... Kenmerk: Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening"

Transcriptie

1 Douane Nederland 1 > 1 Postbus AB Apeldoorn Bedrijfsleven, Koepelorganisaties, Softwareontwikkelaars, logistieke ketenpartners Internet: wwwdouanenl Telefoon: (055) Datum 16 april 2009 Uw kenmerk - (Nationale Helpdesk Douane) (Douanetelefoon) Kenmerk: Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening Deze brief is een kopie van de brief met kenmerk Brief-eCustoms die op 10 april verstuurd en gepubliceerd is, echter met een aantal aanpassingen op pagina 5 en 6 (zie arceringen) Inleiding Op 25 maart bent u via een brief van de Douane en via Douane Actueel geïnformeerd over het stapsgewijs invoeren van EORI en de veiligheidsverordening 1 In deze brief informeren wij u over de gevolgen van dit besluit voor de diverse processen en systemen Dit is nader uitgewerkt in de hoofdstukken 2 tot en met 6 In de brief van 25 maart jongstleden is tevens aangekondigd dat de Douane in overleg met het bedrijfsleven en softwareleveranciers de definitieve invoeringsstrategie en -data zal bepalen Deze overleggen vinden plaats op 15 en 16 april aanstaande De Douane doet er alles aan om de uitkomsten zo snel mogelijk te communiceren Dit betekent dat bij de onderwerpen die hier worden toegelicht de exacte invoeringsdata in sommige gevallen nog niet vermeld worden De hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn volgens dezelfde structuur opgebouwd: Paragraaf 1 bevat de gevolgen van de veiligheidsverordening voor het proces/systeem Paragraaf 2 bevat de gevolgen van EORI voor het beschreven systeem Paragraaf 3 vertelt wat de concrete situatie/wijzigingen per 1 juli 2009 zijn 2 Paragraaf 4 verwijst naar de betreffende Message Implementation Guide (MIG) 3 De paragrafen 11 en 12 bevatten algemene informatie over de wijzigingen als gevolg van de veiligheidsverordening en het EORI-nummer 11 Algemene informatie over de veiligheidsverordening In de veiligheidsverordening zijn wijzigingen opgenomen die ten doel hebben de veiligheid te verhogen met betrekking tot goederen die de EU binnenkomen of verlaten Deze maatregelen zijn gericht op snellere en beter gerichte controles De veiligheidsverordening omvat wijzigingen op de volgende gebieden: Elektronisch berichtenverkeer Risicomanagement AEO Summiere aangifte bij binnenkomst Summiere aangifte voor te lossen goederen Uitvoer 1 Verordening (EG) nr 648/2005, Verordening (EG) nr 1875/ Hier worden de wijzigingen bedoeld die per 1 juli 2009 ingevoerd worden 3 Dit is een berichtenspecificatie tbv softwareontwikkelaars MIGs worden gepubliceerd op de speciale URL voor geregistreerde softwareontwikkelaars op website van de Belastingdienst Centrale Administratie (B/CA)

2 Wederuitvoer Summiere aangifte bij uitgang Dataset, bijlage 30 bis Verordening (EEG) nr 2454/93 2 Transitieverordening (Europees vastgestelde overgangsperiode) 4 Uniforme werkprocessen en elektronische informatie-uitwisseling moeten het internationale bedrijfsleven faciliteren Dit vergt investeringen in systemen voor automatische gegevensverzending en legt op de korte termijn een zekere druk op het bedrijfsleven De Europese Commissie houdt hier rekening mee door te voorzien in een overgangsperiode, die doorloopt tot en met 31 december 2010 In deze overgangsperiode zijn de elektronische summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang niet verplicht Tevens mag in deze overgangsperiode de papieren domiciliëringsprocedure (klassieke domproc) directe uitvoer worden toegepast, voor zover het douanekantoor van uitvoer en het douanekantoor van uitgang in dezelfde lidstaat zijn gelegen 12 Algemene informatie over EORI Om de veiligheidsverordening doeltreffend in te voeren en toe te kunnen passen is het nodig om de bij goederen verkeer betrokken partijen te identificeren aan de hand van een, uniek nummer dat geldig is in alle lidstaten Hiervoor is een registratie- en identificatienummer voor marktdeelnemers ontwikkeld, het zogenaamde EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) In Nederland is de toekenning van EORI-nummers losgekoppeld van de feitelijke ingebruikname van het EORI-nummer in de procedures en systemen In paragraaf 121 volgt een opsomming van de algemene gevolgen van het EORInummer die per 1 juli 2009 spelen In paragraaf 122 worden de algemene gevolgen na daadwerkelijk ingebruikname besproken EORI per 1 juli 2009 Toekenning EORI-nummer Douane Nederland start eind mei 2009 met het verstrekken van het EORI-nummer aan alle Nederlandse marktdeelnemers die in de douanesystemen geregistreerd zijn EORI-nummer voor bedrijven met filialen Voor bedrijven die vestigingen hebben welke geen eigen rechtspersoonlijkheid bezitten (de zogenaamde filialen), geldt dat een EORI-nummer alleen wordt toegekend aan het hoofdkantoor Dit nummer dient door alle filialen gebruikt te worden Europese EORI-database Alle afgegeven EORI-nummers zijn vanaf 1 juli 2009 te raadplegen in de Europese EORI-database raadpleegbaar via de EU-website 6 Van klanten die toestemming hebben gegeven tot publicatie van hun NAWgegevens, worden deze zichtbaar na het intoetsen van het EORI-nummer In alle andere gevallen wordt alleen aangegeven of het EORI-nummer bestaat of niet Datum ingebruikname EORI-nummer In Nederland blijft u tot nader bericht de bestaande werkwijze hanteren 7 Marktdeelnemers kunnen vanaf 1 juli 2009 hun EORI-nummer wel in sommige andere lidstaten gaan gebruiken Wij raden u aan, indien u douanehandelingen verricht in andere lidstaten bij de Douane van die lidstaat te controleren of het EORInummer daar inmiddels verplicht is Zodra het EORI-nummer in Nederland in gebruik wordt genomen, komen de huidige douanenummers te vervallen en worden alle daarop betrekking hebbende systemen aangepast 122 EORI na ingebruikname Communicatie met de Douane In alle communicatie tussen de marktdeelnemer en de Douane dient u gebruik te maken van het aan u toegekende EORI-nummer 4 Verordening (EG) nr 273/ Met algemene gevolgen wordt bedoeld de gevolgen die niet specifiek aan een systeem gekoppeld zijn 6 Zodra deze beschikbaar is, wordt u daarvan via een actueelbericht op de hoogte gebracht 7 Het EORI-nummer dat aan u wordt toegekend kunt u tot nader bericht niet in Nederland gebruiken

3 3 Wijziging registratie filialen Binnen onze systemen worden alle vergunningen, zekerheden ed geregistreerd op het EORI-nummer van de juridische eenheid van de marktdeelnemer Algemene douane-gerelateerde zaken zullen met de juridische zetel worden afgestemd Filialen kunnen wel (elektronisch) blijven communiceren met Douane Het X400- adres wordt niet meer automatisch gegenereerd vanuit de douanesystemen De marktdeelnemer moet in het bericht aangeven op welk X400-adres hij de retourberichten wil ontvangen Zie de MIG s die hierop zijn aangepast AEO De herkenbaarheid van de AEO-gecertificeerde bedrijven gaat na ingebruikname van het EORI-nummer niet meer via de bescheidcodes die nu in vak 44 van de aangifte moeten worden vermeld Het gegeven dat een marktdeelnemer een AEO-certificering heeft, wordt dan zo veel mogelijk gebruikt binnen de geautomatiseerde systemen om hem de faciliteiten te bieden waarop hij als AEO recht heeft Tot zover de algemene informatie over de veiligheidswijziging en EORI Hoofdstuk 2 ICS (proces binnenbrengen) 21 Gevolgen van de veiligheidsverordening Met de invoering van ICS is het mogelijk om, vóórdat goederen de EU binnenkomen, informatie uit te wisselen tussen het douanekantoor van eerste binnenkomst in de EU en opvolgende douanekantoren in andere lidstaten De veiligheidsverordening is de wettelijke basis voor de ontwikkeling van ICS In de transitieverordening heeft de Europese Commissie bepaald dat ICS gefaseerd wordt ingevoerd In Nederland wordt ICS in twee fasen ingevoerd De eerste fase van ICS omvat oa: Summiere aangifte voor tijdelijke opslag voor de te lossen goederen (SAL): de SAL moet uiterlijk op het moment van aanbrengen van de goederen worden gedaan Nationaal wordt in de Algemene Douaneregeling bepaald dat de SAL elektronisch moet worden ingediend Tevens is nationaal bepaald dat de SAL de veiligheidsgegevens van bijlage 30 bis van Verordening (EEG) nr 2454/93 moet bevatten Vooraanmelding -/melding vervoermiddel: nationaal wordt in de Algemene Douaneregeling bepaald dat deze berichten elektronisch moeten worden ingediend Risicoanalyse en selectie op SAL: de Douane moet een Europese risicoanalyse voor veiligheid (safety & security) uitvoeren Zolang de summiere aangifte bij binnenkomst niet verplicht is, verricht de Douane de risicoanalyse op de SAL Vervallen van berichten: bepaalde bestaande berichten in het proces Binnenbrengen vervallen als gevolg van de invoering van de eerste fase ICS 8 De tweede fase omvat oa: Summiere aangifte bij binnenkomst (ENS): een ENS moet verplicht elektronisch bij de eerste zee- of luchthaven van binnenkomst in de EU worden ingediend voor alle goederen aan boord Kennisgeving bij uitwijk: als een vervoerder uitwijkt naar een andere zee- of luchthaven dan de eerste beoogde zee- of luchthaven van binnenkomst dan moet de vervoerder een kennisgeving van uitwijk naar de Douane van de eerst beoogd zee- of luchthaven sturen Risicoanalyse en selectie op ENS: de Douane voert een Europese risicoanalyse voor veiligheid (safety & security) uit op de gegevens in de ENS Doorsturen van risicogegevens: de Douane van de eerste zee- of luchthaven van binnenkomst in de EU stuurt de resultaten van de risicoanalyse door aan alle opvolgende zee- of luchthavens in de EU In kennis stellen van selectie voor fysieke controle: de Douane stelt houders van een AEO-certificaat veiligheid op de hoogte van selecties voor fysieke controles Aankomstmelding vervoermiddel: alle vervoermiddelen, ook de lege vervoermiddelen en de vervoermiddelen met alleen passagiers aan boord moeten een aankomstmelding doen In Nederland wordt dit bericht verwerkt in het bericht Vooraanmelding -/melding vervoermiddel 22 Gevolgen van EORI De invoering van ICS zal samenvallen met de invoering van EORI ICS is zo ingericht dat alleen summiere 8 Het betreft: 1) verheffen van pre arrival informatie tot summiere aangifte, 2) wilsverklaringen, 3) nihil manifest en 4) bill berichten

4 aangiften bij binnenkomst en summiere aangifte voor tijdelijke opslag kunnen worden gedaan met gebruikmaking van het EORI-nummer 4 23 Situatie per 1 juli 2009 Per 1 juli 2009 wordt de huidige werkwijze gecontinueerd De eerste fase van ICS wordt in overleg met het bedrijfsleven op een nader te bepalen moment ingevoerd In de Algemene Douaneregeling zijn bepalingen opgenomen die gaan over de verplichte elektronische vooraanmelding -/melding vervoermiddel en de verplichting van de elektronische SAL inclusief de veiligheidsgegevens van bijlage 30 bis van Verordening (EEG) nr 2454/93 Deze worden van toepassing bij de invoering van de eerste fase van ICS In de transitieverordening heeft de Europese Commissie bepaald dat de tweede fase van ICS uiterlijk 31 december 2010 ingevoerd moet zijn 24 MIG ICS versie 9 De MIG versie 9 is op 28 november 2008 gepubliceerd Momenteel is MIG versie 10 in ontwikkeling Hierin is een aantal wijzigingen opgenomen die te zijner tijd ook in MIG versie 9 moet worden doorgevoerd Hoofdstuk 3 DSI (proces invoer) 31 Gevolgen van de veiligheidsverordening Douane Sagitta Invoer (DSI) wordt als gevolg van de veiligheidsverordening niet aangepast In DSI worden geen veiligheidsgegevens geregistreerd 32 Gevolgen van EORI DSI wordt te zijner tijd aangepast op het gebruik van het EORI-nummer Dit betekent dat in aangiften alleen nog maar een EORI-nummer mag voorkomen In de aangiften worden in de vakken 8 en 14 geen douanenummers en/of BTW-codenummers meer geaccepteerd Het toch vermelden van een douanenummer en/of BTW-codenummer in deze vakken leidt tot het niet-aanvaarden van aangiften In DSI vindt geen conversie plaats van de gedane aangiften Dit betekent dat oude aangiften, gedaan met een douanenummer, nog worden afgehandeld op dat douanenummer en dat de marktdeelnemers geïnformeerd worden over de afhandeling op basis van dat douanenummer Vanaf het moment van invoering van EORI kunnen alleen nog aangiften gedaan worden met het EORInummer en zal alles op basis van dat EORI-nummer worden afgehandeld Omdat het niet meer mogelijk is om een BTW-codenummer (verlegging BTW, artikel 23 Wet op de omzetbelasting) te vermelden in vak 8 van de aangifte, is hiervoor een aparte rubriek ontwikkeld binnen vak 44 van de aangifte 33 Situatie per 1 juli 2009 Op 1 juli 2009 worden geen wijzigingen in DSI doorgevoerd In de aangiften moet men in de vakken 8 en 14 vooralsnog het douanenummer en/of BTW-codenummer blijven gebruiken 34 MIG DSI versie 140 Op 31 maart 2009 is de MIG versie 140 gepubliceerd Hoofdstuk 4 DSU (proces uitvoer) 41 Gevolgen van de veiligheidsverordening Douane Sagitta uitvoer (DSU) wordt als gevolg van de veiligheidsverordening aangepast De aanpassing wordt in overleg met het bedrijfsleven op een nader te bepalen moment ingevoerd De veiligheidsverordening bepaalt dat aangiften ten uitvoer elektronisch moeten worden ingediend De

5 5 aangiften ten uitvoer moeten de veiligheidsgegevens zoals opgenomen in bijlage 30 bis van Verordening (EEG) nr 2454/93 bevatten 9 In de transitieverordening is op de algemene regel verplicht elektronisch één uitzondering opgenomen voor de papieren domiciliëringsprocedure voor zover het douanekantoor van uitgang in dezelfde lidstaat als het douanekantoor van uitvoer is gelegen (de zgn klassieke domproc voor directe uitvoer) 42 Gevolgen van EORI Douane Sagitta Uitvoer (DSU) wordt aangepast op het gebruik van het EORI-nummer De aanpassing heeft tot gevolg dat in aangiften alleen nog een EORI-nummer mag voorkomen In de aangiften worden in de vakken 2 en 14 geen douanenummers en/of BTW-codenummers meer geaccepteerd Het toch vermelden van een douanenummer en/of BTW-codenummer in deze vakken leidt tot het niet-aanvaarden van aangiften In DSU vindt geen conversie plaats van de gedane aangiften Dit betekent dat oude aangiften, gedaan met een douanenummer, nog worden afgehandeld op dat douanenummer en dat marktdeelnemers geïnformeerd worden over de afhandeling op basis van dat douanenummer Vanaf het moment van invoering van EORI kunnen alleen nog aangiften gedaan worden met het EORInummer en zal alles op basis van dat EORI-nummer worden afgehandeld 43 Situatie per 1 juli 2009 Per 1 juli 2009 wordt DSU niet aangepast De aanpassingen worden in overleg met het bedrijfsleven op een nader te bepalen moment ingevoerd De huidige berichtenspecificaties blijven vanaf 1 juli 2009 tot nader bericht van toepassing Vanaf 1 juli 2009 is het echter wel verplicht de uitvoeraangifte elektronisch in te dienen Tot en met 31 december 2010 bestaat hierop één uitzondering en die geldt voor de klassieke domproc voor directe uitvoer LET OP! Per 1 juli 2009 is de papieren domiciliëringsprocedure niet meer mogelijk als het douanekantoor van uitgang niet in dezelfde lidstaat is gelegen als het douanekantoor van uitvoer (klassieke domproc indirecte uitvoer) In de aangiften ten uitvoer moet men in de vakken 2 en 14 vooralsnog het douanenummer en/of BTW-codenummer blijven gebruiken 44 MIG DSU versie 150 Op 31 maart 2009 is de MIG versie 150 gepubliceerd Hoofdstuk 5 ECS (proces uitgaan) 51 Gevolgen van de veiligheidsverordening Met de invoering van ECS vindt elektronische uitwisseling plaats van informatie tussen de douanekantoren van uitvoer en de douanekantoren van uitgang De veiligheidsverordening is de wettelijke basis voor de ontwikkeling en gefaseerde invoering van ECS De eerste fase van ECS, die in 2008 afgerond is, omvat de elektronische uitwisseling van informatie tussen de douanekantoren in verschillende lidstaten De tweede fase betreft het verplicht elektronisch indienen van de summiere aangifte bij uitgang 10 Tevens moeten de veiligheidsgegevens zoals opgenomen in bijlage 30 bis van Verordening (EEG) nr 2454/93 worden aangeleverd In de transitieverordening heeft de Europese Commissie bepaald dat het elektronisch indienen van de summiere aangifte bij uitgang tot en met 31 december 2010 niet verplicht is Nationaal is, via een wijziging in de Algemene Douaneregeling, aan de tweede fase van ECS toegevoegd: Verplicht elektronische aankomstmelding door trader at exit 11 op het kantoor van uitgang 9 De uitvoeraangifte wordt als gevolg van de veiligheidsverordening met de volgende gegevens uitgebreid: 1) Codes van landen die deel uitmaken van het vervoerstraject, 2) VN-code gevaarlijke goederen, 3) verzegelingsnummer uniek referentienummer van de zending 4) code betalingswijze vervoerskosten en 5) indicator andere bijzondere omstandigheid 10 Summmiere aangifte bij uitgang moet verplicht elektronisch worden gedaan voor zover er geen douaneaangifte is gedaan 11 Trader at exit is een begrip dat niet nader omschreven is Degene die over de goederen beschikt op het moment van aankomst op een kantoor van uitgang kan de elektronische aankomstmelding doen

6 Verplicht elektronische vooraanmelding uitgaan vertrek vervoermiddel door trader at exit op het kantoor van uitgang Verplicht elektronische douanemanifest bij uitgang voor vertrek door trader at exit op het kantoor van uitgang 6 52 Gevolgen van EORI In ECS worden wijzigingen doorgevoerd in verband met de omzetting van het douanenummer naar het EORInummer 53 Situatie per 1 juli 2009 De tweede fase van ECS wordt voorlopig niet ingevoerd Invoering wordt op een nader te bepalen moment in overleg met het bedrijfsleven vastgesteld De bepalingen in de Algemene Douaneregeling die gaan over de verplichte elektronische aankomstmelding, - vooraanmelding uitgaan vertrek vervoermiddel en - douanemanifest bij uitgang zijn pas van toepassing zodra de tweede fase van ECS wordt ingevoerd 54 MIG ECS versie 800 en versie 810 In november 2008 is de MIG versie 800 gepubliceerd Op 30 maart 2009 is de MIG versie 810 gepubliceerd Hoofdstuk 6 NCTS (proces vervoer) 61 Gevolgen van de veiligheidsverordening De veiligheidsverordening bepaalt dat de vervoersaangifte als summiere aangifte bij binnenkomst gebruikt kan worden mits de vervoersaangifte alle gegevens bevat die voor een summiere aangifte bij binnenkomst vereist zijn 12 Daarnaast moet de Douane een risicoanalyse uitvoeren op vervoersaangiften 62 Gevolgen van EORI NCTS wordt aangepast op het gebruik van het EORI-nummer Dit betekent dat in aangiften alleen nog een EORI-nummer mag voorkomen In de aangiften wordt in vakken 8 en 50 geen douanenummer meer geaccepteerd Het toch vermelden van een douanenummer in dit vak leidt tot het niet-aanvaarden van aangiften In NCTS vindt geen conversie plaats van de gedane aangiften Dit betekent dat oude aangiften, gedaan met een douanenummer, nog worden afgehandeld op dat douanenummer en dat marktdeelnemers geïnformeerd worden over de afhandeling op basis van dat douanenummer Vanaf het moment van invoering van EORI kunnen alleen nog aangiften gedaan worden met het EORInummer en zal alles op basis van dat EORI-nummer worden afgehandeld 63 Situatie per 1 juli 2009 Op 1 juli 2009 wordt release 720 van NCTS ingevoerd Deze release heeft geen betrekking op de veiligheidsgegevens en EORI De aanpassing in deze release zijn van verschillende aard en bevatten oplossingen voor eerder gemelde problemen en wijzigingsvoorstellen 64 MIG NCTS versie 700 en versie 710 MIG versie 700 is in januari 2009 gepubliceerd De MIG 710 is op 25 maart gepubliceerd Douane Nederland ecustoms, Europese en elektronische douaneprocedures voor veilig en snel goederenverkeer 12 Dit zijn de gegevens zoals opgenomen in bijlage 30 bis van Verordening (EEG) nr 2454/93

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?!

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Door: Drs. S. van der Pligt- Benito Postmaster 2012-2013 Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen.2 1. Inleiding 1.1 Introductie...3 1.2 Aanleiding...3 1.3 Probleemstelling..4

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli

Nadere informatie

Het Douanewetboek van de Unie

Het Douanewetboek van de Unie Het Douanewetboek van de Unie "the day after" Douanecongres 2016 Harry Mulder 13 oktober 2016 Inhoud Actuele wetgeving Overgangsbepalingen Richtsnoeren Werk in uitvoering Aandachtspunten 13 oktober 2016

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning - Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving Vergelijking van de vakken van het Enig

Nadere informatie

Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu.

Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu. Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu. Johan de Groot Accountmanager voor softwareontwikkelaars douane 1 WAAROM AGS Sagitta-systemen DSI en DSU verouderd.

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Beleidsregel ter zake van het op elektronische wijze aanbieden van zendingen voor onderzoek als bedoeld in

Nadere informatie

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 NL L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 414/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 april 2009 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele

Nadere informatie

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen Nationaal forum D&A Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april 2017 1 Alternatief bewijs Alternatief bewijs van uitgang (uitvoer) Artikel 335 IA 2447/2015 Alternatief bewijs van zuivering (transit) Artikel

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES SUMMIERE AANGIFTE BIJ BINNENKOMST EN BIJ UITGAAN INVOER EN UITVOER NAAR IRAN, NOORD-KOREA EN LIBIE

Nadere informatie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie NL Europese Gemeenschap Derde landen Elektronisch aanmelden (CLIENT) NL NL Invoer in NL NL NL Entrepot in NL NL lidstaat Invoer / Entrepot

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten

Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten Opgelet : Hieronder worden enkel de velden opgegeven die nieuw zijn en in het kader van de security regels ( E.U. ver. 1875 en amend.) en aan de bestaande

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane in de Europese Unie Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen

Nadere informatie

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn Plantenziektenkundige Dienst Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn 1. De documentcontrole (document = fyto-certificaat) wordt gebaseerd op de elektronische vooraanmelding. Indien de vooraanmelding

Nadere informatie

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane Bouwstenen van de douanetechniek Jan Norbruis Douane Het Douanewetboek van de Unie en de Vrije zone type II op Schiphol Douane Nederland DLK/VT&I/CDW 18 februari 2016 Even opfrissen de Vrije Zone type

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Douane Belastingdienst Informatieblad Februari 2015 Vragen en antwoorden over AGS 2 Dit informatieblad bevat antwoorden op vragen over de introductie en implementatie van AGS 2, alsmede de Known Error

Nadere informatie

Communicatieprotocol Onbeschikbaarheid Douanesystemen

Communicatieprotocol Onbeschikbaarheid Douanesystemen Communicatieprotocol Onbeschikbaarheid Douanesystemen In samenwerking met: 1 Communicatieprotocol Onbeschikbaarheid Douanesystemen Algemeen: In dit protocol zijn afspraken vastgelegd die zijn gemaakt over

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) Excise Movement and Control System (EMCS) EMCS EMCS?? Oh EMCS!! Dan begrijp ik wat u bedoelt European Modular Cultivation System Sfg A New Experiment Facility for Biological Research on the International

Nadere informatie

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Douane Belastingdienst en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Februari 2016 DO 363-1Z*1FD Bloktijd buiten openstellingsuren verlopen? en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 18 april 2011 Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Centrale administratie dienst Accijnsprocedures North Galaxy Toren A, Koning Albert II-laan 33,

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

WG IT NATFOR 20/02/2017

WG IT NATFOR 20/02/2017 WG IT NATFOR 20/02/2017 Roger Beeckman Dienst Ondersteuning Automatisering 1 Agenda 2 - Kort overzicht van de organisatie - Beschrijving huidig invoerproces - Beschrijving toekomstig invoerproces - SATO

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen Hoe nu verder? Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 1 - februari 2005

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 1 - februari 2005 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Douane en Accijnzen BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Administratie North Galaxy,

Nadere informatie

Roadshow AGS Uitvoer. Mei 2016

Roadshow AGS Uitvoer. Mei 2016 mei 2016 Roadshow AGS Uitvoer Mei 2016 Programma Procesmatige wijzigingen met de komst van AGS uitvoer Implementatie AGS Uitvoer Pauze Praktische tips voor bedrijven Vragen/paneldiscussie 3 27 mei 2016

Nadere informatie

WG BINNENBRENGEN. Nationaal Forum 24 februari 2017

WG BINNENBRENGEN. Nationaal Forum 24 februari 2017 WG BINNENBRENGEN Nationaal Forum 24 februari 2017 VERGADERING 14/02/2017 ANALYSE INKOMEND PROCES - Analyse ENS volgt later (rekening houden met MRN) - Aangifte TO zal moeten refereren naar MRN ENS - Basis

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

TOEVOEGING JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT AGS 2

TOEVOEGING JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT AGS 2 TOEVOEGING JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT AGS 2 Addendum In de bestaande teksten blijven DSI en DSU nog staan. DSI blijft deels nog actief, zeker tot in het voorjaar van 2014. Met de vervanging van DSU wordt

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD INHOUD 2 Inleiding 2 Wat houdt directe vertegenwoordiging in? 3 Toepassing directe vertegenwoordiging 4 Begrip direct vertegenwoordiger en vertegenwoordigde 4 Wie kan zich direct laten vertegenwoordigen

Nadere informatie

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane Presentatie AGS 2 Inleiding (1/2) In februari 2013 start de overgang van Sagitta DSI naar AGS 2 voor invoer. Na de implementatie van AGS 2 stopt Sagitta DSI. Gebruikers van Sagitta DSI moeten in het voorjaar

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Thierry Piraux Operations Bergen 1 DOUANEACTUALITEIT Douane-entrepots AEO Systeem REX Archivering DV1 Doorlopende zekerheid LP/LLP 2 Douane-entrepots

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer

Vrije Verkeer: Begunstigde Verrichtingen (januari 2014) INHOUD. 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer INHOUD 2 Inleiding 3 Vrijstelling 4 Terugkerende goederen 4 Aangifte wederinvoer 1 BEGUNSTIGDE VERRICHTINGEN Inleiding Begunstigde verrichtingen worden weergegeven in het CDW: Titel VI. De begunstigde

Nadere informatie

Mededeling Sagitta 12 - Aangifte aanvaard

Mededeling Sagitta 12 - Aangifte aanvaard Mededeling Sagitta 12 - Aangifte aanvaard Aangifte: AN-2013-3810 Gebruiker: ALI Datum: 26/01/12 Tijd: 09:29:39 Dossier: HANDELSKADE Omschrijving: Referentie: 10067105 MRN: 126710593E671066 Aangemaakt door

Nadere informatie

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur.

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. AGS in de praktijk AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. Jeroen de Roode Beurtvaartadres John Schutten Stratech AGS in de praktijk Stand van zaken Gevolgen voor uw Uitvoer aangifteproces

Nadere informatie

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften Bijeenkomst 6 Douaneaangiften 1 Bijeenkomst 6 Wat is een douaneaangifte Wanneer en hoe van een douaneaangifte? Wat zijn de verschillende stappen? De begrippen: aangever en vertegenwoordiger Vereenvoudigde

Nadere informatie

WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten

WORKSHOP. UCC Dennis Heijnen. AGS 3 John Schutten WORKSHOP UCC Dennis Heijnen AGS 3 John Schutten UCC Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel EVO/Fenedex Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Hoe

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën;

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

Aanpassingen PLDA 1/5/2016

Aanpassingen PLDA 1/5/2016 Aanpassingen PLDA 1/5/2016 Overzicht Entrepots AV terugbetaling BOD Summiere aangifte voor tijdelijke opslag Entrepots Opmaak aangifte opslag in entrepot na 1/5 Vak 49 Tot 30/4/2016 Vanaf 1/5/2016 A B

Nadere informatie

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) 2 Eenvoudig en probleemloos exporteren via Rotterdam en Amsterdam 3 Portbase: Aandeelhouders Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam Gezamenlijk Port Community System

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Douane en Accijnzen BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Administratie North Galaxy,

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

Informatie over schriftelijke opgave voor de

Informatie over schriftelijke opgave voor de Informatie over schriftelijke opgave voor de - aanvullende aangifte domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen - aanvullende aangifte vereenvoudigde aangifte in het vrije verkeer brengen Versie

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving Inzicht in: douanewetgeving De douaneregels gaan veranderen. Met het moderniseren van de communautaire douanewetgeving wil de Europese Unie de lidstaten dwingen uniforme regels toe te passen. Voor het

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Wat is er zo belangrijk aan 1 mei 2016? Het Douanewetboek van de Unie (DWU): in principe betreft dit een grote herziening van de huidige

Nadere informatie

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen Bijlage 1 Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen 1. Juridische mededeling In dit document

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Informatieblad Maart 2013 Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Inhoudsopgave 1 Waarom dit informatieblad 1 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 1 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder)

Nadere informatie

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE Werner Rens NIEUWE WETGEVING & OVERGANGSBEPALINGEN STRUCTUUR DWU BTI, WAARDE, RTO, GOEDGEKEURDE PLAATS AEO BIJZONDERE REGELINGEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO Douanerecht Mr. N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV Authorised Economic Operator Uitleg over de stappen, die een bedrijf moet nemen om de AEO-status te verkrijgen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES PAPIERLOZE AANGIFTE INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN (PLDA) D.I. 530.11 D.D. 003.938 Bijlagen : 7 Brussel,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109 INHOUD Voorwoord / 5 Algemene douanewet / 13 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 16 Afdeling 1.1 Toepassingsgebied en basisdefinities / 16 Afdeling 1.2 Diverse algemene bepalingen betreffende met name rechten

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5

Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5 INHOUDSOPGAVE Elektronisch vooraanmelden pag. 2 Bijlage 1 Handmatige procedure pag. 4 Bijlage 2 Noodprocedure pag. 5 Pagina 1 van 5 Elektronisch vooraanmelden In het kader van de Elektronische Overheid

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER CONSERVEN VAN PADDENSTOELEN

BASISREGELING INVOER CONSERVEN VAN PADDENSTOELEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

DSI AGS. versus. Presentatie Bedrijfsleven Datum:14-04-25. Ad Markesteijn

DSI AGS. versus. Presentatie Bedrijfsleven Datum:14-04-25. Ad Markesteijn DSI versus AGS Presentatie Bedrijfsleven Datum:14-04-25 Ad Markesteijn Inhoud presentatie Aanleiding en ontwerpkeuzes AGS Verschillen DSI/AGS AGS/DTV Implementatie AGS Webinar Weetjes AGS 2 Aanleiding

Nadere informatie

ICS Phase 1 Nationaal Forum Zeevracht

ICS Phase 1 Nationaal Forum Zeevracht ICS Phase 1 Nationaal Forum Zeevracht BRUSSEL, 7 juli 2010 Agenda ICS processen en bericht-uitwisselingen Basisscenario (indienen ENS) cc: Vervoerder ALS indiener ENS elektronische coordinaten gekend (in

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014 Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz januari 2014 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Authorised Economic Operator Geautoriseerde marktdeelnemer Algemene Administratie van de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) PUBLIC 6219/2/04 REV 2 LIMITE UD 27 ENFOCUSTOM 9 MI 36 COMER 21 TRANS 65 CODEC

Nadere informatie

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven AGS 2 Presentatie bedrijfsleven Agenda Algemeen Aanleiding Procesaanpassingen Communicatie/Berichten Invulling DTV Invoeringsscenario 2 Wat was het ook al weer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 1 Regeling tot wijziging van de Algemene douaneregeling en de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Nadere informatie

Informatieblad Vertegenwoordiging 1

Informatieblad Vertegenwoordiging 1 Informatieblad Vertegenwoordiging Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over vertegenwoordiging 1 Algemeen 2 Bijzondere verplichtingen/verantwoordelijkheden partijen 3 Machtiging en opdracht

Nadere informatie

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN... 5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE... 6 VOORBEELD... 6 INSTUREN... 6 PRINTEN...

Nadere informatie

GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMERS

GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMERS EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Veiligheid en beveiliging, handelsfacilitering en internationale coördinatie Risicobeheer en veiligheid Brussel, 28 mei 2014 TAXUD/B2/047/2011

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de uitvoering van de T5-procedure door de NVWA in geval van kanalisatie naar het bedrijf van bestemming van dierlijke producten bij invoer of wederinvoer

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij uitvoer

Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer per 6 april 2008 Met ingang van 6 april 2008 wordt de vertegenwoordiging bij uitvoer in het Sagitta Uitvoersysteem geïmplementeerd. Dit heeft

Nadere informatie

EMCS - project Algemene voorstelling

EMCS - project Algemene voorstelling EMCS EMCS - project Algemene voorstelling Deel I : Wetgeving Dienst Accijnsprocedures (D.A.) Oktober / november 2009 1 Inhoud Inleiding Stand van zaken inzake wetgeving Implementatie Nationale toepassingen

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Authorised Economic Operator De internationale Douanewereld heeft het afgelopen decennium zijn scope ingrijpend gewijzigd. Was de focus voorheen vooral gericht op fiscaliteit, sinds de aanslagen in de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU

Veelgestelde vragen. Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU Veelgestelde vragen Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU Inhoud I. Achtergrond... 2 II. Algemene vragen... 3 III. Voordelen...

Nadere informatie

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen Vraag 1 Wie zijn in Nederland aangewezen als douaneautoriteiten? Zoek ook in de nationale wetgeving. Motiveer uw antwoord. Vraag 2 Geef aan wat de status is van

Nadere informatie

De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd en veilig?

De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd en veilig? Erasmus Universiteit Rotterdam NADRUK VERBODEN Europese Fiscale Studies Post-Master Douane 2011/2012 De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd

Nadere informatie

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

L 360/64 Publicatieblad van de Europese Unie

L 360/64 Publicatieblad van de Europese Unie L 360/64 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2006 VERORDENING (EG) Nr. 1875/2006 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele

Nadere informatie

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven AGS 2 Presentatie bedrijfsleven Agenda Algemeen Aanleiding Procesaanpassingen Communicatie/Berichten Invulling Invoeringsscenario 2 Wat was het ook al weer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking

Nadere informatie

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V.

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken. (EX-a, EU-a en CO-a) Sinds oktober 2016 aangesloten op de nieuwe software van de douane AGS uitvoer. ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

SafeSeaNet Infodag. Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window

SafeSeaNet Infodag. Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window SafeSeaNet Infodag Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window Rijkswaterstaat Scheepvaartverkeerscentrum (SVC) & Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Afd. Zeevaart Aanleiding

Nadere informatie

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM Start Aankomen Lichteren? Aangifte / controle bij aankomst vertrekken/verhalen Verhalen Verhalen? Verhalen of Verhalen? Aangifte / controle bij vertrek?

Nadere informatie

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan:

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan: Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der douane en accijnzen Douaneprocedures D.I. 521.103 Mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTSnetwerk _ D.D. 243.574 Brussel, 7 februari 2003 Bijlagen:

Nadere informatie