Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertegenwoordiging bij douaneaangiften"

Transcriptie

1 Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze agent voor u doen en wat moet u zelf nog doen? Deze brochure geeft antwoord op uw vragen. Bent u douaneagent en gaat u als vertegenwoordiger van uw klant aangiften verzorgen? Wat zijn uw mogelijkheden en verantwoordelijkheden? Lees hierover meer in deze brochure

2 Inhoud 1 Waarom deze brochure 2 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 2 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder) 6 4 U bent douaneagent 11 5 Meer informatie 17

3 1 Waarom deze brochure Bent u van plan uw douaneaangiften te laten verzorgen door een vertegenwoordiger of gaat u als vertegenwoordiger aangiften verzorgen voor uw opdrachtgever? Deze brochure geeft u inzicht in uw mogelijkheden, rechten en verplichtingen. U leest wat vertegenwoordiging is (hoofdstuk 2). Ook leest u wat vertegenwoordiging voor u betekent als u importeur, exporteur of vergunninghouder voor een economische douaneregeling bent (hoofdstuk 3), of als u douaneagent bent (hoofdstuk 4). Let op! Deze brochure beperkt zich tot vertegenwoordiging bij douaneaangiften die via de aangiftesystemen Douane Sagitta Invoer (DSI) en Douane Sagitta Uitvoer (DSU) worden ingediend. 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen De communautaire douanewetgeving staat toe dat een persoon zich bij de douaneautoriteiten laat vertegenwoordigen voor het vervullen van de handelingen en formaliteiten die zijn voorgeschreven in de douanewetgeving. Dit noemen we vertegenwoordiging. In dit hoofdstuk vindt u informatie over de twee partijen bij vertegenwoordiging en de verschillen tussen directe en indirecte vertegenwoordiging. Ook leest u over aangifte doen en over aangiften met bijzondere verplichtingen. Partijen bij vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zijn twee partijen betrokken: de belanghebbende en de douaneagent. De belanghebbende is de vertegenwoordigde. Hij heeft zeggenschap over de goederen en neemt het initiatief om aan de goederen een douanebestemming te geven. De belanghebbende is de importeur, de exporteur of de vergunninghouder voor een economische douaneregeling en is de opdrachtgever van de douaneagent. Hij machtigt de douaneagent om hem te vertegenwoordigen. De douaneagent is degene die als vertegenwoordiger van zijn opdrachtgever optreedt. Hij is ook het aanspreekpunt voor de Douane. 2

4 Directe en indirecte vertegenwoordiging Vertegenwoordiging in de aangifteprocessen van de Douane betekent dat degene die de aangifte moet doen dit uitbesteedt aan zijn vertegenwoordiger: de douaneagent. De wetgeving onderscheidt twee vormen van vertegenwoordiging: direct en indirect. Bij directe vertegenwoordiging dient de douaneagent een aangifte in in naam en voor rekening van de belanghebbende. De belanghebbende is de aangever en daarmee aansprakelijk voor de aangifte. In Nederland is directe vertegenwoordiging mogelijk in de aangifteprocessen invoer, uitvoer en wederuitvoer. Bij indirecte vertegenwoordiging doet een douaneagent aangifte in zijn eigen naam, maar voor rekening van de belanghebbende. De douaneagent die als indirect vertegenwoordiger optreedt, is aangever en daarmee aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. In Nederland is indirecte vertegenwoordiging alleen mogelijk in het aangifteproces uitvoer. Indirecte vertegenwoordiging is vooral bedoeld voor de situatie dat de belanghebbende (de exporteur) buiten de Europese Gemeenschap (EG) is gevestigd. Dan kan hij namelijk niet zelf als aangever optreden. Bij indirecte vertegenwoordiging treedt de douaneagent die binnen de EG is gevestigd op als aangever. Om als indirect vertegenwoordiger te kunnen optreden, moet de douaneagent beschikken over een Vergunning toelating als douane-expediteur. Let op! Zowel bij directe vertegenwoordiging als bij indirecte vertegenwoordiging wordt de aangifte gedaan voor rekening van de belanghebbende. Let op! Indirecte vertegenwoordiging is in Nederland alleen mogelijk bij een aangifte ten uitvoer. Aangifte doen De hoofdregel in de douanewetgeving is dat douaneaangiften kunnen worden gedaan door iedereen die in staat is de goederen aan te brengen bij de Douane en die alle bescheiden over kan leggen die nodig zijn voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor de douaneregeling waarvoor de goederen zijn aangegeven. Bovendien moet deze persoon in de EG zijn gevestigd. 3

5 Op deze hoofdregel bestaat één belangrijke uitzondering. Douaneaangiften waarvan de aanvaarding bijzondere verplichtingen voor een bepaalde persoon met zich meebrengt, moeten worden gedaan door deze persoon zelf of voor zijn rekening. Deze aangiften worden aangeduid als aangiften met bijzondere verplichtingen. Als een belanghebbende deze aangiften voor zijn rekening laat doen, is er sprake van vertegenwoordiging. Aangiften met bijzondere verplichtingen De volgende douaneaangiften zijn aangiften met bijzondere verplichtingen: aangifte voor het brengen in het vrije verkeer: met een bijzondere bestemming; met een douanevrijstelling; na passieve veredeling; aangifte tot plaatsing onder de regeling douane-entrepot; aangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsing en terugbetaling); aangifte tot plaatsing onder de regeling behandeling onder douanetoezicht; aangifte tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer; aangifte ten uitvoer; aangifte tot wederuitvoer; aangifte tot plaatsing onder de regeling passieve veredeling. Er is maar één douaneaangifte die geen bijzondere verplichtingen met zich meebrengt. Dat is de gewone aangifte voor het vrije verkeer, dat wil zeggen een aangifte voor het vrije verkeer zonder gebruik van nadere douaneregelingen. Met behulp van het schema Wat zijn uw aangiftemogelijkheden? kunt u nagaan welke aangiftemogelijkheden een belanghebbende in de verschillende situaties heeft. 4

6 Schema: Wat zijn uw aangiftemogelijkheden? U bent belanghebbende en wilt aangifte doen Betreft het een gewone aangifte voor het vrije verkeer? nee ja De aangifte is een aangifte met bijzondere verplichtingen De aangifte is een aangifte zonder bijzondere verplichtingen nee Betreft het een aangifte ten uitvoer? ja Bent u binnen de EG gevestigd? nee Bent u binnen de EG gevestigd? Bent u binnen de EG gevestigd? ja ja Uw aangiftemogelijkheden zijn: - u kunt zelf aangifte doen in eigen naam en voor eigen rekening - u kunt gebruikmaken van directe vertegenwoordiging Betreft het: - een aangifte voor tijdelijke invoer; of - een incidentele aangifte? nee U heeft geen aangiftemogelijkheid, ook niet met vertegenwoordiging nee ja nee Uw aangiftemogelijkheden zijn: - uw douaneagent kan aangifte doen in eigen naam en voor eigen rekening ja Uw aangiftemogelijkheden zijn: - u kunt zelf aangifte doen in eigen naam en voor eigen rekening - u kunt gebruikmaken van directe vertegenwoordiging - uw douaneagent kan aangifte doen in eigen naam en voor eigen rekening Uw aangiftemogelijkheden zijn: - u kunt uitsluitend gebruikmaken van indirecte vertegenwoordiging Uw aangiftemogelijkheden zijn: - u kunt zelf aangifte doen in eigen naam en voor eigen rekening - u kunt gebruikmaken van directe vertegenwoordiging - u kunt gebruikmaken van indirecte vertegenwoordiging 5

7 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder) Als importeur, exporteur of vergunninghouder van een economische douaneregeling kunt u uw douaneaangiften altijd zelf doen. U kunt het aangifteproces ook uitbesteden aan een douaneagent. Hierbij maakt het verschil of u binnen of buiten de EG bent gevestigd. In dit hoofdstuk leest u wat een douaneagent in de verschillende situaties voor u kan doen. Bovendien vindt u informatie over uw betalingsmogelijkheden bij vertegenwoordiging, het stellen van zekerheid en de gang van zaken bij correcties van de douaneaangifte na vrijgave. Aan het eind van het hoofdstuk vindt u een opsomming van uitgangspunten die voor u van belang zijn als u als belanghebbende gebruik wilt maken van directe of indirecte vertegenwoordiging. Bent u binnen de EG gevestigd? Als u binnen de EG bent gevestigd, kunt u ervoor kiezen om uw douaneaangiften te laten verzorgen door een douaneagent. Hij kan de aangiften indienen als uw direct vertegenwoordiger. Hij dient dan de aangiften in in uw naam en voor uw rekening. Directe vertegenwoordiging is mogelijk bij alle douaneaangiften. Directe vertegenwoordiging is dus mogelijk bij: een gewone aangifte voor het vrije verkeer; iedere aangifte met bijzondere verplichtingen. Bij een gewone aangifte voor het vrije verkeer heeft u bovendien de mogelijkheid om met uw douaneagent af te spreken dat hij de aangifte in zijn naam en voor zijn rekening doet. Er is dan geen sprake van vertegenwoordiging. Uw douaneagent treedt op als aangever en is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Bij aangiften ten uitvoer kunt u, naast directe vertegenwoordiging, ook gebruikmaken van indirecte vertegenwoordiging: uw douaneagent treedt dan op als aangever. Hij doet aangifte in zijn naam maar voor uw rekening. 6

8 Voor een aantal economische douaneregelingen kunt u een vergunning aanvragen op het moment dat u de aangifte tot plaatsing onder de gewenste douaneregeling doet. Dit noemen we vergunningaanvraag op aangifte. Als de Douane de vergunning op aangifte verleent, leidt de aanvaarding van de aangifte voor u tot bijzondere verplichtingen. In principe mag u de aangifte dan alleen zelf doen, maar de aangifte mag ook in directe vertegenwoordiging worden ingediend door een douaneagent in uw naam en voor uw rekening. Bent u buiten de EG gevestigd? Als u buiten de EG bent gevestigd, kunt u niet zelf een douaneaangifte doen. De douanewetgeving stelt namelijk als eis dat de persoon van de aangever de persoon in wiens naam een aangifte wordt gedaan binnen de EG gevestigd moet zijn. U kunt uw aangiften wel laten verzorgen door een douaneagent die binnen de EG is gevestigd. Daarbij maakt het verschil of u optreedt als exporteur of importeur. Als u eigenaar bent van goederen die zich binnen de EG in het vrije verkeer bevinden, kunt u de aangifte ten uitvoer laten doen door een douaneagent die binnen de EG is gevestigd. Hij kan de aangifte alleen doen in indirecte vertegenwoordiging: hij doet de aangifte ten uitvoer in zijn naam maar voor uw rekening. Als u goederen in het vrije verkeer van de EG wilt brengen, kunt u de douaneaangifte laten doen door een douaneagent die binnen de EG is gevestigd. Hier kunt u geen gebruikmaken van vertegenwoordiging; de douaneagent kan de aangifte alleen doen in zijn naam en voor zijn rekening. Hij is als aangever volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Let op! Als u buiten de EG bent gevestigd, kunt u: geen vergunning voor een economische douaneregeling krijgen; wel aangifte voor tijdelijke invoer doen; met toestemming van de Douane in incidentele gevallen toch aangifte doen. Betalingsmogelijkheden bij directe vertegenwoordiging Bij directe vertegenwoordiging bent u als aangever verantwoordelijk voor de betaling van een eventuele douaneschuld. U kunt de douaneschuld op meerdere manieren betalen: contant, via uw 7

9 maandkrediet of via het maandkrediet van uw douaneagent. De meest gangbare methode is betaling via een maandkrediet. Een maandkrediet is een soort rekening courant, die is gedekt door een doorlopende zekerheidstelling die bij de Douane is gedeponeerd. In de meeste gevallen wordt deze zekerheid gesteld door een bankgarantie in de vorm van een akte van borgtocht. Uiterlijk op het moment dat de Douane de goederen vrijgeeft voor een douaneregeling, wordt de douaneschuld ten laste gebracht van het maandkrediet. Aan het eind van de maand brengt de Douane de totale douaneschuld van die maand in één keer in rekening. Vrijwel alle douaneagenten in Nederland beschikken over een maandkrediet. U kunt met uw douaneagent afspreken dat hij de douanerechten en andere belastingen ten laste van zijn maandkrediet laat boeken en dat hij deze bedragen bij u in rekening brengt. In dat geval heeft u geen eigen maandkrediet nodig. Als u regelmatig aangiften doet of laat indienen door uw douaneagent, waaruit verschuldigdheid van douanerechten en andere belastingen voortvloeit, kan een eigen maandkrediet bij de Douane aantrekkelijk zijn. U kunt dan met uw douaneagent afspreken dat hij in de aangifte aangeeft dat de douanerechten en andere belastingen ten laste van uw maandkrediet moeten worden geboekt. Zekerheid stellen bij directe vertegenwoordiging Bij een aantal economische douaneregelingen kunt u goederen onder de regeling plaatsen onder schorsing van de douanerechten en andere belastingen. Dit betekent dat u op dat moment de douaneschuld niet hoeft te betalen. Uw vergunning voor de economische douaneregeling stelt dan als voorwaarde dat u zekerheid stelt voor de douaneschuld die u verschuldigd wordt als u de voorwaarden van de regeling niet nakomt. In de meeste gevallen zult u deze zekerheid hebben gesteld in de vorm van een akte van borgtocht. Een akte van borgtocht is een schriftelijke overeenkomst tussen de toegelaten borg (meestal een bankinstelling) en de ontvanger van de Douane. De borg staat dan garant voor u. 8

10 U moet ook zekerheid stellen bij een vergunningaanvraag op aangifte. Als u de aangifte laat indienen door uw douaneagent kunt u er voor kiezen om zelf zekerheid te stellen of om de doorlopende zekerheid van uw douaneagent te gebruiken. De meeste douaneagenten hebben een doorlopende zekerheid bij de Douane. In beide gevallen geeft de Douane de zekerheid pas weer vrij nadat u de douaneregeling op de juiste wijze heeft beëindigd. Correcties van de douaneaangifte na vrijgave van de goederen Nadat de goederen zijn vrijgegeven, kan de Douane de gegevens in de aangifte die voor uw rekening is gedaan, achteraf nog controleren. Deze controle kan leiden tot een correctie van de aangifte en tot het navorderen van te weinig betaalde belastingen. Bij directe vertegenwoordiging is de navordering altijd aan u gericht en staat deze op uw naam; u bent immers de aangever. U ontvangt dan de uitnodiging tot betaling. Bij indirecte vertegenwoordiging heeft uw douaneagent aangifte gedaan in zijn eigen naam, maar voor uw rekening. De navordering is dan aan u beiden gericht. U ontvangt allebei een uitnodiging tot betaling, waarbij u onderling kunt afspreken wie gaat betalen. Als u bezwaar wilt maken tegen een navordering moet u dat in beginsel zelf doen. Uiteraard kunt u ook in dit geval weer gebruikmaken van de mogelijkheid om u te laten vertegenwoordigen. U machtigt dan een ander om namens u bezwaar te maken. Dit kan de douaneagent zijn die uw aangifte heeft verzorgd, maar u kunt ook iemand anders, bijvoorbeeld een belastingadviseur, machtigen om namens u bezwaar te maken. Wilt u gebruikmaken van directe vertegenwoordiging? Houd dan rekening met de volgende uitgangspunten: Directe vertegenwoordiging is mogelijk bij al uw douaneaangiften. U moet uw douaneagent (bij voorkeur schriftelijk) machtigen om namens u op te treden. U bent de aangever; de aangifte staat op uw naam. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van de aangifte. Ook bent u aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die samenhangen met het doen van aangifte. 9

11 Uw douaneagent is aanspreekpunt voor de Douane tot het moment dat de Douane de aangegeven goederen voor de gevraagde douanebestemming heeft vrijgegeven. U bent verantwoordelijk voor het nakomen van de bijzondere verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van de aangifte. U bent schuldenaar voor een eventuele douaneschuld die uit de aangifte voortvloeit. U kunt de verschuldigde belastingen zelf betalen, maar u kunt ook met uw douaneagent afspreken dat hij betaalt en later met u verrekent. U moet alle bescheiden die betrekking hebben op de transactie die aan de aangifte ten grondslag ligt, ten minste 7 jaar bewaren. U kunt de afschriften van de aangiften en de bijbehorende bescheiden laten bewaren door uw douaneagent. Hij houdt als uw vertegenwoordiger een aangiftedossier bij. Wilt u gebruikmaken van indirecte vertegenwoordiging? Houd dan rekening met de volgende uitgangspunten: Indirecte vertegenwoordiging is alleen mogelijk bij uw aangiften ten uitvoer. Uw douaneagent moet beschikken over een Vergunning toelating als douane-expediteur. U moet uw douaneagent schriftelijk machtigen om namens u op te treden. Uw douaneagent is de aangever; de aangifte staat op zijn naam. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor de inhoud van de aangifte en dat hij aansprakelijk is voor het nakomen van de verplichtingen die samenhangen met het doen van aangifte. U bent verantwoordelijk voor het nakomen van de bijzondere verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van de aangifte omdat deze voor uw rekening wordt gedaan. Dit betekent ook dat u medeschuldenaar bent voor een eventuele douaneschuld die uit de aangifte voortvloeit. Uw douaneagent moet een administratie bijhouden van de aangiften die hij voor u verzorgt. 10

12 4 U bent douaneagent Als douaneagent verzorgt u aangiften voor uw opdrachtgever, meestal een importeur, een exporteur of een vergunninghouder voor een economische douaneregeling. Hierbij maakt het verschil waar uw opdrachtgever is gevestigd: binnen of buiten de EG. In dit hoofdstuk krijgt u informatie over uw mogelijkheden bij de verschillende vormen van vertegenwoordiging. Ook krijgt u een antwoord op vragen als: wat gebeurt er als ik aangifte doe zonder machtiging, wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangifte, wie is aanspreekpunt voor de Douane, hoe kan ik de douaneschuld betalen of zekerheid stellen, en wat gebeurt er na een correctie op de aangifte? Tot slot vindt u een opsomming van de voorwaarden en uitgangspunten die voor u als direct of indirect vertegenwoordiger van belang zijn. Is uw opdrachtgever binnen de EG gevestigd? Als uw opdrachtgever binnen de EG is gevestigd, kunt u altijd optreden als direct vertegenwoordiger. U dient de aangiften dan in in naam en voor rekening van uw opdrachtgever. Directe vertegenwoordiging is mogelijk bij alle douaneaangiften, dus bij: een gewone aangifte voor het vrije verkeer; iedere aangifte met bijzondere verplichtingen. Bij een gewone aangifte voor het vrije verkeer heeft u bovendien de mogelijkheid om met uw opdrachtgever af te spreken dat u de aangifte in uw naam en voor uw rekening doet. Er is dan geen sprake van vertegenwoordiging. U treedt op als aangever en bent dan volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Bij een aangifte ten uitvoer is er nog de extra mogelijkheid dat u de aangifte indient als indirect vertegenwoordiger: u treedt dan op als aangever. U doet de aangifte in uw naam maar voor rekening van uw opdrachtgever. U bent volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Uw opdrachtgever is wel medeschuldenaar voor een eventuele douaneschuld. 11

13 Voor een aantal economische douaneregelingen kan een vergunning worden aangevraagd op het moment dat de aangifte tot plaatsing onder de gewenste douaneregeling wordt gedaan. Dit noemen we vergunningaanvraag op aangifte. Als de Douane de vergunning op aangifte verleent, brengt de aanvaarding van deze aangifte bijzondere verplichtingen met zich mee voor uw opdrachtgever. U mag zo n aangifte alleen indienen als direct vertegenwoordiger, in naam en voor rekening van uw opdrachtgever. Is uw opdrachtgever buiten de EG gevestigd? Als uw opdrachtgever buiten de EG is gevestigd, kan hij niet zelf een douaneaangifte doen. De douanewetgeving stelt namelijk als eis dat de persoon van de aangever de persoon in wiens naam een aangifte wordt gedaan binnen de EG gevestigd moet zijn. Doordat uw opdrachtgever niet voldoet aan deze vestigingseis, kunt u geen aangiften indienen in zijn naam en kunt u dus niet als zijn direct vertegenwoordiger optreden. Alleen in de volgende gevallen kunt u douaneaangiften voor uw opdrachtgever verzorgen: Als uw opdrachtgever goederen in het vrije verkeer van de EG wil brengen, kunt u de douaneaangifte doen in uw naam en voor uw rekening. U treedt dan op als aangever en bent als zodanig volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangifte. Er is geen sprake van vertegenwoordiging. Als uw opdrachtgever eigenaar is van goederen die zich binnen de EG in het vrije verkeer bevinden, kunt u de aangifte ten uitvoer voor hem doen in indirecte vertegenwoordiging: u doet de aangifte ten uitvoer dan in uw naam maar voor rekening van uw opdrachtgever. Uw machtiging Om op te kunnen treden als vertegenwoordiger moet u gemachtigd zijn door uw opdrachtgever. De machtiging is vormvrij, maar bij indirecte vertegenwoordiging moet u beschikken over een schriftelijke machtiging. Op de website van uw brancheorganisatie vindt u een model van een machtiging. Deze kunt u samen met uw opdrachtgever invullen. 12

14 De Douane gaat ervan uit dat u met de machtiging alle handelingen en formaliteiten mag verrichten die in de douanewetgeving zijn voorgeschreven. De machtiging reikt tot het moment dat de Douane de goederen voor de gevraagde douanebestemming heeft vrijgegeven. Op het moment dat u aangifte doet in vertegenwoordiging en niet beschikt over een toereikende machtiging, gaat de Douane ervan uit dat u de aangifte heeft gedaan in uw eigen naam en voor uw eigen rekening. Aangiften met bijzondere verplichtingen kunt u echter niet in uw eigen naam en voor uw eigen rekening doen. Als u zo n aangifte zonder machtiging heeft gedaan, moet de Douane deze ongeldig maken. Dit hoeft niet te gebeuren, als uw opdrachtgever uw bevoegdheid als vertegenwoordiger toch nog bekrachtigt. De Douane kan de aangifte dan alsnog accepteren als een aangifte die u in vertegenwoordiging heeft gedaan. Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangifte? Als direct vertegenwoordiger dient u de aangiften in voor uw opdrachtgever. Deze is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens in de aangifte, voor de echtheid van de bijgevoegde stukken en voor het nakomen van alle verplichtingen. U bent in strafrechtelijke zin wel verantwoordelijk voor de juistheid van uw eigen handelen. Als indirect vertegenwoordiger bent u zelf de aangever en aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens in de aangifte, voor de echtheid van de bijgevoegde stukken en voor het nakomen van alle verplichtingen. U bent in strafrechtelijke zin verantwoordelijk voor de juistheid van uw eigen handelen. Als er sprake is van een onjuiste aangifte, wordt u als vertegenwoordiger in eerste instantie strafrechtelijk aangesproken. Als uit het opsporingsonderzoek blijkt dat u geen schuld heeft, wordt uw opdrachtgever verantwoordelijk gesteld. voor de Douane Als u optreedt als vertegenwoordiger, bent u het aanspreekpunt voor de Douane. Als de Douane bijvoorbeeld goederen fysiek wil controleren, neemt de Douane contact met u op. U zult dan zelf moeten bepalen of 13

15 uw machtiging toereikend is om namens uw opdrachtgever bij een monsterneming aanwezig te zijn. U bent aanspreekpunt tot het moment dat de Douane de aangegeven goederen voor de gevraagde douanebestemming heeft vrijgegeven. Betalingsmogelijkheden bij directe vertegenwoordiging Uw opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van een eventuele douaneschuld. Als uw opdrachtgever over een eigen maandkrediet beschikt, kan de douaneschuld daarop in rekening worden gebracht. U kunt ook met uw opdrachtgever afspreken dat u de douaneschuld via uw maandkrediet betaalt en het bedrag aan hem doorberekent. Om de douanerechten en andere belastingen te kunnen betalen via uw eigen maandkrediet, heeft u een speciale akte van borgtocht nodig, akte plus genoemd. Zekerheid stellen bij directe vertegenwoordiging Bij een aantal economische douaneregelingen kunnen de goederen onder de regeling worden geplaatst onder schorsing van de douanerechten en andere belastingen. Dit betekent dat de vergunninghouder voor de economische douaneregeling op dat moment de belastingen niet hoeft te betalen. Hij moet dan wel een doorlopende zekerheid stellen voor de douaneschuld die kan ontstaan als hij de voorwaarden van de regeling niet nakomt. Bij een vergunningaanvraag op aangifte moet er ook zekerheid worden gesteld. Als u deze aangifte indient, kunt u met uw opdrachtgever afspreken dat u de zekerheid stelt. Uw opdrachtgever kan er ook voor kiezen om zelf zekerheid te stellen. In beide gevallen wordt de zekerheid pas weer vrijgegeven nadat uw opdrachtgever de douaneregeling op de juiste wijze heeft beëindigd. Correcties van de douaneaangifte na vrijgave van de goederen Nadat de goederen zijn vrijgegeven, kan de Douane de gegevens in de aangifte achteraf nog controleren. Deze controle kan leiden tot een correctie van de aangifte en tot het navorderen van te weinig betaalde belastingen. Bij directe vertegenwoordiging is de navordering altijd aan uw opdrachtgever gericht; hij is immers de aangever. Hij ontvangt de uitnodiging tot betaling. 14

16 Bij indirecte vertegenwoordiging heeft u aangifte gedaan in uw eigen naam, maar voor rekening van uw opdrachtgever. Daarom is de navordering aan u beiden gericht. U ontvangt allebei een uitnodiging tot betaling, waarbij u onderling kunt afspreken wie de navordering gaat betalen. Als u bezwaar wilt maken tegen een navordering moet u dat in beginsel zelf doen. Uiteraard kunt u een ander machtigen om namens u bezwaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld een belastingadviseur zijn. Treedt u op als direct vertegenwoordiger? Dan heeft u te maken met de volgende voorwaarden en uitgangspunten: U bent gevestigd binnen de EG. U heeft een machtiging van uw opdrachtgever waarin deze aangeeft dat u hem vertegenwoordigt. Deze machtiging moet u op verzoek van de Douane over kunnen leggen. Uit de invulling van de douaneaangifte blijkt dat u de aangifte in directe vertegenwoordiging doet. Uw opdrachtgever is de aangever. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor de inhoud van de aangifte en dat hij aansprakelijk is voor het nakomen van de verplichtingen die samenhangen met het doen van aangifte. U bent het aanspreekpunt voor de Douane tot het moment dat de Douane de aangegeven goederen voor de gevraagde douanebestemming heeft vrijgegeven. Uw opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nakomen van de bijzondere verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van de aangifte. Uw opdrachtgever is schuldenaar voor een eventuele douaneschuld die uit de aangifte voortvloeit. U kunt met uw opdrachtgever afspreken dat u de schuld betaalt en deze later met uw opdrachtgever verrekent. Als u in de aangifte heeft aangegeven dat u de schuld zult voldoen, wordt het bedrag van de schuld ten laste gebracht van uw maandkrediet. U moet dan wel in het bezit zijn van een zogenaamde akte plus. 15

17 U houdt een aangiftedossier bij waarin u, voor ten minste 7 jaar, bewaart: afschriften van de aangifte en de bijbehorende bescheiden; de machtiging; de opdracht tot het doen van de aangifte. Treedt u op als indirect vertegenwoordiger? Dan heeft u te maken met de volgende voorwaarden en uitgangspunten: Indirecte vertegenwoordiging is alleen mogelijk bij aangiften ten uitvoer. U bent gevestigd binnen de EG. U beschikt over een Vergunning toelating als douane-expediteur. U heeft een schriftelijke machtiging van uw opdrachtgever waarin deze aangeeft dat u hem vertegenwoordigt. Deze machtiging moet u op verzoek van de Douane over kunnen leggen. Uit de invulling van de douaneaangifte blijkt dat u de aangifte in indirecte vertegenwoordiging doet. U bent de aangever. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van de aangifte en dat u aansprakelijk bent voor het nakomen van de verplichtingen die samenhangen met het doen van aangifte. U bent aansprakelijk voor de juistheid van de aangiftegegevens en blijft dat ook nadat de goederen zijn vrijgegeven en nadat de verificatie is beëindigd. U bent schuldenaar voor de douaneschuld. Uw opdrachtgever is medeschuldenaar. U houdt een administratie bij waarin u, voor ten minste 7 jaar, bewaart: alle bescheiden met betrekking tot de transactie die aan de aangifte ten grondslag ligt; een aangiftedossier met afschriften van de aangifte, de bijbehorende bescheiden, de machtiging en de opdracht tot het doen van de aangifte. 16

18 5 Meer informatie? Misschien heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u meer informatie. Voor het aanvragen van een maandkrediet en/of akte plus kunt u contact opnemen met de ontvanger van de douaneregio waar u bent gevestigd. Meer informatie over de douaneregio s en de adressen vindt u op Op deze site vindt u ook informatie over vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen. Voor algemene informatie over directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen kunt u ook contact opnemen met de DouaneTelefoon, telefoonnummer Vragen over de technische specificaties en andere automatiseringgerelateerde kwesties kunt u stellen bij de Nationale Helpdesk Douane, telefoonnummer (055) Een model van de machtiging vindt u op de website van uw brancheorganisatie. 17

19 Dit is een uitgave van Belastingdienst Douane Februari

20 DO 160-1Z*4FD Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Informatieblad Maart 2013 Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Inhoudsopgave 1 Waarom dit informatieblad 1 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 1 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder)

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

Informatieblad Vertegenwoordiging 1

Informatieblad Vertegenwoordiging 1 Informatieblad Vertegenwoordiging Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over vertegenwoordiging 1 Algemeen 2 Bijzondere verplichtingen/verantwoordelijkheden partijen 3 Machtiging en opdracht

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij uitvoer

Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer Vertegenwoordiging bij uitvoer per 6 april 2008 Met ingang van 6 april 2008 wordt de vertegenwoordiging bij uitvoer in het Sagitta Uitvoersysteem geïmplementeerd. Dit heeft

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD INHOUD 2 Inleiding 2 Wat houdt directe vertegenwoordiging in? 3 Toepassing directe vertegenwoordiging 4 Begrip direct vertegenwoordiger en vertegenwoordigde 4 Wie kan zich direct laten vertegenwoordigen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 9 april Webinar "vertegenwoordiging in douanezaken" Webinar. Vertegenwoordiging in douanezaken

Welkom! Programma. 9 april Webinar vertegenwoordiging in douanezaken Webinar. Vertegenwoordiging in douanezaken Webinar Vertegenwoordiging in douanezaken Welkom! Programma Verschillende vormen van vertegenwoordiging Voorwaarden De (juiste) volmacht Vertegenwoordiging in de praktijk: Gebreken in de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften Bijeenkomst 6 Douaneaangiften 1 Bijeenkomst 6 Wat is een douaneaangifte Wanneer en hoe van een douaneaangifte? Wat zijn de verschillende stappen? De begrippen: aangever en vertegenwoordiger Vereenvoudigde

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

In vogelvlucht. Medewerkers. Programma. Douanevertegenwoordiging. Vertegenwoordiging in vogelvlucht. Expertsessie Vertegenwoordiging 21 juni 2017

In vogelvlucht. Medewerkers. Programma. Douanevertegenwoordiging. Vertegenwoordiging in vogelvlucht. Expertsessie Vertegenwoordiging 21 juni 2017 In vogelvlucht Opgericht in 2005 Expertsessie Douanevertegenwoordiging vanaf 1 juli 2017 Gespecialiseerd in: Customs Logistics (contracting) Trade & compliance 7 juristen / consultants & professionele

Nadere informatie

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6)

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) Casus Een Rotterdamse douane-expediteur doet een aangifte voor 3 zendingen: Een zending schoenen uit China om in het vrije verkeer te brengen

Nadere informatie

Q&A webinar vertegenwoordiging

Q&A webinar vertegenwoordiging Q&A webinar vertegenwoordiging Datum: 9 april 2015 Opgesteld door: Customs Knowledge Opmerking vooraf: Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge

Nadere informatie

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen Vraag 1 Wie zijn in Nederland aangewezen als douaneautoriteiten? Zoek ook in de nationale wetgeving. Motiveer uw antwoord. Vraag 2 Geef aan wat de status is van

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan

Nadere informatie

Overeenkomst / machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst / machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst / machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan worden getroffen. Ondergetekenden, Opdrachtgever / direct vertegenwoordigde

Nadere informatie

Machtiging directe vertegenwoordiging

Machtiging directe vertegenwoordiging Machtiging directe vertegenwoordiging Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger bij invoer en uitvoer Ondergetekenden, Opdrachtgever/direct vertegenwoordigde Bedrijfsnaam :

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën;

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Dagdeel 1. Kennis van de inhoud Bezwaar maken is niet moeilijk winnen soms wel!! 22 september 2015. Webinar "tips en trucs voor bezwaar en beroep"

Dagdeel 1. Kennis van de inhoud Bezwaar maken is niet moeilijk winnen soms wel!! 22 september 2015. Webinar tips en trucs voor bezwaar en beroep Webinar tips & trucs bezwaar en beroep Dagdeel 1 Voor we beginnen In ditwebinar gaanwe in op het verhogenvan uwkansen om voorgaande douaneschuld te bestrijden Dien ALTIJD en TIJDIG bezwaar in Het is echterookeenkwestievan

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur.

AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. AGS in de praktijk AGS; de praktische aanpak en gevolgen voor u als exporteur. Jeroen de Roode Beurtvaartadres John Schutten Stratech AGS in de praktijk Stand van zaken Gevolgen voor uw Uitvoer aangifteproces

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Wat is er zo belangrijk aan 1 mei 2016? Het Douanewetboek van de Unie (DWU): in principe betreft dit een grote herziening van de huidige

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan

Nadere informatie

Programma 2e helft. Programma 2e helft. AGS2 indirecte vertegenwoordiging. Indirecte vertegenwoordiging. Indirecte vertegenwoordiging

Programma 2e helft. Programma 2e helft. AGS2 indirecte vertegenwoordiging. Indirecte vertegenwoordiging. Indirecte vertegenwoordiging Programma 2e helft ALV Fenex mr. ing. B.J.B. Boersma Programma 2e helft AGS2 en de indirecte vertegenwoordiging Gebreken in de vertegenwoordigingsbevoegdheid Bewijslast bestaan volmacht Instaan voor de

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan worden getroffen. Ondergetekenden, Opdrachtgever / direct vertegenwoordigde

Nadere informatie

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE Werner Rens NIEUWE WETGEVING & OVERGANGSBEPALINGEN STRUCTUUR DWU BTI, WAARDE, RTO, GOEDGEKEURDE PLAATS AEO BIJZONDERE REGELINGEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie

b) indien het een kalendermaand betreft, uiterlijkop de zestiende dag van de maand volgende op die kalendermaand.

b) indien het een kalendermaand betreft, uiterlijkop de zestiende dag van de maand volgende op die kalendermaand. artikelen 225, 226 en 227 vastgestelde voorwaarden uitstel van betaling van dat bedrag toe. Art. 225. Aan het verlenen van uitstel van betaling is de voorwaarde verbonden dat de verzoeker zekerheid stelt.

Nadere informatie

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Douane Belastingdienst en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Februari 2016 DO 363-1Z*1FD Bloktijd buiten openstellingsuren verlopen? en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan

Nadere informatie

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer Zekerheidstelling bij opslag en domiciliëringsprocedure invoer Door: Pedro op t Hoog, Belastingdienst/Douane Post Master Douane 2011/2012 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 2 2. ZEKERHEID... 3 2.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen geven aan dat een nadere invulling wordt vereist. Cursiefgeschreven passages geven aan dat er een andere regeling kan

Nadere informatie

Date de réception : 29/11/2011

Date de réception : 29/11/2011 Date de réception : 29/11/2011 0-, /._,-", I. i._ I Itnl,." 2 i ';".' 'f ";.~'1! "j~j- lu! i..., ::.:::J Hoge Raad der Nederlanden I Derde Kamer Nr. 09/05101 30 september 2011 Ingeschreven in het register

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109 INHOUD Voorwoord / 5 Algemene douanewet / 13 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 16 Afdeling 1.1 Toepassingsgebied en basisdefinities / 16 Afdeling 1.2 Diverse algemene bepalingen betreffende met name rechten

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane in de Europese Unie Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven AGS 2 Presentatie bedrijfsleven Agenda Algemeen Aanleiding Procesaanpassingen Communicatie/Berichten Invulling DTV Invoeringsscenario 2 Wat was het ook al weer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking

Nadere informatie

Informatie over schriftelijke opgave voor de

Informatie over schriftelijke opgave voor de Informatie over schriftelijke opgave voor de - aanvullende aangifte domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen - aanvullende aangifte vereenvoudigde aangifte in het vrije verkeer brengen Versie

Nadere informatie

Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven.

Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven. TOELICHTING 1. Aanvrager Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven. 2. Douaneregeling Vermeld de douaneregeling waaronder

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en het DWU. FENEX/TLN Oktober 2016

Vertegenwoordiging en het DWU. FENEX/TLN Oktober 2016 Vertegenwoordiging en het DWU FENEX/TLN Oktober 2016 Onderwerpen Vertegenwoordiging in douanezaken Wat hebben we nu? Wat verandert er? Waarom verandering? Wat betekent dat? Wat gaat er nog gebeuren? Wat

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen Hoe nu verder? Wat

Nadere informatie

De geautomatiseerde opgave

De geautomatiseerde opgave Douane Belastingdienst Brochure November 2015 De geautomatiseerde opgave Voor de douaneregelingen actieve veredeling, systeem inzake schorsing en/of behandeling onder douanetoezicht. Omvattende: de Aanvullende

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK

Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK Axel Spiessens BTW BIJ INVOER RESULTATEN UIT ACADEMISCH ONDERZOEK 1 STELLING Er moet het een en ander veranderen of beter worden geregeld in de regelgeving 2 PROGRAMMA o Onderzoeksvragen o Rechtskarakter

Nadere informatie

VERENIGING EXPEDITEURS ANTWERPEN INFOSESSIE

VERENIGING EXPEDITEURS ANTWERPEN INFOSESSIE INFOSESSIE DIRECTE VERTEGENWOORDIGING & CENTRALISED CLEARANCE 13 JUNI 2017 DIRECTE VERTEGENWOORDIGING Jef Hermans & Olivier Schoenmaeckers ARTIKEL 18 UCC Volgens de UCC kan ieder persoon zich voor het

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) PUBLIC 15564/02 LIMITE UD 143 NT 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Comité Douanesamenwerking

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 409 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013

Nadere informatie

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven AGS 2 Presentatie bedrijfsleven Agenda Algemeen Aanleiding Procesaanpassingen Communicatie/Berichten Invulling Invoeringsscenario 2 Wat was het ook al weer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Beleidsregel ter zake van het op elektronische wijze aanbieden van zendingen voor onderzoek als bedoeld in

Nadere informatie

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker

De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Douanerecht N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV De Belastingdienst Douane maakt het leuker en makkelijker Veel bedrijven maken gebruik van douanevereenvoudigingen.

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Ondernemers Bonaire 1 De Douane verandert Vanaf 01-01-2011 zal in de openbare lichamen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba nieuwe

Nadere informatie

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger OFFICE ROTTERDAM P.O. Box 5155 NL - 3008 AD Rotterdam t +31 (0)10 428 74 19 f +31 (0)10 428 74 63 e wds@waalhaven-group.nl Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger Stippellijnen

Nadere informatie

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Hasselt, 29 maart 2017 1 Plan van Aanpak Regio Hasselt Afdelingshoofd Rudi Lodewijks 2 DWU Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Douane Belastingdienst Informatieblad Februari 2015 Vragen en antwoorden over AGS 2 Dit informatieblad bevat antwoorden op vragen over de introductie en implementatie van AGS 2, alsmede de Known Error

Nadere informatie

Verschillende partijen en belangen. Plan van behandeling. Welke partijen en belangen. Welke regels en onderlinge verhouding

Verschillende partijen en belangen. Plan van behandeling. Welke partijen en belangen. Welke regels en onderlinge verhouding De juridische positie van de verlader in douaneland mr. ing. B.J.B. Boersma mr. A.M. van Lent Plan van behandeling Welke partijen en belangen Welke regels en onderlinge verhouding De praktijk / cases Risico

Nadere informatie

Welke vragen ga ik beantwoorden? 1. Hoe moet de Douane omgaan met vertegenwoordiging bij aangehouden verificatie? Wie moet zij informeren?

Welke vragen ga ik beantwoorden? 1. Hoe moet de Douane omgaan met vertegenwoordiging bij aangehouden verificatie? Wie moet zij informeren? Welke vragen ga ik beantwoorden? 1. Hoe moet de Douane omgaan met vertegenwoordiging bij aangehouden verificatie? Wie moet zij informeren? 2. Hoe verloopt de kennisgeving en invordering van douaneschulden

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

1. Douane en accijnzen - algemeen

1. Douane en accijnzen - algemeen 1. Douane en accijnzen - algemeen Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen................ 3 Hoofdstuk I. Definities, douaneschuld en boeking, algemene bepalingen..... 3 Afdeling I. Definities...................

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:3625

ECLI:NL:RBNHO:2016:3625 ECLI:NL:RBNHO:2016:3625 Instantie Datum uitspraak 21-03-2016 Datum publicatie 01-06-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu.

Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu. Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu. Johan de Groot Accountmanager voor softwareontwikkelaars douane 1 WAAROM AGS Sagitta-systemen DSI en DSU verouderd.

Nadere informatie

TOEVOEGING JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT AGS 2

TOEVOEGING JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT AGS 2 TOEVOEGING JUNIOR CUSTOMS CONSULTANT AGS 2 Addendum In de bestaande teksten blijven DSI en DSU nog staan. DSI blijft deels nog actief, zeker tot in het voorjaar van 2014. Met de vervanging van DSU wordt

Nadere informatie

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

Toelichting invullen Directe Vertegenwoordiging

Toelichting invullen Directe Vertegenwoordiging Toelichting invullen Directe Vertegenwoordiging 1. Lees overeenkomst en bijlagen goed. 2. Vul gegevens van Importeur/ Exporteur in op pagina 1. 3. Door Importeur/ Exporteur ondertekenen op pagina 3 door

Nadere informatie

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning - Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving Vergelijking van de vakken van het Enig

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 25/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 25/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 25/05/2012 Vertaling C-182/12-1 Datum van indiening: Zaak C-182/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing 19 april 2012 Verwijzende rechter: Székesfehérvári Törvényszék (Hongarije)

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1)

INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) In deze informatie wordt u uitgelegd hoe de aangever de aangifte D.V.1 moet invullen. De nummers en daarbij horende opmerkingen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 846 Wet van 16 december 2010 tot vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Bijeenkomst Wat is bezwaar? Wanneer bezwaar mogelijk? Bezwaar. art. 1:5 lid 2 AWB. art. 1:3 lid 7 ADW. indien niet eens met

Bijeenkomst Wat is bezwaar? Wanneer bezwaar mogelijk? Bezwaar. art. 1:5 lid 2 AWB. art. 1:3 lid 7 ADW. indien niet eens met Bijeenkomst 38-2 Bezwaar 1 Wat is bezwaar? art. 1:5 lid 2 AWB het gebruikmaken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, een voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2015 F.12.0177.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0177.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane Presentatie AGS 2 Inleiding (1/2) In februari 2013 start de overgang van Sagitta DSI naar AGS 2 voor invoer. Na de implementatie van AGS 2 stopt Sagitta DSI. Gebruikers van Sagitta DSI moeten in het voorjaar

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

Het Douanewetboek van de Unie

Het Douanewetboek van de Unie Het Douanewetboek van de Unie "the day after" Douanecongres 2016 Harry Mulder 13 oktober 2016 Inhoud Actuele wetgeving Overgangsbepalingen Richtsnoeren Werk in uitvoering Aandachtspunten 13 oktober 2016

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier Douane Aanvraag Vergunning douane-entrepot 1 Gebruiksaanwijzing Over dit formulier Over dit formulier Met dit formulier vraagt u een Vergunning douane-entrepot aan. De vergunning geeft u toestemming om

Nadere informatie

Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën

Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën Bijlage 3, behorende bij het convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën DE SAMENWERKING INZAKE BIOLOGISCHE PRODUCTEN 1 Regelgeving a Wetgeving Europees Verordening

Nadere informatie

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane Bouwstenen van de douanetechniek Jan Norbruis Douane Het Douanewetboek van de Unie en de Vrije zone type II op Schiphol Douane Nederland DLK/VT&I/CDW 18 februari 2016 Even opfrissen de Vrije Zone type

Nadere informatie

Inleiding. Bezwaarprocedures. Inhoud. Nationaal Douanecongres / 6 oktober 2011. Voor bezwaar vatbare beschikking. Formele vereisten bezwaarschrift

Inleiding. Bezwaarprocedures. Inhoud. Nationaal Douanecongres / 6 oktober 2011. Voor bezwaar vatbare beschikking. Formele vereisten bezwaarschrift Bezwaarprocedures bij de Douane G.H.A.M. Koevoets LL.B. Inleiding Inhoud Voor bezwaar vatbare beschikking Formele vereisten bezwaarschrift Inhoud bezwaarschrift Overige aspecten bezwaarprocedure 1 Doel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Inleiding DE AANGIFTE PROCES. Stappen bij de schriftelijke aangifte. Aruba 21 februari 2014

NIEUWSBRIEF Inleiding DE AANGIFTE PROCES. Stappen bij de schriftelijke aangifte. Aruba 21 februari 2014 Aruba 21 februari 2014 NIEUWSBRIEF Inleiding Door het introduceren van Asycuda World bij de douane zal: De aangifte en bijbehorende stukken elektronisch aangeleverd kunnen worden. Een nieuw formaat aangifte

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC)

Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC) Douane Belastingdienst Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC) Februari en maart 2016 DO 298-1Z*2FD Belastingdienst Douane Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC) Veel gestelde vragen Roadshow DWU (UCC)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 OKTOBER 2015 P.14.1783.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1783.N I BELGISCHE STAAT, fod Financiën, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de BTW Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan heeft u te maken met bepaalde BTW-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave

CIRCULAIRE. Regeling actieve veredeling. nummer : 10/2009. datum : 3 februari 2009. : Zie inhoudsopgave CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 10/2009 datum : 3 februari 2009 onderwerp bijlagen : Regeling actieve veredeling : Zie inhoudsopgave Regeling actieve veredeling Met circulaire nr. 3/2005 van 18 januari

Nadere informatie

NATIONAAL FORUM WERKGROEP 1: ALGEMENE BEPALINGEN

NATIONAAL FORUM WERKGROEP 1: ALGEMENE BEPALINGEN NATIONAAL FORUM WERKGROEP 1: ALGEMENE BEPALINGEN Agenda 29 maart 2017 1. Directe/indirecte vertegenwoordiging - borgtocht 2. Herziening Algemene Wet 3. Draft portfolio AEO 4. Project stages 5. Erkende

Nadere informatie

de regels van de kunst

de regels van de kunst Stap voor stap uw importplan voorbereiden en uitwerken? Het kan... met het e-book Importeren volgens de regels van de kunst VRAGEN WAAROP U EEN ANTWOORD VINDT IN DIT E-BOOK: Hoe bereid ik mijn importproject

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

De heffing van douanerechten, btw en accijns bij invoer

De heffing van douanerechten, btw en accijns bij invoer De heffing van douanerechten, btw en accijns bij invoer Geschreven door: M.M. Tusveld LL.B. Internationaal en Europees belastingrecht 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding 2 De douane-unie 5 De heffing van

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Ondernemers Saba & Sint Eustatius 1 De Douane verandert De openbare lichamen Saba en Sint Eustatius staan aan de vooravond van

Nadere informatie

Voor het instappen wordt u aangesproken door een douane- ambtenaar die u verzoekt uw ticket te overleggen.

Voor het instappen wordt u aangesproken door een douane- ambtenaar die u verzoekt uw ticket te overleggen. CASUS ALGEMEEN Beurs IMMO Casus In Rotterdam wordt in de Doelen een beurs gehouden waarop diverse aanbieders van onroerende zaken hun waar aanbieden. De standhouders komen zowel uit de lidstaten van de

Nadere informatie