiezingen 2015 2019

D66 Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma provinciale statenverkiezingen 2015 2019 Ruimte maken, kansen bieden D66 Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma provinciale statenverkiezingen 2015 2019 Alexander Pechtold Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen vragen zich af of deze verkiezingen

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Zonder Energieopslag geen Energietransitie Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Duurzame Energie Koepel 6 brancheorganisaties (wind, zon, bodemenergie, bio, warmtepompen,

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie