Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten"

Transcriptie

1 Brussel, 15 juni 2009 Mededeling ten behoeve van de marktdeelnemers die in België de invoer- of uitvoerformaliteiten voor goederen verrichten Mevrouw, Mijne heren, Onderwerp: Stand van zaken op 1 juli 2009 voor wat betreft de douaneaangiften Deze nota is een consolidatie van de nota s die op 28 maart en 20 mei 2009 door de Administratie der douane en accijnzen werden gepubliceerd om de marktdeelnemer in het bijzonder op de hoogte te brengen van de stand van zaken op 1 juli 2009 betreffende ICS ( Import Control System) en ECS ( Export Control System) in België. Voorts werd andere noodzakelijke informatie toegevoegd. Op basis van verordening (EG) nr. 273/2009 van 2 april 2009 tot aanpassing van het Communautair toepassingswetboek werden in verband met ICS en ECS een aantal overgangsmaatregelen genomen. In aansluiting daarop wordt hierbij voorts voorzien dat om programmatorische redenen en op vraag van de handel in België de toepassing van ECS fase 2 wordt uitgesteld tot 1 september Hierna wordt U een overzicht gegeven van het resultaat van die beslissing voor wat de douaneaangiften in België betreft. A. Douaneformaliteiten bij invoer (ICS) 1. De ENS 1. Op vraag van de handel werd voorzien in een overgangsperiode van 01/07/2009 t/m 31/12/2010 voor de ENS (Entry summary declaration of Summiere aangifte bij binnenkomst in het douanegebied). Gedurende die periode is het inzenden van de ENS niet verplicht 2. In pakket 2 van PLDA is het inzenden van een elektronische entry summary declaration of summiere aangifte bij binnenkomst (ENS) voorzien. Dit onderdeel beperkt tot de maritieme sector - kan nu reeds door de handel worden getest. De levering van full AES/ICS fase 1 is voorzien op 01/10/2009. Vanaf die datum zullen alle gegevensuitwisselingen in het kader van AIS/ICS fase 1 door de handel kunnen worden getest. 3. De latere overstap van de indiening van de ENS naar de productieomgeving hangt af van het resultaat van de gedane testen en de overeenstemming die daaromtrent met de handel kan worden bereikt om de berichten uit te wisselen in de productieomgeving. De overgangsperiode binnen dewelke die overstap dient te gebeuren loopt tot 31 december

2 4. Pakket 2 van PLDA voorziet tenslotte ook in een upgrade van de CUSREP/CUSCAR berichten gebruikt in de maritieme sector. Concreet betekent dit dat de thans daarvoor gebruikte versie D96B wordt aangepast naar D04A en dat bijkomend een aantal bijkomende data elementen worden gevraagd voor statistische doeleinden. Deze bijkomende statistische informatie moet leiden tot de afschaffing van het manueel voorleggen van de IMOFAL1 (vroegere Benelux 20). 5. De risicoanalyse zal op basis van in het elektronisch bericht betreffende de voormelde summiere aangifte aanwezige gegevens gebeuren. 2. De elektronische aangifte voor de goederencomptabiliteit 6. Voor de invoeren in België, waarvoor op bepaalde kantoren het systeem goederencomptabiliteit reeds van toepassing is verandert er niets. De verplichting tot elektronisch insturen van de bestaande summiere aangifte voor tijdelijke opslag blijft op die kantoren van toepassing. 3. De elektronische aangifte voor een nadere douanebestemming bij invoer 7. Voor de aangifte voor een nadere douanebestemming bij invoer blijven de thans voorziene bepalingen ongewijzigd van toepassing. Alleen de douane-expediteurs blijven verplicht hun aangiften elektronisch in te dienen. Voor een goed begrip het betreft de volgende elektronische aangiften : - type A : normale aangifte - type B : onvolledige aangifte - type D: normale aangifte die wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen - type E: onvolledige aangifte die wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen. - Type X: aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure als bedoeld onder type B - Type Z : aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure als bedoeld in artikel 76, lid 1, onder c), van het CBW (inschrijving van de goederen in de administratie van de vergunninghouder) B. Douaneformaliteiten bij uitvoer (ECS fase 2) 1. De EXS 8. Op vraag van de handel werd voorzien in een overgangsperiode van 01/07/2009 t/m 31/12/2010 voor het insturen van de elektronische EXS (Exit Summary declaration bij uitgang uit het douanegebied). Gedurende die periode is het insturen van de EXS niet verplicht. 9. Voor een goed begrip met de exit summary declaration of summiere aangifte bij uitvoer (EXS) wordt niet de ladingslijst bij uitvoer bedoeld en die aangifte dient slechts te worden ingezonden voor die zendingen die niet het voorwerp uitmaken van een PLDA aangifte ten uitvoer (of voor wederuitvoer). 10. Het systeem MASP-PLDA voorziet in de mogelijkheid dat vanaf 01/09/09 een EXS kan worden ingezonden ofwel door de aangever ofwel door het office of lodgement. België 2

3 profileert zich eveneens als office of lodgement. De full AES/ECS fase 2 zal echter slechts ter beschikking van de handel kunnen zijn vanaf 01/10/ De elektronische aangifte ten uitvoer en wederuitvoer 11. Het elektronisch indienen van de aangifte ten uitvoer en wederuitvoer, met inbegrip van safety en securitygegevens, wordt verplicht vanaf 01/09/09. In principe worden geen uitzonderingen toegestaan. Het UGD (Uitvoer Geleide document) in de huidige vorm kan blijvend gebruikt worden Voor de ondernemingen die op de voormelde datum niet in staat zouden zijn om de aangiften ten uitvoer en wederuitvoer elektronisch in te sturen blijft niets anders over dan gebruik te maken van de noodprocedure. Zij dienen daartoe een bijzonder callnummer bij de helpdesk van het Enig Kantoor aan te vragen. De aanvraag wordt per verricht en vermeldt - de reden waarom aan de verplichting tot elektronisch aangeven niet kan worden voldaan; - of het directe uitvoer (uitgang via België) of indirecte uitvoer betreft; - de termijn binnen dewelke het mogelijk zal zijn om aan die verplichting te voldoen; - welke concrete initiatieven zullen worden genomen en de planning die daartoe zal worden gevolgd. Er wordt opgemerkt dat bij indirecte uitvoer met gebruikmaking van een Carnet TIR (en NCTS/TIR) of van NCTS de uitgang van de goederen via die regelingen wordt gevolgd. Daardoor wordt vermeden dat in het geval van de toepassing van de noodprocedure voor die zendingen nog de papieren procedure op het kantoor van uitgang zou moeten worden toegepast. 13. Door het inbrengen van de safety en securitygegevens moet het berichtenverkeer met betrekking tot de indirecte uitvoer tussen de lidstaten onderling worden aangepast aan de safety en security regels. Deze wijzigingen hebben echter geen impact op de formaliteiten voor de handel. 14. Voor de elektronische aangifte bij uitvoer zijn dezelfde types van aangifte voorzien als voor de nadere douanebestemming bij invoer (zie A 3, hiervoor). 15. Voor 01/09/09 verandert er op het vlak van de risicoanalyse en de vrijgave (release) niets voor de handel. De douane is gemachtigd de risicoanalyse toe te passen en de release wordt enkel aan de aangever medegedeeld. 3 Het elektronisch bevestigen van de aankomst van de goederen op het kantoor van uitgang met het oog op de uitvoer/wederuitvoer. 16. Het bevestigen van de aankomst van de goederen op het kantoor van exit met het oog op de uitvoer/wederuitvoer kan nu reeds gebeuren via PLDA WEB en dit zowel door de handel als door de douane. De elektronische bevestiging van die aankomst is vanaf 01/09/09 verplicht. 17. Met het pakket 2 van PLDA, ook in een B2G toepassing, bevat de mogelijkheid voor het bevestigen van de aankomst en de handel zal daarvan gebruik kunnen maken vanaf 01/09/09. Het gebruik is echter beperkt tot de zeehavens en gebeurt op basis van CODECO 3

4 IN en IFTSTA. De ingebruikname van de B2G toepassing vergt een voorafgaandelijk akkoord van de douane. 4. Het elektronisch indienen van de ladingslijsten bij uitvoer 18. Het elektronisch indienen van de ladingslijst bij uitvoer wordt voorzien vanaf 01/09/09 voor de kantoren waar het systeem goederencomptabiliteit bij invoer reeds van toepassing is. 19. Het indienen van de ladingslijst bij uitvoer is voorzien in pakket 2 van PLDA en staat reeds ter beschikking voor het uitvoeren van testen. De overstap naar de elektronische uitwisseling in operationele omgeving zal in overleg met de handel gebeuren. 20. Voor de maritieme sector dienen samen met de ladingslijst bij uitvoer ook een aantal bijkomende data elementen ten behoeve van de uitvoerstatistiek te worden opgegeven. 5. De elektronische mededeling van uitgaan van de zeeschepen 21. De mededeling aan de douane van het uitgaan buiten het douanegebied van de zeeschepen waarop de ten uitvoer aangegeven goederen geladen zijn, is binnen de havengemeenschap de verantwoordelijkheid van de havenuitbater. In het kader van ECS fase 1en PLDA zal de douane via PLDA WEB, per aangifte, het uitgaan van de ten uitvoer aangegeven goederen bevestigen. Dit blijft voorzien ook na 01/09/ Binnen PLDA pakket 2 is ook de mogelijkheid voorzien dat het uitgaan van het schip via B2B door de havenuitbater aan de douane wordt medegedeeld. Deze faciliteit is beschikbaar op 01/09/09, maar zal enkel geactiveerd worden in overleg met de betrokken havenuitbaters. Trouwens het opstarten van deze B2B interface heeft slechts zin voor zover ook de ladingslijsten bij uitvoer elektronisch worden ingediend. 23. De volledige implementatie van AES/ECS fase 2 is voorzien om ter beschikking van de handel te worden gesteld op 01/10/2009. C. Domiciliëringsprocedure bij invoer en bij uitvoer 24. Voor de toepassing van de domiciliëringsprocedure wordt een onderscheid gemaakt tussen de voorschriften die op 01/09/09van toepassing zijn en die welke vanaf 01/11/09 of later, maar voor het einde van het jaar 2009, van toepassing zouden moeten zijn. 1. Domiciliëring bij invoer op 1 september Behalve voor de douane-expediteurs is er geen verplichting om elektronisch aan te geven. Voor de domiciliëring bij invoer valt er geen wijziging in de thans toegepaste procedure voor de elektronische aangifte te signaleren. Dit betekent dus het volgende. 26. Voor elke zending bij invoer wordt, in principe één uur voor het lossen van de goederen, een kennisgeving per fax of aan de bevoegde controledienst gestuurd. De aangifte type Z moet binnen de 24 uur worden ingestuurd. Indien toelating tot maandelijkse globalisatie van de invoeraangiften werd verleend hoeft per zending geen aangifte type Z te worden ingestuurd. 4

5 27. Wanneer voor de zending een aankomstbericht NCTS of NCTS/TIR werd ingezonden of wanneer aan de vergunninghouder een vrijstelling van kennisgeving werd verleend of nog wanneer de lossing gebeurt via een vast plan dan hoeft geen kennisgeving aan de controledienst te worden gestuurd. 28. De wachttijden die terzake moeten worden nageleefd alvorens de goederen voor de invoer mogen worden weggenomen zijn, naar gelang van het geval, die bepaald in de vergunning Toegelaten geadresseerde in geval van aankomst van de goederen met een NCTS-aangifte of een NCTS/TIR-aangifte waarbij een aankomstbericht wordt gestuurd of die bepaald in de vergunning voor de aangifte bij invoer op enig document (manuele aangifte) wanneer geen dergelijk aankomstbericht wordt ingestuurd. 29. De maandelijkse globalisatieaangifte geschiedt eveneens met een elektronische aangifte type Z, zonder kennisgeving en zonder wachttijd. Een XML-opgave is nog niet verplicht. 2. Domiciliëring bij uitvoer op 1 september Vanaf 01/09/09 geldt de verplichting voor de elektronische uitvoeraangifte en zijn tot nader order voor de uitvoer volgende regels van toepassing. Onderscheid moet worden gemaakt voor de uitvoer naar Noorwegen of Zwitserland en naar de andere EVA-landen omdat voor die landen versoepelde regels in verband met safety en security gelden. 2.1 Uitvoer anders dan naar Noorwegen of Zwitserland en de andere EVA-landen 31. De elektronische aangifte voor uitvoer naar andere derde landen dan Noorwegen of Zwitserland en de andere EVA-landen geschiedt met de uitvoeraangifte type Z die de safety en securitygegevens bevat. Die elektronische aangifte type Z moet worden ingediend per zending en zulks voordat de kennisgeving aan de controledienst werd gestuurd. De kennisgeving moet in principe bij het begin van het laden van de goederen geschieden. Globalisatie van de uitvoeraangiften is voor die uitvoer niet meer toegelaten. 32. Wanneer voor de zending een NCTS-aangifte werd ingezonden of wanneer aan de vergunninghouder een vrijstelling van kennisgeving werd verleend of de zendingen geschieden volgens een vast laadplan hoeft geen kennisgeving aan de controledienst te worden gestuurd. 33. De wachttijden die terzake moeten worden nageleefd alvorens de goederen voor de uitvoer mogen worden weggenomen zijn, naar gelang van het geval, die bepaald in de vergunning Vereenvoudiging bij vertrek als de uitvoeraangifte door NCTS wordt vervangen of die bepaald in de vergunning voor de aangifte bij uitvoer op enig document (manuele aangifte) wanneer geen NCTS-aangifte wordt ingestuurd. 2.2 Uitvoer naar Noorwegen of Zwitserland en de andere EVA-landen 34. Voor de domiciliëring bij uitvoer naar Noorwegen of naar Zwitserland en de andere EVAlanden, waarvoor geen rekening dient te worden gehouden met de security en safetygegevens 5

6 is er geen wijziging in de thans toegepaste procedure te signaleren. Dit betekent dus het volgende. 35. Voor elke zending bij uitvoer wordt, in principe bij het begin van het laden, een kennisgeving per fax of aan de bevoegde controledienst gestuurd. De elektronische aangifte type Z moet worden ingediend per zending en zulks voordat aan de douane de kennisgeving aan de controledienst werd gestuurd. 36. Geen kennisgeving aan de controledienst in de zelfde gevallen als de uitvoer bedoeld in 2.1. De wachttijden die terzake moeten worden nageleefd zijn dezelfde als voor de uitvoer bedoeld in Maandelijkse globalisatie van de uitvoeraangiften is enkel mogelijk als de uitvoer met een NCTS-aangifte geschiedt. In dit geval is er geen kennisgeving aan de controledienst vereist. De wachttijd is bepaald in de vergunning Vereenvoudiging bij vertrek en begint te lopen vanaf de aanvaarding van de NCTS-aangifte. De maandelijkse globalisatieaangifte geschiedt eveneens met een elektronische aangifte type Z met een XML-opgave, zonder kennisgeving en zonder wachttijd. 3. Invoer vanaf 1 november 2009 of later 38. Behalve voor de douane-expediteurs is er geen verplichting om elektronisch aan te geven. Hierna volgen de voorschriften die vanaf 1 november 2009 of later, maar voor het einde van het jaar 2009, voor de invoer van toepassing zullen zijn. Voor elke zending bij invoer wordt bij aankomst een aangifte type A ingestuurd waardoor het niet meer nodig is - een kennisgeving aan de bevoegde controledienst te sturen; - later nog een aanvullende aangifte type Z in te sturen; 39. De wachttijden die terzake moeten worden nageleefd alvorens de goederen voor de invoer mogen worden weggenomen zijn, naar gelang van het geval, die bepaald in de vergunning Toegelaten geadresseerde voor de aankomst van de goederen met een NCTS-aangifte of een NCTS/TIR-aangifte in het geval een aankomstbericht wordt gestuurd of die bepaald in de vergunning domiciliëring bij invoer wanneer geen dergelijk aankomstbericht wordt ingestuurd. De wachttijd begint te lopen vanaf de aanvaarding van de aangifte. 40. Indien per zending geen aangifte type A wordt ingestuurd moet voor elke zending bij invoer, in principe één uur voor het lossen van de goederen, een kennisgeving per fax of e- mail naar de bevoegde controledienst gestuurd. De aangifte type Z, eventueel vergezeld van een XLM-opgave, moet dan binnen de 24 uur worden ingestuurd. Indien toelating tot maandelijkse globalisatie van de invoeraangiften werd verleend hoeft per zending geen aangifte type Z te worden ingestuurd. 41. Wanneer voor de zending een aankomstbericht NCTS of NCTS/TIR werd ingezonden of wanneer aan de vergunninghouder een vrijstelling van kennisgeving werd verleend, of nog wanneer de lossing geschiedt volgens een vast plan, hoeft geen kennisgeving aan de controledienst te worden gestuurd. 6

7 42. De wachttijden die terzake moeten worden nageleefd alvorens de goederen voor de invoer mogen worden weggenomen zijn, naar gelang van het geval, die bepaald in de vergunning Toegelaten geadresseerde of in de vergunning vereenvoudiging met gebruik van de manuele aangifte. 43. Mits toelating voor maandelijkse globalisatie geschiedt de globalisatieaangifte eveneens met een elektronische aangifte type Z, zonder kennisgeving en zonder wachttijd. Een XMLopgave moet niet verplichtend worden toegevoegd. 4. Uitvoer vanaf 1 november 2009 of later 44. Voor de uitvoer moeten de goederen verplicht elektronisch worden aangegeven. Hierna volgen de voorschriften die vanaf 1 november 2009 of later, maar voor het einde van het jaar 2009, voor de uitvoer van toepassing zouden moeten zijn. Onderscheid moet worden gemaakt voor de uitvoer naar Noorwegen of Zwitserland en de andere EVA-landen omdat voor die landen versoepelde regels in verband met safety en security gelden Uitvoer anders dan naar Noorwegen of Zwitserland en de andere EVA-landen 45. De elektronische aangifte voor uitvoer naar andere derde landen dan Noorwegen of Zwitserland en de andere EVA-landen geschiedt per zending met de uitvoeraangifte type A die de safety en securitygegevens bevat waardoor het niet meer nodig is - een kennisgeving aan de bevoegde controledienst te sturen; - een aanvullende aangifte type Z in te sturen. 46. De wachttijden die terzake moeten worden nageleefd alvorens de goederen voor de uitvoer mogen worden weggenomen zijn, naar gelang van het geval, die bepaald in de vergunning voor de goederen waarvoor een NCTS-aangifte wordt ingestuurd waardoor de uitvoeraangifte wordt vervangen of die wachttijd bepaald in de vergunning voor de domiciliëring bij uitvoer wanneer geen NCTS-aangifte wordt ingestuurd. De wachttijd begint te lopen vanaf de aanvaarding van de aangifte. 47. Globalisatie van de uitvoeraangiften is voor die uitvoer niet meer toegelaten. 48. Wanneer de domiciliëringsprocedure bij uitvoer rechtstreeks wordt toegepast zonder daarop volgende doorvoerregeling dan mag voor de goederen zonodig ook een elektronische aangifte type D worden ingestuurd. Het aankomstbericht wordt slechts verstuurd als alle goederen zich in de instellingen van de vergunninghouder bevinden. De wachttijd begint maar te lopen vanaf het ogenblik dat het aankomstbericht werd ingestuurd. 4.2 Uitvoer naar Noorwegen of Zwitserland en de andere EVA-landen 49. Voor de domiciliëring bij uitvoer naar Noorwegen of naar Zwitserland en naar de andere EVA-landen, waarvoor geen rekening dient te worden gehouden met de security en safetygegevens moet de volgende procedure worden toegepast Voor elke zending bij uitvoer wordt bij vertrek een aangifte type A ingestuurd. Indien toelating tot maandelijkse globalisatie van de uitvoeraangiften werd verleend hoeft per zending geen aangifte type A te worden ingestuurd. 7

8 51.De wachttijden die terzake moeten worden nageleefd zijn dezelfde als voor de uitvoer bedoeld in Globalisatie van de uitvoeraangiften is slechts mogelijk als de goederen met een NCTSaangifte die de uitvoeraangifte vervangt worden verzonden. In dit geval is er geen kennisgeving aan de controledienst vereist en de wachttijd is die bepaald in de vergunning Vereenvoudiging bij vertrek. De wachttijd begint te lopen vanaf de aanvaarding van de aangifte. 53. De maandelijkse globalisatieaangifte geschiedt eveneens met een elektronische aangifte type Z en een XML-opgave, zonder kennisgeving en zonder wachttijd. D. NCTS fase Het elektronisch indienen van de doorvoeraangifte, met inbegrip van safety en security informatie, zal vanaf 1 juli 2009 door NCTS worden ondersteund voor de B2G toepassing. 55. De gebruikers van de WEB applicatie of van PLDA zullen enkel doorvoeraangiften kunnen insturen zonder safety en security informatie. 56. De safety en security data elementen zijn niet verplicht binnen NCTS. 57. Ook vanaf 1 juli maar zonder onmiddellijke impact voor de handel - worden alle doorvoeraangiften met gevoelige goederen doorgezonden aan OLAF en wordt een nieuwe nasporings- en invorderingsmodule in gebruik genomen. E. EORI 58. Vanaf 01/07/09 is het gebruik van het EORI- nummer verplicht voor NCTS-aangiften. Voor de andere geautomatiseerde aangiften zal het EORI-nummer slechts vanaf 01/09/09 in de aangifte worden opgenomen. Het EORI-nummer is het uniek communautair identificatienummer dat de aangever moet gebruiken om douaneaangiften in te dienen. De informatie betreffende de aanvraag en het gebruik van het EORI-nummer werd medegedeeld met de omzendbrief terzake. 1 Toestand op 1 september Voor wat betreft de elektronische aangiften is het gebruik van het EORI nummer verplicht voor AIS/ICS fase 1 en AES/ECS fase 2. Het BTW-nummer zal bij uitvoer in vak 44 worden vermeld. 60. Voor de te vermelden buitenlandse identificatienummers op een invoeraangifte verandert er voorlopig niets. 8

9 61. Om technische redenen verandert er voorlopig ook niets op het vlak van de elektronische summiere aangiften voor tijdelijke opslag ingediend in de zeehavens Antwerpen, Gent en Zeebrugge en de luchthaven Brussel nationaal. 2.Procedure voor verkrijgen van EORI nummer 62. Alle reeds door de douane gekende Belgische bedrijven zullen automatisch geregistreerd worden in EORI. De registratie zal gebeuren op basis van hun KBO nummer. Deze bedrijven zullen hiervan in de loop van de maand juni 2009 per brief op de hoogte worden gesteld. De lijst van de EORI-nummers van de bedrijven die aldus reeds werden geregistreerd zal op de website van de administratie kunnen worden geraadpleegd. 63. Bedrijven die niet automatisch werden geregistreerd zullen zich voor het tijdstip van het indienen van douaneaangiften verplicht moeten registreren bij de cel EORI van het Enig Kantoor der Douane en Accijnzen, met een registratieformulier dat op de website van het MASP ( ter beschikking is. F. Aangiften op formulier enig document - noodprocedure 64. Voor de aangifte op formulier enig document valt er, behalve voor wat er voorafgaat, niets meer de signaleren. Het EORI-nummer moet in de vakken 2 of 8 en 14 van de aangifte op enig document worden vermeld. 65. Wanneer de noodprocedures bij uitvoer naar andere landen dan Noorwegen of Zwitserland en de andere EVA-landen worden toegepast moeten begeleidingsdocumenten worden gebruikt waarop de safety en securitygegevens voorkomen of moet een document veiligheid aan de aangifte worden toegevoegd. De aangepaste formulieren zullen door de douane worden gepubliceerd. Hoogachtend. De Administrateur Douane en Accijnzen. Noël Colpin 9

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES SUMMIERE AANGIFTE BIJ BINNENKOMST EN BIJ UITGAAN INVOER EN UITVOER NAAR IRAN, NOORD-KOREA EN LIBIE

Nadere informatie

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening Douane Nederland 1 > 1 Postbus 74 7300 AB Apeldoorn Bedrijfsleven, Koepelorganisaties, Softwareontwikkelaars, logistieke ketenpartners Internet: wwwdouanenl Telefoon: (055) 577 66 55 Datum 16 april 2009

Nadere informatie

Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten

Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten Nieuwe Security velden : enkel bij EXPORT documenten Opgelet : Hieronder worden enkel de velden opgegeven die nieuw zijn en in het kader van de security regels ( E.U. ver. 1875 en amend.) en aan de bestaande

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 1 - februari 2005

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 1 - februari 2005 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Douane en Accijnzen BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Administratie North Galaxy,

Nadere informatie

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan:

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan: Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der douane en accijnzen Douaneprocedures D.I. 521.103 Mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTSnetwerk _ D.D. 243.574 Brussel, 7 februari 2003 Bijlagen:

Nadere informatie

Bijlagen : 5 Brussel, 1 augustus 2008

Bijlagen : 5 Brussel, 1 augustus 2008 TOEPASSING VAN HET NCTS-TIR D.I. 522.11 D.D. 283.696 Bijlagen : 5 Brussel, 1 augustus 2008 Omdeling door de gewestelijke directeurs aan : - elke dienst belast met het bijhouden van een collectie; - alle

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

Aanpassingen PLDA 1/5/2016

Aanpassingen PLDA 1/5/2016 Aanpassingen PLDA 1/5/2016 Overzicht Entrepots AV terugbetaling BOD Summiere aangifte voor tijdelijke opslag Entrepots Opmaak aangifte opslag in entrepot na 1/5 Vak 49 Tot 30/4/2016 Vanaf 1/5/2016 A B

Nadere informatie

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 18 april 2011 Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Centrale administratie dienst Accijnsprocedures North Galaxy Toren A, Koning Albert II-laan 33,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES NCTS BEËINDIGING VAN DE REGELING COMMU- NAUTAIR/GEMEENSCHAPPELIJK DOUANE- VERVOER ALTERNATIEF

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006

Nieuwsbrief Paperless Douane & Accijnzen Nr. 4 maart 2006 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Douane en Accijnzen BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Centrale Administratie North Galaxy,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES PAPIERLOZE AANGIFTE INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN (PLDA) D.I. 530.11 D.D. 003.938 Bijlagen : 7 Brussel,

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning - Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving Vergelijking van de vakken van het Enig

Nadere informatie

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Thierry Piraux Operations Bergen 1 DOUANEACTUALITEIT Douane-entrepots AEO Systeem REX Archivering DV1 Doorlopende zekerheid LP/LLP 2 Douane-entrepots

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES GEAUTOMATISEERD SYSTEEM INZAKE TIR-VERVOER (NCTS-TIR) D.I. 522.11 D.D. 278.953 Bijlagen

Nadere informatie

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 4 VOORBEELDEN... 6 (44-NPS-ALL-PLDA)... 6 (44-NPS-DcH-PLDA)... 7 (44-NPS-DEC-PLDA)... 8 (44-NPS-GCE-PLDA)... 9 (44-NPS-GCX-PLDA)... 10 (44-NPS-NCT-PLDA)... 11 NL_VAK

Nadere informatie

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE (SAD PROCEDURE)

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE (SAD PROCEDURE) INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 5 VOORBEELDEN... 7 (44-NPS-ALL-PLDA)... 7 (44-NPS-DcH-PLDA)... 8 (44-NPS-DEC-PLDA)... 9 (44-NPS-GCE-PLDA)... 10 (44-NPS-GCX-PLDA)...

Nadere informatie

EMCS - project Algemene voorstelling

EMCS - project Algemene voorstelling EMCS EMCS - project Algemene voorstelling Deel I : Wetgeving Dienst Accijnsprocedures (D.A.) Oktober / november 2009 1 Inhoud Inleiding Stand van zaken inzake wetgeving Implementatie Nationale toepassingen

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN

VAK 44 BIJZONDERE VERMELDINGEN INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 4 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN... 5 DE COMMUNAUTAIRE BIJZONDERE VERMELDINGEN VALLENDE ONDER DE ALGEMENE CATEGORIE... 6 VOORBEELD... 6 INSTUREN... 6 PRINTEN...

Nadere informatie

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 NL L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 414/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 april 2009 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele

Nadere informatie

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens

DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM. DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE. Werner Rens DOUANE & ACCIJNZEN WELKOM DWU: Douanewetboek van de Unie BIENVENUE Werner Rens NIEUWE WETGEVING & OVERGANGSBEPALINGEN STRUCTUUR DWU BTI, WAARDE, RTO, GOEDGEKEURDE PLAATS AEO BIJZONDERE REGELINGEN VEREENVOUDIGDE

Nadere informatie

WG BINNENBRENGEN. Nationaal Forum 24 februari 2017

WG BINNENBRENGEN. Nationaal Forum 24 februari 2017 WG BINNENBRENGEN Nationaal Forum 24 februari 2017 VERGADERING 14/02/2017 ANALYSE INKOMEND PROCES - Analyse ENS volgt later (rekening houden met MRN) - Aangifte TO zal moeten refereren naar MRN ENS - Basis

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES PAPIERLOZE AANGIFTE INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN (PLDA) D.I. 530.11 D.D. 273.416 Bijlagen

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 III. VERSCHULDIGDHEID EN BETALING VAN DE ACCIJNZEN... 14 1. AANGIFTE... 14 1.1 VORM EN GEBRUIK... 14 1.1.1.

Nadere informatie

VAK 40 VOORAFGAAND DOCUMENT

VAK 40 VOORAFGAAND DOCUMENT INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 LUCHTVRACHT... 4 LUCHTVRACHT LIJSTEN... 4 ALGEMEEN... 4 INSTUREN... 5 VOORBEELD... 5 LUCHTVRACHT MANIFESTEN... 6 ALGEMEEN... 6 INSTUREN...

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES TOEPASSING VAN HET NCTS (New Computerised Transit System) D.I. 521.103 D.D. 254.361

Nadere informatie

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen Nationaal forum D&A Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april 2017 1 Alternatief bewijs Alternatief bewijs van uitgang (uitvoer) Artikel 335 IA 2447/2015 Alternatief bewijs van zuivering (transit) Artikel

Nadere informatie

Globalisatie aangiften

Globalisatie aangiften Globalisatie aangiften Dienst Ondersteuning Automatisering Brussel, 09 januari 2017 AA Douane & Accijnzen 1 Agenda Wat werd reeds overeengekomen? Planning Openstaande vragen AOB Volgende vergadering 2

Nadere informatie

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China

Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China Het proces in stappen Importinspecties verpakkingshout voor (natuur)steenproducten herkomst China 1. Een zending van de betreffende goederen die uit China binnenkomt in de EU kan zonder fytosanitaire 1

Nadere informatie

Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu.

Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu. Kennis Event Van Sagitta Uitvoer naar AGS 10 maart 2016 Presentatie: - AGS waar staan we nu. Johan de Groot Accountmanager voor softwareontwikkelaars douane 1 WAAROM AGS Sagitta-systemen DSI en DSU verouderd.

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane

Bouwstenen van de douanetechniek. Jan Norbruis Douane Bouwstenen van de douanetechniek Jan Norbruis Douane Het Douanewetboek van de Unie en de Vrije zone type II op Schiphol Douane Nederland DLK/VT&I/CDW 18 februari 2016 Even opfrissen de Vrije Zone type

Nadere informatie

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden.

Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd en verfijnd worden. CODES VOOR NATIONALE DOCUMENTEN, CERTIFICATEN EN VERGUNNINGEN TE VERMELDEN IN VAK 44 Voorafgaande opmerking Het bijvoegsel 6 moet met alle voorbehoud gelezen worden : dit bijvoegsel moet nog vervolledigd

Nadere informatie

Import FLEGt producten uit Indonesie

Import FLEGt producten uit Indonesie Import FLEGt producten uit Indonesie Het proces in stappen 1 Een zending van de betreffende goederen die uit Indonesië binnenkomt in de EU kan zonder aanvaarding van de vergunning niet in het vrije verkeer

Nadere informatie

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven AGS 2 Presentatie bedrijfsleven Agenda Algemeen Aanleiding Procesaanpassingen Communicatie/Berichten Invulling DTV Invoeringsscenario 2 Wat was het ook al weer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking

Nadere informatie

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften

Bijeenkomst 6. Bijeenkomst Douaneaangifte. Douaneaangiften Bijeenkomst 6 Douaneaangiften 1 Bijeenkomst 6 Wat is een douaneaangifte Wanneer en hoe van een douaneaangifte? Wat zijn de verschillende stappen? De begrippen: aangever en vertegenwoordiger Vereenvoudigde

Nadere informatie

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Wat is er zo belangrijk aan 1 mei 2016? Het Douanewetboek van de Unie (DWU): in principe betreft dit een grote herziening van de huidige

Nadere informatie

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD

Vrije Verkeer: Directe Vertegenwoordiging (januari 2014) INHOUD INHOUD 2 Inleiding 2 Wat houdt directe vertegenwoordiging in? 3 Toepassing directe vertegenwoordiging 4 Begrip direct vertegenwoordiger en vertegenwoordigde 4 Wie kan zich direct laten vertegenwoordigen

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane in de Europese Unie Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen

Nadere informatie

WG IT NATFOR 20/02/2017

WG IT NATFOR 20/02/2017 WG IT NATFOR 20/02/2017 Roger Beeckman Dienst Ondersteuning Automatisering 1 Agenda 2 - Kort overzicht van de organisatie - Beschrijving huidig invoerproces - Beschrijving toekomstig invoerproces - SATO

Nadere informatie

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?!

Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Het EORI-nummer: Nut en noodzaak?! Door: Drs. S. van der Pligt- Benito Postmaster 2012-2013 Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen.2 1. Inleiding 1.1 Introductie...3 1.2 Aanleiding...3 1.3 Probleemstelling..4

Nadere informatie

Beleidsplan AAD&A

Beleidsplan AAD&A Beleidsplan AAD&A 2015-2019 N. Colpin Administrateur-generaal 24 maart 2015 Regeerakkoord: vorig plan geïntensifieerd en zo snel mogelijk uitvoeren, rekening houdend met ter beschikking gestelde budgettaire

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O

MAPPINGTABEL NCTS TIR. Vakken carnet TIR R/C/O BIJLAGE 5 MAPPINGTABEL NTS TI DVEVEIHTING Tabblad "Aangifte" Gebruik // Vakken carnet TI pmerkingen HFDGEGEVENS VAN DE AANGIFTE LN 1 Het door de houder van het carnet TI gebruikte interne identificatienummer:

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen:

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen: Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Brussel, maart 2010 correspondentieadres Centrale administratie - Dienst Accijnsprocedures & Dienst Automatisering North Galaxy, Koning Albert

Nadere informatie

Roadshow AGS Uitvoer. Mei 2016

Roadshow AGS Uitvoer. Mei 2016 mei 2016 Roadshow AGS Uitvoer Mei 2016 Programma Procesmatige wijzigingen met de komst van AGS uitvoer Implementatie AGS Uitvoer Pauze Praktische tips voor bedrijven Vragen/paneldiscussie 3 27 mei 2016

Nadere informatie

MEMO. Accijnzen: verplicht gebruik elektronische AC4. Verplicht gebruik elektronische AC4

MEMO. Accijnzen: verplicht gebruik elektronische AC4. Verplicht gebruik elektronische AC4 Jean Baeten Hoofd van het Fiscaal departement Voor VBO-website Aantal blz. Datum 12 juni 2012 Onze ref. Betreft Accijnzen: verplicht gebruik elektronische AC4 MEMO Verplicht gebruik elektronische AC4 Het

Nadere informatie

Informatieblad Vertegenwoordiging 1

Informatieblad Vertegenwoordiging 1 Informatieblad Vertegenwoordiging Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over vertegenwoordiging 1 Algemeen 2 Bijzondere verplichtingen/verantwoordelijkheden partijen 3 Machtiging en opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD. Woord vooraf. V De auteur

ALGEMENE INHOUD. Woord vooraf. V De auteur Woord vooraf V De auteur VI 1 BEGRIPPEN 1 1. Algemeen 1 2. Communautair douanewetboek (basiswetboek) 1 3. Toepassingsbepalingen van het communautair douanewetboek (toepassingswetboek) 1 4. Gemoderniseerd

Nadere informatie

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven

AGS 2. Presentatie bedrijfsleven AGS 2 Presentatie bedrijfsleven Agenda Algemeen Aanleiding Procesaanpassingen Communicatie/Berichten Invulling Invoeringsscenario 2 Wat was het ook al weer? Systeem voor Automatische Gegevensverwerking

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

DOUANE ALS COMMERCIEEL VOORDEEL

DOUANE ALS COMMERCIEEL VOORDEEL TRADE FACILITATION ROL HANDEL EN DOUANE 18 januari 2017 Jan Van Wesemael DOUANE ALS COMMERCIEEL VOORDEEL - Werking van de douane is een element van concurrentie tussen zeehavens - interpretatie /toepassing

Nadere informatie

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Rianne Groffen Directeur Marketing & Sales Nils Minor Sales Manager Achterland services

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst

Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Voorwaarden voor het gebruik van het CLIENT- IMPORT systeem van de Plantenziektenkundige Dienst Beleidsregel ter zake van het op elektronische wijze aanbieden van zendingen voor onderzoek als bedoeld in

Nadere informatie

GOEDERENSTROOM LUCHTVRACHT

GOEDERENSTROOM LUCHTVRACHT INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 3 Verplichte velden... 5 Toon detail - Excelrapport maken... 5 Hyperlinks... 6 Navigatie Pad... 6 Foutmeldingen... 8 Berichtspecificaties... 8 A01 - RAADPLEGEN AANKOMST VAN EEN

Nadere informatie

Gids voor douaneregelingen voor de kustvaart WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

Gids voor douaneregelingen voor de kustvaart WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor douaneregelingen voor de kustvaart WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Directoraat-Generaal Belastingen en Douane-Unie Directoraat-Generaal Energie en Vervoer EN EN COMMISSIE VAN DE

Nadere informatie

Het Douanewetboek van de Unie

Het Douanewetboek van de Unie Het Douanewetboek van de Unie "the day after" Douanecongres 2016 Harry Mulder 13 oktober 2016 Inhoud Actuele wetgeving Overgangsbepalingen Richtsnoeren Werk in uitvoering Aandachtspunten 13 oktober 2016

Nadere informatie

Begeleidingsblad verzoek tot aansluiting op het NCTS

Begeleidingsblad verzoek tot aansluiting op het NCTS Begeleidingsblad verzoek tot aansluiting op het NCTS Aanvraag TIN (Trader Identification Number) Overeenkomstig de omzendbrief nr. D.D. 242.115 betreffende de invoering van het NCTS (D.I. 521.103) moeten

Nadere informatie

Informatie over schriftelijke opgave voor de

Informatie over schriftelijke opgave voor de Informatie over schriftelijke opgave voor de - aanvullende aangifte domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen - aanvullende aangifte vereenvoudigde aangifte in het vrije verkeer brengen Versie

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.09.2000 COM(2000) 590 definitief 2000/0242 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring van een overeenkomst in de vorm van een

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

BIJLAGE Z: DATA ITEMS INHOUDSTABEL

BIJLAGE Z: DATA ITEMS INHOUDSTABEL BIJLAGE Z: DATA ITEMS INHOUDSTABEL 1...INLEIDING 2 2... DATA ITEMS 2 BIJLAGE Z/ 1 1. Inleiding Deze bijlage bevat een volledige lijst van alle data items en hun formaat gebruikt in de berichten van NCTS

Nadere informatie

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Reactietijden Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Douane Belastingdienst en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling Februari 2016 DO 363-1Z*1FD Bloktijd buiten openstellingsuren verlopen? en Bij fysieke controles in het proces aangiftebehandeling

Nadere informatie

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane Presentatie AGS 2 Inleiding (1/2) In februari 2013 start de overgang van Sagitta DSI naar AGS 2 voor invoer. Na de implementatie van AGS 2 stopt Sagitta DSI. Gebruikers van Sagitta DSI moeten in het voorjaar

Nadere informatie

EMCS Geregistreerde afzender opmaken e-ad invoer

EMCS Geregistreerde afzender opmaken e-ad invoer EMCS 3.2 - Geregistreerde afzender TOELICHTING Federale Overheidsdienst - Financiën Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Historiek Editie Versie Datum Beschrijving Actie 1 Sectie 1 00 2017-06-01

Nadere informatie

Economic Operator s Registration and Identification Registratie en Identificatie van de marktdeelnemer. Bijlagen : 6 Brussel, 15 mei 2009

Economic Operator s Registration and Identification Registratie en Identificatie van de marktdeelnemer. Bijlagen : 6 Brussel, 15 mei 2009 EORI Economic Operator s Registration and Identification Registratie en Identificatie van de marktdeelnemer D.I. 500 D.D. 290.686 Bijlagen : 6 Brussel, 15 mei 2009 Omdeling door de gewestelijke directeurs

Nadere informatie

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek

INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel

Douane Wetboek van de Unie. Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Douane Wetboek van de Unie Dennis Heijnen Beleidsadviseur Internationale Handel Inhoud Wat komt er op ons af? Wat zijn belangrijke wijzigingen (op hoofdlijnen)? Overzetten vergunningen Hoe nu verder? Wat

Nadere informatie

*LGVYRRUGRXDQHUHJHOLQJHQ YRRUGHNXVWYDDUW :(5.'2&80(179$1'(',(167(19$1'(&200,66,(

*LGVYRRUGRXDQHUHJHOLQJHQ YRRUGHNXVWYDDUW :(5.'2&80(179$1'(',(167(19$1'(&200,66,( *LGVYRRUGRXDQHUHJHOLQJHQ YRRUGHNXVWYDDUW :(5.'2&80(179$1'(',(167(19$1'(&200,66,( 'LUHFWRUDDW*HQHUDDO%HODVWLQJHQ HQ'RXDQH8QLH 'LUHFWRUDDW*HQHUDDO(QHUJLH HQ9HUYRHU COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) PUBLIC 6219/2/04 REV 2 LIMITE UD 27 ENFOCUSTOM 9 MI 36 COMER 21 TRANS 65 CODEC

Nadere informatie

AANGIFTE SAD PROCEDURE

AANGIFTE SAD PROCEDURE INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 EEN AANGIFTE INSTUREN VIA EEN BLANCOSCHERM... 4 IMPORT... 5 EXPORT... 7 GECOMBINEERD... 9 BEWIJS VAN COMMUNAUTAIR KARAKTER... 10 DE TABBLADEN

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kabinet van de Administrateur-generaal Brussel, 3 januari 2007 Algemene administratie van de North Galaxy, toren B bus 50 Koning Albert II laan,

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier

Aanvraag Vergunning douane-entrepot. 1 Gebruiksaanwijzing. 2 Gegevens aanvraag. Douane. Over dit formulier Over dit formulier Douane Aanvraag Vergunning douane-entrepot 1 Gebruiksaanwijzing Over dit formulier Over dit formulier Met dit formulier vraagt u een Vergunning douane-entrepot aan. De vergunning geeft u toestemming om

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn

Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn Plantenziektenkundige Dienst Stroomschema documentcontrole fytorichtlijn 1. De documentcontrole (document = fyto-certificaat) wordt gebaseerd op de elektronische vooraanmelding. Indien de vooraanmelding

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) Excise Movement and Control System (EMCS) EMCS EMCS?? Oh EMCS!! Dan begrijp ik wat u bedoelt European Modular Cultivation System Sfg A New Experiment Facility for Biological Research on the International

Nadere informatie

SECTIE IV - Technische berichtenstructuur (TMS)

SECTIE IV - Technische berichtenstructuur (TMS) SECTIE IV - Technische berichtenstructuur (TMS) 1 Data dictionaire 1.1 Datagroepen Dit hoofdstuk geeft de verschillende datagroepen weer die deel uitmaken van NCTS fase 3.1. Elke datagroep bestaat uit

Nadere informatie

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (E) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Informatieblad Maart 2013 Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Inhoudsopgave 1 Waarom dit informatieblad 1 2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 1 3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 JANUARI 2014 F.13.0003.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0003.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12-14, voor wie

Nadere informatie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE VEREENVOUDIGDE DOUANEPROCEDURES IN DE KUSTVAART:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE VEREENVOUDIGDE DOUANEPROCEDURES IN DE KUSTVAART: DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Brussel, 17.3.2004 SEC(2004) 333 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE VEREENVOUDIGDE DOUANEPROCEDURES IN DE KUSTVAART: TOEGELATEN LIJNDIENST NL NL

Nadere informatie

Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO)

Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) Aanvraag Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO) RTO - versie 02/02/2016 GEBRUIK VAN DE VERGUNNING Het beheer van een ruimte voor tijdelijke opslag. De persoon aan wie de vergunning RTO wordt verleend voert

Nadere informatie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie

Europese Gemeenschap. Derde landen. Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie Land van Land van Binnenkomst Inspectie Douanebestemming na inspectie NL Europese Gemeenschap Derde landen Elektronisch aanmelden (CLIENT) NL NL Invoer in NL NL NL Entrepot in NL NL lidstaat Invoer / Entrepot

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2015 F.12.0177.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0177.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015

Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT. Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen. Versie 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van de handel met EU-landen Versie 2015 INTRASTAT Het stelsel voor de statistieken van handel met EU-landen Op 1 januari 1993

Nadere informatie

ICS Phase 1 Nationaal Forum Zeevracht

ICS Phase 1 Nationaal Forum Zeevracht ICS Phase 1 Nationaal Forum Zeevracht BRUSSEL, 7 juli 2010 Agenda ICS processen en bericht-uitwisselingen Basisscenario (indienen ENS) cc: Vervoerder ALS indiener ENS elektronische coordinaten gekend (in

Nadere informatie

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6)

CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) CASUS DOUANEAANGIFTE Wanneer directe vertegenwoordiging (JCC H6) Casus Een Rotterdamse douane-expediteur doet een aangifte voor 3 zendingen: Een zending schoenen uit China om in het vrije verkeer te brengen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109

Hoofdstuk 3 Verboden en beperkingen / 101. Hoofdstuk 4 Vrije zones en vrije entrepots / 109 INHOUD Voorwoord / 5 Algemene douanewet / 13 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 16 Afdeling 1.1 Toepassingsgebied en basisdefinities / 16 Afdeling 1.2 Diverse algemene bepalingen betreffende met name rechten

Nadere informatie