Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland"

Transcriptie

1 Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De provincie moet zelf geen natuur beheren. In het waterbeheer geeft de de hoogste prioriteit aan waterveiligheid. De provincie Gelderland, als grootaandeelhouder van de netwerkmaatschappij Liander, stimuleert Liander tot het versneld aanleggen van een slim energienet dat de opwekking van duurzame energie maximaal faciliteert. Het Gelders Natuurnetwerk moet worden gerealiseerd. Dat betekent dat er nog hectare nieuwe natuur moet worden ontwikkeld. De provincie maakt harde afspraken met gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen zoals corporaties voor een ambitieus renovatieplan. Doel: de grote meerderheid van de Gelderse woningen heeft in 2030 geen of een heel kleine energierekening. Met speciale aandacht voor de huursector. In 2020 dient de helft van de Gelderse woningen aangepakt te zijn, en hebben alle huurhuizen minstens energielabel B. In 2050 is de hele Gelderse gebouwde omgeving (kantoren, scholen, woningen, etcetera) energieneutraal. In totaal wordt hier 0.5 mld tot 1 mld. beschikbaar voor gesteld. De provincie stelt zelf middelen beschikbaar en maakt afspraken met het rijk om de Ecologische Hoofdstructuur voor 2019 aan te kopen en in te richten. De wil geen megastallen op het Gelderse platteland. Doorgaan met investeringen in de natuur. De wil dat klachten serieus genomen worden en dat de provincie bedrijven stimuleert om schoner en duurzamer te produceren. We willen dat asbest verantwoord verwijderd wordt en dat er geen vuil slib gestort wordt in schone plassen. Initiatieven rond zonne-energie, koude-warmteopslag, verbranding biomassa en mestverwerking van inwoners, bedrijven, gemeenten en regio s coördineren en voorzien van financiële prikkels, met als doel om tot een eerder resultaat te komen. Onverminderd doorgaan met stimuleren van isolatie programma s, verduurzamen van de woningvoorraad in Gelderland en het verstrekken van duurzaamheidleningen. Oprichten van een provinciaal duurzaamheidfonds om daarmee de bovengenoemde projecten met financiële prikkels mogelijk te maken. Ruim 70 miljoen voor het energiezuinig maken van huur- en koopwoningen. streeft ernaar om deze landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken. Kiest voor het voltooien van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. houdt vast aan de geplande uitbreiding van natuurgebieden: ha gerealiseerd in Pagina 1 van 6

2 Woningbouw, bedrijventerreinen en andere utiliteiten De vraag van de inwoners moet de woningbouw in Gelderland bepalen. De wil diversiteit in woningen omdat inwoners daar naar vragen. De wil in het kader van de uitwerking van de omgevingsvisie meer bouwmogelijkheden in het landelijke gebied, zoals bij voormalige boerderijen en aan de rand van de dorpskernen. De wil dat er ruimte is voor (nieuwe) bedrijvigheid nabij consumenten. Ook zijn er steeds meer bedrijven minder sterk gebonden aan bedrijventerreinen en daar moet het vestigingsklimaat ook goed rekening mee gaan houden. De provincie Gelderland heeft de afgelopen jaren, op initiatief van de, via het Impulsplan Wonen 37 miljoen euro geïnvesteerd in ruim 80 woningbouwprojecten. Hier willen we mee doorgaan. Vooral ook omdat het werkgelegenheid in de bouw en leerling-werkplaatsen oplevert. De wil kijken of de provincie initiatieven van bewoners kan ondersteunen. De is tegen outlets en grote winkelketens langs snelwegen en in kale weilanden. Leegstand van winkels, kantoren en agrarische gebouwen in het buitengebied kan leiden tot verloedering. De wil de ruimtelijke kwaliteit van Gelderland bewaken door met inwoners, ondernemers en gemeenten te kijken naar mogelijkheden voor transformatie. Bestaande ruimte binnen de bestaande bebouwing moet eerst optimaal gebruikt zijn voordat in de groene open ruimte gebouwd mag worden. Waar de overheid regie heeft op nieuwbouwlocaties, ondersteunt de provincie de betrokken partijen bij energieneutrale nieuwbouw. Vanaf 2016 zijn nieuwe starterswoningen en maatschappelijk vastgoed energieneutraal en voldoen aan de hoogste normen op het gebied van duurzaam bouwen, zoals BREEAM nieuwbouw. In heel Gelderland is behoefte aan goede woningen. Er is duidelijk nog een behoefte aan woningen en zeker geen sprake van krimp (m.u.v. Achterhoek op termijn). In andere delen van Gelderland is minder sprake van een tekort aan betaalbare woningen, maar wel een noodzaak voor renovatie, aanpak en aanpassen van bestaande woningen aan de behoefte, bijvoorbeeld door de toenemende vergrijzing. Dat betekent dat er om huisvesting aan ouderen te bieden ook nieuwbouw op maat in de eigen woonplaats zal moeten worden aangeboden. Doorgaan met impulsplan wonen: aanvullende investeringen in energiebesparingsmaatregelen, ondersteuning van herstructureringsprojecten en nieuwbouwprojecten voor sociale woningbouw, waaronder levensloopbestendige woningen in onder andere de Gelderse steden. Geen megawinkelcentra in het buitengebied maar investeren in binnensteden. De provincie bekijkt in overleg met gemeenten waar er mogelijkheden zijn om leegstaande bedrijfspanden (zoals kantoren) om te bouwen tot woningen. De vindt dat de provincie een actieve rol moet spelen om de ongewenste groei en leegstand - van bedrijventerreinen tegen te gaan. Wat de betreft komt er in Gelderland geen vierkante meter nieuw winkeloppervlak bij. Bouwen naar behoefte afgestemd op de specifieke regio, waarbij inbreiding gaat voor uitbreiding. Behoud van het open landschap en groene leefomgeving staat daarbij voor het zo veel mogelijk voorop. Zelfstandig wonen en de daarbij behorende zorg bij elkaar brengen: programma s aanjagen en mede subsidiëren voor het levensloopbestendig maken van woningen met inzet van domotica. Eerst inzetten op revitalisering van huidige bedrijfsterreinen, daarna pas inzetten op Pagina 2 van 6

3 uitbreiding hiervan. Meehelpen bij terugdringen van leegstand op kantorenmarkt en in binnensteden. Zoeken naar creatieve oplossingen. Maak via soepeler toepassen van bestemmingen kansrijke impulsen en lokale initiatieven in binnensteden mogelijk. Denk hierbij aan pop up stores, internetwinkels die gecombineerd kunnen worden met aanwezige detailhandel. Het bestrijden van leegstand door een actieve rol van de provincie bij het voorkomen van bouwplannen waar geen behoefte aan is. Via het Impulsplan Wonen wil zich de komende jaren in het bijzonder richten op seniorenwoningen en jongerenhuisvesting. Gelderland investeert via het Impulsplan Wonen in plannen waarmee stads- en dorpskernen worden gerevitaliseerd. Leegstaande stallen en boerderijen herbestemmen als horeca of wonen, of slopen en een nieuw huis bouwen in of aan het dorp. We willen een provincie die gemeenten verder laat kijken dan de gemeentegrens en zorgt dat ze plannen voor winkelcentra, bedrijventerreinen, woonwijken en wegen op elkaar afstemmen. Concentratie en focus van horeca en winkels in bestaande Gelderse retail-kerngebieden: binnensteden, winkelcentra en woonboulevards. Ruimte voor creatieve oplossingen voor leegstand en actief ondersteunen van ruilverkaveling; > Regionale afstemming ruimtelijke ordening. > Herbestemmen makkelijker maken. > Waar nodig slopen. Infrastructuur en mobiliteit Aangezien veel infrastructuur (zoals bruggen) inmiddels behoorlijk verouderd is, moet er extra geld voor vervanging en renovatie beschikbaar komen. Investeren in de A15 (snelle verbinding Liemers). Pleyroute rondom Arnhem weer naar 100 km per uur. N18 naar 100 km en later naar A18. Investeren spoorlijnen Achterhoek. A1 aanpakken en N786. Aanpakken A30. De zet zich in voor onderzoek naar de kansen voor aquacultuur in onze waterrijke provincie. Gelderland werkt hard aan de aanleg van een provinciebreed fietspadennetwerk. De wil energiebesparing en een hoger energierendement bij de verlichting van provinciale wegen. De Gelderland wil zich sterk maken voor een spoorverbreding bij Niftrik brug. Voor een betere bereikbaarheid van de Achterhoek moet er dubbelspoor komen tussen Arnhem en Winterswijk. De A15 wordt verlengd en verbreed. Wat de betreft zou het Rijk meer moeten bijdragen, waardoor tolheffing overbodig wordt. Rond Voorst wordt een rondweg aangelegd en er moet een oplossing komen voor de N786. Daarom wil de dat het plan Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen volledig wordt uitgevoerd. Het bovengronds halen van beken en sprengen is een wens vanuit ecologisch perspectief maar ook voor de waterafvoer tijdens piekmomenten. Het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal blijft een wens voor de lange termijn. Daarom ondersteunt de de Gelderse plannen in het Deltaprogramma. In het provinciale Waterplan worden maatregelen opgenomen tegen verdroging en voor versterking van biodiversiteit en de zorg voor schoon water. De provincie stimuleert ICT en breedbandverbindingen, zoals glasvezel, om bereikbaarheid te vergroten en mobiliteit te verminderen. We willen verhoudingsgewijs meer geld uitgegeven aan infrastructuur voor langzaam verkeer (zoals voetgangers en fietsers) dan aan infrastructuur voor snel verkeer (zoals auto's). blijft zich verzetten tegen doortrekking van de A15, aanleg van nieuwe (auto)rondwegen en verbreding van (snel)wegen. Er komt een provinciaal sluitend, comfortabel, snel en direct fietsnetwerk. Pagina 3 van 6

4 We denken daarbij aan extra investeringen in een aantal structurele verbeteringen op het gebied van openbaar vervoer. We willen ook investeren in zaken die het platteland leefbaar houden zoals breedbandinternet in het buitengebied. De provincie moet de aanleg van nieuwe wandelroutes stimuleren, zoals klompenpaden en het recht van overpad over private gronden. De wil dat de provincie investeert in het afronden van de Maas- en Waalweg in de Bommelerwaard, de N348 van Zutphen tot de A1, de overbelaste Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren, de N314 tussen Zutphen en Doetinchem als goede noord-zuidroute in de Achterhoek. De aanleg van de A18/N18 tussen Enschede en Varsseveld als 100 km-weg vindt de wel een goede oplossing. De wil dat de doorgetrokken A15 past in het landschap van de Betuwe en de Liemers en goed wordt aangesloten op het provinciaal en gemeentelijk wegennet. De provincie kan de binnenvaart stimuleren door het opknappen en waar mogelijk uitbreiden van binnenvaarthavens langs de grote rivieren en kanalen. Droge voeten, schoon water en een veilige leefomgeving zijn van groot belang. Waterveiligheid is voor de provincie topprioriteit. Fiets- en voetpaden aanpakken: verbreden en vernieuwen, mogelijk maken van nog meer klompenpaden en struinpaden. Aanwezige natuurwaarden daarbij ondersteunen evenals aanhaken bij lokale initiatieven. Aangegane verplichtingen met betrekking tot aanleg provinciale rondwegen voortvarend uitvoeren. Verbreding van A1, A15 en A28 als mede de doorstroming op A1-A30, aansluiting A28-A50 en reconstructie van knooppunt Hoevelaken zijn weliswaar Rijkstaken maar behoeven een provinciaal ondersteunend beleid. Inzet van instrument verkeerssignalering om doorstroming te verbeteren. Zorgen voor voldoende geluidswerende schermen. Hoge prioriteit geven aan het doortrekken van een tolvrije A15 naar De Pleij. Aandacht voor goed begaanbare waterwegen en voldoende geschikte en goed toegankelijke (rivier)havens. Inzetten voor doortrekken van Valleilijn naar Arnhem, dan wel een direct aansluitende overstap op NS. Een verbeterde spoorverbinding Arnhem- Winterswijk. Behouden van directe spoorverbinding Tiel(Rivierenland) en Arnhem. Snelfietsroutes met breed rood asfalt en minder verkeerslichten. Degelijk onderhoud van fietsroutes. De fiets als volwaardig alternatief voor de auto. De provincie kan helpen goederenvervoer nog efficiënter en minder belastend te maken. kiest voor overslagplaatsen buiten de steden en wil meer kansen voor vervoer over water. Het aanpakken van de files bij knooppunt Bankhoef (A50/A326). Veiligheid van het regionale wegennet opnemen in het langetermijnbeleid. Inkoop, onderwijs en werkgelegenheid De wil door met Social Return (sociaal aanbesteden). Het is een effectief instrument in de bestrijding van langdurige werkloosheid. De wil dat Gelderland in 2020 de meest sociaal ondernemende provincie is. Een op te zetten Expertisecentrum Sociaal Ondernemen moet de aanwezige kennis en ervaring bundelen en uitdragen. De maakt werk van de ambachtseconomie. Provincie, onderwijs en bedrijfsleven moeten overleggen om jong en oud bij elkaar te brengen en zodoende vakkennis te behouden en jongeren een goede start te geven. Er moeten meer stage- en leerwerkplekken worden gecreëerd. Pagina 4 van 6

5 De provincie biedt werk- en stageplekken voor jongeren, mindervaliden en mensen, al langdurig zonder werk. Deze doelgroepen krijgen ook voorrang bij een deel van het werk dat bedrijven doen in opdracht van de provincie. De provincie koopt 100% duurzaam in, gebruikt de CO2-ladder bij al haar aanbestedingen. Meer inzetten op innovatieve aanbestedingsmethodieken waardoor marktpartijen in ontwerp, uitvoering én onderhoud een veel grotere rol krijgen. Dit is in een circulaire economie van fundamentele betekenis. Door langjarige contracten aan te gaan is het mogelijk kosten, bijvoorbeeld van aanleg en onderhoud wegen en groenstructuren, aanmerkelijk te verlagen. Het zou wat de betreft goed zijn om af te spreken dat bij de uitvoering van deze duurzaamheidsprojecten regionale bouwbedrijven een meer dan faire kans krijgen en afspraken te maken over opleidingsplaatsen voor leerling-bouwvakkers. Wij denken bijvoorbeeld aan meester-gezel-trajecten waarbij ervaren mensen jongeren hun vak kunnen leren en zo beide aan het werk zijn. We denken ook aan het bevorderen van de samenwerking van kleine bedrijven met jonge technici, kunstenaars en vormgevers die zonder extra impuls niet tot stand zouden kunnen komen. In samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs onverminderd extra steun geven om jongeren werk te bieden in Gelderland. staat voor duurzaamheid. Dat betekent dat we bij aankoop en aanbesteding grote waarde hechten aan duurzaamheidscriteria. Deze moeten een belangrijke plaats krijgen in het programma van eisen en in de beoordelingscriteria van offertes/aanbestedingen.bevorderen van vakmanschap en een hoogwaardig vestigingsklimaat. stelt voor dat de provincie een aanjaagrol vervult in het aansporen van de regio s en het ondersteunen bij de regionale planvorming door het inzetten van een denktank/adviesgroep, gericht op de organisatie van het proces en het plan. Bestuur, regelgeving en financiën Het beperken van regelgeving. Er komen geen extra Gelderse natuurregels, zodat ondernemers de ruimte hebben om te groeien. De wil een overbodigheidstoets op alle nieuwe en bestaande regels. Gelderland moet experimenteren met regelvrije gebieden om ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven van inwoners en bedrijven. De provincie beheert haar vermogen (voor een groot deel verkregen uit de verkoop van de Nuon aandelen) behoedzaam: alleen rente-opbrengsten worden uitgegeven en deze uitgaven worden ingezet voor investeringen in de structurele versterking van de Gelderse economie en infrastructuur. De provincie moet de regie nemen op het gebied van de ruimtelijke ontwikkelingen, maar altijd in nauw overleg met de regio s, op basis van een gezamenlijk belang. De pleit voor extra investeringen in de Gelderse samenleving vanuit de Pagina 5 van 6

6 NUON-gelden. De vereiste cofinanciering van projecten in de stads- en regiocontracten moet flexibeler worden. Wij denken aan een bandbreedte tussen 25 en 75 procent. Handhaving van de wet milieubeheer. Die stelt dat het bedrijfsleven verplicht is om energie-besparende maatregelen te doen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. De provincie gebruikt de `NUON -reserve om stevig in te zetten (via investeringen, subsidies, revolverende middelen) op de wezenlijke investeringen in de Gelderse samenleving, zoals energietransitie, openbaar vervoer, cultuur, zorg, welzijn, natuur en landschap. Daarvoor investeert de provincie minimaal 200 miljoen in energietransitie, circulaire economie, zorg, cultuur, welzijn, natuur en landschap. 500 miljoen gaan we (waar mogelijk revolverend) inzetten in, met name, de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast maakt de provincie ruimte in het meerjarig investeringsprogramma mobiliteit door 500 miljoen Euro te herbestemmen voor versterking van openbaar vervoer en infrastructuur voor langzaam verkeer. Met de investeringsagenda wil de een bedrag van 1 miljard euro besteden over een periode van acht jaar. De is tegen een verplichting in de cofinanciering door gemeenten. Terugbrengen van regeldruk en actief zoeken naar mogelijkheden bij verandering van het gebruik van bedrijfsgebouwen en de bestemmingen op bedrijventerreinen. Het wil dit reservegeld ter waarde van 500 miljoen euro inzetten om Gelderland economisch en sociaal te versterken voor de midden en lange termijn. Geen verhoging opcenten. Provincie neemt via revolving fund en goedkope lange termijn leningen het voortouw bij de aanleg van breedband in geheel Gelderland en daarbij vooral in die gebieden waar het vooralsnog niet rendabel genoeg is om het aan te leggen. De provincie maakt hierin het verschil. Historie wordt voor de toekomst behouden door deze, waar nodig, onder te brengen in een provinciaal erfgoedfonds wil met voorrang investeren in de volgende speerpunten: > Milieu, onder andere energietransitie en verduurzaming (zoals van de woningvoorraad), circa 600 miljoen. > Economische verduurzaming en innovatie, circa 300 miljoen. > Ruimtelijke transformatie van steden en toeristische infrastructuur, circa 300 miljoen. Dat de provincie geld bijdraagt in het onderhoud van monumenten en de landschappen waarin ze liggen (erfgoed) Voor is het van belang om dit culturele erfgoed en de bijbehorende monumenten te behouden. Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus AH Zoetermeer t (079) f (079) e Pagina 6 van 6

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Toekomst voor Gelderland

Toekomst voor Gelderland Toekomst voor Gelderland Speerpunten om voor de VVD te stemmen Gelderland herstelt zich van een zware economische en financiële crisis. De werkgelegenheid komt langzaam uit een diep dal. De financiële

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. nu investeren in de toekomst

Verkiezingsprogramma D66 Gelderland 2015-2019. nu investeren in de toekomst nu investeren in de toekomst 52 > Financiën D66 hanteert een aantal principes rondom de provinciale financiën: Een sluitende begroting. Structurele uitgaven structureel dekken: structurele wensen nooit

Nadere informatie

Goed Werk en Goed Wonen in Gelderland Een sociaal, sterk en duurzaam Gelderland

Goed Werk en Goed Wonen in Gelderland Een sociaal, sterk en duurzaam Gelderland Verkiezingsprogramma PvdA Gelderland 2015 2019 Goed Werk en Goed Wonen in Gelderland Een sociaal, sterk en duurzaam Gelderland 1. Goed werk voor jong en oud 2. Goed wonen in de stad en op het platteland

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

5. BETER BEREIKBAAR. Ten eerste is bereikbaarheid door nieuwe technologische ontwikkelingen meer dan alleen

5. BETER BEREIKBAAR. Ten eerste is bereikbaarheid door nieuwe technologische ontwikkelingen meer dan alleen 5. BETER BEREIKBAAR Bereikbaarheid van de verschillende delen van Gelderland is een groot goed. Het geeft mensen vrijheid: om te wonen in de ene stad en te werken in de andere, om in het weekend op familiebezoek

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls;

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Begroting 2014 en de Robuuste Investeringsimpuls; Gelet op

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Overijssel

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Overijssel Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Overijssel Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De ontwikkeling van duurzame energie biedt goede economische mogelijkheden, maar is geen

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

Gelderland Programmacommissie Provinciale Staten 2015

Gelderland Programmacommissie Provinciale Staten 2015 1 Gelderland Programmacommissie Provinciale Staten 2015 Concept- CDA-Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015-2019 Tussen de mensen Met gepaste trots presenteert CDA Gelderland zijn verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nota Ruimte budget 25 miljoen euro Planoppervlak 33 hectare Nijmegen Waalfront Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Synergie tussen stad en water De directe ligging

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Teveel Natura 2000gebieden zijn aangewezen. Gebieden die in de afgelopen periode zijn ingericht

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Maastricht Belvédère Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Planoppervlak 56 hectare (als onderdeel van 280 hectare herstructurering oude bedrijventerreinen) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Begroting lees meer. Provincie Noord-Brabant TE HUUR TE HUUR

Begroting lees meer. Provincie Noord-Brabant TE HUUR TE HUUR Begroting 2017 Provincie Noord-Brabant In de tweede begroting van deze bestuursperiode schakelt de provincie op allerlei terreinen door van beleidsvorming naar uitvoering. Financieel staat Brabant er met

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PS2009- INITIATIEFVOORSTEL Aan de leden van Provinciale Staten Initiatief voorstel Duurzaamheidsfonds Gelderland Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Bij de voorjaarsnota 2009 (PS2009-447) is ingestemd

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Bestuurskwaliteit Ingekomen stuk D11 (PA 18 decmember 2013) Bestuursagenda. Ons kenmerk BK20/13.0015165. Datum uw brief

Bestuurskwaliteit Ingekomen stuk D11 (PA 18 decmember 2013) Bestuursagenda. Ons kenmerk BK20/13.0015165. Datum uw brief Ingekomen stuk D11 (PA 18 decmember 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

2. KOPLOPER IN DUURZAAMHEID

2. KOPLOPER IN DUURZAAMHEID 2. KOPLOPER IN DUURZAAMHEID Dit is de eeuw van het veranderende wereldklimaat. We nemen onze verantwoordelijkheid: no time to waste. Duurzaamheid en een circulaire economie, daar maken we ons sterk voor.

Nadere informatie

Groene kern en buitengebied

Groene kern en buitengebied Groene kern en buitengebied Sterkte Gorssel als groene long Groene open plekken in de kern Kleinschalig coulisselandschap Cultuurhistorische elementen Zwakte Matig groenbeheer Onvoldoende aandacht natuur-

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Zo weinig mogelijk windmolens in Fryslân. Ook is de voorstander van kleinschalige lokale

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer

Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer VIEV Kronenburgerplaats 44 6511 AW Nijmegen NL81 INGB 0000 5335 17 www.viev.eu Tel. 0314-366852/024-3230070 Stemadvieswijzer Gelderse Statenverkiezingen

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Geen nieuwe windmolenlocaties in de directe nabijheid van woongebieden. Inzetten op transitie

Nadere informatie

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders)

Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) Woon- en leefbaarheidsplan Menterwolde 2015; lijst met afspraken (in de gekleurde kaders) 1. Voorzienende dorpen 1.1 Burgerkracht en bewonersinitiatieven 1. De gemeente, Woonstichting Groninger Huis en

Nadere informatie

4) Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

4) Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 4) Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij werken aan een provincie waarin snel, veilig en gezond gereisd kan worden van woning naar werk,

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 3 Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL 2009 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Voorstel: 1. het beleidskader klimaat vaststellen, wat inhoudt dat de gemeente inzet op

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Schets uitwerking Programma Steengoed Benutten Portefeuillehouder: Josan Meijers Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling en water / SteenGoed Benutten Doel van deze

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Betreft: inzet van uw gemeente voor energiebesparing bij bedrijven, de Gelderse Aanpak

Betreft: inzet van uw gemeente voor energiebesparing bij bedrijven, de Gelderse Aanpak Aan raadsleden en bestuurders van gemeenten in Gelderland Apeldoorn, 18 november 2016 Betreft: inzet van uw gemeente voor energiebesparing bij bedrijven, de Gelderse Aanpak Geachte heer, mevrouw, In Gelderland

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019

Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Verkiezingsprogramma PROVINCIALE STATEN 2015 2019 Inleiding van de lijsttrekker De leden van de VVD in de provincie Groningen hebben in november 2014 dit programma vastgesteld voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving Werkplaats Innovatieve & duurzame economie Werkplaats Slim & snel verbinden Werkplaats Kansrijk platteland Werkplaats Vitale leefomgeving Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt anticipeert op de veranderende vraag

Nadere informatie

Visie van SLAK Atelierbeheer op provinciaal cultuuren erfgoedbeleid

Visie van SLAK Atelierbeheer op provinciaal cultuuren erfgoedbeleid Visie van SLAK Atelierbeheer op provinciaal cultuuren erfgoedbeleid Met genoegen heeft SLAK Atelierbeheer kennis genomen van de Startnotitie programma cultuur en erfgoed 2017-2020, waarin provincie Gelderland

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PS 2015 versie 5.1.1 2 november-2014 1

Verkiezingsprogramma PS 2015 versie 5.1.1 2 november-2014 1 Concept Verkiezingsprogramma PvdA Staten 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding: Goed wonen in Gelderland Wat is bereikt en wat is de stip op de horizon. Hoofdstuk 1 Ruimtelijke ontwikkeling De nieuwe ruimtelijke

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud Energie neutraal Veenendaal 2035 De aanpak en de inhoud Inhoud Waarom energieneutraal en wanneer? 1 e opzet programmaplan Resultaten interne consultatie Resultaten externe consultatie Enkele voorbeelden

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ambities Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Historische kwaliteit behouden, benutten, versterken en verduurzamen voor

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over extra investeringsimpuls Provincie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Provinciale

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep. Landgoed Assche Veld. met zorg ontwikkeld, in groen beleefd

Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep. Landgoed Assche Veld. met zorg ontwikkeld, in groen beleefd Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep Landgoed Assche Veld met zorg ontwikkeld, in groen beleefd Visie Assche Veld Wij, Atriment bv, hebben in samenwerking met provincie Gelderland en gemeente Buren een

Nadere informatie

Oude Rijnzone. Nota Ruimte budget 30 miljoen euro. Planoppervlak 425 hectare

Oude Rijnzone. Nota Ruimte budget 30 miljoen euro. Planoppervlak 425 hectare Nota Ruimte budget 30 miljoen euro Oude Rijnzone Planoppervlak 425 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit project was onderdeel van het kabinetsprogramma

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

RESULTAAT ONDERHANDELINGSAKKOORD COALITIE N- HOLLAND VOOR SECTOR RECREATIE & TOERISME

RESULTAAT ONDERHANDELINGSAKKOORD COALITIE N- HOLLAND VOOR SECTOR RECREATIE & TOERISME RESULTAAT ONDERHANDELINGSAKKOORD COALITIE N- HOLLAND VOOR SECTOR RECREATIE & TOERISME De onderhandelaars hebben op woensdag 20 mei hun coalitieakkoord 2015 2019 gepresenteerd in aanwezigheid van diverse

Nadere informatie

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Zeeuws Energieakkoord Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Aanleiding SER-ENERGIEAKOORD Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 100 PJ aan energiebesparing

Nadere informatie