Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema Bouwend Nederland Regio Randstad Noord/ PvdA CU/SGP GL Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens (p. 11). Geen windmolens op het land of bij de kust. Wel voor grootschalige zonnecollectoren, Smart Grids, getijde-, osmose-, waterkrachtcentrales. Voor verduurzaming bedrijventerreinen en Afsluitdijk. Bij positieve beoordeling bij proef N203, voor uitbreiding SolaRoads. Verduurzaming energiehuishouding bij grote waterhuishoudingsprojecten. Geen uitbreiding natuurgebieden (p. 17). Komende 12 jaar minimaal 7000 hectare natuur realiseren in kader NNN. In % landbouwareaal voor biologische landbouw. Er komt ecologisch berm- en slootbeheer, gezamenlijk aanbesteed met gemeenten en waterschappen. Op Noord-Hollandse binnenhavens wordt groene walstroom gerealiseerd (p. 10). Asbest en oude afvalstortplaatsen blijven gesaneerd worden (p. 12). In 2050 Noord-Holland geheel voorzien van duurzame energie. Voor biobased energy, zon en wind. Tegen schaliegas, vloeibaar aardgas en Thoriumcentrales. In MW aan windmolens op het land, oude windmolens saneren. Zonnecollectoren op nieuwbouw, bij verduurzaming woningen, kantoren en scholen, en via aanleg zonneweiden. Participatiefonds Duurzame Energie wordt doorgezet. Er wordt ingezet op energiebesparing door energieneutrale bouw en renovatie (pp ). Investeren in energiezuinig maken bestaande woningen en gebouwen, waaronder sociale huurwoningen (p. 8). Provinciaal energiebeleidsplan met turbines in de sluizen van de Afsluitdijk, gebruik schrale landbouwgrond voor zonne-energie, plaatsing windturbines (685 MW) op industriegebieden. Stimuleren decentrale initiatieven burger- of bedrijfscollectieven. Tegen schaliegas. Provinciale gebouwen klimaatneutraal. Stimuleren inzet biomassa en ontwikkeling BioGas en osmose. Aanleg ondergrondse hoogspanningskabels in dichtbevolkte gebieden (pp ).Stop op bouw nieuwe kolencentrales (p. 20). Ondersteunen projecten die duurzame industrie en werkgelegenheid bevoreren. Toepassing aardwarmte. Kritisch tegenover boren naar fossiele brandstoffen. Projectmatige aanpak toepassing zonne- en windenergie. Modernisering bestaande molens (p. 2). Promotie en verdere ontwikkeling natuur langs de kust (p. 4). Samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wordt een plan uitgewerkt voor ondersteuning innovatie en groei naar een circulaire economie (p. 5). Voltooien geplande Natuurnetwerk Noord-Holland. Beheerplannen alle Natura 2000-gebieden zijn voor einde collegeperiode vastgesteld (p. 10). Er komt een actieplan voor het behoud van de veenweide. Markermeer blijft open, geen bouw (p. 11). Tegen verstening recreatiegebieden (p. 12). Voor aanleg ecoducten en faunapassages (p. 13). Er wordt een programma opgesteld voor energiebesparing bij woningen, kantoren en productiebedrijven. Nieuwbouw dient direct klimaatneutraal te zijn (pp ). Herstructurering en nieuwbouw windmolens vooral in het zuiden van Noord-Holland. Provincie richt eigen duurzame energiebedrijf op. Provinciale energiebedrijven worden energieneutraal gemaakt (p. 16). Biologisch landbouwareaal wordt sterk uitgebreid (p. 21). Verdubbelen windmolencapaciteit in het Noordzeekanaalgebied. Er komt geen nieuwe onderzoeksreactor in Petten (p. 27). Geen financiële steun bouw nieuwe kerncentrale Petten (p. 4). Stimuleren ecologische land- en tuinbouw (p. 6). Afmaken EHS en mogelijk verdere uitbreiding natuurgebieden. Meer aandacht voor behoud plantsoenen en tuinen BBG. Geen bouw bungalowparken in groene gebieden (p. 7). Steun aan asbestsanering. Stimuleren energiebesparing. Oprichten provinciaal bedrijf voor duurzame energie. Windmolens concentreren in Amsterdams havengebied, of ver weg op zee, maar niet in Waddengebied. Stimuleren zonnepanelen, getijdenenergie. In kaart brengen afvalwarmtestromen om deze te gebruiken. Niet toestaan schaliegaswinning (p. 8). Steunen herstel natuur Waddengebied (p. 10). Gehele stop op windenergie. Voor zonne-energie, biovergassing, getijdenstroom, koude fusie en Thoriumkernenergie (p. 2).

2 Ouderenpartij NH Kernreactor Petten wordt behouden en opgevolgd door Pallas-reactor. Voor offshore wind, zonne-energie, biomassavergassing. Voor duurzaam bouwen en verduurzaming woningen (p. 8). Plaatsen extra windmolens in geïndustrialiseerde gebieden. Vervangen oude overlastgevende windmolens door nieuwe. Voor plaatsing windmolens ver van de kust (p. 11). Bevorderen duurzame landbouw (p. 15). D 66 EHS wordt afgemaakt (p. 7). Stimuleren verduurzaming havengebieden (p. 9). Stimuleren zonne-energie in wegdek (p. 12). Voor plaatsing windmolens op het land onder bepaalde voorwaarden, en op zee, liefst buiten de 12 mijl zone. Voor plaatsing zonnepanelen op woningen, bedrijven, industrieterreinen, loodsen, kades, akkers en onontwikkelde locaties. Voor het telen van biomassa op braakliggende terreinen. Stimulering energiebesparing, hiervoor meer samenwerking met corporaties en gemeenten. Meer gebouwen en kassen aansluiten op restwarmte. Stimuleren duurzame projecten met aardwarmte, blauwe energie en zeewierteelt. Initiatieven worden ondersteund via revolverend fonds Duurzame Energie (p. 17). Provincie stimuleert ontwikkelingen richting een circulaire economie. Meer natuur- en recreatiegebieden dichtbij steden en dorpen (p. 18). Saneren vervuilde bodemlocaties. Tegen winning schaliegas. Renovatie Afsluitdijk combineren met vismigratierivier en energiewinning osmose en spuistroom (p. 19). Tegengaan bodemdaling veengebieden (p. 20). Minimaal 10% duurzame landbouw in 2018 (p. 24). Provincie ondersteunt bouwbedrijven die nul-op-demeter projecten willen uitrollen (p. 25). Voor de bouw van de nieuwe Pallasreactor (p. 13). Stimulering pro Bevordering LNG en gas. Geen windparken in de Waddenzee en op Texel. Terughoudendheid met windmolens op het land. Voor windmolens in het Noordzeekanaalgebied en ver op zee, wanneer vissers en geen last van hebben. Tegen boringen schaliegas (p. 14). Volgens concept power to the people isoleren bestaande en nieuwe woningen, meer zonne-energie toepassen, faciliteren warmte-koudeopslag en geothermie, stimuleren smart grids. Provincie neemt voortouw in energieneutraal maken Metropoolregio (pp ). Oprichten provinciaal duurzaam energiebedrijf. Stimuleren blauwe energie: getijdenturbines, osmose-energie en spuistromen realiseren bij renovatie Afsluitdijk (p. 16). Voor duurzame schaalvergroting in de landbouw (p. 21). Ecologisch bermbeheer en energiebesparende verlichting op provinciale wegen (p. 33). Stimuleren aanleg oplaadpunten voor elektrische auto s (pp ). Natuurontwikkeling beperken tot EHS-gebieden. Bevorderen agrarisch natuurbeheer (p. 37). P vd Dieren Stimuleren kleinschalige, grondgebonden, duurzame en biologische land- en tuinbouw, onder meer via omschakelsubsidies en Europese gelden (pp. 2-3). Provincie stimuleert aanplanten bomen in weilanden (p. 3). EHS is in 2018 gerealiseerd. Provincie stelt een ambitieuze natuurvisie 2027 op (p. 5). Nietbebouwd gebied blijft landelijk en groen (p. 6). Stimuleren groen in steden (p. 7). Provincie zet in op een circulaire economie. Opzetten integraal energietransitieplan voor verduurzaming energieproductie en besparing energiegebruik (p. 10). Versnellen tempo isolerende maatregelen bestaande bouw. Instellen provinciaal fonds voor kleinschalige duurzame energieopwekking door particulieren. Bevorderen nul-energiewoningen. Windenergie mogelijk op locaties waar natuur en dieren geen hinder ondervinden. Waterkrachtcentrales krijgen 'vispasseerbaarheid' als voorwaarde. Tegen bouw nieuwe kolen- en kerncentrales. Tegen schaliegas, energiewinning uit vee-industrie, CO2-opslag, kernafvalopslag, opslag aardgas en productiewater in lege gasvelden (p. 11). Ontmantelen kernreactor Petten en geen bouw Pallas (p. 12). Provinciale bedrijfsvoering wordt klimaatneutraal (p. 18). Woningbouw Woningbouw wordt in de toekomst vaak gerealiseerd rond OV-knooppunten (p. 9). Woningbouw wordt regionaal afgestemd (p. 11). Vraaggestuurd bouwen. Nadruk op middensegment om doorstroming te bevorderen. Mogelijk maken bouw levensloopbestendige en kangoeroewoningen (p. 12). Mogelijk maken tweede bedrijfswoning agrariërs (p. 16).

3 PvdA Vraaggestuurd bouwen. Nadruk op sociaal bereikbare woningen voor starters met middeninkomen (koopprijs tot , huurprijs tussen 700 en 900). Bij nieuwbouw 25% sociaal bereikbaar. In nieuwe woningen in Metropoolregio A dam. In nieuwe woningen in Noord-Holland. Akkoord met alle eerder afgesproken locaties, behalve Waterlands Wonen. Mogelijk ook bouwen in de Purmer. In % van de woningbehoefte gerealiseerd rond OV-knooppunten (pp ). Zoveel mogelijk BBG bouwen, behalve als ARO anders bepaald. Er wordt een plan opgesteld voor sanering en transformatie leegstaande en verouderde panden (pp ). CU/SGP Samen met gemeenten wordt er gezorgd voor spreiding arbeidsmigranten over dorpen en steden (p. 16). Provincie stimuleert beleid woonzorgboerderijen en mantelzorg op het platteland (p. 31). Voorkomen van sluiting verzorgingshuizen door ombouw tot servicegerichte huisvesting voor ouderen (p. 2). GL Er wordt gebouwd Binnen Bestaan Gebied en bij reeds aanwezige knooppunten van infrastructuur en OV (p. 17). Nieuwbouw wordt BBG gebouwd (p. 5). Stimuleren betaalbare huurwoningen. Ondersteunen CPO. Ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk bij OVknooppunten. Leegstaande agrarische gebouwen hergebruiken als woonruimte. Zorgboerderijen toestaan (p. 6). Tijdelijke agrarische werknemers huisvesten in fatsoenlijke woningen in woonwijken (p. 7). De komende jaren zullen bouwprojecten van start gaan en zal de bouwmarkt weer aantrekken. Dit soort projecten vormt naar mening van de -NH een ideale gelegenheid om twee vliegen in één klap te slaan en om aan de vraag naar betaalbare starters- en huurwoningen te voldoen en werkgelegenheid te creëren voor de bouwmarkt. (p. 4) Ouderenpartij Duidelijke criteria opstellen voor bouwen buiten bestaand bewoond gebied (p. 9). Voorkeur voor bouwen binnen bestaand bebouwd gebied. Provincie ondersteunt CPO. Provincie ziet toe dat gemeenten voldoende senioren- en nultredenwoningen bouwen. Onderzoek naar transformatie leegstaande verzorgingshuizen in appartementen voor starters en senioren (p. 10). Er moet meer betaalbare huisvesting komen voor senioren en jonge starters (p. 15). D 66 Voor een divers woningaanbod, waarbij er gebiedsgericht en vraaggericht wordt gekeken naar bouwlocaties. Voor binnenstedelijke bouw, geen nieuwe woningen in open landschap tot tenminste 2025 (p. 7). Heroverwegen project Waterlands Wonen, alleen bijbouwen bij aantoonbare woningbehoefte. Geen provinciale steun voor project Bennewerf op Marken. Zuidoost-Beemster niet verder bebouwen dan wat op basis van uitspraak Raad van State mogelijk is. Coen- en Vlothaven worden geen woongebied voor 2040 (p. 9). Realiseren bestaande plannen op de Bloemendalerpolder, Crailo en de Westflank (p. 25). Provincie stelt kaders vast hoeveel er gebouwd mag worden per regio, gemeenten vullen dit verder in. Het blijft in Noord- Holland inzetten op de verplaatsing van de nieuwbouwbehoefte van de Metropoolregio van Almere naar Noord-Holland Noord. Rode contourenbeleid vervangen door maatwerk. Meer aandacht voor bouwen met water (p. 29). Provincie speelt regisserende rol om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. Specifieke inzet voor woningen 50-plussers en aangepast wonen. Geen groen in de dorpen en steden volbouwen. Stimuleren omvorming leegstaande gebouwen naar woningen. Stimuleren CPO (p. 30). P vd Dieren Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot betaalbare woningen. Meergeneratiewonen wordt gestimuleerd en aangemoedigd door de provincie (p. 11). Bereikbaarheid en mobiliteit Voor de aanleg van de Duinpolderweg. Voor studie naar de zuidring van Haarlem. Voor verbinden A8 met A9 met 2x2 rijstroken. Voor onderzoeken naar 2x2 rijstroken weg naar Den Helder (N9?) en vaste oeververbinding Burgervlotbrug. Combineren groot onderhoud met nieuwbouw. Tijdig reserveren geld voor onderhoud (p. 8). Investeren in bestaande provinciale fietsnetwerk + financieel ondersteunen gemeenten. Stimuleren aanleg oplaadpunten elektrische fiets (p. 10). Behouden en investeren in jachthavens en andere havens voor pleziervaart (p. 15).

4 PvdA Bij wegen onderhoudsniveau R, bij fietspaden R+. Geen nieuwe asfaltprojecten (p. 13). Stimulering fietssnelwegen (p. 15). Er komen meer hoogwaardige fietsroutes tussen de steden en dorpen (p. 22). CS/SGP Lobbyen bij het Rijk voor verbreding Oosttunnel Amsterdam Centraal. Binnen 4 jaar toegankelijk maken alle bushaltes voor mensen die minder mobiel zijn (p. 21). Uitbreiding metronetwerk Amsterdam in kleine stappen. Investeringen in het spoor: gedeeltelijke verdubbeling Hoorn-Enkhuizen; inhaalsporen bij stations tussen Heerhugowaard, Zaanstad en in t Gooi; verdiept aanleggen van het spoor tussen Bussum-Zuid en de Comeniuslaan in Bussum; realisatie spoorboog tussen Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid; Een snellere spoorverbinding naar Almere door een nieuwe korte ondergrondse spoorverbinding tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de Gooilijn ten zuiden van Holendrecht ; Nieuwe stations in Heerhugowaard, Haarlem West, Kwadijk-Oosthuizen, Vogelenzang-Bennebroek, Amsterdam Rietlandpark, Amsterdam Geuzeveld en Amsterdam Westerpark; Onderzoek naar koppeling metronetwerk aan het spoor (p. 22). Provinciale wegen waar mogelijk om dorpskernen heen. Verkeersdrempels of andere oplossing voor het verkeer door Vogelenzang. Geen bezuinigingen op onderhoud wegen. Passeerstroken voor landbouwvoertuigen op provinciale wegen. Realisatie ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer o.a. bij Westelijke Randweg Haarlem. Afronden verkeersplein bij AZ stadion. Verbreden Waarderweg in Haarlem. Aanleg van de Mariatunnel. Investeren in doortrekken A8-A9. Onderzoek naar verbreden N9 (p. 23). Fietssnelwegen: [B]innen 4 jaar ook een F9 tussen Velsen, Haarlem en Schiphol. Hiervoor komt er een nieuwe brug over de Ringvaart bij Haarlemmerliede (Zoete Inval) zodat deze route kilometers korter wordt. Ook komen er fietssnelwegen tussen Heiloo en Heerhugowaard, tussen Enkhuizen en Hoorn, tussen Purmerend en Amsterdam en tussen Amsterdam en Uithoorn/Aalsmeer. Gemeentes worden gestimuleerd om te investeren in fietsvoorzieningen. Binnen 4 jaar het tekort aan fietsenstallingen bij stations oplossen door komst minstens extra stallingen bovenop de reeds geplande(p. 24). Stimuleren van wandel- en fietsroutes voor toerisme en recreatie (p. 27). Uitbreiding oplaadpunten elektrische fietsen en auto s. Verkeersknelpunten in de provincie krijgen aandacht (p. 3). GL Tegen de IJmeer-brug en buitendijkse weg in Volendam. Voor uitbreiding treinverbinding bij Hollandse Brug in Muiden (p. 11). Voor de aanleg van fiets-, wandel-, schaats- en vaarroutes naar landelijke gebieden (p. 12). Verbeteren en uitbreiden provinciale fietsnetwerk. Tekort aan stallingen wegwerken (p. 23). Vertramming Zuidtangent. Terughoudendheid tov aanleg nieuwe wegen (p. 24). Schrappen Duinpolderweg en verbinding A8-A9. Meer P+R-terreinen, carpoolplaatsen en oplaadpunten elektrische voertuigen. Bij komst nieuwe start-/landingsbaan Schiphol, moet een oude baan worden geschrapt. Op termijn nieuwe sluis Noordzeekanaal, echter geen haast hiermee. (p. 25). Terughoudendheid tov aanleg nieuwe wegen. Tegen komst Duinpolderweg. Geen medewerking aan aanleg Rijkswegen. Enkel ondertunneling of omlegging wegen, wanneer dit milieubelasting vermindert, tegen reële kosten, en wanneer alternatieven in de vorm van OV zijn uitgesloten. Aanleg provinciaal netwerk snelfietspaden. Drukke buslijnen vervangen door light rail (p. 9). Oplossen fileprobleem door aanleggen meer wegen. Doortrekken A8 naar A9 (p. 2). Ouderenpartij Provincie richt zich op ontwikkelen OV-knooppunten (p. 5). Er komen meer fietsstraten, fietspaden worden verbreed (p. 6). Bevaarbaar maken Amstelmeerkanaal voor toerisme en recreatievaart, indien mogelijk voor vrachtscheepvaart (p. 7). D 66 Betere afstemming verkeer en vervoer door provinciale omgevingsvisie. Participatiefonds duurzame economie gebruiken voor stimuleren innovatie. Verbeteren kwaliteit leefomgeving door geluidsdempend asfalt, bosschages of geluidsschermen. Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, scooters en auto s (p. 12). Wegnemen knelpunten voor fietsers. Bouwen van meer fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Ontwikkeling fietssnelwegen. Herijking provinciale wegennet, om beheer van sommige wegen over te dragen aan gemeenten. Meer P&R-plaatsen bij knooppunten (p. 13). Onderzoek naar verlenging Noord-Zuidlijn naar Schiphol, Amstelveen en/of Zaanstad.

5 P vd Dieren Omzetten treinverbindingen Haarlem-Zandvoort en Haarlem-Beverwijk naar lightrail. Als nut en noodzaak Duinpolderweg wordt aangetoond, wordt er gekozen voor een tracé dat niet door het Bos en Binnenduinrandgebied loopt, een 80 km/u weg met maximaal twee rijbanen met ieder één rijstrook. Afmaken ring Haarlem voor betere doorstroming. Aanleg verbinding tussen A8 en A9. Verbetering doorstroming N9 (p. 14). Met aanleg en opwaardering van wegen, meer aandacht voor landbouwverkeer (p. 21). Versterking recreatieve wandel- en fietsroutes. Provincie blijft aanleg snelle fietsroutes stimuleren (p. 26). Voor verbinding A8-A9, nieuwe aftakking A9 bij Heiloo, verbreding N244 bij Purmerend, garantie bereikbaarheid N201 (ondermeer via logistieke verbinding voor vrachtwagens tussen Greenport en Schiphol), verbinding N205-A4, onderzoek naar oplossing verkeersdrukte Waterland (p. 33). Verbetering ontsluiting Stichtse Brug (p. 35). Bij- en vlindervriendelijk bermbeheer langs provinciale wegen (p. 3). Geen uitbreiding bestaande wegen en bouw nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Forse investeringen in uitbreiding en onderhoud fietspaden, P+Rplekken. Provincie financiert aanleg fietssnelwegen (p. 11). Bedrijventerreinen en andere utiliteiten Regionale afstemming werklocaties en detailhandel. Meer ruimte voor agrarische ondernemers. Onderscheid voor ruimte tussen gecombineerde en grootschalige agrarisch bedrijfsvoering wordt heroverwogen (p. 11). Reserveringen natte bedrijventerreinen gehandhaafd. Provincie doet onderzoek naar grootschalige vrachtwagenparkeerplaatsen (p. 13). Herstructurering bestaande bedrijventerreinen. Voor verdere uitbreiding Schiphol. Voor aanleg nieuwe Zeesluis bij IJmuiden (p. 14). PvdA Topsectorenbeleid wordt voortgezet. Nieuwe Pallas-reactor komt er alleen als er een sluitende business case ligt (p. 7). Alleen bedrijvigheid in landelijk gebied als deze duurzaam is. Bij niet-grondgebonden bedrijvigheid wordt clustering gestimuleerd. Functiemenging krijgt meer ruimte (p. 21). CU/SGP Bewaken scheiding landelijk en stedelijk gebied. Voor opknappen en herstructureren verouderde bedrijventerreinen. Provincie speelt regierol bij transformatie en gebruik lege kantoorpanden (p. 8). Provincie moet landbouwgrond robuuste natuurgebieden ontwikkelen. Provincie stimuleert opruiming verouderde glascomplexen e.d. Biologische landbouwgrondareaal wordt uitgebreid van 7% naar 10% in 2019 (p. 12). Provincie stimuleert zorgen stadsboerderijen. Verspreid liggende glasgebieden worden gesaneerd (p. 15). Ontwikkeling Deltaplan leegstaande boerderijen (p. 16). Stimuleren eeten drinkgelegenheden, campings en Bed&Breakfasts op het platteland, en voorzieningen bij strandjes (p. 27). Samen met gemeenten stoppen verpaupering industrieterreinen: leegstaande gebouwen herbestemmen of opruimen voordat er nieuwe terreinen worden bijgebouwd (p. 3). GL Langdurig leegstaande kantoren moeten worden getransformeerd voor andere functies (pp ). Stop op de bouw van nieuwe bedrijventerreinen. Inzetten op herstructurering. Per direct stopzetten aanleg Distriport langs A7 bij Hoorn (p. 18). Stimuleren geven andere functie aan beeldbepalende gebouwen (p. 19). Geen megastallen, max. staloppervlak van 1,5 ha (p. 19). Geen aanleg nieuwe bedrijventerreinen, zo nodig huidige terreinen herstructureren. Ondersteunen gemeenten bij versterking, instandhouding en transformatie buurtwinkelcentra en winkelstraten. Tegen nieuwe weidewinkels, outlets, winkelcentra. Bestaande centra mogen met max. 500m 2 uitbreiden. Nieuwe zeesluis IJmuiden niet vóór 2025 (p. 5). Leegstaande agrarische gebouwen hergebruiken als bedrijfspand. Renovatie leegstaande kantoor- en bedrijfsruimte (p. 6). Mogelijk maken multifunctionele agrarische bedrijven. Geen megastallen, industriële veeteelt en maximale groei agrarische activiteiten. Geen vergroting maximale grootte bouwblokken op agrarisch terrein. Geen bouw bungalowparken in groene gebieden (p.7). Steun aan behoud en uitbreiding zwembaden (p. 10). - Ouderenpartij Tegen verdere inpoldering meren en zoutwinning Waddenzee (p. 7). Duidelijke criteria opstellen voor bouw bedrijven buiten bestaand bebouwd gebied, en voor intensieve veehouderij (p. 9). Voor behoud en renovatie fysiek cultureel

6 erfgoed, met nieuwe functies oude gebouwen (p. 13). Een economisch sterk Schiphol blijft gewenst. Bedrijfsfuncties moeten mogelijk blijven in stedelijk gebied. Ondersteunend kassen als aanvullende teelt bij kleine bedrijven moet mogelijk blijven (?). Ruimte voor agribusiness op locaties als Flower Mainport Aalsmeer, Agriport A7, Grootslag en Alton. Ruimte voor economisch gezonde agrarische sector. Haven van de veerdienst in Den Helder verplaatsen naar rand van de stad. Haven Den Oever krijgt ruimte voor ontwikkeling (p. 15). D 66 Leegstaande agrarische bebouwing krijgt nieuwe functie of wordt gesloopt. De ondergrond moet beter geordend worden (p. 8). Geen extra start- en landingsbaan voor Schiphol. Houtrakpolder wordt opengehouden, geen uitbreiding havenareaal. Grote zeesluis IJmuiden wordt in 2019 vervangen (p. 9). Dijkversterkingsprojecten combineren met cultuurhistorie, toerisme, recreatie. Stimuleren watertoerisme aan de kust (p. 19). Uitbreiding agrarische bedrijven alleen onder strenge voorwaarden. Meer ruimte voor aanvullende activiteiten bij agrarische bedrijven. Versterking van de bouwsector door inzet op verduurzaming van de bestaande bouw en innovatieve nieuwe bouwprojecten (p. 24). Alleen bouw nieuwe kantoren, bedrijfspanden of winkellocaties wanneer bestaande capaciteit vervuld is. Provincie speelt hier een coördinerende rol. Herbestemming in bestaand bebouwd gebied wordt gemakkelijker (pp ). Geen bouw weidewinkels en outletcentra buiten winkelgebieden (p. 26). Kansen voor landwinkels, horeca en evenementen op cultureel erfgoed (p. 30). Tegen megawinkels en winkelcentra in het landelijk gebied (p. 14). Investeren in uitbreiding (lucht-)havens, waaronder die van Den Helder (p. 16). Samen met gemeente Den Helder inzetten op regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooijpunt. Stimuleren digitale bereikbaarheid via glasvezel en ander breedbandinternet (p. 17). Combineren duurzaamheid en schaalvergroting in de landbouw (p. 21). De Ruimte voor Ruimte regeling moet minder afhankelijk worden van compensatiewoningen, maar meer mogelijkheden tot compensatie bieden, bijvoorbeeld glas voor bedrijf, glas voor stal, stal voor stal en dergelijke. De provincie kan ook overwegen verplaatsingssubsidies te verstrekken of bij te dragen aan een gebiedsfonds waaruit sloop, sanering en verplaatsing gefinancierd kunnen worden. (p. 22). Doorzetten herstructurering bedrijventerreinen (p. 30). Er komt een Fonds Waardevolle Herbestemming, voor herbestemming cultureel erfgoed (p. 31). P vd Dieren Stimuleren stadslandbouw (p. 2). Geen nieuwe megastallen, uitbreiding- en vestigingsstop voor de vee-industrie. Stimulering bouw schuilstallen in weilanden. Geen nieuwe mestinstallaties erbij (p. 3). Geen nieuwe viskwekerijen erbij (p. 4). Ombouwen leegstaande kantoorpanden tot betaalbare woonruimtes en creatieve broedplaatsen. Geen bouw of uitbreiding industrie- en bedrijventerreinen. Beter benutten ruimte huidige terreinen. Geen uitbreiding vliegvelden (p. 11). Provincie draag niet bij aan tweede zeesluis IJmuiden. Tegen komst Fun Park Velsen (p. 12). Geen uitbreiding of bouw nieuwe bontfokkerijen. Bevorderen vispassages bij gemalen en sluizen (p. 15). Werkgelegenheid Stimuleren innovatie. Actief acquisitiebeleid internationale bedrijven (p. 13). Realiseren samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (p. 14). Versterken Agriboard (p. 16). PvdA Er wordt een provinciale werkambassadeur benoemd die voor stages en leerwerkplekken gaat zorgen. Streven naar betere aansluiting regionale onderwijs op arbeidsmarkt. Invoering onderwijsvouchers voor omscholing, samen met vakbonden en werkgevers. Invoering Social Return (min. 5% aanneemsom voor werknemers met afstand arbeidsmarkt, min. 1 stageplek per 50 werknemers, goed werkgeverschap zonder schijnconstructies e.d.) (pp. 5-7). CU/SGP Verantwoord en duurzaam inkoop-, aanbestedings- en vergunningenbeleid (p. 19). Bij aanbestedingsbeleid meer kansen voor regionaal MKB. Provincie en ondernemers werken samen aan koppelen onderwijs aan bedrijven met arbeidsleerplaatsen e.d. (p. 27)

7 Startersbeleid wordt uitgewerkt, met subsidies voor beginnende innovatieve ondernemingen (p. 2). GL Provincie voert duurzaam inkoopbeleid (p. 27). Inkoopbeleid op basis van eerlijke en transparante aanbestedingen (p. 2). Enkel subsidies economie wanneer deze leiden tot extra arbeidsplaatsen. Stimulering schone en niet-ruimte-intensieve werkgelegenheid. Meer stages en leerwerkplekken creëren voor mensen met (V)MBO-opleiding (p. 4). Aansluiten onderwijs op arbeidsmarkt (p. 3) Ouderenpartij Het stimuleren van werkgelegenheid via speciale werkervaringsprogramma s in de monumentenrestauratie, de stads- en dorpsvernieuwing verdient een hoge prioriteit. Hoge prioriteit voor nieuwe techniek (ICT, 3D-printen), met nadruk op domotica (p. 15). D 66 Provincie verbindt regionale economische clusters (p. 23). Betere afstemming onderwijs op bedrijfsleven (p. 26). Structureel ophogen begroting Economische Zaken ter bevordering duurzame energie, kennis en innovatie (p. 10). Inzetten op innovatieprogramma voor MKB (p. 13). Uitbreiden hoger onderwijs, met opleidingen die aansluiten op het regionaal bedrijfsleven. Provinciaal promotie- en acquisitiebeleid meer op de marktvraag afstemmen (p. 17). Stimuleren zelfvoorziening landbouw. Stimuleren streekproducten. In samenwerking met Energy Board, ECN en Imares verder onderzoek verrichten naar nieuwe productiemethoden voor vis-, water-, en landproducten (p. 21). Ondersteunen ondernemers in Natura2000- gebieden (p. 38). Provincie koopt duurzaam in en houdt met aanbestedingen rekening met MKB door projecten op te delen (p. 45). PvdD Provincie hanteert duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid, met meer kansen voor nieuwe, kleinere, innovatieve bedrijfjes (p. 18). Veiligheid Verkeersmanagement blijft ingezet worden (p. 9). Provincie ondersteunt gemeenten bij veiliger maken fietsvoorzieningen Provinciale fietspaden worden veilig ingericht (p. 10). Provincie zorgt voor voldoende waterberging (p. 17). PvdA Dijkverbetering zacht waar het kan, hard waar het moet (p. 12). CU/SGP In gebieden waar dat mogelijk is, komen waterbergingen. Dijken en keringen worden aangepast aan wettelijke normen. Provincies en waterschappen maken een Deltaplan water (p. 10). Provincie zorgt bij landbouwstructuurverbetering ook voor verhoging verkeersveiligheid (p. 16). In landelijke gebieden meer bermverlichting en dynamische verlichting op fietspaden. In 2035 alle provinciale wegen op 3 sterren van EuroRAP (p. 23). Op provinciale wegen scheiding fiets- en autoverkeer (p. 2). Groen Links Verbeteren en veiliger maken provinciaal fietsnetwerk (p. 23). Intensief onderzoek naar veiligheid en kwaliteit waterwerken en keringen (p. 10). Snel verhogen veiligheid provinciale wegen (p. 2). Verbeteren verlichting op straat (p. 3). Ouderenpartij Er komen meer fietsstraten, fietspaden worden verbreed (p. 6). Provincie zet NH zich in voor droge voeten (p. 7). D66 Verkeersveiligheid vergroten door infrastructurele aanpassingen en betere verlichting (p. 13). Principe voor Deltaprogramma kuststreek: zacht waar het kan, hard waar het moet (p. 20). Verbeteren veiligheid provinciale wegen bij onderhoud. Fietspaden veiliger maken, door deze te scheiden van de rijbanen voor gemotoriseerd verkeer (p. 34). Dijkversterkingen vanaf 2016 moeten flexibel en uit te bouwen zijn (p. 37). Kustversterking moet zandig en zeewaarts zijn (p. 38). P vd Dieren Natuurgebieden verbinden via ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels (p. 6). Provincie stimuleert fors in veiligheid bestaande wegen (p. 11). Om schade en overlast door dieren te voorkomen, plaatst de provincie meer wildhekken (p. 14). Bestuur en Regelgeving Provincie stelt omgevingsvisie en verordening vast. Provinciale ARO wordt opgeheven. Verruiming onderscheid tussen bouwen binnen en buiten bestaand gebied (p. 11). Wegnemen belemmerende regels voor precisielandbouw (p.

8 PvdA CU/SGP Groen Links Ouderenpartij NH D66 16). Informatie van de provincie is openbaar (p. 18). Kleinere overheid door meer regisserende rol provincie, deregulering en meer overlaten aan (samenwerkende) gemeenten (p. 19). Er komt één Provinciale Omgevingsvisie (p. 23). Er komt meer samenwerking met andere Randstadprovincies (p. 24). Provincie probeert Europese wet- en regelgeving te beïnvloeden (p. 24). Samenwerking tussen gemeenten wordt gestimuleerd (p. 25). Sceptisch over samenwerkingsverbanden tussen gemeentes. Voor duidelijke bestuurlijke taakverdeling. Tegen superprovincie (p. 7). Waterschappen worden betrokken bij bouw nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen (p. 10). Vereenvoudigen provinciale regelgeving voor het bedrijfsleven (p. 25). Wegnemen regelgeving die grensoverschrijdende samenwerking belemmert (p. 28). Verbeteren informatievoorziening en inspraak burgers bij projecten. Komst provinciale ombudsman (p. 4). Geen gemeentelijke herindelingen of fusie tussen provincies zonder duidelijk onderbouwde visie (p. 5). Provincie zorgt voor compacter ruimtegebruik met het combineren van functies (p. 17). Er komt een provinciaal grondbedrijf ter ondersteuning van ruimtelijke ontwikkeling en controleren prijzen (p. 18). Regelgeving voor verduurzaming bedrijfsvoering wordt vereenvoudigd, in het bijzonder voor het MKB (p. 26). Tegen gebruik Crisis- en Herstelwet. Voor versobering voorzieningen voor provincie bestuur en statenleden. Geen buitenlandse dienstreizen en werkbezoeken op kosten provincie. Enkel reorganiseren met duidelijke rechtvaardiging. Minimaliseren inhuur externen. Terughoudendheid met financieel mogelijk nadelige vormen van PPS. Er komt een commissie die ieder jaar het nut van alle regelgeving controleert. Gemeenten alleen laten fuseren met een referendum, voldoende bereikbaarheid gemeentehuis aantoonbare voordelen. Geen fusie provincies (p. 2). Terughoudendheid met geheimverklaring provinciale stukken (p. 3). Geen uitzonderingen en ontheffingen op regelgeving natuur, groen en open gebied. ARO moet ruimtelijke kwaliteit controleren(p. 6). Verlagen administratieve lasten voor ondernemers, afschaffen overbodige regelgeving (p. 3). Voor een transparant en integer bestuur, constante bestrijding bureaucratie. Meer provinciale samenwerking, maar geen fusie zonder visie. Burgers in vroeg stadium betrekken bij besluitvorming. Geen gemeentelijke herindelingen van bovenaf. Kleinere provinciale overheid door ambtelijke samenwerking met andere provincies (p. 3). Voor een kleinere overheid, met minder bureaucratie en ambtenaren (p. 16). Provincie speelt meer coördinerende en verbindende rol op het gebied van RO, zodat steden minder concurreren (p. 7). Uitgebreide nieuwe algemene planologische benadering (voor uitleg, zie p. 8). Bij sloop leegstaande agrarische bebouwing niet zomaar subsidie of garantie op nieuwbouw (p. 8). Herbestemming lege ruimte voor wonen of werk wordt gemakkelijker (p. 26). Provincie richt zich op ruimtelijke ordening, water, wonen, milieu, economie, cultuurhistorie en verkeer- en vervoer. Provinciale opschaling als er een goed voorliggend plan is. Stimuleren dat kleine gemeenten met weinig bestuurskracht fuseren. Burgers beter betrekken bij de besluitvorming door correctief referendum en digitalisering (p. 33). Doorzetten efficiënter werken met minder ambtenaren (p. 11). Soepel omgaan in bestemmingsplannen met veranderend of gemengd gebruik winkelpercelen (p. 14). Provincie zorgt voor betere informatievoorziening over Europese regelgeving voor ondernemers (p. 17). ARO opheffen en vervangen door provinciale adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit, die aan het begin van een project meekijken en wijzigingsvoorstellen doen (p. 29). Provincie zet zich proactiever in om projecten te realiseren. Er komt meer deregulering door afschaffing en vereenvoudiging regels (p. 45). Er wordt meer samengewerkt met provincies Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Flevoland (pp ). Geen afdwinging gemeentelijke herindelingen (p. 46). P vd Dieren Nieuwe milieuregels moeten duurzame bedrijvigheid stimuleren (p. 10). Ontwikkelen kennis en vaardigheden eigen personeel ipv inhuur externen (p. 18). Provincie vergroot de transparantie, door te werken met open data, openbare stukken, besluiten en kennisgevingen op de website te plaatsen, en

9 terughoudend te zijn met de wet geheimhouding. Voor een raadgevend referendum. Burgerinitiatief wordt gestimuleerd en vereenvoudigd (p. 19). Financiën Financieel meerjarig sluitend beleid. Tijdige reserveren geld voor onderhoud. Geen verhoging opcenten. Provincie zet zich in voor binnenhalen Europese subsidies (p. 19). PvdA Er komt een leefbaarheidsfonds voor het platteland (p. 22). Verhogen opcenten om 6 miljoen te realiseren. Algemene reserve verlagen naar 15%. Onderhoudsuitgaven wegen worden beperkt. Herprioritering restant Nuongelden. Provincie zet zich in voor binnenhalen Europese gelden voor kennis, innovatie en werkgelegenheid (p. 24). Er wordt geld gereserveerd voor fonds duurzame economie en leefbaarheidsfonds voor steden en dorpen. (pp ) CU/SGP Gebruiken Europese subsidies voor grensoverschrijdende samenwerking en infrastructurele projecten (p. 28). Geen verhoging provinciale belastingdruk. Voor structureel sluitende begrotingen. Stimuleren regionale ontwikkeling door revolving funds e.d. (p. 35). Subsidies moeten bewijsbaar bijdragen aan een beter functioneren (p. 4). Geen verhoging opcenten. Voor een sluitend begrotingsbeleid (p. 5). Groen Links Opbrengst opcenten blijft, met mogelijk een kleine indexatie, op niveau In plaats van sectorale budgetten, wordt er gebruik gemaakt van regionale budgetten (p. 29). Provinciale fondsen voor leefbaarheid vergroten. Enkel bezuinigen op voorzieningen wanneer is aangetoond dat deze geen nut meer hebben. Stoppen sponsoring commerciële evenementen. Restanten NUON-gelden inzetten voor instandhouding busdiensten, groen en natuur. Er komt een commissie die jaarlijks alle bonnetjes controleert. Geen bezuinigingen die leiden tot verdwijnen nuttige banen publieke sector (p. 4). Opcenten niet verhogen, mogelijk zelfs verlagen. Snijden in subsidies (p. 2). Ouderenpartij Voor reëel sluitende begrotingen en jaarrekeningen (p. 13). Aan NH subsidieverlening worden voorschriften verbonden die een rechtmatige en doelmatige besteding van de overheidsgelden waarborgen. Subsidie heeft een aanvullend karakter en dient zoveel mogelijk het particulier initiatief te stimuleren. Terughoudendheid met verhoging opcenten (p. 14). D66 Provincie blijft zich inzetten voor lobbyen in Europa. Ieder jaar een sluitende begroting en meerjarenperspectief. Duidelijk onderscheid tussen structurele en incidentele lasten en baten. In geval van een tekort, eerst inzetten op efficiency en kostenbesparing in de eigen organisatie voordat de opcenten verhoogd worden (p. 33). Provincie verhoogt de opcenten niet. Investeringen en uitgaven worden sterker getoetst op rendement. Voorkomen kostenoverschrijdingen. Overheid moet efficiënter werken. Provincie werkt niet met open projectfinancieringen en betaalt facturen binnen dertig dagen (p. 45). Provincie zet zich opnieuw in voor het binnenhalen van Europese fondsen: RISE 2020, GLB, Horizon 2020 en EFRO (p. 46). PvdD Einde aan alle directe en indirecte subsidies vee-industrie (pp. 2-3). Subsidiestop visserij (p. 4). Beëindigen subsidies aan CO2-opslag en fossiele brandstoffen. Financieel sluitend beleid, waarbij reserves en overschotten zonder risico opzij gezet worden (p. 18).

Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland

Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens. Geen windmolens op het land of bij de kust.

Nadere informatie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie De provincie als aanjager van de regionale economie PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015-2019 PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015 De provincie als aanjager van de regionale economie Van werkloosheid

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Zo weinig mogelijk windmolens in Fryslân. Ook is de voorstander van kleinschalige lokale

Nadere informatie

Milieustandpunten politieke partijen Noord-Holland in kader PS-verkiezingen 2015

Milieustandpunten politieke partijen Noord-Holland in kader PS-verkiezingen 2015 Milieustandpunten politieke partijen Noord-Holland in kader PS-verkiezingen 2015 Milieudefensie Haarlem heeft de programma's van de Noord-Hollandse partijen die meedoen met de Provinciale Staten verkiezing

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Teveel Natura 2000gebieden zijn aangewezen. Gebieden die in de afgelopen periode zijn ingericht

Nadere informatie

WERKBOE. STRUCTUURVISIEKAART versie 3.1 THEMAKAARTEN. Noord-Holland. Analyses en verkenning. Bijlage bij de Structuurvisie en het Uitvoeringsprogramma

WERKBOE. STRUCTUURVISIEKAART versie 3.1 THEMAKAARTEN. Noord-Holland. Analyses en verkenning. Bijlage bij de Structuurvisie en het Uitvoeringsprogramma Bijlage bij de Structuurvisie en het Uitvoeringsprogramma NH2040 STRUCTUURVISIEKAART versie 3.1 THEMAKAARTEN - Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast - Voldoende bescherming van grond-,

Nadere informatie

Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland

Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland Amendementen PS Bundel amendementen en preadviezen Provinciale Staten Noord-Holland Nr. Naam amendement Afdeling Regio DEELSESSIE 1 6 Ondersteuning Kredietunies H'meer Amstel- en Meerlanden 7 Streekproducten

Nadere informatie

Î Seaport! Landschapstypologie. !#Efficiënter benutten OV-knooppunt. ! Linieforten. Kustplaats Zuiderzeeplaats

Î Seaport! Landschapstypologie. !#Efficiënter benutten OV-knooppunt. ! Linieforten. Kustplaats Zuiderzeeplaats 333 Kustplaats Zuiderzeeplaats #Efficiënter benutten OV-knooppunt % Nieuwe zeesluis IJmuiden Î Seaport # Greenport % Seedvalley 4 ) Agriport A7 onderdeel Greenport Noord-Holland Noord Aalsmeer onderdeel

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Motor Achter Noord-Holland

Motor Achter Noord-Holland [001]De Motor Achter Noord-Holland 1/17 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Preambule... 5 Gerealiseerde punten 2011-2015... 6 Verkeer en Vervoer... 8 Ruimtelijk Ordening en Wonen... 10 Economie en Werkgelegenheid...

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. nu investeren in de toekomst

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. nu investeren in de toekomst nu investeren in de toekomst 52 > Financiën D66 hanteert een aantal principes rondom de provinciale financiën: Een sluitende begroting. Structurele uitgaven structureel dekken: structurele wensen nooit

Nadere informatie

RESULTAAT ONDERHANDELINGSAKKOORD COALITIE N- HOLLAND VOOR SECTOR RECREATIE & TOERISME

RESULTAAT ONDERHANDELINGSAKKOORD COALITIE N- HOLLAND VOOR SECTOR RECREATIE & TOERISME RESULTAAT ONDERHANDELINGSAKKOORD COALITIE N- HOLLAND VOOR SECTOR RECREATIE & TOERISME De onderhandelaars hebben op woensdag 20 mei hun coalitieakkoord 2015 2019 gepresenteerd in aanwezigheid van diverse

Nadere informatie

DE MOTOR ACHTER NOORD-HOLLAND

DE MOTOR ACHTER NOORD-HOLLAND DE MOTOR ACHTER NOORD-HOLLAND Verkiezingsprogramma VVD Noord-Holland 2015-2019 Verkiezingsprogramma VVD Noord-Holland 2015-2019 VVD: DE MOTOR ACHTER NOORD-HOLLAND 10 hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord- Holland , ingesproken door Job Cohen.

Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord- Holland , ingesproken door Job Cohen. Tekst luisterversie verkiezingsprogramma PvdA Noord- Holland 2015-2019, ingesproken door Job Cohen. Woensdag 18 maart 2015, verkiezingen voor de Provinciale Staten. Elk provinciebestuur wordt rechtstreeks

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Maastricht Belvédère Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Planoppervlak 56 hectare (als onderdeel van 280 hectare herstructurering oude bedrijventerreinen) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Bijdrage PvdA over Koersdocument in het kader van Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

Bijdrage PvdA over Koersdocument in het kader van Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 Bijdrage PvdA over Koersdocument in het kader van Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 Door Nico Papineau Salm Inleiding In mei 2016 hebben deze staten de startnotitie om te komen tot een omgevingsvisie voor

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt De volgende sjablonen voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn te onderscheiden: gezonde wijk Klimaatvriendelijke wijk / gebied Prachtig compacte wijk

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROVINCIALE STATEN 50PLUS UTRECHT. 50PLUS DUS, VOOR NU ÉN STRAKS! www.50pluspartij.nl

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROVINCIALE STATEN 50PLUS UTRECHT. 50PLUS DUS, VOOR NU ÉN STRAKS! www.50pluspartij.nl VERKIEZINGSPROGRAMMA PROVINCIALE STATEN 2015 2019 50PLUS UTRECHT 50PLUS DUS, VOOR NU ÉN STRAKS! www.50pluspartij.nl Landelijke kernpunten 50PLUS (met aanpassingen voor de provincie Utrecht) Inleiding Onderstaande

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 1 Werk 2 Natuur en milieu Mobiliteit 4 Duurzame energie 5 Wonen en leefbaarheid

Inhoud Voorwoord 1 Werk 2 Natuur en milieu Mobiliteit 4 Duurzame energie 5 Wonen en leefbaarheid Inhoud Voorwoord..3 1 Werk 5 1.1 We helpen Noord-Holland aan het werk 5 1.2 We laten het onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt..5 1.3 We pakken de jeugdwerkloosheid aan 6 1.4 We voeren Social Return

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 32 Haarlem, 29 januari 2008 Onderwerp: 3 beleidsagenda s economie 2008-2011 Bijlagen: ontwerpbesluit Economische Agenda 2008-2011 Agenda Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Geen nieuwe windmolenlocaties in de directe nabijheid van woongebieden. Inzetten op transitie

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie windenergie.

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema

Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema Bouwend Nederland regio Randstad Noord/05-02-2015 Duurzaamheid, groen, milieu PvdA Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout

Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout Nieuwsbrief Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout 1 oktober 2016 Hierbij willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken rond de Ruimtelijke en Economische Visie Rijsenhout. In de zomer

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT -

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - 1. Inleiding Deze notitie bevat het concept Ruimtelijk afwegingskader zonne-energie als antwoord op motie M28.2014 zoals op 23 juni 2014

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

De planologie van zonne-energie

De planologie van zonne-energie De planologie van zonne-energie Ruimtelijk beleidskader Zon Noord-Holland OBC Castricum 12 december 2016 Matthijs van Oosterhout, Provincie Noord-Holland Duurzaamheidsbeleid provincie De provincie kom

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, met 3,5 miljoen mensen en veel economische bedrijvigheid.

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer Grenzen verleggen in het Waddengebied Maarten Hajer De Waddenzee versterken: ja, maar hoe? 2 Waar J.C. Bloem niet geldt 3 En dan: wat is natuur nog in dit land? Waddenzee van (inter)nationaal belang Grootste

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Structuurvisie RO 2010 partiële herziening Vastgesteld. Nota van wijzigingen. Gedeputeerde Staten. Datum. 17 december 2013

Structuurvisie RO 2010 partiële herziening Vastgesteld. Nota van wijzigingen. Gedeputeerde Staten. Datum. 17 december 2013 Structuurvisie RO 2010 partiële herziening 2014 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 17 december 2013 Inhoud 2 Inleiding Ontwerp Structuurvisie RO 2010 partiële herziening 2014 Op

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Haarlemmermeers akkoord

Haarlemmermeers akkoord Haarlemmermeers akkoord of met regio? Pieter van der Ploeg Alliander 1 Alliander is van jou 2 Alliander is van jou 3 energietransitie 3 tenminste motieven 4 energietransitie onafhankelijk 5 energietransitie

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011

Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011 Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011 EHS / Natura2000 Energie / Duurzaamheid Landbouw CDA - De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet er komen. - Alle natuurcompensatie moet

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga

Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Nije Mûne eerlijke wind Een initiatief van D66 Fryslân o.l.v. Statenlid Klaas Hettinga Klaas Hettinga Mark de Roo Michiel Mosterman Govert Geldof Bindert Kloosterman Catharina Botermans Jo Bosma Jan Bos

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

Geef geloof een stem!

Geef geloof een stem! Geef geloof een stem! Maak kennis met onze kandidaten en onze plannen Met elkaar Heel veel mensen in onze provincie zetten zich dagelijks in voor anderen. Op hun werk, in hun gezin, voor familie, of in

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Ons kenmerk: Z / mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk

Ons kenmerk: Z / mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk Notitie Ons kenmerk: Z-2015-15661 / 15945 Behandeld door: mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk Onderwerp: Aantal pag. 5 Bijlagen: Concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond

Nadere informatie