Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema Bouwend Nederland Regio Randstad Noord/ PvdA CU/SGP GL Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens (p. 11). Geen windmolens op het land of bij de kust. Wel voor grootschalige zonnecollectoren, Smart Grids, getijde-, osmose-, waterkrachtcentrales. Voor verduurzaming bedrijventerreinen en Afsluitdijk. Bij positieve beoordeling bij proef N203, voor uitbreiding SolaRoads. Verduurzaming energiehuishouding bij grote waterhuishoudingsprojecten. Geen uitbreiding natuurgebieden (p. 17). Komende 12 jaar minimaal 7000 hectare natuur realiseren in kader NNN. In % landbouwareaal voor biologische landbouw. Er komt ecologisch berm- en slootbeheer, gezamenlijk aanbesteed met gemeenten en waterschappen. Op Noord-Hollandse binnenhavens wordt groene walstroom gerealiseerd (p. 10). Asbest en oude afvalstortplaatsen blijven gesaneerd worden (p. 12). In 2050 Noord-Holland geheel voorzien van duurzame energie. Voor biobased energy, zon en wind. Tegen schaliegas, vloeibaar aardgas en Thoriumcentrales. In MW aan windmolens op het land, oude windmolens saneren. Zonnecollectoren op nieuwbouw, bij verduurzaming woningen, kantoren en scholen, en via aanleg zonneweiden. Participatiefonds Duurzame Energie wordt doorgezet. Er wordt ingezet op energiebesparing door energieneutrale bouw en renovatie (pp ). Investeren in energiezuinig maken bestaande woningen en gebouwen, waaronder sociale huurwoningen (p. 8). Provinciaal energiebeleidsplan met turbines in de sluizen van de Afsluitdijk, gebruik schrale landbouwgrond voor zonne-energie, plaatsing windturbines (685 MW) op industriegebieden. Stimuleren decentrale initiatieven burger- of bedrijfscollectieven. Tegen schaliegas. Provinciale gebouwen klimaatneutraal. Stimuleren inzet biomassa en ontwikkeling BioGas en osmose. Aanleg ondergrondse hoogspanningskabels in dichtbevolkte gebieden (pp ).Stop op bouw nieuwe kolencentrales (p. 20). Ondersteunen projecten die duurzame industrie en werkgelegenheid bevoreren. Toepassing aardwarmte. Kritisch tegenover boren naar fossiele brandstoffen. Projectmatige aanpak toepassing zonne- en windenergie. Modernisering bestaande molens (p. 2). Promotie en verdere ontwikkeling natuur langs de kust (p. 4). Samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wordt een plan uitgewerkt voor ondersteuning innovatie en groei naar een circulaire economie (p. 5). Voltooien geplande Natuurnetwerk Noord-Holland. Beheerplannen alle Natura 2000-gebieden zijn voor einde collegeperiode vastgesteld (p. 10). Er komt een actieplan voor het behoud van de veenweide. Markermeer blijft open, geen bouw (p. 11). Tegen verstening recreatiegebieden (p. 12). Voor aanleg ecoducten en faunapassages (p. 13). Er wordt een programma opgesteld voor energiebesparing bij woningen, kantoren en productiebedrijven. Nieuwbouw dient direct klimaatneutraal te zijn (pp ). Herstructurering en nieuwbouw windmolens vooral in het zuiden van Noord-Holland. Provincie richt eigen duurzame energiebedrijf op. Provinciale energiebedrijven worden energieneutraal gemaakt (p. 16). Biologisch landbouwareaal wordt sterk uitgebreid (p. 21). Verdubbelen windmolencapaciteit in het Noordzeekanaalgebied. Er komt geen nieuwe onderzoeksreactor in Petten (p. 27). Geen financiële steun bouw nieuwe kerncentrale Petten (p. 4). Stimuleren ecologische land- en tuinbouw (p. 6). Afmaken EHS en mogelijk verdere uitbreiding natuurgebieden. Meer aandacht voor behoud plantsoenen en tuinen BBG. Geen bouw bungalowparken in groene gebieden (p. 7). Steun aan asbestsanering. Stimuleren energiebesparing. Oprichten provinciaal bedrijf voor duurzame energie. Windmolens concentreren in Amsterdams havengebied, of ver weg op zee, maar niet in Waddengebied. Stimuleren zonnepanelen, getijdenenergie. In kaart brengen afvalwarmtestromen om deze te gebruiken. Niet toestaan schaliegaswinning (p. 8). Steunen herstel natuur Waddengebied (p. 10). Gehele stop op windenergie. Voor zonne-energie, biovergassing, getijdenstroom, koude fusie en Thoriumkernenergie (p. 2).

2 Ouderenpartij NH Kernreactor Petten wordt behouden en opgevolgd door Pallas-reactor. Voor offshore wind, zonne-energie, biomassavergassing. Voor duurzaam bouwen en verduurzaming woningen (p. 8). Plaatsen extra windmolens in geïndustrialiseerde gebieden. Vervangen oude overlastgevende windmolens door nieuwe. Voor plaatsing windmolens ver van de kust (p. 11). Bevorderen duurzame landbouw (p. 15). D 66 EHS wordt afgemaakt (p. 7). Stimuleren verduurzaming havengebieden (p. 9). Stimuleren zonne-energie in wegdek (p. 12). Voor plaatsing windmolens op het land onder bepaalde voorwaarden, en op zee, liefst buiten de 12 mijl zone. Voor plaatsing zonnepanelen op woningen, bedrijven, industrieterreinen, loodsen, kades, akkers en onontwikkelde locaties. Voor het telen van biomassa op braakliggende terreinen. Stimulering energiebesparing, hiervoor meer samenwerking met corporaties en gemeenten. Meer gebouwen en kassen aansluiten op restwarmte. Stimuleren duurzame projecten met aardwarmte, blauwe energie en zeewierteelt. Initiatieven worden ondersteund via revolverend fonds Duurzame Energie (p. 17). Provincie stimuleert ontwikkelingen richting een circulaire economie. Meer natuur- en recreatiegebieden dichtbij steden en dorpen (p. 18). Saneren vervuilde bodemlocaties. Tegen winning schaliegas. Renovatie Afsluitdijk combineren met vismigratierivier en energiewinning osmose en spuistroom (p. 19). Tegengaan bodemdaling veengebieden (p. 20). Minimaal 10% duurzame landbouw in 2018 (p. 24). Provincie ondersteunt bouwbedrijven die nul-op-demeter projecten willen uitrollen (p. 25). Voor de bouw van de nieuwe Pallasreactor (p. 13). Stimulering pro Bevordering LNG en gas. Geen windparken in de Waddenzee en op Texel. Terughoudendheid met windmolens op het land. Voor windmolens in het Noordzeekanaalgebied en ver op zee, wanneer vissers en geen last van hebben. Tegen boringen schaliegas (p. 14). Volgens concept power to the people isoleren bestaande en nieuwe woningen, meer zonne-energie toepassen, faciliteren warmte-koudeopslag en geothermie, stimuleren smart grids. Provincie neemt voortouw in energieneutraal maken Metropoolregio (pp ). Oprichten provinciaal duurzaam energiebedrijf. Stimuleren blauwe energie: getijdenturbines, osmose-energie en spuistromen realiseren bij renovatie Afsluitdijk (p. 16). Voor duurzame schaalvergroting in de landbouw (p. 21). Ecologisch bermbeheer en energiebesparende verlichting op provinciale wegen (p. 33). Stimuleren aanleg oplaadpunten voor elektrische auto s (pp ). Natuurontwikkeling beperken tot EHS-gebieden. Bevorderen agrarisch natuurbeheer (p. 37). P vd Dieren Stimuleren kleinschalige, grondgebonden, duurzame en biologische land- en tuinbouw, onder meer via omschakelsubsidies en Europese gelden (pp. 2-3). Provincie stimuleert aanplanten bomen in weilanden (p. 3). EHS is in 2018 gerealiseerd. Provincie stelt een ambitieuze natuurvisie 2027 op (p. 5). Nietbebouwd gebied blijft landelijk en groen (p. 6). Stimuleren groen in steden (p. 7). Provincie zet in op een circulaire economie. Opzetten integraal energietransitieplan voor verduurzaming energieproductie en besparing energiegebruik (p. 10). Versnellen tempo isolerende maatregelen bestaande bouw. Instellen provinciaal fonds voor kleinschalige duurzame energieopwekking door particulieren. Bevorderen nul-energiewoningen. Windenergie mogelijk op locaties waar natuur en dieren geen hinder ondervinden. Waterkrachtcentrales krijgen 'vispasseerbaarheid' als voorwaarde. Tegen bouw nieuwe kolen- en kerncentrales. Tegen schaliegas, energiewinning uit vee-industrie, CO2-opslag, kernafvalopslag, opslag aardgas en productiewater in lege gasvelden (p. 11). Ontmantelen kernreactor Petten en geen bouw Pallas (p. 12). Provinciale bedrijfsvoering wordt klimaatneutraal (p. 18). Woningbouw Woningbouw wordt in de toekomst vaak gerealiseerd rond OV-knooppunten (p. 9). Woningbouw wordt regionaal afgestemd (p. 11). Vraaggestuurd bouwen. Nadruk op middensegment om doorstroming te bevorderen. Mogelijk maken bouw levensloopbestendige en kangoeroewoningen (p. 12). Mogelijk maken tweede bedrijfswoning agrariërs (p. 16).

3 PvdA Vraaggestuurd bouwen. Nadruk op sociaal bereikbare woningen voor starters met middeninkomen (koopprijs tot , huurprijs tussen 700 en 900). Bij nieuwbouw 25% sociaal bereikbaar. In nieuwe woningen in Metropoolregio A dam. In nieuwe woningen in Noord-Holland. Akkoord met alle eerder afgesproken locaties, behalve Waterlands Wonen. Mogelijk ook bouwen in de Purmer. In % van de woningbehoefte gerealiseerd rond OV-knooppunten (pp ). Zoveel mogelijk BBG bouwen, behalve als ARO anders bepaald. Er wordt een plan opgesteld voor sanering en transformatie leegstaande en verouderde panden (pp ). CU/SGP Samen met gemeenten wordt er gezorgd voor spreiding arbeidsmigranten over dorpen en steden (p. 16). Provincie stimuleert beleid woonzorgboerderijen en mantelzorg op het platteland (p. 31). Voorkomen van sluiting verzorgingshuizen door ombouw tot servicegerichte huisvesting voor ouderen (p. 2). GL Er wordt gebouwd Binnen Bestaan Gebied en bij reeds aanwezige knooppunten van infrastructuur en OV (p. 17). Nieuwbouw wordt BBG gebouwd (p. 5). Stimuleren betaalbare huurwoningen. Ondersteunen CPO. Ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk bij OVknooppunten. Leegstaande agrarische gebouwen hergebruiken als woonruimte. Zorgboerderijen toestaan (p. 6). Tijdelijke agrarische werknemers huisvesten in fatsoenlijke woningen in woonwijken (p. 7). De komende jaren zullen bouwprojecten van start gaan en zal de bouwmarkt weer aantrekken. Dit soort projecten vormt naar mening van de -NH een ideale gelegenheid om twee vliegen in één klap te slaan en om aan de vraag naar betaalbare starters- en huurwoningen te voldoen en werkgelegenheid te creëren voor de bouwmarkt. (p. 4) Ouderenpartij Duidelijke criteria opstellen voor bouwen buiten bestaand bewoond gebied (p. 9). Voorkeur voor bouwen binnen bestaand bebouwd gebied. Provincie ondersteunt CPO. Provincie ziet toe dat gemeenten voldoende senioren- en nultredenwoningen bouwen. Onderzoek naar transformatie leegstaande verzorgingshuizen in appartementen voor starters en senioren (p. 10). Er moet meer betaalbare huisvesting komen voor senioren en jonge starters (p. 15). D 66 Voor een divers woningaanbod, waarbij er gebiedsgericht en vraaggericht wordt gekeken naar bouwlocaties. Voor binnenstedelijke bouw, geen nieuwe woningen in open landschap tot tenminste 2025 (p. 7). Heroverwegen project Waterlands Wonen, alleen bijbouwen bij aantoonbare woningbehoefte. Geen provinciale steun voor project Bennewerf op Marken. Zuidoost-Beemster niet verder bebouwen dan wat op basis van uitspraak Raad van State mogelijk is. Coen- en Vlothaven worden geen woongebied voor 2040 (p. 9). Realiseren bestaande plannen op de Bloemendalerpolder, Crailo en de Westflank (p. 25). Provincie stelt kaders vast hoeveel er gebouwd mag worden per regio, gemeenten vullen dit verder in. Het blijft in Noord- Holland inzetten op de verplaatsing van de nieuwbouwbehoefte van de Metropoolregio van Almere naar Noord-Holland Noord. Rode contourenbeleid vervangen door maatwerk. Meer aandacht voor bouwen met water (p. 29). Provincie speelt regisserende rol om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. Specifieke inzet voor woningen 50-plussers en aangepast wonen. Geen groen in de dorpen en steden volbouwen. Stimuleren omvorming leegstaande gebouwen naar woningen. Stimuleren CPO (p. 30). P vd Dieren Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot betaalbare woningen. Meergeneratiewonen wordt gestimuleerd en aangemoedigd door de provincie (p. 11). Bereikbaarheid en mobiliteit Voor de aanleg van de Duinpolderweg. Voor studie naar de zuidring van Haarlem. Voor verbinden A8 met A9 met 2x2 rijstroken. Voor onderzoeken naar 2x2 rijstroken weg naar Den Helder (N9?) en vaste oeververbinding Burgervlotbrug. Combineren groot onderhoud met nieuwbouw. Tijdig reserveren geld voor onderhoud (p. 8). Investeren in bestaande provinciale fietsnetwerk + financieel ondersteunen gemeenten. Stimuleren aanleg oplaadpunten elektrische fiets (p. 10). Behouden en investeren in jachthavens en andere havens voor pleziervaart (p. 15).

4 PvdA Bij wegen onderhoudsniveau R, bij fietspaden R+. Geen nieuwe asfaltprojecten (p. 13). Stimulering fietssnelwegen (p. 15). Er komen meer hoogwaardige fietsroutes tussen de steden en dorpen (p. 22). CS/SGP Lobbyen bij het Rijk voor verbreding Oosttunnel Amsterdam Centraal. Binnen 4 jaar toegankelijk maken alle bushaltes voor mensen die minder mobiel zijn (p. 21). Uitbreiding metronetwerk Amsterdam in kleine stappen. Investeringen in het spoor: gedeeltelijke verdubbeling Hoorn-Enkhuizen; inhaalsporen bij stations tussen Heerhugowaard, Zaanstad en in t Gooi; verdiept aanleggen van het spoor tussen Bussum-Zuid en de Comeniuslaan in Bussum; realisatie spoorboog tussen Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid; Een snellere spoorverbinding naar Almere door een nieuwe korte ondergrondse spoorverbinding tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de Gooilijn ten zuiden van Holendrecht ; Nieuwe stations in Heerhugowaard, Haarlem West, Kwadijk-Oosthuizen, Vogelenzang-Bennebroek, Amsterdam Rietlandpark, Amsterdam Geuzeveld en Amsterdam Westerpark; Onderzoek naar koppeling metronetwerk aan het spoor (p. 22). Provinciale wegen waar mogelijk om dorpskernen heen. Verkeersdrempels of andere oplossing voor het verkeer door Vogelenzang. Geen bezuinigingen op onderhoud wegen. Passeerstroken voor landbouwvoertuigen op provinciale wegen. Realisatie ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer o.a. bij Westelijke Randweg Haarlem. Afronden verkeersplein bij AZ stadion. Verbreden Waarderweg in Haarlem. Aanleg van de Mariatunnel. Investeren in doortrekken A8-A9. Onderzoek naar verbreden N9 (p. 23). Fietssnelwegen: [B]innen 4 jaar ook een F9 tussen Velsen, Haarlem en Schiphol. Hiervoor komt er een nieuwe brug over de Ringvaart bij Haarlemmerliede (Zoete Inval) zodat deze route kilometers korter wordt. Ook komen er fietssnelwegen tussen Heiloo en Heerhugowaard, tussen Enkhuizen en Hoorn, tussen Purmerend en Amsterdam en tussen Amsterdam en Uithoorn/Aalsmeer. Gemeentes worden gestimuleerd om te investeren in fietsvoorzieningen. Binnen 4 jaar het tekort aan fietsenstallingen bij stations oplossen door komst minstens extra stallingen bovenop de reeds geplande(p. 24). Stimuleren van wandel- en fietsroutes voor toerisme en recreatie (p. 27). Uitbreiding oplaadpunten elektrische fietsen en auto s. Verkeersknelpunten in de provincie krijgen aandacht (p. 3). GL Tegen de IJmeer-brug en buitendijkse weg in Volendam. Voor uitbreiding treinverbinding bij Hollandse Brug in Muiden (p. 11). Voor de aanleg van fiets-, wandel-, schaats- en vaarroutes naar landelijke gebieden (p. 12). Verbeteren en uitbreiden provinciale fietsnetwerk. Tekort aan stallingen wegwerken (p. 23). Vertramming Zuidtangent. Terughoudendheid tov aanleg nieuwe wegen (p. 24). Schrappen Duinpolderweg en verbinding A8-A9. Meer P+R-terreinen, carpoolplaatsen en oplaadpunten elektrische voertuigen. Bij komst nieuwe start-/landingsbaan Schiphol, moet een oude baan worden geschrapt. Op termijn nieuwe sluis Noordzeekanaal, echter geen haast hiermee. (p. 25). Terughoudendheid tov aanleg nieuwe wegen. Tegen komst Duinpolderweg. Geen medewerking aan aanleg Rijkswegen. Enkel ondertunneling of omlegging wegen, wanneer dit milieubelasting vermindert, tegen reële kosten, en wanneer alternatieven in de vorm van OV zijn uitgesloten. Aanleg provinciaal netwerk snelfietspaden. Drukke buslijnen vervangen door light rail (p. 9). Oplossen fileprobleem door aanleggen meer wegen. Doortrekken A8 naar A9 (p. 2). Ouderenpartij Provincie richt zich op ontwikkelen OV-knooppunten (p. 5). Er komen meer fietsstraten, fietspaden worden verbreed (p. 6). Bevaarbaar maken Amstelmeerkanaal voor toerisme en recreatievaart, indien mogelijk voor vrachtscheepvaart (p. 7). D 66 Betere afstemming verkeer en vervoer door provinciale omgevingsvisie. Participatiefonds duurzame economie gebruiken voor stimuleren innovatie. Verbeteren kwaliteit leefomgeving door geluidsdempend asfalt, bosschages of geluidsschermen. Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, scooters en auto s (p. 12). Wegnemen knelpunten voor fietsers. Bouwen van meer fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Ontwikkeling fietssnelwegen. Herijking provinciale wegennet, om beheer van sommige wegen over te dragen aan gemeenten. Meer P&R-plaatsen bij knooppunten (p. 13). Onderzoek naar verlenging Noord-Zuidlijn naar Schiphol, Amstelveen en/of Zaanstad.

5 P vd Dieren Omzetten treinverbindingen Haarlem-Zandvoort en Haarlem-Beverwijk naar lightrail. Als nut en noodzaak Duinpolderweg wordt aangetoond, wordt er gekozen voor een tracé dat niet door het Bos en Binnenduinrandgebied loopt, een 80 km/u weg met maximaal twee rijbanen met ieder één rijstrook. Afmaken ring Haarlem voor betere doorstroming. Aanleg verbinding tussen A8 en A9. Verbetering doorstroming N9 (p. 14). Met aanleg en opwaardering van wegen, meer aandacht voor landbouwverkeer (p. 21). Versterking recreatieve wandel- en fietsroutes. Provincie blijft aanleg snelle fietsroutes stimuleren (p. 26). Voor verbinding A8-A9, nieuwe aftakking A9 bij Heiloo, verbreding N244 bij Purmerend, garantie bereikbaarheid N201 (ondermeer via logistieke verbinding voor vrachtwagens tussen Greenport en Schiphol), verbinding N205-A4, onderzoek naar oplossing verkeersdrukte Waterland (p. 33). Verbetering ontsluiting Stichtse Brug (p. 35). Bij- en vlindervriendelijk bermbeheer langs provinciale wegen (p. 3). Geen uitbreiding bestaande wegen en bouw nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Forse investeringen in uitbreiding en onderhoud fietspaden, P+Rplekken. Provincie financiert aanleg fietssnelwegen (p. 11). Bedrijventerreinen en andere utiliteiten Regionale afstemming werklocaties en detailhandel. Meer ruimte voor agrarische ondernemers. Onderscheid voor ruimte tussen gecombineerde en grootschalige agrarisch bedrijfsvoering wordt heroverwogen (p. 11). Reserveringen natte bedrijventerreinen gehandhaafd. Provincie doet onderzoek naar grootschalige vrachtwagenparkeerplaatsen (p. 13). Herstructurering bestaande bedrijventerreinen. Voor verdere uitbreiding Schiphol. Voor aanleg nieuwe Zeesluis bij IJmuiden (p. 14). PvdA Topsectorenbeleid wordt voortgezet. Nieuwe Pallas-reactor komt er alleen als er een sluitende business case ligt (p. 7). Alleen bedrijvigheid in landelijk gebied als deze duurzaam is. Bij niet-grondgebonden bedrijvigheid wordt clustering gestimuleerd. Functiemenging krijgt meer ruimte (p. 21). CU/SGP Bewaken scheiding landelijk en stedelijk gebied. Voor opknappen en herstructureren verouderde bedrijventerreinen. Provincie speelt regierol bij transformatie en gebruik lege kantoorpanden (p. 8). Provincie moet landbouwgrond robuuste natuurgebieden ontwikkelen. Provincie stimuleert opruiming verouderde glascomplexen e.d. Biologische landbouwgrondareaal wordt uitgebreid van 7% naar 10% in 2019 (p. 12). Provincie stimuleert zorgen stadsboerderijen. Verspreid liggende glasgebieden worden gesaneerd (p. 15). Ontwikkeling Deltaplan leegstaande boerderijen (p. 16). Stimuleren eeten drinkgelegenheden, campings en Bed&Breakfasts op het platteland, en voorzieningen bij strandjes (p. 27). Samen met gemeenten stoppen verpaupering industrieterreinen: leegstaande gebouwen herbestemmen of opruimen voordat er nieuwe terreinen worden bijgebouwd (p. 3). GL Langdurig leegstaande kantoren moeten worden getransformeerd voor andere functies (pp ). Stop op de bouw van nieuwe bedrijventerreinen. Inzetten op herstructurering. Per direct stopzetten aanleg Distriport langs A7 bij Hoorn (p. 18). Stimuleren geven andere functie aan beeldbepalende gebouwen (p. 19). Geen megastallen, max. staloppervlak van 1,5 ha (p. 19). Geen aanleg nieuwe bedrijventerreinen, zo nodig huidige terreinen herstructureren. Ondersteunen gemeenten bij versterking, instandhouding en transformatie buurtwinkelcentra en winkelstraten. Tegen nieuwe weidewinkels, outlets, winkelcentra. Bestaande centra mogen met max. 500m 2 uitbreiden. Nieuwe zeesluis IJmuiden niet vóór 2025 (p. 5). Leegstaande agrarische gebouwen hergebruiken als bedrijfspand. Renovatie leegstaande kantoor- en bedrijfsruimte (p. 6). Mogelijk maken multifunctionele agrarische bedrijven. Geen megastallen, industriële veeteelt en maximale groei agrarische activiteiten. Geen vergroting maximale grootte bouwblokken op agrarisch terrein. Geen bouw bungalowparken in groene gebieden (p.7). Steun aan behoud en uitbreiding zwembaden (p. 10). - Ouderenpartij Tegen verdere inpoldering meren en zoutwinning Waddenzee (p. 7). Duidelijke criteria opstellen voor bouw bedrijven buiten bestaand bebouwd gebied, en voor intensieve veehouderij (p. 9). Voor behoud en renovatie fysiek cultureel

6 erfgoed, met nieuwe functies oude gebouwen (p. 13). Een economisch sterk Schiphol blijft gewenst. Bedrijfsfuncties moeten mogelijk blijven in stedelijk gebied. Ondersteunend kassen als aanvullende teelt bij kleine bedrijven moet mogelijk blijven (?). Ruimte voor agribusiness op locaties als Flower Mainport Aalsmeer, Agriport A7, Grootslag en Alton. Ruimte voor economisch gezonde agrarische sector. Haven van de veerdienst in Den Helder verplaatsen naar rand van de stad. Haven Den Oever krijgt ruimte voor ontwikkeling (p. 15). D 66 Leegstaande agrarische bebouwing krijgt nieuwe functie of wordt gesloopt. De ondergrond moet beter geordend worden (p. 8). Geen extra start- en landingsbaan voor Schiphol. Houtrakpolder wordt opengehouden, geen uitbreiding havenareaal. Grote zeesluis IJmuiden wordt in 2019 vervangen (p. 9). Dijkversterkingsprojecten combineren met cultuurhistorie, toerisme, recreatie. Stimuleren watertoerisme aan de kust (p. 19). Uitbreiding agrarische bedrijven alleen onder strenge voorwaarden. Meer ruimte voor aanvullende activiteiten bij agrarische bedrijven. Versterking van de bouwsector door inzet op verduurzaming van de bestaande bouw en innovatieve nieuwe bouwprojecten (p. 24). Alleen bouw nieuwe kantoren, bedrijfspanden of winkellocaties wanneer bestaande capaciteit vervuld is. Provincie speelt hier een coördinerende rol. Herbestemming in bestaand bebouwd gebied wordt gemakkelijker (pp ). Geen bouw weidewinkels en outletcentra buiten winkelgebieden (p. 26). Kansen voor landwinkels, horeca en evenementen op cultureel erfgoed (p. 30). Tegen megawinkels en winkelcentra in het landelijk gebied (p. 14). Investeren in uitbreiding (lucht-)havens, waaronder die van Den Helder (p. 16). Samen met gemeente Den Helder inzetten op regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooijpunt. Stimuleren digitale bereikbaarheid via glasvezel en ander breedbandinternet (p. 17). Combineren duurzaamheid en schaalvergroting in de landbouw (p. 21). De Ruimte voor Ruimte regeling moet minder afhankelijk worden van compensatiewoningen, maar meer mogelijkheden tot compensatie bieden, bijvoorbeeld glas voor bedrijf, glas voor stal, stal voor stal en dergelijke. De provincie kan ook overwegen verplaatsingssubsidies te verstrekken of bij te dragen aan een gebiedsfonds waaruit sloop, sanering en verplaatsing gefinancierd kunnen worden. (p. 22). Doorzetten herstructurering bedrijventerreinen (p. 30). Er komt een Fonds Waardevolle Herbestemming, voor herbestemming cultureel erfgoed (p. 31). P vd Dieren Stimuleren stadslandbouw (p. 2). Geen nieuwe megastallen, uitbreiding- en vestigingsstop voor de vee-industrie. Stimulering bouw schuilstallen in weilanden. Geen nieuwe mestinstallaties erbij (p. 3). Geen nieuwe viskwekerijen erbij (p. 4). Ombouwen leegstaande kantoorpanden tot betaalbare woonruimtes en creatieve broedplaatsen. Geen bouw of uitbreiding industrie- en bedrijventerreinen. Beter benutten ruimte huidige terreinen. Geen uitbreiding vliegvelden (p. 11). Provincie draag niet bij aan tweede zeesluis IJmuiden. Tegen komst Fun Park Velsen (p. 12). Geen uitbreiding of bouw nieuwe bontfokkerijen. Bevorderen vispassages bij gemalen en sluizen (p. 15). Werkgelegenheid Stimuleren innovatie. Actief acquisitiebeleid internationale bedrijven (p. 13). Realiseren samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (p. 14). Versterken Agriboard (p. 16). PvdA Er wordt een provinciale werkambassadeur benoemd die voor stages en leerwerkplekken gaat zorgen. Streven naar betere aansluiting regionale onderwijs op arbeidsmarkt. Invoering onderwijsvouchers voor omscholing, samen met vakbonden en werkgevers. Invoering Social Return (min. 5% aanneemsom voor werknemers met afstand arbeidsmarkt, min. 1 stageplek per 50 werknemers, goed werkgeverschap zonder schijnconstructies e.d.) (pp. 5-7). CU/SGP Verantwoord en duurzaam inkoop-, aanbestedings- en vergunningenbeleid (p. 19). Bij aanbestedingsbeleid meer kansen voor regionaal MKB. Provincie en ondernemers werken samen aan koppelen onderwijs aan bedrijven met arbeidsleerplaatsen e.d. (p. 27)

7 Startersbeleid wordt uitgewerkt, met subsidies voor beginnende innovatieve ondernemingen (p. 2). GL Provincie voert duurzaam inkoopbeleid (p. 27). Inkoopbeleid op basis van eerlijke en transparante aanbestedingen (p. 2). Enkel subsidies economie wanneer deze leiden tot extra arbeidsplaatsen. Stimulering schone en niet-ruimte-intensieve werkgelegenheid. Meer stages en leerwerkplekken creëren voor mensen met (V)MBO-opleiding (p. 4). Aansluiten onderwijs op arbeidsmarkt (p. 3) Ouderenpartij Het stimuleren van werkgelegenheid via speciale werkervaringsprogramma s in de monumentenrestauratie, de stads- en dorpsvernieuwing verdient een hoge prioriteit. Hoge prioriteit voor nieuwe techniek (ICT, 3D-printen), met nadruk op domotica (p. 15). D 66 Provincie verbindt regionale economische clusters (p. 23). Betere afstemming onderwijs op bedrijfsleven (p. 26). Structureel ophogen begroting Economische Zaken ter bevordering duurzame energie, kennis en innovatie (p. 10). Inzetten op innovatieprogramma voor MKB (p. 13). Uitbreiden hoger onderwijs, met opleidingen die aansluiten op het regionaal bedrijfsleven. Provinciaal promotie- en acquisitiebeleid meer op de marktvraag afstemmen (p. 17). Stimuleren zelfvoorziening landbouw. Stimuleren streekproducten. In samenwerking met Energy Board, ECN en Imares verder onderzoek verrichten naar nieuwe productiemethoden voor vis-, water-, en landproducten (p. 21). Ondersteunen ondernemers in Natura2000- gebieden (p. 38). Provincie koopt duurzaam in en houdt met aanbestedingen rekening met MKB door projecten op te delen (p. 45). PvdD Provincie hanteert duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid, met meer kansen voor nieuwe, kleinere, innovatieve bedrijfjes (p. 18). Veiligheid Verkeersmanagement blijft ingezet worden (p. 9). Provincie ondersteunt gemeenten bij veiliger maken fietsvoorzieningen Provinciale fietspaden worden veilig ingericht (p. 10). Provincie zorgt voor voldoende waterberging (p. 17). PvdA Dijkverbetering zacht waar het kan, hard waar het moet (p. 12). CU/SGP In gebieden waar dat mogelijk is, komen waterbergingen. Dijken en keringen worden aangepast aan wettelijke normen. Provincies en waterschappen maken een Deltaplan water (p. 10). Provincie zorgt bij landbouwstructuurverbetering ook voor verhoging verkeersveiligheid (p. 16). In landelijke gebieden meer bermverlichting en dynamische verlichting op fietspaden. In 2035 alle provinciale wegen op 3 sterren van EuroRAP (p. 23). Op provinciale wegen scheiding fiets- en autoverkeer (p. 2). Groen Links Verbeteren en veiliger maken provinciaal fietsnetwerk (p. 23). Intensief onderzoek naar veiligheid en kwaliteit waterwerken en keringen (p. 10). Snel verhogen veiligheid provinciale wegen (p. 2). Verbeteren verlichting op straat (p. 3). Ouderenpartij Er komen meer fietsstraten, fietspaden worden verbreed (p. 6). Provincie zet NH zich in voor droge voeten (p. 7). D66 Verkeersveiligheid vergroten door infrastructurele aanpassingen en betere verlichting (p. 13). Principe voor Deltaprogramma kuststreek: zacht waar het kan, hard waar het moet (p. 20). Verbeteren veiligheid provinciale wegen bij onderhoud. Fietspaden veiliger maken, door deze te scheiden van de rijbanen voor gemotoriseerd verkeer (p. 34). Dijkversterkingen vanaf 2016 moeten flexibel en uit te bouwen zijn (p. 37). Kustversterking moet zandig en zeewaarts zijn (p. 38). P vd Dieren Natuurgebieden verbinden via ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels (p. 6). Provincie stimuleert fors in veiligheid bestaande wegen (p. 11). Om schade en overlast door dieren te voorkomen, plaatst de provincie meer wildhekken (p. 14). Bestuur en Regelgeving Provincie stelt omgevingsvisie en verordening vast. Provinciale ARO wordt opgeheven. Verruiming onderscheid tussen bouwen binnen en buiten bestaand gebied (p. 11). Wegnemen belemmerende regels voor precisielandbouw (p.

8 PvdA CU/SGP Groen Links Ouderenpartij NH D66 16). Informatie van de provincie is openbaar (p. 18). Kleinere overheid door meer regisserende rol provincie, deregulering en meer overlaten aan (samenwerkende) gemeenten (p. 19). Er komt één Provinciale Omgevingsvisie (p. 23). Er komt meer samenwerking met andere Randstadprovincies (p. 24). Provincie probeert Europese wet- en regelgeving te beïnvloeden (p. 24). Samenwerking tussen gemeenten wordt gestimuleerd (p. 25). Sceptisch over samenwerkingsverbanden tussen gemeentes. Voor duidelijke bestuurlijke taakverdeling. Tegen superprovincie (p. 7). Waterschappen worden betrokken bij bouw nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen (p. 10). Vereenvoudigen provinciale regelgeving voor het bedrijfsleven (p. 25). Wegnemen regelgeving die grensoverschrijdende samenwerking belemmert (p. 28). Verbeteren informatievoorziening en inspraak burgers bij projecten. Komst provinciale ombudsman (p. 4). Geen gemeentelijke herindelingen of fusie tussen provincies zonder duidelijk onderbouwde visie (p. 5). Provincie zorgt voor compacter ruimtegebruik met het combineren van functies (p. 17). Er komt een provinciaal grondbedrijf ter ondersteuning van ruimtelijke ontwikkeling en controleren prijzen (p. 18). Regelgeving voor verduurzaming bedrijfsvoering wordt vereenvoudigd, in het bijzonder voor het MKB (p. 26). Tegen gebruik Crisis- en Herstelwet. Voor versobering voorzieningen voor provincie bestuur en statenleden. Geen buitenlandse dienstreizen en werkbezoeken op kosten provincie. Enkel reorganiseren met duidelijke rechtvaardiging. Minimaliseren inhuur externen. Terughoudendheid met financieel mogelijk nadelige vormen van PPS. Er komt een commissie die ieder jaar het nut van alle regelgeving controleert. Gemeenten alleen laten fuseren met een referendum, voldoende bereikbaarheid gemeentehuis aantoonbare voordelen. Geen fusie provincies (p. 2). Terughoudendheid met geheimverklaring provinciale stukken (p. 3). Geen uitzonderingen en ontheffingen op regelgeving natuur, groen en open gebied. ARO moet ruimtelijke kwaliteit controleren(p. 6). Verlagen administratieve lasten voor ondernemers, afschaffen overbodige regelgeving (p. 3). Voor een transparant en integer bestuur, constante bestrijding bureaucratie. Meer provinciale samenwerking, maar geen fusie zonder visie. Burgers in vroeg stadium betrekken bij besluitvorming. Geen gemeentelijke herindelingen van bovenaf. Kleinere provinciale overheid door ambtelijke samenwerking met andere provincies (p. 3). Voor een kleinere overheid, met minder bureaucratie en ambtenaren (p. 16). Provincie speelt meer coördinerende en verbindende rol op het gebied van RO, zodat steden minder concurreren (p. 7). Uitgebreide nieuwe algemene planologische benadering (voor uitleg, zie p. 8). Bij sloop leegstaande agrarische bebouwing niet zomaar subsidie of garantie op nieuwbouw (p. 8). Herbestemming lege ruimte voor wonen of werk wordt gemakkelijker (p. 26). Provincie richt zich op ruimtelijke ordening, water, wonen, milieu, economie, cultuurhistorie en verkeer- en vervoer. Provinciale opschaling als er een goed voorliggend plan is. Stimuleren dat kleine gemeenten met weinig bestuurskracht fuseren. Burgers beter betrekken bij de besluitvorming door correctief referendum en digitalisering (p. 33). Doorzetten efficiënter werken met minder ambtenaren (p. 11). Soepel omgaan in bestemmingsplannen met veranderend of gemengd gebruik winkelpercelen (p. 14). Provincie zorgt voor betere informatievoorziening over Europese regelgeving voor ondernemers (p. 17). ARO opheffen en vervangen door provinciale adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit, die aan het begin van een project meekijken en wijzigingsvoorstellen doen (p. 29). Provincie zet zich proactiever in om projecten te realiseren. Er komt meer deregulering door afschaffing en vereenvoudiging regels (p. 45). Er wordt meer samengewerkt met provincies Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Flevoland (pp ). Geen afdwinging gemeentelijke herindelingen (p. 46). P vd Dieren Nieuwe milieuregels moeten duurzame bedrijvigheid stimuleren (p. 10). Ontwikkelen kennis en vaardigheden eigen personeel ipv inhuur externen (p. 18). Provincie vergroot de transparantie, door te werken met open data, openbare stukken, besluiten en kennisgevingen op de website te plaatsen, en