Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Markiezaat College JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

2 Jaarverslag 2013

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Directieverslag a Strategie b Realisatie van de speerpunten Prestaties a Wettelijke vereisten b Opbrengsten c Onderwijsproces d Examinering Kwaliteit a Kwaliteitszorg b Beoordeling Bedrijfsvoering a Financiën b Personeel c Huisvesting Vooruitblik naar Bijlagen...30 Intensivering Taal en Rekenen

4 1. Voorwoord De maatschappij krijgt over enkele jaren te maken met tekorten aan technisch personeel. Het verzorgen van hoogwaardig techniekonderwijs op mbo-niveau is hierdoor nog belangrijker geworden. De politiek speelt daar op in met diverse maatregelen, waarvan Focus op Vakmanschap en Techniekpact de voornaamste zijn. Vanzelfsprekend volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Het Markiezaat College streeft ernaar om studenten en bedrijfsleven te verbinden door het aanbieden van onderwijs dat naadloos aansluit op de praktijk; Real Life onderwijs. Dat is de missie en strategie van het Markiezaat College. Op die manier leiden wij studenten op tot de door het bedrijfsleven gewilde vakmensen. In 2013 hebben we het échte werk voortgezet. In voorliggend jaarverslag schetsen wij een beeld van de ontwikkelingen en de gang van zaken over dit verslagjaar. Wij zijn trots op de vele goede ontwikkelingen bij het Markiezaat College in De vijf meest in het oog springende zijn: 1. Onderzoek imago en naamsbekendheid Een stagiaire van Hogeschool Zeeland heeft in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de naamsbekendheid en het imago van het Markiezaat College. Uit de resultaten blijkt dat het Markiezaat College het dit onderdeel van de finishfoto Markiezaat College staat bekend als hoogwaardige techniekschool heeft behaald. 2. Succesvolle activiteiten doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo De doorlopende leerlijn vmbo-mbo in samenwerking met het Da Vinci College heeft in september 2013 een vervolg gekregen. Uit onderzoek blijkt dat studenten van het Markiezaat College minder vaak dan gemiddeld uitvallen bij hbo-studies. 3. Toptechniek in Bedrijf In programmalijn 1 van Toptechniek in Bedrijf was vooral de Topweek zeer succesvol. Dertienhonderd vmbo ers hebben tijdens deze week kennisgemaakt met techniekopleidingen. In programmalijn 2 is op 10 oktober de ontwikkeling van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Passie voor Biobased formeel gestart. 4. Nieuwbouw Procestechniek De nieuwbouw van de procesfabriek is in volle gang. Conform planning zal de nieuwe fabriek in augustus 2014 in gebruik worden genomen. 5. Nieuwe markten In oktober is Markiezaat Contract van start gegaan. Markiezaat Contract moet inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt met betrekking tot maatwerkopleidingen en om- en bijscholing. Bergen op Zoom, maart 2014 Joost de Jongh Directeur 3

5 2. Directieverslag 2.a Strategie Inleiding Het Markiezaat College zet het échte werk voort! Dit is de titel van het meerjarenbeleidsplan Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt om vervolgstappen te zetten in het realiseren van deze belofte. Het Markiezaat College in Bergen op Zoom verzorgt techniekonderwijs volgens het Real Life Onderwijs-concept op alle niveaus in zowel de leerwegen beroepsbegeleidend (deeltijd) als in beroepsopleidend (voltijd). Op 1 oktober 2013 telde het Markiezaat College totaal studenten, waarvan volgens de BBL-leerweg en 993 volgens de BOL-leerweg. Ruim 100 technische opleidingen zijn ondergebracht in zes afdelingen te weten: afdeling Procestechniek (PT) afdeling Engineering, Construction & Maintenance (ECM) afdeling Installatie- & Elektrotechniek (I&E) afdeling Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek (VB&B) afdeling Mobiliteit & Logistiek (M&L) afdeling Vliegtuigtechniek (VT) (Aircraft Maintenance & Training School, AM&TS) De directie en het management bestaan uit een directeur en zes afdelingsmanagers (per 1 augustus 2013: vijf afdelingsmanagers). In 2013 stonden de stafdiensten onder aansturing van stafmedewerkers, die de directie beleidsmatig ondersteunen en adviseren. Het jaarverslag van de afdeling Vliegtuigtechniek is opgenomen in het jaarverslag van de AM&TS bv en WCAA. 2.b Realisatie van de speerpunten Ontwikkelingen in 2013 met betrekking tot de realisatie finishfoto 2013: Het Markiezaat College is bekend als hoogwaardige techniekschool Onderzoek imago en naamsbekendheid Een stagiaire van Hogeschool Zeeland heeft in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de naamsbekendheid en het imago van het Markiezaat College. Uit de resultaten blijkt dat het Markiezaat College dit onderdeel van de finishfoto heeft behaald. Meerjarenbeleidsplan In het voorjaar van 2013 zijn teamsessies georganiseerd waarin docenten, studenten en bedrijfsleven vooruit hebben gekeken naar De volgende thema s zijn besproken; te verwachten ontwikkelingen in de branche, aan welke typen medewerkers is er de komende jaren behoefte en verwachtingen ten aanzien van de opleidingen. In het najaar zijn de resultaten uitgewerkt en zijn prestatie-indicatoren opgesteld. In het voorjaar van 2014 wordt het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd aan alle medewerkers en aan de deelnemende studenten en bedrijven. imarkiezaat In september 2012 zijn achttien derdejaars studenten Mechatronica en zestien eerstejaars studenten Logistiek Medewerker gestart met het gebruik van de ipad in hun onderwijsprogramma. In september 2013 is de pilot uitgebreid naar de derdejaars studenten en docenten Werktuigbouwkunde, Mechatronica en 4

6 Elektrotechniek. In het Talenlab wordt sinds oktober ook gewerkt met ipads voor de ondersteunende lessen Nederlands en Engels. Aandachtspunt voor het komende jaar is gebruik van de ipad in de lessituatie door docenten en beschikbaarheid van lesmateriaal. Om dit te versnellen zullen de twee docenten die verantwoordelijk zijn voor de pilot extra faciliteiten krijgen om hun collega s te scholen. Onze medewerkers en studenten werken en leren in nieuwe, moderne gebouwen. Verlichting Daglichtbeleving van buiten naar binnen en een besparing van energie moet het resultaat zijn van de vervanging van plafondplaten en de verlichting in de helft van het gebouw van Nobellaan 50. In de zomer van 2014 wordt de andere helft vervangen. Wij werken structureel samen met partners binnen onze gebouwen en in de uitvoering van het (contract)onderwijs Nieuwbouw Logistieke opleidingen De uitvoering van de bouwplannen van Wim Luijten Opleidingen zijn uitgesteld. De verkeersschool is in 2013 verhuisd naar de nieuwe locatie, waar zij hun intrek hebben genomen in de bestaande gebouwen. Opleiding Stukadoren NOA, de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven heeft de goedkeuring verleend om een samenwerkingsverband Stukadoren op te richten. In dit samenwerkingsverband werken het Vakcentrum Schilderen ZuidWest en het Markiezaat College samen in de uitvoering van de opleidingen Stukadoren. VGW (voorheen ARBO) De samenwerking op het vlak van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn met de samenwerkingspartners is versterkt; de regierol is bij het Markiezaat College komen te liggen. Het Markiezaat College werkt volgens Real-Life concept Nieuwbouw Procestechniek De nieuwbouw van de procesfabriek is in volle gang. Conform planning zal de nieuwe fabriek in augustus 2014 in gebruik worden genomen. De doorstroom binnen beroepskolom vmbo-mbo-hbo is bij het Markiezaat College geoptimaliseerd Doorlopende leerlijnen De doorlopende leerlijn vmbo-mbo in samenwerking met het Da Vinci College heeft in september 2013 een vervolg gekregen. Tweeëntwintig vierdejaars leerlingen van het vmbo volgen één dag onderwijs in het mbo. Deze onderwijsdag bestaat zowel uit praktijk als ondersteunende theorie voor de opleidingen Motorvoertuigentechniek, Mechatronica, Constructiewerker en Verspaner, Elektrotechniek, Bouw & Hout en Signmaking. Uit de eerste evaluaties met de leerlingen is naar voren gekomen dat de combinatie vmbo/mbo goed te doen is qua werkdruk en een beter beeld geeft van de vervolgopleiding. Aandachtspunten zijn de aansluiting van de praktijkopdrachten op hun kennisniveau en de voorkeur voor meer praktijk en minder theorie. In september zijn de gesprekken gestart met Steenspil en Pomonalaan over de doorlopende leerlijn en het gebruik van praktijkfaciliteiten van het mbo met ingang van schooljaar

7 Doorstroom hbo Afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de resultaten van de studenten van het Markiezaat College die doorstromen naar Avans Hogeschool. Hieruit is naar voren gekomen dat studenten van het Markiezaat College het goed doen binnen het hbo en de uitvalpercentages laag zijn. Aandachtspunt is projectmatig en zelfstandig werken en de aansluiting van het programma wis- en natuurkunde. Door projecten op te nemen in de opleidingen niveau 4 maken de studenten kennis met zelfstandig werken. De werkgroep rekenen gaat de programma s en aansluiting inhoudelijk bekijken. Wij voldoen aan de gestelde diplomanorm Zorgstructuur Het Markiezaat College hanteert een eigen diplomanorm van 70%. Om dit onderdeel van de finishfoto te behalen is in 2013 de zorgstructuur geïntensiveerd. Hierdoor kennen we een lager aantal VSV ers, waardoor het Markiezaat College kan voldoen aan de diplomanorm. Meer informatie over de zorgstructuur vindt u in hoofdstuk 3.c Onderwijsproces. Het Markiezaat College is audit-proof Focus op Vakmanschap Alle BBL-opleidingen voldoen aan de 200 klokurennorm. Voor de opleiding Procestechniek, waar naast een klassikale variant ook gebruikgemaakt kan worden van een Open Leren variant (zelfstandig leren), wordt gebruikgemaakt van de uitzonderingspositie die de norm biedt. In het cursusjaar worden de BOL-opleidingen aangepast, zodat deze met ingang van 1 augustus 2014 voldoen aan de klokurennorm voor het eerste leerjaar. Kwaliteitsborging In 2013 is het besluit genomen om de afdelings- en teamplannen (P(lan) en D(o)) voor 2014 volledig op te nemen in Yucan, zodat ook de realisatie (Check) en Act) in Yucan kan worden geregistreerd. Ter voorbereiding hierop is een plan van aanpak opgesteld. Ook zijn de verbeterplannen, naar aanleiding van de inspectieonderzoeken, in Yucan opgenomen. Aandachtspunt voor 2014 is het registreren van de realisatie. Wij zijn een financieel gezonde organisatie Marap De Marap van het Markiezaat College is doorontwikkeld en er is een bijdrage geleverd aan de realisatie van de Marap op ROC-niveau. Continuïteit De instroom in de BBL-opleidingen blijft achter op de doelstelling. Dit wordt veroorzaakt door de economische recessie. De instroom in de industriële BOLopleidingen, zoals Procestechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde, laat een stijging zien. Hierdoor is binnen de afdeling Bouw, Transport & Logistiek en Installatie & Elektrotechniek boventalligheid ontstaan en binnen andere afdelingen een tekort aan docenten. Door interne verschuiving van medewerkers tussen afdelingen en vertrek van medewerkers in het kader van keuzepensioen hebben we de boventalligheid voor een groot deel intern op kunnen vangen. We streven er naar de instroom weer te stabiliseren door het opstarten van speciale projecten: zoals een verkorte opleiding voor werkzoekenden in samenwerking met Werk & Vakmanschap voor de opleiding Procestechniek en Onderhoud en het opstarten van BOL-opleidingen, voor onder andere Installatietechniek naast BBL- 6

8 opleidingen. Opleidingen met een zeer kleine instroom, die niet samengevoegd kunnen worden met een andere opleiding, worden niet meer aangeboden. Nieuwe markten In oktober is Markiezaat Contract van start gegaan. Markiezaat Contract moet inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt met betrekking tot maatwerkopleidingen en om- en bijscholing. De nadruk ligt op kwalificerende trajecten. Voor acquisitie en relatiebeheer zijn afspraken gemaakt met ROC Bedrijfsopleidingen. Instroom Tijdens de Topweek (onderdeel van Toptechniek in Bedrijf TiB, zie ook de volgende paragraaf) in november hebben dertienhonderd vmbo-leerlingen kennisgemaakt met de boeiende wereld van techniek. Dit jaar is door de lector Keuzeprocessen een onderzoek uitgevoerd in het kader van keuzeprocessen tijdens deze week. De onderzoeksresultaten laten zien dat de Topweek een positieve bijdrage heeft geleverd aan het beeld van techniek. Ontwikkelingen op overige beleidsterreinen Innovatie CiV BioBased Op 10 oktober 2013 is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased formeel van start gegaan. De organisatie en overlegstructuur zijn vormgegeven en de activiteiten voor de komende periode zijn benoemd. Aandachtspunt is de ondertekening van het prestatiecontract door de participanten. Omdat we de participanten in de aanloop van dit project onvoldoende betrokken hebben bij de planvorming is het nu moeilijk om commitment te krijgen van bedrijven. Medewerkers Digitaal evaluatieformulier OP Sinds april 2013 kan het onderwijzend personeel gebruikmaken van een feedback evaluatieformulier. De evaluatie kan als aanvulling gebruikt worden bij het functioneringsgesprek en geeft de mening van collega s, studenten en bedrijven over de volgende thema s; didactische vakbekwaamheid, omgang/houding, inspireren, samenwerken, motivatie/betrokkenheid, communicatie, bereikbaarheid en responsiviteit. Aandachtspunt is het onder de aandacht brengen van het instrument en de meerwaarde voor je eigen ontwikkeling als medewerker. Resultaatgericht werken Alle onderwijsteams maken een eigen team- en scholingsplan. Aandachtspunt voor 2014 is Check en Act. Door middel van tussenevaluaties en bespreken en aanspreken op de resultaten op teamniveau wordt dit opgepakt. Internationalisering Internationalisering kent drie speerpunten: Mobiliteit, Interculturele communicatie en Internationale samenwerking. In het voor- en najaar van 2013 hebben 13 studenten van de opleiding Bouwkunde, Motorvoertuigentechniek, Werktuigbouwkunde en Mechatronica gedurende verschillende periodes stage gelopen in Duitsland en Spanje. Op het vlak van Interculturele communicatie en samenwerking is het Markiezaat College penvoerder of (bestuurs)lid van de projecten PileUp, TopMost, InnMain en Interreg 3i UAS. Promotie Techniek / Toptechniek in Bedrijf 2013 Programmamanagement In 2013 is het programmamanagement voor Toptechniek in Bedrijf (TiB) in de regio 7

9 opgestart. De taken van het programmabureau zijn vastgesteld en er is een monitoringsystematiek ingericht. Projectleiders hebben ondersteuning gekregen bij het aanscherpen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op activiteitenniveau en beoogde effecten binnen het projecten. Dit is in samenwerking met het lectoraat keuzeprocessen uitgevoerd. Ten aanzien van kennisdeling is deelgenomen aan het kennisdelingsprogramma van het Platform Bèta Techniek. Daarnaast overlegt het programmabureau binnen de Provincie Noord-Brabant met twee andere regio s over het gezamenlijk opzetten van een monitoringinstrument en op termijn delen van lessons learned. Dit jaar is een begin gemaakt met het opzetten van de communicatie rondom TiB: In samenwerking met het Platform Bèta Techniek is een bijdrage geleverd aan de website van TiB en is gezorgd voor input voor de TiB film waarin namens de penvoerder het verhaal wordt verteld van de regiovisie. Daarnaast is samenwerking opgestart met de communicatieafdelingen van Radius College en het Markiezaat College en er zijn afspraken gemaakt over het ontwikkelen van een logo en eigen webpagina voor het programma. In 2013 zijn drie bijeenkomsten gerealiseerd, waaraan ook partners in de verschillende projecten hebben deelgenomen: startbijeenkomst op 25 januari 2013, kick-off bijeenkomst op 10 juni 2013 en audit bijeenkomst op 21 november Virtueel Techniekcollege In een coproductie van vmbo en mbo onderwijs (Da Vinci College, Markiezaat College) en bedrijfsleven (SPB en IWBZ) wordt een (virtueel) Techniekcollege West Brabant ontwikkeld, een school voor leerlingen van vmbo 1 tot en met startkwalificatie. Leermeesters van bedrijven worden structureel ingezet en voeren het onderwijs uit. Binnen Toptechniek in Bedrijf wordt het concept/een werkzame aanpak ontwikkeld. Resultaten die in 2013 zijn behaald: vier dagdelen per week geven docenten van het Markiezaat Bouwtechniek en SPB les op het Da Vinci College. Ook voor motorvoertuigentechniek is de uitwisseling gerealiseerd. Er is programmatische en praktische afstemming gerealiseerd zodat derdejaars vmbo-leerlingen lessen volgen op het MBO. Tevens is uitwisseling van docenten voor intakes en begeleiding van deze leerlingen gerealiseerd. Bèta Challenge Markiezaat College is partner in de aanvraag voor experimenteerruimte van t Rijks in Bergen op Zoom voor het Bèta Challenge Programma voor VMBO-T leerlingen. Binnen de experimenteerruimte wordt een praktische uitwerking gerealiseerd voor een doorlopende leerlijn en programmatische aansluiting vo-mbo in samenwerking met SLO (Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en ondersteund door OCW. 8

10 3. Prestaties a Wettelijke vereisten Het Markiezaat College verklaart de wettelijke vereisten na te leven. 3.b Opbrengsten Jaarresultaat en diplomaresultaat (rendementen) De rendementen van opleidingen, ofwel de studenten die met een diploma het Markiezaat College verlaten, worden uitgedrukt in twee indicatoren: 1. Jaarresultaat: het percentage gediplomeerden in een cursusjaar, zowel de doorstromers naar hogere niveaus als schoolverlaters. 2. Diplomaresultaat: het percentage gediplomeerden bij de schoolverlaters. De norm waarmee bepaald wordt of een opleiding voldoende of onvoldoende scoort is vastgesteld door de Inspectie. Wanneer bij een opleiding zowel het jaarresultaat als het diplomaresultaat onder de norm zijn, wordt deze als onvoldoende beoordeeld. Rendementen inclusief Rendementen exclusief Niveau Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen Jaar- Diploma- Inspectie- Jaar- Diploma- Inspectieoordeel resultaat resultaat oordeel resultaat resultaat 1 82,4% 76,0% voldoende 82,4% 76,0% voldoende 2 72,6% 67,9% voldoende 72,4% 67,6% voldoende 3 83,5% 90,7% voldoende 83,5% 90,7% voldoende 4 70,0% 79,1% voldoende 70,0% 79,1% voldoende totaal 75,8% 78,3% voldoende 75,8% 78,2% voldoende De uitsplitsing van de rendementen exclusief bedrijfsgroepen is wel gemaakt, maar de invloed is vrijwel nihil omdat de omvang klein is (4 studenten niveau 2). De normen van de inspectie voor 2013 zijn als volgt: Niveau Jaarresultaat Diplomaresultaat 1 60,7% 45,1% 2 56,5% 45,2% 3 65,3% 67,3% 4 64,2% 67,3% Het streven is dat zoveel mogelijk studenten met een diploma de opleiding verlaten. Het Markiezaat College wil daarbij horen tot de best scorende techniekcolleges van Nederland. Van belang is dus om de ontwikkeling van het jaarresultaat over de afgelopen jaren te volgen. Op alle niveaus liggen de rendementen boven de norm die het Markiezaat College zichzelf heeft gesteld (minimaal 70%) én ruim boven ruim boven de inspectienormen. 9

11 Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) De afgelopen jaren heeft het Markiezaat College sterk ingezet op uitbreiding van het zorgaanbod en de begeleiding van studenten om zo een daling van het aantal VSV ers te realiseren. VSV ers zijn studenten jonger dan 23 jaar die zonder een startkwalificatie de instelling verlaten. Een startkwalificatie is minimaal mbo niveau 2. Jongeren met een startkwalificatie hebben een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek in de samenleving. In 2012 en 2013 zijn de zorgactiviteiten uitgebreid met subsidie vanuit Programmagelden VSV. Deze gelden zijn op twee manieren ingezet: intensieve begeleiding van studenten die dreigen uit te vallen én scholing van alle docenten en ondersteunend personeel, onder meer door de training Coach in Onderwijs. De in 2012 ontwikkelde handelingswijzers worden gebruikt: Zien en doen bij : Asperger Dyslexie Depressie ADHD OOD PDD-NOS 1 De resultaten voor het schooljaar zijn: Niveau Ontwikkeling jaarresultaat excl. bedrijfsgroepen (t/m 2012/2013) Niveau 2007/ / / / / / % 72% 86% 82% 78% 82% 2 65% 68% 74% 71% 71% 73% 3 58% 81% 78% 76% 75% 84% 4 64% 75% 78% 72% 72% 70% Totaal 74% 73% 77% 73% 71% 76% Aantal Maximaal VSV percentage Maximaal VSVaantallen Voorlopig aantal VSVvolgens DUO Gerealiseerd VSV percentage ,5% % ,5% ,70% ,25% ,25% De nadere analyse van deze cijfers staat op de volgende pagina. 1 Per handelingswijzer is kort omschreven: de definitie van het probleem, hoe het gedrag/stoornis te herkennen, de beste aanpak in de klas door middel van bondige adviezen en wat je in ieder geval niet moet doen. Gedrukte exemplaren van de handelingswijzers zijn verder verspreid binnen het ROC en naar diverse toeleverende scholen in ons werkgebied. 10

12 Nadere analyse van de achtergronden en redenen van de voortijdige schooluitval: Hoofdgroep Detail Aantal Geen specificatie Reden onbekend 12 Oorzaak bij student Gezondheidsaspecten 4 Bereikbaarheidsaspecten 0 Motivatieaspecten 8 Omgevingsaspecten: (geen 15 leerbedrijf, financiële beperkingen) Gedragsaspecten 4 Oorzaak bij school Instellingsaspecten 22 Opleidingsniveau 4 Administratieve redenen Vervolg Inschrijving extraneus 5 Totaal 74 Op het terugdringen van het aantal VSV ers wordt gestuurd met behulp van de Markiezaat Marap waarin de DUO-rapportages, zijn opgenomen. Alle teams ontvangen maandelijks het overzicht van de uitvallers (op naam) en de reden van uitval. De afdelingsmanagers bespreken deze lijsten met hun teams en de zorg/trajectbegeleiding. De DUO-rapportages worden maandelijks door de trajectbegeleiding geanalyseerd. De terugkoppeling van de bevindingen naar het Bestuurscentrum vindt plaats door de coördinator Zorg/Trajectbegeleiding. Alle inspanningen hebben geresulteerd in het terugdringen van de voortijdige uitval: Ten opzichte van 2005/2006 is de daling 76% Ten opzichte van 2011/2012 is de daling 44% Aantallen studenten per opleiding Het aantal studenten is in 2013 gedaald van naar De oorzaak van deze daling is het gevolg van de economische crisis: faillissementen, ontslagrondes en minder scholingsinzet. Het Markiezaat College signaleert een forse daling bij de BBL-opleidingen (16%). Dit komt overeen met de landelijke tendens. Daar tegenover staat een stijging bij de BOL-opleidingen (19%). Van een voornamelijk BBL-school (verhouding 75%-25%) is het Markiezaat College in de laatste vier jaar veranderd naar gemengd BBL/BOL (56%-44%) De verdeling per over de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL) is per team weergegeven in onderstaande tabel. Team BBL 2012 BBL 2013 BOL 2012 BOL 2013 Totaal Totaal AMTS ECM Elektrotechniek ECM Mechatronica ECM Werktuigbouwkunde I&E Elektrotechniek I&E Installatietechniek M&L Machinisten M&L Motorvoertuigen en Tweewielers M&L Transport en Logistiek Procestechniek VB&B Autoschade VB&B Bouw VB&B Hout VB&B Schilderen Totaal

13 Studentenaantallen op afdelingsniveau Totaal 2012 Totaal c Onderwijsproces i Programma Samenhang De eisen betreffende de AVO-vakken Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan & Burgerschap en een moderne vreemde taal (Engels) zijn in het programma van elke opleiding ingebed. Het vak Nederlandse taal wordt gecentraliseerd, dit houdt in dat de student autonoom en afdeling overstijgend onderricht krijgt volgens de eisen van de landelijke examinering. Het Talenlab wordt ingezet voor de (met name) taalzwakkere student. Studenten die bij aanvang van de opleiding voldoen aan het uitstroomniveau van de Nederlandse taal kunnen worden vrijgesteld voor onderwijstijd of komen in aanmerking voor afstandsleren. De onderwijsprogramma s voor BOL en BBL bij het Markiezaat College zijn volledig competentiegericht. De diverse programma s zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven en/of met consortia van scholen. Afstemming tussen theorie, praktijk en beroepspraktijkvorming vindt voortdurend plaats. De eindtermgerichte opleidingen zijn in overleg met bedrijven volgens een strakke planning afgerond. Maatwerk Bij alle opleidingen is het vanaf het eerste leerjaar mogelijk om te switchen van opleidingsniveau of opleidingsrichting, als blijkt dat de gekozen opleiding niet aansluit bij de interesse of het niveau van de student. Voor een aantal BBL-opleidingen geldt dat eveneens en is het zelfs mogelijk om de opleiding branche- en/of bedrijfsspecifiek in te vullen. De werkvormen zijn divers en sluiten aan bij de soort opleiding of leerstijl van de student. Doordat bedrijven steeds lastiger kunnen voldoen aan het leveren van leerwerkplekken voor de BBL-opleidingen is er besloten om samen met het bedrijfsleven een aantal opleidingen tijdelijk in een BOL-variant aan te bieden. In samenwerking met diverse kenniscentra en de MBO-Raad houdt het Markiezaat College zich nadrukkelijk bezig met de opzet en toetsing van de nieuwe kwalificatie dossiers. 12

14 ii Leren in de Onderwijsinstelling Ons streven is studenten op te leiden tot competente medewerkers met de juiste beroepshouding en vaardigheden. Tijdens panelgesprekken met de directeur en stafmedewerker Marketing & Communicatie, worden ervaringen met studenten besproken. Deze worden teruggekoppeld naar de betrokken onderwijsteams. Didactisch handelen Het Markiezaat College kent geen eenduidig didactisch concept. De onderwijsteams bepalen welk didactisch concept het meest geschikt is voor de opleiding, het niveau van de opleiding en de doelgroep. De uitvoering van het onderwijsproces moet wel voldoen aan het Real Life concept, alsof de studenten werkzaam zijn in de echte praktijk. De faciliteiten binnen de schoollocaties zijn dan ook zodanig ingericht om theorie- en praktijkscholing uit te voeren. Ook moet de inhoud van de opleiding samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven ontwikkeld zijn of in elk geval zijn besproken met betrokkenen vanuit het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld in klankbordgroepen. In steeds meer opleidingen wordt gebruikgemaakt van digitale leermiddelen (zoals de ipad in de pilot imarkiezaat) en een elektronische leeromgeving (It s Learning). Om het gebruik van een elektronische leeromgeving te stimuleren, vinden regelmatig scholingen plaats voor docenten. Leertijd De opleidingen zijn zodanig vormgegeven dat deze binnen de daarvoor gestelde studiebelasting kunnen worden gerealiseerd. De geprogrammeerde onderwijstijd wordt tevens behaald, omdat vooraf een extra buffer wordt geprogrammeerd en uitval nagenoeg altijd wordt opgelost met vervanging door collega s. Bij de opleidingen wordt de aanwezigheid geregistreerd in PARS (Presentie Absentie Registratie Systeem) en CVS (Cijfer Volg Systeem). In ieder lokaal en in iedere praktijkruimte kan de docent de aan- en afwezigheid digitaal registeren. In de BPV wordt gewerkt met urenregistratielijsten, die gecontroleerd worden door de studieloopbaanbegeleiders of BPV-begeleiders. In geval van de gestelde exameneisen stelt de subexamencommissie vast of een student voldoende BPV-uren heeft gemaakt om in aanmerking te komen voor de afronding van zijn/haar opleiding en of deze BPV-uren tevens voldoen aan de geprogrammeerde onderwijstijd. Leeromgeving Het Markiezaat College leidt studenten op alsof ze werkzaam zijn in de echte praktijk. (Real Life concept). De faciliteiten binnen de schoollocaties zijn dan ook zodanig ingericht om realistische praktijkopdrachten en projecten uit te voeren. Daarnaast onderhoudt het Markiezaat College intensieve contacten met het bedrijfsleven, opdat de leerinhoud adequaat blijft aansluiten op de meest recente behoefte aan kennis en vaardigheden binnen dat bedrijfsleven. Aantal geregistreerde incidenten, klachten en afhandeling In 2013 zijn 6 klachten/bezwaarschriften ingediend en afgehandeld. De klachten betroffen o.a. diefstal, roosterwijzigingen, afwijzing van inschrijving, examenuitslag. Indieners van klachten worden altijd door de afdelingsmanager uitgenodigd voor een gesprek, zodat zij hun klacht mondeling kunnen toelichten. Alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost. Vertrouwenspersonen hebben, buiten enige mediation, geen zaken aan de orde gehad die binnen de wettelijke kaders van vertrouwenspersoon vallen. 13

15 Via de incidentenmonitor TIMO zijn in 2013 vijftien incidenten gemeld. TIMO wordt binnen het Markiezaat College ook gebruikt om schades te melden. Er zijn in 2013 acht schades in behandeling genomen. Daarvan zijn er zeven afgesloten en één is nog in behandeling. Alle overige incidenten zijn afgesloten. Overzicht incidenten Categorie Aantal Sub- categorie Aantal Bedreiging 2 N.V.T. Ongeluk 8 Overig met immateriële schade 4 Overig met materiele schade 3 Brand/explosie 1 Vernieling 3 Schades Gezondheid 1 Ongeluk Geweldpleging 1 N.V.T. iii Begeleiding Om tegemoet te komen aan de wettelijke afspraken met betrekking tot terugdringing van voortijdig schoolverlaten, kwalificatieplicht en verzuimmeldingen is een transparante en door personeel gedragen zorgstructuur binnen het onderwijsinstituut van belang. Het Markiezaat College heeft de zorgstructuur vastgelegd in een voor het gehele college geldende notitie, die is vastgesteld tot De daarin beschreven werkwijze wordt gevolgd en gecoördineerd door de zorgcoördinator. Intake & plaatsing Na aanmelding bij het Markiezaat College ontvangt de aspirant student een uitnodiging voor het maken van de AMN-intaketest. Deze test is voor studenten van niveau 1 en 2 verplicht en studenten van niveau 3 en 4 doen dit op verzoek van de onderwijsafdeling. De AMNintaketest meet de capaciteiten en motivatie van de aspirant student en geeft aan of hij/zij over voldoende competenties bezit om het beroep straks uit te oefenen. Hierna wordt de aspirant student uitgenodigd voor een individueel intakegesprek van 30 minuten. De uitslag van de test wordt tijdens het intakegesprek kort besproken. De uitslag van de test wordt niet gebruikt om te selecteren, maar wel om direct bij aanvang van de studie dié ondersteuning te (kunnen) bieden die nodig is om het gekozen opleidingstraject succesvol (met diploma!) af te ronden. De bevindingen van het gesprek worden genoteerd in een intakeadvies aan de desbetreffende onderwijsafdeling. Bij intakegesprekken voor niveau 1 en 2 is in principe, naast een vakleerkracht, ook een trajectbegeleider zorg aanwezig. Bij intakegesprekken voor niveau 3 en 4 is dit vooral het geval als de uitslag van de AMN-intaketest en/of de inhoud van het doorstroomdossier van de toeleverende school hiertoe aanleiding geeft. Studieloopbaanbegeleiding In overeenstemming met de ROC-brede richtlijnen heeft het Markiezaat College de studentenbegeleiding vormgegeven volgens de eerste-, tweede- en derdelijns begeleidingsstructuur te weten: 1. Eerstelijns begeleiding (onderwijsafdeling). 2. Tweedelijns begeleiding (afdeling onafhankelijk). 3. Derdelijns begeleiding (buiten het Markiezaat College of ROC West-Brabant). De eerstelijns verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de studenten ligt bij het primaire 14

16 proces binnen de onderwijsafdelingen. Deze wordt verzorgd door de studieloopbaanbegeleider en de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator is op afdelingsniveau verantwoordelijk voor het signaleren van verzuim en het bespreken van problemen dienaangaande met studenten en ouders op voordracht van de studieloopbaanbegeleider en de trajectbegeleider zorg. Begeleiding bij tussentijdse uitstroom Bij tussentijdse (ongekwalificeerde) uitstroom van de student, wordt hij/zij begeleid door de trajectbegeleider zorg. Deze begeleiding bestaat uit: Het aanbieden van beroepenoriëntatie, indien de student zelf geen goed alternatief weet. Het voeren van (een) gesprek(ken) om de oorzaak/reden van de uitstroom te achterhalen. Assistentie en/of bemiddeling bij de instroom bij een nieuwe (ROC) onderwijsinstelling. Assistentie bij de administratieve afhandeling (student en onderwijsinstelling). Eventuele doorverwijzing van de student naar arbeid bemiddelende organisaties. Voor zover mogelijk en/of noodzakelijk betrekt de trajectbegeleider zorg hierbij ook de leerplicht- of de kwalificatieplichtambtena(a)r(en) en gemeentelijke trajectadviseurs. Studenten met een specifieke begeleidingsbehoefte Afdelingsonafhankelijke medewerkers van het trajectbureau, de trajectbegeleiders zorg, verzorgen de tweedelijns begeleiding. De trajectbegeleiders zorg zijn betrokken bij de instroom, doorstroom en uitstroom van de student. Zij hebben een overall blik door de organisatie, nemen de zorg over van de studieloopbaanbegeleider en/of de verzuimcoördinator indien de zorg qua aard, deskundigheid, efficiency of onafhankelijkheid niet op eerstelijns niveau kan worden uitgevoerd. De trajectbegeleiders zijn de contactpersonen voor de begeleiders die de derdelijns begeleiding verzorgen. Daarnaast dragen zij zorg voor de coördinatie van de begeleiding van studenten met een leerlinggebonden financiering (LGF). In 2013 hadden 57 studenten een LGF-indicatie. Samenwerking met ketenpartners De derdelijns begeleiding wordt verzorgd door begeleiders die specifieke expertise hebben en niet in dienst zijn van het Markiezaat College zoals een orthopedagoog, leer- en kwalificatieplichtambtenaar of instanties zoals REC, GGD, GGZ en eventueel de wijkagent. Deze ketenpartners maken ook deel uit van het Zorg Advies Team (ZAT). In het verslagjaar is het ZAT viermaal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten zijn uitsluitend anonieme casussen besproken. De structurele samenwerking met GGZWNB, waarbij een vaste medewerker op afroep beschikbaar is voor consultatie over en eventueel behandeling/doorverwijzing van een student, heeft in 2013 geleid tot een tweetal doorverwijzingen van studenten naar een GGZtraject. Als medewerking, advies of diagnostisering bij het SS&B/Studie en Handicap werd aangevraagd, dan betrof dit voornamelijk studenten met LGF of met een VSO-verleden óf met dyslexie. Voorlichting en Kennisverdieping Om de student met een beperking of een (tijdelijk) sociaal-emotioneel probleem gedurende zijn opleiding zo goed mogelijk te ondersteunen en te behoeden voor voortijdige uitval, is in het verslagjaar 2012 begonnen met gestructureerde voorlichting over en kennisverdieping van beperkingen en stoornissen. Deze lijn is in 2013 doorgezet, mede met het oog op de anticipatie op Passend Onderwijs, dat komend studiejaar een feit is. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de deskundigheid van de medewerkers of contactpersonen van het Trajectbureau. Scholing van personeel om begeleidingsactiviteiten of signaleringen te registreren en 15

17 hiermee inzichtelijk te maken voor andere (begeleidende) docenten en overige medewerkers is ook in 2013 doorgezet, door naast de (verplichte ROC) training Coach in Onderwijs ook de scholing Edictis Begeleidingsmodule voor Markiezaat personeel verplicht te stellen. In de Marap wordt de tussentijdse uitstroom cijfermatig opgenomen. Hierin is ook de reden van uitstroom zichtbaar gemaakt. Op basis van deze gegevens worden acties uitgezet binnen de onderwijsteams. iv Leren in de beroepspraktijk De opleiding bereidt de studenten en leerbedrijven voldoende voor op de beroepspraktijk vorming, zorgt voor een passende plaatsing en werkinhoud, maakt voldoende afspraken met het leerbedrijf over hun begeleiding, volgt en bewaakt de uitvoering van de afspraken en zorgt voor reflectie op de leerervaring. Uit het tevredenheidsonderzoek BPV dat bij leerbedrijven heeft plaatsgevonden blijkt, dat de leerbedrijven tevreden zijn over de samenwerking met het Markiezaat College op bovengenoemde punten. In steeds meer opleidingen vindt examinering plaats tijdens de BPV in het bedrijf. Dit past precies in ons Real Life onderwijsconcept. Door de economische recessie zijn in 2013 wel degelijk de gevolgen merkbaar bij het vinden van BPV-plaatsen. Vooral de branches die bouwgerelateerd zijn hebben grote klappen gekregen. Daarom is er samen met het bedrijfsleven gezocht naar mogelijkheden de opleiding, indien mogelijk, in een BOL variant aan te bieden met voldoende praktijkondersteuning. 3.d Examinering Handboek examinering Het handboek Examinering CGO is in 2013 niet gewijzigd. AVO-vakken In vervolg op het in 2012 opgerichte centraal examenbureau voor de AVO-vakken is in 2013 een sub-examencommissie opgericht voor deze AVO-vakken. Deze sub-examencommissie organiseert en coördineert alle aan de AVO-examens gerelateerde acties zoals vrijstellingen, examencoördinatie, klachten en verwerking van de resultaten. Diploma s In 2013 zijn door het Markiezaat College 785 diploma s uitgereikt. Het Markiezaat College betrekt het bedrijfsleven zoveel als mogelijk bij de afname en beoordeling van de proeve van bekwaamheid. Uit de resultaten van de JOB-Monitor en de Bedrijvenenquête is gebleken, dat zowel studenten als het bedrijfsleven de wijze van examinering positief beoordelen. Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen Veel van de examens die worden afgenomen binnen het Markiezaat College worden ingekocht bij de door de Inspectie als voldoende beoordeelde organisaties en voldoen daarmee aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. De zelf geconstrueerde examens worden vastgesteld in de sub-examencommissie. De examenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk Er wordt van ieder afgenomen examen proces-verbaal opgemaakt. Uit deze processen verbaal is één geval van fraude gemeld waar op de examencommissie passende sancties 16

18 heeft opgelegd. Verder zijn er geen bijzonderheden naar voren gekomen. De diplomering is deugdelijk en geborgd Ook dit jaar is de diplomering deugdelijk verlopen. Er hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan. In 2013 is het gestandaardiseerde mbo-diplomamodel binnen het Markiezaat College geïmplementeerd. 17

19 4. Kwaliteit 4.a Kwaliteitszorg In 2013 is het besluit genomen om de afdelings- en teamplannen (P(lan) en D(o)) voor 2014 volledig op te nemen in Yucan, zodat ook de realisatie (Check) en Act) in Yucan kan worden geregistreerd. Ter voorbereiding hierop is in 2013 een plan van aanpak opgesteld: In 2013 is een start gemaakt met het vullen van Yucan door de teams samen met de afdelingsmanagers. Op deze manier krijgen de teams zicht op de verschillende kwaliteitsgebieden binnen het onderwijs, zoals examinering, diplomering, opbrengsten en waardering door studenten en het beroepenveld. De zelfevaluaties binnen Yucan gaan tevens de basis vormen voor interne audits waarbij samen met een onafhankelijke deskundige de kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld. In 2013 is ook een begin gemaakt met de organisatie om het invullen van Yucan lager in de organisatie weg te leggen. Binnen de teams is of wordt in de eerste maanden van 2014 één medewerker als evaluatieleider aangesteld die samen met het team de zelfevaluatie invult. De geconstateerde verbeterpunten worden door het team vanaf 2014 vertaald naar een verbeterplan. Dit verbeterplan zal vanaf 2014 worden aangevuld met de actiepunten uit het jaarplan en de verbeterpunten uit de verschillende onderzoeken zoals de JOB-Monitor. Op deze manier ontstaat een totaalbeeld van de openstaande punten op de afdeling en kan de PDCA-cyclus beter worden doorlopen. Waarbij er duidelijke rollen zijn belegd bij de teams en het management. Binnen de organisatie is één aanspreekpunt aangesteld voor de medewerkers om deze stap van de implementatie en uitrollen van Yucan soepel te laten verlopen en om grip te houden op de voortgang. De verantwoording over 2013 is opgenomen in de Check en de Act van de jaarplannen van de afdelingen. 4.b Beoordeling JOB-Monitor (Deelnemerstevredenheidsonderzoek) JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs organiseert tweejaarlijks een landelijke analyse van studententevredenheid. In 2012 heeft het Markiezaat College voor de vijfde keer meegedaan aan de JOB Monitor. De score was bovengemiddeld ten opzichte van de andere MBO-colleges van ROC West-Brabant. In vergelijking met eerdere JOB-enquêtes is er sprake van bestendiging dan wel verbetering van de resultaten. De resultaten van deze enquête zijn uitgewerkt op zowel Markiezaat- als teamniveau. Op het niveau van het Markiezaat College scoort geen enkele vraag in het kader van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) lager dan 3.0 (lager is namelijk een aandachtspunt). Per onderwijsteam zijn de uitslagen meer gedifferentieerd, ook op het gebied van sociale en fysieke veiligheid en sfeer. In 2013 hebben de afdelingsmanagers met groepjes studenten de resultaten besproken om op die manier een nog beter zicht op de verbeterpunten te krijgen. In die gesprekken is ook een bevestiging gekregen van het totaalbeeld dat de JOB-Monitor geeft. De verbeterpunten die in deze gesprekken naar voren komen verschillen per afdeling en worden dan ook per afdeling opgepakt. Eind 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor adequate uitvoering van de JOB-Monitor

20 Alumni onderzoek In juli 2013 presenteerde DUO de resultaten van het Alumni onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd. Globaal kunnen we concluderen dat van de ondervraagde gediplomeerden driekwart (78%) is gaan werken, dat er bij 13% sprake is van een combinatie van leren en werken, 4% heeft gekozen voor een (voltijds) vervolgopleiding, 5% werkloos is en dat 1 gediplomeerde (0%) iets anders is gaan doen. Over het algemeen zijn de gediplomeerden tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteitsaspecten van de school, zoals bijvoorbeeld begeleiding, de inhoud en bruikbaarheid van het lesprogramma. Een verbeterpuntje volgens de onderzoekers zou kunnen zijn: de begeleiding bij keuze van een vervolgopleiding. De resultaten van het Alumnionderzoek zijn uitgesplitst op afdelingsniveau en zijn daar ook besproken. Interne audit en Inspectie Audit In 2013 heeft vanuit de Inspectie geen audit plaatsgevonden bij het Markiezaat College. Bij het team Bouw en Hout van de afdeling Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek heeft in mei 2013 een interne audit plaats gevonden voor de opleiding Allround timmerman nieuwbouw. Deze opleiding voldoet aan de eisen van het Toezichtkader BVE 2012 voor wat betreft het gebied Onderwijsproces. Alle kwaliteitsaspecten en criteria binnen dit gebied zijn voldoende. Aandachtspunt is de kwaliteitsborging. In 2014 is dit voor het gehele Markiezaat College benoemd als speerpunt. Door de invoering van Yucan (zie ook 4.a Kwaliteitszorg) werken we aan een betere borging van de Kwaliteit. BPV-onderzoek Partnership (duurzame relaties met het bedrijfsleven) is een kernwaarde van het Markiezaat College. Daarom besteden wij veel zorg aan de relatie met de leerbedrijven. Een werkgroep BPV bespreekt alle zaken met betrekking tot de BPV en koppelt deze terug naar de afdelingen. In 2013 heeft het Markiezaat zich ook weer aangesloten bij de Kenniskring-BPV. Tevens is weer een start gemaakt met de voorbereiding van de eigen BPV-enquête, zodat die in het begin van 2014 uitgezet kan worden. Personeelstevredenheidsonderzoek In 2011 is het personeelstevredenheidsonderzoek gehouden. Ten aanzien van het thema Welzijn en dan de vraag met betrekking tot tevredenheid voorzieningen: klimaat (temperatuur, luchtverversing, licht, geluid; score 2.9) zijn in 2012 de nodige acties uitgevoerd, zoals het plaatsen van luchtroosters. Ook is een aantal experimenten met licht uitgevoerd, waarbij is geconcludeerd dat het raadzaam is in de toekomst meer gebruik te maken van actievere en energiezuinige verlichting. In de zomervakantie 2013 zijn in de helft van het gebouw van Nobellaan 50 de plafonds vernieuwd (geluiddempende platen) en nieuwe verlichting geplaatst. Eén van de doelen was dat de daglichtbeleving van buiten naar binnen komt, in combinatie met energie zuinige TLbuizen. Dit zal zeker een besparing van energie van 40% opleveren. Eén en ander is uitgevoerd in samenwerking met een adviesbureau. In de zomer van 2014 vervangen wij de andere helft. Met betrekking tot het thema Taakbeleid, en dan over het maken van afspraken over de inzet van ondersteunend en beheerspersoneel, is in het directieoverleg afgesproken om tijdens de functioneringsgesprekken aandacht te besteden aan dit punt. 19

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant In opdracht van de gemeente Eindhoven Eindrapport Erik Keppels Ton Eimers Nijmegen, 15 mei 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Het jaarplan 2013 geeft een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen voor 2013. In het jaarplan geven we enerzijds onze focus als Florijn College op onze missie

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie