Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg"

Transcriptie

1 Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief tov duurzame energie, maar geen verplicht gebruik. Windenergie beter over de grens, Clauscentrale produceert voor België. Geen toekomst voor grootschalige ondergrondse pompaccumulatie. Gebruik van duurzame energiebronnen (aardwarmte, waterkracht, zonne energie, reststoffen) faciliteren. Limburgs Energie Fonds (LEF) met onderscheidende tarieven inzetten om lokale initiatieven om energie-neutraal te worden te ondersteunen. Duurzaamheid en werkgelegenheid met elkaar verbinden. Inzetten op energiebesparing en opwekking levert extra werk op in de bouw. Limburg in 2040 energieneutraal. Het Limburgs Energie Fonds hiervoor uitbreiden en voorwaarden versoepelen. Opzetten van nieuw eigen energiebedrijf voor productie, inkoop en distributie van energie met als uitgangspunt samenwerking met particulieren, onderwijsinstellingen en bedrijven, dit om zekerheid te bieden aan (kleinschalige) producenten van duurzame energie. Provincie stimuleert gebruik van zonne-, wind- en waterkrachtenergie. Aardwarmte wordt serieus onderzocht. Limburg blijft schaliegasvrij. Provincie maakt zich hard voor sluiting van de verouderde kerncentrales in Tihange. Provincie heeft de ambitie om de meest duurzame provincie te worden. Voortzetting Fonds Duurzaamheidsleningen voortzetten om energiebesparing en opwekking alternatieve energie te stimuleren. Geen schaliegas, tenzij zekerheid op veiligheid op lange termijn. Duurzaamheid dient een integraal beleidsonderdeel te worden. Duurzame investeringen stimuleren door zeer gunstige leningen en voorwaarden. Aanleg van energiebesparende voorzieningen levert werk op voor limburgse aannemers en installateurs. Verwerking van biomassa stimuleren door beknellende regelgeving te versoepelen. Restwarmte van Chemelotbedrijven benutten. Initiatiefnemers van zonne-energie actief ondersteunen. Energiesubsidie voor zonnepanelen. Windmolens in lijnvorm naast snelwegen, vaarwegen en bedrijventerreinen. Ziet niets in schaliegas voorlopig. Stop op subsidie-slurpende klimaatprojecten en duurzaamheid. Geen enkele windmolen in Limburg. Geen gesubsidieerde oplaadpunten voor elektrische auto s. Zorgdragen voor goede bedrijventerreinen. Pagina 1 van 5

2 Woningbouw, bedrijventerreinen en andere utiliteiten Ingrijpen op woningmarkt tot minimum beperken. Het sloopfonds is een van beste instrumenten om herstructurering in gang te zetten, naast Provincie ook gevuld door derden. Land- en tuinbouw de ruimte geven om te groeien. Mogelijk maken dat agrarische tot vergroting bouwblok komen. Stoppende agrarische ondernemers moeten op hun land op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien zonder omslachtige bestemmingsplanwijzigingen. Herstructurering bedrijventerreinen voorgefinancierd door LIOF. Uitgangspunt is dat markt meebetaald en geleend geld terugkomt om opnieuw te worden uitgeleend. Onderzoek en schrappen plancapaciteit voor winkels en kantoren, samen met gemeenten. Er komt een provinciaal plan voor de renovatie en bouw van goedkope en betaalbare sociale huurwoningen in de hele provincie. Renovatie gaat voor sloop en nieuwbouw. Ook bouw van levensloopbestendige- en energiezuinige woningen wordt gestimuleerd. Mensen worden geholpen bij verkoop of verhuur van onverkoopbare woningen. Inzetten op betere bereikbaarheid en (her)inrichting van bestaande bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijventerreinen op het platteland zijn overbodig. Vrijkomende (agrarische)bedrijfsgebouwen dienen gerenoveerd of gesaneerd en vergroend te worden. Geen nieuwe megastallen. De provincie stimuleert verbreding van activiteiten in de landbouw. Provincie zet zich in om het cultureel erfgoed een kansrijke maatschappelijke herbestemming te geven. Woningvoorraad verduurzamen en vernieuwen, versterking van de Regio Parkstad. Voortzetting Transitiefonds Limburgse Woningmarkt. Stimulering van de bouw in Limburg voortzetten zoals in afgelopen jaren. Toejuichen ontwikkeling levensloopbestendige woningen en kangoeroewoningen. Stimuleren en geld beschikbaar stellen voor gebouwen met monumentale of karakteristieke uitstraling, om hen te behouden en/of renoveren. Limburg dient zich in ruimtelijke zin te blijven ontwikkelen om vestiging en uitbreiding van bedrijven werkgelegenheid te laten bieden. Bij aanpassingen in ruimtelijke omgeving en inbreidingsmogelijkheden in stedelijk gebied wordt gekeken naar vervanging gebouwen met minste kwaliteit. Regietaak provincie, keus voor optimaal benutten van bestaande infrastructuur (bouwen bij OV knooppunten). Bij concurrentie tussen gemeenten moet provincie regie nemen en helpen de knoop door te hakken. Eenvoudigere regels voor herbestemming van leegstaande panden of slopen van deze panden(landelijk gebied). Provincie moet platform bieden waarop gemeenten kennis en goede ervaringen rondom het omgaan met krimp en verzilvering van kansen kunnen uitwisselen. Nieuwe bedrijventerreinen mogen pas worden aangelegd nadat is aangetoond dat bestaande, leegstaande terreinen niet geschikt zijn of nadat deze herontwikkeld zijn. Eenvoudigere regels voor herbestemming van leegstaande panden. Het slopen van leegstaande panden in het landelijk gebied, waar dat nodig is. Revitalisering van bestaande wijken, inclusief krimpgebieden. Via procedures en vergunningen mogelijk maken van complete woonzorgcomplexen voor ouderen. MEER betaalbare woningen voor hardwerkende Limburgers, geen voorrang voor woningzoekende asielzoekers. Geen mega-stallen. Verkorting vergunningsprocedures voor start van nieuwe winkels. Pagina 2 van 5

3 Infrastructuur en mobiliteit Moeten af van verstikkende regelgeving van stikstofdepositie om belemmeringen voor de aanleg van (spoor)wegen en havens op te heffen. Fors investeren in knelpunten zoals Buitenring Parkstad, verbreding A2 Weert-Eindhoven en A73/A67 bij Venlo. Uitbreiding vrachtwagenparkeerplaatsen. Komen tot rechtstreekse intercityverbindingen in Duitsland en België. Nagaan of privatisering voor grensoverschrijdende spoorwegen mogelijk is. Passend OV voor bereikbaarheid kleine kernen. Investeren in verkeersveiligheid infrastructuur. Ports of Limburg Fund met 250 miljoen. Max. 50% deelname in investeringen om projecten in de Ports of Limburg. Tenminste 50% van deze investering is financieel renderend na Toegankelijkheid openbaar vervoer verbeteren voor mensen met een beperking ( Agenda 22 (VN) adopteren. Verkeersveiligheid verbeteren voor schoolgaande kinderen oversteekplaatsen, schoolgaande fietsroutes. Waterveiligheid verbeteren middels verbinden van inzet provincie, waterschappen en gemeenten. Goed openbaar vervoer is het beste alternatief voor de auto en vermindert de toename van asfalt. Alle plaatsen in Limburg dienen bereikbaar te zijn met openbaar vervoer tegen betaalbare tarieven. Intercityverbindingen met steden in buurlanden worden doorgetrokken. De aanleg van nieuw asfalt wordt beperkt. De verbreding van de A2 wordt niet op kosten van de provincie uitgevoerd. Bij het opknappen van wegen worden de fietspaden langs provinciale wegen vrijliggend aangelegd. Opcenten worden ingezet voor de verbetering van oa de verkeersveiligheid. Veilige digitale breedbandverbindingen. Goede vervoersverbindingen met steden in buurlanden. Verbreding A2 en opwaardering A67 en A76. Veilige wegen en fietspaden. Veiligheid langs de Maas (i.c.m. toeristische ontwikkeling). Snelfietsroutes realiseren omdat de fiets een volwaardig alternatief is voor de auto. Hiertoe ook de gelden voor infrastructuur en OV betrekken. Wegennet moet ontlast worden. Limburg ook s nachts bereikbaar via landelijk spoornet. Grensoverschrijdend treinvervoer aanbieden en grensoverschrijdende busverbindingen realiseren. Investeren in vermindering geluidsoverlast door schermen en dempend asfalt. Veilige fietsverbindingen en veilige regionale wegen(opnemen in lange termijnprogramma). Veilige vrachtautoparkeerplaatsen langs snelwegen. Dijken langs de maas op niveau dat 1:250 jaar kans op overstroming is. Prioriteit voor aanleg van meer en bredere wegen. Extra geld voor aanleg en onderhoud provinciale wegen. Betere verlichting op provinciale wegen. A2 moet volledig 3-baans worden. Verbreding van de A67 tussen Venlo en Eindhoven. Spoor: snelle elektrificatie en verdubbeling lijn Roermond-Nijmegen. Stoppen met tramlijn Hasselt-Maastricht; rehabiliteren Avantislijn, aansluiting VDL Nedcar op spoorlijn richting Antwerpen. Provinciale opcenten uitsluitend gebruiken voor aanleg en onderhoud provinciale wegen. Pagina 3 van 5

4 Inkoop, onderwijs en werkgelegenheid Gezien ligging in regio met Duitsland en België bevorderen dat op basisschool ook Frans/Duits wordt onderwezen. Gemeenten helpen om regionale werkgevers-servicepunten te vormen om hen optimaal te ontzorgen MKB helpen om kennisbehoefte voor de toekomst in beeld te brengen en praktijkgerichte scholingsprogramma s in te vullen. Werkgevers financieel ondersteunen om meer leer-werkplekken met baangarantie beschikbaar te stellen. Voldoende stageplaatsen voor mbo in sectoren waar de crisis er voor zorgt dat er onvoldoende begeleiding kan zijn (bv zorg) Bij aanbestedingen dit zoveel mogelijk bij maatschappelijk verantwoorde ondernemingen doen. Ook kleinere regionale en lokale bedrijven moeten mee kunnen doen en eerlijke kans krijgen. Economische ontwikkelingen en investeringen die concrete banen opleveren worden (financieel) ondersteund. Ontwikkeling met gemeenten, ondernemers, vakbonden en vakopleidingen van regionale economische plannen. Geen geld naar commerciële loopbaanbegeleidings- of coachingsbureaus maar rechtstreeks naar structurele projecten en initiatieven van scholen en/of werkgevers. Innovatie in het MKB stimuleren door voortzetting en uitbreiding van het MKB-fonds. Voldoende en kwalitatief goede werkervarings- en stageplekken voor zowel vmbo-, mbo-, als hbo-studenten. Provincie zet zich in om ambachtelijk vakonderwijs naar Limburg te halen. LIOF blijft aanjager van Limburgs ondernemerschap. Steun vanuit Europese fondsen primair richten op speerpunten waar kennis, onderwijs en ondernemerschap bijeen komen. Versterking van MKB, via bv kredieten van MKB-fonds. In de euregio gelijk speelveld voor het bedrijfsleven. Bij overheidsaanbestedingen scherp op eisen en voorwaarden om middelgrote en kleine bedrijven gelijke kansen te geven. Provincie legt social return eisen op aan aannemers die werk voor de provincie uitvoeren. Voortzetting beleid gericht op campussen. MKB wordt gezien als versneller en innovator van de economie. Hiervoor dient provincie stevige randvoorwaarden en maatregelen te creëren. Streven naar een circulaire en duurzame economie. De rol van de Industriebank LIOF versterken. Economische ontwikkelingen moeten in Euregio-verband bezien worden. Er dient een provincie-brede spreiding (en waar nodig concentratie) van techniekonderwijs gestimuleerd te worden. Lagere leges bij aanvragen vergunningsprocedures en schrappen onnodige vergunningen. Steun aan het MKB, de banenmotor. Economie boven het belang van natuur- en milieuorganisaties. Focus op de maakindustrie en werkgelegenheid voor midden- en lageropgeleiden. Pagina 4 van 5

5 Bestuur, regelgeving en financiën Naarmate de bouw aantrekt kunnen bouwleges weer kostendekkend, nu nog geen provinciale bouwleges. Focussen op hoofdzaken. Uiterlijk 2017 provinciale waterschappen samenvoegen. Aantal provinciale ambtenaren verder terugbrengen tot 500. Focus ook op euregionale samenwerking en geen belemmeringen in regelgeving voor deze samenwerking. Op orde houden begroting, geen verhoging opcenten motorrijtuigenbelasting. Meer samen met gemeenten nieuwe plannen maken. Goede ideeën van onderop vinden en versterken, in plaats van bedenken wat goed is voor mensen. De waterschappen worden opgeheven. Er dient gezocht te worden naar verdere bezuinigingen, hiervoor wordt het gehele takenpakket stapsgewijs onderworpen aan een onderzoek naar de kosten en baten. 85% van Essentgeld (1,1 miljard) mag alleen gebruikt worden als het evenveel winst oplevert als Essentaandelen voor verkoop. Inkomsten uit opcenten worden ingezet voor de verbetering van verkeersveiligheid, openbaar vervoer en de kwaliteit van de lucht. Leges tijdelijk verlagen zoals de verlaging van de bouwleges om de bouw te stimuleren. Niet doorschieten in onderzoeken, analyseren of monitoren van problemen. Gezamenlijk problemen aanpakken en uitdagingen aangaan met mensen, organisaties en gemeenten. Minder ingewikkeld doen en meer aanpakken. Opcenten motorrijtuigenbelasting verlagen. Huishoudboekje moet voor meerdere jaren op orde zijn. Voorfinancieren rijksprojecten is mogelijk mits goede vergoeding en versterking Limburgse economie De provincie heeft een beperkt ambtenarenapparaat nodig, activiteiten terugbrengen tot voornamelijk regietaken. Provincie is aanjager van slagvaardige gemeenten en waterschappen. Waterschappen op laten gaan in provincie als uitvoeringsorganisatie. Verstandig met publieke middelen omgaan. Essentgelden inzetten voor nieuwe provinciale economische motor en dus loopbaankansen jongeren. Essentgelden inzetten als revolverende investeringen, niet als subsidiegeld. Geen verhoging provinciale opcenten. Afzien van het heffen van bouwleges als bouwstimulans. Minder ambtenaren, minder gedeputeerden, kleine organisatie die effectief en kostenbewust werkt voor burgers. Geen dienstauto met chauffeur voor ambtenaren en bestuurders. Er moet een openbaar subsidieregister komen, de burgers mogen zien waar de provincie met geld strooit. Sluitende begroting, geen grepen uit de spaarpot. MRB substantieel verlagen. Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus AH Zoetermeer t (079) f (079) e Pagina 5 van 5

Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland

Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens. Geen windmolens op het land of bij de kust.

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Jan Paternotte en Rutger Groot Wassink. p.4. p.6. p.7. p.8. p.10. p.11. p.12. p.13. p.14. p.15

Jan Paternotte en Rutger Groot Wassink. p.4. p.6. p.7. p.8. p.10. p.11. p.12. p.13. p.14. p.15 HERVORMINGSAGENDA 2014-2018 Onze partijen hebben de afgelopen twee weken hard gewerkt aan een gezamenlijke hervormingsagenda voor Amsterdam. Wij wonen in een prachtige stad, maar we staan voor grote uitdagingen.

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 VNO-NCW en MKB-Nederland Maart 2013 Een

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie