Jaarplan Markiezaat College, het échte werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Markiezaat College, het échte werk"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Markiezaat College, het échte werk

2 Inhoudsopgave 1. Toelichting jaarplan 3 2. Ontwikkelingen* 4 3. Speerpunten 6 4. Onderwijsproces Financiën 11 Bijlage: Jaarplannen afdelingen in relatie tot speerpunten meerjarenbeleidsplan en financiën * Vliegtuigtechniek is opgenomen in het jaarplan 2014 van de AM&TS 2

3 1. Toelichting jaarplan Voor de nieuwe beleidsperiode is de visie en missie van het Markiezaat College op detailniveau aangepast. Deze vormen samen met de kernwaarden en speerpunten van beleid de uitgangspunten voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen van de onderwijsafdelingen. Missie Onze belofte is een optimale verbinding tussen studenten en bedrijfsleven, met als doel maximaal rendement voor beide partijen. Visie We brengen de belevingswerelden van studenten en bedrijfsleven bij elkaar. Het gaat daarbij om de kennis en vaardigheidscompetenties, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Wij vinden dat een carrière start bij het Markiezaat College. Daarom zijn onze opleidingen onderdeel van het bedrijfsleven. Real Life onderwijs: leren in een werkomgeving. Zodat de studenten van het Markiezaat College de gewilde vakmensen van morgen zijn. Kortom: We beloven onze student een succesvolle carrière, die begint zodra de opleiding start. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van het Markiezaat College, Onderwijs met Passie II en regionale ontwikkelingen zijn de basis voor de door de onderwijsafdelingen ontwikkelde jaarplannen van het Markiezaat College. Samenvatting jaarplan 2014 Ontwikkelingen Door een daling van het aantal leerlingen VO richt het Markiezaat College zich op werving van andere groepen studenten en op de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, samen met diverse scholen voor voortgezet onderwijs. De samenwerking met het bedrijfsleven zal nog belangrijker worden. Speerpunten De verwachting is dat de ontwikkeling van Markiezaat Contract en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap gaan bijdragen aan de verhoogde instroom van studenten. Hierdoor versterken we de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. De marketing- en communicatie-activiteiten zullen deze speerpunten verder ondersteunen. Het Real Life Onderwijs concept wordt verder uitgebouwd door de realisatie van nieuwe praktijkruimtes voor de afdeling Procestechniek. Onderwijsproces Vooral de borging van de onderwijskwaliteit in Yucan en de aanpassingen in het kader van Focus op Vakmanschap krijgen in 2014 veel aandacht. Professionalisering van medewerkers zal in 2014 plaatsvinden in het kader van Focus op Vakmanschap. De formatiebeheersing op langere termijn vraagt een doelmatige inrichting van onderwijslogistiek en de inzet van personeel. GP Untis kan hierbij ondersteunen. Financiën Financieel gezond zijn is al jaren een speerpunt van het Markiezaat College. Op de verwachte problemen in de jaren is geanticipeerd door te sturen op kosten en het opbouwen van financiële buffers. In de bijlage staan de acties uit de jaarplannen van de afdelingen in relatie tot de speerpunten van het meerjarenbeleidsplan en financiën. Deze jaarplannen zijn ingevoerd in Yucan. 3

4 2. Ontwikkelingen 2.1 Demografische ontwikkelingen In algemeenheid kan gesteld worden dat er in deze regio een afname is van het aantal leerlingen in het VO. Vanuit het vmbo kiezen minder leerlingen voor een technische opleiding; we constateren echter wel een kleine toename van de instroom van mavo-leerlingen. Omdat in technische beroepen meer arbeidsperspectief is, zien we dat meer oudere medewerkers zich hierin laten om- en/of bijscholen. In samenwerking met het bedrijfsleven starten hiervoor trajecten. 2.2 Wet- en regelgeving Het Markiezaat College volgt wet- en regelgeving. De wijzigingen die voortkomen uit Focus op Vakmanschap, zoals klokurennorm, worden conform de aangegeven data ingevoerd. Daarnaast is een actieplan uitgezet om te voldoen aan kwaliteitsborging en wet- en regelgeving. 2.3 Toelichting op meerjarenperspectief De speerpunten van het meerjarenbeleidsplan zijn: 1. Wij zijn financieel gezond. 2. Wij hebben binnen het Markiezaat College de integratie tussen afdelingen en opleidingen bevorderd. 3. Het Markiezaat College is actief een brede strategische partner voor bedrijfsleven, overheid en onderwijspartners. 4. Wij bieden hoogwaardige techniekopleidingen. 5. Voor het oplossen van vraagstukken of problemen gebruiken wij sociale innovatie op management-, organisatie- en onderwijsniveau. 6. Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij hebben wij verder doorgevoerd. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van het Markiezaat College is samengesteld in goede samenwerking met de teams, het bedrijfsleven en onze studenten. Tijdens tien Toekomstsessies hebben wij een zeer helder beeld gekregen wat zij - onze klanten - van ons verwachten. Dit nieuwe meerjarenbeleidsplan is de basis voor de jaarplannen van de onderwijsafdelingen. 2.4 Aansluiting vmbo-mbo-hbo Het Markiezaat College hecht belang aan een sterke doorlopende leerlijn. Leerlingen vanuit het VO worden voorbereid op het onderwijsconcept van onze school door intensieve samenwerking. Voor het opzetten en vormgeven van een techniekcollege wordt in het project Toptechniek in Bedrijf nauw samengewerkt met het Da Vinci College in Roosendaal. Met t Rijks wordt in het project Bèta Challenge het vak technologie ontwikkeld. Samenwerking ligt in 2014 op het vlak van ontwerpen en ontwikkelen van een doorlopende leerlijn mavo mbo, niveau 3 en 4. Naast de al langer bestaande doorstroomprogramma s krijgt voorbereiding op het hbo extra aandacht door de ontwikkeling van mbo-hbo biobased-opleidingen binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Met Avans Hogeschool voeren we intensieve samenwerkingsprogramma s uit. Er vindt een techniekbreed onderzoek plaats naar de effecten van alle promotieactiviteiten teneinde deze zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. 4

5 2.5 Economische ontwikkelingen Door de economische ontwikkelingen binnen de technische branche (bouw, installatie- en elektrotechniek, motorvoertuigentechniek en logistiek) is er een sterke daling van het aantal stage- en werkplekken. Hierdoor daalt het aantal BBL-studenten binnen deze sectoren. De vraag naar hoger gekwalificeerd personeel neemt toe. Als gevolg hiervan is er een lichte stijging binnen de industrieel gerelateerde BOLopleidingen (Procestechniek, Mechatronica). 2.6 Strategische ontwikkelingen op basis van Onderwijs met Passie II Innovatief en ondernemend in de regio Het Markiezaat College is samen met Prinsentuin College en Radius College gestart met de ontwikkeling van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased Economy. Het CIV biedt een uitgelezen mogelijkheid om op innovatieve en ondernemende wijze de colleges in de markt te zetten. Gezien de betrokkenheid van de drie colleges is er sprake van een regionale aanpak en zelfs buiten de regio West- Brabant zal het CIV een rol gaan spelen. Vanuit de regio komen regelmatig verzoeken om mee te werken aan projecten. Zo is de vraag gesteld over de herbouw van het bakkershuisje in de Heen en is het verzoek binnengekomen mee te denken over duurzaam bouwen. De afdeling Engineering Construction & Maintenance onderzoekt samen met het Zoomvliet College de mogelijkheden om een BOL-opleiding Commerciële Techniek op te starten. Commerciële Techniek is de tweede uitstroomdifferentiatie in het dossier Middenkader Engineering. Het streven is om in augustus 2015 met deze opleiding te starten. Groei en talentonwikkeling medewerkers De ROC-kernwaarde De mens centraal betekent aandacht voor de groei en ontwikkeling van onze studenten en van ons personeel. Zij leidt op voor succesvolle carrières, en zorgt dat de competentiegerichte opleiding duurzaam is en blijft. Daarbij maken ze gebruik van nieuwe innovatieve leermiddelen in bedrijfsmatige leeromgevingen samen met het bedrijfsleven. Dat vraagt een enorme inzet. Daarom investeren we in individuele personeelsontwikkeling om alle medewerkers goed toe te rusten en verder te professionaliseren. Hiervoor is ook in 2014 is budget voor scholing gereserveerd. Er is nauw contact met de ROC Academie over een passend aanbod van scholing, cursussen en trainingen. Waar nodig kopen we de opleidingen voor onze medewerkers elders in. Dienend leiderschap Het Markiezaat College wil de verantwoordelijkheid diep in de organisatie leggen, dicht bij de teams die rond het primaire proces zijn geformeerd. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs binnen de aangegeven kaders die zijn vastgelegd in het onderwijsvisiedocument. Management en directie faciliteren deze ontwikkeling. 5

6 3. Speerpunten 3.1 Verbouwing binnen afdeling Procestechniek De afdeling Procestechniek heeft te maken met stijgende studentenaantallen. Dat brengt met zich mee dat de praktijkruimtes te klein zijn geworden. Met ingang van het schooljaar worden de lessen procestechniek verzorgd in de nieuwe procesfabriek. Naast het brouwen van bier krijgen spuitgiet- en extrusieprocessen een plaats. Samen met het bedrijfsleven kijken we naar verschillende processen die ook een plaats dienen te krijgen in de nieuwe ruimte. Op deze manier wordt het Real Life Onderwijs verder uitgebouwd. 3.2 Centrum voor Innovatief Vakmanschap Op 10 oktober 2013 is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased Economy officieel gestart. In 2014 wordt een gedetailleerd plan van aanpak gemaakt voor de diverse programmalijnen door Markiezaat, Radius, Prinsentuin College en Avans Hogeschool. Gelijktijdig wordt een marktbewerkingsplan ontwikkeld richting bedrijfsleven in de biobased-branche en wordt een marketingcommunicatieplan opgesteld. In kwartaal 3 van 2014 zijn de diverse programmalijnen in uitvoering. Door middel van training via het Platform Bèta Techniek worden docenten en projectmedewerkers geschoold in het opzetten van netwerken met bedrijven en andere organisaties. 3.3 Contract Markiezaat College In 2014 wordt voor alle afdelingen van het Markiezaat College een plan van aanpak ontwikkeld voor marktbewerking en relatiebeheer op basis van een uitgebreide marktinventarisatie. Het marktbewerkingsplan (per afdeling) is vernieuwend en een ondernemende activiteit. BPV-begeleiders worden getraind in relatiebeheer met de bedrijven in de branche. Samen met strategische partners wordt gezocht naar het opzetten van innovatieve opleidingstrajecten. 3.4 Intensiveren samenwerking met bedrijfsleven in onderwijs in de regio De relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt de komende jaren verder versterkt. Streven is een hechte en duurzame vervlechting met het bedrijfsleven, waarbij het bedrijfsleven als klankbord fungeert voor het vormgeven van opleidingen. In vergaande vormen voeren we het onderwijs gezamenlijk uit en is sprake van ketenintegratie. Een goed voorbeeld vinden we bij de afdeling Installatie & Elektrotechniek. De opleiding Infra is samen met InstallatieWerken Brabant Zeeland (IW) en het bedrijfsleven (Delta Goes) tot stand gekomen. De samenwerking met IW wordt dan ook verder geïntensiveerd. Binnen de afdeling Installatietechniek is een BOL-opleiding gestart waaraan samen met IW invulling aan wordt gegeven. 3.5 Marketing & Communicatie De samenwerking met het bedrijfsleven, overheid en onderwijspartners wordt verder uitgebouwd. Dit is ook duidelijk geschetst in het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Structurele communicatie met deze doelgroepen zal de komende jaren nog belangrijker worden. Op die manier wordt verder invulling gegeven aan de slogan: Markiezaat College, het échte werk. Het jaar 2014 staat dan ook in het teken van het opstellen van een communicatieplan en het starten van de uitvoering van dit plan. 6

7 4. Onderwijsproces 4.1 Onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging Met het onderzoek De staat van de instelling gaat de inspectie na in hoeverre de onderwijskwaliteit en de borging daarvan op orde is. Hiervoor gebruikt de instelling verbetertrajecten volgens de kwaliteitscyclus PDCA. Activiteiten- en verbeterplannen van de afdelingen worden ingevoerd in Yucan. Dit wordt een continu proces van Plan, Do, Check, Act. Door middel van het verbeterplan en het monitoren van de voortgang laat de school zien hoe de verbeteringen zijn ingepast in het systeem van kwaliteitsborging. Dit jaar wordt gebruikt om een aantal Kwaliteit en Prestatie Indicatoren (KPI s) en rapportages te ontwikkelen waardoor de Check en de Act van de PDCA-cyclus kunnen worden gekwantificeerd en gewogen. Het examenhandboek is toe aan een complete revisie. Dit jaar wordt gebruikt om de informatie in het examenhandboek te herzien en aan te vullen, zodat dit handboek in de loop van 2014 kan worden herschreven en gevalideerd. In samenwerking met de Centrale Commissie Professionaliseren Examenpersoneel werkt het Markiezaat College aan het trainen van de medewerkers die belast zijn met examentaken. 4.2 Opbrengstgericht werken In 2014 wordt, in lijn met het nieuwe strategisch beleidsplan, resultaatgericht werken verder uitgewerkt. Met name de borging binnen de teams krijgt aandacht. Ten aanzien van formatiebeheersing op korte en lange termijn zal met behulp van GP Untis inzicht moeten worden verkregen over de inzet van personeel. 4.3 Ontwikkelingen in onderwijs AVO-vakken Docenten Nederlands vormen een apart team binnen het Markiezaat College. Dit team werkt samen aan het teamplan, waarbij ze afdelingsoverstijgend, alle studenten onderricht geeft volgens de eisen van de landelijke examinering. Ten aanzien van Moderne Vreemde Talen is een eenduidig visiedocument en een eenduidig onderwijsprogramma ontwikkeld, dat voldoet aan de eisen van het Ministerie van Onderwijs. Binnen elke opleiding is, samen met de docent(en) Loopbaan en Burgerschap, op het vereiste niveau vormgegeven aan de lessen L&B conform de afspraken in het MC visie- en verantwoordingsdocument Loopbaan en Burgerschap. Het rekenprogramma is in alle opleidingen geïmplementeerd. Binnen het team Transport en Logistiek worden samen met Wim Luijten Opleidingen de mogelijkheden onderzocht van een Integraal PraktijkCentrum. Binnen de afdeling Installatie- en Elektrotechniek wordt een nieuwe opleiding Infratechniek niveau 3 vormgegeven. Met betrekking tot Internationalisering is de economische crisis en het hierdoor wegvallen van subsidiefondsen een risico. Vooral voor de komende twee jaar levert dit uitdagingen op. Met name de voortgang van het Ghana-project staat onder grote druk. Ook in 2014 gaan er van elke onderwijsafdeling studenten voor een (minimale) stage naar het buitenland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Erasmus-traject dat hierin een financiële ondersteuning biedt. 7

8 In het INNMAIN-partnership zal het Markiezaat College een belangrijke rol blijven vervullen. Het promoten van buitenlandstages en uitwisseling van docenten wordt voortgezet. 4.4 Focus op Vakmanschap Naar aanleiding van de 200-urennorm (BBL) wordt een plan van aanpak uitgewerkt over hoe daarmee om te gaan. Mogelijkheden tot afwijking op deze norm worden onderzocht door een ROCWB-werkgroep. Hiervoor wordt een casus vanuit het team BBL-Procestechniek uitgewerkt. Eind 2013 is dit plan afgestemd en is akkoord gegeven op dit onderwerp. De kwaliteitsborging vindt plaats op basis van de diplomanorm zoals deze wordt gehanteerd in het onderzoek De staat van de instelling, omschreven in het item Onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging. De 1000-urennorm wordt in het schooljaar in het eerste leerjaar van de BOL-opleidingen geïmplementeerd. Voor wat betreft de entree-opleidingen volgt het Markiezaat College het ROC-beleid. Alle studenten doen mee aan pilotexamens voor Nederlands en Rekenen van Cito. Totdat de slaag/ zak-regeling en de centrale examinering van kracht zijn, worden deze vakken meegenomen in een overgangsregeling. Deze regeling en het vrijstellingenbeleid zijn opgenomen in de studiewijzer. Met betrekking tot de bekostiging vinden veranderingen plaats: de subsidieregeling Praktijkleren wordt ingevoerd. Deze maatregel heeft vooral betrekking op de BBL-student die in aanmerking komt voor de wet afdrachtvermindering en daarnaast op de bekostiging voor praktijk werkplekken (t.b.v. de BPV) van de BOL-student (niveau 1 en 2). Het Markiezaat College anticipeert op de gevolgen van deze wetswijziging door goede informatievoorziening naar de bedrijven en het aanbieden van regulier en contractonderwijs volgens de BBL-variant. 4.5 Organisatie De organisatie van het Markiezaat College volgt de ontwikkelingen binnen ROC West-Brabant. De zes onderwijsafdelingen worden aangestuurd door vier afdelingsmanagers. Voor de beleidsdomeinen HR, Control en Financiën maakt het Markiezaat College vanaf 2014 gebruik van de diensten van het Service Center en Bedrijfsvoering. Voor Kwaliteitszorg en Innovatie heeft het college een stafmedewerker. Daarnaast stuurt een vijfde afdelingsmanager contractactiviteiten aan en treedt hij op als manager voor het te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap. De afdelingsplannen in relatie tot de beleidsspeerpunten tot 2019 staan in de bijlage. Alle plannen zijn ingevoerd in Yucan. Op deze wijze borgen we de voortgang, realisatie, de check en de act. Zorgstructuur Uitgangspunt is dat het Markiezaat College voldoet aan de eisen met betrekking tot Wet gelijke behandeling en de visie hierop van het ROC West-Brabant. De zorgstructuur (volgens de 1e, 2e en 3e lijn methodiek) is geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van het onderwijs. De implementatie van Passend Onderwijs vindt plaats volgens een stappenplan, waarbij het management en onderwijzend personeel worden geïnformeerd voorafgaand aan de voorbereiding intake voor schooljaar Training met betrekking tot omgang met specifieke beperkingen voor betrokkenen vormt een onderdeel van dit plan. 8

9 Strategisch personeelsplan Kwalitatief (professionalisering) In 2014 geven we het scholingsbeleid verder vorm in lijn met Focus op Vakmanschap. Dit betekent onder andere voortzetting van de training Coach in Onderwijs (CiO) en Edictis Begeleidingsmodule (EBM) voor docenten. Tevens maken we een start met docentenstages. Vanzelfsprekend zullen docenten vaktechnische trainingen volgen om bij te blijven in nieuwe technologische ontwikkelingen. De scholingsactiviteiten zijn per afdeling opgenomen in een scholingsoverzicht. Het actief voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt nauwgezet gevolgd door middel van de MARAP. Daarnaast zal het evaluatie-instrument voor docenten, dat in 2013 is ontwikkeld, worden gebruikt als input voor deze gesprekken (in 2014 wordt het instrument ook geëvalueerd). Ten aanzien van VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) wordt uitvoering gegeven aan de RI&E, het schoolveiligheidsplan en intensivering van de interne (BHV ers, EHBO ers) en externe samenwerking op het gebeid van VGW. In het kader van welzijn is in 2013 het introductiebeleid voor nieuwe medewerkers herzien. Dit wordt in 2014 geëvalueerd. Kwantitatief (formatiebeheersing op korte en lange termijn) Met behulp van GP Untis moet inzicht worden verkregen over de inzet van personeel, zodat de inrichting van de onderwijslogistiek doelmatiger kan worden ingericht. Bij vacaturestellingen is het dan mogelijk (wellicht meer dan nu het geval is) om functiedifferentiatie toe te passen en gebruik te maken van het functiebouwwerk primair proces. Tevens is voor het formatiebeheer op de lange termijn van belang goed overzicht te krijgen van kandidaten keuzepensioen en hun wens om op een bepaalde leeftijd met keuzepensioen te gaan. Door gesprekken te voeren met medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen we dit overzicht verkrijgen. Het streven is om natuurlijk verloop intern in te vullen evenals actief in te zetten op bij- en/of omscholing om medewerkers breder inzetbaar te maken, waardoor minder kwalitatieve frictie ontstaat. 5.2 FTE-ontwikkelingen op basis van analysekader Naar aanleiding van de te verwachten aantallen studenten heeft het Markiezaat College in lijn met de gehanteerde norm van studentenaantallen per docent de aantallen FTE s voor de komende jaren bepaald. 9

10 Tabel: aantallen FTE s Formatie 146,5 126,5 123,5 120,1 Verlenging tijdelijke contracten 5,5 3,1 3,1 3,1 Vacatures - 3,3 4,5 4,5 Ziektevervanging 0,5 0,5 0,5 0,5 Stagiaires 0,5 4,3 4,3 4,3 153,0 137,8 135,9 132,5 Correctie RSA m.i.v ,0 Correctie stagiaires -0,5-4,3-4,3-4,3 Totaal 139,5 133,5 131,6 128,2 5.3 RSA Als gevolg van RSA is binnen het Markiezaat College een project RSA-MC gestart, dat invulling moet geven aan de interne organisatie op het vlak van ondersteunende taken en diensten na de transitie begin

11 6. Financiën Begroting x x x Normatieve Rijksbijdrage OCW Geoormerkte subsidies OCW Overige subsidies OCW Les- en cursusgelden Opbrengst werk voor derden Overige baten Som der baten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Som der lasten Resultaat voor en na belastingen Na een aantal jaren met positieve exploitatieresultaten heeft het Markiezaat College te maken met teruglopende baten. In 2014 door het wegvallen van additionele Rijkssubsidies en de gevolgen van een teruglopend aantal studenten door verplaatsing van de afdeling Bouw Breda naar het Radius College. Verder is het aantal BBLstudenten sterk gedaald als gevolg van de economische crisis. Vanaf 2012 is er een stijgende lijn met betrekking tot de instroom van BOL-studenten. De jarenlange verhouding BOL-BBL van 30%-70% is in twee jaar tijd veranderd naar 45%-55%. Door overheidsmaatregelen heeft het Markiezaat College in de eerste twee komende jaren nauwelijks natuurlijke uitstroom van medewerkers met als gevolg een zware BAPO-last. In de periode wordt een grote uitstroom verwacht. De verwachting is dat vanaf 2017 de begroting sluitend zal zijn. De negatieve resultaten uit de periode waren voorzien. Hier heeft het Markiezaat een buffer voor opgebouwd. 11

12 BIJLAGE JAARPLANNEN AFDELINGEN IN RELATIE TOT SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN EN FINANCIËN 12

13 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING ENGINEERING, CONSTRUCTION & MAINTENANCE Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn voor bedrijfsleven en onderwijspartners. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. Onderwerpen 1. Werven van studenten. 2. Samenwerking met SVM versterken en streven naar verhuizing naar Bergen op Zoom. 3. Sterke deelnemer in het INNMAIN partnership. 4. Samenwerking met Zoomvliet College aangaan om Commerciële Techniek te ontwikkelen. 5. Samenwerking met defensie opstarten. 6. Gebruik ipad in de klas. 7. Scholing van docenten /praktijkopleiders (docentenstages/assessorentraining). 8. Opzetten van een nieuwe BOL-4 opleiding Elektrotechniek. 4. Opzetten van een nieuwe opleiding Commerciële Techniek. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. MATRIX FINANCIËN AFDELING ENGINEERING, CONSTRUCTION & MAINTENANCE Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Werven van studenten 2. Samenwerking SVM versterken 3. Deelname aan INNMAIN partnership TOPMOST Samenwerking met Zoomvliet College om opleiding Commerciële techniek te ontwikkelen 5. Samenwerking met defensie opstarten 6. Gebruik ipad in de klas Exploitatie 7. Scholing docenten 8. Opzetten van een nieuwe BOL-4 opleiding Elektrotechniek 13

14 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING INSTALLATIE- & ELEKTROTECHNIEK Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn voor bedrijfsleven en onderwijspartners. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. Onderwerpen 1. Werven van leerlingen en optimaliseren inzet personeel. 2. Samenwerking met IW intensiveren. Delta Goes betrekken bij nieuwe opleiding Infra niveau Kwaliteit van de opleidingen behouden of verbeteren ondanks inkrimping personeel. Dit realiseren door samenwerking bedrijfsleven 3. Kwaliteit van de opleidingen behouden of verbeteren ondanks inkrimping personeel. Dit realiseren door samenwerking bedrijfsleven. 4. Infraopleidingen en Installatietechniek niveau 2 al digitaal. Opleiding Elektrotechniek oriënteert zich op digitaliseren. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. MATRIX FINANCIËN AFDELING INSTALLATIE- & ELEKTROTECHNIEK Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Scholing personeel 2. Meetpracticum infra niveau 3 Investering 3. Kwaliteit van de opleidingen behouden of verbeteren ondanks inkrimping personeel. Dit realiseren door samenwerking bedrijfsleven 4. Infraopleidingen en Installatietechniek niveau 2 al digitaal. Opleiding Elektrotechniek oriënteert zich op digitaliseren / Exploitatie 14

15 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING MOBILITEIT & LOGISTIEK Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. Onderwerpen 1. Doelmatige inrichting onderwijs. 2. Waar mogelijk functiedifferentiatie doorvoeren. 3. Natuurlijk verloop intern proberen op te vangen. 4. Kwalitatieve formatie en de te verwachten kwantitatieve vraag in beeld. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 7. Onderwijsleerbedrijf van de Toekomst. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn voor bedrijfsleven en onderwijspartners. 8. Samenwerking Da Vinci College. 9. Vernieuwing exameninstrumentarium opleiding Chauffeur Goederenvervoer. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 7. Onderwijsleerbedrijf van de Toekomst. 11. Samenwerking en doorlopende leerlijnen werkveld/scholen bij opleiding Machinisten. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 12. Focus op Vakmanschap: onderwijskundige veranderingen doorvoeren. 13. neemt deel aan cursus CiO van de ROC Academie. 14. Implementatie van het digitale evaluatieformulier OP en systeem van functioneren en beoordelen. 9. Vernieuwing exameninstrumentarium opleiding Chauffeur Goederenvervoer. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 14. Implementatie van het digitale evaluatieformulier OP en systeem van functioneren en beoordelen. 9. Vernieuwing exameninstrumentarium opleiding Chauffeur Goederenvervoer. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 8. Samenwerking Da Vinci College. 11. Samenwerking en doorlopende leerlijnen werkveld/scholen bij opleiding Machinisten. 15

16 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. MATRIX FINANCIËN AFDELING MOBILITEIT & LOGISTIEK Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Doelmatige inrichting onderwijs. 2. Waar mogelijk functiedifferentiatie doorvoeren. 3. Natuurlijk verloop intern opvangen. 4. Kwalitatieve formatie en de te verwachten kwantitatieve vraag in beeld. 5. VEVA-BAT., Exploitatie 6. Opleiding Werkplaatsmanager., Exploitatie 7. Onderwijsleerbedrijf van de Toekomst., Exploitatie 8. Samenwerking Da Vinci College. Top Techniek Vernieuwing exameninstrumentarium opleiding Exploitatie Chauffeur Goederenvervoer. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL., exploitatie 13. neemt deel aan cursus CiO van de ROC-academie. 16

17 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING PROCESTECHNIEK Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn voor bedrijfsleven en onderwijspartners. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. Onderwerpen 1. Toename van studenten realiseren. Met name binnen de BBL een grotere input realiseren. 2. Bedrijven benaderen om bij te dragen in de verbouwing van de afdeling. 3. Samen met bedrijven opleidingen en begeleiding optimaliseren. 4. Door open en constructieve houding naar bedrijven toe een vraagbaak en logische partner worden van deze bedrijven. 5. Scholing docenten en bedrijfsleven voor assessments. 6. Verder uitwerken elektronische leeromgeving (It s learning). 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. MATRIX FINANCIËN AFDELING PROCESTECHNIEK Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Toename van studenten realiseren. Met name binnen de BBL een grotere input realiseren. 2. Verbouwing Investering 3. Samen met bedrijven opleidingen en begeleiding optimaliseren 4. Door open en constructieve houding naar bedrijven toe een vraagbaak en logische partner worden van deze bedrijven. 5. Scholing personeel 6. Uitwerken elektronische leeromgeving Investering 17

18 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING VORMGEVING, BOUW- & BESCHERMINGSTECHNIEK Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). Onderwerpen 1. Horizon Technisch Vakmanschap. 2. Verdere samenwerking met VMBO scholen. 3. De twee opleidingen Middenkader geïntegreerd. 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn bedrijfsleven en onderwijspartners. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. voor 4. Verbouwing/renovatie Hal drie van de Luchtballon. 5. Integratie met FABLAB. 6. Oprichten samenwerkingsverband Stukadoors. 2. Verdere samenwerking met vmbo-scholen. 1. Horizon Technisch Vakmanschap. 7. Organiseren en structureren toetsen/pilot/l&b Taal en Rekenen is opgenomen. 8. Praktijkgerichte opleiding Middenkader is verder vorm gegeven. 9. Verder uitbouwen van praktijktoetsen, zodat alle praktijktoetsen binnen samenwerking met SPB afgenomen kunnen worden. 10. Onderzoek naar Minors. 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. 11. Teams hanteren zakelijke aanpak. 12. Onderzoek bruikbaarheid BPV-net en implementatie It s Learning. 13. Implementeren van opleidingen Infra samen met SPB. 18

19 MATRIX FINANCIËN AFDELING VORMGEVING, BOUW- & BESCHERMINGSTECHNIEK Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Horizon Technisch Vakmanschap. 2. Verdere samenwerking met vmbo-scholen. Subsidie TOP Techniek De twee opleidingen Middenkader geïntegreerd. 4. Verbouwing/renovatie Hal drie van de Luchtballon. Exploitatie 5. Integratie met FABLAB onderzoeken. 6. Oprichten samenwerkingsverband Stukadoors. 7. Organiseren en structureren toetsen/pilot/l&b Taal en Rekenen is opgenomen. 8. Praktijkgerichte opleiding Middenkader is verder vorm gegeven 9. Verder uitbouwen van praktijktoetsen, zodat alle praktijktoetsen binnen samenwerking met SPB afgenomen kunnen worden. 10. Onderzoek naar Minors. 11. Teams hanteren zakelijke aanpak. 12. Onderzoek bruikbaarheid BPV-net en implementatie It s Learning. 13. Implementeren van opleidingen Infra samen met SPB. 19

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Open dagen Programmaboekje

Open dagen Programmaboekje WAT VIND JE WAAR? NOBELLAAN 50 Mechatronica Engineering Elektrotechniek Werktuigbouwkunde Motorvoertuigen Tweewielers Machinist gww Chauffeur goederenvervoer Logistiek Procestechniek: operators Vliegtuigtechniek

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk 2014 2015 Mobiliteit & Logistiek Markiezaat College, het échte werk Mobiliteit Motorvoertuigentechniek: de zaak rijdend houden Mobiliteit wordt bewaakt door de monteurs. Controle over het wagenpark. Zonder

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Procestechniek BOL opleidingen Markiezaat College, het échte werk Van G naar E De weg van grondstof naar eindproduct: Procestechniek in de hoofdrol Met grondstoffen kun je nog alle kanten op.

Nadere informatie

Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek. Markiezaat College, het échte werk

Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek Markiezaat College, het échte werk Bouwtechniek: een sterk fundament Jij bouwt. Jij zorgt dat mensen kunnen wonen, werken en ontspannen in een goed weggezette

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Vliegtuigtechniek. Markiezaat College, het échte werk

Vliegtuigtechniek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Vliegtuigtechniek Markiezaat College, het échte werk Vliegtuigtechniek: The sky is the limit Vliegtuigtechniek is een wereld op zich. Techniek voor hoogvliegers. De wereld van professionals die

Nadere informatie

Groenhorst mbo Nijkerk

Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst Nijkerk biedt diverse groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden hovenier (niveau 2 en 3, BOL en BBL) en natuur en recreatie (niveau 2 en 3, BOL). Wanneer je op onze

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2006 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Engineering, Construction & Maintenance. Markiezaat College, het échte werk

Engineering, Construction & Maintenance. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Engineering, Construction & Maintenance Markiezaat College, het échte werk Ga jij in een achtbaan als hij niet goed ontworpen, gemaakt of onderhouden wordt? Engineering: de ontwerpers van de

Nadere informatie

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan)

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Ontwikkelingen Food in het Noorden Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Peet Ferwerda 4 november 2014 Friesland College en Nordwin College Food MBO Food HBO In Leeuwarden 2x groen en grijs Friesland

Nadere informatie

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Opleidingsinitiatief Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Aanleiding Demografische ontwikkelingen Leeftijdsklasse 1950 2008 Tot 20 jaar 37% 24% 20-40 jaar 29% 26% 40-65 jaar 25% 35%

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Mobiliteit & Logistiek Markiezaat College, het échte werk MOBILITEIT Motorvoertuigentechniek: de zaak rijdend houden Mobiliteit wordt bewaakt door de monteurs. Controle over het wagenpark. Zonder

Nadere informatie

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk

Mobiliteit & Logistiek. Markiezaat College, het échte werk 2015 2016 Mobiliteit & Logistiek Markiezaat College, het échte werk MOBILITEIT Motorvoertuigentechniek: de zaak rijdend houden Mobiliteit wordt bewaakt door de monteurs. Controle over het wagenpark. Zonder

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 Markiezaat College

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 Markiezaat College Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke vereisten... 9 3.b Opbrengsten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17 LANDSDEEL zuidwest De regio West-Brabant is samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland verenigd in het landsdeel Zuidwest. In de Techniekpact-samenwerking op landsdeelniveau verbinden de zes subregio

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2015 2016 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

DIRECTEUR MARKIEZAAT COLLEGE

DIRECTEUR MARKIEZAAT COLLEGE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR MARKIEZAAT COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Markiezaat College 3 De missie visie kernwaarden 4 De structuur 4 De thema s 4 2 Directeur

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Dienst P&O ROC West-Brabant. April, 2012 Dienst P&O

Jaarverslag 2011. Dienst P&O ROC West-Brabant. April, 2012 Dienst P&O Dienst Personeel & Organisatie Dienst P&O ROC West-Brabant April, 2012 Dienst P&O Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Dienst P&O. Hierin kijken we terug op 2011, een enerverend jaar. In 2011

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Truck Academy & Summa Automotive. Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond

Truck Academy & Summa Automotive. Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond Truck Academy & Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond EVEN VOORSTELLEN Teamleider : Rick van der Velden Docenten : Ton Meurs, Chris van Gerwen, Iwan van Dijk, Jules Sanders,

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek. Markiezaat College, het échte werk

Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek. Markiezaat College, het échte werk 2015 2016 Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek Markiezaat College, het échte werk Bouwtechniek: een sterk fundament Jij bouwt. Jij zorgt dat mensen kunnen wonen, werken en ontspannen in een goed weggezette

Nadere informatie

Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek. Markiezaat College, het échte werk

Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek. Markiezaat College, het échte werk 2014 2015 Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek Markiezaat College, het échte werk Bouwtechniek: een sterk fundament Jij bouwt. Jij zorgt dat mensen kunnen wonen, werken en ontspannen in een goed weggezette

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Engineering, Construction & Maintenance. Markiezaat College, het échte werk

Engineering, Construction & Maintenance. Markiezaat College, het échte werk 2014 2015 Engineering, Construction & Maintenance Markiezaat College, het échte werk Ga jij in een achtbaan als hij niet goed ontworpen, gemaakt of onderhouden wordt? Engineering: de ontwerpers van de

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten 1 Agenda 1 Opening Suzan Bastings 2 Algemene inleiding Wellant Hans Jansen 3 Kengetallen en ratio s Joris van den Heuvel 4 Kwaliteitszorgcyclus

Nadere informatie

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Kwaliteitszorg UHasselt Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Inhoud Kwaliteitszorgsysteem UHasselt: kader Interne kwaliteitszorg: PLAN: Beleidsdocumenten DO: Actoren (instelling/faculteit/opleiding)

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

11 februari MLpagina 1 van 5 Klik hier voor de webversie januari 2014 In nieuws in Vogelvlucht informeren we u over onze MBO Colleges en VAVO Lyceum. IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR: - Verhuizingen Gezondheidszorg

Nadere informatie

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO

Leo van den Hoek. Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur. Implementeren, hoe doe je dat? FOTO Leo van den Hoek FOTO Implementeren, hoe doe je dat? Zaal 1 Tijdstip 13.00 uur Thema s 1. Context: wat en hoe implementeren? 2. Onderwerp 1: intensiveren van opleidingen 3. Onderwerp 2: verbeteren teamfunctioneren

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari 2017 15.00-21.00 uur vind de opleiding die bij je past, ga de uitdaging aan en haal het beste uit jezelf! Bij ROC van

Nadere informatie

School- en functieprofiel. MBO Amersfoort. Directeur School voor Techniek (S14 CAO-MBO) Sollicitatieprocedure

School- en functieprofiel. MBO Amersfoort. Directeur School voor Techniek (S14 CAO-MBO) Sollicitatieprocedure School- en functieprofiel MBO Amersfoort Directeur School voor Techniek (S14 CAO-MBO) Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Peter Overgaauw, tel. 06-53 12 27 94, peter.overgaauw@beteor.nl.

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau.

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau. PROJECT INTERNATIONALE COMPETENTIES Stappenplan Stappenplan implementatie op schoolniveau. Ronald Knust Graichen Stoas Vilentum Mei 2013 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Toelichting... 3 3. Stappenplan...

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Asset Management is duurzaam 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Traduco bedrijfsvestigingen Traduco vestiging noordwest Heerhugowaard Traduco vestiging oost i/o Traduco vestiging

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

De agenda van West-Brabant 2016-2018

De agenda van West-Brabant 2016-2018 De agenda van West-Brabant 2016-2018 Breda, 29 juni 2015, Versie 2.1 Voorwoord Met het programma Toptechniek in bedrijf (TiB) van Platform Bèta Techniek, worden stakeholders in de regio uitgedaagd en (financieel)

Nadere informatie

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan:

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan: Er is een verschil tussen een strategisch beleidsplan dat gebruikt wordt om te communiceren en een strategisch beleidsplan dat een analyse maakt van de huidige en de toekomstige situatie van een onderwijsinstelling.

Nadere informatie