Jaarplan Markiezaat College, het échte werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Markiezaat College, het échte werk"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Markiezaat College, het échte werk

2 Inhoudsopgave 1. Toelichting jaarplan 3 2. Ontwikkelingen* 4 3. Speerpunten 6 4. Onderwijsproces Financiën 11 Bijlage: Jaarplannen afdelingen in relatie tot speerpunten meerjarenbeleidsplan en financiën * Vliegtuigtechniek is opgenomen in het jaarplan 2014 van de AM&TS 2

3 1. Toelichting jaarplan Voor de nieuwe beleidsperiode is de visie en missie van het Markiezaat College op detailniveau aangepast. Deze vormen samen met de kernwaarden en speerpunten van beleid de uitgangspunten voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen van de onderwijsafdelingen. Missie Onze belofte is een optimale verbinding tussen studenten en bedrijfsleven, met als doel maximaal rendement voor beide partijen. Visie We brengen de belevingswerelden van studenten en bedrijfsleven bij elkaar. Het gaat daarbij om de kennis en vaardigheidscompetenties, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Wij vinden dat een carrière start bij het Markiezaat College. Daarom zijn onze opleidingen onderdeel van het bedrijfsleven. Real Life onderwijs: leren in een werkomgeving. Zodat de studenten van het Markiezaat College de gewilde vakmensen van morgen zijn. Kortom: We beloven onze student een succesvolle carrière, die begint zodra de opleiding start. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van het Markiezaat College, Onderwijs met Passie II en regionale ontwikkelingen zijn de basis voor de door de onderwijsafdelingen ontwikkelde jaarplannen van het Markiezaat College. Samenvatting jaarplan 2014 Ontwikkelingen Door een daling van het aantal leerlingen VO richt het Markiezaat College zich op werving van andere groepen studenten en op de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, samen met diverse scholen voor voortgezet onderwijs. De samenwerking met het bedrijfsleven zal nog belangrijker worden. Speerpunten De verwachting is dat de ontwikkeling van Markiezaat Contract en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap gaan bijdragen aan de verhoogde instroom van studenten. Hierdoor versterken we de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. De marketing- en communicatie-activiteiten zullen deze speerpunten verder ondersteunen. Het Real Life Onderwijs concept wordt verder uitgebouwd door de realisatie van nieuwe praktijkruimtes voor de afdeling Procestechniek. Onderwijsproces Vooral de borging van de onderwijskwaliteit in Yucan en de aanpassingen in het kader van Focus op Vakmanschap krijgen in 2014 veel aandacht. Professionalisering van medewerkers zal in 2014 plaatsvinden in het kader van Focus op Vakmanschap. De formatiebeheersing op langere termijn vraagt een doelmatige inrichting van onderwijslogistiek en de inzet van personeel. GP Untis kan hierbij ondersteunen. Financiën Financieel gezond zijn is al jaren een speerpunt van het Markiezaat College. Op de verwachte problemen in de jaren is geanticipeerd door te sturen op kosten en het opbouwen van financiële buffers. In de bijlage staan de acties uit de jaarplannen van de afdelingen in relatie tot de speerpunten van het meerjarenbeleidsplan en financiën. Deze jaarplannen zijn ingevoerd in Yucan. 3

4 2. Ontwikkelingen 2.1 Demografische ontwikkelingen In algemeenheid kan gesteld worden dat er in deze regio een afname is van het aantal leerlingen in het VO. Vanuit het vmbo kiezen minder leerlingen voor een technische opleiding; we constateren echter wel een kleine toename van de instroom van mavo-leerlingen. Omdat in technische beroepen meer arbeidsperspectief is, zien we dat meer oudere medewerkers zich hierin laten om- en/of bijscholen. In samenwerking met het bedrijfsleven starten hiervoor trajecten. 2.2 Wet- en regelgeving Het Markiezaat College volgt wet- en regelgeving. De wijzigingen die voortkomen uit Focus op Vakmanschap, zoals klokurennorm, worden conform de aangegeven data ingevoerd. Daarnaast is een actieplan uitgezet om te voldoen aan kwaliteitsborging en wet- en regelgeving. 2.3 Toelichting op meerjarenperspectief De speerpunten van het meerjarenbeleidsplan zijn: 1. Wij zijn financieel gezond. 2. Wij hebben binnen het Markiezaat College de integratie tussen afdelingen en opleidingen bevorderd. 3. Het Markiezaat College is actief een brede strategische partner voor bedrijfsleven, overheid en onderwijspartners. 4. Wij bieden hoogwaardige techniekopleidingen. 5. Voor het oplossen van vraagstukken of problemen gebruiken wij sociale innovatie op management-, organisatie- en onderwijsniveau. 6. Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij hebben wij verder doorgevoerd. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van het Markiezaat College is samengesteld in goede samenwerking met de teams, het bedrijfsleven en onze studenten. Tijdens tien Toekomstsessies hebben wij een zeer helder beeld gekregen wat zij - onze klanten - van ons verwachten. Dit nieuwe meerjarenbeleidsplan is de basis voor de jaarplannen van de onderwijsafdelingen. 2.4 Aansluiting vmbo-mbo-hbo Het Markiezaat College hecht belang aan een sterke doorlopende leerlijn. Leerlingen vanuit het VO worden voorbereid op het onderwijsconcept van onze school door intensieve samenwerking. Voor het opzetten en vormgeven van een techniekcollege wordt in het project Toptechniek in Bedrijf nauw samengewerkt met het Da Vinci College in Roosendaal. Met t Rijks wordt in het project Bèta Challenge het vak technologie ontwikkeld. Samenwerking ligt in 2014 op het vlak van ontwerpen en ontwikkelen van een doorlopende leerlijn mavo mbo, niveau 3 en 4. Naast de al langer bestaande doorstroomprogramma s krijgt voorbereiding op het hbo extra aandacht door de ontwikkeling van mbo-hbo biobased-opleidingen binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Met Avans Hogeschool voeren we intensieve samenwerkingsprogramma s uit. Er vindt een techniekbreed onderzoek plaats naar de effecten van alle promotieactiviteiten teneinde deze zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. 4

5 2.5 Economische ontwikkelingen Door de economische ontwikkelingen binnen de technische branche (bouw, installatie- en elektrotechniek, motorvoertuigentechniek en logistiek) is er een sterke daling van het aantal stage- en werkplekken. Hierdoor daalt het aantal BBL-studenten binnen deze sectoren. De vraag naar hoger gekwalificeerd personeel neemt toe. Als gevolg hiervan is er een lichte stijging binnen de industrieel gerelateerde BOLopleidingen (Procestechniek, Mechatronica). 2.6 Strategische ontwikkelingen op basis van Onderwijs met Passie II Innovatief en ondernemend in de regio Het Markiezaat College is samen met Prinsentuin College en Radius College gestart met de ontwikkeling van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased Economy. Het CIV biedt een uitgelezen mogelijkheid om op innovatieve en ondernemende wijze de colleges in de markt te zetten. Gezien de betrokkenheid van de drie colleges is er sprake van een regionale aanpak en zelfs buiten de regio West- Brabant zal het CIV een rol gaan spelen. Vanuit de regio komen regelmatig verzoeken om mee te werken aan projecten. Zo is de vraag gesteld over de herbouw van het bakkershuisje in de Heen en is het verzoek binnengekomen mee te denken over duurzaam bouwen. De afdeling Engineering Construction & Maintenance onderzoekt samen met het Zoomvliet College de mogelijkheden om een BOL-opleiding Commerciële Techniek op te starten. Commerciële Techniek is de tweede uitstroomdifferentiatie in het dossier Middenkader Engineering. Het streven is om in augustus 2015 met deze opleiding te starten. Groei en talentonwikkeling medewerkers De ROC-kernwaarde De mens centraal betekent aandacht voor de groei en ontwikkeling van onze studenten en van ons personeel. Zij leidt op voor succesvolle carrières, en zorgt dat de competentiegerichte opleiding duurzaam is en blijft. Daarbij maken ze gebruik van nieuwe innovatieve leermiddelen in bedrijfsmatige leeromgevingen samen met het bedrijfsleven. Dat vraagt een enorme inzet. Daarom investeren we in individuele personeelsontwikkeling om alle medewerkers goed toe te rusten en verder te professionaliseren. Hiervoor is ook in 2014 is budget voor scholing gereserveerd. Er is nauw contact met de ROC Academie over een passend aanbod van scholing, cursussen en trainingen. Waar nodig kopen we de opleidingen voor onze medewerkers elders in. Dienend leiderschap Het Markiezaat College wil de verantwoordelijkheid diep in de organisatie leggen, dicht bij de teams die rond het primaire proces zijn geformeerd. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs binnen de aangegeven kaders die zijn vastgelegd in het onderwijsvisiedocument. Management en directie faciliteren deze ontwikkeling. 5

6 3. Speerpunten 3.1 Verbouwing binnen afdeling Procestechniek De afdeling Procestechniek heeft te maken met stijgende studentenaantallen. Dat brengt met zich mee dat de praktijkruimtes te klein zijn geworden. Met ingang van het schooljaar worden de lessen procestechniek verzorgd in de nieuwe procesfabriek. Naast het brouwen van bier krijgen spuitgiet- en extrusieprocessen een plaats. Samen met het bedrijfsleven kijken we naar verschillende processen die ook een plaats dienen te krijgen in de nieuwe ruimte. Op deze manier wordt het Real Life Onderwijs verder uitgebouwd. 3.2 Centrum voor Innovatief Vakmanschap Op 10 oktober 2013 is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased Economy officieel gestart. In 2014 wordt een gedetailleerd plan van aanpak gemaakt voor de diverse programmalijnen door Markiezaat, Radius, Prinsentuin College en Avans Hogeschool. Gelijktijdig wordt een marktbewerkingsplan ontwikkeld richting bedrijfsleven in de biobased-branche en wordt een marketingcommunicatieplan opgesteld. In kwartaal 3 van 2014 zijn de diverse programmalijnen in uitvoering. Door middel van training via het Platform Bèta Techniek worden docenten en projectmedewerkers geschoold in het opzetten van netwerken met bedrijven en andere organisaties. 3.3 Contract Markiezaat College In 2014 wordt voor alle afdelingen van het Markiezaat College een plan van aanpak ontwikkeld voor marktbewerking en relatiebeheer op basis van een uitgebreide marktinventarisatie. Het marktbewerkingsplan (per afdeling) is vernieuwend en een ondernemende activiteit. BPV-begeleiders worden getraind in relatiebeheer met de bedrijven in de branche. Samen met strategische partners wordt gezocht naar het opzetten van innovatieve opleidingstrajecten. 3.4 Intensiveren samenwerking met bedrijfsleven in onderwijs in de regio De relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt de komende jaren verder versterkt. Streven is een hechte en duurzame vervlechting met het bedrijfsleven, waarbij het bedrijfsleven als klankbord fungeert voor het vormgeven van opleidingen. In vergaande vormen voeren we het onderwijs gezamenlijk uit en is sprake van ketenintegratie. Een goed voorbeeld vinden we bij de afdeling Installatie & Elektrotechniek. De opleiding Infra is samen met InstallatieWerken Brabant Zeeland (IW) en het bedrijfsleven (Delta Goes) tot stand gekomen. De samenwerking met IW wordt dan ook verder geïntensiveerd. Binnen de afdeling Installatietechniek is een BOL-opleiding gestart waaraan samen met IW invulling aan wordt gegeven. 3.5 Marketing & Communicatie De samenwerking met het bedrijfsleven, overheid en onderwijspartners wordt verder uitgebouwd. Dit is ook duidelijk geschetst in het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Structurele communicatie met deze doelgroepen zal de komende jaren nog belangrijker worden. Op die manier wordt verder invulling gegeven aan de slogan: Markiezaat College, het échte werk. Het jaar 2014 staat dan ook in het teken van het opstellen van een communicatieplan en het starten van de uitvoering van dit plan. 6

7 4. Onderwijsproces 4.1 Onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging Met het onderzoek De staat van de instelling gaat de inspectie na in hoeverre de onderwijskwaliteit en de borging daarvan op orde is. Hiervoor gebruikt de instelling verbetertrajecten volgens de kwaliteitscyclus PDCA. Activiteiten- en verbeterplannen van de afdelingen worden ingevoerd in Yucan. Dit wordt een continu proces van Plan, Do, Check, Act. Door middel van het verbeterplan en het monitoren van de voortgang laat de school zien hoe de verbeteringen zijn ingepast in het systeem van kwaliteitsborging. Dit jaar wordt gebruikt om een aantal Kwaliteit en Prestatie Indicatoren (KPI s) en rapportages te ontwikkelen waardoor de Check en de Act van de PDCA-cyclus kunnen worden gekwantificeerd en gewogen. Het examenhandboek is toe aan een complete revisie. Dit jaar wordt gebruikt om de informatie in het examenhandboek te herzien en aan te vullen, zodat dit handboek in de loop van 2014 kan worden herschreven en gevalideerd. In samenwerking met de Centrale Commissie Professionaliseren Examenpersoneel werkt het Markiezaat College aan het trainen van de medewerkers die belast zijn met examentaken. 4.2 Opbrengstgericht werken In 2014 wordt, in lijn met het nieuwe strategisch beleidsplan, resultaatgericht werken verder uitgewerkt. Met name de borging binnen de teams krijgt aandacht. Ten aanzien van formatiebeheersing op korte en lange termijn zal met behulp van GP Untis inzicht moeten worden verkregen over de inzet van personeel. 4.3 Ontwikkelingen in onderwijs AVO-vakken Docenten Nederlands vormen een apart team binnen het Markiezaat College. Dit team werkt samen aan het teamplan, waarbij ze afdelingsoverstijgend, alle studenten onderricht geeft volgens de eisen van de landelijke examinering. Ten aanzien van Moderne Vreemde Talen is een eenduidig visiedocument en een eenduidig onderwijsprogramma ontwikkeld, dat voldoet aan de eisen van het Ministerie van Onderwijs. Binnen elke opleiding is, samen met de docent(en) Loopbaan en Burgerschap, op het vereiste niveau vormgegeven aan de lessen L&B conform de afspraken in het MC visie- en verantwoordingsdocument Loopbaan en Burgerschap. Het rekenprogramma is in alle opleidingen geïmplementeerd. Binnen het team Transport en Logistiek worden samen met Wim Luijten Opleidingen de mogelijkheden onderzocht van een Integraal PraktijkCentrum. Binnen de afdeling Installatie- en Elektrotechniek wordt een nieuwe opleiding Infratechniek niveau 3 vormgegeven. Met betrekking tot Internationalisering is de economische crisis en het hierdoor wegvallen van subsidiefondsen een risico. Vooral voor de komende twee jaar levert dit uitdagingen op. Met name de voortgang van het Ghana-project staat onder grote druk. Ook in 2014 gaan er van elke onderwijsafdeling studenten voor een (minimale) stage naar het buitenland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Erasmus-traject dat hierin een financiële ondersteuning biedt. 7

8 In het INNMAIN-partnership zal het Markiezaat College een belangrijke rol blijven vervullen. Het promoten van buitenlandstages en uitwisseling van docenten wordt voortgezet. 4.4 Focus op Vakmanschap Naar aanleiding van de 200-urennorm (BBL) wordt een plan van aanpak uitgewerkt over hoe daarmee om te gaan. Mogelijkheden tot afwijking op deze norm worden onderzocht door een ROCWB-werkgroep. Hiervoor wordt een casus vanuit het team BBL-Procestechniek uitgewerkt. Eind 2013 is dit plan afgestemd en is akkoord gegeven op dit onderwerp. De kwaliteitsborging vindt plaats op basis van de diplomanorm zoals deze wordt gehanteerd in het onderzoek De staat van de instelling, omschreven in het item Onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging. De 1000-urennorm wordt in het schooljaar in het eerste leerjaar van de BOL-opleidingen geïmplementeerd. Voor wat betreft de entree-opleidingen volgt het Markiezaat College het ROC-beleid. Alle studenten doen mee aan pilotexamens voor Nederlands en Rekenen van Cito. Totdat de slaag/ zak-regeling en de centrale examinering van kracht zijn, worden deze vakken meegenomen in een overgangsregeling. Deze regeling en het vrijstellingenbeleid zijn opgenomen in de studiewijzer. Met betrekking tot de bekostiging vinden veranderingen plaats: de subsidieregeling Praktijkleren wordt ingevoerd. Deze maatregel heeft vooral betrekking op de BBL-student die in aanmerking komt voor de wet afdrachtvermindering en daarnaast op de bekostiging voor praktijk werkplekken (t.b.v. de BPV) van de BOL-student (niveau 1 en 2). Het Markiezaat College anticipeert op de gevolgen van deze wetswijziging door goede informatievoorziening naar de bedrijven en het aanbieden van regulier en contractonderwijs volgens de BBL-variant. 4.5 Organisatie De organisatie van het Markiezaat College volgt de ontwikkelingen binnen ROC West-Brabant. De zes onderwijsafdelingen worden aangestuurd door vier afdelingsmanagers. Voor de beleidsdomeinen HR, Control en Financiën maakt het Markiezaat College vanaf 2014 gebruik van de diensten van het Service Center en Bedrijfsvoering. Voor Kwaliteitszorg en Innovatie heeft het college een stafmedewerker. Daarnaast stuurt een vijfde afdelingsmanager contractactiviteiten aan en treedt hij op als manager voor het te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap. De afdelingsplannen in relatie tot de beleidsspeerpunten tot 2019 staan in de bijlage. Alle plannen zijn ingevoerd in Yucan. Op deze wijze borgen we de voortgang, realisatie, de check en de act. Zorgstructuur Uitgangspunt is dat het Markiezaat College voldoet aan de eisen met betrekking tot Wet gelijke behandeling en de visie hierop van het ROC West-Brabant. De zorgstructuur (volgens de 1e, 2e en 3e lijn methodiek) is geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van het onderwijs. De implementatie van Passend Onderwijs vindt plaats volgens een stappenplan, waarbij het management en onderwijzend personeel worden geïnformeerd voorafgaand aan de voorbereiding intake voor schooljaar Training met betrekking tot omgang met specifieke beperkingen voor betrokkenen vormt een onderdeel van dit plan. 8

9 Strategisch personeelsplan Kwalitatief (professionalisering) In 2014 geven we het scholingsbeleid verder vorm in lijn met Focus op Vakmanschap. Dit betekent onder andere voortzetting van de training Coach in Onderwijs (CiO) en Edictis Begeleidingsmodule (EBM) voor docenten. Tevens maken we een start met docentenstages. Vanzelfsprekend zullen docenten vaktechnische trainingen volgen om bij te blijven in nieuwe technologische ontwikkelingen. De scholingsactiviteiten zijn per afdeling opgenomen in een scholingsoverzicht. Het actief voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt nauwgezet gevolgd door middel van de MARAP. Daarnaast zal het evaluatie-instrument voor docenten, dat in 2013 is ontwikkeld, worden gebruikt als input voor deze gesprekken (in 2014 wordt het instrument ook geëvalueerd). Ten aanzien van VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) wordt uitvoering gegeven aan de RI&E, het schoolveiligheidsplan en intensivering van de interne (BHV ers, EHBO ers) en externe samenwerking op het gebeid van VGW. In het kader van welzijn is in 2013 het introductiebeleid voor nieuwe medewerkers herzien. Dit wordt in 2014 geëvalueerd. Kwantitatief (formatiebeheersing op korte en lange termijn) Met behulp van GP Untis moet inzicht worden verkregen over de inzet van personeel, zodat de inrichting van de onderwijslogistiek doelmatiger kan worden ingericht. Bij vacaturestellingen is het dan mogelijk (wellicht meer dan nu het geval is) om functiedifferentiatie toe te passen en gebruik te maken van het functiebouwwerk primair proces. Tevens is voor het formatiebeheer op de lange termijn van belang goed overzicht te krijgen van kandidaten keuzepensioen en hun wens om op een bepaalde leeftijd met keuzepensioen te gaan. Door gesprekken te voeren met medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen we dit overzicht verkrijgen. Het streven is om natuurlijk verloop intern in te vullen evenals actief in te zetten op bij- en/of omscholing om medewerkers breder inzetbaar te maken, waardoor minder kwalitatieve frictie ontstaat. 5.2 FTE-ontwikkelingen op basis van analysekader Naar aanleiding van de te verwachten aantallen studenten heeft het Markiezaat College in lijn met de gehanteerde norm van studentenaantallen per docent de aantallen FTE s voor de komende jaren bepaald. 9

10 Tabel: aantallen FTE s Formatie 146,5 126,5 123,5 120,1 Verlenging tijdelijke contracten 5,5 3,1 3,1 3,1 Vacatures - 3,3 4,5 4,5 Ziektevervanging 0,5 0,5 0,5 0,5 Stagiaires 0,5 4,3 4,3 4,3 153,0 137,8 135,9 132,5 Correctie RSA m.i.v ,0 Correctie stagiaires -0,5-4,3-4,3-4,3 Totaal 139,5 133,5 131,6 128,2 5.3 RSA Als gevolg van RSA is binnen het Markiezaat College een project RSA-MC gestart, dat invulling moet geven aan de interne organisatie op het vlak van ondersteunende taken en diensten na de transitie begin

11 6. Financiën Begroting x x x Normatieve Rijksbijdrage OCW Geoormerkte subsidies OCW Overige subsidies OCW Les- en cursusgelden Opbrengst werk voor derden Overige baten Som der baten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Som der lasten Resultaat voor en na belastingen Na een aantal jaren met positieve exploitatieresultaten heeft het Markiezaat College te maken met teruglopende baten. In 2014 door het wegvallen van additionele Rijkssubsidies en de gevolgen van een teruglopend aantal studenten door verplaatsing van de afdeling Bouw Breda naar het Radius College. Verder is het aantal BBLstudenten sterk gedaald als gevolg van de economische crisis. Vanaf 2012 is er een stijgende lijn met betrekking tot de instroom van BOL-studenten. De jarenlange verhouding BOL-BBL van 30%-70% is in twee jaar tijd veranderd naar 45%-55%. Door overheidsmaatregelen heeft het Markiezaat College in de eerste twee komende jaren nauwelijks natuurlijke uitstroom van medewerkers met als gevolg een zware BAPO-last. In de periode wordt een grote uitstroom verwacht. De verwachting is dat vanaf 2017 de begroting sluitend zal zijn. De negatieve resultaten uit de periode waren voorzien. Hier heeft het Markiezaat een buffer voor opgebouwd. 11

12 BIJLAGE JAARPLANNEN AFDELINGEN IN RELATIE TOT SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN EN FINANCIËN 12

13 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING ENGINEERING, CONSTRUCTION & MAINTENANCE Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn voor bedrijfsleven en onderwijspartners. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. Onderwerpen 1. Werven van studenten. 2. Samenwerking met SVM versterken en streven naar verhuizing naar Bergen op Zoom. 3. Sterke deelnemer in het INNMAIN partnership. 4. Samenwerking met Zoomvliet College aangaan om Commerciële Techniek te ontwikkelen. 5. Samenwerking met defensie opstarten. 6. Gebruik ipad in de klas. 7. Scholing van docenten /praktijkopleiders (docentenstages/assessorentraining). 8. Opzetten van een nieuwe BOL-4 opleiding Elektrotechniek. 4. Opzetten van een nieuwe opleiding Commerciële Techniek. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. MATRIX FINANCIËN AFDELING ENGINEERING, CONSTRUCTION & MAINTENANCE Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Werven van studenten 2. Samenwerking SVM versterken 3. Deelname aan INNMAIN partnership TOPMOST Samenwerking met Zoomvliet College om opleiding Commerciële techniek te ontwikkelen 5. Samenwerking met defensie opstarten 6. Gebruik ipad in de klas Exploitatie 7. Scholing docenten 8. Opzetten van een nieuwe BOL-4 opleiding Elektrotechniek 13

14 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING INSTALLATIE- & ELEKTROTECHNIEK Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn voor bedrijfsleven en onderwijspartners. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. Onderwerpen 1. Werven van leerlingen en optimaliseren inzet personeel. 2. Samenwerking met IW intensiveren. Delta Goes betrekken bij nieuwe opleiding Infra niveau Kwaliteit van de opleidingen behouden of verbeteren ondanks inkrimping personeel. Dit realiseren door samenwerking bedrijfsleven 3. Kwaliteit van de opleidingen behouden of verbeteren ondanks inkrimping personeel. Dit realiseren door samenwerking bedrijfsleven. 4. Infraopleidingen en Installatietechniek niveau 2 al digitaal. Opleiding Elektrotechniek oriënteert zich op digitaliseren. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. MATRIX FINANCIËN AFDELING INSTALLATIE- & ELEKTROTECHNIEK Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Scholing personeel 2. Meetpracticum infra niveau 3 Investering 3. Kwaliteit van de opleidingen behouden of verbeteren ondanks inkrimping personeel. Dit realiseren door samenwerking bedrijfsleven 4. Infraopleidingen en Installatietechniek niveau 2 al digitaal. Opleiding Elektrotechniek oriënteert zich op digitaliseren / Exploitatie 14

15 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING MOBILITEIT & LOGISTIEK Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. Onderwerpen 1. Doelmatige inrichting onderwijs. 2. Waar mogelijk functiedifferentiatie doorvoeren. 3. Natuurlijk verloop intern proberen op te vangen. 4. Kwalitatieve formatie en de te verwachten kwantitatieve vraag in beeld. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 7. Onderwijsleerbedrijf van de Toekomst. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn voor bedrijfsleven en onderwijspartners. 8. Samenwerking Da Vinci College. 9. Vernieuwing exameninstrumentarium opleiding Chauffeur Goederenvervoer. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 7. Onderwijsleerbedrijf van de Toekomst. 11. Samenwerking en doorlopende leerlijnen werkveld/scholen bij opleiding Machinisten. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 12. Focus op Vakmanschap: onderwijskundige veranderingen doorvoeren. 13. neemt deel aan cursus CiO van de ROC Academie. 14. Implementatie van het digitale evaluatieformulier OP en systeem van functioneren en beoordelen. 9. Vernieuwing exameninstrumentarium opleiding Chauffeur Goederenvervoer. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 14. Implementatie van het digitale evaluatieformulier OP en systeem van functioneren en beoordelen. 9. Vernieuwing exameninstrumentarium opleiding Chauffeur Goederenvervoer. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. 8. Samenwerking Da Vinci College. 11. Samenwerking en doorlopende leerlijnen werkveld/scholen bij opleiding Machinisten. 15

16 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL. 5. VEVA-BAT. 6. Opleiding Werkplaatsmanager. MATRIX FINANCIËN AFDELING MOBILITEIT & LOGISTIEK Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Doelmatige inrichting onderwijs. 2. Waar mogelijk functiedifferentiatie doorvoeren. 3. Natuurlijk verloop intern opvangen. 4. Kwalitatieve formatie en de te verwachten kwantitatieve vraag in beeld. 5. VEVA-BAT., Exploitatie 6. Opleiding Werkplaatsmanager., Exploitatie 7. Onderwijsleerbedrijf van de Toekomst., Exploitatie 8. Samenwerking Da Vinci College. Top Techniek Vernieuwing exameninstrumentarium opleiding Exploitatie Chauffeur Goederenvervoer. 10. Opleidingen Logistiek Teamleider BBL/BOL., exploitatie 13. neemt deel aan cursus CiO van de ROC-academie. 16

17 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING PROCESTECHNIEK Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn voor bedrijfsleven en onderwijspartners. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. Onderwerpen 1. Toename van studenten realiseren. Met name binnen de BBL een grotere input realiseren. 2. Bedrijven benaderen om bij te dragen in de verbouwing van de afdeling. 3. Samen met bedrijven opleidingen en begeleiding optimaliseren. 4. Door open en constructieve houding naar bedrijven toe een vraagbaak en logische partner worden van deze bedrijven. 5. Scholing docenten en bedrijfsleven voor assessments. 6. Verder uitwerken elektronische leeromgeving (It s learning). 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. MATRIX FINANCIËN AFDELING PROCESTECHNIEK Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Toename van studenten realiseren. Met name binnen de BBL een grotere input realiseren. 2. Verbouwing Investering 3. Samen met bedrijven opleidingen en begeleiding optimaliseren 4. Door open en constructieve houding naar bedrijven toe een vraagbaak en logische partner worden van deze bedrijven. 5. Scholing personeel 6. Uitwerken elektronische leeromgeving Investering 17

18 MATRIX SPEERPUNTEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2014 AFDELING VORMGEVING, BOUW- & BESCHERMINGSTECHNIEK Onderdeel meerjarenbeleidsplan 1. Duurzaam Financieel gezond. 2. Partnership Markiezaat College integratie bevorderen (van ik naar wij). Onderwerpen 1. Horizon Technisch Vakmanschap. 2. Verdere samenwerking met VMBO scholen. 3. De twee opleidingen Middenkader geïntegreerd. 3. Partnership Actief een brede strategische partner zijn bedrijfsleven en onderwijspartners. 4. Excellent Hoogwaardige techniekopleidingen bieden. voor 4. Verbouwing/renovatie Hal drie van de Luchtballon. 5. Integratie met FABLAB. 6. Oprichten samenwerkingsverband Stukadoors. 2. Verdere samenwerking met vmbo-scholen. 1. Horizon Technisch Vakmanschap. 7. Organiseren en structureren toetsen/pilot/l&b Taal en Rekenen is opgenomen. 8. Praktijkgerichte opleiding Middenkader is verder vorm gegeven. 9. Verder uitbouwen van praktijktoetsen, zodat alle praktijktoetsen binnen samenwerking met SPB afgenomen kunnen worden. 10. Onderzoek naar Minors. 5. Vooruitstrevend Sociaal innoveren op management-, organisatieen onderwijsniveau. 6. Excellent Onze studenten hebben een succesvolle carrière. 7. Duurzaam Duurzaamheid in bedrijfsvoering en onderwijs als bijdrage aan de maatschappij. 11. Teams hanteren zakelijke aanpak. 12. Onderzoek bruikbaarheid BPV-net en implementatie It s Learning. 13. Implementeren van opleidingen Infra samen met SPB. 18

19 MATRIX FINANCIËN AFDELING VORMGEVING, BOUW- & BESCHERMINGSTECHNIEK Onderwerp Reguliere bekostiging Projectgelden 1. Horizon Technisch Vakmanschap. 2. Verdere samenwerking met vmbo-scholen. Subsidie TOP Techniek De twee opleidingen Middenkader geïntegreerd. 4. Verbouwing/renovatie Hal drie van de Luchtballon. Exploitatie 5. Integratie met FABLAB onderzoeken. 6. Oprichten samenwerkingsverband Stukadoors. 7. Organiseren en structureren toetsen/pilot/l&b Taal en Rekenen is opgenomen. 8. Praktijkgerichte opleiding Middenkader is verder vorm gegeven 9. Verder uitbouwen van praktijktoetsen, zodat alle praktijktoetsen binnen samenwerking met SPB afgenomen kunnen worden. 10. Onderzoek naar Minors. 11. Teams hanteren zakelijke aanpak. 12. Onderzoek bruikbaarheid BPV-net en implementatie It s Learning. 13. Implementeren van opleidingen Infra samen met SPB. 19

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding

Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Jaarplan 2013 Florijn College Inleiding Het jaarplan 2013 geeft een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen voor 2013. In het jaarplan geven we enerzijds onze focus als Florijn College op onze missie

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarplan 2012. Arcus maakt ook in 2012 werk van jouw talent

Jaarplan 2012. Arcus maakt ook in 2012 werk van jouw talent Jaarplan 2012 Arcus maakt ook in 2012 werk van jouw talent Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Het jaarplan 2012: tweede schijf uit vijf 6 2. De kwaliteit van het onderwijs staat als een huis 10 3. De infrastructuur

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2012 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Etten-Leur, maart 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van het diensthoofd 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012 Vitalis College Jaarverslag 2012 Vastgesteld MT 26 maart 2013 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 1.1 Highlights 2012... 4 2. Directieverslag... 5 2.1 Strategische positionering...

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie