Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht"

Transcriptie

1 Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie windenergie. Steunen onderzoek naar schone energievormen, zoals biovergisting, aardwarmte, getijde-energie. Met bedrijfsleven ontwikkelen vraaggestuurde innovaties en slimme financieringsconstructies. Duurzame energiebronnen moeten door vermindering regelgeving gemakkelijker gebruikt kunnen worden in de landbouw. Bij bouw en renovatie woningen, aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. Project Nul op de Meter ( energieneutrale woningen in 2020) ondersteunen en mogelijk overtreffen. Geen proefboringen schaliegas. Provinciaal revolving fund investeert in duurzame energie. Energievoorziening Utrecht is in 2020 meer dan 16% duurzaam, met energie uit zon, wind, aardwarmte en biovergisting, en in 2040 geheel klimaatneutraal. Opstellen Regionaal Energieakkoord. Omwonenden participeren en delen in winst windmolens. Steunen experimenten met opwekking duurzame energie voor woningen en bedrijven (?) en met energieleverende wegen. Verduurzaming landbouw door tegengaan verdroging en vermesting. Snel uitbreiden EHS. Stimuleren natuur in groene contourgebieden met 3000 hectare. 10% energiebesparing en 14% duurzame energie in de provincie in Hiervoor wordt met andere partijen een actieplan (Energieakkoord) vastgesteld. Oprichten Energiefonds. Energiebesparing woningen via isolatie en zonnepanelen stimuleren, in het bijzonder bij sociale huurwoningen. Ruimtelijk beleid ten gunste van windmolens, bio-energie en zonneparken. Minimaal 65,5 MW windenergie in Provincie lobbyt bij Rijk en Brussel voor ambitieuzer energiebeleid. Provincie zorgt voor energiebesparing bij eigen panden en openbare verlichting, en opwekking zonne-energie op eigen terrein. Ontwikkelen 1500 ha extra natuur + ondersteunen extra ontwikkeling in groene contour. Provincie neemt initiatief in actieplan veenweidegebied. Er komen pilots met natuur op bedrijventerreinen, tijdelijke natuur en natuur in stedelijk gebied. Provincie ondersteunt bedrijven en gemeenten bij realiseren extra (snel)laadpunten elektrische voertuigen. Tegen schaliegas en opslag radioactief afval. Herstellen waardevolle landschapselementen. Provincie stimuleert renovatie en energiezuiniger maken sociale woningen. Stimuleren energieneutraal herbouwen kantoren. Geen aantasting groene ruimte: indien groene ruimte in uitzonderlijke gevallen wordt aangetast, dan wordt deze elders gecompenseerd. Natuurplannen Akkoord van Utrecht worden ambitieus uitgevoerd. In gebieden rond EHS wordt duurzame en biologische landbouw toegestaan. Bij nieuwbouw woningen of vernieuwing riolering komen er aparte systemen voor opslag en hergebruik regenwater. Voor windenergie, op afstand zodat omwonenden geen last hebben, en met voordelen voor bewonerscoöperaties. Tegen winning schaliegas. Stimulering energiebesparing bij scholen, huishoudens, bedrijven en publieke gebouwen. Asbestdaken moeten worden gesaneerd en vervangen door zonnepanelen en boilers. Pagina 1 van 7

2 Provincie draagt bij aan behoud en uitbreiding duurzame landbouw in de hele provincie. Verhogen subsidies voor vervanging asbestdaken door zonnepanelen. Vasthouden aan afspraken locaties duurzame energie, met sterkere rol bewonerscoöperaties. Tegen winning schaliegas. Vasthouden aan afspraken natuur van het Akkoord van Utrecht. Provincie stimuleert de ontwikkeling richting een circulaire economie. Provincie verspreidt kennis over duurzame energie. Er komt een provinciaal energieakkoord. Energiebesparing via verduurzaming warmtevoorziening, stadsverwarmingssystemen op biomassa, meer gebruik maken restwarmte industrie, warmte/koudeopslag bij kantoren. Verduurzaming energie door warmte (zonneboilers en decentrale productie groen gas). Inzetten op zonne-energie (op daken particulieren en via zonneparken). Beperken rol windenergie. Tegen winning schaliegas. Verder ontwikkelen EHS. Stimuleren private natuurontwikkeling in groene contour. Stimuleren van biologische (stads-)landbouw. Zonnecellen integreren in asfalt provinciale wegen. Stortplaatsen gebruiken voor opwekking zonne- en windenergie. Via vergunningen en subsidies realiseren van snellaadpalen, verwisselbare batterijen en waterstof bij tankstations. Geen nieuwe windmolens. Geen biogasinstallaties in de buurt van woningen. Geen grootschalige zonneakkers. Coördinerende rol provincie voor natuurbehoud. Tegen tekentafelnatuur. Geen subsidies voor alternatieve energie, maar financiering ervan door de markt. Woningbouw, bedrijventerreinen en andere utiliteiten Bij ruimtelijke opgaven wordt altijd water en het Deltaprogramma meegenomen. Provincie beperkt zich tot planologisch kader en laat maatwerk over aan gemeentes. Bouwen BBG heeft voorrang op uitbreiding. Voor vraaggerichte woningbouw. Voor een afgeslankte huisvestingsverordening voor sociale woningbouw. Voor bevordering eigen woningbezit en steun voor PO. Tegen ongecoördineerde bouw kantoren. Voor vraaggestuurde bouw kantoren en winkellocaties. Beheerders natuurgebieden krijgen meer vrijheid om bv. horeca en woningen te plaatsen. Ruimte voor groei lokale land- en tuinbouw. Er komt ruimte voor agrarische herbestemming, die niet ten koste mag gaan van de agrarische sector. Bedrijven moeten zoveel mogelijk kunnen uitbreiden. Ook in beperkte mate in het buitengebied, indien het leidt tot meer werkgelegenheid. Voor realisatie goede en betaalbare woningen voor starters, grote gezinnen en aangepaste woningen voor zorgbehoevenden. Provincie stelt regionale woonvisies op met aangepast aanbod, inclusief voldoende sociale woningbouw. Ruimte voor initiatieven coöperaties en CPO. Provinciaal fonds ondersteunt zelfbouwprojecten, transformeren leegstand vastgoed in woningen, en zelf afbouwen cascowoningen. Geen nieuwe locaties woningbouw buiten bestaande kernen. Realiseren passend en gevarieerd woningaanbod in Vathorst en Rijnenburg. Woningbouw bij ov-knooppunten heeft de voorkeur. Voorkomen nieuwbouwplannen in laaggelegen gebieden, wegens klimaatverandering. Provinciaal aanvalsplan tegen leegstand en verrommeling: prioriteit opknappen bestaande kantoor- en bedrijfspanden boven nieuwbouw. Indien niet renoveerbaar, verouderde panden slopen. Oude bedrijfsgebouwen en agrarische bebouwing Pagina 2 van 7

3 kunnen herbestemd worden. Ontwikkeling regionaal plan detailhandelaanpak. Niet-grondgebonden agrarische productie clusteren, maar tegen komst megastallen. Verdere bouw enkel binnen de huidige bebouwde kom. Provincie zorgt voor balans in het aanbod van verschillende woningen in de regio (inclusief sociale woningbouw), gebaseerd op de vraag. Tegen megastallen. Provincie neemt een regierol aan bij herstructurering bedrijventerreinen en het geven van nieuwe bestemmingen aan lege kantoorpanden. Leegstaande kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden worden hergebruikt, indien nodig met andere bestemming. Bouw nieuwe bedrijfslocaties moet heroverwogen worden. Erfgoedlocaties worden beter ondersteund. Leegstaande stallen moeten worden gesaneerd. Er wordt ingezet op het bouwen van betaalbare huisvesting voor studenten, starters en ouderen. Voor uitbreiding kernen wordt er duurzaam gebouwd in stedelijke regio s, langs ov-verbindingen en met voldoende voorzieningen. Niet starten met bouw in nieuwe uitleglocaties zoals Rijnenburg, voordat lopende en stagnerende projecten zijn afgerond. Niet bouwen in het Groene Hart. Geen menskracht en middelen besteden aan A12-zone zolang er geen concrete plannen zijn. Bevordering stichting kleinschalige woonvoorzieningen en zorgboerderijen. Herbestemmen leegstaande kantoren en te ontwikkelen kantoorlocaties voor sociale woningbouw en studentenkamers. Tegen komst nieuwe bedrijventerreinen. Investering in hergebruik en herbestemming bestaande bedrijventerreinen. Bevorderen meervoudig ruimtegebruik op bedrijventerreinen, zoals parkeerruimten onder gebouwen. Provincie en gemeenten werk plan tegen winkelleegstand uit. Tegen komst megastallen. Tegen ombouwen campings tot luxe bungalowparken. Tegen komst megawinkelcentra. Provinciale gebouwen en voorzieningen toegankelijk maken voor mensen met beperking. Enkel toestaan bouw nieuwe woningen in kernranden, wanneer dit leidt tot verbetering ruimtelijke kwaliteit. Voor herstructurering en vitalisering bestaande wijken en buurten. Terughoudendheid met nieuwbouw grote winkelcentra en weidewinkels. Provincie helpt gemeenten met alternatieven voor leegstaande winkelpanden. Tegen komst nieuwe kantoorpanden, voor herbestemming lege panden. Provinciale fonds erfgoedparels wordt gebruikt voor restauratie monumenten. Eerst afmaken lopende projecten, vóór het starten van nieuwe plannen. Polder Rijnenburg blijft onbebouwd. Grond bij Nieuwegein en Houten wordt enkel bebouwd wanneer Leidsche Rijn klaar is, hoewel een beter alternatief is om te bouwen in A12-zone tussen Nieuwegein en Utrecht. Er wordt primair gebouwd in de buurt van OV-knooppunten. Vakantieparken en campings worden vernieuwd. Voor grondgebonden landbouw, tegen varkensflats. Er komt een provinciale visie op winkelgebieden. Eerst opknappen en vernieuwen huidige bedrijventerreinen en kantoorpanden voordat er nieuwbouw komt. Herbestemming kantoorpanden voor woningen en kleine ondernemingen. Agrarische ondernemingen moeten gesteund worden in transitie naar andere bestemming, bijv. zorgboerderij. Pagina 3 van 7

4 Stimuleren gemeenten tot hanteren reële grondprijzen en wensen woonconsument. Geen strak contourenbeleid, toestaan bouwen buiten stedelijk gebied. Geen bouwplannen in gebieden met overstromingsrisico. Geen verdere ontpoldering landbouwgrond. Toekomstige kantoorontwikkelingen blijven geschrapt. Geen nieuwbouw bedrijventerreinen zolang oude kunnen worden geherstructureerd. Provincie coördineert bouw winkelvastgoed, zodat er niet voor leegstand gebouwd wordt. Geen megastallen. Geen bouwplannen in gebieden met overstromingsrisico. Infrastructuur en mobiliteit Er wordt geïnvesteerd in wegen om knelpunten op te lossen. Leefbaarheid omwonenden belangrijkste randvoorwaarde, daarna landschappelijke inpassing. Hoge prioriteit voor maatregelen om doorstroming te bevorderen. Investeringen in fietsinfrastructuur mogen niet ten koste gaan van autoverkeer. Inzetten op scheiding fietsverkeer van autoverkeer en gebruik ongelijkvloerse kruisingen, met prioriteit gevaarlijkste plekken. Verkeersveiligheid leidend bij aanleg en onderhoud provinciale wegen. Veiligheid vergroten door verbetering infrastructuur. Motorrijtuigenbelasting moet gebruikt worden voor bereikbaarheid. Geen bezuinigingen op mobiliteit. Betere benutting bestaande wegennetwerk. Tegen verbreding A27. Anticiperen op technologische ontwikkelingen op het weggebruik, zoals zelfsturende auto s. Investeren in netwerk van fietssnelwegen. Landelijk gebied toegankelijk maken door fijnvertakt stelsel wandel- en fietsroutes. Bij onderhoud, aandacht voor veiligheid provinciale wegen. Verder uitwerken Actieplan Fiets. Provincie realiseert snelfietspaden. Uithof krijgt fietsverbindingen in alle windrichtingen. Aanleg vrijliggende fietspaden langs alle N-wegen. Provincie investeert niet in weguitbreidingen. Tegen verbreding A27. Verdubbeling spoor tussen Woerden en Leiden. Regiostations rond Utrecht krijgen betere voorzieningen. Er wordt een plan uitgewerkt voor regionaal tramnetwerk Utrecht-Amersfoort. Realiseren ecoducten en andere verkeersmaatregelen tegen gevaar van wild. Aanleg vrijliggende fietspaden langs alle N-wegen. Bij groot onderhoud provinciale wegen worden gescheiden rijstroken de norm. Geen nieuwe wegen als gezondheid omwonenden bedreigd wordt, volgens eigen normen. Er komt een actieplan voor verbetering infrastructuur binnenvaart. Onaantrekkelijk maken sluiproutes. Tegen verbreding A27. Voor de aanleg van een spoorverbinding van Almere via Utrecht naar Breda, parallel aan de A27. Beter toegankelijk maken stations voor mensen met beperking. Aanleg meer goedkope en bereikbare P+R-locaties. Investeren in snelle fietsroutes en fietsverbindingen over rivieren, kanalen en autowegen. Verkeersluw maken binnenwegen. Investeren in veilige fietsroutes. Pagina 4 van 7

5 Projecten Ring Utrecht, Knooppunt Hoevelaken, en Rijnbrug bij Rhenen worden uitgevoerd. Voor aanleg fietstunnels bij noordelijke randweg Utrecht. Voor aanleg snelfietsroutes. Voor versterking Lekdijk en Grebbedijk. Veiligheid provinciale wegen en naastgelegen fietsroutes moet omhoog. Bij gepland onderhoud gaat provincie in gesprek met scholen en bewoners over verbeterpunten veiligheid voor fietsers. Verbeteren fiets- en wandelroutenetwerk. Maken van ligplaats voor boten bij Nedereindse Plas. Fietsen waar het kan, autorijden waar het nodig is. Voor aanleg snelfietsroutes. Voor aanleg spoorlijn Almere-Breda via Utrecht, parallel aan A27. Mogelijk gebruik maken van signaleringssystemen voor groot wild. Verlichting langs de provinciale wegen vervangen door led s op zonne-energie en lichtgevende (glow-in-the-dark) strepen in het wegdek. Oplossen knelpunten provinciale wegen. Mobiliteitsbeleid wordt vraaggestuurd. Beter op elkaar afstellen verkeerslichten voor het creëren van groene golven. Bewoners krijgen meer inspraak bij infrastructurele projecten. Investeren in geluidsschermen. Veiligheid provinciale wegen krijgt meer prioriteit. Geen nieuwe ecoducten erbij. Inkoop, onderwijs en werkgelegenheid Versterken Economic Board. Focus op enkele sectoren waarin Utrecht excelleert, met evenwicht tussen grootbedrijf en MKB. Acquisitie buitenlandse bedrijven doorzetten. Ondersteuning Techniekpact. Afstemmen onderwijs en arbeidsmarkt. Waterschap moet uitvoeringstaken uitbesteden aan de markt. Zoveel mogelijk ruimte geven aan ondernemers. Meer risicogericht toezicht op bedrijven. Regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid versterken. Kansrijke sectoren (inclusief duurzame bouw) stimuleren, met speciale aandacht voor MBO-banen. Ondersteunen innovatieve starters en toegang MKB tot financiering vergroten. Creëren minstens 2000 stages en leerwerkplekken per jaar. Opdelen provinciale opdrachten, om meer kans voor ZZP ers te creëren. Utrecht (inter)nationaal profileren als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Ondersteuning Nationaal Railinnovatiecentrum. Bij aanbestedingen social return van 5% werknemers. Economic Board gaat zich nadrukkelijk op MKB richten, en meer op dienstensector en maakindustrie. Er worden meer stageplaatsen gecreëerd voor mbo- en lbo-studenten. Onderwijs wordt beter aan het bedrijfsleven gekoppeld. Door Provincie gefinancierde organisaties moeten naar divers personeelsbeleid streven, inclusief voor mensen met arbeidsbeperking. Economisch beleid gericht op behoud bestaande werkgelegenheid. Provincie stimuleert bedrijven om Pagina 5 van 7

6 stages te creëren. Economic Board zet zich in voor extra werkgelegenheid voor lager opgeleiden, en voor het MKB. Provincie koopt duurzaam in. Economic Board zorgt voor betere aansluiting bedrijven en onderwijsinstellingen. Ondersteunen start-ups en kleine bedrijven. Faciliteren komst internationale bedrijven. Duurzaam gebruik van grondstoffen wordt een selectiecriterium bij aanbestedingen. Betere afstemming scholen en MKB. Bevorderen samenwerking universiteit, hogeschool en bedrijfsleven. Provincie moet zoveel mogelijk geld uit Brussel verkrijgen, en dat inzetten voor werkgelegenheid. Bestuur, regelgeving en financiën Belemmeringen weghalen op het gebied van cultureel erfgoed, recreatie en toerisme. Ondersteunen gemeenschappelijke regelingen en gemeentelijke samenwerking, waarbij provincie controleert op democratische legitimiteit en bestuurlijke daadkracht. Verder werken aan opheffen bestuurlijke lappendeken. Plannen voor provinciale opschaling worden op meerwaarde beoordeeld. Europese fondsen zoveel mogelijk benutten voor innovatie en het MKB. Geen verhoging waterschapsbelasting [geen taak provincie!]. Handhaven en mogelijk verlagen niveau opcenten. Fondsen en reserves gebruiken waar deze voor bedoeld zijn. Minder subsidies, meer cofinanciering en revolving funds. Voor een sluitende begroting. Behoud van het Utrechts landschap door landschapstoets voor woningen, bedrijven, wegen. Provincie helpt gemeenten bij versterking bestuurskracht en bevordering regionale samenwerking. Soberheid en doelmatigheid van groot belang bij bedrijfsvoering en voor bestuurders. Slimmer inzetten beschikbare middelen. Koppelen publieke en private middelen om ontwikkelingskracht projecten te versterken. Provincie introduceert sloopregeling oude vrachtwagens en bestelbusjes. Aanvullende voorwaarden voor uitbreiding agrarische bedrijven. Verbeteren dienstbaarheid en transparantie provincie. Beter ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving. Duurzaam financieel beleid gebaseerd op kleine overschotten. Verhoging opcenten niet hoog op het lijstje, maar wordt niet uitgesloten. Pagina 6 van 7

7 Beperken inhuur externe adviseurs en gedetacheerden tot de Roemernorm. Invoering mogelijkheid houden raadplegend referendum. Minimaliseren gesloten vergaderingen. Beëindigen privileges gedeputeerden en bestuurders. Er wordt meer gebruik gemaakt van directe inspraak burgers. Tegen fusie provincie. Provincie richt zich op kerntaken ruimte, mobiliteit, economie en cultuurhistorie. Provincie moet verbindende rol spelen tussen gemeentes, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voor transparante bestuursstijl. Geen fusies gemeenten of provincies zonder draagvlak. Wegnemen belemmeringen voor ondernemers. Meer mogelijkheden voor horeca in recreatiegebieden. Provincie voert zuinig beleid. Geen verhoging opcenten. Samenwerking met andere provincies voor verwerving Europese subsidies. Meer transparantie bij afgeven garanties voor financiering ondernemers, aanpassen belemmerende regelgeving voor ondernemers. Overbodige regelgeving voor ondernemers schrappen. Provincie krijgt meer een faciliterende, initiërende, aanjagende en regisserende rol. Voor afschaffing ontransparante gemeenschappelijke regelingen gemeenten en provincies. Provincie voert alleen de kerntaken uit: Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer; Natuur & Landschap; Economie & Agrarische Zaken, Cultureel en Historisch Erfgoed. Opheffing PCL, OMU, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Tegen fusie provincie, voor referendum bij opschaling provincie. Minder regels voor ondernemers. Ruimte voor kantoor aan huis. Verlaging opcenten met 20%. Voor een sober en efficiënt financieel beleid. Beperking buitenlandse dienstreizen. Geen verstrekking subsidies onder Beëindigen klimaat- en kunstsubsidies. Strengere controle subsidieontvangers met een zwarte lijst. Subsidieontvangers geen salarissen hoger dan 80% salaris Gedeputeerde. Geen structurele subsidieverstrekking. Provincie moet zoveel mogelijk geld uit Brussel verkrijgen, en dat inzetten voor werkgelegenheid. Schrappen financiering cultuureducatie. Afschaffen provinciale ontwikkelingshulp. Afschaffen subsidie voor milieugroepen. Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus AH Zoetermeer t (079) f (079) e Pagina 7 van 7

Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema

Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema Bouwend Nederland regio Randstad Noord/05-02-2015 Duurzaamheid, groen, milieu PvdA Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2019

Verkiezingsprogramma 2015-2019 Verkiezingsprogramma 2015-2019 INLEIDING Dit is het nieuwe programma van de SP Provincie Utrecht voor de komende vier jaar. Zoals altijd zullen wij ons handelen laten bepalen door onze drie kernwaarden,

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 1 Leefbaarheid kleine kernen 1 1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen 1.1.2 I - programmakosten 300-300

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

WERKEN AAN UTRECHT meer banen en goed wonen in een aantrekkelijke omgeving Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Utrecht 2015 Partij van de Arbeid

WERKEN AAN UTRECHT meer banen en goed wonen in een aantrekkelijke omgeving Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Utrecht 2015 Partij van de Arbeid WERKEN AAN UTRECHT meer banen en goed wonen in een aantrekkelijke omgeving Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Utrecht 2015 Partij van de Arbeid Colofon Samenstelling programmacommissie: Rob van Muilekom

Nadere informatie

ROUTEKAART DUURZAAM OSS

ROUTEKAART DUURZAAM OSS ROUTEKAART DUURZAAM OSS 2025-2030 Duurzaam Oss Alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal of energieleverend in 2025 Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken Verduurzamen verkeer en vervoer

Nadere informatie

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 18 MAART SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA S 2015-2019

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 18 MAART SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA S 2015-2019 PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 18 MAART SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA S 2015-2019 18 februari 2015 Statengriffie Provincie Utrecht www.kiesjouwutrecht.nl Leeswijzer Voor u ligt een samenvatting van

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Zo weinig mogelijk windmolens in Fryslân. Ook is de voorstander van kleinschalige lokale

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De provincie moet zelf geen natuur beheren. In het waterbeheer geeft de de hoogste prioriteit

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

D66 Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma provinciale statenverkiezingen 2015 2019

D66 Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma provinciale statenverkiezingen 2015 2019 Ruimte maken, kansen bieden D66 Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma provinciale statenverkiezingen 2015 2019 Alexander Pechtold Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen vragen zich af of deze verkiezingen

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt De volgende sjablonen voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn te onderscheiden: gezonde wijk Klimaatvriendelijke wijk / gebied Prachtig compacte wijk

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaat

Uitvoeringsprogramma Klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 2017-2020 (UPK 2017-2020) Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal en klimaatbestendig Slim samenwerken aan een CO 2 -neutraal- en klimaatbestendig. De gemeente heeft de ambitie

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT -

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - 1. Inleiding Deze notitie bevat het concept Ruimtelijk afwegingskader zonne-energie als antwoord op motie M28.2014 zoals op 23 juni 2014

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING ANNEKE FRANKEN & HANS KOOLEN GIJS HEUTINK ADVOCATEN ARTIKEL 3.1.6 LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING www.gijsheutinkadvocaten.nl Inhoudsopgave Achtergrond Ladder Toepassingsbereik Ladder Ruimtelijke

Nadere informatie

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

Minder emissies, betere bereikbaarheid. Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft Minder emissies, betere bereikbaarheid Afscheid Frans v.d. Steen, 26 juni 2014 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Ca. 40 medewerkers

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Zeeuws Energieakkoord Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Aanleiding SER-ENERGIEAKOORD Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 100 PJ aan energiebesparing

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Realistisch duurzaam -samen aan de slag-

Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam Opbouw presentatie Startpunt voor opzet van het actieprogramma duurzaamheid Kijkje in de toekomst (voorbeeld Haarlemmermeer) Ideeën 27 maart

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

SAMENVATTING. Jaarverslag NATIONAAL GROENFONDS

SAMENVATTING. Jaarverslag NATIONAAL GROENFONDS SAMENVATTING Jaarverslag NATIONAAL GROENFONDS 2016 Vernieuwing komt van onderaf Nationaal Groenfonds heeft zich in 2016 weer met hart en ziel ingezet om Nederland groener en duurzamer te maken. Met trots

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck

Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Bedrijventerreinen Verduurzamen Land van Weert en Cranendonck Zeist, 25 april 2016 Matthijs Kok Transitiemanagement Matthijs Kok Energietransitie gebouwde omgeving Elektrisch vervoer Projecten, o.a: Energiestrategie

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Provincie Utrecht. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit die mensen en hun omgeving verbindt 10 Economie

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Haarlemmermeers akkoord

Haarlemmermeers akkoord Haarlemmermeers akkoord of met regio? Pieter van der Ploeg Alliander 1 Alliander is van jou 2 Alliander is van jou 3 energietransitie 3 tenminste motieven 4 energietransitie onafhankelijk 5 energietransitie

Nadere informatie

Koersvast. verkiezingsprogramma 2015-2019 Provincie Utrecht. Samenstelling Verkiezingsprogrammacommissie:

Koersvast. verkiezingsprogramma 2015-2019 Provincie Utrecht. Samenstelling Verkiezingsprogrammacommissie: Koersvast verkiezingsprogramma 2015-2019 Provincie Utrecht Samenstelling Verkiezingsprogrammacommissie: Baerte de Brey (voorzitter) Marianne Kallen Willem Joustra Daniel Tuijnman Joel Scherrenberg De Europese

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Zonder Energieopslag geen Energietransitie Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Duurzame Energie Koepel 6 brancheorganisaties (wind, zon, bodemenergie, bio, warmtepompen,

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Flevoland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Flevoland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Flevoland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De vindt dat met de uitvoering van het natuurbeleid pragmatisch moet worden omgegaan en

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan!

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN 1 Inleiding Het inzetbare platteland Nederland kent de komende jaren een aantal urgente

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid 14 juni 2017 Idaerd - Eagum Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Idaerd - Eagum 1 Inleiding De zes dialoogavonden van de gemeente

Nadere informatie

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Prof.dr. Jacqueline Cramer Universiteit Utrecht Opzet lezing Wat zijn de grote opgaven in de bouw op het gebied van duurzaamheid? Hoe kunnen deze opgaven worden

Nadere informatie

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl Energievisie Borne 22 september 2011 Michel Leermakers Linda Rutgers Twence Co Kuip HVC Inhoud van vanochtend Gemeente Borne Visie Twence Werkwijze Energievisie Resultaten Huidige energieconsumptie Bronpotentieel

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie