Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht"

Transcriptie

1 Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie windenergie. Steunen onderzoek naar schone energievormen, zoals biovergisting, aardwarmte, getijde-energie. Met bedrijfsleven ontwikkelen vraaggestuurde innovaties en slimme financieringsconstructies. Duurzame energiebronnen moeten door vermindering regelgeving gemakkelijker gebruikt kunnen worden in de landbouw. Bij bouw en renovatie woningen, aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. Project Nul op de Meter ( energieneutrale woningen in 2020) ondersteunen en mogelijk overtreffen. Geen proefboringen schaliegas. Provinciaal revolving fund investeert in duurzame energie. Energievoorziening Utrecht is in 2020 meer dan 16% duurzaam, met energie uit zon, wind, aardwarmte en biovergisting, en in 2040 geheel klimaatneutraal. Opstellen Regionaal Energieakkoord. Omwonenden participeren en delen in winst windmolens. Steunen experimenten met opwekking duurzame energie voor woningen en bedrijven (?) en met energieleverende wegen. Verduurzaming landbouw door tegengaan verdroging en vermesting. Snel uitbreiden EHS. Stimuleren natuur in groene contourgebieden met 3000 hectare. 10% energiebesparing en 14% duurzame energie in de provincie in Hiervoor wordt met andere partijen een actieplan (Energieakkoord) vastgesteld. Oprichten Energiefonds. Energiebesparing woningen via isolatie en zonnepanelen stimuleren, in het bijzonder bij sociale huurwoningen. Ruimtelijk beleid ten gunste van windmolens, bio-energie en zonneparken. Minimaal 65,5 MW windenergie in Provincie lobbyt bij Rijk en Brussel voor ambitieuzer energiebeleid. Provincie zorgt voor energiebesparing bij eigen panden en openbare verlichting, en opwekking zonne-energie op eigen terrein. Ontwikkelen 1500 ha extra natuur + ondersteunen extra ontwikkeling in groene contour. Provincie neemt initiatief in actieplan veenweidegebied. Er komen pilots met natuur op bedrijventerreinen, tijdelijke natuur en natuur in stedelijk gebied. Provincie ondersteunt bedrijven en gemeenten bij realiseren extra (snel)laadpunten elektrische voertuigen. Tegen schaliegas en opslag radioactief afval. Herstellen waardevolle landschapselementen. Provincie stimuleert renovatie en energiezuiniger maken sociale woningen. Stimuleren energieneutraal herbouwen kantoren. Geen aantasting groene ruimte: indien groene ruimte in uitzonderlijke gevallen wordt aangetast, dan wordt deze elders gecompenseerd. Natuurplannen Akkoord van Utrecht worden ambitieus uitgevoerd. In gebieden rond EHS wordt duurzame en biologische landbouw toegestaan. Bij nieuwbouw woningen of vernieuwing riolering komen er aparte systemen voor opslag en hergebruik regenwater. Voor windenergie, op afstand zodat omwonenden geen last hebben, en met voordelen voor bewonerscoöperaties. Tegen winning schaliegas. Stimulering energiebesparing bij scholen, huishoudens, bedrijven en publieke gebouwen. Asbestdaken moeten worden gesaneerd en vervangen door zonnepanelen en boilers. Pagina 1 van 7

2 Provincie draagt bij aan behoud en uitbreiding duurzame landbouw in de hele provincie. Verhogen subsidies voor vervanging asbestdaken door zonnepanelen. Vasthouden aan afspraken locaties duurzame energie, met sterkere rol bewonerscoöperaties. Tegen winning schaliegas. Vasthouden aan afspraken natuur van het Akkoord van Utrecht. Provincie stimuleert de ontwikkeling richting een circulaire economie. Provincie verspreidt kennis over duurzame energie. Er komt een provinciaal energieakkoord. Energiebesparing via verduurzaming warmtevoorziening, stadsverwarmingssystemen op biomassa, meer gebruik maken restwarmte industrie, warmte/koudeopslag bij kantoren. Verduurzaming energie door warmte (zonneboilers en decentrale productie groen gas). Inzetten op zonne-energie (op daken particulieren en via zonneparken). Beperken rol windenergie. Tegen winning schaliegas. Verder ontwikkelen EHS. Stimuleren private natuurontwikkeling in groene contour. Stimuleren van biologische (stads-)landbouw. Zonnecellen integreren in asfalt provinciale wegen. Stortplaatsen gebruiken voor opwekking zonne- en windenergie. Via vergunningen en subsidies realiseren van snellaadpalen, verwisselbare batterijen en waterstof bij tankstations. Geen nieuwe windmolens. Geen biogasinstallaties in de buurt van woningen. Geen grootschalige zonneakkers. Coördinerende rol provincie voor natuurbehoud. Tegen tekentafelnatuur. Geen subsidies voor alternatieve energie, maar financiering ervan door de markt. Woningbouw, bedrijventerreinen en andere utiliteiten Bij ruimtelijke opgaven wordt altijd water en het Deltaprogramma meegenomen. Provincie beperkt zich tot planologisch kader en laat maatwerk over aan gemeentes. Bouwen BBG heeft voorrang op uitbreiding. Voor vraaggerichte woningbouw. Voor een afgeslankte huisvestingsverordening voor sociale woningbouw. Voor bevordering eigen woningbezit en steun voor PO. Tegen ongecoördineerde bouw kantoren. Voor vraaggestuurde bouw kantoren en winkellocaties. Beheerders natuurgebieden krijgen meer vrijheid om bv. horeca en woningen te plaatsen. Ruimte voor groei lokale land- en tuinbouw. Er komt ruimte voor agrarische herbestemming, die niet ten koste mag gaan van de agrarische sector. Bedrijven moeten zoveel mogelijk kunnen uitbreiden. Ook in beperkte mate in het buitengebied, indien het leidt tot meer werkgelegenheid. Voor realisatie goede en betaalbare woningen voor starters, grote gezinnen en aangepaste woningen voor zorgbehoevenden. Provincie stelt regionale woonvisies op met aangepast aanbod, inclusief voldoende sociale woningbouw. Ruimte voor initiatieven coöperaties en CPO. Provinciaal fonds ondersteunt zelfbouwprojecten, transformeren leegstand vastgoed in woningen, en zelf afbouwen cascowoningen. Geen nieuwe locaties woningbouw buiten bestaande kernen. Realiseren passend en gevarieerd woningaanbod in Vathorst en Rijnenburg. Woningbouw bij ov-knooppunten heeft de voorkeur. Voorkomen nieuwbouwplannen in laaggelegen gebieden, wegens klimaatverandering. Provinciaal aanvalsplan tegen leegstand en verrommeling: prioriteit opknappen bestaande kantoor- en bedrijfspanden boven nieuwbouw. Indien niet renoveerbaar, verouderde panden slopen. Oude bedrijfsgebouwen en agrarische bebouwing Pagina 2 van 7

3 kunnen herbestemd worden. Ontwikkeling regionaal plan detailhandelaanpak. Niet-grondgebonden agrarische productie clusteren, maar tegen komst megastallen. Verdere bouw enkel binnen de huidige bebouwde kom. Provincie zorgt voor balans in het aanbod van verschillende woningen in de regio (inclusief sociale woningbouw), gebaseerd op de vraag. Tegen megastallen. Provincie neemt een regierol aan bij herstructurering bedrijventerreinen en het geven van nieuwe bestemmingen aan lege kantoorpanden. Leegstaande kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden worden hergebruikt, indien nodig met andere bestemming. Bouw nieuwe bedrijfslocaties moet heroverwogen worden. Erfgoedlocaties worden beter ondersteund. Leegstaande stallen moeten worden gesaneerd. Er wordt ingezet op het bouwen van betaalbare huisvesting voor studenten, starters en ouderen. Voor uitbreiding kernen wordt er duurzaam gebouwd in stedelijke regio s, langs ov-verbindingen en met voldoende voorzieningen. Niet starten met bouw in nieuwe uitleglocaties zoals Rijnenburg, voordat lopende en stagnerende projecten zijn afgerond. Niet bouwen in het Groene Hart. Geen menskracht en middelen besteden aan A12-zone zolang er geen concrete plannen zijn. Bevordering stichting kleinschalige woonvoorzieningen en zorgboerderijen. Herbestemmen leegstaande kantoren en te ontwikkelen kantoorlocaties voor sociale woningbouw en studentenkamers. Tegen komst nieuwe bedrijventerreinen. Investering in hergebruik en herbestemming bestaande bedrijventerreinen. Bevorderen meervoudig ruimtegebruik op bedrijventerreinen, zoals parkeerruimten onder gebouwen. Provincie en gemeenten werk plan tegen winkelleegstand uit. Tegen komst megastallen. Tegen ombouwen campings tot luxe bungalowparken. Tegen komst megawinkelcentra. Provinciale gebouwen en voorzieningen toegankelijk maken voor mensen met beperking. Enkel toestaan bouw nieuwe woningen in kernranden, wanneer dit leidt tot verbetering ruimtelijke kwaliteit. Voor herstructurering en vitalisering bestaande wijken en buurten. Terughoudendheid met nieuwbouw grote winkelcentra en weidewinkels. Provincie helpt gemeenten met alternatieven voor leegstaande winkelpanden. Tegen komst nieuwe kantoorpanden, voor herbestemming lege panden. Provinciale fonds erfgoedparels wordt gebruikt voor restauratie monumenten. Eerst afmaken lopende projecten, vóór het starten van nieuwe plannen. Polder Rijnenburg blijft onbebouwd. Grond bij Nieuwegein en Houten wordt enkel bebouwd wanneer Leidsche Rijn klaar is, hoewel een beter alternatief is om te bouwen in A12-zone tussen Nieuwegein en Utrecht. Er wordt primair gebouwd in de buurt van OV-knooppunten. Vakantieparken en campings worden vernieuwd. Voor grondgebonden landbouw, tegen varkensflats. Er komt een provinciale visie op winkelgebieden. Eerst opknappen en vernieuwen huidige bedrijventerreinen en kantoorpanden voordat er nieuwbouw komt. Herbestemming kantoorpanden voor woningen en kleine ondernemingen. Agrarische ondernemingen moeten gesteund worden in transitie naar andere bestemming, bijv. zorgboerderij. Pagina 3 van 7

4 Stimuleren gemeenten tot hanteren reële grondprijzen en wensen woonconsument. Geen strak contourenbeleid, toestaan bouwen buiten stedelijk gebied. Geen bouwplannen in gebieden met overstromingsrisico. Geen verdere ontpoldering landbouwgrond. Toekomstige kantoorontwikkelingen blijven geschrapt. Geen nieuwbouw bedrijventerreinen zolang oude kunnen worden geherstructureerd. Provincie coördineert bouw winkelvastgoed, zodat er niet voor leegstand gebouwd wordt. Geen megastallen. Geen bouwplannen in gebieden met overstromingsrisico. Infrastructuur en mobiliteit Er wordt geïnvesteerd in wegen om knelpunten op te lossen. Leefbaarheid omwonenden belangrijkste randvoorwaarde, daarna landschappelijke inpassing. Hoge prioriteit voor maatregelen om doorstroming te bevorderen. Investeringen in fietsinfrastructuur mogen niet ten koste gaan van autoverkeer. Inzetten op scheiding fietsverkeer van autoverkeer en gebruik ongelijkvloerse kruisingen, met prioriteit gevaarlijkste plekken. Verkeersveiligheid leidend bij aanleg en onderhoud provinciale wegen. Veiligheid vergroten door verbetering infrastructuur. Motorrijtuigenbelasting moet gebruikt worden voor bereikbaarheid. Geen bezuinigingen op mobiliteit. Betere benutting bestaande wegennetwerk. Tegen verbreding A27. Anticiperen op technologische ontwikkelingen op het weggebruik, zoals zelfsturende auto s. Investeren in netwerk van fietssnelwegen. Landelijk gebied toegankelijk maken door fijnvertakt stelsel wandel- en fietsroutes. Bij onderhoud, aandacht voor veiligheid provinciale wegen. Verder uitwerken Actieplan Fiets. Provincie realiseert snelfietspaden. Uithof krijgt fietsverbindingen in alle windrichtingen. Aanleg vrijliggende fietspaden langs alle N-wegen. Provincie investeert niet in weguitbreidingen. Tegen verbreding A27. Verdubbeling spoor tussen Woerden en Leiden. Regiostations rond Utrecht krijgen betere voorzieningen. Er wordt een plan uitgewerkt voor regionaal tramnetwerk Utrecht-Amersfoort. Realiseren ecoducten en andere verkeersmaatregelen tegen gevaar van wild. Aanleg vrijliggende fietspaden langs alle N-wegen. Bij groot onderhoud provinciale wegen worden gescheiden rijstroken de norm. Geen nieuwe wegen als gezondheid omwonenden bedreigd wordt, volgens eigen normen. Er komt een actieplan voor verbetering infrastructuur binnenvaart. Onaantrekkelijk maken sluiproutes. Tegen verbreding A27. Voor de aanleg van een spoorverbinding van Almere via Utrecht naar Breda, parallel aan de A27. Beter toegankelijk maken stations voor mensen met beperking. Aanleg meer goedkope en bereikbare P+R-locaties. Investeren in snelle fietsroutes en fietsverbindingen over rivieren, kanalen en autowegen. Verkeersluw maken binnenwegen. Investeren in veilige fietsroutes. Pagina 4 van 7

5 Projecten Ring Utrecht, Knooppunt Hoevelaken, en Rijnbrug bij Rhenen worden uitgevoerd. Voor aanleg fietstunnels bij noordelijke randweg Utrecht. Voor aanleg snelfietsroutes. Voor versterking Lekdijk en Grebbedijk. Veiligheid provinciale wegen en naastgelegen fietsroutes moet omhoog. Bij gepland onderhoud gaat provincie in gesprek met scholen en bewoners over verbeterpunten veiligheid voor fietsers. Verbeteren fiets- en wandelroutenetwerk. Maken van ligplaats voor boten bij Nedereindse Plas. Fietsen waar het kan, autorijden waar het nodig is. Voor aanleg snelfietsroutes. Voor aanleg spoorlijn Almere-Breda via Utrecht, parallel aan A27. Mogelijk gebruik maken van signaleringssystemen voor groot wild. Verlichting langs de provinciale wegen vervangen door led s op zonne-energie en lichtgevende (glow-in-the-dark) strepen in het wegdek. Oplossen knelpunten provinciale wegen. Mobiliteitsbeleid wordt vraaggestuurd. Beter op elkaar afstellen verkeerslichten voor het creëren van groene golven. Bewoners krijgen meer inspraak bij infrastructurele projecten. Investeren in geluidsschermen. Veiligheid provinciale wegen krijgt meer prioriteit. Geen nieuwe ecoducten erbij. Inkoop, onderwijs en werkgelegenheid Versterken Economic Board. Focus op enkele sectoren waarin Utrecht excelleert, met evenwicht tussen grootbedrijf en MKB. Acquisitie buitenlandse bedrijven doorzetten. Ondersteuning Techniekpact. Afstemmen onderwijs en arbeidsmarkt. Waterschap moet uitvoeringstaken uitbesteden aan de markt. Zoveel mogelijk ruimte geven aan ondernemers. Meer risicogericht toezicht op bedrijven. Regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid versterken. Kansrijke sectoren (inclusief duurzame bouw) stimuleren, met speciale aandacht voor MBO-banen. Ondersteunen innovatieve starters en toegang MKB tot financiering vergroten. Creëren minstens 2000 stages en leerwerkplekken per jaar. Opdelen provinciale opdrachten, om meer kans voor ZZP ers te creëren. Utrecht (inter)nationaal profileren als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Ondersteuning Nationaal Railinnovatiecentrum. Bij aanbestedingen social return van 5% werknemers. Economic Board gaat zich nadrukkelijk op MKB richten, en meer op dienstensector en maakindustrie. Er worden meer stageplaatsen gecreëerd voor mbo- en lbo-studenten. Onderwijs wordt beter aan het bedrijfsleven gekoppeld. Door Provincie gefinancierde organisaties moeten naar divers personeelsbeleid streven, inclusief voor mensen met arbeidsbeperking. Economisch beleid gericht op behoud bestaande werkgelegenheid. Provincie stimuleert bedrijven om Pagina 5 van 7

6 stages te creëren. Economic Board zet zich in voor extra werkgelegenheid voor lager opgeleiden, en voor het MKB. Provincie koopt duurzaam in. Economic Board zorgt voor betere aansluiting bedrijven en onderwijsinstellingen. Ondersteunen start-ups en kleine bedrijven. Faciliteren komst internationale bedrijven. Duurzaam gebruik van grondstoffen wordt een selectiecriterium bij aanbestedingen. Betere afstemming scholen en MKB. Bevorderen samenwerking universiteit, hogeschool en bedrijfsleven. Provincie moet zoveel mogelijk geld uit Brussel verkrijgen, en dat inzetten voor werkgelegenheid. Bestuur, regelgeving en financiën Belemmeringen weghalen op het gebied van cultureel erfgoed, recreatie en toerisme. Ondersteunen gemeenschappelijke regelingen en gemeentelijke samenwerking, waarbij provincie controleert op democratische legitimiteit en bestuurlijke daadkracht. Verder werken aan opheffen bestuurlijke lappendeken. Plannen voor provinciale opschaling worden op meerwaarde beoordeeld. Europese fondsen zoveel mogelijk benutten voor innovatie en het MKB. Geen verhoging waterschapsbelasting [geen taak provincie!]. Handhaven en mogelijk verlagen niveau opcenten. Fondsen en reserves gebruiken waar deze voor bedoeld zijn. Minder subsidies, meer cofinanciering en revolving funds. Voor een sluitende begroting. Behoud van het Utrechts landschap door landschapstoets voor woningen, bedrijven, wegen. Provincie helpt gemeenten bij versterking bestuurskracht en bevordering regionale samenwerking. Soberheid en doelmatigheid van groot belang bij bedrijfsvoering en voor bestuurders. Slimmer inzetten beschikbare middelen. Koppelen publieke en private middelen om ontwikkelingskracht projecten te versterken. Provincie introduceert sloopregeling oude vrachtwagens en bestelbusjes. Aanvullende voorwaarden voor uitbreiding agrarische bedrijven. Verbeteren dienstbaarheid en transparantie provincie. Beter ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving. Duurzaam financieel beleid gebaseerd op kleine overschotten. Verhoging opcenten niet hoog op het lijstje, maar wordt niet uitgesloten. Pagina 6 van 7

7 Beperken inhuur externe adviseurs en gedetacheerden tot de Roemernorm. Invoering mogelijkheid houden raadplegend referendum. Minimaliseren gesloten vergaderingen. Beëindigen privileges gedeputeerden en bestuurders. Er wordt meer gebruik gemaakt van directe inspraak burgers. Tegen fusie provincie. Provincie richt zich op kerntaken ruimte, mobiliteit, economie en cultuurhistorie. Provincie moet verbindende rol spelen tussen gemeentes, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voor transparante bestuursstijl. Geen fusies gemeenten of provincies zonder draagvlak. Wegnemen belemmeringen voor ondernemers. Meer mogelijkheden voor horeca in recreatiegebieden. Provincie voert zuinig beleid. Geen verhoging opcenten. Samenwerking met andere provincies voor verwerving Europese subsidies. Meer transparantie bij afgeven garanties voor financiering ondernemers, aanpassen belemmerende regelgeving voor ondernemers. Overbodige regelgeving voor ondernemers schrappen. Provincie krijgt meer een faciliterende, initiërende, aanjagende en regisserende rol. Voor afschaffing ontransparante gemeenschappelijke regelingen gemeenten en provincies. Provincie voert alleen de kerntaken uit: Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer; Natuur & Landschap; Economie & Agrarische Zaken, Cultureel en Historisch Erfgoed. Opheffing PCL, OMU, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Tegen fusie provincie, voor referendum bij opschaling provincie. Minder regels voor ondernemers. Ruimte voor kantoor aan huis. Verlaging opcenten met 20%. Voor een sober en efficiënt financieel beleid. Beperking buitenlandse dienstreizen. Geen verstrekking subsidies onder Beëindigen klimaat- en kunstsubsidies. Strengere controle subsidieontvangers met een zwarte lijst. Subsidieontvangers geen salarissen hoger dan 80% salaris Gedeputeerde. Geen structurele subsidieverstrekking. Provincie moet zoveel mogelijk geld uit Brussel verkrijgen, en dat inzetten voor werkgelegenheid. Schrappen financiering cultuureducatie. Afschaffen provinciale ontwikkelingshulp. Afschaffen subsidie voor milieugroepen. Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus AH Zoetermeer t (079) f (079) e Pagina 7 van 7

Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland

Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens. Geen windmolens op het land of bij de kust.

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Jan Paternotte en Rutger Groot Wassink. p.4. p.6. p.7. p.8. p.10. p.11. p.12. p.13. p.14. p.15

Jan Paternotte en Rutger Groot Wassink. p.4. p.6. p.7. p.8. p.10. p.11. p.12. p.13. p.14. p.15 HERVORMINGSAGENDA 2014-2018 Onze partijen hebben de afgelopen twee weken hard gewerkt aan een gezamenlijke hervormingsagenda voor Amsterdam. Wij wonen in een prachtige stad, maar we staan voor grote uitdagingen.

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Jouw idealen in Groningen

Jouw idealen in Groningen Jouw idealen in Groningen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Groningen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Duurzaam Groningen 4 Groen Groningen 8 Diervriendelijk Groningen

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie